План роботи кабінету історії.

Про матеріал

Вимоги до навчального кабінету та необхідна документація.

Вимоги до робочого місця викладача.

План роботи на 2017-2018н.р.

Перегляд файлу

D:\ПРОНТ\Наташа\малюнки про школу\нові рамки\1sept067.png-

 

       ОЗ Чаплинська спеціалізована школа

I-IIIступенів

Завідуючий:Чумаченко Л.Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до навчального кабінету та необхідна документація

До сучасного кабінету висуваються такі вимоги:

 1. Кабінет повинен бути окремою аудиторією у навчальному закладі, яка обладна­на відповідно до мети і задач вивчення предмета. При оформленні кабінету вра­ховується специфіка навчальної діяльності вчителя та учнів, що визначені ти­пом навчального закладу, його місією. В ідеальному варіанті цей кабінет має підсобне приміщення, оскільки його наявність дозволяє вчителеві зосередитись і набратись сил перед черговим уроком, зберігати наочні посібники, аудіо- та відеоматеріали.

Розташування кабінету в приміщенні навчального закладу не є принциповим питанням, але виправданим є розміщення поруч кабінетів навчальних  дисциплін одного циклу. У кабінеті необхідно мати атрибути і матеріали національної символіки.

 1. Навчальний кабінет повинен мати необхідні матеріали для роботи учня з пред­мета. Сюди належать: наявність технічних засобів навчання, наочність, мето­дичне забезпечення навчального предмета та ін.
 2. Кабінет повинен відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, бути просторим, теплим та затишним. Має добре освітлюватись та провітрюватись. Важливу роль відіграють меблі, якими обладнаний кабінет. В ідеальному варіанті це фабрич­ний комплект, який включає в себе набір учнівських столів та стільців, вчитель­ського столу, меблеву стінку, розраховану для зберігання необхідних методичних матеріалів. Кабінет оснащується відповідними меблями і пристроями: для зберігання книжок, макетів, альбомів використовуються секційні шафи-стелажі, для таблиць обладнуються спеціальні шафи-ящики, а для карт краще вико­ристовувати спеціальні картосховища. У жодному разі не прикріплюйте парти та стільці до підлоги, тому що це не дасть можливість вчителеві мобільно розташувати учнівські парти відповідно до виду уроку, а також заважає якісному прибиранню  кабінету.
 3. Кабінет повинен  бути зручним для проведення засідань методичних комісій та інших форм підвищення кваліфікації викладачів з предмету.
 4. У кабінеті мають бути створені умови для проведення позакласних заходів, факультативних занять.
 5. Укомплектованість кабінету навчальним обладнанням, навчально-методичним комплексом засобів навчання, необхідних для виконання освітньої програми школи.
 6. Відповідність навчально-методичного комплексу та комплексу засобів навчан­ня профілю кабінету, вимогам стандарту освіти та освітнім програмам.
 7. Наявність комплексу дидактичних матеріалів, типових завдань, тестів, творів та інше, матеріалів для моніторингу якості навчання та навчально-виховного процесу.
 8. Забезпеченість підручниками, дидактичними матеріалами, роздавальним ма­теріалом згідно з чинними програмами для загальноосвітніх навчальних за­кладів.
 9. Розклад роботи кабінету за обов'язковою програмою, факультатив­них занять, програми додаткової освіти, індивідуальних занять зучнями, що відстають у навчанні, з обдарованими учнями, консультацій тощо
 10. Стендовий матеріал шкільного кабінету: рекомендації для учнів щодо проекту­вання їх навчальної діяльності, виконання програми розвитку їх суспільних умінь і навичок, організації та виконання домашнього завдання, підготовки до різних форм навчально-пізнавальної діяльності (тестування, заліки, співбесіди та ін.).
 11.  Дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм у навчально­му кабінеті.
 12.  Кабінет історії повинен бути постійно діючим (швидко відображати видатні події у світі, країні, місті). У кабінеті влаштовуються тимчасові та постійні екс­позиції посібників, книг, зразків робіт тощо. Тимчасово експонуються матеріали, необхідні для вивчення окремих тем і роз­ділів програми. Посібники, виготовлені учнями, стінгазети, поради з підготов­ки до тематичних, підсумкової державної атестації, олімпіад, конкурсів, рефе­ратів тощо.

 

 

ВИМОГИ ДО РОБОЧОГО МІСЦЯ ВИКЛАДАЧА

 

Ефективність навчання залежить від багатьох компонентів, в тому числі і від уміння викладача підготувати своє власне робоче місце. З фізіологічної точки зору правильно організоване робоче місце викладача — це найкраща можливість використо­вувати свої фізичні дані під час роботи без перевантаження. З психологічної точки зору науково організоване робоче місце — по один із факторів зовнішнього середови­ща, який створює позитив під час роботи, підвищує настрій і працездатність. З педа­гогічної точки зору правильно організоване робоче місце за будь-яких рівних умов, є фактором виховання і розвитку. З точки зору економіки праці оптимальна органі­зація робочого місця забезпечує ефективне використання не тільки робочого часу, а й сил і коштів.

У кожному кабінеті робоче місце викладача обладнується робочим столом. В іде­альному варіанті викладацький стіл обладнується пультом управління, який дозволяє викладачеві, не покидаючи свого робочого місця, вмикати й вимикати світло в кабінеті, відкривати й закривати штори, за допомогою дистанційного приладу керувати робо­тою хоча б частини теле- і відеоапаратури.

Для зручності під час роботи на викладацькому столі необхідно мати:

 • розклад дзвінків уроків;
 • розклад зайнятості кабінету;
 • розклад зайнятості кабінету в позаурочний час та під час канікул;
 • папку з інструкціями щодо охорони праці.

Найважливішим джерелом навчальної інформації в кабінеті залишається клас­на дошка. Вона розміщується перед учнівськими столами на стіні таким чином, щоб світло падало зліва. Дошка повинна мати панель, яка б закривала раніше написаний викладачем текст, а також кріплення для демонстрацій таблиць, карт, картин. Над дош­кою кріпиться екран, що вільно згортається.

Необхідною документацією ліцейного кабінету є:

1. Паспорт кабінету.

2. Папка з інструкціями щодо охорони праці в кабінеті.

3. Положення про навчальний кабінет.

4. Тематичні та поурочні картотеки з предмета.

5. Основна навчально-методична документація.

6. Матеріали позакласної роботи.

7. Розклад зайнятості кабінету.

 

 

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відмітка про виконання

 1. Організаційна робота

 

1.1

Визначити основні напрям­ки роботи кабінету на навчальний рік

до 05.09

 

1.2

Скласти графік чергування учнів у кабінеті

до 05.09

 

1.3

Провести інвентаризацію матеріальних ціннос­тей кабінету

до 01.11

 

1.4

Проводити роз'яснювальну роботу серед учнів з питань дотримання техніки безпеки та БЖД:

-правила роботи в кабінеті;

-інструкції з техніки безпеки

-правила пожежної безпеки;

-права та обов'язки учнів;

-єдині вимоги до учнів

регулярно протягом року

 

1.5

Скласти розклад роботи кабінету

до 10.09

 

1.6

Перевірити своєчасність і правильність веден­ня інвентарної та матеріальної книг

до 01.10

 

1.7

Оформити:

паспорт кабінету;

акт-дозвіл на експлуатацію кабінету;

папку з техніки безпеки

до 15.09

 

2. Навчально-методична робота

 

2.1

Систематизувати й дібрати дидактичні ма­теріали для проведення самостійних робіт з тем:

 • «Українські землі на початку XX ст.»
 • «Україна в роки  Першої світової війни»
 • «Початок української революції (1917-квітень 1918р.»
 • «Боротьба за українську державність (квітень 1918-1921р.р.)»
 •  «Україна в роки радянської модернізації»
 • «Встановлення та утвердження радянського тоталітарного режиму(1921-1939р.р.)»
 • «Західноукраїнські землі в складі Польщі, Румунії та Чехословаччини в 1921-1939р.р.»

 

 

 

 

Жовтень

 

Листопад

 

 

Грудень

 

 

Лютий

 

 

Березень

 

 

Квітень

 

 

 

Травень

 

2.2

Скласти тексти  історичних  диктантів до тем:

 • «Причини,  привід та початок Першої світової війни»
 • «Неп. Утворення СРСР»
 • «Причини радянсько-німецького зближення та радянсько-німецького пакту про ненапад»
 • «Західноукраїнські землі»

 

 

 

Вересень

 

 

Листопад

 

Лютий

 

 

Квітень

 

 

 

2.3

Зробити презентації для 5,7.8, класів за  новою  програмою

протягом року

 

2.4

Розробити практичні заняття для 7, 8 та 10 класів

Листопад- квітень

 

2.5

Продовжити роботу з апробації електронних педагогічних засобів навчання

протягом року

 

2.6

Оформити постійно діючий стенд або папку «На допомогу учням»

листопад

 

2.7

Підібрати збірку методичних статей із методи­ки викладання історії

протягом року

 

2.8

Організувати в кабінеті методичний куточок «Увага, ЗНО»

жовтень

 

2.9

Розробити завдання для  перевірки знань учнів за семестр та за навчальний  рік

грудень

 

2.10

Визначити основні прийоми організації навчальної діяльності учнів та роботи з обдаро­ваними дітьми

жовтень

 

2.11

Із метою підготовки навчально-методичного забезпечення нових програмних тем оформити тематичні папки.

 

Листопад

 

 

Травень

 

2.12

Поповнити тематичні папки:

 • «Моніторинг навчальних досягнень учнів»
 • «Охорона праці та БЖД»

 

 

Грудень, травень

 

 

до 01.11

 

2.13

Організу­вати виставку «Кращі  творчі роботи учнів»

Листопад-травень

 

3. Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету

 

3.1

Скласти заявку на придбання технічних за­собів навчання

до 20.05

 

3.2

Оформити в кабінеті стенди:

 

 

«На допомогу учням»

вересень

 

3.3

Поповнити бібліотечний фонд кабінету

протягом семестру

 

3.4

Скласти й подати заявки на виконання поточ­них робіт у кабінеті

до 10.05

 

4. Позакласна робота з учнями

 

4.1

Організувати проведення  кон­сультацій для учнів

Протягом року

 

4.2

Організувати й спланувати роботу гуртка «Юний історик»

до 15.09

 

4.3

Організувати й провести для учнів шкільні  олімпіади:

 

 

а) з метою підготовки до олімпіади з історії  для кожного курсу розробити можливі зразки олімпіадних завдань

жовтень

 

б) проводити заняття з учнями, які готуються до олімпіади

Жовтень-лютий

 

4.4

Провести тиждень історії та права

Листопад,Квітень

 

4.5

Скласти індивідуальні програми для роботи з обдарованими учнями

до 10.09

 

4.6

Розробити перспективний план проведення предметного  тижня

до 01.10

 

4.8

Підготувати, відібрати матеріал до конкурсів, турнірів з історії

протягом року за планом ліцею

 

4.9

Систематизувати творчі роботи учнів й офор­мити відповідні папки

протягом року

 

4.10

Організувати роботу ініціативної групи учнів  з метою оформлення та розмно­ження навчально-методичних матеріалів

протягом року

 

5. Інформаційно-бібліографічна робота

 

5.1

Вивчити склад фонду бібліотеки школи з про­блем методики викладання  історії, педагогіки й психології

до 01.11

 

5.2

Скласти короткі анотації на літературу сус­пільно-гуманітарних дисциплін, що надійшла до бібліотеки

протягом року

 

5.3

Організувати книжкову виставку:

 

 

а) чинні підручники на поточний навчаль­ний рік;

до 01.09

 

б) активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках суспільно – гуманітарного циклу

жовтень

 

5.5

Укомплектувати бібліотеку кабінету підручни­ками та літературою відповідно до вимог на­вчальних програм

вересень

 

5.6

Взяти участь у проведенні шкільної  акції «Живи, книго»

протягом I та II се­местру

 

5.7

Дооформити картотеки:

 

 

періодичних видань

протягом року

 

тзн

серпень, січень

 

навчальної літератури

серпень

 

методичної літератури

серпень

 

довідкової літератури

серпень

 

навчально-наочних посібників

серпень

 

екранно-звукових посібників

серпень,

січень

 

презентацій та відеофільмів

Вересень-травень

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гузенкова Оксана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Історія України, Планування
Додано
26 липня 2018
Переглядів
2641
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку