26 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Планування "Географія 7 клас"

Про матеріал

Завдання календарно-тематичного планування:

 • визначення місця кожної теми в річному курсі й місце кожного уроку в темі;
 • визначення взаємозв'язку між окремими уроками, темами річ­ного курсу;
 • організація раціональної роботи й озброєння учнів системою знань, умінь, навичок із предмета.
Перегляд файлу

7 клас

«Материки та Океани»

                                      (70 годин, 2 години на тиждень)

Програма: Навчальна програма з географії  для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» є формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, щоб вони зберігали і захищали довкілля і усвідомлювали сталий розвиток, були готові брати участь у вирішенні питань довкілля і розвитку суспільства.

Учнів 7 класів орієнтують на формування:

 • розуміння про взаємозв’язки компонентів природи; вплив людини та її діяльності на планетарні природі комплекси; дотримання екологічної етики щодо поведінки людини в природі; значення природоохоронних територій для збереження унікальних ландшафтів Землі; значення Червоної книги;
 • знань про небезпечні природні об’єкти та явища в різних частинах світу та правила безпечної поведінки.

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, а також важливість національної ініціативи; спирається у своїй діяльності на культурні традиції і вектори розвитку держави.

Учнів 7 класів орієнтують на:

 • отримання і аналіз інформації щодо світових явищ і процесів, зв’язків України з іншими країнами із широкого кола джерел;
 • уміння формулювати обґрунтовану думку щодо суспільних проблем, критично мислити;
 • роботу в групі над географічними дослідженнями та проектами на засадах співробітництва;
 • толерантне ставлення до культурних надбань і традицій народів світу.

Вивченням наскрізної змістової лінії «Здоров’я і безпека» прагнуть сформувати учня духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінним членом суспільства, який здатний вести здоровий спосіб життя, допомагати у формуванні безпечного здорового життєвого середовища.

Учнів 7 класів орієнтують на:

 • усвідомлення значення санітарно-гігієнічних умов проживання і харчування для збереження життя і здоров’я людей (в тому числі на прикладі  країн, що розвиваються);
 • розуміння важливості профілактичних заходів під час закордонних подорожей до країн з високою ймовірністю епідемій;
 • формування знань про небезпечні природні об’єкти та явища та їхній вплив на життя людини.

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» є забезпечення кращого розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Учнів 7 класів орієнтують на:

 • формування умінь розв’язувати елементарні екологічні проблеми;
 • командний стиль роботи під час виконання навчальних проектів і досліджень.

 

Скорочення: ЕБСР – екологічна безпека та сталий розвиток, ЗБ – здоров’я і безпека, ГВ – громадянська відповідальність, ПФГ – підприємливість і фінансова грамотність

 

 

 

 

 

        Дата

 

 

 

Зміст уроку

 

Наскрізні змістові лінії

Примітка

1

 

ВСТУП.

 Материки та океани – як об’єкти вивчення регіональної географії. Співвідношення і розподіл на Землі материків і океанів. Материки і частини світу.

Інструктаж з БДЖ.

 

 

 

 

ГВ

 

2

 

Джерела вивчення і дослідження материків та океанів.

 

3

 

РОЗДІЛ І. Закономірності формування природи материків та океанів.

Тема 1. Форма і рухи Землі.

Куляста форма Землі та її географічні наслідки.

 

 

ЗБ

 

4

 

Рухи Землі, їх наслідки.

 

5

 

Тема 2. Материки  й океани — великі природні комплекси географічної оболонки.

Походження материків та океанічних западин внаслідок руху літосферних плит.

 

 

 

 

 

 

 

ЕБСР

 

6

 

Тектонічні структури: платформи і області складчастості.

 

7

 

Практична робота 1. Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу.

 

8

 

Кліматотвірні чинники.

 

9

 

Кліматичні пояси і типи клімату Землі.

 

10

 

Водні маси, їх властивості. Океанічні течії

 

11

 

Природні комплекси материків і океанів. Широтна зональність і висотна (вертикальна) поясність.

 

12

 

Тематичне оцінювання. Вступ. Закономірності формування природи материків і океанів.

 

 

13

 

РОЗДІЛ ІІ. Материки тропічних широт.

Тема1. Африка.

Географічне положення. Дослідження та освоєння Африки

 

 

 

 

 

 

 

ЕБСР

 

14

 

Практична робота 2. Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності Африки з півночі на південь та із заходу на схід.

 

15

 

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини Африки.

 

16

 

Практична робота  3.

Позначення на контурній карті об’єктів берегової лінії Африки

 

17

 

Загальні риси клімату Африки. Кліматичні пояси і типи клімату . Практична робота 4. Визначення типів клімату Африки за кліматичними діаграмами.

 

18

 

Води суходолу Африки. Використання водних ресурсів.

 

 

 

ЕБСР

 

19

 

Природні зони Африки.

 

20

 

Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, занесені до списку природної спадщини ЮНЕСКО на материку.

 

21

 

Населення і держави Африки.

 

22

 

Тематичне оцінювання. Африка.

 

 

23

 

Тема 2. Південна Америка.

Географічне положення. Дослідження материка. Практична робота 5. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів материка.

ЕБСТ

 

24

 

Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Південної Америки

 

25

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Південної Америки.

 

26

 

Практична робота 6.

Визначення типів клімату за кліматичними діаграмами.

 

27

 

Води суходолу Південної Америки.

ЕБСР

 

28

 

Природні зони Південної Америки. Вертикальна поясніть Анд. Зміни природи материка людиною.

ЗБ

ГВ

ПФГ

 

20

 

Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти Південної Америки, занесені до списку природної спадщини ЮНЕСКО.

 

30

 

Населення. Держави Південної Америки. Зв’язки України з державами Південної Америки.

 

31

 

Тематичне оцінювання . Південна Америка.

 

 

32

 

Тема 3. Австралія.

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Практична робота 7. Позначення контурній карті об’єктів берегової лінії Австралії.

 

 

 

 

 

 

 

ЕБСР

ЗБ

ПФГ

 

33

 

Клімат. Води суходолу Австралії. Практична робота 8. Визначення типів клімату за кліматичними діаграмами.

 

34

 

Унікальність рослинності і тваринного світу Австралії. Природні зони Австралії. Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти, занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО

 

35

 

Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк. Україна і Австралія.

 

36

 

РОЗДІЛ ІІІ. Полярний материк планети.

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду.

Географічне положення та дослідження Антарктиди.

ЕБСР

 

37

 

Природа материка. Рельєф, клімат, рослинний і тваринний світ.

ЕБСР

 

38

 

Практична робота 8. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Антарктиди.

 

39

 

РОЗДІЛ ІV. Материки Північної півкулі.

Тема 1. Північна Америка.

Географічне положення. Історія відкриття та освоєння Північної Америки.

 

 

 

 

 

 

 

ЕБСР

 

40

 

Практична робота 9.

Позначення на контурній карті об’єктів берегової лінії материка.

 

41

 

Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Північної Америки.

 

42

 

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Північної Америки.

 

43

 

Води суходолу Північної Америки.

 

44

 

Природні зони Північної Америки. Вертикальна поясність в горах материка.

ЗБ

ГВ

ПФГ

 

45

 

Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО.

 

46

 

Населення. Держави Північної Америки. Україна і держави Північної Америки.

 

47

 

Тематичне оцінювання. Австралія. Антарктида.  Північна Америка

 

 

48

 

Тема 2. Євразія.

Географічне положення Євразії. Поділ Євразії на дві частини світу.

Практична робота 10. Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів
Євразії.

ЕБСР

 

49

 

Дослідження та освоєння Євразії.

 

50

 

Тектонічна будова. Рельєф Євразії, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини.

 

51

 

Загальні риси клімату Євразії.

ЗБ

 

52

 

Практична робота 11. Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм.

 

 

 

 

 

ГВ

 

53

 

Води суходолу Євразії: річки.

 

54

 

Води суходолу Євразії: озера, льодовики.

 

55

 

Пригородні зони Євразії.

 

56

 

Вертикальна поясність гір Євразії.

 

57

 

Зміни природи Євразії людиною. Найвідоміші об’єкти, занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО.

 

58

 

Населення та держави Євразії.

ПФГ

 

59

 

Найбільші держави Європи: Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Росія.

 

60

 

Найбільші держави Азії: Китай, Японія. Зв’язки України з країнами Європи та Азії

 

61

 

Тематичне оцінювання. Євразія.

 

 

62

 

РОЗДІЛ V. Океани.

Тема 1.Тихий океан.

Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості. Рельєф дна.

ЕБСР

ЗБ

ПФГ

 

63

 

Практична робота  12. Позначення географічних об’єктів та течій Тихого океану на контурній карті.

 

64

 

Тема 2. Атлантичний океан.

Географічне положення океану Атлантичного океану. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив Атлантичного океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

 

 

65

 

Тема 3. Індійський океан.

Географічне положення океану Індійського океану. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив Індійського океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

ЕБСР

ЗБ

ПФГ

 

66

 

Тема 4. Північний Льодовитий океан.

Географічне положення Північного Льодовитого океану у високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий режим океану. Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків

ЕБСР

ЗБ

ПФГ

 

67

 

РОЗДІЛ VI. Вплив людини на природу материків та океанів.

Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів.

Природні багатства материків та океанів, їх основні види. Наслідки використання ресурсів людиною. Порушення природної рівноваги. Антропогенні ландшафти.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕБСР

 

68

 

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів.

Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництво у розв’язанні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.

 

69

 

Тематичне оцінювання. Океани.

 

 

70

 

Дослідження . Шляхи розв’язання екологічних проблем.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 7 клас, Планування
Додано
24 серпня 2018
Переглядів
800
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку