посібник для розвитку навичок читання "reading trainer"

Про матеріал

Читання іноземною мовою як комунікативне уміння та засіб спілкування є поряд з усним мовленням, важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації, яким учні середньої школи мають оволодіти згідно з вимогами чинної програми з іноземних мов.Навчити дитину читати англійською мовою не складніше, ніж рідною, варто лише докласти певних зусиль. Щоб ці зусилля були ефективними пропоную спеціальний посібник для розвитку та закріплення навичок читання.

Перегляд файлу

 

Передмова

Читання іноземною мовою як комунікативне уміння та засіб спілкування є. поряд з усним мовленням, важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації, яким учні середньої школи мають оволодіти згідно з вимогами чинної програми з іноземних мов.

В історичному плані читання виникло пізніше усного мовлення, проте на його основі, і стало важливим засобом спілкування та пізнання. Завдяки читанню, яке робить доступною будь-яку інформацію, передається досвід людства. нагромаджений у найрізноманітніших сферах трудової, творчої, соціально-культурної діяльності.

Психофізіологічну основу читання складають операції зорового сприйняття тексту і його розуміння. При читанні інформація, на відміну від аудіювання. поступає до читця через зоровий канал, тому вирішальну роль виконують зорові відчуття, які спричиняють дію внутрішнього моторного/мовленнєворухового аналізатора. Завдяки цьому читання супроводжується внутрішнім проговорюванням, яке стає повним, розгорнутим мовленням при читанні вголос. Людина, яка читає мовчки, про себе, неодмінно чує те, що вона читає, тому слухові відчуття також є обов’язковим елементом читання. Ці відчуття дають можливість контролювати правильність власного читання, проте вони не відіграють домінуючої ролі, а підпорядковуються названим вище відчуттям.

У процесі навчання іноземної мови в середній школі необхідно сформувати уміння читання на комунікативно достатньому рівні, з тим щоб учні могли розуміти: а) основний зміст нескладних автентичних текстів та б) досягти повного розуміння складніших за змістом і структурою текстів різних жанрів: суспільно-політичних, науково-популярних, художніх (адаптованих). Учнів потрібно навчити користуватися двомовними словниками та різними довідковими матеріалами.

Так, на першому етапі основним завданням є розвиток навичок техніки читання уголос і про себе/мовчки і досягнення швидкості читання, яка стано­вить 300 друкованих знаків/хв. Це включає роботу з укріплення асоціацій між буквами та звуками, формування зоро-графічних та слухомоторних зв’язків, які сприяють миттєвому впізнаванню і розумінню значень слів; розширення поля читання, синтагматичного членування речень та встановлення смислових зв’язків між компонентами речення і цілими реченнями тексту; розуміння змісту навчальних текстів, що побудовані на засвоєному матеріалі. У зв’язку з цим розуміння змісту прочитаного можливе без мовного чи смислового аналізу.

На другому етапі ставиться завдання навчити учнів читати вголос і про себе складніші тексти пізнавального характеру. Учні повинні здогадуватися про значення незнайомих слів на базі контексту, словотворчих елементів, співзвучності зі словами рідної мови.

З метою подолання труднощів розуміння тексту проводиться лексичний, граматичний, структурний та смисловий аналіз, використовується переклад. Учні вчаться користуватися двомовним словником.

На третьому етапі учні повинні уміти читати без словника з метою отримання основної інформації, або зі словником — для повного розуміння змісту тексту, що включає до 6% незнайомих слів.

Процес навчання читання іноземною мовою ускладнюється цілим рядом об’єктивних та суб’єктивних факторів. Насамперед, учитель повинен враховувати об’єктивні труднощі орфографічної системи іноземної мови.

Найбільш характерними з них є такі:

 •             кількісна неадекватність між буквами та звуками у слові, тобто між графічним та звуковим образом слова;
 •             різночитання однакових букв та буквосполучень;
 •             кількість букв алфавіту та кількість графем, які вони утворюють;
 •             наявність "німих" букв у словах;
 •             передача одного і того ж звука різними буквами та буквосполученнями.

Усі ці та інші, не згадані тут, труднощі іншомовних текстів учні мають подолати поступово: спочатку вони оволодівають технікою читання вголос, засвоюють специфіку букв алфавіту та мовний матеріал, виконують велику тренувальну роботу з техніки читання, отримуючи якомога більше навантаження на зоровий аналізатор; згодом переходять до читання мовчки, оволодіваючи прийомами власне читання як мовленнєвої діяльності.

Згідно з виділеними етапами формування навичок і вмінь читання до системи вправ для навчання читання включаються три групи вправ:

I група — вправи для формування навичок техніки читання;

II група — вправи для формування мовленнєвих навичок читання;

III група — вправи для розвитку вмінь читання.

Формування умінь читання забезпечується у процесі багаторазового виконання учнями завдань одного і того ж типу. Завдання при цьому варіюються, мовний матеріал вправ змінюється, комбінується по-іншому, ускладнюється: ізольовані слова - словосполучення - речення - абзаци - тексти; збільшується швидкість виконання вправ.

В умінні читати виділяють два основних аспекти: технічний та змістовий, смисловий. Техніка читання включає цілий комплекс автоматизованих навичок, які зводяться, врешті-решт, до того, щоб швидко сприймати графічні образи слів, автоматично співвідносити їх зі звуковими образами та значеннями цих слів.

Загальновідомо, що навчання читання рідною мовою починається тоді, коли у дитини вже сформувалися вміння усного мовлення. Читання, таким чином, перетворюється у процес впізнавання знайомих з усного мовлення слів, які закодовані графічними знаками, і початком формування навичок читання вважається той момент, коли дитина вперше усвідомила зв'язок голосної та приголосної літер і вимовила перший склад, знаючи конфігурацію літери та її звукову відповідність. Об’єднавши усі склади у слові, озвучивши їх та упізнавши значення озвученого слова, дитина раз і назавжди подолала головну перешкоду процесу читання, зробила для себе ''відкриття" — як саме чигати.

У процесі навчання техніки читання іноземною мовою здійснюється перенос частини сформованих навичок читання рідною мовою у сферу іноземної мови. Це полегшує оволодіння іншомовною буквено-звуковою символікою та іншими навичками читання.

На першому етапі основною формою читання є читання уголос, яке с важливим засобом навчання читання про себе/мовчки. Методисти умовно виділяють два періоди в навчанні читання уголос — дотекстовий і текстовий періоди. Мета дотекстового періоду — засвоєння первинної матерії, тобто графіки нової (іноземної) мови, оволодіння буквено-звуковими зв’язками, читанням окремих слів, словосполучень, простих речень. Важливим завданням цього періоду є розвиток навичок правильного озвучування слів та інтонаційного оформлення речень з точки зору їх логічного членування. Читання уголос допомагає зміцнити вимовний аспект, який є спільним для всіх видів мовленнєвої діяльності.

На цьому етапі навчання техніки читання букви вводяться поступово - спочатку декілька приголосних та голосна, з якими можна скласти одно­складові слова. Засвоївши зв’язок буква-звук. учні самостійно читають слова уголос, виконують вправи на звуко-буквений та буквено-звуковий аналіз, що сприяє зміцненню графемно-фонемних зв’язків при читанні. З метою кращого засвоєння особливостей графіки іноземної мови, що вивчається, дуже корисним є прийом "друкування" — написання букв та слів у друкованому варіанті.

Дотекстовий період читання уголос триває доти, доки учні читають окремі елементи тексту: слова, словосполучення та речення, не об'єднані ситуативно. Читання простих, але зв'язних текстів відбувається в текстовий період. Його мета — навчити учнів одночасно сприймати і розуміти зміст тексту: не відволікаючи уваги на технічний бік читання. Цей рівень досягається в результаті систематичної тренувальної роботи з текстом: читати можна навчитися лише шляхом читання.

Некомунікативні вправи з навчання техніки читання уголос покликані розв'язати такі завдання:

1. Засвоєння учнями конфігурації букв іншомовного алфавіту в рецептивному та репродуктивному планах, а саме:

А) зорове сприймання, розпізнавання та ідентифікація букв;

Б) називання усіх функціональних варіантів букви (великої, малої, друкованої, рукописної);

2. оволодіння буквено-звуковими та звуко-буквеними зв’язками;

3. розвиток навичок автоматизовано здійснювати операції аналіз-синтез при сприйманні ізольованих слів, результатом яких має стати швидке і точне сприймання слова, його правильне озвучування та адекватне співвіднесення зі значенням;

4. засвоєння основних правил читання голосних та приголосних, їх комбінацій;

5. формування навичок читання слів, словосполучень та речень.

Читання як вид мовленнєвої діяльності є однією з головних практичних цілей навчання іноземної мови в середній школі. Проте не меншу роль відіграє читання у навчальному процесі як засіб навчання. Воно допомагає в оволодінні мовним матеріалом, в його закріпленні та нагромадженні. Так, мнемічна діяльність, яка супроводжує процес читання, забезпечує запам’ятовування лексичних одиниць, зв’язків між ними, а також граматичних явищ, наповнення граматичних структур, порядку слів у структурах та ін. Читання допомагає удосконалювати вміння усного мовлення: під час читання як уголос, так і про себе функціонують провідні мовні аналізатори - слухові та мовленнєво-рухові, характерні для говоріння.

Читання іншомовних текстів розвиває мислення учнів, допомагає усвідомити особливості системи іноземної мови і глибше зрозуміти особливості рідної. Інформація, яку отримує учень з іншомовних текстів, формує його світогляд, збагачує країнознавчими знаннями про історію, культуру, економіку, політику, побут країни, мову якої він вивчає. Велика розумова робота, котра виконується читцем з метою проникнення у зміст тексту, розвиває мовну здогадку та антиципацію, самостійність у подоланні мовних та смислових труднощів, інтерес до оволодіння іноземною мовою.

Навчити дитину читати англійською мовою не складніше, ніж рідною, варто лише докласти певних зусиль.

Щоб ці зусилля були ефективними пропоную спеціальний посібник для розвитку та закріплення навичок читання.

 

Aa

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\apple-clip-art-10.jpg 

Nn

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\images (4).jpg 

Bb

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\images (14).jpg 

Oo

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\images (17).jpg 

Cc

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\1e96a1aca9d927a52b477f8cb3a3a39d88bc9104_large.jpg 

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\clipart0078.jpgPp

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\pig_3_cute.png 

Dd

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\clipart0020.jpg 

Qq

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\images (3).jpg 

Ee

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\cute-elephant.png 

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\206ba2f4b0c3e40b790245baa87fb715.jpgRr

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\thumper-bambi-cartoon-character-290x300.jpeg 

Ff

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\clipart-fish-rybicky.jpg 

Ss

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\images (1).jpg 

Gg

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\k8359823.jpgC:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\giraffe14.png 

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\images (3).jpgTt

 

Hh

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\white-splash-md.pngC:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\10304202-hare-running-on-white.jpg 

Uu

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\umbrella-clipart-Umbrella-Clip-art-9.jpg 

Ii

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\na_far_north_igloo.gif 

Vv

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\van-clip-art-5718206_orig.jpg 

Jj

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\jellyfish-md.png 

Ww

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\12372142-cartoon-home-window-curtain.jpg 

Kk

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\kite7.pngC:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\TN_kangaroo-with-big-ears.jpg 

Xx

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\percussion_xylophone.gif 

Ll

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\206ba2f4b0c3e40b790245baa87fb715.jpgC:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\lion-clipart-for-kids-bRTd8RLi9.png 

Yy

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\LiKyB9Ria.jpeg 

Mm

 

Zz

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\clipart0078.jpg 

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\apple-clip-art-10.jpgAa []

Буква а у закритому

складі читається як []

apple [‘pl]

Читай за допомогою транскрипції

an — [n]   man - [mn]

cat – [kt]   ax - [ks]

bac

[bk]

fan

[fn]

kam

[km]

zam

[zm]

ras

[rs]

nab

[nb]

blas

[bls]

sfan

[sfn]

pras

[prs]

Читай слова

act

asp

at

ant

Ann

and

bad

bag

had

rap

cat

rat

bam

ban

ham

lac

lad

sat

bap

fat

hat

lag

lam

hand

Прочитай якомога швидше

A black cat sat on my hat and ate a fat rat.

 

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\images (13).jpgAa [eɪ]

Буква а у відкритому

складі читається як [eɪ]

cake [keɪk]

Читай за допомогою транскрипції

ba — [beɪ]   sma - [smeɪ]

ja – [dʒeɪ]   cra - [kreɪ]

dra

[dreɪ]

gla

[gleɪ]

sma

[smeɪ]

fla

[fleɪ]

gra

[greɪ]

dla

[dleɪ]

tsa

[tseɪ]

spla

[spleɪ]

stra

 [streɪ]

Читай слова

babe

bale

dale

dame

gape

gate

blame

brake

frame

plane

plate

snake

blaze

blate

glade

prase

prate

trade

Напиши та прочитай

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\images (4).jpgar [a:]

Буквосполучення аr

 читається як [a:]

car [ka:]

 

Читай за допомогою транскрипції

car — [ka:]   art - [a:t]

arm – [a:m]   park - [pa:k]

bar

[ba:]

far

[fa:]

jar

[dʒa:]

zar

[za:]

rar

[ra:]

nar

[na:]

blar

[bla:]

star

[sta:]

barm

[ba:m]

brar

[bra:]

prar

[pra:]

farm

[fa:m]

 

Читай слова

bar

car

far

par

mar

tar

barb

bard

dark

darn

cart

lard

bark

barm

mark

farm

pard

nark

carb

card

harm

harp

tarp

tars

 

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\Gold_Easter_Egg_with_Red_Bow_PNG_Clipart.pngEe [e]

Буква e у закритому

складі читається як [e]

egg [eg]

Читай за допомогою транскрипції

elf — [elf]   men - [men]

em – [em]   creb - [kreb]

bet

[bet]

fex

[feks]

pet

[pet]

det

[det]

ret

[ret]

ned

[ned]

ven

[ven]

pret

[pret

snek

[snek]

lend

[lend]

gled

[gled]

smet

[smet]

Читай слова

end

egg

elf

elk

ens

eld

hen

pen

leg

red

web

wet

belt

help

nest

temp

tend

test

desk

left

pens

sent

went

west

Прочитай якомога швидше

 • This is a pen.
 • That is a hen.

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\images (3).pngEe [i:]

Буква e у відкритому

складі читається як [i:]

Pete [pi:t]

Читай за допомогою транскрипції

be — [bi:]   sme - [smi:]

me – [mi:]   cre - [kri:]

ble

[bl i:]

ple

[pl i:]

mre

[mr i:]

bre

[br i:]

pre

[pr i:]

sne

[sn i:]

dre

[dr i:]

gle

[gli:]

sme

[sm i:]

Читай слова

be

me

we

he

she

re

seme

Pete

Steve

mete

feme

meme

theme

gene

these

swede

eve

breve

Напиши та прочитай

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\images.pngee [i:]

Буквосполучення ee

 читається як [i:]

tree [tri:]

Читай слова

beef

been

meet

need

beep

reef

feel

jeep

teen

seen

beet

seed

feet

peel

feed

keen

peek

seep

bleed

cheek

cheep

green

sheep

sleep

 

Прочитай якомога швидше

 

I

I see.

I see a bee

I see a yellow bee.

I see a yellow bee in the tree.

I see a yellow bee in the green tree.

 

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\clipart-fish-rybicky.jpgIi [ɪ]

Буква i у закритому

складі читається як [ɪ]

fish [fɪʃ]

Читай за допомогою транскрипції

in — [ɪn]   it - [ɪt]

im – [ɪm]   crib - [krɪb]

iz

[ɪz]

im

[ɪm]

in

[ɪn]

bit

[bɪt]

fix

[fɪks]

hit

[hɪt]

zib

[zɪb]

rit

[rɪt]

nid

[nɪd]

bic

[bɪk]

fin

[fɪn]

kip

[kɪp]

Читай слова

it

in

if

is

imp

its

bid

big

fib

fit

fix

mix

clip

grid

snit

twin

skin

spin

film

fish

hint

kiss

milk

pink

Прочитай якомога швидше

 • his big pig   his little mitten
 • his big twig  his little kitten

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\kite7.pngIi [aɪ]

Буква i у відкритому

складі читається як []

kite [kt]

Читай за допомогою транскрипції

bi — [b]   smi - [sm]

mi – [m]    fri - [fr]

ki

[k]

gli

[gl]

smi

[sm]

dri

[dr]

fi

[f]

hi

[h]

 

Читай слова

pine

five

bile

like

lime

ride

bike

bite

dike

line

mine

side

E:\людочка\досвід\images.jpegЗапам’ятай!

Слова give [gɪv] – давати, дарувати,

live [lɪv] - жити, ski [skɪ] - кататися на лижах читаються зі звуком [ɪ].

 

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\41xGmDxx+WL.jpgOo [o]

Буква o у закритому

складі читається як [o]

frog [frog]

Читай за допомогою транскрипції

ot — [ot]   sod - [sod]

ox – [oks]   crob - [krob]

ob

[ob]

of

[of]

ok

[ok]

boc

[bok]

fon

[fon]

stok

[stok]

bron

[bron]

prot

[prot]

snok

[snok]

drog

[drog]

slop

[slop]

smot

[smot]

Читай слова

box

cot

fox

rod

fog

mop

chop

clop

crop

prod

shop

shot

bomb

bond

sock

fond

long

dog

block

blond

frost

chock

clock

croft

Прочитай якомога швидше

A big frog hopped from a big mop on a big top.

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\rose-pic-clip-art-3.jpgOo [əʋ]

Буква o у відкритому

складі читається як [əʋ]

rose [rəʋz]

Читай за допомогою транскрипції

bo — [bəʋ]   sko - [skəʋ]

lo – [ləʋ]   cro - [krəʋ]

zo

[zəʋ]

so

[səʋ]

no

[nəʋ]

blo

[bləʋ]

sfo

[sfəʋ]

pro

[prəʋ]

bro

[brəʋ]

pro

[prəʋ]

sno

[snəʋ]

dro

[drəʋ]

glo

[gləʋ]

smo

[sməʋ]

Читай слова

bo

go

no

so

mo

jo

bone

hole

mole

note

tone

pole

bloke

brome

close

drone

froze

rose

smoke

spoke

stone

stoke

phone

prone

Прочитай якомога швидше

 • a yellow bone   a yellow stone
 • a yellow cone   a yellow phone

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\il_340x270.531090960_d8jn.jpgoo [u:]

Буквосполучення oo

 читається як [u:]

zoo [zu:]

Читай слова

too

roof

soon

mood

room

cool

root

boom

moon

tool

oo [ʋ]

Буквосполучення oo читається як [ʋ]

Читай слова

look

foot

cook

wood

hood

cook

took

good

book

wool

nook

hook

 

E:\людочка\досвід\images.jpegЗапам’ятай!

Буквосполучення oo читається як звук [Ͻ:] у словах door - двері і floor - підлога.

 

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\images (4).jpgUu [ʌ]

Буква u у закритому

складі читається як [ʌ]

nut [nʌt]

Читай за допомогою транскрипції

un — [ʌn] ut - [ʌt] mun – [mʌn] cut - [kʌt]

uz

[ʌz]

us

[ʌs]

up

[ʌp]

but

[bʌt]

un

[ʌn]

run

[rʌn]

buc

[bʌk]

fun

[fʌn]

bug

[bʌg]

Читай слова

up

us

run

under

uncle

uncut

bun

bus

but

dun

fug

fun

gum

gun

hug

hum

hut

jug

bump

hunt

jump

junk

luck

much

Прочитай якомога швидше

 • a plum
 • a red plum
 • a little red plum
 • It is a little red plump

E:\clip international\english\flags2\M4772.WMFUu [ju:]

Буква u у відкритому

складі читається як [ju:]

Ukraine [ju:kreɪn]

Читай за допомогою транскрипції

tu [tju:]   sku - [skju:]

mu – [mju:]   smu - [smju:]

clu

[klju:]

glu

[glju:]

smu

[smju:]

flu

[flju:]

gru

[grju:]

dlu

[dlju:]

stu

[stju:]

splu

[splju:]

stru

[strju:]

Читай слова

use

unit

user

usable

union

Ukraine

cube

cuke

cute

duke

dune

fume

fuse

huge

mule

music

cupid

Universe

pule

tube

humor

humid

mute

scute

Прочитай якомога швидше

A cup of black coffee

In a black coffee cup.

Yy [ɪ]

Буква y у закритому

складі читається як [ɪ]

gym [dʒɪm]

Читай за допомогою транскрипції

yn — [ɪn]   myn - [mɪn]

ym – [ɪm]   syd - [sɪd]

zyb

[zɪb]

ryt

[rɪt]

nyd

[nɪd]

byc

[bɪk]

fyn

[fɪn]

gym

[dʒɪm]

Читай слова

gyp

gym

syn

gyps

lynx

cynic

gyms

syn

myth

sync

gwyn

pyp

 

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\7ecMnd7Tn.pngБуква y на початку слова

читається як [j]

yellow

yak

yap

yes

yet

yen

yin

yard

yelp

yank

yell

yolk

yang

 

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\k12525329.jpgYy [aɪ]

Буква y у відкритому

складі читається як []

sky [skaɪ]

Читай за допомогою транскрипції

by — [b]   fry - [fr]

my – [m]   spy - [sp]

by

[b]

fy

[f]

try

[tr]

dry

[dr]

gly

[gl]

smy

[sm]

fly

[fl]

gry

[gr]

sky

[sk]

Читай слова

by

my

dry

fly

fry

shy

sky

byte

type

style

bye

eye

E:\людочка\досвід\images.jpegЗапам’ятай!

Буква y в кінці слова після приголосної читається як [ɪ]

baby

boxy

copy

duty

lady

lazy

many

only

tidy

tiny

very

badly

puppy

berry

funny

family

candy

granny

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\spanish-song-los-pollitos.pngch [tʃ]

Буквосполучення ch

 читається як [tʃ]

chick [tʃık]

Читай слова

chick

chess

cherry

chad

chap

chef

chin

chop

check

chest

chips

chock

catch

match

much

watch

witch

such

inch

bench

rich

birch

dutch

vetch

 

Прочитай якомога швидше

 • C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\KijMqRXiq.jpega chick
 • a little chick
 • a little yellow chick
  • a cherry
  • a sweet cherry
  • a red sweet cherry
 • chess and checkers
 • play chess and checkers
 • Children play chess and checkers.

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\jellyfish-clip-art-Bdcr9qdT9.jpegsh [ʃ]

Буквосполучення sh

 читається як [ʃ]

jellyfish [‘dʒelıfıʃ]

Читай слова

shad

sham

shed

shim

shin

ship

shod

shop

shot

shut

shelf

shell

cash

dash

dish

fish

bosh

posh

fresh

slash

smash

trash

welsh

wish

she

shy

shade

shake

shine

shirt

 

Прочитай якомога швидше

 • a short pen
 • a short ruler
 • a short leg

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\k13078926.jpg 

 • a sheep
 • an angry sheep
 • a fat angry sheep

A fat angry sheep is on a big ship.

th [Ɵ]

Буквосполучення th

 читається як [Ɵ]

three [Ɵri:]

Читай слова

thin

thank

theft

theme

thick

thing

think

third

thill

thorn

three

throw

thanks

theory

thirty

thirsty

thub

thin

bath

both

math

myth

path

birth

fifth

fourth

north

south

tooth

worth

E:\людочка\досвід\images.jpegЗапам’ятай!

Іноді у службових словах і між голосними буквосполучення th читається як [ð]

the

this

that

them

those

these

than

then

with

father

mother

brother

Прочитай якомога швидше

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\images (3).jpgI thought a thought

But the thought I thought

Was not the thought

I thought I thought.

 

Together, together,

We read books every day,

Together, together,

We run and we play.

 

 

 

 

 

TONGUE TWISTERS

 

A big black bug bit a big black bear,

But a big black bear bit a big black bug back.

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\bear4.png 

 

 

Betty Botter bought some butter,

but she said "This butter's bitter.

"If I put it in my batter, it will make my batter bitter."

So, she bought some better butter,

better than the bitter butter.

When she put it in her batter,

the butter made her batter better.

 

Never trouble trouble

Till trouble troubles you.

It only doubles trouble,

And troubles others too.

 

She sees cheese.

Cheese she sees.

She sees cheese.

On her knees.

 

Peter Piper picked a peck of pickled peppers.

A peck of pickled peppers Peter Piper picked.

If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\swim-clip-art-dT6MLqpT9.gifwhere's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

 

Swim, Sam, swim

Show them you're a swimmer.

Swim just how the swans swim,

You know how the swans swim.

Six sharp sharks

are waiting for your limb,

So swim as swiftly as you can

Swim, Sam, swim.

 

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\winter-clip-art-0511-0812-0719-1636_Snow_Covered_Cabin_In_the_Woods_at_Night_clipart_image.jpgSnow came in the night

Without a sound.

Like a white cloud trembling

Down to the ground.

 

 

Three grey-green greedy geese,

Feeding on a weedy piece,

The piece was weedy,

And the geese were greedy,

Three grey-green greedy geese.

 

 

If she stops at the stop where I stop,

And if she shops at the shop where I shop,

Then I shan't stop to shop at the shop

Where she stops to shop.

 

 

 

 

All I want is a proper cup of coffee,

Made in a proper copper coffeepot.

You can believe it or not -

I want a cup of coffee

In a proper coffeepot.

Tin coffeepots or

Iron coffeepots,

They're no use to me.

If I can't have a

Proper cup of coffee

In a copper coffeepot -

I'll have a cup of tea!

 

C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Downloads\скачанные файлы (1).jpg 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Лінчук Oленa Євгенівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
1 лютого 2018
Переглядів
1000
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку