2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Планування " Географія 6 клас"

Про матеріал

Завдання календарно-тематичного планування:

 • визначення місця кожної теми в річному курсі й місце кожного уроку в темі;
 • визначення взаємозв'язку між окремими уроками, темами річ­ного курсу;
 • організація раціональної роботи й озброєння учнів системою знань, умінь, навичок із предмета.
Перегляд файлу

6 клас

«Загальна географія»

 (70 годин, 2 години на тиждень)

Програма: Навчальна програма з географії  для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» є формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, щоб вони зберігали і захищали довкілля і усвідомлювали сталий розвиток, були готові брати участь у вирішенні питань довкілля і розвитку суспільства.

Учнів 6 класів орієнтують на формування:

 • готовності до оцінки наслідків діяльності людини щодо природного середовища; застосування знань у справі охорони природи; оцінку значення та впливу природних компонентів для життя та діяльності людини;
 • безпечної поведінки в умовах несприятливих фізико-географічних явищ  і  процесів;
 • різних форм діяльності екологічного змісту: підготовку повідомлень про антропогенні ландшафти і природоохоронні об’єкти свого краю, інформування про них населення своєї місцевості (створення листівок, екологічних знаків, брошур, розміщення інформації на сайті навчального закладу тощо), участь у заходах з охорони довкілля, які проводять у школі, населеному пункті та регіоні, країні.

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, а також важливість національної ініціативи; спирається у своїй діяльності на культурні традиції і вектори розвитку держави.

Учнів 6 класів орієнтують на:

 • виховання ставлення учня як громадянина до природи; уміння захищати природу;
 • уміння працювати в групі над географічними дослідженнями та проектами на засадах співробітництва;
 • використання способів діяльності та моделі поведінки, які задовольняють власні інтереси та не порушують права інших громадян;
 • участь у активній природоохоронній роботі своєї місцевості.

Вивченням наскрізної змістової лінії «Здоров’я і безпека» прагнуть сформувати учня духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінним членом суспільства, який здатний вести здоровий спосіб життя, допомагати у формуванні безпечного здорового життєвого середовища.

Учнів 6 класів орієнтують на:

 • застосовування знань про лікарські рослини,  отруйні рослини і тварини на прикладі природних комплексів своєї місцевості;
 • формування установок на використання здорового та безпечного харчування й безпечної поведінки під час навчальних екскурсій і польових досліджень;
 • виявлення і розуміння впливу метеорологічних чинників на стан здоров’я людини;
 • розуміння значення для здоров’я людини  мінеральних лікувальних і столових вод.

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» є забезпечення кращого розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Учнів 6 класів орієнтують на:

 • уміння представляти себе і свої досягнення; вести розрахунки, ухвалювати рішення;
 • розроблення заходів щодо утилізації побутових відходів у своєму населеному пункті.

Скорочення: ЕБСР – екологічна безпека та сталий розвиток, ЗБ – здоров’я і безпека, ГВ – громадянська відповідальність, ПФГ – підприємливість і фінансова грамотність.

 

 

 

 

 

 

 

 

        Дата

 

 

Зміст уроку

Наскрізні змістові лінії

Примітка

1

 

ВСТУП. Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства. Значення географічних знань та умінь для життєдіяльності людини. Основні друковані та електронні джерела інформації, їх значення.

Інструктаж з БДЖ.

 

 

 

 

ЕБСР

ЗБ

ГВ

 

2

 

Методи географічних досліджень. Особливості

організації власних географічних спостережень.

Дослідження: Спостереження за змінами у природі.

 

3

 

РОЗДІЛ І. Розвиток географічних знань про Землю.

 Уявлення про Землю у давнину.

Уявлення про форму Землі. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея.

 

ГВ

ПФГ

 

4

 

Відкриття нових земель та

навколосвітні подорожі.

 

 

 

 

ГВ

ПФГ

 

5

 

 Відкриття Америки Христофором Колумбом. Перше

навколосвітнє плавання під керівництвом Фернана Магеллана.

 

6

 

Навколосвітні експедиції, їх географічне значення (Дж. Кук, І. Крузенштерн, Ю. Лисянський). Відкриття Австралії і Антарктиди.

 

7

 

Сучасні дослідження.

Дослідження Землі у ХХ та на початку ХХІ ст.

ГВ

 

8

 

Тематичне оцінювання. Вступ. Розвиток географічних знань про Землю.

 

 

9

 

РОЗДІЛ ІІ. Земля на плані та карті.

Способи орієнтування на місцевості.

ЗБ

 

10

 

Способи зображення Землі. Масштаб.

ЗБ

 

11

 

Практична робота 1. Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу

 

 

 

 

 

 

 

ЗБ

 

12

 

План, його основні ознаки. Визначення напрямків на плані. Читання плану. Умовні знаки плану.

 

13

 

Складання плану за допомогою умовних топографічних знаків.

 

14

 

Географічні карти, їх елементи. Легенда карти.

 

15

 

Географічні координати. Градусна сітка на глобусі й географічній карті.

 

16

 

Правила відліку географічної широти.

 

17

 

Правила відліку географічної довготи.

 

18

 

Практична робота 2: Визначення географічних координат за географічною картою.

 

19

 

Тематичне оцінювання. Земля на плані і карті.

 

 

20

 

РОЗДІЛ ІІІ. Оболонки Землі.

Літосфера.

Внутрішня будова Землі.

 

 

 

 

 

 

 

ЗБ

ГВ

ПФГ

 

21

 

Будова літосфери, її властивості. Літосферні

плити, наслідки їх переміщення.

 

22

 

Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори. Землетруси.

 

23

 

Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі.

 

24

 

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної поверхні. Вивітрювання.

 

25

 

Робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків.

 

26

 

Мінерали, гірські породи. Корисні копалини та їх

значення у житі та діяльності людини.

 

27

 

Основні форми рельєфу суходолу. Рівнини.

 

28

 

Гори.

 

29

 

Рельєф дна світового океану.

Практична робота 3. Позначення на контурній карті рівнин, гір, вулканів суходолу.

 

30

 

Тематичне оцінювання. Літосфера.

 

 

31

 

Атмосфера. Будова атмосфери.

 

 

 

 

 

 

ЕБСР

ЗБ

ГВ

 

32

 

Як нагрівається атмосферне повітря?

 

33

 

Атмосферний тиск.

 

34

 

Температура повітря. Теплові пояси Землі. Практична робота  4.

 

35

 

Вітер.

 

36

 

Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни.

 

37

 

Хмари і туман.

 

38

 

Опади.

 

39

 

Погода

 

40

 

Практична робота 5. Складання графіка зміни температури повітря, опадів, рози вітрів, їх аналіз.

 

41

 

Клімат. Зміни клімату.

 

 

42

 

Тематичне оцінювання. Атмосфера.

 

 

43

 

Гідросфера. Гідросфера – водна оболонка Землі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕБСР

ЗБ

ГВ

ПФГ

 

44

 

Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки.

 

45

 

Практична робота 6. Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островів, річок, озер

 

46

 

Властивості вод Світового океану.

 

47

 

Рухи води в Світовому океані. Багатство вод Світового океану.

 

48

 

Води суходолу. Річки. 

 

49

 

Живлення, водний режим і робота річок.

 

50

 

Озера.

 

51

 

Болота. Штучні водойми і водотоки: ставки, водосховища, канали.

 

52

 

Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду.

 

53

 

Підземні води.

 

54

 

Значення вод суходолу для природи і людини.

Охорона вод Світового океану і суходолу.

 

55

 

Тематичне оцінювання. Гідросфера.

 

 

 

 

 

 

ЕБСР

ЗБ

ГВ

ПФГ

 

56

 

Біосфера та ґрунти. Біосфера – сфера життя на Землі.

 

57

 

Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий покрив, рослинність і тваринний світ суходолу та океану.

 

58

 

Властивості ґрунтів.

 

59

 

Природні комплекси.

 

60

 

Природні зони Землі, їх особливості.

 

61

 

Практична робота 7. Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом).

 

62

 

Тематичне оцінювання. Біосфера та грунти. Природні комплекси.

 

 

63

 

               РОЗДІЛ ІV. Планета людей.  

Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі, його густота. Найбільш заселені території земної кулі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГВ

ЕБСР

 

64

 

Людські раси. Дослідження Миколи Миклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу.

 

65

 

Держави світу. Найбільші за площею і чисельністю населення держави світу. 

 

66

 

Держави-сусіди України на політичній карті світу.

 

67

 

Практична робота 8. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав у різних частин світу та їх

столиць.

 

68

 

Вплив людини на природу. Зміни компонентів географічної оболонки під

впливом людської діяльності. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона.

 

69

 

Тематичне оцінювання. Планета людей.

 

 

70

 

Дослідження: Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Планування
Додано
24 серпня 2018
Переглядів
1170
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку