планування біологія 9 клас 2019-2020н.р І семестр

Про матеріал
Календарно- темматичне планування з біології 9 клас І семестр до підручника Соболь В.І.
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ БІОЛОГІЇ У 9 КЛАСІ

 (70 год – 2 год на тиждень, з них 2 год – резервні)

Підручник: Біологія: підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2017. – 288 с. : іл

№ з/п

Дата

Тема уроку

Практична частина

Очікування результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Наскрізні змістові лінії

Домашнє завдання

Діяльність(уміння)

Знання

                                                          Вступ   (4 години )

 

1

 

Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та її місце серед інших наук.

 

практикує:

- методи біологічних досліджень у пізнанні окремих явищ живої природи (описовий, експериментальний, моделювання, моніторинг, статистичний — представлення даних);

аналізує та порівнює:

- біологічні системи, що перебувають на різних рівнях організації;

моделює / створює моделі:

- простих біологічних систем різних рівнів (наприклад, системи органів людини, угруповання тощо)

оперує термінами:

- описовий метод, експериментальний метод, моделювання

називає:

- основні галузі біології;

- рівні організації життя;

наводить приклади:

- біологічних систем, що перебувають на різних рівнях організації;

пояснює:

- значення методів біологічних досліджень у пізнанні живої природи;

- зв’язок біології з іншими природничими й гуманітарними науками;

характеризує:

- методи біологічних досліджень (описовий, експериментальний, моделювання)

Ставлення

усвідомлює:

відмінність системи від її дискретних елементів та залежність функціонування системи від взаємозв’язків між елементами різних рівнів

 

2

 

Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень

 

 

Тема 1. Хімічний склад клітини (орієнтовно 8 год)

3

 

Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки.

 

розпізнає:

- приклади органічних речовин за назвами;

досліджує / спостерігає:

- приклади дії ферментів;

розв’язує:

- елементарні вправи з молекулярної біології зі структури білків та нуклеїнових кислот;

аналізує та порівнює:

- структурні рівні організації білків;

- властивості органічних молекул

оперує термінами:

- полімер, білки, нуклеїнові кислоти, фермент

називає:

- органічні та неорганічні речовини, що входять до складу організмів;

- складові атома (міжпредметні);

- типи хімічних зв’язків (ковалентні, йонні, водневі), гідрофобна взаємодія (міжпредметні);

описує:

- властивості та біологічну роль води, ліпідів, вуглеводів;

- будову, властивості та функції білків, структурні рівні організації білків;

- будову й функції нуклеїнових кислот;

наводить приклади:

- продуктів, що містять білки, ліпіди та вуглеводи;

пояснює:

- необхідність зовнішніх джерел енергії для існування біологічних систем;

- роль АТФ у життєдіяльності організмів;

- роль білків у життєдіяльності організмів;

- роль нуклеїнових кислот у спадковості організмів

Ставлення

висловлює та обґрунтовує судження:

- про спільність складу та різницю вмісту хімічних елементів у живій та неживій природі;

- щодо необхідності різних продуктів харчування в раціоні людини;

робить висновок:

- про необхідність вживання людиною різноманітних продуктів харчування;

- про значення моделювання в розумінні хімічної будови живих організмів;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток біохімії (І. Ф. Мішер, Ф. Крік, Дж. Уотсон, Р. Франклін та ін.), у тому числі й українських (О. В. Палладін, О. В. Данилевський, Я. О. Парнас)

 

4

 

Органічні молекули. Вуглеводи та ліпіди.

 

 

5

 

Поняття про біологічні макромолекули – біополімери.

 

 

6

 

Білки, їхня структурна організація та основні функції.

 

 

7

 

Ферменти, їхня роль у клітині.

Лабораторні ослідження:

Властивостей ферментів

 

8

 

Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації.

АТФ.

 

 

9

 

ІНСТРУКТАЖ З БЖД

Практичні роботи

№ 1. Розв’язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот

 

10

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК З ТЕМИ «ХІМІЧНИЙ СКЛАД РЕЧОВИН»

 

 

Тема 2. Структура клітини (орієнтовно 6 год)

11

 

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії.

 

 

порівнює:

- будову клітини прокаріотів й еукаріотів;

- будову клітин рослин, тварин, грибів;

дотримується правил:

- виготовлення мікропрепаратів та розгляду їх за допомогою мікроскопа;

- виконання малюнків біологічних об’єктів;

спостерігає:

- елементи будови клітини на постійних і тимчасових мікропрепаратах;

аналізує:

- взаємозв’язок між будовою та функціями органел;

- взаємозв’язок між будовою та функціями ядра

оперує термінами:

- еукаріоти, прокаріоти, віруси, клітинна мембрана, цитоплазма, ендоплазматичний ретикулум, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі, цитоскелет

називає:

- методи дослідження клітин;

- складові цитоплазми;

- основні клітинні органели та їхні функції;

- основні компоненти та функції ядра;

наводить приклади:

- про- та еукаріотичних організмів;

- рухів клітин і внутрішньоклітинних рухів;

розпізнає:

- компоненти клітин на схемах та електронних мікрофотографіях;

пояснює:

- роль мембран у життєдіяльності клітин;

- взаємозв’язок клітини із зовнішнім середовищем;

характеризує:

- хімічний склад клітинної мембрани

Ставлення

застосовує знання:

- для доказу єдності органічного світу;

висловлює судження:

- щодо ролі клітини як елементарної структурної одиниці живих систем;

усвідомлює значення:

- внеску вчених у розвиток знань про клітину (Т. Шванн, М. Шлейден, К. Гольджі та ін.)

 

12

 

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина

Демонстрування моделей-аплікацій, що ілюструють будову клітини, мікропрепаратів клітин рослин і тварин.

 

13

 

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: рослинна та тваринна клітина.

 

 

14

 

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та основні клітинні органели.

Лабораторні роботи

1. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин.

 

15

 

Ядро, його структурна організація та функції.

 

 

 

 

16

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ «Структура клітини»

 

 

Тема 3. Принципи функціонування клітини (орієнтовно 6 год)

17

 

Обмін речовин та енергії.

 

характеризує:

- процеси фотосинтезу, клітинного дихання як джерел енергії для клітин;

аналізує:
- вплив зовнішніх факторів на протікання клітинних процесів (зокрема, чим зумовлений зелений колір рослин);

порівнює:

- процеси фотосинтезу та хемосинтезу

оперує термінами:

- метаболізм, клітинне дихання, мітохондрії, фотосинтез, пластиди, хемосинтез

називає:

- процеси обміну речовин та енергії, які відбуваються в цитоплазмі клітини;

- органели клітини, у яких відбувається дихання та фотосинтез;

наводить приклади:

- процесів розщеплення органічних речовин, що відбуваються в клітині

Ставлення

висловлює судження:

- щодо значення процесів фотосинтезу, хемосинтезу, клітинного дихання для забезпечення енергетичних потреб організмів;

- щодо планетарної ролі фотосинтезу;

застосовує знання про:

- процеси життєдіяльності клітини для мотивації здорового способу життя;

робить висновок:

- про схожість процесів обміну речовин, що відбуваються в клітинах організмів різних груп організмів;

- про значення методу моделювання у вивченні клітинних процесів

Здоров’я і безпека

(орієнтує на застосування знання про процеси життєдіяльності клітини для мотивації здорового способу життя)

Екологічна безпека та сталий розвиток

(орієнтує на усвідомлення планетарної ролі фотосинтезу як одного з основних механізмів підтримання гомеостазу в атмосфері)

 

18

 

Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах.

 

 

19

 

Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання.

 

 

20

 

Фотосинтез: світлова та темнова фаза.

 

 

21

 

Хемосинтез. Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах

 

 

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації (орієнтовно 11 год)

22

 

Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів.

 

характеризує:

- процес транскрипції;

- процес біосинтезу білка;

- процес реплікації ДНК;

- генетичний код та його значення в біосинтезі білків;

- взаємозв’язок між будовою та функціями хромосом;

- процеси мітозу та мейозу в еукаріотів;

- етапи клітинного циклу;

- етапи онтогенезу в рослин і тварин;

порівнює:

- процеси транскрипції та реплікації;

- процеси мітозу та мейозу

оперує термінами:

- ген, генетичний код, ядро, хромосоми, рибосоми, транскрипція, трансляція, мітоз, мейоз

називає:

- типи генів;

- етапи реалізації спадкової інформації;

- фази мітозу та мейозу;

- періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів;

наводить приклади:

- застосування принципу комплементарності нуклеотидів

Ставлення

робить висновок:

- про визначну роль спадкового апарату клітини

 

23

 

Транскрипція. Основні типи РНК. Генетичний код. Біосинтез білка.

 

 

24

 

ІНСТРУКТАЖ З БЖД

Практичні роботи

1. Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції

 

25

 

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК.

 

 

26

 

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз.

 

Лабораторні дослідження:

фаз мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі).

 

27

 

Мейоз.

 

 

28

 

Рекомбінація ДНК.

 

 

29

 

Статеві клітини та запліднення.

 

 

30

 

Етапи індивідуального розвитку.

 

 

31

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК  ЗТЕМИ «ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СПАДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 9 клас, Планування
До підручника
Біологія 9 клас (Соболь В. І.)
Додано
6 жовтня
Переглядів
192
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку