Поговоримо про професійні якості педагога

Кваліфікаційні вимоги до професійних компетентностей вчителя визначені Професійним стандартом (пункт 7). Ці критерії можуть використовуватися у якості «рамки професійного розвитку вчителя», а також під час комплексного оцінювання діяльності педагогів під час процедур атестації та сертифікації. Крім того, орієнтовний опис професійних компетентностей передбачає, що педагогічний працівник кожної наступної кваліфікаційної категорії має володіти компетентностями, визначеними для попередніх кваліфікаційних категорій. Тож поговоримо про професійні якості, якими має володіти вчитель відповідно до кваліфікаційної категорії «Спеціаліст».


Зауважити! 15.02.2024 МОН запропонувало для громадського обговорення проєкт нової редакції професійного стандарту «Вчитель закладу загальної середньої освіти, Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», яке триватиме до 15.03.2024. Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту приймаються в електронній формі на e-mail: ihor.baluba@mon.gov.ua або за адресою: 01135, м. Київ, просп. Берестейський, 10.


Згідно з Профстандартом для успішного виконання трудових функцій педагог має володіти такими професійними якостями:

1. Мовно-комунікативна компетентність

Ця компетентність передбачає здійснення усної та письмової комунікації державною мовою, збагачення мовлення учнів та сприяння їхній мовній творчості. 

Вона включає такі складові:

1.1. Здатність до спілкування державною мовою. 

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • вільне спілкування державною мовою на професійну тематику з використанням сучасної термінології та системи понять;
 • влучне застосування інтонаційних і позамовних засобів виразності мовлення; 
 • аргументоване висловлювання власних думок державною мовою;
 • надання вичерпних і чітких відповідей на запитання учнів про різні аспекти навчального матеріалу.

1.2. Здатність забезпечувати (за потреби) здобуття учнями освіти з урахуванням сосбливостей мовного середовища в закладі освіти (мова відповідного корінного народу або національної меншини України).

Профстандартом передбачено, що вчитель розробляє навчальні матеріали та викладає навчальні предмети (інтегровані курси) з урахуванням особливостей мовного і культурного досвіду учнів, які належать до корінних народів або національних меншин України (у тому числі таких, що здобувають освіту офіційними мовами ЄС).


1.3. Здатність забезпечувати навчання учнів іноземній мові та спілкуватися іноземною мовою у професійному колі (для вчителів іноземної мови).

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • рівень володіння іноземною мовою - В2/С1 відповідно до глобальної шкали Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;
 • застосування ефективних підходів і стратегій розвитку комунікативних умінь учнів з іноземної мови.

1.4. Здатність формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння та навички.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • використання мовних засобів для пояснення учням навчального матеріалу, постановки проблемних питань, відповідей на запитання;
 • застосування мови та мовних засобів як інструменту мотивації учнів до пізнання навколишнього світу.

Підвищити кваліфікацію разом із «На Урок»


2. Предметно-методична компетентність

Ця компетентність передбачає здатність педагога визначати предметний зміст і послідовність його опрацювання згідно з нормативними вимогами, результатами навчання учнів та їхніми освітніми потребами. 

Вона включає такі складові:

2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • знання законодавчих вимог щодо змісту повної загальної середньої освіти відповідного рівня та форм організації освітнього процесу (державні стандарти, типові освітні програми, модельні навчальні програми);
 • демонстрація академічних знань з освітньої галузі/ навчального предмета (інтегрованого курсу), володіння методиками і технологіями моделювання змісту навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів;
 • добір дидактичних матеріалів для вивчення учнями окремих тем/розділів навчальної програми відповідно до обов’язкових результатів навчання.

2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей.

Профстандартом визначено, що вчитель має вміти використовувати навчальний матеріал з метою розвитку в учнів ключових компетентностей і умінь, спільних для всіх компетентностей, навчає учнів застосовувати їх на практиці.


2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів.

Ця компетентність характеризується вмінням вчителя використовувати міжпредметні зв’язки та інтеграцію змісту різних освітніх галузей у навчанні учнів.


2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів.

Ця компетентність передбачає вміння педагога добирати доцільні сучасні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів засобами освітньої галузі/ навчального предмету (інтегрованого курсу) відповідно до визначених теми, мети і завдань уроку.


2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • застосування методик і технологій розуміння учнями себе, своїх цінностей і потреб, усвідомлення маніпуляцій і реагування на них; 
 • формування та розвиток навичок критичного мислення в учнів.

2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

Ця компетентність передбачає володіння вчителем різними методиками та інструментами оцінювання і моніторингу результатів навчання учнів, коригування їхніх індивідуальних освітніх траєкторій з урахуванням отриманих результатів.


2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • формування в учнів ціннісних ставлень до суспільства і держави, сім'ї та родини, природи, мистецтва і культури, праці, до себе (до свого фізичного, психічного, соціального «Я»), інших осіб у процесі навчання, виховання і розвитку учнів;
 • володінням методиками формування та розвитку ціннісних ставлень в учнів.

Підвищити кваліфікацію разом із «На Урок»

 

З. Інформаційно-цифрова компетентність

Ця компетентність передбачає здатність учителя працювати з інформацією і використовувати в освітньому процесі різноманітні цифрові ресурси та пристрої. 

Вона включає такі складові:

3.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • використання цифрових пристроїв, програмного забезпечення, цифрових сервісів і технологій для організації освітнього процесу та професійного спілкування;
 • опрацювання основних типів даних (тексти, презентації, графіки, електронні таблиці, аудіо- та відеоматеріали тощо); 
 • використання цифрових сервісів і технології для професійного розвитку (онлайн-тренінги, дистанційні курси тощо); 
 • захист власних персональних даних в мережі інтернет;
 • уникнення небезпек в інформаційному просторі, перевірка надійності джерел і достовірності інформації в мережі інтернет;
 • розпізнавання використання маніпуляційних технологій в мережі інтернет;
 • дотримання академічної доброчесності, вимог з охорони авторських прав під час використання та поширення електронних (цифрових) освітніх ресурсів.

3.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • добір, накопичення, упорядкування та використання електронних освітніх ресурсів в освітньому процесі та професійному розвитку;
 • удосконалення наявних електронних освітніх ресурсів відповідно до освітніх потреб учнів;
 • створення (за потреби) нових електронних освітніх ресурсів (особисто або спільно з іншими) та захист відповідної інформації;
 • надання учням доступу до електронних (цифрових) освітніх ресурсів.

3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • періодичне використання цифрових технологій з метою підвищення мотивації учнів до навчання; 
 • використання цифрових технологій для планування освітнього процесу, оцінювання результатів навчання учнів. 

Підвищити кваліфікацію разом із «На Урок»


4. Психологічна компетентність

Ця компетентність передбачає  планування та здійснення освітнього процесу з урахуванням індивідуальних особливостей школярів та заохочення їх до активної взаємодії. 

Вона включає такі складові:

 • Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів. Ця компетентність характеризується усвідомленням вчителя впливу вікових особливостей учнів на різні сфери їх розвитку, психічні процеси та використанням відповідних форм і методів роботи з учнями. Вчитель має вміти розпізнавати індивідуальні особливості учнів (навчальні стилі, типи темпераменту, особливості розвитку тощо) та враховувати їх під час планування та здійснення освітнього процесу.
 • Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності. Ця компетентність характеризується вмінням вчителя використовувати стратегії роботи, які сприяють розвитку позитивної самооцінки дітей, їхньої я- ідентичності.
 • Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність. Ця компетентність характеризується вмінням вчителя планувати освітній процес (використання методів роботи, навчальних матеріалів, навчальних завдань тошо) та здійснювати його для розвитку пізнавальної діяльності учнів.
 • Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною. Володіння цієї компетентністю характеризується вмінням вчителя вчителем підтримувати взаємодію між учнями для сприяння їхньому соціальному розвитку, формуванню навичок взаємодопомоги та співпраці.

Підвищити кваліфікацію разом із «На Урок»


5. Емоційно-етична компетентність

Ця компетентність передбачає використання способів самозбереження психічного здоров'я, застосування ненасильницької комунікації та запобігання конфліктам в освітньому процесі. 

Вона включає такі складові: 

5.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • конструктивне реагування на стрес, володіння способами запобігання професійному вигоранню;
 • розрізнення та усвідомлення власних відчуттів, почуттів та емоцій;
 • керування своїми емоціями, реакціями та діями, володіння навичками зосередження та утримування уваги, самоусвідомленості, саморегуляції, емпатичного слухання.

5.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • використання активних форм і методів навчання, під час яких учні спрямовують увагу на власні внутрішні переживання, поглиблене особисте розуміння та засвоєння навичок; 
 • демонстрація власної відкритості до можливих помилок і заохочення до цього учнів.

 5.3. Здатність усвідомлювати і поціновувати взаємозалежність людей і систем у глобальному світі.

Ця компетентність характеризується вмінням вчителя поважати розмаїття думок і поглядів, приймати та поціновувати інакшість.


 Підвищити кваліфікацію разом із «На Урок»


6.  Компетентність педагогічного партнерства

Ця компетентність передбачає здатність вчителя до рівноправних відносин між вчителем та учнем, ефективної взаємодії з батьками та конструктивну роботу у складі команди психолого-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами. 

Вона включає такі складові:

 • Здатність до суб'єкт- суб'єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі. Ця компетентність характеризується застосуванням вчителем відповідних механізмів її реалізації. 
 • Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства. Ця компетентність характеризується вмінням вчителя визначати та враховувати запити і очікування батьків щодо навчання своїх дітей та особистої участі в освітньому процесі.
 • Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами. Ця компетентність характеризується тим, що вчитель знає основні ролі і завдання членів команди психолого- педагогічного супроводу особи з ООП.

Підвищити кваліфікацію разом із «На Урок»

7. Інклюзивна компетентність

Ця компетентність передбачає використання інструментів забезпечення інклюзивного навчання та створення сприятливих умов для кожного учня з урахуванням його потреб, здібностей та можливостей.

Вона включає такі складові:

7.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • використання інструментів забезпечення інклюзивного навчання;
 • застосування принципів і стратегій універсального дизайну та розумного пристосування для забезпечення доступності освітнього середовища.

7.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • застосування індивідуального та диференційованого підходів для надання індивідуальної підтримки учням; 
 • розробка (за потреби) індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану для осіб із ООП спільно з іншими фахівцями та батьками.

7.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Ця компетентність характеризується тим, що  вчитель вміє виявляти потреби, здібності, інтереси, навчальні можливості учнів та організовувати з їх урахуванням процес навчання, виховання і розвитку.


 Підвищити кваліфікацію разом із «На Урок»


8.  Здоров'язбережувальна компетентність

Ця компетентність передбачає створення умов для збереження здоров'я школярів та проведення профілактичних заходів з учасниками освітнього процесу з цього питання.

Вона включає такі складові:

8.1. Здатність організовува­ти безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • застосування правил безпеки життєдіяльності, санітарних правил і норм, протиепідемічних правил, засад раціональної організації праці та відпочинку;
 • добір та застосування в освітньому середовищі здоров’язбережувальних засобів і ресурсів;
 • своєчасне розпізнавання ознак насильства, булінгу (цькування), здійснення заходів щодо їх запобігання та протидії.

8.2. Здатність здійснювати профілактично-просвітницьку роботу з учнями та іншими учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни.

Ця компетентність передбачає володіння вчителем методик профілактично- просвітницької роботи щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни.


8.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • планування та здійснення освітнього процесу з урахуванням засад здорового та безпечного способів життя;
 • популяризація здорового та безпечного способу життя, формування в учнів стійкого інтересу та позитивної мотивації до особистої гігієни, фізичної активності і відпочинку, безпечної поведінки, здорового харчування, запобігання шкідливим звичкам.

8.4. Здатність зберігати особисте фізичне та психічне здоров’я під час професійної діяльності.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • дотримання правил безпеки життєдіяльності, санітарно- гігієнічних вимог, протиепідемічних правил;
 • володіння прийомами збереження особистого фізичного та психічного здоров’я.

 8.5. Здатність надавати домедичну допомогу учасникам освітнього процесу.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • знання умов надання домедичної допомоги відповідно до законодавства; 
 • розпізнавання зовнішніх ознак погіршення самопочуття людини;
 • володіння прийомами та навичками надання домедичної допомоги в різних ситуаціях;
 • надання домедичної допомогу учасникам освітнього процесу у випадку погіршення самопочуття, отримання травм та інших ситуаціях (у разі потреби).

 Підвищити кваліфікацію разом із «На Урок»


9. Проєктувальна компетентність

Ця компетентність характеризується здатністю вчителя проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів та організовувати безпечне освітнє середовище з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей та освітніх потреб.


 Підвищити кваліфікацію разом із «На Урок»


10. Прогностична компетентність

Ця компетентність передбачає здійснення різних видів планування освітнього процесу залежно від поставленої мети, індивідуальних особливостей учнів та діяльності конкретного закладу освіти.

Вона включає такі складові:

10.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу.

Ця компетентність характеризується вмінням вчителя визначати цілі, завдання та очікувані результати навчального заняття, іншого освітнього заходу.


10.2. Здатність планувати освітній процес.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • планування ходу навчального заняття, чіткий розрахунок необхідного часу для кожного його етапу і забезпечення можливості зворотного зв’язку із учнями; 
 • аналіз навчального матеріалу, що має бути опанований учнями, та передбачення труднощів, які можуть виникнути у них щодо засвоєння матеріалу; 
 • планування освітнього процесу на основі освітньої програми закладу освіти і навчальних програм з предметів (інтегрованих курсів) з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, особливостей освітньої діяльності закладу освіти; 
 • моделювання навчальних занять на основі компетентнісного. діяльнісного, особистісно-орієнтованого підходів.

Підвищити кваліфікацію разом із «На Урок»

11. Організаційна компетентність

Ця компетентність передбачає організацію навчання, виховання та розвитку школярів згідно з чинним законодавством, раціональне використання навчального часу.

Вона включає такі складові:

11.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • організація та керування взаємодією учнів в ході навчального заняття відповідно до навчальних цілей і способів засвоєння матеріалу;
 • використання ефективних засобів для навчання, виховання і розвитку учнів у ході навчального заняття і позанавчальній діяльності; 
 • оптимальний розподіл часу навчального заняття; 
 • застосування прийомів організації індивідуальної, групової, колективної діяльності учнів.

 11.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • організація навчальних занять різних типів;
 • застосування різних видів і форм навчально-пізнавальної діяльності учнів відповідно до дидактичних цілей і поставлених завдань, з урахуванням їхніх вікових та інших індивідуальних особливостей;
 • пошук нових, сучасних форм навчальної та пізнавальної діяльності учнів і використання їх у педагогічній діяльності.

Підвищити кваліфікацію разом із «На Урок»


12. Оцінювально-аналітична компетентність

Ця компетентність передбачає застосування різних форм оцінювання результатів навчання учнів, дотримання академічної доброчесності.

Вона включає такі складові:

12.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • здійснення різних видів оцінювання результатів навчання учнів (формувальне, поточне, підсумкове тощо) з використанням відповідних методик і критеріїв оцінювання;
 • застосування формувального оцінювання з метою підтримки учнів в освітньому процесі;
 • забезпечення компетентнісного та особистісно зорієнтованого підходів у навчанні; 
 • добір завдань для оцінювання результатів навчання учнів відповідно до державних стандартів освіти, їх адаптація або вдосконалення (за потреби);
 • розробка критеріїв формувального оцінювання результатів навчання учнів;
 • врахування результатів формувального та підсумкового оцінювання для визначення цілей навчання разом із учнями.

12.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • використання методів аналізу результатів навчання учнів з метою подальшого врахування у плануванні освітнього процесу;
 • надання  конструктивних коментарів щодо результатів виконаних учнями завдань;
 • аналіз помилок і труднощів учнів з метою надання їм підтримки у навчанні.

12.З. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів.

Ця компетентність характеризується вмінням вчителя використовувати методи, прийоми для розвитку в учнів здатності до самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання.


 Підвищити кваліфікацію разом із «На Урок»


13. Інноваційна компетентність

Ця компетентність передбачає створення моделей навчання (формулювання гіпотез, проведення досліджень та інтерпретація результатів), інтеграція інновацій у власну педагогічну практику.

Вона включає такі складові:

13.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі.

Ця компетентність характеризується вмінням вчителя визначати доцільність застосування різних методів наукового пізнання (спостереження, експеримент, збір та аналіз даних тощо) в освітньому процесі відповідно до змісту навчання.


13.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності.

Ця компетентність характеризується вмінням вчителя добирати та застосовувати інноваційні форми, методи, прийоми, засоби навчання у педагогічній діяльності, оцінювання їхньої результативності.


13.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • аналіз різноманітних підходів до розв’язання проблем, визначення їхніх переваг і ризиків, застосування різних джерел для пошуку додаткової інформації, що є важливою для розв’язання проблем і запобігання їм;
 • демонстрація відкритості до ідей та рішень усіх учасників освітнього процесу, готовності розглядати пропозиції та апробувати нові підходи до розв’язання проблем і запобігання їм.

Підвищити кваліфікацію разом із «На Урок»


14. Здатність до навчання впродовж життя

Ця компетентність передбачає аналіз можливостей та планування професійного зростання для досягнення стратегічних й операційних цілей.

Вона вона включає такі складові:

14.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя.

Ця компетентність характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • визначення операційних цілей підвищення фахової майстерності відповідно до власних професійних потреб;
 • планування власного професійного розвитку відповідно до визначених цілей;
 • вибір видів, форм, програм та суб’єктів підвищення кваліфікації відповідно до власних професійних потреб.

 14.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо).

Ця компетентність характеризується вмінням вчителя взаємодіяти з педагогом-наставником, іншими вчителями для забезпечення особистого професійного розвитку та адаптації до умов професійної діяльності.


 Підвищити кваліфікацію разом із «На Урок»


15. Рефлексивна компетентність

Ця компетентність передбачає здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності, визначати індивідуальні професійні потреби та характеризується наявністю таких знань, умінь та навичок вчителя:

 • аналіз та оцінка результатів власної професійної діяльності (з урахуванням результатів навчання учнів, моніторингових досліджень тощо), власного рівня професійної компетентності та його вплив на результати професійної діяльності;
 • визначення відповідності власних професійних компетентностей чинним вимогам, сильних і слабких сторін власної педагогічної діяльності, потреби в розвитку власних компетентностей (з урахуванням освітніх інновацій, індивідуальних освітніх потреб учнів тощо).

Підвищити кваліфікацію разом із «На Урок»


Педагогічні працівники зобов'язані підвищувати професійну майстерність, але разом з тим вони мають право обирати види, напрями та суб'єктів підвищення кваліфікації. Приєднуйтеся до спільноти прогресивних освітян та отримуйте безліч цікавих ідей для натхнення!  

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter