22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Планування "Географія 9 клас"

Про матеріал

авдання календарно-тематичного планування:

 • визначення місця кожної теми в річному курсі й місце кожного уроку в темі;
 • визначення взаємозв'язку між окремими уроками, темами річ­ного курсу;
 • організація раціональної роботи й озброєння учнів системою знань, умінь, навичок із предмета.
Перегляд файлу

9 КЛАС

ГЕОГРАФІЯ

«УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

(70 годин, 2 години на тиждень)

Програма: Навчальна програма з географії  для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» є формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, щоб вони зберігали і захищали довкілля і усвідомлювали сталий розвиток, були готові брати участь у вирішенні питань довкілля і розвитку суспільства.

Учнів 9 класів орієнтують на формування: 

 • цілісної наукової картини світу, адекватного розуміння особливостей розвитку сучасного світу;
 • розуміння єдності та гармонії між природним середовищем, розвитком матеріального виробництва та рівня зростання соціальних стандартів населення в умовах сталого розвитку;
 • уміння застосовувати знання під час прогнозування наслідків впливу людини на природу, визначення правил своєї поведінки в сучасних умовах навколишнього середовища та територій техногенного забруднення;
 •  умінь робити висновки про місце України у розв’язанні глобальних проблем людства.

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, а також важливість національної ініціативи; спирається у своїй діяльності на культурні традиції і вектори розвитку держави.

Учнів 9 класів орієнтують на:

 • ухвалення індивідуальних і колективних рішень, зважаючи на інтереси й потреби громадян, представників певної спільноти, суспільства та держави;
 • готовність брати участь у громадській природоохоронній діяльності й нести відповідальність за свої дії та вчинки;
 • формування споживчої поведінки, орієнтованої на національного виробника; раціонального ресурсоспоживання на побутовому, регіональному національному і глобальному рівнях;
 • усвідомлення глобальної взаємозалежності й особистої відповідальності під час вивчення світової економіки та національного господарства.

Вивченням наскрізної змістової лінії «Здоров’я і безпека» прагнуть сформувати учня духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінним членом суспільства, який здатний вести здоровий спосіб життя, допомагати у формуванні безпечного здорового життєвого середовища.

Учнів 9 класів орієнтують на:

 • формування знань про безпечність товарів та послуг, споживачами яких є школярі;
 • застосовування знань для оцінювання можливих позитивних і негативних наслідків сучасних біотехнологій у сільському господарстві;

 

Метою вивчення наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» є забезпечення кращого розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Учнів 9 класів орієнтують на:

 • вміння генерувати ідеї й ініціативи щодо проектної діяльності, ефективного використання природних ресурсів;
 • прогнозування впливу географії на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва;
 • оцінювання можливостей  для організації підприємницької діяльності у своїй місцевості;

планування своєї діяльності та групи щодо можливих нових видів бізнесу в регіоні.

Скорочення: ЕБСР – екологічна безпека та сталий розвиток, ЗБ – здоров’я і безпека, ГВ – громадянська відповідальність, ПФГ – підприємливість і фінансова грамотність

 

 

 

        Дата

 

 

 

Зміст уроку

Наскрізні змістові лінії

Примітка

1

 

ВСТУП.

Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Значення знань з економічної географії для людства.

Інструктаж з БДЖ.

ГВ, ПФГ

 

2

 

Розділ І. Національна економіка та світове господарство.

Тема 1.Національна економіка.

Поняття «економічний розвиток» та його показники: валовий внутрішній продукт (ВВП), структура ВВП, індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП)

ГВ, ПФГ

 

3

 

Секторальна модель економіки країни.

ГВ,

ПФГ

 

4

 

Форми просторової та суспільної організації виробництва.

 

5

 

Чинники розміщення виробництва.

 

 

6

 

Практична робота № 1. Аналіз секторальної моделі економіки.

 

 

7

 

Тема 2. Світове  господарство.

Світове господарство (світова економіка), світовий ринок.

ЕБСР, ГВ, ПФГ

 

8

 

Типи економічних систем. Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній .

ЕБСР, ГВ, ПФГ

 

9

 

Багаторівневість світового господарства, його просторова структура за концепцією «Центр – периферія» .

ЕБСР, ГВ, ПФГ

 

10

 

Сучасні тенденції розвитку світового господарства. Глобалізація та регіональна економічна інтеграція.

ЕБСР, ГВ, ПФГ

 

11

 

Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив на функціонування міжнародної економіки

ЕБСР, ГВ, ПФГ

 

12

 

Практична робота № 2. Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і визначення їх місця в сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку.

 

 

13

 

Тематичне оцінювання. «Вступ» та «Національна економіка та світове господарство»

 

 

14

 

Розділ ІІ. Первинний сектор господарства.

Тема 1. Сільське господарство.

Сільське господарство, його значення в сучасному світі. Аграрні суспільства в сучасному світі. Аграрні відносини.

 

 

 

 

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

15

 

Складники сільського господарства. Роль природних чинників (земельних та агрокліматичних ресурсів) у розвитку та розміщенні аграрного виробництва. Землезабезпеченість.

 

16

 

Сільське господарство України. Структура сільськогосподарських угідь в Україні.

 

 

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

17

 

Розміщення в Україні виробництва зернових і технічних культур, картоплярства, овочівництва, баштанництва, виноградарства.

 

18

 

Розвиток кормової бази тваринництва. Структура та розміщення тваринництва.

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

19

 

Зональна спеціалізація сільського господарства України. Гірські та приміські сільськогосподарські райони.

 

20

 

Сільське господарство світу. Рослинництво.

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

21

 

Сільське господарство світу. Тваринництво.

 

22

 

Практична робота № 3. Визначення основних зернових і технічних культур, що їх вирощують у помірному, субтропічному й тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування встановлених відмінностей.

 

 

23

 

Тема 2. Лісове господарство.

Основні лісові пояси світу. Лісо забезпеченість. Лісове господарство в Україні.

ЕБСР, ГВ, ПФГ

 

24

 

Тема 3. Добувна промисловість.

Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Показники ресурсозабезпеченості країн мінеральними ресурсами.

ЕБСР, ЗБ, ПФГ

 

25

 

Видобування вугілля, нафти і природного газу.

ЕБСР, ЗБ, ПФГ

 

26

 

Основні закономірності розміщення родовищ вугілля, нафти і природного газу.

 

27

 

Видобування металічних руд. Основні закономірності розміщення родовищ металічних руд.

ЕБСР, ЗБ, ПФГ

 

28

 

Розвиток і розміщення виробництв з видобутку залізних і марганцевих руд в Україні. Видобування інших видів природної сировини  в країнах світу.

ЕБСР, ЗБ, ПФГ

 

29

 

Практична робота № 4. Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку кам’яного вугілля, нафти і природного газу .

 

 

30

 

Тематичне оцінювання. Первинний сектор господарства.

 

 

31

 

Розділ ІІІ. Вторинний сектор господарства.

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії.

Значення електроенергетики. Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення.

 

 

 

ЕБСР, ЗБ, ПФГ

 

32

 

Паливно-енергетичний баланс.

 

33

 

Електроенергетика України. Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП. Використання відновлювальних джерел енергії.

 

ЕБСР,

ЗБ, ПФГ

 

34

 

Електроенергетика світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі електроенергії в світі.

 

35

 

Практична робота № 5. Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та позначення чинників їх розміщення.

 

 

36

 

Тема 2. Металургійне виробництво. Значення металургійного виробництва в господарстві.

 

 

 

ЕБСР, ЗБ, ПФГ

 

37

 

Комбінування в чорній металургії..

 

38

 

Кольорова металургія.

 

39

 

Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні.

ЕБСР, ЗБ, ПФГ

 

40

 

Металургійне виробництво світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі чорних металів.

ЕБСР, ЗБ, ПФГ

 

41

 

Практична робота № 6. Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні.

ЕБСР, ЗБ, ПФГ

 

42

 

Тематичне оцінювання. Виробництво та постачання електроенергії. Металургійне виробництво.

 

 

43

 

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу. Виробництво  будівельних  матеріалів.

Значення та особливості технологій хімічного виробництва. Чинники розміщення основних виробництв хімічних речовин і хімічної продукції, фармацевтичної продукції, гумових і пластмасових виробів.

 

 

 

 

 

 

 

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

44

 

Хімічне виробництво в Україні. Основні центри виробництва хімічної продукції та чинники їх формування. Найбільші країни-виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків.

 

45

 

Виробництво деревини й паперу.

Виробництво деревини й паперу в Україні. Найбільші в світі країни-виробники деревини й паперу.

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

46

 

Тема 4. Виробництво машин та устаткування.

Роль машинобудування в сучасному світі та його розвиток в Україні.

ПФГ

 

47

 

Машинобудування світу. Найбільші країни-виробники літаків, легкових автомобілів, морських суден, верстатів, комп’ютерів, робототехніки.

ПФГ

 

48

 

Практична робота № 7. Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення.

 

 

49

 

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття.

ЗБ, ПФГ

 

50

 

Народні промисли в Україні

ЗБ, ПФГ

 

51

 

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв.

Харчова промисловість в Україні.

 

ЗБ, ПФГ

 

52

 

Виробництво продуктів харчування у світі.

 

53

 

Тематичне оцінювання. Хімічне виробництво. Виробництво машин та устаткування. Виробництво харчових продуктів, напоїв.

 

 

54

 

Розділ ІV. Третинний сектор господарства.

Тема 1. Транспорт.

Види транспорту, їхні переваги й недоліки.

 

 

 

 

 

 

ЕБСР, ЗБ, ГВ, ПФГ

 

55

 

Залізничний транспорт.

 

56

 

Найважливіші автомагістралі України..

 

57

 

Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України.

 

58

 

Повітряний та міський транспорт України.

 

59

 

Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості.

 

60

 

Транспорт світу.

 

61

 

Найбільші судноплавні річки світу та найбільші аеропорти світу.

 

62

 

Тема 2. Торгівля.

Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Показники зовнішньої торгівлі. Торгівля в Україні.

 

 

ГВ, ПФГ

 

 

63

 

Світовий ринок товарів і послуг.

 

64

 

Тема 3. Туризм.

Туризм як складник національної економіки, його види. Чинники розвитку туризму в регіоні, країні. Туристична інфраструктура. Туризм в Україні.

 

 

 

 

ПФГ

 

65

 

Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

 

66

 

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я.

Роль науки й освіти в суспільстві. Особливості наукової й освітньої  діяльності. Охорона здоров’я.

ГВ, ПФГ

 

67

 

Тема 5. Фінансові послуги. Комп’ютерне  програмування.

Фінансові послуги. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Країни-офшори.

ПФГ

 

68

 

Розділ V. Глобальні проблеми людства .

Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Проблеми війни і миру. Проблема тероризму. Екологічна проблема.

ГВ

 

69

 

Тематичне оцінювання. Третинний сектор господарства. Глобальні проблеми людства

 

 

70

 

Захист міні-проектів з утилізації побутових відходів.

ЕБСР

ГВ

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 9 клас, Планування
Додано
24 серпня 2018
Переглядів
1726
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку