12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

подорож до Китаю 19 століття

Про матеріал
Начальні: дати учням поняття сформувати навички удосконалювати вміння учнів перевірити рівень знань, умінь і навичок закріпити знання учнів про провести аналіз результатів засвоєння знань і способів діяльності всього класу та окремих учнів. Розвиваючі: розвивати логічне мислення учнів через аналіз, синтез, порівняння; розвивати мовну і слухову пам'ять; підвищувати стилістичну культуру мовлення; розвивати зв'язне усне й писемне мовлення, творчу уяву; розвивати вміння і навички правильного користування підручниками, медійною інформацією; розвивати творчі здібності учнів.
Перегляд файлу

Технологічна карта уроку з всесвітньої історії

Урок 24

ПІБ учителя: Шашкіна Людмила Михайлівна

Клас: 9 клас

Тема уроку: Опіумні війни . Утворення  Танпійнської  держави.

Цілі уроку:

Начальні:

 дати учням поняття  

 сформувати навички

 удосконалювати вміння учнів

перевірити рівень знань, умінь і навичок

закріпити знання учнів про

провести аналіз результатів засвоєння знань і способів діяльності всього класу та окремих учнів.

Розвиваючі:

розвивати логічне мислення учнів через аналіз, синтез, порівняння;

розвивати мовну і слухову пам'ять;

підвищувати стилістичну культуру мовлення;

розвивати зв'язне усне й писемне мовлення, творчу уяву;

розвивати вміння і навички правильного користування підручниками, медійною інформацією;

розвивати творчі здібності учнів.

Виховні:

виховувати полікультурну свідомість, провідні риси громадянина своєї держави;

виховувати самостійність, здатність критично мислити;

виховувати повагу до інших культур та націй;

виховувати старанність, наполегливість, бажання творчо працювати;

виховувати … (риси характеру, виходячи з теми уроку)

Обладнання уроку:  підручник П. Полянського, таблиці, схеми, текстові завдання, учнівські повідомлення, диференційовані завдання,  контрольні запитання,завдання з веб-сайтів тощо, мультимедійна дошка

Тип уроку:  формування нових умінь і навичок.

 

Розділ 3. МОДЕРНІЗАЦІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. ПРОБУДЖЕННЯ АЗІЇ

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Знаю:

 •    час Сіньхайської революцій;
 •    дати утворення Тайпінської держави
 •    Розумію:
 •    вплив результатів війни на суспільний розвиток Китаю поняття «багатонаціональна імперія», «опіумна війна», «Пекінський договір», «тайпіни», «Іхетуанське повстання», «Три народні принципи», «Синханська революція», «пробудження Азії».

Умію:

 •    показати на карті напрямки військових подій, Китай
 •    охарактеризувати тенденції суспільно-політичного та економічного розвитку країни;
 •    визначити причини і наслідки війн та основні тенденції розвитку держави
 •    пояснити причини відмінностей Сіньхайської революцій;
 •    обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Хун Сюцюань, , Сунь Ятсена.

Змістовні блоки

Зростання ролі держави в суспільному житті. Сунь Ятсен. Сіньхайська революція.

 

 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:

 •    укласти порівняльну таблицю реформаторських заходів, що їх здійснювали під впливом  повстанськіх рухів ,підготувати пояснення, чому впродовж ХІХ ст. відбулася  тенденція розвитку конфуціанскої філософсько-релігійної  течиї.повстанського  руху від радикальних до поміркованих форм діяльності;
 •    на підставі доступних текстових і візуальних джерел підготувати замітку (репортаж) про суперечливі наслідки державних лідерів.

Узагальнення

Тематичний контроль

 

Етап уроку

Час

Завдання етапу

Зміст

Ключові

компетентності

Літературні компетентності

Методи,

прийоми,засоби

ФОНД*

Діяльність
учителя

Діяльність
учня
 

Організаційний

2 хв.

Підготувати учнів до роботи на уроці в цілому і на кожному конкретному етапі уроку

 

 

Оголошення теми і мети уроку.

Сприймати, розуміти інформацію державною мовою

 

 

 

 

Метод презентація

 (додаток а)

Ф

Налаштування класу на співпрацю.

Оголошує тему,мету уроку.

 

Записують в зошитах дату, тему уроку.

2.Перевірка домашнього завдан  ня.

8 хв.

Встановити правильність і усвідомленість виконання учнями домашнього завдання, ліквідувати визначені недоліки в засвоєнні знань, в оволодінні вміннями інтелектуального і практичного характеру

 

Презентація

Опіумні війни

Математична компетентність:

розвивати абстрактне мислення;

перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, малюнок).

 

Міжпредметна

компетентність

(інтеграція: література та філософія Конфуція

образотворче мистецтво)

 

 

висловлює власне судження щодо подій і образів, підтверджує свою думку цитатами з тексту;

переказує текст (у частинах або цілісно) з виявленням особливостей сюжету (епічного або ліричного);

 

Метод-інформаційно-репродуктивний (додаток б)

Форма-

розповідь-опис

Прийом-одержання з тексту підручника нових знань.

(додаток в)

Робота з портретами

Кластерне завдання

І

Г

Задає питання до доповідника з метою деталізації і до класу з метою перевірки недоліків в засвоєнні знань.

Учні зачитують портретні характеристики та представляють виконані вдома творчі роботи -?

4. Підготовка учнів до активного й усвідомленого засвоєння матеріалу урока.

8 хв

Організувати і спрямувати навчально-пізнавальну діяльність учнів до досягнення основної мети (мотивація, актуалізація раніше засвоєних знань та вмінь, їх об'єктивізація). Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

Мотивація навчальної діяльності.

 

Прийом «Чи знаєте ви, що…»

 

 

Проблемне питання

Основні компетентності у природничих науках і технологіях:

1)швидко й ефективно шукати інформацію, використовувати різні види читання для здобуття нових знань;

 2) проводити пошукову діяльність, словесно оформлювати результати досліджень;

 

Емоційно-цілісна лінія

- розвиток вмінь і навичок читацької діяльності.

 

Метод-проблемно-пошуковий.

(додаток г)

Прийом-постановка проблемного питання.(додаток Г»

Засіб-активізація уваги та мислення.

Ф

Ставить проблемне питання.

Спрямує нвчальну і пізнавальну

 Діяльність учнів.

Відповідають на запитання вчителя.

Роблять порівняль

ну характеристику

5. Засвоєння нового матеріалу

 

12 хв

Дати учням конкретне уявлення про елементи предметно-наукових (терміни, поняття, правила, закони, теорії, факти тощо) і допоміжних (філософські, методологічні, історико-наукові, міжнаукові, міжпредметні) знань. Виробити відповідні вміння інтелектуального і практичного характеру Закріпити в системі спеціаль

но організо

ваної діяльності інтелектуального і практичного характеру ті знання і вміння, які необхідні для самостій

ної роботи над новим матеріа

лом

 

Порівняння образів

Створення кластерів

 

Математична компетентність:

1)установлювати причиново-наслідкові зв’язки, виокремлювати головну та другорядну інформацію;

2)чітко формулювати визначення і будувати гіпотези;

3)перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема).

 

 

характеризує образи персонажів, виявляє в них ключові риси, національний і загальнолюдський зміст;

 зіставляє літературні твори із їхніми втіленнями в інших видах мистецтва (кіно, театр, ілюстрації та ін.).

.

 

 

 

Метод-фішбоун

(додаток Д).

Прийом-активізація мислення.

((додаток Ж)

 

 

 

 

 

 

Ф

І

Г

Співпрацює з учнями в складанні вправ :

 

дає визначення літературним поняттям

 

 

Складаютьінтерактивні вправи:

”Кола Вена”,

“Кластер”,

“Фішбоун”.

6. Перевірка розумі

ння і корек

ція засвоєння учнями нового мате

ріалу

 

5 хв.

Перевіри

ти розуміння учнями суттєвих ознак, елементів знань, що засвоюю

ться, структур

но функціональних зв'язків і логічних стосунків між ними; надати індивідуальну допомогу учням, що її потребу

ють

 

Обговорення проблем, які порушуються в художньому творі:

1.

2.

 

Ініціативність і підприємли

вість:презенту

вати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби;

використовува

ти комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей.

 

 

 

виразно читає твори (фрагменти або цілісно), виявляє емоційне враження від прочитаного, пояснює своє ставлення;

виявляє історичну основу прочитаних творів;

висловлює власне судження щодо подій і образів, підтверджує свою думку цитатами з тексту

 

Метод-swot-аналіз

Прийом-конкретиза

ція і закріплення вже набутих знань.

 

Ф

Г

Перевіряє розуміння учнями проблеми, допомагає логічно -будувати власні вислови.

Робота в групах. Інтерактивна вправа “6капелю

хів.”

7. Підбиття підсумків уроку

 

 

8 хв.

Узагальнити засвоєні знання у вигляді певної цілісності (усне або письмове опитування, бесіда, тести, вправи тощо). Оцінити рівень засвоєння знань і способів діяльності всього класу та окремих учнів

 

Складання інтерактивних вправ за допомогою веб-сайту PADLET

Інформаційно-цифрова компетентність:

1)діяти за алгоритмом, складати план тексту;

2)використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань.

 

 

 

 висловлює враження від прочитаних творів;

письменників, актуальність проблематики оповідань для сьогодення;

розкриває історичні, моральні, філософські проблеми у творах

вирізняє напружені (кульмінацій

ні) моменти сюжету, їхнє значення для розкриття образів персонажів

 

 

 

Метод-інформацій

но-рецептивний.

Прийом-робота з додатковим матеріалом.

Засіб-мультімедій

ні технології.

Ф

Перевіряє завдання, дає оцінку роботи класу в цілому та окремих учнів, виставляє оцінки за урок.

 

Виконую

ть та складають вправи за веб-сайтом

 мій клас

8. Інформація про домаш

нє завдан

ня, інструктаж про його виконання

 

2 хв.

Повідомити учням зміст домашнього завдання, пояснити методику його виконан

ня. Звернути увагу учнів на важливі помилки, способи їх усунення, норми часу для виконан

ня домаш

нього завдання

 

Відповісти на питання в підручнику.

Уміння вчитися впродовж життя:

читати, використовуючи різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове, навчальне тощо;

постійно поповнювати власний словниковий запас;

користуватися різними джерелами довідкової інформації (словники, енциклопедії, онлайн-ресурси тощо);

 

 

 

П

 

Записують в щоденник.Компетенції учнів на уроці: (див. навчальну програму)

Основні поняття

Основні знання

Основні вміння

 

 

 

 

 

 

 

Хід уроку
 

 

 

 

*ФОнд - форма організації навчальної діяльності (Ф - фронтальна, І - індивідуальна, П - парна, Г - групова).

Література:

Для вчителя

Для учнів

Всесвітня історія

програма для загальноосвітніх навчальних закладів

5–9 класи

(2012 р. зі змінами 2015-2017 рр.), або 10-11 кл.

 

Підручник, тексти твору, онлайн-платформа  Мій клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

Метод

презентація (додаток а)

Презентація (спосіб подання інформації) — інформаційний чи рекламний інструмент, що дозволяє повідомити потрібну

 

 

Метод-інформаційно-репродуктивний (додаток б)

Прийом-одержання з тексту підручника нових знань.

(додаток в)

інформаційно- репродуктивний метод викладання і виконавчий метод учіння. Передбачають викладання навчального матеріалу без докладного пояснення, узагальнення й систематизації, у процесі виконання якого учні здобувають уміння застосовувати знання за зразком;

робота з поняттями та визначення їх значення.

Прийом-одержання з тексту підручника нових знань.(додаток в)(робота з словником (ст.. 170-172)

Форма-

розповідь-опис подій перегляд фільму відповідь на запитання

Опиумные войны в Китае 19 век

Які аргументи більш переконливі?

Від кого залежило остаточне рішення?

 

Як можно було б вийти із ситуації?

Кластерний аналіз (англ. Data clustering) — задача розбиття заданої вибірки об'єктів (ситуацій) на підмножини, які називаються кластерами, так, щоб кожен кластер складався з схожих об'єктів, а об'єкти різних кластерів істотно відрізнялися. Завдання кластеризації відноситься до статистичної обробки, а також до широкого класу завдань

Визначити про якого  крівника Китаю йде мова?

В історію світової політичної думки …увійшов своїм вченням про три народні принципи й конституцію п'яти гілок влади. Ідея про три принципи народу ґрунтувалась на таких поняттях як націоналізм, народовладдя, народний добробут. Ідея ж про п'ять гілок влади полягала в необхідності ідеальної демократичної держави, що керується наступними гілками: законодавчою, судовою, виконавчою, селективною і контрольною.

 

Його навіть порівнюють з великими Конфуцієм і Мен-цзи. Кажуть, що вони просто вірили, що їхнє призначення — врятувати Китай від роз'єднаності. Але при цьому ні Конфуцій, ні Мен-цзи не змогли здійснити свої ідеї на практиці…., навпаки, увійшов в історію Китаю не як мислитель, а як видатний політичний діяч. Його навіть називають «Конфуцієм в реальній політиці». Працював над тим, щоб в Китаї була проведена економічна реформа — перерозподіл земельної власності під гаслом «земля —​селянам». Ще …часто говорив, що потрібно прийти до нової концепції, яка спростовує старий народний вираз: «Пізнати просто, здійснити на практиці важко». …знав, що тільки нове ставлення до практики здатне революціонізувати Китай, і він завжди був на шляху досягнення практичного результат

 

Описание: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Stamp_China_1949_1000_gold_engr.jpg/176px-Stamp_China_1949_1000_gold_engr.jpg Описание: http://vsviti.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/konfucij.jpg

1. Три шляхи ведуть до знання: шлях роздумів – це шлях найблагородніший, шлях наслідування – це шлях найлегший і шлях досвіду – це шлях найгіркіший.

 

2. Якщо ти ненавидиш – значить тебе перемогли.

 

3. У країні, де є порядок, будь сміливий і в діях, і в промовах. У країні, де немає порядку, будь сміливий у діях, але обачний в промовах.

 

4. Перед тим як мстити, вирий дві могили.

 

5. Давай настанови тільки тому, хто шукає знань, виявивши своє невігластво.

 

6. Щастя – це коли тебе розуміють, велике щастя – це коли тебе люблять, справжнє щастя – це коли любиш ти.Метод-проблемно-пошуковий. Метод проблемного викладу. Педагог, використовуючи різні засоби (засоби демонстрації, кіно, підручники, наочні приладдя тощо) не просто викладає матеріал, а спочатку ставить проблему, формулює пізнавальну задачу, а потім, розкриваючи систему доказів, показує логічний шлях її вирішення студентам. Вони стають немов би свідками пошуку. Викладач пропонує  розвиток наукової думки, звертається до фактів з історії науки. У лекційному викладі цей метод був і залишається провідним;

(додаток г)

Прийом-постановка проблемного питання.(додаток Г»

Засіб-активізація уваги та мислення.

Створення Танпінської держави це порятунок и загибель?

Метод-фішбоун

Фішбоун (діаграма «риб’ячої кістки» (англ. Fishbone Diagram) – один з найбільш ефективних прийомів, який можна використовувати в тоді, коли необхідно встановити причинно-наслідкові зв’язки, здійснити обгрунтований вибір, розвинути навички роботи з інформацією, навчити вирішувати проблеми тощо.

 

Діаграма фішбоун має також назву “Діаграма Ішікави” – графічний спосіб дослідження та визначення найбільш суттєвих причинно-наслідкових взаємозв’язків між чинниками (факторами) та наслідками у досліджуваній ситуації чи проблемі. Діаграма названа на честь одного з найбільших японських теоретиків менеджменту професора Ішікави Каору, який запропонував її 1952 року, як доповнення до існуючих методик логічного аналізу та покращення якості процесів в промисловості Японії.

 

Причини,факти та наслідки

Проблемне питання

Опіумні війни Британії та Франції сприяли розширенню їх впливу?

Сьогодні з метод “риб’ячої кістки” або “риб’ячого скелету” використовують всі – і в бізнесі, і в освіті.

(додаток Д).

Прийом-активізація мислення.

((додаток Ж)

 

Результат пошуку зображень за запитом Метод-фішбоун

Метод-swot-аналіз

Для того, щоб скористатися зовнішніми можливостями, а також виявити внутрішні слабкі сторони, які можуть ускладнити проблеми, пов'язані із зовнішніми небезпеками використовуються спеціальні методи

:Прийом-конкретиза

ція і закріплення вже набутих знань. Описание: http://selfietecture.com/wp-content/uploads/2015/06/http-2.bp_.blogspot.com_.png

 

doc
До підручника
Всесвітня історія 9 клас (Полянський П.Б.)
Додано
29 лютого 2020
Переглядів
691
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку