Як реалізувати стратегію розвитку та освітню програму закладу освіти? Це можливо тільки за умови чіткого планування роботи кожної сфери багатогранного шкільного життя. Що відрізняє якісне планування від звичайного? Ясність перспектив, конкретність поставлених завдань, чіткий розподіл обов'язків і оперативне координування роботи. Саме на таких принципах має бути побудований річний план роботи школи. 

Річний план роботи – документ, що регламентує діяльність школи на весь навчальний рік, зокрема літні канікули (з 1 вересня поточного року по 31 серпня наступного року). Він має відбивати всі аспекти шкільного життя та координувати роботу всіх учасників освітнього процесу.

Ідеальний річний план має бути стислим, конкретним, лаконічним. Проте часто зустрічаються типові недоліки, а саме:

 • відсутній системний підхід до планування (плани ієрархічних рівнів і різних структурних підрозділів не утворюють цілісну систему);
 • недостатня аналітична основа планів (аналіз замінюється переліком проведених заходів або статистичними даними);
 • відсутні зв'язки між аналізом стану освітньої діяльності та поставленими завданнями (або між завданнями та запланованими на новий навчальний рік заходами);
 • неконкретність основних завдань та заходів на новий навчальний рік;
 • нерівномірний розподіл заходів щодо термінів і між виконавцями;
 • висока щільність планів чи планування нереальних за обсягом робіт;
 • не враховуються реальні потреби навчального закладу і зовнішнього середовища; 
 • план складають декілька осіб, а це тягне за собою пасивне ставлення до виконання плану колективом, низьку виконавчу мотивацію та дисципліну. 

Також при складанні плану слід дотримуватися розумного балансу щодо його обсягу. Не варто занадто деталізувати та перераховувати нормативні документи в кожному розділі. 

Як зробити процес створення річного плану максимально ефективним?Його можна розбити на чотири етапи.

Перший етап. Підготовка до планування

Мета підготовчого етапу – зібрати та проаналізувати матеріали про вплив внутрішкільного планування на якість освітнього процесу. Погодьтеся, що декільком особам зробити це складно. Що робити? Залучайте до процесу створення річного плану всіх учасників освітнього процесу!

Видання наказу

Наприкінці навчального року бажано видати наказ про підготовку проєкту плану роботи ЗЗСО на новий навчальний рік. Він може містити:

 1. Терміни роботи з підготовки проєкту річного плану.
 2. Дані осіб, відповідальних за підготовку кожного розділу плану.
 3. Склад робочих комісій із підготовки розділів проєкту плану.
 4. Основні напрями діяльності робочих комісій.
 5. Строки обговорення та затвердження річного плану школи на новий навчальний рік на засіданні педагогічної ради.

Визначення цілей

Важливою складовою роботи є визначення цілей на навчальний рік та узгодження їх зі стратегічними цілями школи. Мета має бути: 

 • конкретною (відчутність результату);
 • реальною (досяжність результату);  
 • контрольованою (можливість оцінювання рівня досягнення результату); 
 • спадкоємною.

Визначення структури

Процес структуризації річного плану не регламентується нормативними документами і є здебільшого варіативним. Але варто обирати структуру, яка враховує специфіку школи та індивідуальні особливості розвитку закладу освіти. Наприклад:

1. Структура річного плану відповідає структурі стратегії розвитку школи. Це значно спрощує підготовку, деталізує поставлені цілі й завдання.

2. Структура розробляється за напрямами внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти. Вона може включати: 

 • рсвітнє середовище закладу освіти;
 • систему оцінювання здобувачів освіти;
 • педагогічну діяльність педагогічних працівників закладу освіти;
 • управлінські процеси закладу освіти.

3. Власний підхід до створення річного плану.

Форма написання річного плану також може бути різною: календарною (помісячно), циклічною (містити певну циклічність форм роботи), текстовою (мати текстовий опис змісту), табличною (мати табличну форму написання), блоково-схемною (розбитою на певні блоки роботи). Але в будь-якому разі про кожен захід має надаватися певна інформація:

 • строки виконання;
 • інформація про відповідальних за реалізацію; 
 • форма узагальнення за результатами виконання (наказ, графік, розклад, аналітична довідка тощо);
 • відмітка про виконання.

Підготовка аналізу річного плану

Аналіз роботи за минулий навчальний рік є найскладнішим та найвідповідальнішим етапом роботи. Він має охоплювати всі напрями роботи  згідно зі ч.3 ст. 41 Закону України «Про освіту» та включати:

 • стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти; 
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, а також для самостійної роботи здобувачів освіти; 
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

Джерелами матеріалів можуть бути:

 • протоколи шкільних конференцій, засідань педагогічних рад, нарад при директорові, зборів трудового колективу школи, загальношкільних батьківських зборів тощо;
 • довідки за підсумками перевірки шкільної документації (класних журналів, щоденників, зошитів і особових справ учнів, журналів з техніки безпеки тощо);
 • матеріали психологічних і соціологічних досліджень учасників освітнього процесу;
 • аналітичні довідки (за змістом освітнього процесу, за результатами контролю позакласної роботи, за станом матеріально-технічної
 • бази та санітарно-гігієнічного режиму школи тощо);
 • підсумки діагностики навчальних результатів, освітнього моніторингу, ДПА та ЗНО здобувачів освіти;
 • підсумки шкільних, районних, міських предметних олімпіад та інших інтелектуальних конкурсів;
 • результати спортивних змагань;
 • статистичні документи;
 • матеріали про результати інституційного аудиту; 
 • матеріали про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Аби проєкт річного плану був глибоким, змістовним і не перетворився на формальність, доцільно використовувати результати самооцінювання та провести анкетування працівників ЗЗСО, учнів базової та старшої школи та батьків. Це дозволить висвітлити позитивні та негативні фактори життєдіяльності школи, врахувати побажання учасників освітнього процесу щодо вдосконалення роботи.

Найважливіше під час аналізу – це визначити причини невиконання заходів! Це дозволить зрозуміти чинники та фактори, що унеможливили досягнути поставлені цілі, а згодом і знайти способи корекції. І це вже наступний крок до створення ідеального річного плану.  

Другий етап. Підготовка проектів плану за основними напрямами

Розробити план – це передбачити певний комплекс заходів щодо вдосконалення освітнього процесу. Для початку варто ще раз переглянути основні законодавчі акти (Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Санітарний регламент для ЗЗСО тощо), вивчити нові нормативні документи, теоретичні та методичні матеріали з питань розвитку освіти в цілому і планування зокрема. Слід пам'ятати, що чудовий план характеризується не кількістю і гучними назвами заходів, а їх педагогічною доцільністю, комплексним підходом до навчання школярів на основі взаємодії педагогів, учнів та батьків.

Планування може включати наступні розділи: 

1. Освітнє середовище закладу освіти

1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання і праці.

1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

 1. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.
 2. Система оцінювання здобувачів освіти
 3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти:
 4. Організація роботи з обдарованими учнями.
 5. Виховний процес у закладі освіти.
 6. Управлінські процеси закладу освіти.
 7. Тематика засідань дорадчих колегіальних органів.
 8. Накази директора школи. 
 9. Кадрова політика та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
 10. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму.
 11. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.

Дуже важливо, щоби план орієнтував на більш високий освітній рівень, якщо порівнювати з досягнутим, щоби він ефективним інструментом згуртування колективу.

Третій етап. Оцінка плану з точки зору його здійсненності

На цьому етапі робоча група має провести самоаналіз і надати оцінку проєкту річного плану за критерієм здійсненності. Що він означає? Оцінка за таким критерієм передбачає визначення розумної щільності плану, що виключає перевантаження виконавців запланованими заходами. Це допоможе одночасно зробити кількісний прогноз фактів виконання чи невиконання запланованих заходів та проаналізувати можливі складнощі та ризики.

Четвертий етап. Затвердження річного плану на засіданні педради

Зазвичай остаточний варіант річного плану затверджується в серпні на першому засіданні педагогічної ради. Аби обговорення було конструктивним і результативним, бажано за декілька днів до засідання роздати проєкт плану всім членам педради, щоб вони змогли сформувати власну думку, надати зауваження та пропозиції. Після обговорення та прийняття педрадою рішення про схвалення, річний план остаточно редагується. Також варто не забути про правила оформлення:

 • оформити титульний лист, на якому вказати дату схвалення плану педагогічною радою та дату його затвердження (з підписом директора та печаткою школи);
 • пронумерувати та прошити сторінки.

І ось тепер план став нормативним документом, обов'язковим для виконання всіма працівниками школи. Він друкується в необхідній кількості примірників: один екземпляр – для зберігання у номенклатурі справ школи, а робочі екземпляри – для адміністрації школи. Також річний план необхідно оприлюднити та пояснити всім учасникам освітнього процесу цілі та завдання на зборах.

Як перевіряти реалізацію річного плану та вносити зміни?

Для моніторингу виконання плану визначте певну періодичність перевірки та тип наради (наприклад, щомісяця на нараді при директорові). Складіть контрольний лист, прикріпіть його до плану та вкажіть контрольні заходи (за назвами розділів плану). Результати моніторингу можна позначати позначкою «так», «частково виконано», «ні». Нереалізовані заходи варто взяти на контроль та перевірити їх на наступній нараді.

План можна редагувати, якщо необхідно додати або виключити заходи через зміни законодавства, виправити помилки, перенести заплановані заходи на більш пізній термін чи змінити виконавця. 

Річний план роботи школи – це не лише настільна книга директора школи! Це ефективний інструмент реалізації стратегічного розвитку закладу освіти та скоординована діяльність всіх учасників освітнього процесу!

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter