План - коспект уроку

Про матеріал
План-конспект уроку "Короткі історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні елементи.»
Перегляд файлу

КОСПЕКТ УРОКУ

НА ТЕМУ: «Короткі історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні елементи.»

МЕТА:

освітня:  узагальнити знання про фізичні властивості металів та неметалів, забезпечити розуміння хімічних та фізичних властивостей лужних елементів; наводити приклади лужних елементів, усвідомити  значення прийому класифікації в науці;

розвивальна:  розвивати самостійність учнів, їх інтерес до вивчення науки;

виховна: сприяти формуванню наукового світогляду учнів.

ТИП УРОКУ:   урок вивчення нового матеріалу та набування нових вмінь.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: загальний: пояснювально-ілюстративний; частковий: словесно-наочний; конкретні: розповідь, бесіда, самостійна робота учнів з текстом.

ОБЛАДНАННЯ: мультимедійна дошка, відеоролики: «Взаємодія гідрооксиду цинку і хлоридної кислоти» та «Взаємодія гідрооксиду цинку і гідроксиду натрію».

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Буринська Н.М. Методика викладання хімії. – К.: Вища школа.1987. С.165-176.
  2.  Ходаков, Ю. В. Неорганічна хімія [Текст] : Підручник для 7-8 кл.        / Ю. В. Ходаков, Д. А. Эпштейн, П. О. Глоріозов. — 18-е вид. — К. : Рад. школа, 1987. — ст.127-129.
  3. Курмакова І.М.,С.В.Грузнова, П.В.Самойленко. Хімія. Практичний довідник. – Чернігів: КММЕДІА, 2015. Ст. 60-61
  4. Попель П. П., Крикля Л. С.Издательство:Академія, Киев, 2015, ст. 5-11; 52-56;
  5. Буринська, Н. М. Хімія. 8 клас [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Буринська. — К. : Перун, 2016. Ст. 14-17

 

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів, перевірка домашнього завдання.

1. Фронтальне опитування. (вчитель задає запитання учням, вони відповідають з місця, відповідь коротка).

1) Що таке речовина?  Наведіть приклади речовин. (Речовина – це те, з чого складається фізичне тіло. /Залізо, алюміній, мідь, цукор, вода, вуглекислий газ, кисень, крохмаль, білки.)

2) Що таке атоми? (хімічно неподільні частинки речовини)

3) На які групи поділяють речовини за їх складом? (На прості та складні.) Чим проста речовина відрізняється від складної? Наведіть приклади простих речовин, складних речовин.(До складу простих речовин  входять атоми одного виду/ до складу складних речовин входять атоми різних видів./ Прості: кисень, водень, сірка, графіт і всі метали. Складні: вода, вуглекислий газ, оксид міді та ін.)

4) Що таке хімічний елемент? ( певний вид атомів/вид атомів з однаковим зарядом ядра)

5) На які групи поділяються хімічні елементи? (Метали та неметали)

6) Назвіть характерні властивості металів та неметалів? (Метали: «металічний блиск», проводять електричний струм, теплоту, пластичні; н-д: залізо, мідь, алюміній, ртуть, золото, срібло/ Неметали: не мають металічного блиску, не проводять електричний струм і теплоту, н-д: вуглець, кисень, водень, сірка.)

7)Наведіть приклади металів та неметалів?

ІІ. Тема уроку, завдання уроку: оголошується вчителем та записується на дошці.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Кожна наука починається з нагромадження фактів. Коли фактів збирається багато, то необхідно їх структурувати. Досить важко було б розібратись в тваринному і рослинному світі, якщо б не було класифікації рослин і тварин. Але зробити це досить важко, наприклад, зоологи спочатку класифікували тварин за зовнішнім виглядом і місцем їх проживання – у воді чи на суші. За цими ознаками, наприклад, китів, всупереч їхній анатомічні будові, об’єднували з рибами. Зоологія вивчає види тварин, а хімія – види атомів, або хімічні елементи. Світ хімічних елементів теж дуже різноманітний. І перед нами також постає проблема класифікації хімічних елементів.

IV. Засвоєння нових знань і вмінь.

1. Вчитель: давайте порівняємо властивості металів і неметалів та заповнимо таблицю разом. Учні  по черзі називають властивості металів і неметалів. Вчитель вносить інформацію в таблицю на дошці. Заповнення таблиці учнями.

МЕТАЛИ

НЕМЕТАЛИ

Наявність металічного блиску.

Відсутність металічного блиску.

Проводять електричний струм і тепло.

Не проводять електричний струм і тепло.

Гідроксиди типових металів – основи.

Утворюють основи

Гідроксиди типових неметалів – кислоти.

Утворюють кислоти

Не утворюють летких сполук з воднем.

Утворюють леткі сполуки з воднем

 

 

 

КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

 

                  Кислоти                        Основи                          Солі

+ загал.формули.

                                                                                Оксиди

2. Розповідь вчителя: як бачите, метали та неметали дуже відрізняються між собою. Саме такою була перша класифікація простих речовин, а на її основі пізніше виникла класифікація хімічних елементів. Цю класифікацію запропонував наприкінці 18 ст. вчений А.Л.Лавузьє. Він поділив прості речовин  на неметали та метали. Цей поділ відіграв важливу роль в розвитку хімії. Але, дана класифікація мала суттєві недоліки.

3. Переглянемо відеоролик: «Взаємодія гідрооксиду цинку і хлоридної кислоти» та «Взаємодія гідрооксиду цинку і гідроксиду натрію». Після перегляду на дошці записані запитання вчителем:

1.) За фізичними властивостями цинк це метал чи неметал? (Метал) 2) Які речовини утворюють гідроксиди типових металів? (Основи)

Запишемо рівняння реакції:

1) Zn(OH)2 +2 HCl = ZnCl2 + H2O

2)  Zn(OH)2 + NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O

4. Розповідь вчителя: Отже, цинк – це метал, він утворює основу – цинк гідрооксид. Як видно з переглянутого досліду гідроксид цинку може реагувати і  з кислотою, і з лугом. Тобто має змінні властивості.

5. Запис поняття у зошити: Гідрооксиди, які виявляють властивості основи і кислоти називають амфотерними.

6. Питання до класу: 1) Доцільно користуватись класифікацією, де хімічні елементи поділяють на метали на та неметали? Чому? ( Даною класифікацією користуватись не варто, тому що існують елементи які проявляють змінні властивості.)

ВЛАСТИВОСТІ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

 

НЕМЕТАЛІЧНІ                                                              МЕТАЛІЧНІ

 

ОСНОВИ                   АМФОТЕРНІСТЬ                          КИСЛОТИ

 

Основні властивості                                                          Кислотні властивості

+В чому конкретно проявляються кислотні і основні властивості?

7. Розповідь вчителя: Вчені далі намагались створити більш досконалу класифікацію, досліджували речовини і помітили що серед металів і серед неметалів є дуже схожі речовини . Їх вчені об’єднали в окремі групи, які отримали такі загальні назви: лужні метали, лужноземельні метали, галогени та інертні гази. Сьогодні ми познайомимось з групою лужних металів.

8. Самостійна робота учнів з підручником - прочитати ст. 7-8 та з роздрукованим матеріалом. 

Потім обговорення прочитаного матеріалу та заповнення таблиці до зошитів учнів.

Обговорення прочитаного матеріалу, запитання для учнів:

1) Які елементи належать до лужних металів?

2) Чому дана група металів отримала таку назву?

3) Які фізичні властивості лужних металів?

4) Назвіть хімічні властивості лужних металів?

Вчитель: Демонстрація взаємодії  лужного  металу з водою.

https://www.youtube.com/watch?v=xrF9tsSG5H4

9. Вчитель: Порівняємо хімічні та фізичні властивості лугів з допомогою таблиці.

Таблиця 2. Фізичні властивості лужних металів.

НАЗВА І СИМВОЛ ЕЛЕМЕНТА

ВІДНОСНА АТОМНА МАСА

ТЕМПЕРАТУРА КИПІННЯ ПРОСТИХ РЕЧОВИН

ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕННЯ ПРОСТИХ РЕЧОВИН

ГУСТИНА ПРОСТИХ РЕЧОВИН.

Літій Li

6,9

1370

179

0,53

Натрій Na

23,0

883

97,8

0,97

Калій  K

39,1

760

63,6

0,85

Рубідій Rb

85,5

696

39,0

1,52

Цезій Cs

132,9

685

28,6

1,87

 Запитання до учнів:

1) Розгляньте таблицю, як змінюються фізичні властивості лужних металів: різко чи поступово?

2) За яким показником (за яким порядком) розташовані хімічні елементи в таблиці?( за зростанням відносних атомних мас)

3) Як змінюється температура кипіння простих речовин, температура плавлення, густина в залежності від збільшення відносних атомних мас?

 

Таблиця 3. Хімічні властивості лужних металів.

НАЗВА І СИМВОЛ ЕЛЕМЕНТА

УМОВИ ГОРІННЯ

ОКИСЛЮВАНІСТЬ НА ПОВІТРІ

ФОРМУЛИ ГІДРООКСИДІВ І РОЗЧИННІСТЬ

Літій Li

Загораються при

Нагріванні.

 

Загораються при

температурі 20-25 С.

        Збільшується

LiOH       

Розчинність

Збільшується.

Натрій Na

NaOH

Калій K

KOH

Рубідій Rb

RbOH

Цезій Cs

CsOH

Запитання до учнів:

1) Про що свідчать показники умов горіння лужних металів? ( про їх хімічну активність)

2) Який елемент буде більш хімічно активним: Літій чи Цезій?

Гідроксиди Рубідію й Цезію такі активні, що їх концентровані розчини легко руйнують скло навіть за кімнатної температури, а розплави – залізо й навіть платину.

Вчитель: Зверніть увагу на закономірну зміну фізичних та хімічних властивостей лужних металів, що пояснюється, мабуть зміною будови простих речовин із збільшенням відносних атомних мас елементів. Лужні метали - це хімічні елементи з найрізкіше виявленими металічними властивостями.

Інформація для підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення хімії.

ЛІТІЙ Як паливо сучасних торпед використовується літій

    З хлориду літію, який добувають в солончаках Койпаса і Уюні в Болівії, отримують літій для акумуляторів.

З'єднання літію знаходять застосування в скляній і керамічній промисловості. Гідроксид літію - поглинач надлишку вуглекислого газу в кабінах космічних кораблів і підводних човнів.

Натрій Колись натрій отримували сотнями тисяч тонн на рік: його використовували для отримання тетраетилсвинцю, що підвищує октанове число бензину. Заборона на етилований бензин у багатьох країнах призвела до зниження виробництва натрію. Зараз світове виробництво натрію - близько 100 тисяч тонн в рік. Натрій (у вигляді солі) у величезних кількостях знаходиться в морській воді, в соляних покладах. Мінерал галит (хлорид натрію) утворює величезні поклади кам'яної солі. Тільки в Росії її запаси обчислюються десятками мільярдів тонн. Галіт зазвичай містить до 8% інших солей, в основному магнію і кальцію. Щорічно добувається понад 280 млн тонн хлориду натрію, це одне з найбільш великомасштабних виробництв.

Калій - важливий біоелемент, в організмі людини міститься від 160 до 250 г калію, більше, ніж натрію. Іони калію беруть участь в проходженні нервових імпульсів. Багато калію містять фрукти та овочі.

Багато калію міститься в горіхах, бананах, авокадо.

Гідроксид калію використовується для отримання мила. Він служить електролітом в лужних акумуляторах - залізо-ні келевих, нікель-металогідридних. Раніше нітрат калію (калійна селітра) у величезних кількостях витрачався для виробництва чорного пороху; Зараз він використовується як добриво.

V. Закріплення та застосування знань.

1. Розв’язування практичних вправ на хімічні властивості лужних металів.

1) Напишіть формули сполук К, АІ, Li, Rb :

а) з Оксигеном

б) з Сульфуром (ІІ)

в) з Хлором (І)

г) з Бромом (І)

2) Складіть формули поданих сполук та назвіть їх :

а) Naх OHу ; КхОНу; ВахОНу; LiхОНу

б) КО; RbО; СsО; LiО

3. Визначте елемент V групи, відносна атомна вищого оксиду якого становить 108.

4. Обчислити масові частки Бору та Оксигену в бор оксиді В2О3.

2. Фронтальне опитування:

1) На основі яких загальних властивостей лужні метали об’єднано в одну групу?

2) Як змінюються із зростанням відносних атомних мас лужних металів: а) фізичні властивості металів як простих речовин; б) їхні хімічні властивості; в) розчинність їх гідрооксидів?

VІ. Аналіз досягнень учнів, підведення підсумків уроку.

VІІ. Пояснення домашнього завдання.

Вивчити параграф – 1; повторити властивості неметалів (табл. в зошиті); підготувати картки з лужними елементами за зразком ( зразок у вчителя).

 

 

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Ровна Катерина
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
3 березня 2019
Переглядів
189
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку