10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Портфоліо "Пізнаю себе", 4 клас

Про матеріал
Портфоліо «Пізнаю себе» для учнів 4-го класу орієнтований як на результат, так і на процес, що дозволяє учителю фіксувати динаміку особистісного зростання кожного школяра, й покликаний допомогти учню початкової школи навчитися: 1) сприймати й розуміти себе та інших людей, адекватно оцінювати свої та чужі чесноти і недоліки; 2) усвідомлювати свої почуття, причини й наслідки своєї поведінки, бачити мету своєї діяльності й будувати життєві плани; 3) шукати та знаходити в складних ситуаціях сили в собі, брати на себе відповідальність за своє життя, не перекладати її на інших людей, не звинувачувати інших у своїх невдачах, самостійно робити вибір, тобто потреби в самовдосконаленні та особистісному зростанні; 4) брати до уваги почуття та думки іншої людини, тобто формування відчуття компетентності, якісно нового рівня поведінки та діяльності. Мета і призначення портфоліо "Пізнаю себе" - забезпечити досвід рефлексії молодшого школяра.
Перегляд файлулрцзночення в життЈ.


П п зрозумйти себе — озночае зробити бпеапю в сеоему ув.јтп#. Але Фо•апи дього могюгп лише, янчо щоЭенно прпчювопти над еобто:

ДЬнатцсв просийш,тьнШ       спюрочи, гвизначшпи чш д'ДтА7юпть теог вчцнш вшаеам Јнишх

  зякссвс

ШКИЪЯОЈ eomOOf ом о“киЈксљкоЈ одОПЗОВС

з. слова почино€тдсялюдинд мовш почино€птвся мЈй РТВ.. 2-Люблю я крой cs.i6 Люблю я свою мову соловћу, полонило ыжн»стю вес“ свят .

1. Я— “аомо сапКњ“!              зеетдся Укро7но — 4. Повинен ножной 2ЈДы,гЙ син,

    Я- ми.слячо Людино.       i БотвкЈвщинЈ я свой    всяк укроГнсвкий

Я мушу&боптщ гггп б зросту Доспмним сторјнки роду знопти чегло З.емля ! сыном. .i гая то пберКати! розцвйттоло вЈлвно УкраГно —

7.Людей я буду любити,

Улюблено ненвко- мс ! Добро милосер& eciM Б. Моя ртдношколо-свяптиув Вйттчизно моя !

Любо Ј Дружно ВЕЛИКО стм'я.

cmopicmz щедро шнуеопш,

Я люблю ШОНУЮ учителя свои.        щоб було зо щи мене Б. Ялюблю ШОНУЮ

Буду бобре я учитисв        людям ПООЖППШ. моптф ботвко сеоГл кулвтурно поводипшс.в, дой, Боже щоб я вирЈс, бу&угЈДнимскрЈзв i вгюВц

щоб у ШКОЛЈ горно вчиеся;    д. ХочешлюВиноюспроежњоюстопш щоб нести вам роДЈств, люди! — ношЈ Впконш

        я боптдко.вЈ ненвцЈ                                             ноечисв поеожопти,

щиросерДно вЈДплопився.                                      ноечисв виконуеоти

ВСЮДИ, птоДЈ ТЕБЕ повожотимутвлюВи!

яким я е.

Сам пре ееБе

I ••wim•a»• пре мене

Над чкм менћ варт•

•змњелитњеь

 

 

 

НАОДИНЦП

Поради

хлопникву.л

двчвтквм

юлиу•

НЕШОМУ кале

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шоп подпоапось пути в дома

Рахуйся з настрое.ј жшо\ лидинн„

Пести iHIMH:x св ТЕЮ любов ю, з ахищай 1х вь злих сил Дотримуйся       тр аджцй. Не вняв.ляй св oix aM6iUii.

вузлики ид плугятђ

•Прокннувся i 3ytTpiBcg з домащнјмн — прнвјтайся. • Не забувай дя куватн дорослнм за послугн gatTiwe сам роби для свож рЈдних.

•Пам•ятай, що приходитн з прогулянкн треба вчасно.

«Не змушуй хвнлюватнся та себе.

              •Попереджуй, кудн           i коди повер нещся.                            1-

12

нэ лозеоля.й оушв гниться, МОТ СПРАВИ душа    труоилъся что“ еооу угу:лв нв     чь.

и онь, и НОЧЬ, и онь, и НОЧЬ.

          мл                   м•• д•хре

мл •тхляд„ ; не ду;к• д•хре

да у:.тху ма дх,тти •дщм::

ара, люда

•:аред, люда

 

 

 


вгору Соню, летке

ЦЕ                                                                                    чхж„ уплж лпд;•:

лј:иж :z;-       кури, лад; ЕЛА. НА! Б•гнж лК•лж т л.Ктг: -•Eii,;•: —

                                                                                                 чил у                   ЕЕЧКЛА,

ща ПНЕ лА:и    при I с:      ди:ъ, пли лр:диж дг ЦЕ ЕР       Учж:ыъ,    на :nzi.

— Чж хгч&.:.:.:                                         —                                    —

                           лац нВ: дал                               На х;ътл;

                               РИА. НА            ЛЕЈ                               с:

              ЕУ':ж                           I

ТЕ. ЕКЛЪ.:н•, ХЕ                        «мчу»                                     на

- Хючу,       хану, •            инг

— Тау-                                                                               хна».

           уха               руна:                                 упру Риги

Е.лилрвкпхъ у плав1, ын:и Г,лжнкпжъ НЕ

                                 гула                                           лпд*

Ин“, •      — Ти   mi:az-'k, :nstp, ща имаже.:.:.: ц- ираЕк:ж.

- Баю.:ъ,   Г.•нг

Паифкуй, к досягтиусп[ху.!

рзпгоц

гому Иоз не

        буги                тому

»дн• ловнлна,

Вомз сзгмбну;з

'х•ло,:

А

        Дуже                  С•.гшс'

старайся.

ј Сон•       чзм гЈ.иьюз          рантом (Гугз,пжшглась. ГЦоеъ        Улзлзу,оо i Соцз Н(дчулз в ран'шрг       iii сл.иу. 1 Сомя   нал    над .озером; над .оЈеом. 1'Io,oeviga до г*р, до \мар, де

     3 того чаду Сон;                                лјјалв,

                     Г                оргтмдувалз с.'товз

„ХОТГГТЈ.нгрити, ГГАРАТИСЯ„ СТАРАПЛСЯ„.

     (Ало                        зкиву          змову                       ло

:јрок, сощцн

14


Xomimu, Bipumu,.                         старатися...

Я хочу

 

Крон за

кроном до угп(ху

ПОПДШ ШУДРАХ ЛИОДШ%

Мудрець шукае есе е самому c06i, а нерозумна людина — е Јншому.

Юнфуцјй            Хвалити й сварити треба, друже,                  !

Про кого ти .Miz би упак сказали?

л-а,м.. друл:му дам!

  Вис,

MDI ДУМКИ таплпни на мпиьмтнг

Я вважаю, що...

Як цьото доеягти ?

Чи вдалоеь MeHi йснити заплановане ?

н. мо:жнг трожити

ГОЛО•Н• —TTi

людини; >дарувати людям тобою.

брати ме

СКАЖ САМ сом 000ПОВАЖАЮ

М 0iM Батькам                                   Паради, де яккх я лриелухэю•ь

М 0iM

М FiMЩоб удосчоч  св(7 разум, 'реба Тркували, а ке заучували„

Р.де

 

Пре дви

Оцћха

Ща ;даох;

Крам до у:гћу

ГПд:умам ма хм гц• раму

01.5“ ха

 

У.. м.аа.а

 

 

 

: •.иа.ъгу

 

 

 

 

 

 

Чир“ н А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'З Ј Уф•1€•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Труда R

 

 

 

 

Труда R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ан глЫа«•:

 

 

 

 

Ан глЫа«•:

 

 

 

 

МУДР' ПОРАДИ

о;глркуй, коли у те;е ;уло рщещр успдщних ндслддкдд,

ЧОМУ?

СИТУАЦП, коли ТИ syg НЕДПЕВНЕНИМ

наелщки ТАКОТ поидгн ки

СИТУАЦ1„ коли ТИ syg ВЛЕДНЕНИМ

настдки ТАКОТ лоидгнки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЛМТАДИ

що таке мета? ЦЕ вдж.<ЛИВО!

 

Чи завжди ти досяеаеш мети?

Дляцьго треба навчитиъ ПЛДНУВДТИ.

Шлях до мети називають планом, а кроки, якими ти й шов, це пункти плану

 

Свмппц[нкв -це •цЈнювання сампгп себе, гвоЕТ роботи, вчь•нюв, якосте њ

Прэвь•льнв Ебо адекватна} свмооц]нкв — це , коли думкв про себе збЈв€тыя з ти Е насправд ; з думками ] нших люде њ

Що6 досягтн ycnixy треба:

Г в\рити у свот можли 30CTi; гзмгти контролювати себе;

Гмати високи й рвень

внутргшню свободу;

'план увати, критично мислити;

'адекватно оц\н ювати себе, свот дос.ягнен ня.

 

 

що тане

“ правильна робота“?

Якцо ти своти лями, грацею робиш потргбне й корисне для        то тот ця робота

Е правильною,

               не дармавитрачаеш час!

Мета - це те, заради чого ти щось робиш.

це клщевий резу,ътт, який ти уявлягш соб' перед тим, як почати виконузати роботу. це те, чого ти прагнеш в назчанн1, в

стосуњках, у роботћ, в жи

- це вм(ння

К“'ТРЛЮВЗТИ ев•г ди в Ћр•цеег кзвчанкя, в пев едгкцр

Самоконтроль тоБЈ змогу: СОЦЈНИТИ л равильнЈсть заврнњ, Бньтнку;

'ппат•рювати умпаь• зачанн; т А час иого виконаннв; 'контролювати правильнЈ сть виконання завдання ;

'струнтувати оцЈнку сво•€Т {або чужоТ) роботи.

згпајаврг

 

Pjs•j

Предмет,

В якоюиетою;бра

Резу;лвтат

 

Ш кол—

 

 

 

 

 

:

Рви•н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облитв

 

 

 

 

                                                                                               OuiHHi 마-이렇협류,••ртт•нк•'

Корисна

 

МЕЛИ НЫ ,ТЮЕКТТМ

1. ВЖНЕ'Е.ННЕ 2 21Eip :иж.

г. *РМУЛЕСПННЕ

Ш РЕАЛЗАЦИ ПРОЕКТУ СУЛА,ЗАННЕ плану р • Е •:ж. ВЖНЕ'Е.ННЕ д— ал:

 

 дал

Apyxe.!

Bci anı Ha.ıeycu.ııo öo pi3Ho»ımtimxux

.noöeü — B,e.mxux .ııa.çıeHbxux, Ko-wc« 3 Hac

—          caoei poÖımu aâD ucxo.m, Koyca 3 Hac

— .ııeu,atmtaçb Micma aâ) ce.ıa. Ko-wceH 3 Hac —

slvoöwta 3 xwaıanepo,ıı ucyxae cnocoöu   B

B07ta ucuse, posumu xpmıçu.ıı, BAR 4020 cmmtY7T1b y vta.eûi TİPO AKİ .ııu 34,va3 opu.uo.

41,

д Есять  1МСЭЖ-<НА”

Поваго

 

 

 

Ваядлята сдвигу до ПЮАини — значить надавали г\цке МГце серед Ьчщих людей.

 

Помйркуй!

 

По»тэ до Вчцзих — дуте    риса характеру. яке жеоЕцДно розвивати.

 

Н&лн ;

 

              по              — це прояв           у СТаменн'

 

 

гуду

    до                      щп ти          належн3 мангрв;

 

Ерут•л

 

       —«ливо сгплкуец,гсп.                                епсля себе,

г.

 

 

щеђ ЦЬФОГ не довелось робити ком.

не осуеш чужих речей, дотримуолся вех правая   — че кар    тебе людину.      до 'нщих„ Окрем•чз риеою людина, до шэнут      е уважне    до того, нвсавки й дб, не заедають &они неэру.•ностей та

бути людиною, Що поважа€ дибгр:

НЕ бути ЛЮДИНОЮ

5.

НедЕ•л:

НЕЧЕМн:

 

ИДО ЛОБЗЖЭЕ

iHLLV1X

ЗалниГи

 

iHuv5

                                                                                           Уяви                                                                                         Друже!

C06i„ щоги живеш YMicTi,ae нђсть   не    кажуть T06i правду Чес      — риса, характеру, яка напиши про    зачтя.

в будь-якому випцку ч •сть пов'язана з тим;1 040 Кну равда„ Чесн; люди див\ у свож словах т; вчинках„ Завдяки ним свт,сгае ращим; тому що iM можна довряти, на них покластисз.

г-ДЕВЯТЬ НЕГЩНИХ РЕЧЕЙ

Пр   ь Люди В сильнъг.д характертл цтують лрацю намагаються в икористсвувати час

€BoiTagaHTb4 H5A06pi диа-

              Вони мають        [$41i, яким

ЖИТТЋ, i хозча не кожна робота бури приолною, до-еи ОТТ1МУЮТЬ задоволень-я того, що займаютхя птрЮною

справою.

Лоди, Aki вважають гэрацю благородною справою, а не безра,фсною дЈяль-нКгю, розумћоть, ща вежи приносять корусть людям, i зм(нюеться на нраще.

ути

гијй працелюбною вибЈр: людиною

не бути працелюбною людиною


 

 

 

Доброта

Доброта — риса ду:це баиъька до сп*уттд i поети.

Добра пюдъ«ч• лозгне догсудгги оточуючим видвлд:и       турботу повагу.

Пода — це основа доброти- Добрд пюдина Шнуе \нших вваж:л лочуттн тэкимв Н вк ппхн;,. Вон а че хочг„ шоб д неп пододиднсь ( пране тан     не •мнити зда- Нд•ш' доброта Ноди Ми недРфЮ'Й. мм ПРИ себе, мм за,Ьувагмо про лочугтд та потребе отачуючих. Д так) треба Вуги увачниеаи, щОВ не орд доброту.

+

ЛТй

Eb16ip:

бути доброю людиною

                  до;рд ЛЮДИНД      

Кого з фей можна назвати боброю любиною;•[„Не р•пумћ•, ч:му Н                                      пл•че,

ч.в:у            й                         вж.е мвћже два

 

 руку. Хт•г ж

2.

•:трвшенн• вечер. Е: я дуже•

з.

 Е•• Еут••

4.

не че! У

У мене

5.

 

 

 

 

 

Бути н—дЈйним —       бут л юдин•ю, «у           поелктигв чинити гЈдн• у Ci:«:           НЕДйнЈ лед“ *рнЈ у       zszi:«:

Бберен,н• ГЮПДЋТХЋ з нун,ими ре чвми ЦЈ ЛЮДИ зн•ств, L..

 

Помфкуй то зопииш, що той неоЬЈДно зрмипли, щоб стоти нодјбною

 

 

 

Пять

ДО

 

 

 

 

П

на4йнктъ,и.40 ти зроБив Би у кожн [й з цих

 

 

ЯКЩЂЦЕТРВПИТЬЕЯ„

л:еи

 

 

мен; дене х:зете•:;

 

 

мјй

 

бути над“йною людиною

 

не бути надГйною людиною

 

 

«друз м

 

бути

 

 

 

мј,ћ svEjg:

 

 

не Еут••

 

 

Як т•• ьпа.ж.ае•ш•,

налеэк.ат•

ЗИБ!Р

Чоиу? Для чого?

  

 

 t;ss,•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ор вняй!

МОТ РОЗДУМИ « СКАЖУ САМ СОЫ »

МО\' ПЛАНИ НА МАИБУТНе

НАБЧАННЯ 

 

pdf
Додано
13 жовтня 2019
Переглядів
471
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку