Питання для самоконтролю. Тема № 5 «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці»

Про матеріал

Питання учням для самоконтролю знань при вивченні теми № 5 «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці» допоможуть учням-десятикласникам опанувати програмовий матеріал на уроках зарубіжної літератури згідно з новою програмою з предмету.

Перегляд файлу

Рівень Стандарт

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

ПРОГРАМА

для 1011 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

з українською мовою навчання

Авторський колектив програми:

голова учитель-методист зарубіжної літератури Л. П. Юлдашева; наукові консультанти – д. філол. н., проф. О. М. Ніколенко, д. пед. н., проф. О. О. Ісаєва, д. пед. н., проф. Ж. В. Клименко, к. філол. н., проф. Ю. І. Ковбасенко, к. пед. н., ст. наук. співр. В. В. Снєгірьова, к. пед. н., доц. А. О. Мельник, к. пед. н., доц. О. В. Орлова; ст. викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж. В. Костюк, В. Г. Макаренко, Н. В. Онищенко, Н. І. Підгорна, О. В. Пітерська, Т. П. Сегеда, О. О. Семенюк, І. О. Смірнова, С. О. Тіхоненко, В. Г. Туряниця.

 

Тема № 5.

ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

 

 

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності учнів (за розділами)

 

 

Зміст навчального матеріалу

 

ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ (4 год.) (4-5 творів за вибором учителя)

 

Учень / учениця

 Предметні компетентності

Знаннєвий компонент

розповідає про зміну світоглядних та естетичних засад літератури й мистецтва на межі XIXXX ст.;

називає характерні ознаки модерністських течій і явищ у художніх творах;

знає основні віхи життя і творчості митців, риси їхнього індивідуального стилю;

Діяльнісний компонент

аналізує ліричні твори (цілісно і у фрагментах);

виявляє у творах письменників провідні проблеми, теми, мотиви;

виокремлює символи, пояснює їхній асоціативний зміст;  розкриває зв’язок романтизму і модернізму (на ранньому етапі модернізму), реалізму і модернізму (на зрілому етапі модернізму); 

характеризує взаємодію імпресіонізму та символізму в ліриці кінця XIX – початку XX ст.;

обговорює проблему призначення мистецтва й митця; 

висловлює власні думки щодо впливу французького символізму на розвиток української поезії;

 

Ціннісний компонент

сприймає й розуміє естетику образного слова;

висловлює судження щодо художньої цінності прочитаних творів, образів ліричних героїв;  

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

знає та інтерпретує українські переклади творів поетів;  

Спілкування іноземними мовами

читає й інтерпретує оригінали віршів іноземною мовою (за умови володіння нею);

Математична компетентність

визначає у прочитаних творах символи, створює їхні графічні зображення, тлумачить їх;

Компетентності в природничих науках і технологіях

cкладає тези (лекції вчителя чи власного виступу);

Інформаційно-цифрова компетентність

здійснює (за допомогою цифрових технологій) пошуково-дослідницьку діяльність у літературній царині (збирання відомостей про письменників, систематизація фактів, аналіз окремих літературних явищ, підготовка повідомлення, презентації тощо);

Уміння вчитися

використовує літературознавчі словники, енциклопедії та інші види джерел;

Ініціативність і підприємливість

навчається цінувати власну свободу, ініціативність, обстоює власні позиції;  

Соціальна та громадянська компетентності

доводить значення краси мистецтва для розвитку особистості сучасної людини й світу; 

Обізнаність та самовираження у сфері культури

усвідомлює звязок літератури й живопису, літератури й музики на етапі раннього модернізму (імпресіонізм, символізм); 

Екологічна грамотність і здорове життя

визначає засоби художньої виразності для створення пейзажів у ліриці й образотворчому мистецтві. 

 

Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX – початку XX ст. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм.

Франція

Шарль Бодлер (1821 1867). «Квіти зла» («Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»).

Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера. 

 

Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці.

Поль Верлен (1844 1896). «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня».

Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики.   

 

Артюр Рембо (1854-1891). «Голосівки», «Моя циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія».

 

(ТЛ) Модернізм, символізм, імпресіонізм, неоромантизм, символ.

(ЛК) Імпресіонізм та символізм  у різних видах мистецтва.

(УС)Ранні течії модернізму в українській літературі. Українські перекладачі творів зарубіжної літератури кінця XIX початку XX ст.

(ЕК) Зіставлення особливостей стилів митців.

(МЗ)Українська література, художня культура.

 

 

 

 

 

Запитання для самоконтролю

(Тема № 5)

 ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ.

ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

 

Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX – початку XX ст.

Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм

 • Що вам відомо про зміну світоглядних та естетичних засад літератури й мистецтва на межі XIX–XX ст.?
 • Що вам відомо про модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX – початку XX ст.?
 • Що вам відомо про течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм?
 • Які вам відомі ранні течії модернізму в українській літературі?
 • Яких українських перекладачів творів зарубіжної літератури кінця XIX – початку XX ст. ви знаєте?
 • У чому полягає зв’язок романтизму і модернізму (на ранньому етапі модернізму) та реалізму і модернізму (на зрілому етапі модернізму)? 
 • Яке призначення мистецтва й митця у соціумі?
 • У чому полягає естетика образного слова? Чи має значення краса мистецтва для розвитку особистості сучасної людини й світу?
 • У чому полягає зв’язок літератури й живопису, літератури й музики на етапі раннього модернізму (імпресіонізм, символізм)?
 • Які засоби художньої виразності використовують митці слова й пензля для створення пейзажів у ліриці й образотворчому мистецтві? 

 

Франція

Шарль Бодлер (1821 – 1867).

«Квіти зла» («Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія»)

 • Що вам відомо про основні віхи життя і творчості Шарля Бодлера - пізнього романтика і зачинателя модернізму?
 • Які основні риси індивідуального стилю Шарля Бодлера вам відомі?
 • Які провідні проблеми, теми, мотиви домінують у творах Шарля Бодлера?
 • Яку художню цінність мають поезії Шарля Бодлера, образи ліричних героїв його творів? 
 • Які характерні ознаки модерністських течій і явищ присутні у творах Шарля Бодлера?
 • Які образи, символи, особливості поетичної мови у віршах збірки «Квіти зла»  Ш. Бодлера? 

 

Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму.

Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці.

 • Як взаємодіють імпресіонізм та символізм в ліриці кінця XIX – початку XX ст.?
 • Чи вплинув, на вашу думку, французький символізм на розвиток української поезії?
 • Які теоретичні засади й художні відкриття характерні для поезії французького символізму?
 • Чи існує взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці?

 

 

Поль Верлен (1844 – 1896).

«Поетичне мистецтво», «Осіння пісня»

 • Що вам відомо про основні віхи життя і творчості Поля Верлена?
 • Які основні риси індивідуального стилю Поля Верлена вам відомі?
 • Які провідні проблеми, теми, мотиви домінують у творах Поля Верлена?
 • Які символи присутні у творах Поля Верлена? Поясніть їхній асоціативний зміст. 
 • Яку художню цінність мають поезії Поля Верлена, образи ліричних героїв його творів? 
 • Які характерні ознаки символізму присутні у творах Поля Верлена?
 • Які естетичні погляди Поля Верлена виражено в поезії «Поетичне мистецтво»?
 • За допомогою яких художніх засобів Поль Верлен зображує пейзажі природи і душі в «Осінній пісні»?
 • Як ви розумієте поняття «сугестивність», «музичність», «живописність лірики»?    

 

Артюр Рембо (1854-1891).

«Голосівки», «Моя циганерія»

 • Що вам відомо про основні віхи життя і творчості Артюра Рембо?
 • Які основні риси індивідуального стилю Артюра Рембо  вам відомі?
 • Які провідні проблеми, теми, мотиви домінують у творах  Артюра Рембо?
 • Які символи присутні у творах Артюра Рембо? Поясніть їхній асоціативний зміст.
 • Яку художню цінність мають поезії Артюра Рембо, образи ліричних героїв його творів? 
 • Які характерні ознаки символізму присутні у творах Артюра Рембо?
 • У чому полягає художнє новаторство А. Рембо?
 • Як у сонеті «Голосівки» поєднано риси імпресіонізму й символізму?
 • Яке ваше ставлення до образу ліричного героя у вірші «Моя циганерія»?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
25 серпня 2018
Переглядів
1468
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку