19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

План-конспект уроку "Ukrainian traditions of Christmas food"

Про матеріал
Документ містить завдання які сприяють активізації лексики по темі "Christmas food", удосконалюють навички читання, письма та комунікативного спілкування,розвивають мовні та інтелектуальні здібності учнів
Перегляд файлу

Ukrainian traditions of Christmas food

Урок 2. Українські традиції Різдвяного столу

Мета: перевірити знання дітей правилам поведінки під час прийому їжі; розвивати вміння працювати в команді; ознайомити учнів з давніми традиціями передріздвяної Багатої куті; виховувати прагнення дотримуватись українських звичаїв.

Завдання:

Навчальні:

1. Сприяти активізації лексики по темі «Christmas food».

2. Удосконалювати навички читання, письма та комунікативного спілкування.

3. Навчити порівнювати і робити правильні висновки.

Розвиваючі:

1. Розвивати мотивації до теми, що вивчається.

2. Розвинути мовні та інтелектуальні здібності учнів.

3. Сприяти розвитку творчих здібностей учнів.

Виховні:

1. Сформувати готовність сприймати культуру українського народу.

Обладнання і матеріали: різдвяна зірка (див. Додаток Б); картки для таблиці «Christmas food» (див. Додаток Б 1), презентація Power Point «Exclude an excess dish»; презентація Power Point «Find the name of a dish».

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

1. Організаційний момент

T.: Good morning, children! I’m glad to see you. Who is on duty today?

- What day is it today?

- Who is absent today?

У.: Доброго ранку, діти! Я рада Вас бачити. Хто черговий сьогодні?

- Який сьогодні день?

- Яке сьогодні число?

- Хто-небудь відсутній?

2. Фонетична зарядка

Діти повторюють за вчителем, намагаючись копіювати артикуляцію:

Help your mother, lay the table;

Put a knife and fork and spoon.

Help your mother, lay the table

Every afternoon.

Help your mother, clean the table;

Take a knife and fork and spoon.

Help your mother, clean the table

Morning, night and afternoon.

3. Актуалізація опорних знань учнів

Гра «Виграй зірку».

Мета: перевірити знання учнів щодо правил поведінки за столом.

Завдання: Назвати якомога більше «The rules of table manners».

Розбити клас на команди. Команди обирають капітанів. Команда, яка перша справилася з завданням отримує різдвяну зірку. Команда, яка виграла найбільшу кількість зірок – переможець.

4. Основна частина уроку

4.1 Повідомлення теми уроку

- Why the Christmas star is a prize?

- Чому призом є різдвяна зірка?

- Today we will talk about the Ukrainian traditions of Christmas food.

- Сьогодні ми з Вами поговоримо про українські традиції Різдвяного святкового столу.

4.2 Подання нового матеріалу

The festive dinner when all family gather together had an important role in customs and ceremonies of Christmas Eve. There was hay on the table, there were pieces of garlic as a protective charm on the corners then the cloth was lain. All things that touched the table according to the folk belief, got special force and could become an important magic issue or remedy.

Святкова вечеря, за якою збиралася разом уся родина, відігравала важливу роль у звичаях та обрядах Святвечора. Зверху стіл притрушували соломою, по кутках клали часник, що виконував роль оберегу, а потім вкривали обрусом (скатертиною). Усі предмети, які торкалися столу, за народними уявленнями, набували особливої сили і могли стати важливим магічним або ж лікувальним засобом.

The festive meal on January 6 in different regions of Ukraine was characterized by some differences. It concerns both quantity of dishes on a table (7, 9, 12), and the sequence of their eating. Usually on Christmas Eve all products were eaten that people had. They coundn’t eat food which  was  forbidden during the fast. A variety and richness of dishes this day had to promote welfare of family of the next year. Even the poorest peasants made a maximum of efforts adequately to celebrate Christmas. The first dish was kolivo , the first spoon of this dish was thrown up. Success in beekeeping was demonstrated by amount of grains of kolivo which stuck to the ceiling.

Сама святкова трапеза 6 січня в різних районах України характеризувалася деякими відмінностями. Це стосується як кількості страв на столі (7, 9, 12), так і послідовності їх вживання. Звичайно до Святвечора споживали всі продукти, наявні у господарстві, за винятком заборонених у піст. Різноманітність і багатство наїдків у цей день, повинні були сприяти добробуту родини наступного року. Навіть найбідніші селяни докладали максимум зусиль, щоб гідно зустріти Різдво. Святкові страви починали куштувати з куті, першу ложку якої підкидали догори. Про успіх у бджільництві свідчила велика кількість зерен куті, які прилипали до стелі.

On the Rich kolivo there was also an exchange of ritual dishes. A dinner that children took to relatives or to godparents, as a rule, consisted of a kolivo, knyshy, pies, fish. Having accepted ceremonial dishes, owners thanked and surely gave gifts in reply from the table. Thus there was a ritual exchange of dinners which symbolized relationship of families and their mutual generosity. Children who brought a dinner could be treated and presented with gifts (nuts, apples, pies, candies).

На багату кутю відбувався також обмін ритуальними стравами. Вечеря, що її посилали з дітьми родичам, хрещеним батькам, як правило, складалася з куті, книшів, пирогів, риби тощо. Прийнявши обрядові страви, господарі дякували і обов’язково передавали дари у відповідь зі свого столу. В такий спосіб відбувався ритуальний обмін вечерею, який символізував спорідненість сімей та їх взаємну щедрість. Діток, які приносили вечерю, було прийнято пригощати та обдаровувати гостинцями (горіхами, яблуками, пиріжками, цукерками) [6].

1. A kolivo is a must-have of a holiday. The tradition of its preparation goes back to pagan times, but now it became a Christmas dish in Ukraine. The ingredients of  kolivo had symbolical value for Slavs: wheat is life, honey is health and wellbeing, poppy and nuts is abundance in family. The ingredients of  kolivo are wheat, poppy, raisin, nuts, honey.

1. Кутя – неодмінний атрибут свята. Традиція її приготування походить ще з язичницьких часів, але тепер вона стала різдвяною стравою в Україні. Складники куті мали для слов`ян символічне значення: пшениця – це життя, мед символізував здоров`я і благополуччя, мак та горіхи – достаток у родині (Слайд 1). До складу страви входять: пшениця, мак, родзинки, горіхи, мед.

2. Uzvar or water – means life which God provides to each person. Holy water is a symbol of purification of a body and soul. The ingredients of it are dried fruits, fruit.

2. Узвар або вода – означає життя, яке Бог надає кожній людині. Свячена вода є символом очищення тіла і душі (Слайд 2). До складу страви входять: сухофрукти, фрукти.

3. Peas with vegetables – the symbol of God's spring which always revives in the person after decline, a symbol of union of a family line.

3. Горох з овочами – символ Божої весни, яка завжди відроджується в людині після занепаду, символ єдності роду (Слайд 3).

4. Stuffed cabbage – the symbol of this dish is already in the name. The pigeon symbolizes God's love, the Holy Spirit, beauty and force. The ingredients of it are cabbage, rice, mushroom stuffing, carrots.

4. Голубці – символ цієї страви є уже в назві. Голуб символізує Божу любов, Святий Дух, красу і силу (Слайд 4). До складу страви входять: капуста, рис, грибна начинка, морква.

5. Fast borsch – a good celebration symbol. Besides, red borsch still symbolizes blood of the Bethlehem children killed by order of Herod The ingredients of it are vegetables, mushroom stuffing, cabbage.

5. Пісний борщ – символ торжества добра. Крім того, червоний борщ ще символізує кров вифлеємських дітей, вбитих за наказом Ірода (Слайд 5). До складу страви входять: овочі, грибна начинка, капуста.

6. Donuts – a symbol of a holiday, joy, which God presents people.

6. Пампушки – символ свята, радості, які Богом даровані людям (Слайд 6).

7. Fish dishes – fish is the standard symbol of Christ. The ingredients of it  are vegetables, fish.

7. Страви з риби – риба є загальноприйнятим символом Христа (Слайд 7). До складу страви входять: овочі, риба.

8. Mushrooms – two natures of Jesus Christ: divine (cap) and terrestrial (leg).

8. Гриби – дві природи Ісуса Христа: божественна (шапка) і земна (ніжка) (Слайд 8).

9. Dumpling – a prosperity symbol. The ingredients of it are dough, cherry, cherry stuffing, syrup.

9. Вареники – символ достатку (Слайд 9). До складу страви входять: тісто, вишня, вишнева начинка, сироп.

10. Cabbage salad – cabbage acts as a symbol of simplicity and at the same time durability, unity around one firm basis – God Christ.

10. Салат з капусти – капуста виступає як символ простоти й водночас міцності, єдності навколо однієї твердої основи – Христа-Бога (Слайд 10).

11. Pies – a symbol of health and happiness which a person will be able to receive in constant communication with newborn Jesus. Are a part of a dish: dough, potato stuffing.

11. Пиріжки – символ здоров’я і щастя, які людина зможе отримати в постійному спілкуванні з новонародженим Ісусом (Слайд 11). До складу страви входять: тісто, картопляна начинка.

12. Baked apples – a symbol of heavenly pleasures and pleasures of Christian life.

12. Печені яблука – символ небесних радостей і радостей християнського життя [7] (Слайд 12).

5. Сприйняття й осмислення нового матеріалу

5.1. Гра «Exclude an excess dish»

Мета: навчити учнів визначати страви, які є основою Різдвяного столу.

Запропонувати учням виключити слайди, які не входять до складу пісного меню на Святий Вечір – презентація Power Point «Exclude an excess dish» (режим показу слайдів автоматичний).

5.2. Самостійна робота. Гра «Find the name of a dish»

Учні повинні знайти якомога більше слів з назвами страв Різдвяного столу за допомогою сканворду – презентація Power Point «Find the name of a dish» (режим показу слайдів автоматичний).

6. Фізкультхвилинка. Активізація лексики по темі

Роздати учням картки з малюнками інгредієнтів, щоб вони прикріплювали їх до дошки під назвою страви (див. Додаток Б 2). Переможці нагороджуються різдвяною зіркою.

7. Повторення попередньо вивченого лексичного матеріалу

- Look at the cards on the board. Write down new words in the dictionary.

- Погляньте на картки, які Ви прикріпили до дошки. Запишіть нові слова у словник.

- Look at the poster and write down lyrics in your workbook.

- Подивіться на плакат і запишіть слова пісні в Робочий зошит (див. Додаток Б 3).

8. Заключний етап уроку

Пояснення домашнього завдання:

Дома напишіть транскрипцію та переклад слів, які Ви переписали з карток. Складіть «The Christmas menu for the family» 4-5 речень. Вивчити напам’ять слова пісні WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS.

9. Підсумок уроку

Учитель задає питання учням:

- What is the topic of today's lesson?

- Яка тема сьогоднішнього уроку?

- Did you like it?

- Вам сподобалось?

- What was the most difficult for you at this lesson?

- Що для вас був найважчим на цьому уроці?

(Вчитель коментує, коротко характеризує діяльність кожного учня на уроці).

- So our lesson is over, but soon we will return to this subject again and again. Do you agree with me?

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
27 жовтня 2019
Переглядів
675
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку