Посібник з предмета "Технології" для учнів ПТНЗ галузі громадське харчування

Про матеріал

Підручник для учнів ПТНЗ галузі громадського харчування. Містить усі теми базового блоку з предметом з урахуванням специфіки професій громадського харчування. Також можна завантажити електронну версію посібника
https://drive.google.com/open?id=1LHI-DVMGl8cpRQ_d1A49dHiuVzp90sVw

Перегляд файлу

                                          MiHicTepcTB0                  i науки Укра\ни

       Департамент             i науки Хмельницькот державно\

ДНЗ «Хмельницький центр сфери послуг»

Навчальний з предмета:

«ТЕХНОЛОГЙ»

(частина I)

                                         для                харчово[

С. О. Горпинич

Ю.Ю. Мельник

м. Хмельницький 20141).

                                                                                                                                                                                          Г)

змист

Вступ.....                                                                                                            4

6

S l . l

6

10

                 Sl.3 Методи творчого та критичного                 мислення          в проектжй

15 технолоп1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[нтернет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

21

28

31 35

38

45

45

50

56

S 3.4 Технолопя створення дизайн-проекту. Експертиза майбутнього

62 виробу

66

Тема 4.

                                                                                                                                                         72

72

77

Тема 5.                                                                                                                                           82

82

87

91

91

95

100

101

з

ВСТУП

На сучасному розвитку         все       запроваджуються у виробництво HOBi технжи й технологй, зроста€ обсяг знань про HOBi         перетворення  в iHTepecax    людини,             принципи цих перетворень вимагають гпдвищення р1вня          культури пщростаючого             Отже ocBiTa    мае бути зот:нтована на вивчення нових виробничих осучаснення виробничих cTocyHkiB, до яки.х включаються    та 1kWIi cyIacHi засоби виробництва. У зв'язку з цим             ПТНЗ мають грунтовно знаннями про 3ak0H0MipHocTi проектног,     та побутово{ щяльносп, спираючнсь на знання з основ наук на piBHi загальновиробничих 3ak“0H0NIipHocTerr. ознайомлення з профе'ј€ю, яку вони обрали та розвиток i           формування свот потенщйы            в pi3HHx видах NwTbHocTi.

          Актуальним питанням на                 € навчання                        ПТНЗ адекватно

HOBi обставини та самоспйно формувати подолання BHk.,111kiB, можуть виникати в та на житт€вому шляху. А розв' язання вищезгаданого завдання можливе за умов активно1 практично1 щяльност1 учкпв, коли пм переда€ться жщ1атива в досягненн1 поставлених щлей.

Вивчаючи предмет залучаються до розв'язання практичних завдань, наближених до реального життя. Виникае потреба розвинути cu.1bHi сторони предмета i тих, сучасним вимогам виробничот       людини, акцентуочи увагу на          в YIHiB таких умжь,    € незалежними          3Micry, що змжю€ться.

Даний предмет мае на MeTi поглиблення оволоджня учнями провщними засадами проектно-технолопчнт щяльност1, елементами пошуково1 джльносп, розвиток творчого та критичного мислення, формування вмжь не лише знаходити  знання, а й для досягнення поставлених завдань, що € основою будь-якого виду    людинн.

        IHBapiaHTHa частина складаеться з шести              (тем):

Перший розјл передбача€ поглиблення, розширення,  знань YIHiB про основн проектноТ в умовах сучасного виробництва та >kkITTQIWTbHocIi людини. Одним з основних завдань пи час першого базового модуля е навчання учюв основам творчого мислення, що передбачае певними методами (сенектика, методи, тощо), в cYkYTIHocTi презентують опращовання та пошуку нових для розв'язання проблемних завдань;

При  другого роздглу вдосконалюють шукати застосовуючи pi3Hi д;керела та системи 1нтернету;

 У третьому «Художн€ конструювання 06'€kTiB учы оволод1вають системою знань про дизайн, технолог11 створення дизайн-проекту, умжнями розробляти документащю, використовуючи ту яку вони яка вщповща€ тем ж проекту;

Четвертий спрямований на вивчення учнями глобальних проблем людства„ техногенного впливу людини та провщних природоохоронних технолог1й.

 У п'ятому «Ek0H0N1iLIHHiI проекту» передбачаеться проведення та маркетингового обфунтування проекту.


Г)

Шостий, заключний, модуля мае назву «Проектування час вивчення цього розд1.лу YHHi виконують житт€во значимий для BHrryckHHkiB ПТНЗ творчий проект «Моя кар'€ра» i готуються до виконання проекту, що стосуеться вже як BImyckWIk“iB ПТНЗ.

Така структура базового модуля дозволяе залучати учюв до використання проектноТ технологй в pi3HHx галузях виробництва та сферах  у будь-якому 6i3Hecy й обслутовування.

Основний акцент ставиться на в учюв YMiHb не засвоювати i вщтворювати як y,1iHb високого можуть Д1яти за будь-якого 3MicTY, а саме: умжь ана.,тз та синтез яка стосу€ться проблеми, знаходити та вибирати ресурсн для проекту, планувати власну N%'1bHicTb для досягнення поставлених завдань, ощнювати об'€кти та результати власнот роботи

YM0BHi швначення:

-    зверють увагу, визначення

-    питання для самоперевцјки

Тема 1. Проектування як складова сучасного виробництва та людини

S1.1 основн проектуъання у людини. Види проекпйб

1.1.1 Проектування як особливий вид

1.1.2 Проект та ocH0BHi риси проектнот

1.1.3  npoekTiB

1.1.1 Проектування як особливий вид

Проектування не е принципово новим видом людськот вјкриття винамдника чи науковця, створення армтектурних споруд чи художнх твор1в — це прояв творчосп, 1 водночас — це проектування у певюй галуз1 людсько1 джльносп.

3aJ1e>kH0cTi Bi;! рецепту (зараз на стадй проекту)

             Проектування як особливий вид                          почали виокремлювати на початку ХХ


Це було пов'язано спочатку з - особливо точного перенесення задуму чи винахщника у зображення для його виконавцям на Однак поступово таку пов'язують i3 розрахунками основних системи, й попередюм дослщженням.

Проектування як особлнвий вид активностг засновано на природному аи*ннЈ люДнни (на вјд твариц) подумки створюватн модел* «потрјбного майбутнього» i втЈлюватн [х у житни. (Н„4. Бернштейн)

Отже, процес проектування це насамперед яку ми обдуму€мо, розвиваемо, дослщжу€мо, характеризу€мо, шука€мо ш.ляхи буду€мо схеми (проекти, креслення тощо), розраховуемо i в Д1йшовши певних BTi-H0€M0 у жигтя.

1.1.2 Проект та ocH0BHi риси проектно7

Проект почина€ться творчого задуму чи яко\'сь щось практично ВТ1.лити в життя. досить часто проект пов'язують i3 розв' язанням певнсй проблеми.


Проект як проблема може обумовити таку ситуащю творчост1, в людина намага€ться вщнайти новий нестандартний розв 'язок, щоб отримати шанс натрапити на шось жше, шо позбавлене усталених  чи загальноприйнятих правил. виконання проекту часто набува€ фантастичних або незвичних форм та конструкщй. (Рис. З)

                                               б — '(Молекулярннй борщ» у           морозива

Розв'язання проблеми передбачае, 3 одного боку, обгрунтування Ti

1ншого — використання сукупносп ртзноманпних мето;џв дослтдження, експериментальну перевцјку можливих шлях1В 11 розв'язання, винайдення нових технолопй для реалвацп проекту. Тут можна навести  cBiT0Bi проекти  в ocH0Bi яких поюладено певну проблему, i серед них — це створення лазерного термоядерного реактора (National Ignition Faci1ity (МЕ) США), проект людських 6i1k“iB (Нитап Proteome, CBiTY керуються HUPO) та

Отже, проект може розв'язувати певну проблему, практичне завдання, i власне 3MicT проблеми та вјповщы завдання будуть визначати не лише M0k1HBi шляхи розв'язання, але й практичний результат, який одержуоть тд час реа.11зацп проекту.

Продуктом може бути не лише створення продукту, а означення його у — у TekcTiB, креслень, розрахунк1в, моделей у ЕОМ тощо.

Разом i3 тим результат проекту, наприклад, у повинен бути обов'язково у зразка„ за допомогою якого уточнюються розрахунки, наведен1 в 3м1ст1 проекту, конструктивно-технмж характеристики 06' екта проектування чи системи.

Проект (proect у переюлај з латинсько{ означа€ «кинутий уперед задум») — це сукупюсть певних Д1й, докуменпв, попереднж текспв, задум чи план на створення об'€кта„ предмета„ створення теоретичного продукту.

Проект, також, усе вжива€ться в загальнонауковому значеню, оспльки в широкому його p03YMiHHi це обфунтоване конструювання системи


майбутнього 06' екта„ процесу чи явища в QHocTi 3i шляхами його досягнення.

Саме таке багатогранне тлумачення проекту  для його використання в pi3HHx сферах наукових дослщжень, виробництва i ;kkITTuiWTbHocTi людини.

Проектування — це час noi обгрунтовуеться i розробля€ться проект. Проектування як творча, завжди нащлена на створення яюсно нового продукту, що мае сутт€ве значення або для людини, або для сусп1,льства.

Процес проектування спрямований на одержання певного результату в заданий часу, i може бути  за умов  певних pecypciB людських,  Тому невј'€мною умовою виконання проекту € у його cTl)YkTypi бюджету, який вЙповјае видам запланованих p06iT, будуть використовуватися, жструменпв, -repMIH1B виконання.

Проекти на пщпри€мствах зазвичай виконуються впродовж певного промжку часу i мають чпко окреслен1 початок i Проект вважа€ться завершеним, коли його ocH0BHi час виконання проекту зусилля  саме на те, щоб його було завершено в строки. У цьому допомагають pi3H0MaHiTHi схеми, в яких зазнача€ться час початку й  p06iT, передбачаються проектом.

У  що вјбуваеться в умовах промислового виробництва, проектування «зовнште» та «внутринне».

Перший вид проектування («зовнгшнћй») спрямований на розробку загальноТ iT дослщження за допомогою теоретичних 3ac06iB, розроблених у ВIДПOВ1ДН1й

Другий вид («внутргшн*й») пов'язаний 3i створенням креслярських зображень, проектно{ та робочого  слутують основними документами для виготовлення системи на виробництв1.

можна          HacTynHi ocH0BHi риси npoekTiB: наявн1сть 1де1', проблеми; спрямоваюсть на досягнення конкретно1 мети; вза€мопов'язан1 ди, що ведуть до юнцевого результату; щяльюсть пов 'язана з плануванням; певного бюд;кету     тощо); суб' €ктивна чи об'€ктивна новизна,         i неповторн1сть.

1.1.3             npoekTiB ki,1bkicTb pi3H0BkINB   така ж велика, як i к1льк1сть вищв людсько\' дильнос# Проте           що дозволяють сформувати             групи проект1в. До основних властивостей, за якими проекти можуть бути        на види,  домжуочий вид щяльност1,             YIacHI-Ik“iB та складом YIacHHkiB тощо (Табл. 1).

До ма.ТИХ npoekTiB науково-дослщы i дослщно-конструк•торсью розробки на промислових пщпри€мствах, включаючи конструкторську,  i виробництва, виготовлення дослщно-промислових 3pa3kiB новот продукцй, переозбро€ння й виробництва. проекти — включають роботи по проектуванню i пщпри€мств, осво€нню й облаштування невеликих родовищ корисних копалин (нафтових, газових, вупльних), якщо проектуання ведеться на ocH0Bi типових проектних

3Д1йсню€ться комплектно-блочним методом, суть якого в тому, що частина об'екту, що будуеться, виготовляеться не на а на потужностях

(виготовлювача

ознака

 

Види п oekTiB

Мета i характер

комерщйю некоме Ц1йН1

Характер та сфера

промислов1 органвац1йн1 економмн1 сощальнк дослщницью

Масштаб та p03MipH проекту

мал1 середн1 велим

стугпнь сюладносп

прост1 складн1 е складн1

Склад i структура проекту

моно проекти мультипроекти мегапроекти

проекту

(ДО З P0kiB)

З ДО 5 P0kiB)

(понад 5 P0kiB)

Табл. 1.

Be.7Hki проекти виконуються по Ц1льових народногосподарських програмах i об'€днаних загальною використовуваними ресурсами i розробки й Taki програми можуть бути галузевими, i т.д. Вони формуються й координуються на макрор1вн1, як правило, за участю держави.

За класом проекту (складом i структурою самого проекту та його предметно{ 1снуоть таю проекти:

               монопроекти — це 0kpeMi проекти pi3HHx вищв та мультипроекти — комплексн1 проекти, що складаються з ряду монопроекпв 1 потребують застосування багатопроектного

• мегапроекти — щльов1 програми розвитку репон1в, галузей та жших утворень, як1 включають до свого складу ряд моно- 1 мультипроекпв.


Як правило, мега- та мультипроекти належать до складних чи дуже складних проекпв.

Також окремо вид1.ляють низку навчальних проекпв, застосовуються у навчальних закладах, на pi3H0MaHiTHHx ypeHiHI-ax та курсах. Ix подгляють за основним характером на дослщницью,  та k0M6iH0BaHi (Табл. 2).

Питання для самоконтролю:

 Що таке проект?

               ocH0BHi риси проекту Ви знаете?

 Що означае «Проектування»?

               Як юласнфжують проекти?

               На яю види пощляються проект?

Вид npoekTiB

Характе истика

час виконання цього проекту необхщно структурувати його за логжою наукового дослщження, аргументувати його актуальысть чи akTya.T1bHicTb проблеми, яка дослщжу€ться в визначити об'€кт та предмет дослщження, визначити та завдання роботи над проектом, сформулюватн (припущення) визначити методи дослщження та д;керела сюласти план розв'язання проблеми, засвсйТи чи визначити нове знання  шляхом, провести обговорення одержаних констатуватн спектр нових проблем для подальшого

Отже,         проекти розробляються та зщйснюються за логжою еального на ового дослщження.

Практикоорентован1

цього проекту € визначений практичний результат, якого досягають його учасники. Виготовлення практично значущого продукту, що мае практичне значення д.ля YIacHHkiB проекту i може бути корисним для проблем учюв, навчального закладу тощо. BiH opi€HT0BaHk111 на i*Hi iHTepecu (документ,  проект кафе, ресторану, кондитерського цеху).

Проект потребу€ складання  BCi€i його YIacHHkiB i3 визначенням кожного з них. Особливо важливою е роботи у поетапних обговорень та отриманих i можливих 3ac06iB упровадження в практику.

 на 36ip  про який-небудь об'€кт, на ознайомлення YHacHHkiB проекту з I_Ji€I-o       ii          i узагальнення факпв. проектн потребують добре структури, M0kTIHBocTi систематично{ kopemJii в   роботи над проектом. Структуру цього проекту можна позначити наступним чином: мета проекту, його             методи отримання     джерела, засоби масово{             бази даних, 1нтернет) та обробки (й           узагальнення,             з           фактами, висновки), результат (стапя, реферат,    Taki проекти можуть бути частиною будь-якого          проекту.

      Вони не мають детально                  структури

YIacHHkiB. Структура та процес    запланованих p06iT у такому проектг пщпорядкову€ться юнцевому результату, прийнят1й групою iHTepecaM   проекту. Вони домовляються про   результати i форму представлення 3BiT, реферат,         тощо.

k0M6iH0BaHi

     мо          MicHITH у c06i по€днання вищв

Табл. 2. навчальних

S1.2 Етапи та  проектування

1.2.1 Проектування як  сила розвитку i виробництва 1.2.2 Етапи виробничого проектування 1.2.3 Етапи навчального проектування

1.2.1 Проектування як  сила розвитку cycni.TIbcTBa i виробництва

Якщо прослщкувати основн1 етапи icTopii то нескладно  що руш1йною силою його розвитку € вдосконалення знарядь (Рис. 4). З одного боку, це пояснюеться тим, що людина завжди прагнула змжити на краще предметний сви речей, зробити його прогресивним та комфортним. З предметн та об'€кти, яка нас оточують, обов'язково мають  що дае змогу винахщникам поспйний пошук для ж удосконалення.

а й

характеризуеться пост1йними змжами, яп проявляються у виглящ процесу його поспйного вдосконалення.

розвиток i вдосконалення виробництва умова його 1снування, 1 саме проектування чи проектна технолопя виступае силою його розвитку та вдосконалення.

1.2.2 Етапи виробничого проектування

I--IHHi методика створення й етапи проектування в умовах виробництва зазнають значного впливу з боку дизайнерських розробок.

Вже  cBiT0Bi технологй виробничого проектування встутають у нову фазу так зване цифрове моделювання, коли об'€кт на ek•paHi комп'ютера не лише зображу€ться, а й як це мае     у реальному      (Рис. 5). Тому якщо Hapa3i описати           проектування, завтра BiH може опинитись уже в apxiBax майбутнього виробництва. Щоб уникнути цього, розглянемо етапи проектування лише в загальних рисах, яка п€ю чи жшою м1рою можуть наповнюватись сучасними

Процес проектування вирож в умовах виробництва складаеться з таких основних emanic:

   дослщження та сюладання завдань проекту;

   художньо-конструкторський пошуж;

   есквний проект;

   складання конструкторсько1 документац11.

та складання закДань проекту. На цьому            дослщжуеться проблема (товару чи послуги), над якою працюватиме творчий колектив. HHHi використовуоть найпоширен1шу форму      проектних p06iT 3BaHi        програми,       передбачають створення творчих дизайнерських команд. Вони мають визнаного      та обов'язково включають к1.лькох здатних генерувати з           сфер

(ринок, TexHika, менеджмент . структура, склад i вимоги до kepiBHHk•a проекту визначаються piBHeM у створюваному чи а також певним TepMiH0M завершення роботи.

Вивчаючи         стосовно проекту, з'ясовують або визначають      BCi вимоги до об'екта проектування. Вся 3i6paHa про      об'€кт виробу з          3pyIHocri,       та ecreywIHocTi. Етап

завершуеться складанням наужово обгрунтованих вимог до виробу, характеристик. На ocH0Bi виконаноТ роботи складають завдання.

проектних

Худоэкньо - конструкторський пошук. На цьому               створюються

творч1        у

есктзних i           форм або в об'емному           макепв . частина розробляеться на ocH0Bi       завдання й вщповщних нормативних         Ecki3H промислових BHp06iB створюють, починаючи з схеми i завершуючи граф1чною IiB           розробкою окремих деталей, а        — виробу в             На цьому ecki3H       ki.1bkocTi) можуть   проекту загалом, зображувати 0kpeMi вузли i3 прорисовуванням окремих деталей виробу, мати вигляд компонувальних схем. Спочатку ecki3H виконуються без дотримання масштабу,   на цьому pi3Hi напрямки вибору форми i майбутнього виробу, а вже попм — уточнюються через крес.лення з дотриманням масштабу та вимог ЕСКД (единоТ системи k0HcTpy«yopcbk0i документацй).

Ecki3H конструктивних         BHp06iB розробляють з урахуванням вимог конструкцй, а також вимог зважаючи на вщхилення у   експлуатацй. Наприклад, д.ля меблевого виробництва тжими габаритними вважають перекцдання стола, шафи час висування          або вщкривання дверцят тощо.

проект — це остаточна творча пропозищя конструктора чи щтзайнера„ вщображае характеристики виробу. Це також  частина проекту, яка сюлада€ться з головного планшета, де зазначають тему проекту, BapiaHTH шланування чи форми виробу. До  частини також виготовляють вигляди виробу, його перспективне зображення, зображення макета виробу чи жтер'€ру, розрви вузл1в, схеми компоновок, номенклатурн1 креслення, пояснювальну записку.

Складання конструкторсько[ На цьому проектування складають креслярську документащю — креслення, для виготовлення запланованого виробу. На або в проектно-конструкторському бюро креслення виконують затверд;кення або художньо-конструкторського проекту. Також проводять розрахунки та затрат на виготовлення.

Рис. 7 k0HcTl)YkTopcbki креслення та 3D модель проекту чайник

1.2.3 Етапи навчального проектування та           навчального проектування теж забезпечуеться за умови правњльнсл та послщовноџ оргаюзащйно стлановано1 щяльност1, в основ1 яко1 лежишь дотримання    виконання      3MicT проектування сюладаеться з таких собою i найефективн1ше розкривають розроблення та виконання проекту, а саме: органвацјйно конструкторський,    завершатьннй (Рис. 8).

-

                                             Конструкторськ•ий                                                      Завершальний

етап етап етап етап

                                             Рис. 8. Схема             навчального проектуання

На кожному eraTIi мае вщповщна система у BHk0HaHHi проекту, як1 називаються стащями.

Перший епит проектування   на якому постае важливе завдання — правильно вибрати об'€кт проектування, адже цього залежить роботи. На цьому        вибрати i поставити проблему, значення майбутнього виробу як для самого себе, так i для       в          тобто визначитись у дощльносп виконання проекту.

Збирають  стосовно обрано{ проблеми чи виробу, який будуть проектуати, використовуючи  книги, журнали, каталоги, мережу 1нтернет. Результатом роботи на цьому етап1 може буги реферат i3 Ti€i проблеми, яка дослцжуеться в цьому  Проектувальники формують та пропонують pi3H0MaHiTHi а згодом i BapiaHTH k0HcTl)YkIIii, визначають та обговорюють оптимальний BapiaHT запропонованот конструкщ{,  параметри свой  k0HcTl)YkIJii, i3 погляду умов використання, i3 власного досвщу та досвщу оточуючих.  pi3Hi BapiaHTH i3 метою виявлення i граничних вимог до об'€кта проектування.

Отже, цей етап проектування стадаеться з таких стадјй: пошук проблени, усвЈДомлення проблемнох сфери, вироблення гдей та  формування основних параметр*в, обрунтування проекту, аналгз майбутньо,? Дјяльностг, прогнозування майбутнгх результатјв.

Наступни.и етапом проектування е конструкторський, на якому проектувальники складають есюзи можливих BapiaHTiB майбугнього виробу, проводять та композищйний на 0CHOBi ного вибирають оптимальну форму чи виробу, та iHcTpyMeHTiB, визначають виготовлення 06paH0i k0HcTl)YkIJii, виконуоть ek0H0MMHi, та дослщження та вносять вщповщн1 3MiHH (пошуж недорогих чи зменшення оброблюваних операщй час планування процесу). Також на цьому розробляеться робоче креслення чи ecki3, на ocH0Bi якого буде виготовлено BHPi6.

Засобами вистулають yci iHcTpyMeHTH i пристроТ, якнми користуоться при проекту.

Отже, конструкторський етап м*стить стаДЈ7.• свладання ecki3HH.x варјантјв (ктаузура), розробка конструкторсько-технологгчног• Документац#, добр матерЈалЈв, вибр гнструментЈв та облаДнання, вибр технолог“' обробки Деталей виробу, з'еДнання, оброока, економгчне та екологгчне обрунтування, .MiHiмаркетинговг ДослЈДження, в яких визначають ДощльнЈсть виготовлення проекту з точки зору економ»• Mamepia.7iB та енергоресурсгв для Пого внготовлення.

Також на цьому експертиза, де  подати повну характеристику з точки зору безпеки виготовлення, i не менш важливим е обгрунтування BHk01)HcTaH0i сировини.

На третьому emani       виконуються запланован1 операц11, самоконтроль та     виробу. Засоби — iHcTpyMeHTH та обладнання, що й          в 3MicTi         процесу.

Цей етап проектування переДбача€ такЈ стадо, як виконання операцш,            переДбачени.х           процесом,       самоконтроль своа Дјяльностј, Дотримання технолог*чнох, трудовој• Дисцип#ни, культури працг. На заключному emani здјйсню€ться кЈнцевнй контроль, порЈвняння i випробування проекту, поргвнюють диготовлену конструкцЈю 'з запланованою. Якщо будуть знаПДенг недолјки та неполаДкн, намагаються Ух усунути, ананзу€ться проведена робота, встаноалюеться, чи Досяглн сво€г• мети, якиГ1 результат ЕхньоТ       зД*йснюеться самооцјнка спроектованого виробу.

На самому початку роботи  визначити, який проект буде виконуватися: ждивщуальний чи груповий. Якщо проект викону€ться двома учнями або групою, то формування за iHTepecaMH, ролей, завдань до           знань, MWTbHocTi в рамках проекту.

в ocH0Bi проекту лежить певна проблема. А для ii розв'язання людина повинна мати знання з рвних галузей нади, а також волощти певними 1нтелектуальними BMiHHmIH (робота з iT             узагальнення i висновки), творчими (вироблення BapiaHTiB розв'язання проблеми, прогнозування k0MY'HikaTHBHHMH      (ведення         умжня слухатн й чути свою точку зору, висловлювати власну думку) час виконання        кожен BHPi6, послугу можна          pi3HHMH шляхами

BapiaHTIB          кожного завдання € Тому пофбно kiJ1bka pa3iB намалювати, прочитати i, лише переконавшись у тому, що певний BapiaHT вщповја€ вимогам дизайну, задовольняе вимоги навчального заюладу, ем' Т або ринку, пристдити до його виготовлення. Схема роботи над проектом представлена у Додатку 1.

Питання для самоконтролю:

                    Ви знаете етапи виробничого проекту? Охарактеризуйте й. що означа€ проект»?

                    етапи навчального проекту Ви знаете?


S1.3 Методи пшорчого та критичного мислення 6

1.3.1 як основа перетворювальнот людини 1.3.2 0cH0BHi методи творчого та критичного мислення

        Мозковий штурм

        Синектика

• Метод контрольних запитань

                                                                       Метод фокальни.х 06'€kTiG (метод випаДковостей)

                                                                       випаДковостей та

• Латеральне мислення

•список (Scamper)

          1.3.1                  як основа перетворювальноТ                  людини

Розробка проблемн творчого мислення бере початок ще з але й до сьогодн1 залиша€ться актуальною, оск1.льки ще немае едино1 теор11 творчого мислення, чпкого розумжня поняття «творче мислення», його механвхпв, критерпв, метощв розвитку. Taopqicn1b це дильюсть, що породжу€ дещо ЯК1сно нове, шо вщрвняеться неповторюстю, оригжальыстю та сусшльно-1сторичною ункальн1стю.

для людини, 60 завжди передбача€ творця суб' екта творчо{ В процес розвитку, перетворення але не А особлива форма мислення, яка виникае час ць0г0 складного i частково невщомого нав1ть ученим процесу, називають творчим мисленнями.

для не в а в науково-технВIК-ай тому що саме ця сфера вплива€ на добробут та розвиток знань людства. Пошук нових знань та тобто створення нових 06'€kTiB TexHikH, значно усюладнилися в умовах зростаючих оновлення засоб1в та швидкого зростання

Розвиток наукових основ розробка методик активвацй творчого процесу, навчання основам творчосп, створення в наукових, проектно-конструкторських и технолопчних органващях, на пщпри€мствах та в вищих навчальних закладах сприятливих умов для у наш час €

1.3.2 0cH0BHi методи творчого та критичного мислення


мозковий ШТУРМ

Мозковий штурм — груповий метод творчо\' за         будь-яких kl)InepiiB пошужу     Метод € практично тому що дозволя€ розглядати майже будь-яку проблему у    людськоТ дильност1.

Метод мозкового штурму (brainstorm) створив у 30-Ti рр. ХХ ст. Алекс Осборн. У наш час iCHye понад 50 цього методу.

Для проведення мозковот атакн обираеться ведучий мозкового штурму й створюються дв1 грутш:

• Генератори                           — учасники, завдання; члени k0Micii,            BapiaHTH. У

             групи сли                       людей, мають

ВЕДУЧИЙ

Завдання ведучого: забезпечувати яюсть мозкового штурму, регулюючи його Повноваження ведучого:

1.                       за процедуру й регламент роботи (дотримання правил

2.                       Припиняти неконструктивне поводження учаснипв — «перетягання каната», «павиний ХВ1ст» ТОЩО.

З. Забезпечувати             пщтримку yacHYIkiB, атмосферу E1kTHBHocTi й (повинен YMiTH миттево позитивно         будь-яку

        4. Керувати процесом пошуку                                                      угочнювати формулювання

завдання, розширювати поле пошуку, вид1,ляти ноВ1 напрямки й аспекти розв' язань, задавати HOBi напрямки пошуку     для YIacHHkiB).

ГЕНЕРАТОР ЦЕй

        Завдання генератора               безупинно висувати              щодо  проблеми або

завдання.

Вимоги до

Висування k“L1bkocTi за широким спектром тем, заснованих на нових принципах, перенесення щей в рвних галузей, використання яскравих неспод1ваних аналопй.

      Використання           висунугих генератором.


мае бути притаманна Bipa в те, що ще попереду, а також оптимвм.

Неприпустимо вюлючати в групу природжених ckeI-ITHkiB i kl)HTHkaHiB.

Генератори  мати широкий kVYT03ip, а також нав ' язливих щей.

Типовий генератор активно висува€ з будь-яко{ теми, завдання, у  rpeyix oci6 i за  критики («фонтан Т1ньовий генератор активно висува€ ждивщуально. [нертний генератор мае позитивну установку на але в нього нема€ досвщу, низький piBeHb вимог. Бажано мати в i юнак1в.

АНАЛТИК

Завдання виявлення ращонального зерна в до аналву ще1.

Вимоги до

      1 .                                      проблеми (завдання).

      2.                  до узагальнення.

        З. Иому мають бути                                            i Bipa в те, що краща               — це та, котра

аналву€ться саме зараз.

4. можуть виявити HOBi принципи розв'язання завдання висунугих генераторами. Дуже часто  в мозковому штурм1 новий напрямок пошужу, а не конкретне р1шення.

Етапи й правила мозкового штурму

ПопереДнЈй етап постановка проблеми. На початку цього етапу проблема мае бути чико сформульована. Учасникам про завдання  кожний пише, у BiH xoTiB би брати участь 3i своТми товаришами. YIacHHkiB штурму, обрання ведучого.

       Основннй етап — генеращя          Дуже важгшво дотримувати правил цього етапу:

 Не p06iTb н1яких обмежень, радо приймаються як                так i

Повна заборона на критику й кожну (у тому позитивну) оц1нку висловлюваних тому що основного завдання i збива€ творчий насфй. й HaBiTb абсурды уважно вислуховуоться. й

      Yci                          (записуються на дошщ, на диктофон, iHI_nHMH засобами).

Заключний етап — групування,          i ощнювання Визначаються            jef та   остаточний тдсумок мозкового штурму. На цьому       на другого,     не обмежу€ться, а навпаки, Методи           й             щей можуть бути дуже pi3HHMH. цього етапу прямо залежить            того, Hack“i.1bkH «однаково» учасники розум1ють kVHTepii          й

        Основннй недолгк методу мала                               при значних витратах часу.

СИНЕКТИКА

Синектика (i3 гр.      «сполучення  вид мозкового штурму при обговорення й            висування й визначення прийомв генерування щей.

Синектика (Synectics) методика психолопчно1 активващ1' творчосп, запропонована Дж. Гордоном у 50-Ti рр. ХХ ст.

При пошужу нових методом синектики дотримують тих самих правил, що й при BHkopHcTaHHi методу мозкового штурму. При цьому варто враховувати, що вщм1нн1сть методу синектики поляга€ в тому, що на стадн висування щей заохочуються 1х критика й вщсшання тих щей, як1 не вщповщають поставленому завданню.

      У               генерування використову€ться прийом

Види


Пряма аналогјя

При           розглянутий 06' ект   з           схожим об'ектом у    або      Наприклад, для вдосконалення процесу фарбування застосування прямо{            поляга€ в тому, щоб розглянути, як            MiHepa:m, kBiIH, птахи тощо або як фарбують           та iH.

Символгчна аналоггя аналопя вимага€ в         сформулювати фразу, яка буквально двома словами вјобра;ка€ суть явнща. Наприюлад, при розв'       завдання, пов'язаного з мармуром, знайдено словосполучення «райдужна стал1сть», тому що мармур (kPiM          — весь у яскравих вверунках, що нагадують веселку, але вс1 щ вверунки поспйН1.

Фантастична ансиоггя

При уявити          засоби або виконують те, що           за умовами завдання. Наприклад,   б, щоб дорога там, де й торкаються колеса

Особиста аналогјя

Особиста дозволяе уявити себе тим предметом або частиною предмета, про який           з фарбуванням можна уявити себе вороною, що хоче пофарбуватись. Або, якщо вдосконалю€ться зубчаста передача, то уявити себе що оберта€ться навколо свое\' oci, боки у буквальному входити «в образ» IJi€i    щоб на c06i    все, що

Т, i яких вона зазнае незручностей або перевантаження. Що дае таке Воно значно зменшуе  мислення й дозволяе розглянути завдання ново1 точки зору.

МЕТОД КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ

Дозволяе генеруватн HOBi щет й стимулювати за допомогою наведених запитаны Метод може застосовуватись у монологу, оберненого до самого


себе, або дослщниками. CyrHicTb методу полягае в тому, що дослщник вцповща€ на запитання, розглядаючи свое завдання у зв 'язку з цими запитаннями.

МЕТОД ФОКАЛЬНИХ 0Б'€кпв (метод вииадковостей)

Метод фокальних 06'EkTiB — це метод пошуку нових          шляхом приеднання до об'€кта властивостей або ознак випадкових 06'€kTiB.

Застосовуеться при пошужу нових  пристрсйћ i acopunreHTiB T0BapiB, cTBopeHHi рекламн T0BapiB, сфер застосування речовин, виробництва, а також для тренування уяви.

Метою методу € вдосконалювання об'€кта за рахунок одержання об'€кта з   властивостями.

Суть методу поляга€ в ознак випадково обраних 06'€kTiB на об'€кт, що вдосконалю€ться, який лежить Hi6H у перенесення й тому називаеться фокальним. YTBopeHi сполучення розвиваються шляхом

Метод фокальних 06' €kIiB (МФО) створив у 1923 р. Е.Кунце професор YHiBepcHTeTY, в 1950-х рр. його удосконалив Ч.Вайтинг у США. Цей метод простотою i значними, практично необмеженими можливостями пошуку нових

евристичю властивосп випадковост1.

            Алгоритм     при BHkopncTaHHi МФО:

об'€кт, що вдосконаленню. Фокальним об'€ктом (ФО) може бути як окремий предмет, товар або послуга, так i в або й 0kpeMi При 06paHHi фокального об'екта визначте мету його вдосконалення — це буде за яким

            Вибрати три-чотири випадков1 об'€кти                     будь-яку книгу, газету тощо).

Виписати для кожного з них калька характерних ознак (властивостей). Краще використовуати випадковг слова з pi3HHx галузей: технМ„ фантастика, явища природи, ;kHBi об'€кти та iH. Слова не належати до Ti€i ж kLTY3i, що й сам фокальний 06' ект. При BH60pi властивостей уникати банальних означень, таких як гарний, жовтий, трикутний, важкий, над1йний тощо. Вони майже будь-якому об'€кту, тому високою е  того, що при з фокальним об'€ктом вони не дадуть сполучення. Можна вибирати ознаки, об'€кт виявля€ Наприклад: лампочка— згасла, — що буксуе, BiTep — завиваючий, kiu_Ika — брудна„ листок щрявий.

Отримаю ознаки перенести на ФО й одержати HOBi сполучення. HOBi сполучення розвити шляхом  При  нових на ocH0Bi отриманих словосполучень важливо розвивати ланцюжки асоц1ащй, давати кплька варанпв вщповщей на запитання: «Що це може бути?», «Де це можна використати?», Жому це

BCi

HOBi           й          з погляду        Результатом застосування МФО € список             i пропозищй щодо нових       об'екта. При ефективних пропозиц1й зазвичай зальчають експерт1в.

                 Перевагами МФО е його                                          простота освоення й

M0k1HBocTi пошуку нових до проблеми, висунутих Проте цей метод мае й недолжи. Иого неможливо застосувати при складних завдань, адже в ньому cHcTeMHi правила й критерй ощнювання одер;куваних

МЕТОД ГIРЛЯНД ВИПАДКОВОСТЕЙ Й АСОЩАЩЙ

Цей метод е розвитком методу фокальних 06'€kTiB. BiH допомага€ знайти велику ki.TbkicTb пщказок для нових шляхом утворення  Алгоритм цього методу визнача€ порядок Д1й. Алгоритм методу

1.                                        Визначення синонпуйв об'€кта.

2.                                        BH6ip випадкових 06'€kTiB.

З. Утворення з cHH0HiMiB i випадкових 06'€kTiB, тобто кожний cHH0HiM поеднують i3 кожним випадковим об'€ктом.

4.   Складання       ознак випадкових 06'€kTiB (Табл. З).

Найме         ання

Ознаки

Борщ

Червоний, рщкий, гарячий, кисло-солодкий, ароматний, запашннй, нава истин, зелении

Булка

Борошняна, рум'яна„ запашна, пориста, крутла, м'яка, здобна, з маком

Торт

св ' ятовий, гарний, солодкий, високий,  яскравий, шоколадний, суфле

Салат

Овочевий,  з морепродуктами, викладений шарами, теплий, хрумкий, свжий

пта

Кругла, тонка, смачна,  гаряча, з оливками, сирна (quattro fonnaggi , кальцоне, грибна, сезонна ( uattro stagioni)

Табл.З . Найменування й ознаки випадкових 06ekTiB

5.   Генерування пгляхом почергового при€днання до  об'€кта i його cHH0H1MiB ознак випадково обраних 06' €'kTiB.

6.   Генерування

По з ознак випадкових 06'€kTiB, виявлених на четвертому генеруоться прлянди вгльних асощащй.

7.   Генерування нових

8.   BH6ip альтернативи. На цьому питання: продовжувати генерування чи уже досить для Й BH6ip оптимального BapiaHTa.

                       оптимального BapiaHTa з                                                        pi3HILMH прийомами

Досить простим i ефективним е метод експертного ощнювання. Висновок:       показуе, що    pi3H0MaHiTHi за своею суттю.

МОРФОЛОПЧНИЙ АЊХЛЗ

Зазвичай створення   пов'язують i3 двома iMeHaMH: ченцем Раймондом Лу,ттй€м (приблизно 1235-1316 рр.) i Фрицем      який працював у США в      ХХ ст.

                                          заснований на                                                                скриньки), у

BCi основы елементи, що сюладають об'ект, i вказуеться можливо ki.71bk1cTb      i МОЖЛИВИХ BapiaHTiB    ЦИХ   k0N16iHYI-otIH BapiaHTH об'€кта, можна одержати      HOBi розв 'язання.

при цьому така:

Точно сформулювати проблему. Визначити   елементи 06' екта (ряди        .

Визначити BapiaHTH виконання

                    Занести до                (заповнити k0MipkH).

01JiHHTH BCi     В         BapiaHTH. Вибрати оптимальний BapiaHT. методу:        Рис. 9. Куб поеддань Ф.

1)                                                                              до об'екта;

2)                                                                              одержання занадто Be.1Hk0i  BapiaHTIB для розглдду.

ЛАТЕРХЛЬНЕ МИСЛЕННЯ латеральним мисленням  процес обробки що спрямований на змжу 1снуючо1 стереотипно1 модел1 сприйняття навколш_ПНЬ01 щйсносп, створення нових альтернативних пщхощв до розв'язання певно1

”kpeaTHBHicTb — це не талант, — неодноразово наголошував доктор де а радше навик, якому можна навчитися. Для того, шоб досягнути kpeaTHBHocTi, кидати виюлик усталеним твердженням та правилам. Адже рухаючись протореною стежиною, наше мислення часто упускае з поля зору прихован1 можливосп, як1 знаходяться поза нею”.

Де Боно розширив спектр творчого мислення, включивши до них таю: гнучюсть, широта, оригжальн1сть, новизна, швидюсть, альтернативн1сть, чутлив1сть до проблеми, нового

Основною метою латерального мислення е генерування нових щей та вцмд старих стереотип1в та 1дей, внесення змж, а не пошук доведены досягнення евристичного моменту (коли напрям думки приводить до новот, мислення” — це методика, яка пропону€ виконувати одну розумову мю в певний часу (Рис. 10). Людина, „надягаючи” один за одним капелюхи, не прагне виконати все одразу — вона вчиться у певний час виконувати лише одну розумову

Всього € мислення, кожен з яких певний тип мислення: капелюх вщповща€ лише за об'€ктивних akTiB, об'€ктивно\' червоний за прояв емоц1й, почуттш, 1НТУIЦ11; жовтий за пошук позитивних сторж, переваг; чорний — за пошук негативних сторж, вад; зелений — за творчий пошук, генерування нових щей, альтернативних пщхощв: синий за усього розумового процесу (це

мислення), планування, визначення мети i висновки.

Рис. 1 О. мислення»

ПЕРЕТРОЧШТ СПИСОК (SCRANIPER)

SCAMPER (a6peBiaTypa англ. Substitute Combine Adapt Modify Ри,+ Eliminate Reverse) — методика у списку (Табл.4).

Автором методики е Боб Еберле (1997 pik). Методика часто використовуеться для розробки нових продукпв. TexHika поляга€ в тому, щоби  на питання про що розгляда€ться. Тим самим вивчаються pi3Hi й аспекти, в тому i

Ti, що Hapa3i мало використовуються i мають в c06i для розвитку або покращення.


I)

 

Значення

 

Substitute

3aMiHHTH щось, наприюлад компоненти, людей

с

Combine

k0N16iHyaTH, наприклад з             функц1ями, приладами

А

Adapt

одати щось, наприюлад HOBi елементи,

м

Мот

Модиф1кувати, наприклад зхйнити p03Mip, форму,         тощо

 

 

Застосувати для чогось жшого, в

Е

E1iTinate

Видалити частини, с

остити до головного

R

Reverse

знайти застосування у чомусь протилежному

Табл.4. список (SCAMPER) i3 застосуванням його до проекту€мого об€кта

Питання для самоконтролю:

*                    Дайте визначення поняттю

*                    методи творчого i критичного мислення Ви знаете.

*                    Охарактеризуйте принцип застосування.

1.4.2

*                    Електронна пошта

*                   


«Хмар» (Bipmya.1bHi сховища Даних)

• Опитування у IH1nepHen1 • Блог • «Хиара»

1.4.1 Визначення це         що забезпечують та пщтримуоть процеси,            тобто   процеси        по шуку,         збору, збереження, накопичення, тиражування    та процедури доступу до нек

(IkT) це складова шо за допомогою   в          з програмним та      забезпеченням дозволя€ створювати, одержувати доступ,          передавати та 3MiHk0BaIkI     у pi3HI-rx мережах.

Цей вживаний TepMiH включа€ в себе BCi технологй, що використовуються для та роботи з             була додана до елементу      i виникла у 1980-Ti роки. Hapa3i ЖТ включають засоби (комп'ютери, сервери тощо) та програмне забезпечення             системи, протоколи, системи тощо). У сучасному CBiTi технологй е вакливою i частиною держави, 6i3Hecy та приватного життя.

1.4.2       технологТ в час роботи над проектом часто виника€      06MiHY          роботи з одними даним на pi3HHx пристроях, групування yci€i     чи HaBiTb проведення простих опитувань. Для спрощення     ycix цих завдань можна використовувати засоби Розглянемо ocH0BHi з них, що зможуть допомогти у p060Ti над вашим проектом.

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА

Основним призначенням пошти € людей спглкуватися i будь-якими типами даних незважаючи на що розд1ляють.

в IHTepHeTi iCHY€ маса можливостей для самовираження i але електронна пошта була першою першим по засобом i, хоже, залишиться такою назавжди. З моменту найпершого досвщу по текстового (ще у в 60-х роках минулого пройшло 30BciM небагато часу, а розвиток технолопй та 1нтернету для розширнв коло потенщйних  та сп1лкування в IHTepHeTi тепер доступне кожному.

Тепер вже Hik“0MY не здаеться дивовижним процес пересилки текстових i жших будь-яких THIIiB цифрових даних до звичайного поштового листуъання. Проте саме з появою електроннот пошти зв'язок людьми став у BCix не дивлячись на а 06MiH набув можливостей.

До основних безкоштовних поштових cepBiciB можна вщнести:

Яндекс пошта

• Рамблер пошта

Mail.ru

Bigmir .net цими cepBicaMH поляга€ у k1.1bk•ocri що вони можуть що можна до одного листа та додаткових

Тобто час роботи над проектом за допомогою  пошти можна выправляти текст, файли, зображення i HaBiTb вашим колегам, чи защкавленим у людям. часто при p060Ti над великими проектами, створюеться окрема поштова скринька проекту, з листами яко1 пращо€ секретар проекту.

ТЕХНОЛОГИ «ХМАР» (ТРТУАЛЬШ СХОВИЩА ДАНИХ)

В даний час про ”XMapHi” технолопях говорять yci. Якщо пояснювати просто, то

Також серед цих технолопй з'явњлися два HOBi напрямки — «Хмари даних» та «Хмари програм».

«Хмари даних» або диски — це он-лайн ресурси, на користувач може завантажувати файли будь-яких та зчитувати з будь-якого пристрою пщключеного до 1нтернет.

Звичайно кожен такий диск (або «хмара») захищаеться паролем, 1 мае рвнг ступен1 захисту вщ злому, тому користувач може не хвилюватися через збереження даних.

Одним з функщональних безкоштовних Drive (Рис. 12).

електроннот пошти Google отримутоть        мож.ЛИВ1сть використовувати безкоштовно такий он-лайн диск до 2Гб пам'

Даний серюс дозволяе          не просто завантажуъати 1 вивантажувати дан1, але 1 тдтриму€ попереджй перегляд             (текстових фотограф1й, apxiBiB та iH.) та мае     програми створення текстових електронних таблиць,     форм та          (Рис. 13). Тобто уже не обов' язково мати встановлений пакет прикладних програм, можна створювати 1 редагувати документи

G0081e

Диск


Також за допомогою даного cepBicy, можна Д1.литися файлами з користувачами Google Drive, лише надавши iN1 досту до цих надання доступу, файли можна знайти у (Рис. 14).

а — меню роботи з фа{пом, обираемо «Доступ»; б — тека      з файлами до яких користувач мае доступ


Використовуючи дану Ви отримуете доступ до свого проекту з будь-якого комп'ютера чи пристрою пщключеного до 1нтернет. Все що Вам не лише знати та пароль.

Для грумових вже нема€ потреби «розмножувати»  Bci користувач1 яким наданий доступ до даних можуть В1,льно з ними працювати та вносити корективи.

«Хмари програм» працюють за схожим принципом, Ti.TIbkH створю€ться файли програми.

Наприклад, дизайнер розробля€ логотип продукту i при цьому використовуе редактор Adobe Photoshop. З 2013 року майже yci програмк-й продукти Adobe працюють з хмарними Тобто на вщдаленому cepBepi  куди дизайнер вщправляе yci свот через з'еднання з мережею 1нтернет. цього BiH може використовувати на будь-якому з встановленим програмним забезпеченням Adobe Photoshop, зайшовшн cB0iM

ОПИТУВАННЯ В МЕРЕЖИ ШТЕРНЕТ

В роботи над проектом часто виника€ потреба у pi3H0MaHiTHHx маркетингових дослщженнях та опитуванн1 YIacHIIkiB. За допомогою можна провести таке опитуання не витрачаючи багато часу. У 1нтернет е багато pecypciB а допомогою яких можна провести опитування. До них вщносять i опитування на сайтах           опитування у мережах, опитуання у блогах та опитування за допомогою опитувальних форм. В опитування проводять з аудитотљо, тобто людьми в даному Тому для зручно використовувати форми.


Ви створюете свою форму опитування та отриму€те й адресу, цього розсила€те аудиторй i вони проходять опитування. Результати автоматично формуються та ви пройшли опитування вјобража€ться на панел iHcTpy,reHT1B роботи з формою, також у цьому меню можна отримати результати опитування та сформувати з них  та  автоматично  на вашому юртуальному диску.

BJIor

Блог (англ. blog, web log, «мережевий журнал чи щоденник це вебсайт, головний зм1ст якого записи, зображення чи що регулярно додаються .

BMicT блога можна уявляти c06i як сфчку, на яюй в       порядку          з датами ixHb0i             блогером йдуть дописи, так 3BaHi пости, один за одним.           з часом у        накопичу€ться багато             зазвичай ця    займае             Be6-cTopiH0k, так що найновшшй пост займа€ верхню частину першо1 сторжки, 1 чим давн1ше, тим нижче вщ нього мстяться попереды пости, скажмо, ви пости за останжй тиждень; друга сторжка присвячена постам за тиждень до того, третя cTopiHk•a ще давн1шим, i так         Як правило, cTopiHkH блога також            посилання на apxiB блогу, тобто на             пости по         i роках. Отже             блога в            порядку е дуже легкою.

0kPiM того у багатьох системах блогування мо;кливо призначати постам. категорй як наприклад, «програмування», «поетика», справи» й тому блога, цжавляться д»жами блогера шодо програмування, можуть за посиланням на цю категорио перейти до вс1х 1снуочих поспв автора„ присвячених цьому предмету.

Типово окремий пост у мае заголовок, дату власне, 3MiCT, який складаеться з (думки автора, цитати тощо), посњлань на сайти та блоги в IHTepHeTi, школи зображень чи HaBiTb Також пост MicTHTb k0MeHTapi до нього, вјвщувачами та просту веб-форму, за допомогою яко{ вони долучають коментар.

У  блоги використовуються для поширення про проект. Також .люди можуть залишати свот k0MeHTapi записами блогу, що зауваження, побажання чи  Це да€ змогу направити свого проекту по ефективному штиху.

Јснуе без*ч безкоштовних ресурс*в для створення блоПв, основним“ з них е:


-„jspiia14


Blogger

Livejoumal

В1од.сот

TypePad Micro

Јих


Також, якщо ваш блог набув  можна почати на ньому рекламу 1 отримувати додатков1 кошти для реалвацп проекту.

«ХМАРА» ТЕПВ

Хмара (або список 3 вагами) ввуальне представлення створених користувачами для описання 3Micry ресурсу чи проекту. Зазвичай, теги е простими словами, i в порядку, а BakTHBicTb тега змжою p03Mipy шрифта або кольору.

У проектн1й вони часто використовуються для представлення основних визначень проекту, або у маркетингових дослджень.

            Щоб створити власну «хмару»          можна використати он-лайн ресурси:

Word tOUtTagxedo - Creator

                                           Рис. 18.                        серв1си створення хмар

Приклад хмаркн теггв представлений у Додатку 2.

Також, якщо проект мае власний сайт чи блог, що автоматично створюю «хмари» TeriB для даного ресурсу з використаних C51iB. Це дае змогу вцвщувачам одразу зор1ентуватися про 3м1ст ресурсу.

Питання для самоконтролю:

     Дайте визначення поняттю

     В чому поляга€ принцип технологй «Хмар»?

     Що означае поняття «Блог»?

Тема 2.

S2.1 Основгп Длсерела. пошуку засобами IHmeprtem

2.1.1                      як основний ресурс проекту

2.1.2 0cH0BHi джерела

2.1.3 Пошук                    засобами 1нтернет

                          2.1.1                     як основний ресурс проекту

У попередньому        ми розглянули етапи роботи над проектом. kpiM того, з'ясували, що на першому етат роботи важливим чинником, який вплива€ на проблеми, € 36ip            з обрано{ теми.             опрацювання дае змогу        i           визначити проблему (окреслити суть протщыччя, що лежить в ocH0Bi проблеми, з'ясувати вже на даний момент способи ii i т. д.), швидко           способн для розв'язання поставлених завдань i, вщповщно, розробити банк та

Коли перед дизайнером (конструктором) поста€ завдання з вивчення дослщжуванот проблеми, йому визначити джерела„ до яких BiH звертатиметься в першу чергу.

Отже, розглянемо як ресурс проекту,  джерела та засоби i прийоми пошуку.

                                      - це                                          (даних),        сприймають i3 навколишнього


середовнща видають у навколншне середовище або       певно{ системи.

            1нформащя iCHY'€ у                                       крес.лень, pHcyHkiB, TekcTiB, звукових чи

свплових сигналв, електричних та нервових 1,мпульс1в тощо.

            Отже.                          це продукт                      даних та                      який розглядаеться в

K0HTek•cTi                                                 важливими властивостями €:

06'€kTHBHicTb та cy6'€k“IHBHicTb;

повнота;  достовцјысть;  адекватюсть;  доступн1сть;  актуальн1сть;  точюсть;

• Ц1НН1сть.

2.1.2 0cH0BHi джерела

                  Джерело                             об'ект, що                          ii походження. Усе

                 середовище                    на три типи джерел

     людина;

     документ;

     предметно-речове середовище.

Людина € ключовою ланкою в cHcTeMi джерел. Використання цих знань на  може розкрити велику за обсягом та з знань i власного досвщу.

Поняття «документ» використовуоть HHHi у двох значеннях:

а) Документ нос1й запису i3 на ньому жформа[јею для передавання 11 в чаи 1 простор1',

предметно-речовим середовнщем реч1 школи можугь розпов1сти не менше, жж людина.

У зв'язку з цим

стати на

вчителя,

2.1.3 Пошук засобами [нтернет зручним та сучасним засобом пошуку й систематизацй необхЙноТ для проекту € iHTepHeT-pecypcu.

В IHTepHeTi можна отримати pi3H0MEIHITHY      вщ прогнозу погоди до про TexHik“Y i       меблеве виробництво, медицину, Hayk0Bi тощо. Складно HaBiTb уявити, шо неможливо знайти в   1нтернет. у     1нтернет         зальшуеться (Рис. 19).

8

по

прогнозовано)

Також слщ врахуати, що 1нтернет е неструктурованою. Тобто кожен день 3'являються все HOBi i HOBi сайти з i знайти пофбну

серед них все дедам важче.

З IJi€i причини для легкого 01Ы€нтування користуача в IHTepHeri i митт€вого отримання Hapa3i написано i розроблено системи пошуку за допомогою введених користувачем ключових У пошуку оформлю€ться cTopiHka з результатами. Результатом такого пошучу €

URL адреса, де знаходиться документ, який MicTHTb користувачем слова. Загальна роботи з yci.wa пошуковими службами:

BiTq)kITH початкову cTopiHkY служби;

2. ввести   слова для пошуку З. натиснути Enter;

4. натиснуги на посилання пофбного джерела.

каталоги дозволяють тематичний пошуж. Початкова стофжа таких cepBepiB € тематичним рубрикатором верхнього вибравши рубрику, пщрубрику i т. д. можна постулово опускатися до перелжу материлш, яп присвячен1 досить вузьк1й тем1. Bka3iBHHkH. У них запит робиться в пошуку у

Ri      3MiCTY У на такий запит буде видано список Web-cropiH0k, в яких описуються Bk•a3aHi

систем € одночасно i пошуковими каталогами, i

пошуковими системами €:

МЕТА УкраТа: http:/hneta-ukraine.com

                                                            Яндекс:              http:/,hmvw.yandex.ru

                                                            Рамблер.            http:/,/w.vw.rambler.m

                                                            Yahoo:                http:,i/www.yahoo.com

Тради щодо покращення результапйб пошуку:

                   Використовуйте k0HkpeTHi слова, а не  категорй. Наприклад, 3aMicTb пошуку за словом ”собаки” шукайте конкретну породу собак.

                   I_4r1i фрази можна шужати, взявши Тх у лапки. Якщо слова для пошуку брати в лапки, буде знайдено Ti веб-сторжки, слова в заданому порядку. Якщо не використовувати лапки, то буде знайдено BCi сто1Ынк•и з цими словами, незалежно порядку розташування слв на сторжщ.

                   Знак мжус (-) перед ключовим словом вказу€ на те, що  не шужати сторжки з цим TepMiH0M. Використання знака MiHyc дозволяе отримати Be6-cTopiHkH, що не цього слова. стежити, щоб знаками та ключовими словами не було

(наприклад, -Bogart, а не - Bogart).

                   Уникайте таких загальних як «деякий», або «цей», якщ0 п.льки вони не в  Ha3Bi, яку знайти. Якщо таке слово е частиною того, що  знайти (наприклад, назви Bi3bMiTb всю фразу разом i3 загальним словом у

                   Використовуйте синонмн або         TepMiHH.      до пошучу творчо або скористайтеся словником.    у BikHi пошучу слово тезаурус, щоб знайти тезаурус в IHTepHeTi.

                   Шукати на вказаному або Щоб звузити пошук до меж певного сайту, пошуковий TepMiH, а site: i адресу веб-сайту, на якому виконати пошук. Наприк.лад, щоб знайти на Майкрософт про Bipycu, Bipyc site:ww'.v.microsoft.com (без site: та

                   Користуйтеся             пошуковими службами або системами, такими як MSN Image search, для пошуку зображень.   пропонують   засоби пошужу будьчого,    до x06i.

Питання для самоконтролю:

                   Дайте визначення поняттю «1нтернет».

                   ocH0BHi способн пошуку Ви знаете?

                   Що означае «Пошужова система»?

                   Що означае «Пошужовий каталог»?

                   У чому поляга€  пошужовими системами та пошуковими каталогами?


спшорення банку

2.2.1 CYTHicTb i завдання банку 2.2.2 Створення банку 2.2.3 Структура банку

                    2.2.1 CYTHicTb i завдання банку       та

Ви знаете, що виготовлення будь-якого чи об'€кта починають i3 творчого задуму. над проблемою, дизайнер намага€ться вщнайти найвдалший задум чи найлшшу шею, що допоможе розв'язати техючне варто зауважити, що не виникають caMi по c06i, HaBiTb у pa3i так званого «жсайту», або «осяяння», коли з'являеться Hi6H саме собою. До того ж, вчен1 довели, що цей процес спонтанного вщкриття не е чимось випадковим, а мае сво1 приховаю закономрносп.

Чи може процес           бути керованим? Чи може людина навчитись робити творче вцкриття? дотепер          не мають однозначно{          на та    запитання. Завжди 1снували науковщ, яп вважали, що творч вщкрипя — це результат       сфера не пов'язана з та жтелектом. IHIIIi дослщники, спираючись на        1.П. Павлова та В.М. Бехтерева, вважають, що процес    може   на заниженому piBHi akHIBHocri    або на piBHi   Проте таке може       якщо цьому передувала розумова робота з накопичення про дослцжуваний об'€кт .


C'.YIacHi          дослщження показуоть, що творче             мо;кливе         коли дослщннцькнй пошук тдготовленнй системою знань, якому передуе напружена розумова винахщника.      цього мозок за певний       часу синтезуе виконану роботу у    творчо{           Спрощено це мае такий вигляд, Hi6H в комп'ютер вводять певний обсяг    а через деякий час, коли обробить й за      програмою, BiH видае розв'язок        (Рис.2О).

у Вас багамо запидаань?

information

Еврика,

 

 

 

 

 

Рис. 20. Схема творчого

Людина за власним бажанням може розвинути в c06i        риси характеру, на вироблення творчих,             що дасљ змогу створювати чи вщкривати щось нове практично в         людсько{        а не лише у виробнищва. До таких YMiHb творчого характеру, що можугь бути створювати банк          та

Одним i3 завдань створення такого банку € впорядкування з метою й що прискорю€ процес вироблення творчих i, створення нового об'€кта„ його вдосконалення.

2.2.2. Створення банку


У параграфах ми розглядали, як накопичувати та систематизувати для проекту. Тепер  навчитись пращовати з ставити або уточнювати на ocH0Bi 3i6paH0i проекту.

Пошук   щодо певноТ проблеми чи   виробництва супровод;куеться й накопиченням. Досить часто великий обсяг не лише «загромаджу€» комп'ютер, а й залишаеться невикористаним у             p060Ti. Тому дослщннки намагаються впорядкувати i систематизувати 3i6paHY пщ час дослщ;кення та вивчення проблеми щоб   нею скористатися.

Кожну нову      та         сторони. Якщо йдеться про виготовлення певного виробу,        з'ясувати, як BiH виршлуватиме завдання проблемн), чи буде зручннм у k•opHcTYBaHHi, чи задовольнятиме вимоги тощо. 1накше кажучи, працюючи над створенням конкретного об'€кта, дослщник переглддае BCi     способн          проблеми, що проявляеться у          набору 06pa3iB майбутнього виробу — банку             та

Проте йдеться тут не лише про M0k1HBi форми майбутнього виробу чи, наприк.лад, проектування iHTep'epy у    iHIHHx конструкщйннх       BapiaHTH До такого банку конструктор поверта€ться протягом усього        роботи над проектом, доповнюючи його 1 переглядаючи п чи 1нш1 пропозиц11 для використання у p060Ti. Наприклад, працюючи над iHrep'€l)0N1 зали ресторану, коли визначено i коли образ i вигляд   став завершеним, дизайнер виконуе рисунки i креслення у        проробля€             BapiaHTH розмщення окремих частин викону€ компонування. BapiaHTH компонувань входять до банку       як, власне, i сам ескй, доповнюючи образ, замальовки, креслення         тощо. Отже, головне правило створення банку гдей можна сформулювати так:

виконан1 власноруч рисунки, замальовки, 1де1 у вигляд1 запис1в — весь обсяг може стати в пригод1 пи час виконання наступних етап1в проектуання виробу

(Рис. 22), тобто yci фжсуються на (CTiHi, чи просто групуватися, вщкидатися у

                             2.2.3 Структура банку         та

З чого починають створення банку Зазвичай дизайнери використовують так звану ялаузуру.

Клаузура —  зображення можливих BapiaHTiB майбутнього виробу як в загальному виглящ, так i з прорисовкою окремих частин чи деталей. Клауура повинна мати завершену стосовно виробу чи проекту в


Створюючи клаузуру, застосовуоть засоби — в1д власноруч виконаних та ecki3iB до кольорових i зображень (Рис. 23)

Рис. 23. Робота над клаузурою дизайну кексу час створення клаузури проявляешься творча  дизайнера, застосовувати 3i6paHY про дослщжувану проблему чи об'€кт проектування. Тому аркуш юлаузури може М1стити зображення, що  фантастичн1,


6up06i6 та визначення завДань проекту

2.3.1 06'€kTiB

2.3.2 i його види 2.3.3 об'екта проектування

                       2.3.1                  06'€kTiB

Еволющя i, зокрема, розвиток та виробництва не без використання попередни" i досягнень сутсних ki були накопичею упродовж минулих десяти.11ть, а то й стол1ТЬ.

Процес проектування та виготовлення будь - якого об'€кта пиляга€ закону icTopkILIH0i або 06'

Суть закону 06'€kTiB поляга€ в тому, що створення нового пристрою чи будь-якого чи об'екта

(процесу)     з опорою на вже        знання, практичний використання 06' €kTiB ЧИ

Проект — це завжди нове,

Проектна спрямована на покращення властивостей, удосконалення техычних, естетнчних, та жших майбугнього об'€кта i починаеться з пошужу та сжату 3pa3kiB об'€кта проектування), створювались або вже 1снуоть.

Створювати BHPi6 починають 3i вивчення BCix питань, ям насамперед стосуоться iCTOPii створення BHp06iB, рвних його дослщження щей чи що 3ak71EueHi у принцип дй icropwIHHx об'€кта проектування.


Bi3bMeM0 до прикладу сучасний холодильник, то закон еволюцй техн1чних 06'€kTiB можна виразити через TMi запитання: «Яким холодильник € яким був ранп_пе i яким буде завтра?», n•ocTi холодильника зберегти?» та 0ki бажано усунути?». Отже, це сво€рщний що зщйснюеться стосовно об'екта проектування, суть якого зводиться до того, що складаються ряди, в яких вјображаються розвиток форми, k0HcTl)YkIJii, стилю, композицй майбутнього виробу. Кожна наступна модель холодильника загалом за формою та конструкщею може бути схожою на попередню, проте мае показннки. Отже, дизайнер, створюючи BHPi6, не

Рис. 25. Еволющя удоскон ення холодильника а — перший холодильник з машинним охолодженням 1913р., б — перший радянський холодильник

1937р.,в — сучасниЙ  г — сучасний повно габаритний холодильник, з системою керування температурними режимами, д — прототип холодильника майбутнього Bio Robot Продукти в ньому в спещальному який створюе захисну капсулу довкола пом1щених в холодильник сенсори типи продукту i створюють температуру для Холодильник не споживае ocki.1bk“11 працюе

«за принципом перетворення невидимого                                                                   у видиме

Охолоджування за рахунок поглинання тепловоз• енергђ• i в довжин хвиль». — компактюсть, i повна BucyTHicTb шуму при p060Ti.

                                            2.3.2              i його види

AHaai3 це уявного або реального розчленування власTHBocTi, процесу або предметами) на cwmoBi частини, що викону€ться в або предметно-практнчнсй людини. [снуе як способу наукового мислення.

Анатз спрямований на виявлення позитивних 1 негативних рис виробу.

Види

1)              Уявне (а в ekcnepu.ueHTi й реальне) розчленування частини. Такий що виявляе будову (структуру) передбача€ не п.льки частин, з яких склада€ться й установлення вщношень частинами. При цьому особливе значення мае той випадок, коли аналзований предмет розглядають як представника певного класу Тут встановлення (з точки зору тих чи структури предметш класу, що дозволяе переносити знання, отримане при вивченн1 одних предмепв, на шип.

2)              АналЬ загальних властивостей предмепйв i Фношень предметами, коли властив1сть або вщношення

                                                   розчленовуеться на                                       або

з них пщлягають подальшому аналву, а 1нш1 залишають поза

увагою. На настулному може те, що залиша.ли поза увагою, i т. д. У загальних властивостей i поняття про них зводяться до загальних 1 простих понять.

З)                        (множин)                     на                 —                                       Ч

множини. Анал13 такого типу називають

Метою е знаходження спктьних властивостей 06'€kTiB. Класифжуючи, ми поедну€мо в одну групу об'€кти, що мають однакову будову, однакову повещнку це роздво€юсть, послщовний пощл на дт

При

ми завжди маемо справу лише з двома юласами. Члени пошлу виключають один одного, подл проводиться за одним певно{ ознаки. Наприклад,

«людина» можна роздглити на два вза€мовиключних юласи: чоловжи й не-чоловжи. Поняття «чоловжи» й «не-чоловжи» € такими, що сумеречать один одному, тому i.*Hi обсяги не перетинаються.

полягае у потреб i пјпри€мства або планування й керування). Людину, яка викону€ це завдання, навивають 6i3Hecаналтиком; у   — лог1чний аналв; у            гпд TepMiH0M          мають на YBa3i диференщальне й жтегральне обчислення; xiMii, що вивча€ склад i структуру

це частина мета стану пщпри€мства, 6i3Hecy, групи

2.3.3 об'€кта проектування

Напрями вдосконалення об'€кта проектування:

1)     предметний (художня           ko,qip, MaTepia.1H)•,

2)     виробничий   низька             та З) експлуатащйний           3py•T-IHicTb в

       4) торговельний (транспортування,                      товарний вигляд, реклама).

BCi об'€кти власноТ роботи на всх етапах проектування та виготовлення виробу_

Пошук нових починаеться з  3pa3kiB i  об'€кта проектування: ураховуеться кращий в icyopii створення та розвитку даного об'€кта, переглядаються його недотки та переваги 1 на основ1 цього пропонуоться нов1 ще1 щодо майбутнього виробу.


Для щодо  об'€кта проектування складають ряди, у яких розвиток форми, конструкт, стилю, композит об'екта проектування.

час створення об'екта дизайнер не вигаду€ щось абсолютно нове, а спираеться на вже зразки, анал1зу€ вносить у  HOBi елементи, 3MiHk0€ форму тощо.

визначення завДань на ocH0Bi проведеного проблем;

BapiaHTH проблем;

З) вид проекту (якщо завдання реалвують через проект).

      Також додатково проводять              можливостей проект:

                                         дослщження 1 розвиток нових продужпв;

                                         нова компоненпв;

                                         мокливиЙ експорт устаткування у кражи, що розвиваються; одержання      на виконання запланованих p06iT.

комплексного             визначаються  показники проекту,            мають охопити вс1 аспект проекту, таю як:

                                         обслуговування;

                                         забезпечення запчастинами;

                                         обговорення 3MiH, ЯК1 вносяться;

                                         TexHika безпеки; умови найму та оплати пращ;  звпюсть з реалващ1 проекту;

                                         бухгалтерський

                                         гаранпя якост1; розробка     з експлуатащТ;

                                         стан робочо{

                                         звпюсть з реалващ1 проекту та 1нш1.

 на окремих стащях роботи зннжуе його проектування.

 обгрунтованого художньо-конструкторського  час проектування монсе призвести до морального  виробу ще до того, як почнуть його сер1йний випуск.

Питання для самоконтролю:

                                         суть закону «еволюцй 06'€kTiB

 Дайте визначення поняттю «аналв»

                                         види            Ви знаете?

    2.4 та компонування для проекту у pi3H0MY

2.4.1 Текстовий документ та реферат

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5 Номенклатура проекту


того, як було проведено дослдження аналопв, ycix еташв проектуання та виготовлення виробу отриману скомпонувати. Для цього використовують pi3Hi засоби та формати. Тобто можна подати у тексту (дружованого чи рукописного), таблиць, схем pHcyHkiB та ecki3iB,

тощо.

2.4.1 Текстовий документ та реферат

У S2.1 уже розглядалося поняття «Документ» i основним його завданням € та й передавання.

Текстовий документ — це документ, який MicTHTb певну записану у текстовому TekcT0Bi документи можуть додатково MicTHTH

(зображення, схеми, тощо), проте основна переда€ться у текстов1й частин1.

TekcT0Bi документи можуть бути l)Yk0IIYIcHi та e.1ekIl)0HHi.

Для створення електронних текстових  використовують програмне забезпечення текстових

Текстовий редактор — комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й 3MiHH текстових фай.“, а також перегляду на ekpaHi, виводу

До

                       MiclTisoft Office Word        OpenOffice Writer              LibreOffice Writer

Кожен з них мае власний жтерфейс та власну (Рис. 26).

для усм них € поле вводу тексту, що 1M1TY€ юнцевий вигляд сторжки.

Також в таких редакторах можна створювати реферати. часто YIHi помилк0в0 вважають рефератом TBip на задану тему, проте це не так.

      Microsoft 0ffice Excel               ОрепОТсе spreadsheet                    LibreOffice Calc

У загальному жтерфейс таких програм побудований у  у

В         табличного редактора, можуть бути  pi3Hi обрахунки сумм, добутку, середнього значення, вбудований менеджер формул (для проведення не стандартних 06paxyHkiB за (синус, косинус, тангенс та iH.) та

числових даних у (Табл. 5).

Назва та опис ами

Приклад застосування

використовуоться пор1вняння величин даних за певним критерем.

стовпчастих

направлею вертикально , лж1йчастих горизонтально.

40 35 зо

25 20

15

10 5 О

ы Страва М 1 ы Страва N22 ы СтравиУ2З Ы Страва N04 и Страва N25

 

 

 

 

використовуоться для демонстраци динамки змжи

певних показниюв. Кожна представляе певний показник, точки вказують значень BiH набував у заданий перюд.

100

80

60

40

20

О

          2010                    2011                    2012

2010- 2013 роки

—С'трава 1

*Страва 2

Страва З

2013

 

 


з областями аналог1чн1 звичайним

 Зручно демонструють яких максимальних значень набував показник в певнии пе 10д.

2010- 2013 роки

200

150                                                                                                                                        Страва З

100                                                                                                                                   Страва 2 ы Страва 1

 

точки, набували показники заданий за заданих значень. Використовуються для одиничних явищ та показниюв.

100

kpyroBi (cekTopHi)

ресторан, де страви 10лекулярноТ kyxHi?

Так, звичайно

                                                                                                      ы             у ко,мпанЙ

                                                                                                      кроше м, н1ж так

Ы Hik0,nH

 

Табл.5.

2.4.3 час роботи над проектами, особливо часто виника€ потреба розповсюдження про нього. Це зручно виконувати у

— надання Цим же словом називають видану едину за формою i 3MicT0M роботу.

                1снуе                основних           публжащй:

Друкована

                                                Електронна

                                               


у 3MI

                                                Наужова

Друкована — це яку автор створю€, компону€, оформля€ та тиражу€ i розповсюджуе на паперових Taki  мають одиничний характер i можуть оформлятися у 6ywreTiB невеликих за обсягом брошур.

Кектронна публЈкацЈя — це            створена, збережена i розповсюджена за допомогою 3ac06iB.

IX пощляють на        групи:

1) 0ff-line             — це   cTBopeHi за допомогою прикладного програмного забезпечення, що у певному         (pdf, јрд, doc, риЬ та 1х можуть передавати за допомогою електронних HociiB             флеш накопичувач1в тощо) та        електронною поштою.

запис блогу, новина сайту, мають доступ до нег

2.4.4 завершення роботи над проектом, чи окремим його етапом, виника€ про це людям, переконати у його He06xjHocIi i kopucHocTi, поращпись з ними, тобто презентувати проект або його започаткування. Таке оприлюднення повинно проходити у не Ti.TIbkH для й виконавц1в проекту, а й для усм зацжавлених у ньому людей.

Оприлюднення у спец1альний зокрема проекту. може у презентацй.

У загальному випадку презентаиј€ю називають   який проводиться з метою поширення про певну             товар, послугу. Завданням проведення презентацй € надання    учасникам певноТ     частину             вони    сприйняти i запам'ятати.

що люди, зазвичай, запам'ятовують менше почутого, прочитаного, приблизно 30% побаченого i 70% того, що чують i бачать одночасно. Саме тому презентащя, яка поеднуе впливи, е найефективюшим засобом донесення до людини, переконання людей. зображень (нерухомих i рухомих), тексту, звуку, ефективне управлжня цим процесом забезпечуеться комп'ютерквованими засобами. Тож важливою складовою cy-IacH0i € демонстрування iT учасникам спещально пщготовленого матер1а.лу, яке 3Д1йсню€ться з використанням сучасних комп'ютеризованих 3ac06iB, або, як називають,  3ac06iB». Структура правила створення презентацП' наведенЈ у Додатку З.

2.4.5 Номенклатура проекту  час роботи над pi3HHMH етапами проекту, ми отриму€мо pi3HY вцповщно до того представляемо й також у pi3HHx форматах: текстовому, табличному, графнному HaBiTb та форматах. Для впорядкування yci€f використовують номенклатуру проекту.

Номенклатура проекту — це систематизований          та pecypciB проекту.

Тобто iHI_HHMH словами це список yci€i виготовленоТ або обробленот у рамках роботи над проектом.

Номенклатура кожного проекту буде осклльки робота над кожним проектом (як i сам проект) завжди будуть шукати HOBi

До номенклатури проекту монсуть входити HacmynHi ck.qaD0Bi:

1) План проекту; роботи над проектом;

З) Список YIacHHkiB проекту (також може MicTHTH  учасник1в проекту);

4)                                  Реферати з описом icropii виробу (технологй), опис характеристик його аналопв (переваги i

5)                                  докуменпв, що пщтверджують           винаходу тощо (патенти

6)                                  текстових що описи проекту, його структури, окремих складових тощо;

Питання для самоконтролю:

                       Охарактеризуйте для чого в використовуються текстов1 документи.

                       Охарактеризуйте для чого в використовуються документи.


                                           типи               Ви знаете?

Дайте визначення поняттю

                       види          Ви знаете?

                       В чому поляга€   on-line та off-line електронними

                                    Для чого в                                      використовуються

Дайте визначення поняттю «номенклатура проекту».


Г)

Тема З. Художн€ конструювання 06'€kTiB

                              3.1. Томоспи• про Дизайн

3.1.1 Дизайн як символ сучаснот 3.1.2 закони, прийоми i засоби 3.1.3 Види дизайну

3.1.1 Дизайн як символ сучасноТ

Дизайн — це творчий метод, процес та результат проектування промислових BHl)06iB, на досягнення створюваних вироб1в можлнвостям та потребам людини, як утилпарним так i естетичним.

Дизайн умйшов практично в yci людини i став основною силою предметного середовища. Дизайн застосовуеться час створення будьякого виробу, в

Слово дизайн, як правило, пов' язують з багатьма речами, нас оточують i, переважно це kpacHBi,         i3 сучасними формами та кольором.

                                               Дизайн, як творчий процес                     на:

-                 дизайн — створення речей з точки зору естетичного сприйняття;

-                 естетику — науку про дизайн, враховуючи BCi аспекти, i перш за все k0HcTpYkTHBHicTb,      виробництва„            угилващТ виробу.

В умовах сучасно{ дизайн набувае важливого значення. Це найрозвинупша галузь людсько1 Д1яльносп, яка поедну€ естетичну щ техн1чну сторони виготовлення промислових BHl)06iB. Ця е практикою дизайну, яка називаеться художне

конструювання.

Художне конструювання — це двох що по€дну€ естетичну i неестетичну у виробництва.

Завдання дизайну - формування предметного середовища„ що повно задовольня€ i потреби людини.

3.1.2. закони, прийоми i засоби В ocH0Bi   лежить композиц1я.

— це творчий процес побудови художнього твору розположення i зв ' язок pi3HHx за законами дизайну.

0;JHi€yo з умов BHpa3HocTi при створены      е          Вона склада€ться з гармон1йност1, сшврозмцјносп та ЦIЛ1сносп, як1 € важливими факторами ecyeTwIH0i          BHp06iB.

форми вщсутыстю протирмчя мк р1зними геометричними та маса, фактура) характеристиками.

CniBp03MipHicTb форм частин         повинна буги у такому         яке створю€ правильний масштаб для зорового сприймання            з них. Основу або масштабносп становлять             уявлення про розмцји i

маси предмепв та х частин.

форми можна досягти таких  i геометричних характеристик частин композицй, за яких вона сприйма€ться як единим органвм.

ЗАКОНИ композицП

У композиц,о• художньо конструкторськн.х вироб*в дгють такЈ закона:

 Закон масштабу

Серед 06' €kTiB художнього конструювання траггля€ться чимало мають однакову форму, але pi3Hi p03MipH, що виюликано певними вимогами.

у kopHcTYBaHHi € предметн оптимальних p03MipiB. виплива€, що люднна, як користувач речей € своерщним масштабним еталоном.

Використання  зводиться до трьох основних момент1в.

Перший - застосування звичайного антропометричного

Рис.ЗО. Приклад закону масштабу масштабу, виходячи i3 того, хто тим предметом мае користуатися, чоловж, жжка чи дитина.

        Другий — у зменшеному                випускаютъ значну частнну cyeHipHiIx BHp06iB.

Tpemii момент зводиться до масштабу, що сприя€ вияву У цьому         виготовляли переважно твори,      з оформленням iHTep'€py,   i           предмети.

Закон контрасту

Закон контрасту в композицй — художник у BH60pi тотожностей, нюансу чи контрасту.

Контраст означае Ч1тко виявлену протилежысть вщповщних властивостей предмета, стану композицп.

Нюанс — MiHiMa.1bHa 3MiHa образотворчих якостей, властивостей, стану.

— це повторення цих якостей.       Рис.З 1. Приклад закону контрасту характеризуе найпрост1шу композиц1йну залежюсть повторення р1зних метричних, ритммннх, пластичних, тональних, кольорових величин.

Для того шоб контраст або нюанс став засобом скласти йому пару — з'явиться  для Наприклад, контраст великого i малого елемента, округлого й квадратного, норного й зеленого й червоного, гладкого й шорсткого й т. iH. Як Ti.1bkH з'явњлося це з'явилося 1 ствщношення кглькосп

61.лого i чорного, зеленого i червоного, малого i великого.

КОМПОЗИЦТШ ПРИПОМИ

При cTBopeHHi  користуоться такими прийомами, як ритм, метр, асиметр1я, статика 1 динамжа.

Ритм що характерна для багатьох явнщ природи, в тому й для життя людини. Як реального CBiTY, ритм у BCi види

I)

в BiH проявляеться як 3ak0H0MipHe чергування 3BYkiB або рух1в. В apxiyekTypi, образотворчому i декоративному мистецтв1 вщчуття ритму створю€ться чергуванням матер1альних елеменпв у Час у такому PHTMi 3aMiHeH0 просторовою  часова просторовою.

Ритм як             прийом художнього конструювання — це повторення елеменпв об'€мно-просторово{ i            форми та        ними, об'€днаних ознаками (тотожними, нюансними i контрастними властивостей тощо).

Рис. 32. Прикладн використання принципу ритму

як композиц1йний прийом - це порядок у p03Tau_IYBaHHi, IIouHar-iHi частин структури BHp06iB. Принцип cmreTpii зусфча€ться у (наприклад, кристали, листочкн, kBiTH, метелики, птахи, людини та iH.). вносить у об'€кти художнього конструювання порядок, три типи cHMeTpii.

Дзеркальна       Ф1гури або зображення       в одж Д1ляться на   частини,         в          Цим типом симетрй• об'€кпв рослинного i тваринного CBiTY, а також людина.

          Осьова,                     або перенесення частини форми предмету                 Bici.

Симетричн1 ф1гури, що на одна з одною, можуть переноситися вздовж або двох осей.

Гвинтова або IUIk1iLIH0-06epT0Ba, застосовуеться для об'емних обертання.

Симетрична piBH0MipH0  щодо oci, до центра основи, обертаеться навколо Hei, залишаючнсь у межах кривот.

Порушення cHMeTpii може застосовуватися з метою посилення BHpa3HocTi форми та iT гостр1шого емощйного впливу на людину.

                                                                          симетрй.                      виражае

У 06'€kTiB художнього конструовання i € важливими прийомами форми.

i ii   статика           на        визначаючи характер сприйняття форми виробу. Контраст        створю€ динамжу як «зоровий рух» у        величини. Це однаково стосуеться об'емних 1 площинноорнаментальних форм.

ЗА СОБИ ВИРАЗНОСП

Художники-констружтори у свсй* виробах застосовують pi3H0MaHiTH1 засоби

                   BHl)iT3HocIi, а саме: фактуру, текстуру,                                                    i

Три     залежать         природних властивостей матер1алу та             його обробки. Так, фактура, текстура i      дерева, з якого зроблений предмет, можуть викликатн не однаков1 чутт€в1 емоц11 при користуванн1 цим предметом. Вони можуть нести вцчуття           або вагомост1, досконало1 вишуканосп, довершеност1 й простоти або звично{

Фактура - формування твору. ћ• на природну i До Рис. 33. Приклад застосування закону фактуру яка не обробляеться. Наприклад, виразносп природна фактур кори дерева, рогу оленя, каменю. фактуру одержують у обробки тесання, кування, карбування, пп-йфування або виготовлення самих TBopiB: ткання, вишивання тощо.

Текстура — природний Bi3epyH0k на роздзу деревини, деяких рогу, утворений pi3H0MaHiTHI-n,IH шарами Вона бува€ простою i складною, вигадливою i HaBiTb примхливою. Малюнок текстурн бува€ i великий, слабо i виражений.

— позитивна яка cB0iMH елементами i трактуванням нагадуе або мае з нею c111..“IbHi засоби Bupa3HocTi: крапки, тлями, силуети.

ko.Tip — це пл викликати те чи зорове вщчуття згщно 3i спектральним складом або ними св1тла. Кольори подгляють на Bak,THBi групи: хроматичн1 й ахроматичн1.

До групи ахроматичних          6i.1HiI,            i чорний кольори. Вони характеризуоться лише або неоднаковим

Акцент  це вищлення основного елементу, що приверта€ увагу             Досягаеться pi3HHMH засобами фактура, p03Mip, k0HTpacTHicTb тощо.

Рис. 34. Приклад основного елементу (акцент)

3.1.3 Види дизайну об'екту дизайну його види (Табл. 6):

*              ApxiTekTYl)HIM дизайн

*              Дизайн iHTep' €piB

*              Ландшафтний дизайн

 1ндусфальний дизайн дизайн

*              Комп' ютерний дизайн

Питання для самоконтролю:

*              Дайте визначення поняттю «дизайн».       Яке основне вавдання дизайну?

 ocH0BHi композш_јйю закони, прийоми i засоби використовують у  Охарактеризуйте ocH0BHi композищйю закони. види дизайну Ви знаете?


Табл. 6. Види дизайну

3.2.1 Загальна характеристика дизайну ресторанного господарства

3.2.2 Дизайн посуду та

3.2.3 Дизайн страв та

3.2.4 Дизайн меню i                    продукцП

3.2.5 Дизайн одягу                     харчовоТ

3.2.1 Загальна характеристика дизайну  ресторанного

господарства зак.лащв ресторанного господарства мае raki ck.1±W0Bi: у яких безпосередньо процеси обслуговування устаткування, яке використовуеться для цих засоби та предмети за допомогою яки.х процеси обслуговування. Pi3Hi види устаткування та використовуоться у закладах ресторанного господарства, залежать вщ його типу, призначення та концептуального спрямування.

          Дизайну                      заклащв ресторанного господарства                          особлива увага.

Гнколи для оформлення iHTep'€py запрошують знаних або звертаються до ям     на

Види eae.ueHTik Дизайну мо,жуть бути такими:(Рис.З5)

                   оформлення (CTiHH,    стеля);

                   меблеве наповнення залу;

                   дизайн свпла в жтер'€р1;

(використання pi3H0MaHiTHHx рослин у pi3HHx сполуках);

                   аква-дизайн (akBapiYMH, фонтани pi3HHx          басейни, тощо);

                   використання декоративних            (статуетки, вази, картини, чучела, годинники тощо);

                   декоративний посуд та

                   оформлення устаткування, iHBeHTap, форма kyxapiB тощо);

                   1нш1 елементи.

Yci елементи дизайну повиню  собою, доповнювати один одного та вцповщати загальюй тематищ закладу.

HHHi скорочуються TepMiHH 3MiHH 1HTep'epiB зал у закладах ресторанного господарства. Якщо у 70-х та 80-х рок1в iHTep'€p оформлювали i3 розрахунку на 10 P0kiB, то у 90-х роках, на думку багато ”Ерра” його через k0)kHi 5 P0kiB.

Оформлення зал у закладах ресторанного господарства

                   вщповщати сажтарно-пг1€нмним нормам та

                   естетичносп;  ергоном мносп;

                   сощальн1й адресносп,

                   вимогам перманентного гпдвищення якосп обслутовування

                                        4)                                                                           5)

спрямування дизайн CTiH; 2 — меблеве оформлення; З — cBiT,T0Be оформлення; 4 —       S — аквадизайн;

                          6 — застосування           декоративних                 7 — дизайн посуду,

8 — дизайн ky•XHi (на   кухня»),

9 — дизайн прилавку продажу   та кондитерських

Для цього використовують:

             шумно         поглинаюч1

розташовують на нижнж поверхнях усж столв та спйок; конвеери для створення протишумового ефекту прибирання використаного посуду та МИЙною столового посуду; шумно (на стелях) з жилета волого

захисними властивостями материли; kH..“MM0Bi покриття у     для

виробництвом та залом для споживачш; тиха музика як фон.

3.2.2 Дизайн посуду та

Дизайн столового посуду та займа€ важливе у закладу Тому можна 3ycTpiTH оформлення посуду у ресторанах високого обслуговування. Також ця тенденщя ПОШИРЮ€ТЬСЯ серед мережевих замовляють однаковий посуд для ycix.

Не менш важливе        пос& кухонний посуд та iHBeHTap. За допомогою pi3HHx форм для вигјкання можна створити   страви i вироби нестандартного вигляду. Форми для       самих pi3HHX силконов1, кераммн1, чавунн1, паперов1 1 склян1.


За допомогою сучасного посуду можна одночасно готувати страву та подавати й на ст1л не перекладаючи 11.

Рис. 37. Дизайн посуду та

1 — тар1лки; 2 — прибори; З — подача у у було приготовлено страву; 4 — нестандартна форма для

3.2.3 Дизайн страв та

Дизайн страв i передбачае естетичне оформлення для зорового впливу на споживача 1 стимулювання прода;юв.

          Майстри                           подарували cBiT0Bi нове x06i, карвжг (carving

«Дзати») створення скульптур з     i фрукпв. TexHikH декорування використовуються для святкових             на        банкетах, прикраси жтер'€ру дорогих готел1в.

Гарно оформлена страва — важливий елемент сучасного щоденного i святкового столу. Прикраси перетворюють HaBiTb звичн1 страви на BHTBip мистецтва„ завжди радуючи i дорослих.

Не менш важливим також е декор кондитерських BHp06iB, таких як святковий торт, вес1.льний торт. На сьогодю можна замовити торт HaBiTb з власним портретом, не говорячи вже про казкових геро1в.


                                                    1)                                                    2)

                                                              3)                                           4)

                                           5)                                                           6)

Рис. 38. Приклади дизайнерського оформлення страв

                  1 — «Тадж-Махал» (птиця з рисовим                  2 — молекулярний стейк;

       З — композищя для святкового столу (з використанням                  4 —                  торт;

                         5 — «Горнятко кави»; 6 — дитячий                «I love уои»

                              3.2.4 Дизайн меню i                 продукцп•

Меню ресторану, бару чи клубу можна з Bi3HIH0k0 карткою або 0kpeM0i людини. Ад;ке меню - це обличчя закладу. Воно характеризуе стиль, а також RicTb обслутовування.

Акуратно, красиво i яюсно виготовлене меню допоможе k,Ti€HTY не швидко у pi3H0MaHiTHocTi страв, але й  чи стане BiH пост1йним wIieHT0N1 закладу.

                                                      1)                                                                           2)

Рис. 39. Прикладн оформлення меню та

1 — класичне меню зшите книгою; 2 — кругле меню; 3 — електронне меню; 4 — каталог

                         3.2.5 Дизайн одягу                     харчовох

Спецодяг для kyxapiB, в громадського харчування, на будь-якому харчовому 1снують закладн ресторанного господарства„ де страви,  вироби можуть готувати перед тому велика увага придгля€ться саме одягу.


€'.Дина вшиога— це, звичайно ж, акуратнјсть, зручнјсть, легке прання i в окрелтх тДприемствах Дотримання фјрмового стипю. Одяг кухаря, пекаря, кондитера — це вже 30BciM не данина  стилю, а загальна вимога до BCix пщпрн€мств громадського харчування. Обое 'язковий комплект одягу для кухаря вкпючае в себе кухарськ,; штани i куртку, а також фартух i кухарськнй ковпак.

Питання для самоконтролю:

                    як1 ви знаете види елеменпв дизайну пщпри€мств ресторанного господарства?

                    Яким вимогам           мае      зал

                         Де можуть                                               в залах для

                    Яким може буги        iHTep'epy залу?

                    Що використовують щля зниження шумових у iHTep'epy?  Що включа€ться в поняття дизайн посуду та  Яке значення мае дизайн страв та BHp06iB?

                    Чи важливо велику увагу прищляти дизайну одягу для харчовоТ ra.qyi i чому?

3.3.1 передумови художнього конструювання

3.3.2 0cH0BHi принципи художнього конструювання

3.3.3 Методика художньо-конструкторського  художнього конструювання 06'€kTiB

                3.3.1                    передумови художнього конструювання

Дизайн як наукова    вивча€ комплекс проблем, що виникають у          анатзу зв'язк1В 1 вщносин системн «людина — BHPi6 — середовище». Результатом iXHix дослщжень cyrHocTi проектування            зроблених, виправданих i естетично виразних BHl)06iB, шо складають у оптимальне предметне середовище для     людини. Особливо важливим стае вивчення тих властивостей промислових BHl)06iB, що виявляються в

Сужупюсть таких властивостей виступа€ як кжцева мета створення виробу i критерим ощнки споживачем його якосп.

До споживчих властивостей промислових Bnp06iB суспйьна Доцгльнјсть, вЈДповЈДнЈсть призначенню, зручнгсть експлуатацП' i ремонту, естетична значунџсть.

Вироби, що створюються за допомогою художнього конструювання вцповщати сучасним вимогам, як1 висува€ до них штучне предметне середовище, що безперервно змжюються та вдосконалю€ться.

споживчих властивостей, а також сформованого в розумжня мо;к.ливих 3ac06iB задоволення людських потреб, дозволяють сформулювати вимоги щодо оцжки RocTi проектування i виробництва промисловсй як вимоги дизайну. Вони являють собою систему i що усю сюладысть взаемин людини з предметним СВ1том.

Комплекс вимог дизайну i сукупн1сть споживчих властивостей BHp06iB можна умовно розщлитн на чолири групн:

корисних властивостей витратами: одноразовими

промислових Bnp06iB вимогам дизайну сумарних

3.3.2 0cH0BHi принципи художнього конструювання

Художн€ конструювання новий метод проектуання BHp06iB промислового виробництва, утровадження якого повинне забезпечувати високу продукцй та використання нових форм.

Основною метою художнього конструювання € активне вдосконалювання навколишнього середовища, сфери i побуту людини.

OcH0BHi принципи художнього конструювання BHp06iB промислового виробництва:

1. Комплексне, одночасне конструктивно-

технолопчних, економнних, соща.льних 1 естетичних шпаны

2. Врахутання особливостей навколншнього середовища та конкретних умов.

З. €AHicTb форми i 3MicTY.

Будь-який BHPi6, зроблений людиною, мае визначене призначення i виконуе

Рис. 42. Приклад використання формули «Користь + Зручн1сть + Краса» для проектування дизайну т1стечка

BHPi6, як об'ект проектування, повинен  оточуючому середовищу i


конкретним умовам.

Розглянемо

1.                  Планування та mopmi6, для весгл.ля (Be.1Hk0i kiJ1bkocTi гостей) та до дня нарощкення малюка, буги 30BciM pi3Hi. У першому випадку торт мае були великим, щоб BCi змогли його скуштувати, сировина може використовуватися  з використанням pi3HHx харчових добавок. У друтому випадку торт може бути невеликого розмцју, але мае максимально задовольнити малюка, принести йому максимум задоволення, мае бути яскравим, але в той же час мае  вимогам до дитячого

харчування. ва_ее

                    Рис. 43. дизайну та конструкцй                   та дитячих TopTiB:

                                                    а) —             торти; б)

2.                  ПТрие.иства ресторанного господарства швндкого приготування (фаст-фуди, бари кафе) i  високого обслуговування (ресторани з в1дзнаками Michelin), з pi3HHN1 piBHeM обслутовування, мати сутт€В1 B1»11HHocTi, характеристики, меню.

Тому на проектування ресторанних мають бути BpaxoBaHi витрати на сировину, piBeHb kyxapiB, будуть на роботу в pecTopaHHi заюлади, розташування закладу, щвайн оформлення страв та iH..

дизайну пщпри€мств ресторанного господарства:

а) ресторан: б) — кафе, бар

З. Питання, що  з визначенням кольору для фарбування промислових при.тщень та обладнання, неможливо розв'язати в загальному виглящ, без урахування конкретних умов.

дизайну оформлення pi3HHx частин ресторанного закладу

а) — оформлення kYXHi; б) оформлення зали ресторану

Таким чином, жоден об'€кт проектування немо;юливо розглядати без урахування умов навколишнього середовища та конкретних умов експлуатащ1.

форми i 3MicTY (06pa3HicTb). Цей принцип, з точок зору художньоестетичних та          вимог до об'€кта проектування, € найЯльш складним i вщповщальним у художньому          Тобто BCi елементи нашого проекту бути            в одному         та

Наприклад, якщо ми розгляда€мо проектування ресторану в сучасному украй'нському CTW1i, то будуть використовуватися етно-елементи i у у одяз1 у меню (ж i виду, так i страви, що подаються у даному HaBiTb посуд та прибори можуть мати тематику.

3.3.3 Методика художньо-конструкторського Художньо-конструкторський aHa.Ti3 — це комплексний, процес, у розглядають та оцжюють      виробу, i зокрема:конструктивжсть,            технолопчну доцгльжсть, експлуатащйну практичюсть, економнюсть, вимоги ергономжи, ращональн1сть композиц11 й естетичжсть.

худоэкньо-конструкторського aHa.1i3Y 06 '€kTik проектування:

1)     36ip з pi3HHx джерел — патентних матера.лш, каталог1в 1 проспект1в, що до заданого щля проектування виробу.

2)     виробу, що проекту€ться. З)            вимог.

4)      Виявлення       форми             ocH0Bi, лопщ i          форми.

5)      у            конструктивному i декоративному вщношеннях.

7) Загальний висновок по виробу. 13 завдання на проект дизайнер призначення об'екта, його принципову будову,

виготовлення, зв 'язок 13 предметним середовищем тощо.

Як правило, об'€кт мае прототипи, тому проектув ання .

Прототипи — це вироби, що виготовлялися i мають функщю та умови експлуатацй, що й об'ект проектуання. Якщо проекту€ться 30BciM новий BHPi6, який не мае прямого прототипу, дизайнери вивчають машини або реч1.

• Задоволення

вигляд та аромат)

3.3.4 художнього конструювання 06'€kTiB

Художн€ конструювання в з проектуванням) утворюють единий процес проектування 06' €kTiB

Створити дроблений BHPi6 промислового виробництва без       методичноТ розробки неможливо. Дизайн 06'€kTiB          поетапно, у яка встановлена ДСТ 103-68 «€дино{ системн конструкторськоТ документац11».

У          з ЕСКД, весь процес конструювання складаеться i3 яких указана в         (Табл.7)

Питання для самоконтролю

        Ha3BiTb ocH0BHi принципи художнього конструювання 06'€kTiB

        щяльносп.

формулу «користь + + краса».

суппсть художньо-конструкторського та його значення у художньому конструюванн1.

                      Що таке                              i

                      З яких            сюладаеться процес художнього конструовання?

проектув.

Етапи конструювання

Приклад

Розроблення технгчного завДання проектно{ ситуащт

ЗавДання проекту: розробка нового виду

ДостДження сучасних сировини та технолог1й.

Розкриття якостей  i комплекту «тюдина - BHpi6» та «людина середовище»

Визначення форми та компоненпв майбутнього

Розроблення  художньо конструкторськт пропозици      що            стосуються сощолопчних, ергономмних та 1нших даних про 06' проектування Визначення   вимог,            художньоконструкторських завдань.

Розроблення  попередщх варанпв художньо-констружторських пропозищй.

Складання технолопчно1 картки.

Визначення основних       вимо щодо форми, ваги та оформлення x1i6a.

Еск*зне проектування та            художньоконструкторських пропозищй.

Вивчення конструкцй,  та виготовлення BHp06iB.

Розроблення eck“i3HHx BapiaHTiB BHp06iB та в 06'€Mi (з урахуванням вимог тощо)

Розробка еск131в виробу та BH6ip найоптимальн1шого варанту.

Художньо-конструкторський проект Завершальне компонування виробу. Художньо-конструкторське            Р1шення форми.

BH6ip конструкц1йних       та оздоблювальних

Моделювання та макетування. обгрунтування

Оформлення та узгодження оекту.

Створення       макету

доопращовання його оздо блення.

Робоче проектування

Розроблення креслень         складних поверхонь. Розроблення креслень та деталей.

Узгодження ентац11.

Доопрацювання технолопчно1 створення калькулящйно1 карток.

Участь в авторському за процесом виготовлення та випробування

дослщного зразка 1 проведення органолептично1 оцжки

розробки Дизайну проекту. Експертиза майбутнього виробу

3.4.1 розроблення дизайну проекту 3.4.2 Вимоги до дизайн проекту 3.4.3 Експертиза майбутнього виробу 3.4.1 розроблення дизайну проекту

            Можна                                 етапи                               оз облення дизайну прое

Етап розроблення Дизайну проекту та йогоха акте истика

Щик•лаД итячий то т

призначення, необхщне техН1чне забезпечення виробу та дослщжу€мо аналоги.

Ми дослщжуемо аналоги та визначаемо рецептуру борошняних i kpeMiB.

 

 

 

Складання вимог до дизайну формуемо дизайну   нашого майбутнього виробу, враховуючи вимоги споживаюпв

Визнача€мо, дитячий торт повен:

• яскравий

ДЛЯ          1 О P0kiB • розрахований велику К1.ЛЬК1сть порщй

Розробка Дизайнерський

Формуемо     дизайну з застосуванням pi3HHx TexHik, форм та оздоблювальних

Розробля€мо декглька нарис1в дизайн1в компонуванням ргзних оздоблювальних TexHik, нап1в аб  та о м.

Визначення   пропозицж    або      узгоД.ження i3 за.ИOВНИКOМ

Якщо BHPi6 готуеться на замовлення, то дизайнер повинен надати декглька пропозиц1й для узгодження.

Також дизайнер може обрати оптимальний BapiaHT

Узгод;куемо нарис дизаину 13 замовниками

Створення eCki3Y проекту

О брана пропозиц1я дизайну проходить процес деталзац11 та доопрацювання. Та формуешься юнцевий вар1ант есюзу проекту

Допрацьову€мо формуемо кЧнцевий есюз дизайну

Виготовлення експериментального зразка та його експертиза

BHTIikaeM0 готовий торт

 

Табл. 8. розроблення дизайну дитячого торту

Нариси дизайну святкового торту представленј у Додатку 4.

3.4.2 Вимоги до дизайн проекту  виробу виявляеться через Саме тому дизайн-проект обов'язково включае BCi елементи людського фактора й того, наскгтьки точно вони вщтворею, залежатиме «життя» продукцп.

Проектуючи системн «людина BHPi6 середовище», також врахову€ться той момент, шо BCi елементи системн мають бути 110QHaHi, не шкодячи основним й факторам та чинникам безпеки i комфорту.

Вимоги до виробничот естетики система принцигпв 1 що      людини з предметним середовищем. Водночас властивостей виробу, kopHcHocTi виробу та витрат на його споживання.

У            дуже часто,    дизайнерського вимогам естепжи, розглядають окремо вимоги до m:ocTi виробу та системн в щлому, до форми та структури й середовища„ а також вимоги до обладнання. До якоспп виробу висувають maki ви.моги:

Taki вимоги, як piBeHb забезпечення потреб користуача, ВIДПOВIДН1сть Ц1НН1сним уявленням прац1вниюв, задоволення жтерес1в пращвник1в у полегшенн1 пращ та пщвищенж 11 продуктивност1, 3М1стовжсть прац1 тощо.

Щодо системн «людина — BHPi6 — середовище», то грума  вимог дозволяе визначити те, наск1льки комфортною з сшлкування € дана система, чи € вона безпечною для навколишнього середовища, чи достатньо BpaxoBaHi людини в cHcTeMi для даного чи простою € вона для сприйняття тощо.

Вимоги, що висуваються споживачем до призначення виробу, процесу його використання.

вимогами до виробу € TMi: kopucHicTb продукту, функщй, та простота у користуванж виробом

По вщношенню до системи «людина — — середовище» висувають вимоги: чи достатньо ефективно системи для задоволення потреб людини системи та користувача iT послуг, чи повною й максимально ефективно дана система дозволя€ виконувати на пращвника, чи дозволя€ система виконувати й витратною € така робота тощо.

Характеризують 3py-IHicTb i комфорт        виробу;  на всього фвичного i псимчного навантаження на людину, пов'язаних з отриманням корисного ефекту.

Отже,   вимогами до виробу та системи в  € показники характериспжи, було розглянуто в   1.

Характеризуоть ecTeTwIHi властивосп BHp06iB. Вони формуються з урахуванням призначення виробу, його k0HcTpYkTHBH0i  а також естетичних норм та щеал1в, як1 склалися в сусшльсты.

Тому естетичними вимогами до виробу можуть бути: форми й призначення, прийнятне на P1BHi кольорово-фактурне (b13HLIHi та форми виробу — що дозволяють ефективно й безпечно працювати i т. iH.

Естетичними вимогами до системи «люднна          BHl)i6 середовище» € тап: по€днання           системи,         роботи в cHcTeMi (i  i легюсть     до системи тощо:

Особливу групу вимог до дизайн-проекту становлять вимоги до структури та форми,  найповн1ше розкривають призначення,  виробу й

системи в щлому.

Yci вимоги до структури та форми предметного середовища nouHaHi у ki.Tbka

груп:

  — визначають пощл 06'€kTiB на групи, види, тили за крите1Я€м зв'язку з людиною, за             людського фактора;

  компонуљання — вимоги до просторового поелементного i об'€кта розробки, що забезпечу€  i створення комфортних

умов для людини;

  та — вимоги до розробки базових моделей, рящв BHp06iB i системи для формування ци,х а також, в

окремих випадках, — для створення k“0HcTpYkTHBHo-THTIi30BaHHx забезпечують максимальну pi3H0MaHiIHicIb BapiaHTiB 06'€'kIiB з обмеженого числа конструктивних

елементх,

  кольорово-фактурного еталонування  визначаються з метою вибору номенклатури матер1алв 1 вищв покриття з типвованими властивостями, що дозволя€ за базових властивостей i характеристик отримати нескжченно по€днання та гами pi3HHx BuT1HkiB.

Отоке, вимоги до Дизайн-проектјв значною мгрою залежать не лише вгд якостг естетичного спрнйняття Даного предметного сереДовища, системи в цмому, а П вјд потреб користувачгв, Ххнього уявлення про функцјонапьн*сть та зручнјсть об'екта проектування.

3.4.3 Експертиза майбутнього виробу

Унаслдок проведеного комилексного врахування BCix вимог та узгодження окремих вимог м1ж собою, дизайнер повинен внести в проект Taki %ocTi об'€кта, зроблять його оптимальним для споживання.

Виника€ питання як одночасно вщповщати усм вимогам дизайну та вклм 1нш1м, що були Bka3aHi Як же практично вимоги можугь бути

Г)

художнього проектуання? Як вимоги вплюються в результат проектноТ                           в нову

форму                   — у нову

Для того, щоб уявити BHPi6 або комплекс BHp06iB, дизайнеру знати, як об'екти будуть комплектуватися собою. Тобто, у кожному конкретному проектному повинно бути враховано не лише вимоги до конкретних 06'€kTiB але й вимоги, що ставляться до групи однотипних BHl)06iB. У даному випадку виникае проблема створення так звано{  номенк.латури BHl)06iB та оптимального асортименту Bup06iB.

У розробки номенклатурн BHl)06iB 3' являеться тих BHp06iB, яп в даний час виготовляються, та Ti, що е новими об'€ктами Тому експертиза промислових BHl)06iB та 06'€kTiB проектування, яка на ocH0Bi багатогранного вивчення моделей, що виготовляються, та i3 крашцми i закордонними зразками — це щлянка в

уточнення загальних вимог, що ставляться до них. Отже, експертиза повинна проводитися комплексно (Рис. 48).

експерптзи об'ект оцжюеться за pi3HHNIH аспектами в

технолог1чного удосконалення, зручносп користування, оптимальносп ринково1 вартосп, оцжки користуача з точки зору  та краси. Одночасно визначаеться, наспльки даний об'€кт проектування за cB0iMH показниками € ращональним i3 точки зору 1HTepeciB розвитку сучасного господарства.

Результати експертизи та картина загальних розвитку, а також вимоги до дано{ групи BHl)06iB уточнюеться шляхом експериментального проектування та за допомогою вивчення споживчих поглящв та пропозищй. Результатом виявлення вимог дизайну, що став.ляться до 06'€kTiB е те, що може мати назву передпроектна пропозици- та визначати ведупй напрям у процес1 дизайн-проектування.


Для чого проводиться експертиза 06' екта                                                                                    M%1bHocTi?

S3.5 Ергоно.ийш 6 cmpykmypi перепшорювальноЈ•

3.5.1 Ви значення поняття «Epr0H0Mika»

3.5.3

3.5.4

3.5.1 Визначення поняття

Технмний прогрес       умови вдосконалення.

гр. ergon — робота, nomos — закон) наукова  що комплексно вивчае проблемн вза€модй людини й TexHikH в конкретних умовах трудово1 дильносп з метою оптимвацп знарядь, умов й органвац11 прац1. вивча€ рути людського  час роботи, витрати енергй• та продуктивн1сть конкретно1 пращ людини.

Джерела ергономжи скодять до що навчњлося виготовляти знаряддд надаючи Тм щля роботи форми й розширюючи тим самим M0kMBocTi людських У часи 31)YIHicTb i точю знаряддя потребам людини були питанням життя i cMepTi. Колись кожний новий BapiaHT знаряддя пращ в p060Ti й поступово зазнавав 3MiH. Зараз немае часу для такого Розвиток TexHikH висува€ вимоги до людини, нерщко змушуючи й працювати на Me;ki можливостей.

         TepMiH                       було введено в             в 1949

0cH0BHi чинники, що       61110.1L1106“Hocmi людини поД[тяються на:  технологщю,•  трудовј;  органвацшю.

CaHimapHo-eR?i€HiIlHi умовн характеризують навколишне середовище за такими параметрами:

 метеорологщю умовн; стан навколишнього середовища;  випромжювання;  освјпиенјсть, вирооннчий шум, вгбрацјя тощо.

(MakeTHi) методи (метод плоских MaHek“eHiB     метод накладення на креслення проектованих MiCIJb схем, робочих зон); З) складання

метод схематичного зображення людського в або у зв'язку з проблемами вибору пропорщями формою й p03MipaMH робочого (Рис. 49).

I)

За допомогою схематичного зображення можна людсько{ p03MipiB i форми робочого досяжысть орган1в керування 1 зручюсть 1.х розмщення; оптимальн1 й максимальы мех зони досяжност1 КIНЦ1вок; огляд i3 робочого М1сця й умови зорового сприйняття, наприк.лад, при за об'€ктом спостереження тощо; форми робочого простору для пульта тощо;

• зручн1сть пщходу до робочого Micux або з його, p03MipH комунжащй.

При цьому використовуються норми й прийоми техн1чного креслення й нарисно1

Ekcnepu.ueHma.7bHi (Make111Hi) методи 3acH0BaHi на застосуваню макетування проектованого обладнання в pi3H0MY Macuna6i з точним дотриманням пропорщй.

Рис. 50. Приклади використання MakeTiB а — макет б — макет оздоблення торта

Особливе значення мае        у          якого складаеться характеристика —             Використовутоться два методи одержання для сюладання

Описове                                        що включа€:

аналв техн1чно1 й експлуатащйно1 документацп;

     й          обстеження обладнання, поршняння обстеження з нормативними документами з ергономжи; спостереження за ходом робочого процесу й поводженням людини; з працюючою людиною; самозвп людини в процес1 Д1яльносп; анкетування й експертну ощнку;  хронометраж складових робочого процесу, що тйтк•о визначаються;  k1.1bkicHY

характеристик системи «людина — технжа»; об'ективну           енергетичних витрат i функщонального стану людини. 13 L_Ii€k0 метою використову€ться комплекс показниюв: частота пульсу, кров'яний тиск, частота дихання тощо;

     об'ективну  складових робочого процесу, що за звичайних умов важко p03pi3HHTH (напрямок i перемикання уваги, оперування органами керування й iH.). Для реестрацй цих складових використовуються (наприк.лад, напрямок погляду оператора, рухн рук тощо), реестращя мовних повјоњлень. Taki засоби використовуються безпосередньо в процес1 а параметри, що рееструються, i3 хронограмою трудового процесу; об'ективну й систем людини, що забезпечують процеси виявлення важливих ознак, пошуку, оперування даними для прийняття розв'язань, а також (pyxoBi або M0BHi)

                       3.5.3 EproH0Mika робочого           харчовот

Ep?0H0.uiqHicn1b — це p03MipiB i форми правильному положенню хребта„ рук, та жших систем людського у чого людини на робочому зводиться до

Робота            харчово{         пов'язана з поспйним навантаженням на ноги, хребет, руки. У тако\' роботи з'являеться    проблем gi здоров'ям:           хребта,            у руках, ногах,           розтягання сухожиль кистей рук та юг.

Ефективна        виробництва передбача€ в першу чергу робочих

Робочим      назива€ться    виробничо{    на ЯК1й обладнання, iHBeHTap,    TIl)HcTpoi,     для виконання певно{ технолопчно1 операцп.

Площа робочого мае бути достатньою для зручного i компактного i допомтжного обладнання, жвентарю та створення безпечних умов пращ.

Бажаним € зручний зв'язок робочими що прискорю€ просування i Виходячи з конкретних особливостей при робочих використовують Г- i П - а також кругове розмщення.

Гнструменти й iHBeHTap, а також сировина i розташовуоть на робочих М1сцях у суворо визначеному порядку.

Перед початком роботи посуд, сировину, для 3pyIHocTi розм1щують iHBeHTap, справа або перед собою. Все, що часто використовуеться в p060Ti, ближче до кухаря, TicTop06a„ використовуване - на робочого жвентарю й iHcTpyMeHTa на певних пост1йних дае M0kTIHBicTb швидко знайти те, що у той час як безсистемне приладя призводить до непродуктивних витрат часу. Якщо для  i та iHcTpyMeHTa гГл0щ1 столу недостатньо, роблять шухляди i полки кришкою столу або стенди, шафи чи над ними.


Г)

столи, обладнання i робоче положення

Висота, при ;pocTi людини, мм

низько

се едньо

високо

столи при p0601i сидячи

700

725

750

Робоча поверхня обладнання: при p060Ti сидячи

 

825

850

При p060Ti стоячи

1000

1050

1100

Табл. 9. Рекомендована висота виробничих обладнання в залежносп вц росту людини

Велика увага прищляеться p03Mipy виробничих  пристроям полицям, стендам, стелажам. Висота виробничого обладнання повинна бути такою, щоб корпус i руки пращоючих знаходилися в  зручному  Так, висота столу вважаеться нормальною, якщ0 вц лжтя 31гнуто1 руки прац1вника до поверхы столу залиша€ться 20-25 см. При p060Ti на вищому будуть корпуса, що виклика€ перенапругу передшйч. Працювати в такому незручно i важжо. Навпаки, якщ0 занадто низький, доведеться нахњлятися, що швидко стомлю€ пращвника.

ванн встановлюють висоту яких    залежно зросту kyxapiB, Ticyop06iB, але не          9-10 см.

При полиць, стенщв, HaBicHHx шаф, над кришкою столу враховувати, що зручним для iHcTpyMeHTa i поспйно використовуваних € кришкою столу (45 см) до гпеча (150 см). На таюй BHcoTi кухар легко може все, що йому буде висота верхнж полиць не повинна перевищувати 175 см. влаштовувати лише для запасного iHcTpyMeHTa або використовуваних та жвентарю.


При ширини i довжини (фронту) робочого враховуються характер i максимальний розмах рук пращоючого в прийнятною вважа€ться ширина робочого в межах 70-80 см, а довжина (фронт) - 100-120 см. За до робочих шдводяться холодна i гаряча вода, влаштовуеться додаткове i т. д. Джерела розташовують спереду або

У цехах BHl)06HwIi столи краще розставляти так, щоб kyxapi, TicTop06H пращовали обличчям до BikHa

Кут не повинен перевищувати 300 . У середньому для людини BiH склада€ 1200 , тому довжина виробничого столу не перевищу€ 1,5 м. Куг предмета складае 180 . У цьому cekT01)i оглдду розмипу€ться те, що пращвник мае побачити митт€во.

Достатня площа в 30Hi робочого виюлюча€ виробничих травм, забезпечу€ пщхщ до обладнання при його i peM0HTi. Рекоменду€ться дотримуватися таких допустимих при обладнання (у м):


двома робочих i понад З м 1,5; i

немехаючного обладнання при двосторонньому до З м 1,2;

обладнання - 0,1-0,2;


i     обладнанням - 0,2-0,4; i тепловим обладнанням - 0,4;

MHieyo теплового обладнання i роздавальною - 1,5; робочими фронтами тегтового i             обладнання - 1,5; робочими фронтами        варочних        - 2,0; електричними коштами, виставленими водну         - 0,75; обладнання, що видјля€ тепло - 1,5; i робочим   в овочевому цеху - 0,8.

Кожне робоче мае бути забезпечене достатньою жвентарю i посуду. Посуд та iHBeHTap до Норм оснащення пщприемств ресторанного господарства, залежно типу i пщпри€мства. До виробничого висуваються вимоги щодо в p0601i, естетичносп та 1н.

                             домагатися зменшення шуму на робочих               що зменшу€

Для покращення умов прац1 широко використовують шафи, зонти що вловлюють випари, гази, чад, дим на проведення p06iT, не допускаючи поширення.

На робочих де збираються для ix видалення влаштовують жолоби, отвори в столах, спускы рукави в камеру  встановлюють пересувю контейнери 1 т. ж.

мають бути  так, щоб виключалася можлимсть одержання травм, Допомогти в цьому можуть 3axHcHi екрани, огородження, попереджувальна сигналвац1я.

використовувати на робочих     BucyBHi, причому краще спльщ з сищнням, регульованим по висот1, 1 спец1альною спинкою та пщлоютниками .

Скорочул-отъ витрати часу своечасна i повна робочих MiCIJ до початку 3MiHH i обслутовування

         Важ.ливим фактором у                                            виробництва €                                   та

При цьому     суворо розмежовувати обов'язки кожного,           це унеможливлю€ знеособлення на        i

Якщо працюе в змии, менше завантаженим у години, можна дорушти i на наступний день. Без шкоди для kocTi можуть бути за умов таю обвалювання, розбирання i зачищення м'яса; холодна обробка очищення риби; Hapi3ka м'ясних очищення та перебирання круп, макаронних BHp06iB i борошна; м'ясного, рибного i грибного пасерування тушкування капустн для других страв i обсмажування яловичини, баранини, свинини великим шматком i 1нш1 процеси та операщ1.

Рекомендат з ергоном*чного пјДбору кухонних меблјв представленг в Додатку 5.

за комп'ютером проблем 3i здоров'ям: у руках, розтягання сухожиль кистей в ногах, «затжання руж i тощо. Лише ви особисто можете подбати про свое здоров'я.

                    Г)

                                                              а)                                     б)

Рис. 52.        робочого MiCLIA за комп'ютером: а — неправильна      б — правильна позиц1я

       Особиста                            час роботи:

Щогодини роботи на p06iTb перерву на 15 хв. для очей. Запам'ятайте два слова: Тпочинок iрозслаблення:

а) вщпочннок: дати очам вщпочити — закрити i подумки уявити щось приемне. Зазвичай ми робимо це iHcTHHk“THBH0. Постарайтеся також блнмати очима, щоб вони не були сухими;

б) розслаблення: причина багатьох  вору — MHM0Bi.1bHe напруження; ось чому — запорука загального заспоко€ння й позитивного настрою. kpiM    Bik, поглядом керують cxoBaHi м'язи очних яблук. Можна навчитися розслаблювати Ti й час  обертайте             справа             зверху вниз, по колу,            у BikH0, переводячи погляд i3        на        вправ бажано встати й просто походити к1.лька Хвилин, адже одноманпна поза е стомлюючою для очей, шт й спини.

Через години роботи за столом вставайте, трохи якщо е можлиысть виконайте вправи, 3p06iTb нахи.ли тулубом назад, правору — Пам'ятайте, що Хвилин вщпочинку не ваш час, а i подовжують активниЙ стан. Перериваючи свою роботу короткими паузами, ви зробите набагато якщо працюватимете весь день, без перерв.

Один раз на годину виконайте столом вправи для ступень  на носочки, на п'яти, напружте ноги й розслабте, i p06iTb так калька pa3iB (для кращого в ногах).

Один раз на години виконайте вправи для IIIHi: нахиляйте голову назад, праворуч — p06iTb обертання головою в один 6ik, в (для кращого в судинах голови).

Регулярно           за будь-якоТ погоди —        кисню призводить до кисневого голодування головного мозку й передчасно1 втоми.

Розташовуйте в рослини,         очищають       насичують його киснем, сприяють

Упродовж роботи пийте           (трав'яний чай,          воду з лимоном, чай i3 шипшини). Включайте у          харчування     фрукпв i         (pi3HHx морквяного соку, тушкованоТ й терто{ моркви), у випадку             основними прийомами         перевагу         фруктам, йогуртам.

Питання для самоконтролю:

Що таке людини?

• Яких комп ' ютером?

проблеми в людини

S4.1 проблеми люДспша

4.1.1 проблема та шляхи П подолання 4.1.2   проблема та шлях Тх подолання 4.1.3 Енергетична проблема та шлях iT подолання проблеми в cycni.11bcTBi

проблеми людства це проблеми, що стосуються всього людства, вза€мин У11Ж кражами СВ1тового сшвтовариства, вщносин ми сусшльством 1 природою, питань стльного розв 'язання проблеми

 Taki проблеми:

4.1.1  проблема та шляхи П подолання проблема породжена швидким зростанням  населення в kpaiHax, що розвиваються (Рис.5З).

край--:и внаслщок сво€Т   й          найменше забезпечити сво€ населення, що подвоюеться 20-30 P0kiB, продовольством, а також жшими     благами, дати хоча б елементарну 0CBiTY й надати роботу населенню в працездатному         kpiM того, швидке зростання ki.71bkocTi населення супроводжу€ться проблемами, одю€ю з яких € 3MiHa його Bik0B0i структури: частка ;јтей до 15 P0kiB протягом останн1х трьох в 6i1bII_IocIi kpaiH, що розвиваються, до 40-50%     населення. У економнне навантаження непрацездатного населення на працездатне, котре нин1 в цих kpaiHax майже в 1,5 разу перевищуе     показник у промислово розвинених кра\ћах. А з урахуванням        HIT3bk0i        працездатного населення в kpaiAax, що розвиваються, i величезного вщносного аграрного перенаселення в працездатне населення зазна€ фактично ще значного         перевантаження. Таким чином,  небезпека cyacH0i   ситуацй полягае не просто й не в тому, що в майбутн1 два населення земно{      май;ке в 1,5 разу, склльки в тому, що з' явиться новий мльярд голодуючих, мгльярд людей у милах, що не знаходять застосування сво1й пращ, п1втора мгльярда знедолених людей, яю живуть за «межею  Таке положення було б здатне викликати I“JIH60ki й пол1ТИЧН1 потрясжня як усередин1 окремих кран, так 1 на мжнароджй арен1.

Розв'язання IIiei глобально{ проблеми впираеться в складний комплекс завдань cyIacHocTi (регулювання зростання K1.1bk•ocTi населення, подолання розриву в розвитку Mi;k багатими й кратнами, усунення голоду й


I)

                              Шляхи ром 'язання                         проблеми:

1.                       планування родини. Метою розв'язання проблеми ООН прийняла шлан Д1й у народонаселення». Програма планування родини може сприяти вщтворення населення. Але o;IHiei недостатньо;

2.                       3MiHa i умов життя це головний шлях розв'язання проблеми. До р1шучого повороту можуть привести лише перетворення. Про це сам kpaiH, Ki, ведуш контроль не обмежилися цим i на витрати, пщняли житт€вий piBeHb, обстановку й досягли зниження зростання k1.%kocTi населення,— КНР, Корея, У 60-80-х рр. УХ ст. там скоротилася на 25-60 %.

4.1.2         проблема та шлях Тх подолання проблема пов'язана з руинуванням природного середовища. Вона постала дуже гостро, тому що .людина все      й          втручаеться в природу, забуваючи про      п1дтримувати в Н1й проблема        глобальна проблема людства„ що виникла з початком людства й особливо загострилася в             ХХ ст. kpiM   поглибленню проблеми сприяли випробування,        в трьох середовищах            оболонки вода, зе,МЛЯ).      проблема багатогранна,            вона виявляеться практично в ycix галузях щяльносп людини.

До    проблеми належить: (Рис.54)  скорочення 1ъл0щ1 .л1с1в у помрному й троп1чному поясах, наслщком чого е скорочення джерел надходження кисню в атмосферу;  спустелення територ1й у результап нерац1онально1 господарсько1 Д1яльност1;  зменшення        p03MairocTi рослин i тварин           через руйнування середовища         перебування тощо;  водна й вТва         фунту зменшуе площу          знижуе            фунту, утрудняе обробку     руйну€ дороги та   спорущкення, замулю€ канали й водоймища;

• машинна деградащя грунт1в пи впливом руху тракторш 1 вплив1В скльськогосподарсько1 технжи призводить до руйнування структури й пог1ршення якостей грунту; забруднення фунту в застосування великот           добрив знижу€            розкладати орган1чний грунту й виробляти рослинам         речовини; забруднення водойм небезпечними забруднювачами промислового походження

(важкими металами: кадхй€м, свинцем i цинком, потрапляють у водойми 3i водами). 1нше серйозне джерело забруднення вод — спричинею транспортно-промисловими викидами.

Забруднення грунту в        Забруднення водойм грунту    застосування


                                                   Рис. 54.                                      проблемн

Шляхи розв'язання проблем: (Рис.55) ефективне очищення промислових i MicbkHx вод для збереження чистоти джере.л водопостачання; обмеження

4.1.3 Енергетична проблема та шлях П подолання

Енергетична проблема     завдання         забезпечення людства паливом.      pecypciB i             ставить людство перед ek0H0Mii енергй, використання нових технолопй.

Можна  низку загальних  i особливостей у розвитку енергетики CBiTY в cTopiLITIl, що почалося. У ХХГ ст. неминучим € значне зростання  споживання  у першу чергу в kpaiHax, що розвнваються. У промислово розвинених kpaiHax енергоспоживання може  приблизно на сучасному piBHi або HaBiTb знизитися до кжця стол1ття.

         Немае                  очжувати, що темпи виробництва й споживання                 в найбли;юйй

перспектив11стотно змжяться, тому важливо одержати вщповџџ на таю запитання:

                   який вплив на            й 0kpeMi й елементи чинять ocH0BHi види cyIacH0i (тепловот,

             aT0MH0i) енергепжи i як                                                           цих           в енергетичному

в

                   чи можна зменшитн негативний вплив на середовище сучасних (традищйних) одержання й використання енергп;

                   M0k1HBocTi виробництва за рахунок альтернативних pecypciB,

таких як сонячна, впрова енерг11 тощо.


Шляхи розв'язання енергетичних проблем: (Рис.56)

4.1.4 TexHoreHHi проблеми в cycni.11TTBi

За катастрофами штучного походження мщно закрй-швся repMiH «TexHoreHHi катастрофн»         гр. techne        майстерн1сть, genes  породжений) тобто катастрофи, cIIl)kITIHHeHi виробничою

          Техногены катастрофи 3' явилися вщразу           того, як людина стала вннаходити HOBi

 подй              неминуча сплата за                                прогрес.

техногенних катастроф (Industrial disaster) € масова загибель людей або катастрофа.

0cH0BHi види техногенних катастроф: (Рис.57)

                        зневажання заходами безпеки, персоналу пщпри€мств,  й бездумне прагнення до ek0H0Mii 3ac06iB i або повного утаювання про катастрофу;

                        помилки й прорахунки людей, зневажання заходами безпеки, персоналу, несприятлив1 погодн1 дови;

                        помилки й прорахунки людей, присутжсть отруйних 1 горючих газ1в, надлишок вибухонебезпечного пилу,  старих 60€IIl_umaciB, перевантаження судна, терористичн1 акти;

                        помилки й прорахунки людей, присутысть отруйних 1 горючих газ1в, надлишок вибухонебезпечного пилу,  старих 60€11prmaciB, перевантаження судна, терористичн1 акти;

                        помилки й прорахужки людей, несправю й перевантажен1 потяги;

                        помилки й прорахунки людей, вибух, пожежа;

                       


помилки й прорахужки людей,       в p060Ti обладнання, вибух, пожежа.

Рис. 57. 0cH0BHi види техногенних проблем людства

Кожна техногенна катастрофа по-своему ун1кальна. Однак € й причини, стоять за нещастямн цього роду. Американський дослщник Jli автор довщника «PYk0TBopHi катастрофи», у такому порядку: i На думку так званий «людський фактор» техногенних катастроф практично зводиться саме до таких обставин: обслуговуючого персоналу, й uMiHicIpaTHBHi бездумне прагнення до економй i до або повного утаювання про катастрофу.

Чи можна 3an06i?1nu техногенни.м катастрофам i MiHi.ui3YBamu iXHi

                        насамперед це високий освпюй р1вень населення 1 його активна громадднська позищя. Чим i Tiei або 1HL110i краТи ставляться до cB0i* робочих i чим ix контролюе тим нижча техногенно{ катастрофи;

                        величезну роль вщ1грае пщготовлен1сть приватних компан1й 1 державних структур до Д1й за екстремальних умов.

катастрофи     трете   серед ycix вищв гщрометеорологВ1н1 катастрофи (землетруси).

«Найдорожчою» техногенною катастрофою в icTopii людства за приблизними  на часткову  iT

Що таке проблемн людства?

                        Що таке проблема людства?

                        Що таке проблема людства?

Що таке енергетична проблема людства?

                        Ви знаете види техногенних катастроф ?

                        Ha3BiTb шляхи подолання глобальних проблем людства

технологй•

4.2.1

4.2.2

     4.2.3                                                         виробництва продукцй•

               4.2.1                                             завдання, методи

це комплексна система спостережень за станом навколишнього середовища, ошнюванням 1 прогнозом змж стану довк1.лля пщ впливом природних i антропогенних

                             0cH0BHi завДання                     монппорингу.•

     спостереження за джерелами антропогенного впливу; спостереження за факторами антропогенного впливу;

     спостереження за станом природного середовища й процесами, що  в ньому, вгпивом  антропогенного впливу;  фактичного стану природного середовища;  прогноз 3MiHH стану природного середовища впливом  антропогенного впливу й оцжювання прогнозованого стану природного середовища.

взяти до уваги, що власне система не включае i3 керування середовища, а лише € джерелом для прийняття еколог1чно значимих розв'язань.

.M0Hi.vnopHH? включае ланки

1)     Глобальний монћпоринг — на ocH0Bi

Контроль природного середовища до        програм, таких як «Людина й          (МАБ),             ЮНЕСКО в 1970 р., а також програмами k0MireTY з навколишнього середовища CkOIII, ЮНЕП, що припускають створення Глобально{ системн навколишнього середовища (ГСМНС). Основне завдання — попередження природних 1 антропогенних змж стану природного середовища, здатних завдати економмно1, морально1 й соц1ально1 шкоди людству.

2)      мон#порннг загальнодержавна система спостереження й контролю .

Завданнями глобального й можуть бути, наприклад, спостереження за ШК1д.ливих на великих площах, руху охоронюваних рослин i тварин, M0k1HBocTi завдання 36HTkiB полям, водоймам.

З) Pepi0Ha.1bHHi — вивчення стану навколишнього середовища в межах того чи 1ншого регюну.

4) Локальний M0HimopuH?, або [ипактний вивчення стану навколишнього середовища в окремому населеному або на (наприклад, вивчення скидання або конкретного пјпри€мства).

МЕТОДИ Екологшного МОШТОРИНГУ

Для проведення  будь-якого використовуються методи й контролю навколишнього середовища„ ям можна розд1.лити на дв1 велим грутш:

- це система спостереження за допомогою л1такових, аеростатних 3ac06iB, супутниюв 1 супутникових систем та Ha3eMHi.

1.       Cnekmpa.1bHi й           методи  дозволяють одержувати про обстановку:

ямсы й к1,тьк1сн1 методи дозволяють визначити, яка речовина та в яклй К1.лькосп в

титриметричний (об'емний) метод. У цьому  зважування

06'€MiB як речовини, що визнача€ться, так i реагенту, використовуваного при певному визначенн1;

колориметричю методи заснован1 на 3м1н1 вщтжк1В кольору дослщжуваного розчину залежно вщ концентрац11',

експрес-методи. До  належать методи, що дозволяють визначити забруднення за короткий часу. методи широко застосовуються для визначення  фону, у cHcTeN1i й водного середовищ.

2.       Методи 6ionoX11H0i заснован1 на peaWJii живих            чутливих до конкретних   Дозволяють судити про стан навколишнього середовища за фактом    вщсутност1, особливостями розвитку

БЈоЈнДикатори — або oc06:IHBocTi розвитку яких слутують показником природних процесш, антропогенних змж середовища 1снування:

за допомогою рослин (прикладом використання е  де TMi kopHcHi для людини рослини, як  тюльпани (тестоб'€кти на накопичення житня трава (тестоб'ект на накопичення важких використовуються для забруднення великих шлощ kpaiHH);

за допомогою живих

а) тестування стану водойм у штучних умовах за допомогою таких

(рачки), п' явки (хробаки), знаходять у наш час широке застосування в багатьох kpaiHax;

б) метод латин. lichenes лишайники) заснований на ki.71bkocTi у MicbkHx насадженнях (парках, садах), районах великих пщпри€мств. (Установлено однозначннй зв 'язок на стовбурах дерев i «полями забруднення»

в) факт дерев за також слугуе ждикатором забруднення або грунту речовинами промислового походження.

                           4.2.2                    переробки побутових

Переробка ТхоДТ — одна з         тем      Споживання з роками           пщвищуеться, зростають темпи виробництва, разом i3 ними пщвищуеться й         вироблених    ocraHHix P0kiB показу€, що piBeHb забруднення наших MiCT pi3k0    Не останню роль у цьому, як людина. Сьогодю що заповнило масиви, водойми, схили, уже не виклика€ здивування й стало для з нас нормою життя. Ми вже не обурю€мося виробами з що лежать на а тим часом на розпад одного пакета або пластиково{ пляшки припадае не один десяток P0kiB. що потрапляе у воду, ставить пщ загрозу багатьох вид1В тварин. Будь-яка сировина, шо мн споживаемо, на 97 % в остаточному перетворюеться на Екосистема припускае речовин, але як бути з тими процес розюладання яких € надто тривалим?

n06YT06i (ТПВ) — це товари, що втратњли частина споживання. До ТПВ належать що утворюються в жит.лових i громадських торговельних, видовишних, спортивних й iHLHHX пщприемствах (включаючи поточного ремонту квартир), вщходи опалювальних пристрсйћ опалення, опале листя, що збирають на

                    n06ymoei                   (ТПВ) можуть бути Дек[тькох euc)ie.• (Рис.58)

                                   споживання,            й внроби        усе, що псу€ться, зношуеться, не

(побутова TexHika, акумулятори, шлати, проводи тощо),  продукти

                                                                                                      Й                                                  ВЩХОДИ;

                                   виробництва, утворюються в        обробки сировини для одержання рвних вид1В енерг11, а також верстати, склады машини, устаткування на цих це

штра й тканини переробляються нескладно й швидко розюладаються самоспйно, а пластик, метали, синтетичн1 матер1али, з яких виготовлена маса предмет1в, що оточують людину, практично не пщдаються гниттю, не розюладаються й вимагають певних витрат на переробку.

(знешкодження)       й          — це   обробка          з метою перетворення його в iHepIHXI (нейтральний) стан, що не спричиняе шкщлив0г0 виливу на            Поки що людство винайшло три принципово рвних шляхи утилвацп схпття:

                                   органвац1я смпниклв, поховання на полгонах;

                                   вторннне використання     (брикетування, термообробка);

                                   спалювання (перетворення на       гранули) i популярний метод          поховання на смпниках     класика

Але з ними не У держав CBiTY саме так i На cMiTHIIk“ax США спочива€ 84 % усього кра\ћи, 90 — в у поховано 57 %. У середньому виходить 74 % ki,1bkocTi ТПВ у cBiTi. CMiTHHk, як спорудження, мае CB0i стандарти Днище cN1iTHHka мае бути вкрите Кожний новий шар уппльнювати, накривати глиною й П1ском, а пот1м новими шарами збирач знизу приймае всю рщину, яка надходить 3i що вщправляеться на переробку. заповнення котловану cMiTHHk“a його засипають фунтом, висаджують траву й розмщують зверху поле для гольфу. Така  й США. Зазвичай 6i1bI_uicTb cBiT0BHx cMiTHHkiB до таких не дотягують

             На сьогодж                                                       методи                      ТПВ — це переробка й

Одним i3 M1HyciB тако{ € обов'язкове сортування     Суть розкладають     частину             у          анаеробного розкладання, горючий газ (метан) € результатом 06MiHY речовнн також утворю€ться компост — чудове добриво.

При copTYBaHHi ТПВ можгшве вторинне використання вщхощв як сировини. Наприюлад, вторинне використання макулатурн зменшу€ витрати сировини, заошаджуе паливо. Приклади вторинного використання 1 млн.т макулатурн збереже 60 га вирубування, перероблена пластмаса для виробництва поруччя або огородження. У на макулатуј дружують понад 65 % перодики.

символ вторинно\ переробки —    Me6iyca

              Рис. 59.                         символ BTopm-IH0i переробки та його застосування

1. Про що нам p03110Bicnib маркування?

«Der G1iine Punkt».

«Зелена крапка». З 1990 року ставиться на пакува.льних i означа€, що нада€ прийому i BTopm-moi переробки пакувального Використовуеться в HiMeLITIHHi, ABcTpii, й 1нших kpaiHax.

2. 0cmaHHi розробки у переробки побутови.х з представили ocTaHHi розробки у переробки пол1пшену що без попереднього сортування, у рамках системи, й очищае BCi вщходи, туди надходять, до сировини. Система повн1стю переробляе BCi види у закритому без залишку.


Сировина очищаеться вц речовин, 6apBHHkiB тощо), пакуеться й може бути використана вдруте. При цьому система € неитральною.

З. У kH€Bi 6i3Hec» впроваджу€ в YkpaiHcbkI-Ix програму «Клуб А4», спрямовану на зменшення паперових [дея поляга€ в тому, щоб yci могли регулярно на переробку й kapT0HHi вщходи 3i cB0i* Для цього надають контейнери, а згодом безкоштовно вивозять BCi папери, з яких виготовлять

Уже понад 50      погодилися взяти участь у   Контейнери установили в    агентств ООН, деяких посольств,     i в ocBiTHix установах.

               4.2.3               технологП                       виробництва

це такий метод виробництва продукцй, коли вся сировина й використовуються й комплексно в сировиню ресурсн — виробництво — споживання — BTopHHHi ресурси,— i впливи на навколишн€ середовище не порушують ТТ нормального

Це формулювання не сприймати абсолютно, тобто не вважати, що виробництво можливе без Уявити c06i абсолютно виробництво просто неможливо, такого й у не iCHye. Проте вщходи не мають порушувати нормального функц1онування природних систем. 1накше кажучи, ми виробити критерй непорушеного стану природи. Створення виробництв належить до досить складного й тривалого процесу, етапом якого е виробнищво.

виробництвом p03yv1iIkI таке виробництво, результати якого, впливаючи на навколишн€ середовище не перевищутоть ршня, припустимого сажтарно-ппеннними нормами. При цьому з або причин частина сировини й MaTepia.TiB може переходити у й направлятися на тривале  або поховання.

На сучасному розвитку € нагальною переходу до замкнугих систем виробництва„ що припускае мо;кливо виробничих у загальний речовин у

При          cucTeMi виробництво     спираючись на TE1ki принципи:

   можливе        повне використання вихщно{ природноТ речовини;

   можливе        повне використання (регенеращя   i перетворення у сировину для наступних            виробництва);

   створення виробництва з такими властивостями, щоб BHk•opHcT0ByaHi выходи виробництва й споживання могли бути екологмними системами.

Питання для самоконтролю:

Тема 5. проекту

S 5.1 Ek0H0Mi11He обтунтування проекту

5.1.1 0cH0BHi ПОНЯТТЯ

5.1.2 Завдання обтрунтування проекту 5.1.3  BapTocTi виробництва проекту 5.1.4 Джерела та шляхи ek0H0Mii pecypciB проекту

5.1.1 CYTHicTb  ПОНЯТЬ

Перед виготовленням запланованого виробу необхщно 3' ясувати, чи € даний проект вигщним, чи € потреба в 3aMiHi окремих конструктивних елемент1в, виготовлення виробу в щлому, використаних  тощо. Щоб 3' ясувати питання, проводять експертизу проекту.

експертиза виробу нерозривно пов'язана з  виробництва, i мае достатньо складну структуру. Це поясню€ться тим, що BHPi6 мае багато характеристик, не лише з точки вору дизайнера, а й технолога,     маркетолога. 1х необхщно враховувати не лише час виготовлення дослщного зразка, а й           випуску виробу в виробництво. Однак       в          е його частина, тому коротко розглянемо    обгрунтування виробу з       основ сучасного виробництва.


В основу родвитку людського покладене Marepia.1bHe виробнщтво, створення MaTepiWIbHHx благ. Виробництво MaTepia.%HHx благ у сусп1.льномае CB0i за допомогою знарядь

            Процес          включае три ocH0BHi моменти:

      праця людини;  предметн пращ;

      засоби пращ.

Праця людини — це 3MicT0BHa, людей, у вони видозмжюють зовН1шню природу, опосередкують, регулюють 1 контролюють собою й одночасно власну природу.

                                          — це             (об'€кти) природи, на люднна вплива€ в

Предмети         бувають двох самою природою (наприклад деревина);

      Ti, що гпдлягають наступн1й (руда), ix називають сирим або сировиною.

— це чи комплекс речей, якими людина вплива€ на предметн сили — це фактори, 51ki забезпечують перетворення речей природи у з потребами людей, створюючи MaTepiT1bHi i блага, i визначають piCT продуктивност1 сусп1.льно1 пращ.

До структури виробничих сил належать:  людина (головна виробнича сила);  засоби  предметн (засоби виробництва);

      сили природи. яю використовуються людьми;  форми i методи виробництва;  наука;

                                             сили вщтворюють                           людини до природи, то, з

сторони, вони повернуп до сил природи, а з 1нш01 — до системн сусп1.льних, перш за все, економмних вщносин, у склад1 яких вищляють технжо-економмн1, органвац1йнотобто BHp06HwIi вщносини.

                 Bup06Huui Тносини — це                         форма розвитку виробничих сил у

виробництва, 06MiHY,        та споживання Такою ж             формою е i

i духовних благ.

B.wacHicn1b можна розглядати як BHp06HwIi

м1ж людьми з приводу

привласнення 3ac06iB виробництва. робочоТ сили,

споживання, послут,

06'                                                       у BCix сферах

вытворення.

за cB0iM ek0H0MiLIHHM 3MicT0M ОХОПЛЮЮТЬ усю cYkY11HicTb

виробничих вщносин, е системною

Ek0Ho.ui4Ha система — це cykYIIHicTb ycix NW%HocTi людей у спрямованих на виробництво, 06MiH, i споживання

товар1в 1 послут, а також на регулювання тако1 Д1яльност1 у вщповщност1 з метою суспгльства.

Витрати використовуються для оцжки та виконання планових вивчення результапв дильност1 окремих пщрозд1.л1в 1 пщприемства в щлому.

C06icapmic111b (p06iT, послуг) — це виражена в витрата на виробництво та Це комплексний показник, який об'€дну€ в c06i витрати уречевлено{ (обладнання), та витрати на спожип засоби виробництва, й витрати та витрати на 3ap06iTHY плату

пращвник1в шдпри€мства.

— це грошовий вираз BapyocTi товару. За ii допомогою результати     обфунтовують BH6ip каппальних вюладень i розвиток H0B0i техюки, стимулюють виробництво

та споживання високояк1сних вищв продукц11. Bci цЈни      на:

щни за          зщйснюеться  загопвля продукщ{ у         шдпри€мствах, фермер1в,

особистих селянських господарств;

Оптова (BiDnyckHa) — це за якою пщпри€мства-виробника. Структурно вона сюладаеться i3 c06iBaprocTi товару, прибутку пщпри€мства i непрямих (акциз i податок на додану BapTicTb). На ocH0Bi оптових щн пщприемства планують i BapTicHi економнн1 показники щяльносп пщприемства

 0nn10Bi — фактичного продажу товару (з пахуванням зни;кок, надбавок) виробником (постачальником) суб'€ктам

господарювання для подальшого продажу яка включае в себе, c06iBapTicTb, прибуток i ПЩ,

—    за якими         продаж           T0BapiB безпосередньо громадянам, юридичним особам та          споживачам для кжцевого використання, незалежно форми розрахунюв;

5.1.2 Завдання обгрунтування проекту обфунтування прототипу виробу, чим принципова його виготовлення, на конструкторському eraIIi дати: обгрунтування витрат  3ac06iB грошових на оплату пращ при виробу; визначення c06iBapTocIi виробу, що виготовляеться; величини запланованого прибугку i  LIiHH виробу; визначення виготовленого виробу; шланування випуску виробу: кошторис i витрат. Тобто зробити попередню постановки розробленого проекту на виробництво, й випуску й продажу.


На цьому emani розробки проекту одержати на 1na1<i

питання:

                   яким мае бути p03Mip          для      випуску першот

                   чи буде отримано прибуток проекту i якщо так, то чи буде BiH достатнм для повернення грошей;

                   через який TepMiH будуть поверну-п

                   наспльки емним за платоспроможним попитом, перспективами 1 конкуренщею буде прогнозований ринок H0B0i продукцй;

                   якою € планова c06iBapTicTb продукцй, яку розробляють;

                   яким € обсяг випуску           на ринок•.

                   склльки роюв трива€ реалващя товару на ринку тощо.

                             попереднього                              анагйзу корисно визначити                 BapricTb

                   грошових                яку генеру€

Питання прибутку може бути для багатьох продукцй. Якщо неможливо продати за що перекривае 0TIikYBaHi витрати i будь-як1 пов з цим Hak,quHi витрати, витрати тощо), то нема€ сенсу братися за розробку. спроектованого виробу на

пщстат його пор1вняння з вщомими зразками-аналогами 1 включае оц1нк•у наявност1 недорогих матер1алв, мокливосп використання вщхощв.

                              5.1.3             BapT0fTi виробництва проекту


Зазвичай багато opi€HT0BaH1 на отримання прибугку, i в такому випадку формування виробу чи проекту е одним з важливих завдань самого проекту. Перед тим як внзначитн цжу важливо внзначитн BapTicTb внробу чи проекту. На рис.60 схематично зображено ocH0Bi BapTocTi виробу.

Якщо говорити про харчову галузь, то основним розрахунком буде BapTicTb страви чи виробу.

На громадського харчування витрати на сировину, податки, оплату витрати електроенергй, на iHc11)YMeHTkI та обладнання, прибугок пщпри€мства в нацжку гпдприемства„ яка встановлюеться на кожному пщприемств1 в розмцл, залежно вц виду пщпри€мства та його затрат, престижу.

Якщо говорити про пщприемства ресторанного господарства, та цехи, то головним завданням кухаря, кондитера, пекаря, е розрахунок IJiHH

                                                    Для цього використовують                              картки на страви та

продажно{         на  вироби застосовуються карти. У них розраховуеться продажна  виробу (порцй) виходячи з норм заюладення сировини та ц1н на сировину.

У випаДку  i сировини за складаапься в наступному порядку:

1.     У калькулящйну картку заносяться продуж•тш.

2.     Визначаеться BapTicTb сировинного набору (без

З. Розрахову€ться сума нащнки i BapTicTb сировинного набору з

               4. Розраховуеться страви без ПДВ, сума ПДВ i

ТОВ «Ресторан картка М ЗОО

14 вересня 2014р.

Булочка домашня булочки 50 г.

 

Порядковий номер катькуляцп i Дата ii затвердження

 

14

м 29 есня 2014 .

НаЙ.иенування о kTi6

Но ма, кг

 

iHa, н

С ма, г н

 

Борошно

3,377

 

5,35

18,07

2.

0,085

 

30,0

2,55

З.

Масло вершкове

0.743

 

85,0

63,16

4.

Цуко П1сок

0,71

 

 

6,39

5.

 

0,03

 

 

0,01

6.

Жир

0,025

 

16,95

0,42

7.

Яйця

2 шт.

 

1,5

 

Загазьна бартЈсть набору профкт_у

 

 

 

93,6

155%

 

 

 

145,08

Ирода,нсна           продукцж

 

 

 

238,68

 

в 2000

 

 

 

,74

П ода,нсна              100 булочок

 

 

 

286,42

П одажна             однТб лочки

 

 

 

2,86

Зав. виробництвом

Калькулятор

Затверджую: Директор

картки на булочку домашню

BCi витрати, Виз можете дати вщповщь на головне запитання: «Чи варто реалвовувати задуманнй проект?»

Можливо виника€ потреба 3aMiHHTH на  чи замжити обладнання,

        Загалом,                                 c06ieapmocmi виробництва проекту можна

зДЈйснити шляхом

                   Сюласти виробничу схему проекту, подначивши на зв"язки Mi;k етапами.

припущення, переконатися, що не вводите себе в оману, недоощнюючи реальну варпсть.

 Створити комп'ютерну великомасштабну таблицю (наприклад, в Microsoft Ехсе1, шоб змоделювати виробничу схему та витражи). Переконайтеся, що вона дае p03YMHi вщповщ.

 Якщо c06iBapTicTb трохи вища або дуже близька до  продажу, то це € для продовження роботи.

Якщо BapTicTb набагато нижча за очжувану            продажу, можливо щось не враховано або    повторно        розрахунки.

Продовжити анагй•з схеми, ускладнюючи iT до знань про процес. Там, де можливо, варто 3aMiHHTH оцжки реальними даними.

               5.1.4 Джерела та шляхи економП                          pecypciB проекту

та економне витрачання окремих проекту мае неабияке значення. Це зумовлю€ться затьшенням абсолютного споживання для виробництва в pi3HHx галузях народного господарства„ переважаючою часткою витрат у й BapTocTi.

матер1альних ресурс1в дае змогу з т1€1 само1 юлькосп сировини 1 матералш виготовляти альше без додаткових затрат ефективн1сть

виробництва в              на кожному

Джерела показують, за рахунок чого можна досягти ek0H0Mii, шляхи показуоть, як саме, за допомогою яких захощв можна заощадити п чи 1нш1 види материльних ресурс1в.

Джерела pecypciB:

-  зниження ваги BHp06iB',

-  зменшення питомо1 витрати матералш;

-  скорочення витрат 1 вщхощв сировини 1 матер1алв;

-  використання       та         продужпв;

-  утилвацп вторинних ресурсш;

-  замша натуральних вид1В сировини та матер1ал1в штучними х видами.

Шляхи ek0H0.uii.uamepia.1bHux pecypcik.•

1. Виробннчо технЈчнЈ заходи

-  первинна обробка та збагачення сировини;

-  комплексна переробка сировини;

-  застосування TexHikH',

-  запровадження маловщходнсй та   технологй.

II. Орган*зацЈйно-економЈчнг заходи

удосконалення матер1альннх нормативш;

-                    оргт-йзацй'          забезпечення виробництва;

упорядкування системи щноугворення;

-                    застосування Д1й0В01 системн економчного стимулювання.

Серед джерел та ek0H0Mii pecypciB уваги можна прид1-лити:

-                    комплекснЈй переробцј сировннн — це процес переробки, результатом якого € добування з BHxuH0i сировини BCix корисних й компоненпв та повне

використання, включаючи 1 технолопчн1 вщходи;

-                    вторнннг матергсиьнј ресурсивиробництва i спожнвання, можуть бути BHk-opHcTaHi у

-                    в*ДхоДи виробництва залишки сировини 1 матер1алв, яю втратили пермсну спожнвчу BapTicTb (обривки, стружка, масло, жом);


-                    в*ДхоДи споживання — виробничого споживання (брухт, гума, тара); побутового споживання одяг, макулатура). Питання для самоконтролю:

-                    Що таке предмети i засоби

 Що таке BHp06HwIi сили та

-                    Що таке система i           системи?

 Що таке витрати? Що таке c06iBapTicTb продуцй?

                                    Що таке        i 5Iki види ц1н Ви знаете?

-                    ocH0BHi завдання обфунтування проекту? Як вартосп виробництва проекту?

5.2

5.2.1 0cH0BHi принципи маркетингово

5.2.2 Види

5.2.3 Програма 5.2.4 Види даних. Збирання первинно\ та вториннот

5.2.1 0cH0BHi принципи маркетингового

MapkeTHHroBi 36ip, опрацьовування й анатз та можливостей, розроблення на пщстав1 ци,х даних.

Як правило, вони передбачають продажу та маркетингових можливостей, прогнозу•вання продажу, ринкових кривих пропозицй та попиту. Результати маркетингових дослщжень використовують при

Taki дослщження часто сутроводжуються збиранням i пошуком первинних даних. А потреба в цьому поста€ або на завершальному вторинних даних для прийняття адекватного ршлення.

0cH0BHi принципи маркетингового

системысть;

комплексюсть;

регулярн1сть;

06'€kTHBHicTb;

точН1сть;

економмюсть;

оперативн1сть.

дослщження мають буги систематичними, а не випадковнми. Це не заходи, а сукутысть або що передбачають збирання, записування та даних. 06'€kTnBHicTb забезпечу€ться тим, що  надходить з pi3HHx джерел, прагнуть, щоб були глибокими та 3М1стовними, адже у противному pa3i помилкових BHcH0BkiB. Наужовий пщхщ фунтуеться на 06'€kTHBHocTi,

06'€kTHBHicTb означа€, що дослщ;кення зщйснюються без жодних 3MiH i враховують yci чинники. Висновки не формуються доти, поки не 3i6paH0 i не  досягаеться застосуванням iHcTpyMeHTiB дослщження„ розробляють i використовують дуже скрупульозно.

5.2.2 Види спещально замовлення передбачають комплексне дослщження для       В такому pa3i отриманою в процес1 маркетингових дослщжень, не можуть користуватися 1нш1 —        для кглькох    за погодженням.

дослщження зщйснюють з певною незалежно замовлень компанш, з метою накопичення баз даних, згодом можна використовувати щля визначення загальних тенденщй ринку.

передбачають збирання        тобто тако{, яка не пщляга€            Наприклад, ставлення       до товару,       до певнот торгово1 марки тощо.

передбачають збирання жу можна       у натуральних та BapTicHHx показниках (ki.71bkicIb споживамв на певному   piBeHb попнту, ki,1bkicTb   конкурентами за певний             На дослщження         витрачають    300 до 1 м.лн дол. залежно обсягу ii опрацювання й щлей дослщження.

5.2.3 Програма

цього розробляють програму або визначають завдання, розв'язати для того, щоб досягти мети (наприюлад, дослщити ринок харчування):

       дослщити           певного товару          й на майбутн€;

       визначити          i

       дослщити           k0HkypeHTiB            й у майбутньому;

       визначити наЙСИЛЬН1ШИХ конкурент1в на ринку;

       виявити агресивно налаштованих k0HkypeHTiB i виробитн ш.ляхи

       знайтн власну юшу;

       дослдити макросередовище 1 визначити його вплив на ДIЯЛЬН1сть пщпри€мства.

час розроблення програми i збирання даних враховувати, що часто обсяги продукцй не  з цим процесом. kpiM того, визначити k0HkypeHTiB. Зазвичай вважаеться, що конкурентом виробника молока е виробник молока. Хоча  ним може бути виробник безалкогольних напкМћ або з пщвишеним ВМ1стом кальщю.

 вважають, що щля видавпд конкурентом е 1нший видавець, проте насправд1 конкурентами можуть бути виробники лиж,  гральних карт та iH. Тому, дослщжуючи ринок, варто враховувати всх конкуренпв: як прямих, так 1 непрямих.

визначення мети маркетингового дослщження, розроблення програми його 3i6paTH i про 30BHi11_IH€ середовище. З метою збирати         та BTopI-IHHi даж (у pa3i потреби може бути й pHHkiB збуту — маркетингове дослщження pHHkiB на ocH0Bi системи безупинного опрацювання             про BCi аспекти        на ринку. Застосову€ться метод машинного опрацювання         i збираються    за каналами статистики (на 6a3i даних          обчислювальних систем); опрацьову€ться комерщйна             що з'явля€ться в        виданнях, рекламних проспектах та жших матер1алах; опрацьовутоться дан1, що надходять 31 спещалвованих пщрозщлв збирають             безпосередньо на ранку збуту. На одержуваних даних робляться висновки щодо основних             на ринку i прогноз перспектив збугу. При цьому використовуються     методи            суго математичних метощв до експертних ощнок.

Г)

5.2.4 Види даних. Збирання первинноТ та вториннот

ПервиннЈ данг жформашя про стан ринку i BCi його елементи з перших вуст. Виробниками й             €          Маркетологам дуже важливо          щоб не нав'язувати респондентам «правильну» вцповщь.

ВториннЈ ДанЈ— з так званих вторинних джерел довщникн, теле-, тощо) стосовно одного з ринку, наприк.лад споживачш.

як правило,      проте дорожтп, до того ж важче збирати й опрацьовувати.

       Переваги та                 даних Ili€i                                       у табл. 10.

       Для збирання первинно[                    використовують maki методи:

опитування (особисте, телефоном, через листування);

спостереження (спостереження за людьми i обстановкою);

фокусування так 3BaH0i фокус-групи (6-9 опитуваних), з членами яко{ обговорюються проблеми, що

експерименту (це дослщження, час якого в контрольованих умовах один або ki,Tbka параметв (напрнклад, певний елемент маркетингу— конструкцй упаковки до 3ac06iB реклами);

на 3acTocyaHHi технжи i вщтворю€ використання pi3HHx маркетингових на а не в реальних умовах.)

Збирання BmopuHH0i посЈйне     кола вторннно\'         та й Цей метод часто використовують у      3ac06iB MacoB0i для вщстеження теачйв, виставок,       спортивних i захощв.           спостереження, коли дослщник стае частиною групи      курсу), не       про це             колективу, назива€ться включеним. Переваги такого спостереження перед    полягають у тому, що члени грутш не вщчувають дискомфорту       стороннього, а отже, не змжюють сво€л повещнки.

 

Переваги

• збираються з огляду на  не збирають i не використовують);

• ДЛЯ збирання багато часу й кошпв;

 збирання даних контролюеться i вщома компакт;

• результати достун1 для компанп, яка може забезпечити raeMHicTb для k0HkypeHTiB•,

• окрем неможливо отримати (наприюлад, про перепис);

• вщсутн1 суперечлив1 дан1 з рвноман1тних джерел;

• обмежений характер пщходу до збирання первиннот

може бути визначена за бажанням;

• якшо повторна не на BCi запитання, то збирання i первинних даних — единий одержати

 збирати дан1.

• агато 11 вищв значно дешевш1, оск1.льки не збирати HOBi    (це стосуеться, зокрема,         галузевих урядових видань.     преси);

• опублжування                        ВСIХ

результапв дослщжень, що часто пов'язано з небажанням надати конкурентам;

• невщповщн1сть              

Ц1.ЛЯМ          дослщження          через неповноту та надто загальний характер;

• часто iCHye             джерел  що дае змогу виявляти             рвноман1тн1 пщходи, одержувати BeMki обсяги      i  одержан1        Скориставшись лише первинною отримае обмежений обсяг даних;

    застар1,11сть даних;

    отримання супереч.ливих даних, тому, можливо, постане потреба у 36npaHHi ново1 (первиннођ

• джерела можуть MicTHTH одержати;

• ненад1йысть           окремих випадках отриманоТ оск1.льки            дослщжень неможливо повторити;

 узята з незалежних джерел, як правило, достовцјна;

• невщом1сть методологи збирання даних (наприюлад, P03Mip BH6ipkH, TepMiH виконання

Табл. 1 О. Перевагн та первинних та вторинних даних

Питання для самоконтролю:

Що таке дослщження?

Ви знаете ocH0BHi принципи маркетингового

€ види маркетингових дослщжень?

Як сюладаеться програма маркетингових дослщжень? € види данних маркетингово дослщження?

методи використовують для збирання первинноТ

Що таке

6.1.1 проби

6.1.2 Планування кар'€ри 6.1.3 Культура    та етика 6.1.4 Помилки, яких припускаються         люди при професй

                                             6.1.1                     проби

Важливим елементом процесу самовизначення е проведення проб. В основу проб професора С.Фукуями з якими проба € важливим етапом у ор1€нтацп.

проба це профгспнт (профпереврка), що моделюе еле.менти конкретного виду професјйног•  та сприяе свЈДомому, обрунтованому вибору професП.

проб:

                        повјомляються 6a30Bi Bj0MocIi про конкретний вид

                        моделюються ocH0BHi елементи певного виду профес1йнсй

                        визначаеться piBeHb            учжв до виконання проб;

                        забезпечуються умови для   виконання      проб;

                        виявляються жтереси учн1в до цього виду практично1 джльносп;

                        формуються потреби в подальшому  професйно{ щяльносп .

ПРОФЕСТНА ПРОБА ВКЛЮЧА€ В СЕБЕ:

                   Навчальний етап, у якому передбачене одержання                                                  про

Мета цього етапу полягае в проби й одержання про профес1йну

До цього етапу YIHi мають знати:

                        3MicT i характер       в певних сферах

                        вимоги, що висуваються до oc06HcTicHHx 1  правила TexHikH безпеки, caHiTapii й

                        3aTpe6YBaHicTb

                        шляхи одержання професй;

                        загальн1 теоретичы вщомост1, жструментн, матер1али, устаткування й правила використання.

Основою е теоретична пщготовка в [10QHEIHHi з практикою, що поляга€ в окремих роботи з обранот

Практичний епшп € основою           проби й полягае у виконаню певних конкретних завдань. У             цього етапу    безпосередньо створюють певний продукт в        при цьому CB0i         знання й навички, 011)HMaHi на       етапах             проби.

Як висновок, можна зауважити, що у Ti€i або проби 0TpmIaHi знання й уявлення про певну сферу формуються вмжня й уявлення про себе як про суб'ект

У проб можна одержати обрано{ людиною роботи i намагатися визначити, чи вщповщае характер тако{ роботи iT i проби за Bik0M класи, IV-VII класи, VIII-LX класи, X-XI юласи .

6.1.2 Планування кар'€ри

самовизначення припускае також BH6ip кар'ери.

Кар'€ра       carriera            житт€вий шлях, поприще,   латин, carvus Bi30k) — це просування службовимн сходами,      у          Кар'€ру як Ipa€k•ropiyo свого руху людина вибудову€ власноруч, ураховуючи головним чином CB0i бажання й установки.

Професгпне самовизначення — це процес формування свого ставлення до й      й             Результатом   самовизначення € BH6ip      Щоб прийняти правильне    врахувати сво{ бажання,             oc06.1HBocTi й         а також потреби сусгйльства. 1снуе формула вибору      —        що в загальному виглящ показу€, як зробити оптимальний BH6ip.

Формула вибору професж стратеХя ycnix.v ходу

Хочу — бажання, iHTepecH, прагнення

Мому —       таланти, стан здоров ' я стан штику            проблемн взона оптимального вибору професй

Висновок. Зона оптимального вибору             перебувае в    перетину особистих бажань, iHTepeciB людини, iT     i           потреб  в професй.

                               6.1.3 Культура            та етика

                                      дотримання правил TexHikH безпеки;

                                      креативних, проективннх            планувати свою (дотримання правил людського сп1.лкування) YMiHb.

етика це система моральних принцитв, норм 1 правил поведжки з урахуванням особливостей його й конкретнот етика мае бути сюладовою частиною пщготовки кожного 3Micr будь-яко{ профестнсй ежики грунту€ться на загальних та окремњх принципах.

принципи етики, що базуються на загальнолюдських нормах морал- припускають:

       а)                                             що           перероста€ в

       б) особливе                    обов'язку й

       в) особливу форму                                зумовлену предметом i родом

Окре.иЈ принципи випливають i3 конкретних умов, 3MiCTY й Tiei або iH1110i й виражаються в основному в моральних кодексах — вимогах щодо


I)

етики, як правило, стосуються лише тих    в яких €          роду    людей тобто   або процеси цих впливають на життя й            жших людей або людства.

У зв'язку з цим вищляються традицјйнг види професгйног• етики медична, юридична, етика вченого) i пор1вняно новЈ види професгйноХ етикн, поява або яких пов'язана 3i зростанням «людського фактора» в певному етика) або посиленням його впливу в етика, 6ioeTHka). вигляД кухаря, кондитера, пекаря

1. Вдягатися модно, але скромно, охайно.

за затпскою.

одяг мае бути охайним i ВИШУКаним•, зручним,

ппеючним 1 практичним.

4.                 Стежити за по€днанням свого вбрання.

5.                 Не користуватись прикрасами.

6.                 — знак поваги до оточуючих

7.                 Пам'ятати, що  мае бути добротою i духовною красою.

8.                 До комплекту одягу входить: ковпак, куртка, фартух, рушник.

Ви.иоги до кухаря, кондитера, пекаря акуратюсть, уважн1сть, творча

повинен буги людиною

високсй естетичноТ культури; ум1ти вщчувати красу, шукати та створювати П.

З.  повинен мати добрий 0k0Mip — YMiTH швидко i точно визначати p03Mip, масу та форму

4. Бути уважним та зосередженим. Адже прояв неуважност1 може спричинити приготування неяклсних 1 нав1ть небезпечних для життя людей страв та BHp06iB.

повинна бути розвннуга довготривала пам'ять. Адже йому       знати склад страв та

T0BapHi властивосй продукпв, правила

сюладання меню.

6.                    Кухар повинен мати добру зорову, образну пам'ять пам'ятати страв; використовувати оперативну пам'ять, готуочи p13H1 страви в певюй зпдно з рецептурами 1х приготування.

7.                    Кухар, кондитер повинен  елементами творчого мислення

Манери спикування кухаря

1    . Кухар повинен буги

2    У  не повинно бути обурення, роздратування, розпачу, 3BepxHocTi.

                                                               З.                         i  виконувати свою роботу,

дотримуючись елементарно1 культури поведжки.

4.  Бути стриманим, терплячим, доброзичливим.

5.  Бути принциповим i чесним.

6.  Бути       i

7.  Триматися з       ,           людям.

8.  Бути чуйним,    i шанобливим.

9.  Пращовати красиво , шанувати свою

                                                              1 О.                    вдосконалювати сво€ вмжня ст.,жуватися.

Вимоги до мови

1.  Кухар, кондитер повинен державною мовою.

2.  Мова — дзеркало культури людини.

З. Кухар повинен досконало знати продукщю пщпри€мства i BMiTH дати  та точну характеристику будь-якоТ страви або напою, пощлитись рецептурою страв та особливостями ix приготування.

4. Повинен  i мати знання  кухонь народ1в свпу.

Правила особисто[.МЖни

1.   Кухар, кондитер, пекар повинен дотримуватись правил oc06HcT0i

2.   Утримувати в            Нло, волосся, ротову порожнину, санпарний одяг 1 взуття. З. Проводити рук.

4. час виконання роботи не мати прикрас i годинника. 5. Використовувати        рукавички за iHcIl)YkLIi€yo.

6.                час виконання роботи волосся укладаеться в або збираеться у пучок i покриваеться ковпаком.

7.                Сво€часно проходити медогляд i мати caHiyapHY

8.                Не виходити в caHiTapH0MY         за         пщпри€мства.

- честь i

        1. Кухар повинен мати i                       честь i

2.Честь — це cycIIf1bHa людинн, Mipa поваги до Hei. З.  — форма визнання власнот  Цжуеться та людина, яка найкраще викону€ обов 'язок.

4. Кухар, кондитер повинен бути людиною високо{ естетичноТ культури; YMiTH вщчувати красу, шукати та створювати 11.

5. Кухар мае дотримуватись та смачно

займатися

ПриклаД кар 'срних сходинок професјг• кондитер предстаапенг в Додатку 6.

6.1.4 Помилки, яких припускаються люди при професп

BH6ip професй «за думки про

         Перенесення ставлення до людини, представника Ti€i або                                  власне на

Захоплення    30BH1H_IHiM або якимось окремим боком

Ототожнення шюльного навчального предмета з профекј€ю.

                            уявлення про характер            у                                    виробництва.

або небажання розбиратися у cB0ix oc06HcTicHHx якостях (схильностях,

Г)

Незнання або cB0ix особливостей, icT0THHx при BH60pi професй.

[снують Вам тому що вони можуть стан Вашого здоров'я. Це може бути спричинено особливостями Вашого або тим, що робота пов'язана з перенапруженням певних або систем Не забудьте ознайомитися з медичними протипоказаннями за а також i3 вимогами до здоров 'я людини.

Ставлення до вибору професй як до чогось Будьте до того, що Вам буде пщвишувати piBeHb, освоювати стежити за новинками в вивчати i закордонний упроваджувати його у свою трудову А можливо, i 3MiHHTH поле одержатн другу 0CBiTY й ocB0iTH мшу

Питання для самоконтролю:

Що таке проби i для чого вони Що таке кар'€ра?

Що таке культура пращ, ki вона вюлюча€ компонентн?

                   ви знаете принципи       етикн?

                   ocH0BHi вимоги пред'являються до

                   ви знаете ocH0BHi помилки, допускаються при BH60pi

людини

6.2.1

6.2.3

6.2.1 бере початок у XV-XVI ст. в kpaiHax европи. Першими стали використовуватися його apxiTekIopH того часу, представляли сво{м замовникам вже проекти, а також начерки нових p06iT.

Дещо TepMiH0M стали називати папку з малюнками художника або альбом з Завдяки замовник або будь-який бажаючий p06iT автора, а також подивитися на вже pea.T130BaHi проекти. Багато i художники i в даний час активно користуються для демонстрацп свож можливостей потенщйним клентам.

також застосовувалося i в де пщ цим TepMiH0M роз»плося стан Ti€i чи Дещо компанй взяли на озбро€ння i стали демонструвати сво{ досягнення в pi3HHx областях.

У 1980 в Сполучених Штатах Америки вперше виникла застосування в ocBiTH, звщкн вона моментально поширилася по всьому CBiTY, але поширення вона набула в та европейських краТ. Уже в

80-х P0kiB минулого з'явилася книг, присвячених використанню ocBiTH. Однак величезна книг, в яких кожен автор висловлював свое бачення проблеми, призвело до того, що визначення repMiHa в ocBiTi нема€ до цих

        Таким чином, можна сказати, що вживаючи TepMiH                           найкраще в

описувати, що Ви маете на YBa3i, в контекст1.

                                                       1)                                                            2)

                                     5)                                             6)

Рис. 62. Приюлади резюме з pi3HHx галузей:

1- резюме художника; 2 — резюме З — резюме apxiTekTopa;

4 — резюме учня; S — резюме кухаря; 6 — резюме кондитера

6.2.2 0cH0BHi функцй• i види

Основний 3MicT поляга€ в тому, щоб показати все на шо здатен на це спланована  ждивщуальна доб1рка досягнень, дось€ досягнень людини — по типу самопрезентац11.

та

Дозволяе простежити BCi етапи розвитку k0HkpeTH0i .людини.

Дозволяе виробити певну систему, що повно характеризуе людину, жа рекоменду€ться, дозволяючи тим самим дати не Т1льки характеристику досягнутому, але й побачити перспективу розвитку.  Демонстру€ досягнення й зусилля в

 Дозволя€ жшим коротко вивчити шляхи досягнення

замовника. У першу чергу, 3aM0BHHkiB ц1кавлять щна i, якщ0 €, про вас iHIIIHx 3aM0BHHkiB. Саме моменти i враховувати при його створенн1.

У першу чергу, повинне максимально розкриватн ваш за обраним напрямом, для роботодавця роботи € одним з

Якщо ви новачок в щй         то        повинно MicHITH BCi роботи, а якщо ви вже достатньо досвщчений виконавець та накопичили достатньо велика k1JIbkicTb p06iT - нема€ чого викладати абсолютно все. У      ситуащт          грамотно все продумати i Ti.1bkkI роботи.

звернугн увагу на те, що не повннно бутн перевантажено посиланнями на роботи без k0MeHTapiB. Звичайно, вашо{ роботи в IHTepHeTi е найкращим того, що вона затребувана, але не кожного замовника сподобаеться зайве блукання по в пошуках вашого креативу.

буде дуже непогано зробити застереження про те, що  прикладн p06iT ви можете вислати на вимогу. Це дуже сподоба€ться 3aM0BHHk0Bi, осп.льки ця строчка, ж би, ваше вмжня вести LI1J10Bi розмови, а значить - досвщу. При чому, незалежно того, саме Ви можете надати додаткових p06iT.


Дуже велику роль можуть 3irpaTH i про вашу роботу. Тому, якщ0 на якомусь чи е вщгуки про вашу роботу - не забудьте вказати це в

якщо роботи в газетах або журналах - чому б не згадати про це у вашому

•якщо у вас ocBiTa, вщноситься до вашоТ справи -  i це. Хоча згадати про будь ocB1Ti - це значно шанси у замовленнях, тема яких якось пов'язана з Вашим

Обов'язково у своему що будете розглянуги BCi i вщповсте в максимально короткий терм1н.

бажано вказати в помога альше k0HTakTH0i Це зробить вас альш для 3aM0BHHkiB, адже велика про себе гйдкреслю€ вашу вщкрипсть 1 чесн1сть, що може 31грати велику роль при контакт з серйозними замовниками.

необхщно прид1.лятн увагу             HaBiTb           на ваш погляд.

Наприклад, хорошим тоном вважа€ться, якщо кандидат додае до                   свое резюме.

Багато звертають увагу на rpaM0THicTb кандидата. I HaBiTb при KocTi представлених p06iT та cTpYkTypi резюме в  дружарських помилок або граматичних помилок можуть змусити роботодавця вщмовитися вщ ваших послут. Звичайно, щля вас це зда€ться  але вам запам'ятати наступний принцип: ”Хто платить - той замовля€ музику”. Тому, вам необхщно тдлаштовуватися вимоги конкретного замовника.

запам'ятайте, що лише роботи не можуть говорити за вас. Не менше про людину дае безпосередне тому якщо ви припише c06i щось зайве (або у роботи, ви не виконува.ли) - то це, швидше за все, розкри€ться. Також, не намагайтеся багато говорили про себе i розхвалити сво{ роботи, оскл.льки це буде

ознака вашого  знати c06i а також чпко уявляти i бажаний прибуток при BHk“0HaHHi вами вибраного типу p06iT.

6.2.4 Структура

1)                                                                       (портфель   (документованих) досягнень) про автора;

особливостей oc06HcTocTi автора

2)                                                                       p06iT (MaTepia,-m, що      ocH0BHi напрями та види

                      Опис основних форм i          творчо\' akTHBHocTi;

                      Розробки.

З) вщносини автора до pi3HHx

                      Висновок

                      Рекомендащйн1 листи

                      Резюме

                      BiJYk про роботу в творчому

Резюме

Резюме е головним документом людини,          пошужами роботи. У резюме коротко його oc06HcTi    досягнення, навички й          кар'€рного зростання.

Основна мета резюме - самореклама кандидата, привернення до себе уваги роботодавця, створення позитивного враження i, звичайно ж, в  - запрошення на з роботодавцем.

Правила для складання резюме

                      Резюме завжди мае бути в друованому Для роздрук1вки резюме пофбно використовуати принтер високот Rocri (лазерний) i хороший

                      Не варто використовувати при резюме pi3H0MaHiTHicTb i фарб.

                      Резюме мае бути сюладено максимально коротко, i займатн 1-2 листи.

                      вказати свое          та контактну в перших рядках резюме.

                      Якщ0 направляеться резюме комп'ютерним файлом, то використовуватн форми     (Arial, Times), i не використовувати складних


вбудованих таблиць 1 MakpociB, а також трус1в.

                      Не можна використовувати

                      резюме на

       не забути                        його на

резюме, Ti.1bkH його помилок будь-якого характеру.


Рис. 63. Приклади креативних резюме

Питання для самоконтролю:

                      ocH0BHi               порт

                      ocH0BHi види порт   Ви знаете?

                      Яке основне завдання порт

                      Якою мае бути структура порт

                      Що таке резюме, ocH0BHi правила його складання?

                      Ви знаете правила сюладання резюме?

C.O.ropnHHHq,

CIIHCOK BHKOPHCTİIHHX um•epeıı:

1.     KoÖepHHK, O. M. TexHorıorii : 10 Kİ. : rıİıpy-1HHK / O. M. KoÖepHHK, A. I. TepeıuyK,O. r. repBac [Ta iH.] K. : Jlixepa MTA, 2010.       160 c.;

2.     KoÖepHHK, A. M. TexHo:ıorı-1H : I I KM. : "KÖHHW' A. M. KoÖepHHK, A. H. TepeıuyK,O. r. repBac [H AP.] K. : CHUHH, 2012. — 160 c.;

http://tourism-book.com/pbooks/book-33/ua/chapter-1642/ http ://deınontazh. info/interıor/5 15-. html http://yac.com.ua/predınetnii-dizain-nora-vido-vido-nora-oriaami-z-betonu/ http://cikavo.com/aıticle/11738 .html http://zolotınıky.in.ua/blodabout master/178/ http://dasko.com.uajcatezorv/elitnaia-posuda/ http://leonardodavinchi.nü?iteın—7c348dbf-617e-4c8c-980d-db7ee8d5cc12&termin 7673aldleb52-439d-9475-2fffc897b05f http://uruw.vizivanie.com/photo-technogeımih-avariy.html
2

ПРИКЛАД ХМАРКИ ТЕПВ


З

СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОТ НАВЧАЛЬНОТ ПРЕЗЕНТАЦЙ

 

СлайДиВигляд слайдуКороткийопис

 

Титульний слайД про установу, навчальний заклад, тему проекту та прввище виконавця

План вјобража€ план роботи, розщли, з яких сюпадаеться презентащя

HacmynHi слайДи розкривають суть до плану. Taki слайди можуть мстити текст, зображення, схеми, ролики та звуковий супровщ

слайД висновки. Тобто узаптльнення роботи та даного проекту

Заключний слайд. В ньому зазначаеться перелж усм використаних при p060Ti над проектом джерел


Продовження додатку З

ПРАВИЛА СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЩТ

 мае бути стислою i  — чим менше щоб розкрити тему, тим краще. На слайдах не повинно бути що не вбираетесь озвучувати. Все по TeMi i коротко.

• Дотри.иуйтесь правил створення слайДТ.• с На кожному            мае Micmumucb заголовок. HaBiTb якщо один презентащТ розбитий на ki.1bka            на BCix слайдах повш-1на назва с MiHiMYM тексту на слайдах! По        максимально ckopoTiTb текст слайду. Не розмщувати на        весь той текст, що збира€тесь озвучити. Текст мае бути короткими фразами, що             3MiCT вашоТ с       на слайдах мае подаватись е        Враховуйте якай    буде демонструватись.

с СлайДи не nompi6H0 загружати зайвою       на них мае лише та       що буде             зайвого!

Продумайте Дизайн npe3eHma1!ii дизайн мае бути:

Збсиансованшм. що кожен об'ект на слайд мае вагу. При оформлены звертати увагу чи «витрима€ вагу» верхнього об'ект? Якщо, наприклад, розмстити велику картинку над маленькою, сюладаеться враження, що л,лшут трима€ на плечах велетня.с Контрастним. Фон i об'€кти на слайдах мають бути контрастних  щоб об'€кти не зливались з фоном.

с Економним. На слайдах мае лише             Bci зображення  буги доречними; вони мають демонструвати 3MicT

Це не означае, що на слайдах не може бути декоративних Хле кожен елемент декору також мае нести якийсь 3MiCT, TeMi роботи.

с €диним. При перегляд мае виникати чогось единого. У повинен бути один стиль. HaBiTb якщо ви хочете pi3Hi за 3MicT0M групи наприклад, кольором, то все piBH0 вони мають бути

ЧЊМОСЬ ЕДИНИМ (однакове 06' €kTiB,      елементи, тощо).     оформленням           повинен бути плавним.

Цотри.иуйтесь правил роботи з текстом

                              Правильно оформляйте             об'€кти.

 Керуйтесь правилом «Легко для очей та сух». Не зловживайте aHiMaI_j€k0 та звуковим супроводом. Вони буги обгрунтованими та моменти доповџџ.

Правильно використовуйте          Наприюлад„ застосовуйте iT для головного.

Правильно визначте темп        РозраховуТпе час кожного слайду таким чином, щоб встигли ознайомитись з його зм1стом, але у них не залишњлось часу вщволжатись.

Ми коротко розглянули ocH0BHi правила, яких  дотримуватись при створены презентащй.


Додаток 4

ЊХРИСИ ДИЗАЙНУ СВЯТКОВОГО ТОРТУ

Додаток 5


РЕКОМЕНДАЩТ З Ергономшного ШДБОРУ

КУХОННИХ МЕБЛВ

висоти робочот зр1ст людини

1ндив1дуальний висоти робочот поверхн1 дозволяе знизити навантаження на чубет людини.

 

«трикутник» (холодильник, мийка, плита) рекомендують розташовувати у настуюй послщовносп:

Холодильник

2. Робоче для продукпв

З. Мийка

4.      Основне м1сце для приготування 1ж1 важливо щоб воно мало достатньо

5.      Плита

6.      Робоче         ддля розм1щення iHu10i побутовот техюки комбайна,

1

2 — окном

п.литу разом з

1 шторами неможна

Правильна предмепв на кухн1

предмети в легкодоступних

М1сцях: на нижюх полицях наспнних шаф, в шухлядах.

Ti, шо використовуються — на BepxHix полицях i в тумбах.

в кухонних шафах

часто використовуоться

менше використовуються

використовуються

pdf
Додано
20 лютого 2018
Переглядів
906
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку