Поурочний план електрогазо зварювальників

Про матеріал
Поурочний план з професіі електрогазо зварювальник ручного дугового зварювання 2019-2020 учбовий рік
Перегляд файлу

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета "Спецтехнологія"

Професія —7212.1 Електрогазозварник

Кваліфікація — 2 розряд

 

№ з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Вступ

1

 

2.

Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви. Підготовка металу до зварювання.

20

 

3.

Обладнання зварювального поста для ручного дугового зварювання

10

 

4.

Електрична дуга та металургійних процесів при зварюванні

8

 

5.

Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами

30

2

6.

Основні відомості про зварювання в захисних газах

8

 

7.

Деформації та напруги при зварюванні

6

 

8.

Дефекти та контроль якості зварних швів і з'єднань

12

2

9.

Техніка дугового наплавлення

10

 

10.

Особливості зварювання деяких типів зварних конструкцій

10

 

 

Всього:

144

4

 

Тема 1. Вступ

Структура і задачі курсу. Значення зварювального виробництва для промисловості.

Історія розвитку зварювання металів, вклад вітчизняних вчених.

Значення професії електрогазозварника.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою електрогазозварника ручного зварювання.

Тема 2. Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви.

Підготовка металу до зварювання.

Загальні відомості про зварювання, як технологічного процесу. Переваги зварювання перед іншими способами з'єднання деталей.

Сутність і класифікація видів зварювання. Визначення зварного з'єднання. Класифікація типів зварних з'єднань. Класифікація зварних швів. Геометричні параметри зварного шва. Умовні позначення швів зварних з'єднань.

Підготовка металу до зварювання: правка, розмічання, вирізання, складання деталей. Складальне оснащення та пристрої. Перевірка якості складання.

Тема3. Обладнання зварювального поста для ручного дугового зварювання

Загальні вимоги до обладнання зварювального поста. Основні види зварювальних постів.

Будова типового зварювального трансформатора. Регулювання зварювального струму. Технічні характеристики трансформаторів.

Будова типового зварювального випрямляча. Пряма і зворотна полярність. Регулювання зварювального струму. Технічна характеристика випрямляча.

Будова типового зварювального перетворювача. Регулювання зварювального струму. Технічна характеристика перетворювача.

Обслуговування джерел зварювальної дуги. Обов'язки зварника.

Приладдя та інструмент зварника.

Види електродотримачів за конструктивним виконанням. Технічні характеристики електродотримачів.

Гнучкі кабелі для підведення струму, їх маркування та технічні характеристики. Сполучні муфти та з’єднувачі. Інструменти. Комплекти електрозварника (КИ-125, КИ-315). Одяг зварника.

Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при обслуговуванні зварювального поста.

 

Тема 4. Електрична дуга та металургійні процеси при зварюванні

Основні відомості про зварювальну дугу, її визначення. Види зварювальних дуг. Умови горіння зварювальної дуги, її будова та особливості. Теплова дія дуги. Нагрівання виробу і коефіцієнт корисної дії дуги. Пряма і зворотна полярності. Способи запалювання зварювальної дуги. Ознаки горіння, що характеризують оптимальні умови, дуги. Стабілізація горіння дуги.

Поняття про металургійні процеси зварювання. Характерні риси металургійних процесів при зварюванні сталі у порівнянні зі звичайним металургійним процесом.

Забруднення металу шва, шкідливі домішки, причини забруднення металу шва. Способи боротьби із забрудненням.

Види і причини виникнення тріщин. Основні заходи щодо запобігання утворення тріщин.

Будова зварного з'єднання. Зона зварного з'єднання.

Тема 5. Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами

Поняття про технологію ручного дугового зварювання.

Техніка наплавлення швів. Запалювання зварювальної дуги. Довжина дуги. Положення електрода. Коливальні рухи електрода. Наплавлення валиків, його сутність і техніка. Способи заповнення шва по довжині і перетину. Кінцівка шва.

Технологія зварювання, вибір його режиму. Основні і додаткові показники режиму зварювання. Вплив показників режиму зварювання на розміри і форму шва. Типові види дефектів і засоби їх запобігання.

Техніка зварювання. Зварювання у нижньому положенні. Зварювання стикових швів. Зварювання кутових швів.

Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при ручному дуговому зварюванні.

Лабораторно-практична робота №1 (2 год). Вивчення основних параметрів режиму зварювання.

 

Тема 6 Аппаратура для газового зварювання і різання металів. (19 год)

 

 

Тема 7 Технологія газового зварювання і різання металів. (19 год)

Поняття про технологію газового зварювання. Застосування газового зварювання. Особливості технології зварювання сталів. Зварювання вуглецевих конструкційних сталей. Зварювання кольорових металів.

Основні умови різання металів. Вплив складу сталі на різання. Умови розрізання вуглецевих та низьколегованих сталей киснем.

Прийомі різання в середині контуру деталей. Пристосування для різання. Прийомі різання профільного прокату та прутків.

Режим різання сталі великих товщин. Пакетне різання.

Техніка машинного різання і підготовка поверхні металу до різання. Процес різання. Пробивка отворів. Різання кромок одним, двома і трьома різаками.

Якість кисневого різання. Деформації при різанні. Види деформації. Способи боротьби з ними.

Вимоги до організації робочого місця і безпека праці при газовому різанні і зварюванні.

 

Тема 6. Основні відомості про зварювання в захисних газах

Сутність зварювання в захисних газах. Захисні гази. Їх характеристика, марки, сорти. Балони для стиснених, зріджених і розчинних газів. Конструкція балонів, зберігання і транспортування балонів. Кольори балонів для різних газів. Правила забезпечення захисту швів під час зварювання.

 

Тема 7. Деформації і напруги при зварюванні

Основні поняття: сила, напруга, деформація; зв'язок між ними. Сили зовнішні і внутрішні. Пружна і пластична деформація. Види напруги в матеріалі.

Види деформацій при зварюванні. Види деформацій у площині і поза площиною зварних з'єднань.

Основні засоби зменшення деформацій і напруги при зварюванні. Конструктивні і технологічні засоби боротьби з деформаціями і напругами.

Виправлення деформованих зварних конструкцій

Тема 8. Дефекти зварних з'єднань і їх усунення

Класифікація дефектів зварних швів. Дефекти форми шва: напливи і набіги, підрізи, незаплавлені кратери, проплавлення, газові пори, шлакові включення, тріщини, не провари.

Причини дефектів і способи їх запобігання. Засоби запобігання дефектів. Способи усунення дефектів.

Види контролю якості зварних  з'єднань і виробів. Загальні відомості про види контролю, що не руйнують зварні шви і вироби.

Основні дефекти, що виявляються в процесі контролю на непроникність. Види і сутність контролю швів на непроникність: вакуумуванням, гідравлічним і пневматичним тиском, повітрям і повітрям з аміаком. Методика проведення випробувань. Визначення якості зварювання за результатами випробувань. Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при проведенні випробувань.

Лабораторно-практична робота №2 (2 год). Випробування зварювальних швів на непроникність.

Тема 9. Техніка дугового наплавлення

Сутність та призначення процесу наплавлення. Види наплавочних робіт. Технологія ручного дугового наплавлення. Контроль якості наплавлення.

Тема 10. Особливості зварювання деяких типів конструкційних виробів

Типи і застосування зварних конструкцій. Балки. Їх типи і застосування. Особливості зварювання балочних конструкцій. Решітчасті конструкції, особливості їх зварювання. Листові конструкції, резервуари, особливості їх зварювання. Зварювання трубчастих конструкцій.


ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ІЛЛІЧІВСЬКИЙ  ПРОФЕСІЙНИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ  ЛІЦЕЙ»

                                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з НВР

________________ С.С. Войтенко

«___»____2019р

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Спецтехнологія

Професія:  7212 Електрогазозварник

Рівень кваліфікації: 2 розряд 

Тематичний план

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Всього

З них ЛПР

ЕГЗ – 2.1.1

Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви

Контроль якості зварних швів і з’єднань

 

14

 

ЕГЗ – 2.2.1

Забезпечення безпечної і безаварійної роботи устаткування

10

 

ЕГЗ – 2.3.1

Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами

Технологія газового зварювання металів

Технологія напівавтоматичного дугового зварювання

38

 

ЕГЗ – 2.3.2

Технологія кисневого різання металів

10

 

ЕГЗ – 2.3.3

Дефекти зварних з'єднань і їх усунення. Контроль якості зварювальних робіт

14

 

Разом

86

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

ЕГЗ – 2.1.1

Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви

Визначення зварювання як технологічного процесу. Переваги зварювання перед іншими способами з’єднань деталей.

Сутність і класифікація видів зварювання. Визначення зварного з’єднання. Класифікація типів зварних з’єднань. Класифікація зварних швів. Геометричні параметри зварного шва. Умовні позначення швів зварних з’єднань. Підготовка металу до зварювання: правка, розмічання, вирізання, складання деталей. Складальне оснащення та пристрої. Перевірка якості складання.

Матеріали для зварювання та наплавлення.

ЕГЗ – 2.1.1

Контроль якості зварних швів і зєднань

Види контролю зварного з’єднання: зовнішній огляд, випробування на щільність, гідравлічні випробування, механічні випробування, металографічні випробування, просвічування рентгенівським та гама-випромінюванням,  магніто-графічна й ультразвукова дефектоскопія.

ЕГЗ – 2.2.1

Забезпечення безпечної і безаварійної роботи устаткування

Проведення щозмінних оглядів та технічне обслуговування обладнання та апаратури, які експлуатуються.

Запобігання, виявлення та усунення недоліків у роботі устаткування та апаратури. Ремонт інструментів і пристосувань.

 

ЕГЗ – 2.3.1

Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами

Поняття про технологію ручного дугового зварювання.

Зварювальна дуга, її будова та особливості, умови горіння, види зварювальних дуг. Теплова дія дуги. Нагрівання виробу і коефіцієнт корисної дії дуги. Пряма і зворотна полярності.

Техніка наплавлення швів. Запалювання зварювальної дуги. Довжина дуги. Положення електрода. Коливальні рухи електрода. Наплавлення валиків, його сутність і техніка. Способи заповнення шва по довжині і перетину. Кінцівка шва.

Технологія зварювання, вибір його режиму. Основні і додаткові показники режиму зварювання. Вплив показників режиму зварювання на розміри і форму шва. Типові види дефектів і засоби їх запобігання.

Техніка зварювання. Зварювання у нижньому положенні. Зварювання стикових швів. Зварювання кутових швів.

ЕГЗ – 2.3.1

Технологія газового зварювання металів

Поняття про технологію газового зварювання.

Основи технології газового зварювання. Зварювальне полум'я. Структура ацетиленокисневого полум'я. Види полум'я, його теплові характеристики.

Техніка газового зварювання. Ліве і праве зварювання. Положення пальника при газовому зварюванні. Вибір способу зварювання залежно від положення шва в просторі. Режими зварювання. Застосування газового зварювання.

ЕГЗ – 2.3.1

Технологія напівавтоматичного дугового зварювання

Технологічні особливості напівавтоматичного зварювання вуглецевих сталей у захисних газах і під флюсом першої групи зварювальності. Способи виконання двобічних стиків швів. Технологічні засоби, що запобігають проникненню рідкого металу в зазори між краями.

Однобічне напівавтоматичне дугове зварювання стикових швів. Способи виконання кутових швів. Техніка зварювання стикових, кутових, таврових і напусткових  з'єднань. Розрахунок і вибір режиму зварювання.

Особливості напівавтоматичного дугового  зварювання порошковим і самозахисним дротом. Роль шлакоутворюючих у захисті металу ванни від кисню і азоту повітря. Зварювання порошковим дротом у захисних газах і під флюсом. Застосування порошкового дроту з внутрішнім захистом для зварювання відкритою дугою.

Наплавлення дугове в захисних газах. Сутність процесу  наплавлення. Вибір хімічного складу металу. Напівавтоматичне наплавлення в захисних газах і під шаром флюсу. Одношарове і багатошарове наплавлення.    

Наплавлення порошковим дротом. Вибір марки порошкового дроту.

Деформації при зварюванні і наплавленні, причини виникнення і запобіжні заходи.

 

ЕГЗ – 2.3.2

Технологія кисневого різання металів

Основи  технології кисневого різання: умови різання металів окисненням, розрізуваність металів, вплив легуючих елементів на розрізуваність металів, режим та техніка кисневого різання.

Кисневе різання пластин різної товщини  з вуглецевих сталей першої групи розрізуваності.  Різання сталей великої товщини (8-10 мм). Прямолінійне та криволінійне різання. Особливості технології різання профілів металу. Точність і якість різання.

Поверхневе, плазмово-дугове різання.

ЕГЗ – 2.3.3

Дефекти зварних з'єднань і їх усунення. Контроль якості зварювальних робіт.

Показники якості зварних з’єднань. Контроль якості металу заготовок і чистоти обрізки країв під зварювання шляхом зовнішнього огляду неозброєним оком і через лупу. Способи перевірки правильності зрізу країв і ретельного їх очищення під зварювання.

Контроль якості зварювальних матеріалів: електродів, дроту, захисного газу.

Контроль якості збирання конструкцій під зварювання, розташування, кількості і розмірів прихваток.

Види контролю в процесі зварювання: постійне спостереження за станом зварювальної апаратури, інструменту, приладів, пристосувань. Контроль режиму зварювання, послідовності накладення швів.

Класифікація дефектів зварних швів. Дефекти форми шва: напливи і набіги, підрізи, незаплавлені кратери, проплавлення, газові пори, шлакові включення, тріщини, непровари, причини дефектів і способи їх запобігання.

Засоби запобігання дефектів, вплив дефектів на працездатність зварювальних конструкцій. Способи усунення дефектів.

Вирубка, виплавлення дефектних місць, повторне заварювання.

 

Укладач    Фатєєва Л.В.

Розглянуто на засіданні методичної комісії

 зварювально-судноремонтного профілю

та загальнопрофесійної підготовки

(сумісно морських професій)

Протокол №01від 29.08.2019

Зав. МК __________ Малогулко Н.І..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ІЛЛІЧІВСЬКИЙ  ПРОФЕСІЙНИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ  ЛІЦЕЙ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з НВР

________________ С.С. Войтенко

«___»____2019р

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з предмета Спецтехнологія

Професія:  7212 Електрогазозварник

Рівень кваліфікації: 2 розряд 

 

Код навчального модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин на компетентність

уроку

Кількість годин на урок

Назва уроку

ЕРЗ – 2.1.1

Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

1

1

 

1

1

 

1

1

1

 

1

Визначення зварювання як техпроцесу.

Сутність і класифікація видів зварювання

 Переваги зварювання

 Визначення зварного з’єднання.

 Класифікація типів зварних з’єднань.

 Класифікація зварних швів.

 Геометричні параметри зварного шва.

 Умовні позначення швів зварних з’єднань.

 Підготовка металу до зварювання

Складальне оснащення та пристрої. Перевірка якості складання.

Матеріали для зварювання та наплавлення.

ЕРЗ – 2.2.1

Забезпечення безпечної і безаварійної роботи устаткування

 

 

 

10

 

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

Проведення щозмінних оглядів

Технічне обслуговування обладнання.

Технічне обслуговування апаратури.

Запобігання недоліків у роботі устаткування

Запобігання недоліків у роботі апаратури.

Виявлення недоліків у роботі устаткування .

Виявлення недоліків у роботі апаратури.

Усунення недоліків у роботі устаткування.

Усунення недоліків у роботі апаратури

Ремонт інструментів і пристосувань

ЕРЗ – 2.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологія газового зварювання металів

 

 

 

 

Технологія напівавтомат.  дугового зварювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

 

1

 

1

 

1

1

1

 

1

 

1

 

1

1

 

 

1

1

 

1

 

 

 

1

 Технологія ручного дугового зварювання

Поняття про технологію ручного дугового звар-ня.

Зварювальна дуга, її будова та особливості, види .

Коефіцієнт корисної дії дуги. Пряма і зворотна поляр.

Запалювання зварювальної дуги. Довжина дуги.

 Коливальні рухи електрода. Наплавлення валиків.

 Вибір режиму зварювання. Вплив показників режим

 зварювання на розміри і форму шва.

Типові види дефектів.

Засоби запобігання дефектів.

Техніка зварювання. Зварювання у нижньому полож.

Зварювання стикових швів.

Зварювання кутових швів.

 Технологія газового зварювання металів

Поняття про технологію газового зварювання.

Зварювальне полум'я. Структура ацетиленокисневого полум'я. Види полум'я, його теплові характеристики.

Техніка газового зварювання.

Ліве і праве зварювання. Положення пальника.

Режими зварювання.

Застосування газового зварювання.

Технологія напівавтоматичного дугового зварювання

Технологічні особливості напівавтом.зварювання вуглецевих сталей у захисних газах і під флюсом.

 Способи виконання двобічних стиків швів.

 Однобічне напівавтоматичне дугове зварювання

стикових швів,кутових швів.

Розрахунок і вибір режиму зварювання.

Зварювання порошковим  дротом.

Зварювання самозахисним дротом.

 Сутність процесу  наплавлення в захисних газах                                         

і під шаром флюсу.

Наплавлення порошковим дротом.

Деформації при зварюванні і наплавленні.

 

ЕРЗ – 2.3.2

 

Технологія кисневого різання металів

 

 

10

 

1

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

1

 

 

Основи  технології кисневого різання:

Умови різання металів окисненням.

 Вплив легуючих елементів на різку металів.

 Режим кисневого різання.

Техніка кисневого різання

Кисневе різання пластин різної товщини. 

 Різання сталей великої товщини (8-10 мм).

Прямолінійне та криволінійне різання.

Особливості технології різання профілів металу.

 Точність і якість різання.

Поверхневе, плазмово-дугове різання.

 

ЕРЗ – 2.3.3

 

 

 

 

 

 

 

Дефекти зварних з'єднань і їх усунення. Контроль якості зварювальних робіт

 

12

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

1

1

1

 

1

1

 

1

Показники якості зварних з’єднань.

 Контроль якості металу заготовок шляхом зовнішнь

ого огляду неозброєним оком і через лупу.

Контроль якості зварювальних матеріалів: електродів, дроту, захисного газу.

Контроль якості збирання конструкцій під зварювання, розташування, кількості і розмірів прихваток.

Види контролю в процесі зварювання: постійне спостереження за станом зварювальної апаратури, інструменту, приладів, пристосувань. Контроль режиму зварювання, послідовності накладення швів.

Класифікація дефектів зварних швів.

Зовнішні  дефекти .

Внутрішні дефекти

Причини дефектів .

Способи їх запобігання.

Засоби запобігання дефектів,

Вплив дефектів на працездатність зв.конструкцій

 Способи усунення дефектів.

Вирубка, виплавлення дефектних місць, повторне заварювання.

 

Разом

65

 

 

 

 

Укладач  Фатєєва Л.В.

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії

 зварювально-судноремонтного профілю

та загальнопрофесійної підготовки

(сумісно морських професій)

Протокол №01від 29.08.2019

Зав. МК __________ Малогулко Н.І..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ІЛЛІЧІВСЬКИЙ  ПРОФЕСІЙНИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ  ЛІЦЕЙ»

                                                                                            

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з НВР

________________ С.С. Войтенко

                                                                                                                       «___»____2019

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Спецтехнологія

Професія: 7212 Електрогазозварник

Рівень кваліфікації: 2 розряд 

Тематичний план

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Всього

З них ЛПР

ЕГЗ – 2.1.1

Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви

Контроль якості зварних швів і з’єднань

 

8

 

.1 ЕГЗ – 2.1.1

Забезпечення безпечної і безаварійної роботи устаткування

10

 

.1

Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами

Технологія газового зварювання металів

Технологія напівавтоматичного дугового зварювання

25

 

ЕГ   Е Г З – 2.3.2

Технологія кисневого різання металів

10

 

Е        ЕГЗ – 2.3.3

Дефекти зварних з'єднань і їх усунення. Контроль якості зварювальних робіт

12

 

Р     Разом

65

 

К Код м       дмодуляМ

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

ЕГ     Е Г З  – 2.–     2.1.1

Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви

Визначення зварювання як технологічного процесу. Переваги зварювання перед іншими способами з’єднань деталей.

Сутність і класифікація видів зварювання. Визначення зварного з’єднання. Класифікація типів зварних з’єднань. Класифікація зварних швів. Геометричні параметри зварного шва. Умовні позначення швів зварних з’єднань. Підготовка металу до зварювання: правка, розмічання, вирізання, складання деталей. Складальне оснащення та пристрої. Перевірка якості складання.

Матеріали для зварювання та наплавлення.

ЕГ           ЕГЗ З –     2.1.1

Контроль якості зварних швів і зєднань

Види контролю зварного з’єднання: зовнішній огляд, випробування на щільність, гідравлічні випробування, механічні випробування, металографічні випробування, просвічування рентгенівським та гама-випромінюванням,  магніто-графічна й ультразвукова дефектоскопія.

ЕГ  ЕГЗ

 З –      2.2.1

Забезпечення безпечної і безаварійної роботи устаткування

Проведення щозмінних оглядів та технічне обслуговування обладнання та апаратури, які експлуатуються.

Запобігання, виявлення та усунення недоліків у роботі устаткування та апаратури.

Ремонт інструментів і пристосувань.

ЕГ  ЕГЗ

 З –       2.3.1

Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами

Поняття про технологію ручного дугового зварювання.

Зварювальна дуга, її будова та особливості, умови горіння, види зварювальних дуг. Теплова дія дуги. Нагрівання виробу і коефіцієнт корисної дії дуги. Пряма і зворотна полярності.

Техніка наплавлення швів. Запалювання зварювальної дуги. Довжина дуги. Положення електрода. Коливальні рухи електрода. Наплавлення валиків, його сутність і техніка. Способи заповнення шва по довжині і перетину. Кінцівка шва.

Технологія зварювання, вибір його режиму. Основні і додаткові показники режиму зварювання. Вплив показників режиму зварювання на розміри і форму шва. Типові види дефектів і засоби їх запобігання.

Техніка зварювання. Зварювання у нижньому положенні. Зварювання стикових швів. Зварювання кутових швів.

ЕГ   ЕГЗ

 З – 2.3.1

Технологія газового зварювання металів

Поняття про технологію газового зварювання.

Основи технології газового зварювання. Зварювальне полум'я. Структура ацетиленокисневого полум'я. Види полум'я, його теплові характеристики.

Техніка газового зварювання. Ліве і праве зварювання. Положення пальника при газовому зварюванні. Вибір способу зварювання залежно від положення шва в просторі. Режими зварювання. Застосування газового зварювання.

ЕГ    ЕГЗ

З –     2.3.1

Технологія напівавтоматичного дугового зварювання

Технологічні особливості напівавтоматичного зварювання вуглецевих сталей у захисних газах і під флюсом першої групи зварювальності. Способи виконання двобічних стиків швів. Технологічні засоби, що запобігають проникненню рідкого металу в зазори між краями.

Однобічне напівавтоматичне дугове зварювання стикових швів. Способи виконання кутових швів. Техніка зварювання стикових, кутових, таврових і напусткових  з'єднань. Розрахунок і вибір режиму зварювання.

Особливості напівавтоматичного дугового  зварювання порошковим і самозахисним дротом. Роль шлакоутворюючих у захисті металу ванни від кисню і азоту повітря. Зварювання порошковим дротом у захисних газах і під флюсом. Застосування порошкового дроту з внутрішнім захистом для зварювання відкритою дугою.

Наплавлення дугове в захисних газах. Сутність процесу  наплавлення. Вибір хімічного складу металу. Напівавтоматичне наплавлення в захисних газах і під шаром флюсу. Одношарове і багатошарове наплавлення.    

Наплавлення порошковим дротом. Вибір марки порошкового дроту.

Деформації при зварюванні і наплавленні, причини виникнення і запобіжні заходи.

 

ЕГ   ЕГЗ

З –        2.3.2

Технологія кисневого різання металів

Основи  технології кисневого різання: умови різання металів окисненням, розрізуваність металів, вплив легуючих елементів на розрізуваність металів, режим та техніка кисневого різання.

Кисневе різання пластин різної товщини  з вуглецевих сталей першої групи розрізуваності.  Різання сталей великої товщини (8-10 мм). Прямолінійне та криволінійне різання. Особливості технології різання профілів металу. Точність і якість різання.

Поверхневе, плазмово-дугове різання.

ЕГ    ЕГЗ

 

        2.3.3

Дефекти зварних з'єднань і їх усунення. Контроль якості зварювальних робіт.

Показники якості зварних з’єднань. Контроль якості металу заготовок і чистоти обрізки країв під зварювання шляхом зовнішнього огляду неозброєним оком і через лупу. Способи перевірки правильності зрізу країв і ретельного їх очищення під зварювання.

Контроль якості зварювальних матеріалів: електродів, дроту, захисного газу.

Контроль якості збирання конструкцій під зварювання, розташування, кількості і розмірів прихваток.

Види контролю в процесі зварювання: постійне спостереження за станом зварювальної апаратури, інструменту, приладів, пристосувань. Контроль режиму зварювання, послідовності накладення швів.

Класифікація дефектів зварних швів. Дефекти форми шва: напливи і набіги, підрізи, незаплавлені кратери, проплавлення, газові пори, шлакові включення, тріщини, непровари, причини дефектів і способи їх запобігання.

Засоби запобігання дефектів, вплив дефектів на працездатність зварювальних конструкцій. Способи усунення дефектів.

Вирубка, виплавлення дефектних місць, повторне заварювання.

 

Укладач    Фатєєва Л.В.

 Розглянуто на засіданні методичної комісії

 зварювально-судноремонтного профілю

та загальнопрофесійної підготовки

(сумісно морських професій)

Протокол № 01від 29.08.2019

Зав. МК __________ Малогулко Н.І..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ІЛЛІЧІВСЬКИЙ  ПРОФЕСІЙНИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ  ЛІЦЕЙ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з НВР

________________ С.С. Войтенко

«___»____2019р

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з предмета Спецтехнологія

Професія:7212 електрозварник  ручного зварювання

 Рівень кваліфікації: 2 розряд

 

Код навчального модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин на компетентність

уроку

Кількість годин

Назва уроку

ЕРЗ – 2.1.1

Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви

 

 

 

 

 

 

Контроль якості зварних швів і з’єднань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

1

1

 

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

 

1

1

 

1

 

Визначення зварювання як техпроцесу.

Сутність і класифікація видів зварювання

 Переваги зварювання

 Визначення зварного з’єднання.

 Класифікація типів зварних з’єднань.

 Класифікація зварних швів.

 Геометричні параметри зварного шва.

 Умовні позначення швів зварних з’єднань.

 Підготовка металу до зварювання

Складальне оснащення та пристрої. Перевірка якості складання.

Матеріали для зварювання та наплавлення.

Види контролю зварного з’єднання.

зовнішній огляд, випробування на щільність.

 Гідравлічні випробування.,пневматичні випробування

 Механічні випробування,

Радіаційний метод

Ультразвуковий метод.

 

ЕРЗ – 2.2.1

Забезпечення безпечної і безаварійної роботи устаткування

 

 

 

10

 

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

Проведення щозмінних оглядів

Технічне обслуговування обладнання.

Технічне обслуговування апаратури.

Запобігання недоліків у роботі устаткування

Запобігання недоліків у роботі апаратури.

Виявлення недоліків у роботі устаткування .

Виявлення недоліків у роботі апаратури.

Усунення недоліків у роботі устаткування.

Усунення недоліків у роботі апаратури

Ремонт інструментів і пристосувань

ЕРЗ – 2.3.1

Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологія газового зварювання металів

 

 

 

 

Технологія напівавтомат.  дугового зварювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

 

1

 

1

 

1

 

1

1

1

 

1

1

1

 

1

 

1

1

1

1

 

1

 

1

1

1

1

 Технологія ручного дугового зварювання

Поняття про технологію ручного дугового звар-ня.

Зварювальна дуга, її будова та особливості, види .

Коефіцієнт корисної дії дуги. Пряма і зворотна поляр.

Запалювання зварювальної дуги. Довжина дуги.

 Коливальні рухи електрода. Наплавлення валиків.

 Вибір режиму зварювання. Вплив показників режим

 зварювання на розміри і форму шва.

Типові види дефектів.

Засоби запобігання дефектів.

Техніка зварювання. Зварювання у нижньому полож.

Зварювання стикових швів.

Зварювання кутових швів.

Зварювальні електроди, класифікація електродів

Маркування електродів.

Призначення покритих електродів

Неплавкі електроди.

Зварюваність сталей

Технологія зварювання низьковуглецевих сталей

Технологія зварювання низьколегованих сталей

 Технологія газового зварювання металів

Поняття про технологію газового зварювання.

Зварювальне полум'я. Структура ацетиленокисневого полум'я. Види полум'я, його теплові характеристики.

Техніка газового зварювання.

Ліве і праве зварювання. Положення пальника.

Режими зварювання.

Застосування газового зварювання.

Технологія напівавтоматичного дугового зварювання

Технологічні особливості напівавтом.зварювання вуглецевих сталей у захисних газах і під флюсом.

 Способи виконання двобічних стиків швів.

 Однобічне напівавтоматичне дугове зварювання

стикових швів,кутових швів.

Розрахунок і вибір режиму зварювання.

Зварювання порошковим  дротом.

Зварювання самозахисним дротом.

 Сутність процесу  наплавлення в захисних газах                                         

і під шаром флюсу.

Наплавлення порошковим дротом.

Деформації при зварюванні і наплавленні.

Причини виникнення напруг і деформацій

Способи зменшення напруг і деформацій

Термічна обробка при зварюванні.

ЕРЗ – 2.3.2

 

 

 

 

Технологія кисневого різання металів

10

 

1

1

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

1

Основи  технології кисневого різання:

Умови різання металів окисненням.

 Вплив легуючих елементів на різку металів.

 Режим кисневого різання.

Техніка кисневого різання

Кисневе різання пластин різної товщини. 

 Різання сталей великої товщини (8-10 мм).

Прямолінійне та криволінійне різання.

Особливості технології різання профілів металу.

 Точність і якість різання.

Поверхневе, плазмово-дугове різання.

ЕРЗ – 2.3.3

 

 

 

 

 

 

 

Дефекти зварних з'єднань і їх усунення. Контроль якості зварювальних робіт

 

14

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

1

 

1

1

 

1

1

1

 

1

1

 

1

Показники якості зварних з’єднань.

 Контроль якості металу заготовок шляхом зовнішнь

ого огляду неозброєним оком і через лупу.

Контроль якості зварювальних матеріалів: електродів, дроту, захисного газу.

Контроль якості збирання конструкцій під зварювання, розташування, кількості і розмірів прихваток.

Види контролю в процесі зварювання: постійне спостереження за станом зварювальної апаратури, інструменту, приладів, пристосувань. Контроль режиму зварювання, послідовності накладення швів.

Класифікація дефектів зварних швів.

Зовнішні  дефекти .

Внутрішні дефекти

Причини дефектів .

Способи їх запобігання.

Засоби запобігання дефектів,

Вплив дефектів на працездатність зв.конструкцій

 Способи усунення дефектів.

Вирубка, виплавлення дефектних місць, повторне заварювання.

 

Разом

86

 

 

 

 

Укладач    Фатєєва Л.В.

 Розглянуто на засіданні методичної комісії

 зварювально-судноремонтного профілю

та загальнопрофесійної підготовки

(сумісно морських професій)

Протокол № 01від 29.08.2019

Зав. МК __________ Малогулко Н.І..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ІЛЛІЧІВСЬКИЙ  ПРОФЕСІЙНИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ  ЛІЦЕЙ»

 ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з НВР

________________ С.С. Войтенко

                                                                                                                          «___»____2019                                                                                           

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Спецтехнологія

Професія:  7212 Електрогазозварник

Рівень кваліфікації: 2 розряд 

Тематичний план

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Всього

З них ЛПР

ЕГЗ – 2.1.1

Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви

Контроль якості зварних швів і з’єднань

 

16

 

ЕГЗ – 2.2.1

Забезпечення безпечної і безаварійної роботи устаткування

21

 

ЕГЗ – 2.3.1

Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами

Технологія газового зварювання металів

Технологія напівавтоматичного дугового зварювання

47

 

ЕГЗ – 2.3.2

Технологія кисневого різання металів

18

 

ЕГЗ – 2.3.3

Дефекти зварних з'єднань і їх усунення. Контроль якості зварювальних робіт

14

 

Разом

116

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

ЕГЗ – 2.1.1

Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви

Визначення зварювання як технологічного процесу. Переваги зварювання перед іншими способами з’єднань деталей.

Сутність і класифікація видів зварювання. Визначення зварного з’єднання. Класифікація типів зварних з’єднань. Класифікація зварних швів. Геометричні параметри зварного шва. Умовні позначення швів зварних з’єднань. Підготовка металу до зварювання: правка, розмічання, вирізання, складання деталей. Складальне оснащення та пристрої. Перевірка якості складання.

Матеріали для зварювання та наплавлення.

ЕГЗ – 2.1.1

Контроль якості зварних швів і зєднань

Види контролю зварного з’єднання: зовнішній огляд, випробування на щільність, гідравлічні випробування, механічні випробування, металографічні випробування, просвічування рентгенівським та гама-випромінюванням,  магніто-графічна й ультразвукова дефектоскопія.

ЕГЗ – 2.2.1

Забезпечення безпечної і безаварійної роботи устаткування

Проведення щозмінних оглядів та технічне обслуговування обладнання та апаратури, які експлуатуються.

Запобігання, виявлення та усунення недоліків у роботі устаткування та апаратури. Ремонт інструментів і пристосувань.

 

ЕГЗ – 2.3.1

Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами

Поняття про технологію ручного дугового зварювання.

Зварювальна дуга, її будова та особливості, умови горіння, види зварювальних дуг. Теплова дія дуги. Нагрівання виробу і коефіцієнт корисної дії дуги. Пряма і зворотна полярності.

Техніка наплавлення швів. Запалювання зварювальної дуги. Довжина дуги. Положення електрода. Коливальні рухи електрода. Наплавлення валиків, його сутність і техніка. Способи заповнення шва по довжині і перетину. Кінцівка шва.

Технологія зварювання, вибір його режиму. Основні і додаткові показники режиму зварювання. Вплив показників режиму зварювання на розміри і форму шва. Типові види дефектів і засоби їх запобігання.

Техніка зварювання. Зварювання у нижньому положенні. Зварювання стикових швів. Зварювання кутових швів.

ЕГЗ – 2.3.1

Технологія газового зварювання металів

Поняття про технологію газового зварювання.

Основи технології газового зварювання. Зварювальне полум'я. Структура ацетиленокисневого полум'я. Види полум'я, його теплові характеристики.

Техніка газового зварювання. Ліве і праве зварювання. Положення пальника при газовому зварюванні. Вибір способу зварювання залежно від положення шва в просторі. Режими зварювання. Застосування газового зварювання.

ЕГЗ – 2.3.1

Технологія напівавтоматичного дугового зварювання

Технологічні особливості напівавтоматичного зварювання вуглецевих сталей у захисних газах і під флюсом першої групи зварювальності. Способи виконання двобічних стиків швів. Технологічні засоби, що запобігають проникненню рідкого металу в зазори між краями.

Однобічне напівавтоматичне дугове зварювання стикових швів. Способи виконання кутових швів. Техніка зварювання стикових, кутових, таврових і напусткових  з'єднань. Розрахунок і вибір режиму зварювання.

Особливості напівавтоматичного дугового  зварювання порошковим і самозахисним дротом. Роль шлакоутворюючих у захисті металу ванни від кисню і азоту повітря. Зварювання порошковим дротом у захисних газах і під флюсом. Застосування порошкового дроту з внутрішнім захистом для зварювання відкритою дугою.

Наплавлення дугове в захисних газах. Сутність процесу  наплавлення. Вибір хімічного складу металу. Напівавтоматичне наплавлення в захисних газах і під шаром флюсу. Одношарове і багатошарове наплавлення.    

Наплавлення порошковим дротом. Вибір марки порошкового дроту.

Деформації при зварюванні і наплавленні, причини виникнення і запобіжні заходи.

 

ЕГЗ – 2.3.2

Технологія кисневого різання металів

Основи  технології кисневого різання: умови різання металів окисненням, розрізуваність металів, вплив легуючих елементів на розрізуваність металів, режим та техніка кисневого різання.

Кисневе різання пластин різної товщини  з вуглецевих сталей першої групи розрізуваності.  Різання сталей великої товщини (8-10 мм). Прямолінійне та криволінійне різання. Особливості технології різання профілів металу. Точність і якість різання.

Поверхневе, плазмово-дугове різання.

ЕГЗ – 2.3.3

Дефекти зварних з'єднань і їх усунення. Контроль якості зварювальних робіт.

Показники якості зварних з’єднань. Контроль якості металу заготовок і чистоти обрізки країв під зварювання шляхом зовнішнього огляду неозброєним оком і через лупу. Способи перевірки правильності зрізу країв і ретельного їх очищення під зварювання.

Контроль якості зварювальних матеріалів: електродів, дроту, захисного газу.

Контроль якості збирання конструкцій під зварювання, розташування, кількості і розмірів прихваток.

Види контролю в процесі зварювання: постійне спостереження за станом зварювальної апаратури, інструменту, приладів, пристосувань. Контроль режиму зварювання, послідовності накладення швів.

Класифікація дефектів зварних швів. Дефекти форми шва: напливи і набіги, підрізи, незаплавлені кратери, проплавлення, газові пори, шлакові включення, тріщини, непровари, причини дефектів і способи їх запобігання.

Засоби запобігання дефектів, вплив дефектів на працездатність зварювальних конструкцій. Способи усунення дефектів.

Вирубка, виплавлення дефектних місць, повторне заварювання.

 

Укладач    Фатєєва Л.В.

Розглянуто на засіданні методичної комісії

 зварювально-судноремонтного профілю

та загальнопрофесійної підготовки

(сумісно морських професій)

Протокол №01 від 29.08.2019

Зав. МК __________МалогулкоН.І..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ІЛЛІЧІВСЬКИЙ  ПРОФЕСІЙНИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ  ЛІЦЕЙ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з НВР

________________ С.С. Войтенко

«___»____2019р

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з предмета Спецтехнологія

Професія:  7212 Електрогазозварник

Рівень кваліфікації: 2 розряд 

 

Код навчального модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин на компетентність

уроку

Кількість годин

Назва уроку

ЕРЗ – 2.1.1

Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви

 

 

 

 

 

 

Контроль якості зварних швів і з’єднань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

1

2

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

15

 

16

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

 

1

1

 

1

1

Визначення зварювання як техпроцесу.

Сутність і класифікація видів зварювання

 Переваги зварювання

 Визначення зварного з’єднання.

 Класифікація типів зварних з’єднань.

 Класифікація зварних швів.

 Геометричні параметри зварного шва.

 Умовні позначення швів зварних з’єднань.

 Підготовка металу до зварювання

Складальне оснащення та пристрої. Перевірка якості складання.

Матеріали для зварювання та наплавлення.

Види контролю зварного з’єднання.

зовнішній огляд, випробування на щільність.

 Гідравлічні випробування.,пневматичні випробування

 Механічні випробування,

Радіаційний метод

Ультразвуковий метод.

 

ЕРЗ – 2.2.1

Забезпечення безпечної і безаварійної роботи устаткування

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

Проведення щозмінних оглядів

Технічне обслуговування обладнання.

Технічне обслуговування апаратури.

Запобігання недоліків у роботі устаткування

Запобігання недоліків у роботі апаратури.

Виявлення недоліків у роботі устаткування .

Виявлення недоліків у роботі апаратури.

Усунення недоліків у роботі устаткування.

Усунення недоліків у роботі апаратури

Ремонт інструментів і пристосувань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

29

30

 

31

 

32

33

 

 

34

35

 

36

37

38

1

1

1

 

1

 

1

1

 

 

1

1

 

1

1

1

 Обслуговування джерел зварювальної дуги.

Обов'язки зварника.

Приладдя та інструмент зварника.

Види електродотримачів за конструктивним

 виконанням.

 Технічні характеристики електродотримачів.

Гнучкі кабелі для підведення струму, їх

маркування та технічні характеристики.

Сполучні муфти та з’єднувачі.

Інструменти. Комплекти електрозварника

(КИ-125, КИ-315).

Одяг зварника.

Вимоги до організації робочого місця.

Безпека праці при обслуговуванні зварювального поста.

 

ЕРЗ – 2.3.1

 

 

 

 

 

 

 

Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологія газового зварювання металів

 

 

 

 

Технологія напівавтомат.  дугового зварювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологія кисневого різання металів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефекти зварних з'єднань і їх усунення. Контроль якості зварювальних робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

39

40

 

41

42

43

44

 

 

45

46

47

48

49

50

51

52

53

 

54

55

56

57

 

58

59

60

61

62

 

 

63

64

 

65

 

66

67

68

 

 

70

 

71

72

73

74

75

 

76

77

 

78

79

80

81

82

 

83

84

85

86

87

 

 

88

89

90

91

92

93

 

94

95

96

97

 

98

99

 

100

101

102

103

104

105

 

106

 

107

 

108

 

109

 

110

 

 

111

 

 

112

113

114

115

116

 

 

 

1

1

 

1

1

1

1

 

 

1

1

1

1

1

1

1

11

 

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

 

 

1

1

 

1

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

1

1

1

 

1

1

 

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

 

 

11

1

1

1

1

 

1

1

1

1

 

1

1

 

1

1

1

1

1

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

1

1

1

1

Технологія ручного дугового зварювання

Поняття про технологію ручного дугового звар-ня.

Зварювальна дуга, її будова та особливості, види .

Коефіцієнт корисної дії дуги. Пряма і зворотна поляр.

Запалювання зварювальної дуги. Довжина дуги.

Поняття про металургійні процеси зварюван.

Характерні риси металургійних процесів при

зварюванні сталі

Забруднення металу шва, шкідливі домішки,

Причини забруднення металу шва.

Способи боротьби із забрудненням.

Коливальні рухи електрода. Наплавлення валиків.

 Вибір режиму зварювання.

 Вплив показників режим зварювання на шов.

 Типові види дефектів.

Засоби запобігання дефектів.

Техніка зварювання. Зварювання у нижньому полож.

Зварювання стикових швів.

Зварювання кутових швів.

Зварювальні електроди, класифікація електродів

Маркування електродів.

Призначення покритих електродів

Неплавкі електроди.

Зварюваність сталей

Технологія зварювання низьковуглецевих сталей

Технологія зварювання низьколегованих сталей

 Технологія газового зварювання металів

Поняття про технологію газового зварювання.

Зварювальне полум'я. Структура ацетиленокисневого полум'я. Види полум'я, його теплові характеристики.

Техніка газового зварювання.

Ліве і праве зварювання. Положення пальника.

Режими зварювання.

Застосування газового зварювання.

Технологія напівавтоматичного дугового зварювання

Технологічні особливості напівавтом.зварювання вуглецевих сталей у захисних газах і під флюсом.

Захисні гази. Їх характеристика, марки, сорти.

 Балони для стиснених, зріджених газів

Конструкція балонів, зберігання балонів.   Кольори і Транспортування балонів для різних газів.

Правила забезпечення захисту швів.

 Способи виконання двобічних стиків швів.

 Однобічне напівавтоматичне дугове зварювання

стикових швів,кутових швів.

Розрахунок і вибір режиму зварювання.

Зварювання порошковим  дротом.

Зварювання самозахисним дротом.

 Сутність процесу  наплавлення в захисних газах                                         

і під шаром флюсу.

Наплавлення порошковим дротом.

Деформації при зварюванні і наплавленні.

Причини виникнення напруг і деформацій

Способи зменшення напруг і деформацій

Термічна обробка при зварюванні.

 

Основи  технології кисневого різання:

Умови різання металів окисненням.

 Вплив легуючих елементів на різку металів.

 Режим кисневого різання.

Техніка кисневого різання

Кисневе різання пластин різної товщини. 

 Різання сталей великої товщини (8-10 мм).

Прямолінійне та криволінійне різання.

Особливості технології різання профілів металу.

 Точність і якість різання.

Поверхневе, плазмово-дугове різання.

Техніка машинного різання

і підготовка поверхні металу до різання.

 Процес різання. Пробивка отворів.

Різання кромок одним, двома і трьома різаками.

Якість кисневого різання.

Деформації при різанні. Види деформації.

 Способи боротьби з ними.

Вимоги до організації робочого місця

Безпека праці при газовому різанні і зварюванні

 

Показники якості зварних з’єднань.

 Контроль якості металу заготовок шляхом зовнішнь

ого огляду неозброєним оком і через лупу.

Контроль якості зварювальних матеріалів: електродів, дроту, захисного газу.

Контроль якості збирання конструкцій під зварювання, розташування, кількості і розмірів прихваток.

Види контролю в процесі зварювання: постійне спостереження за станом зварювальної апаратури, інструменту, приладів, пристосувань. Контроль режиму зварювання, послідовності накладення швів.

Класифікація дефектів зварних швів.

Зовнішні  дефекти .

Внутрішні дефекти

Причини дефектів .

Способи їх запобігання.

Засоби запобігання дефектів,

Вплив дефектів на працездатність зв.конструкцій

 Способи усунення дефектів.

Вирубка, виплавлення дефектних місць, повторне заварювання

 

 

Разом

116

 

 

 

Укладач    Фатєєва Л.В.

 Розглянуто на засіданні методичної комісії

  зварювально-судноремонтного профілю

 та загальнопрофесійної підготовки

 (сумісно морських професій)

 Протокол №01 від 29.08.2019

 Зав. МК __________МалогулкоН.І..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                    Заст. директора з НВР

                                                                                                      ________________ С.С. Войтенко

                                                                                                                                     «___»____2019р

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Обладнання

 

Професія: Електрогазозварник

Рівень кваліфікації: 2 розряд 

Тематичний план

 

 

Код модуля

 

 

Назва теми (компетентності)

 

 

 

Кількість годин

 

 

Всього

 

З них ЛПР

 

ЕГЗ – 2.1.1

 

 

Устаткування зварювального поста для ручного дугового зварювання

Апаратура для газового зварювання і різання металів

Будова та обслуговування зварювальних автоматів і напівавтоматів

32

 

ЕГЗ – 2.2.1

Налагоджування та технічне обслуговування зварювального обладнання

6

 

ЕГЗ – 2.3.1

Експлуатація зварювального обладнання

4

 

Разом

42

 

 

Зміст

Код модуля

Назва теми (компетентності)

 

Зміст навчального матеріалу

ЕГЗ – 2.1.1

 

 

Устаткування зварювального поста для ручного дугового зварювання

Загальні вимоги до устаткування зварювального поста. Основні види зварювальних постів.

Будова типового зварювального трансформатора. Регулювання зварювального струму. Технічна характеристика трансформатора.

Будова типового зварювального випрямляча. Регулювання зварювального струму. Технічна характеристика випрямляча.

Будова типового зварювального перетворювача. Регулювання зварювального струму. Технічна характеристика перетворювача.

Приладдя та інструмент зварника. Електродотримачі. Зварювальні проводи і затискачі. Вимоги державного стандарту до електродотримачів і зварювальних проводів (ДСТ-14651-74Е, ДСТ-6731-77Е, ДСТ-20520-80)

Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при обслуговуванні зварювального поста.

Апаратура для газового зварювання і різання металів

Ацетиленові генератори. Типи генераторів. Класифікація генераторів за принципом дії, продуктивності, тиску газу. Водяні затвори. Будова і робота переносних ацетиленових генераторів.

Будова і обслуговування генераторів. Несправності в роботі генераторів і способи їх усунення. Запобіжні заходи при роботі з ацетиленовими генераторами.

 Водяні запобіжні затвори. Призначення і класифікація водяних затворів. Особливе значення водяного запобіжного затвора. Затвори водяного і сухого типу, їхні порівняльні характеристики. Сухі запобіжні затвори. Будова і обслуговування постових затворів.

 Призначення і будова вогнеперегороджувачів. Хімічні очисники і їхнє призначення. Види активних елементів хімічних очисників.

Балони для  скрапленних і розчинених газів. Конструкція балонів, їхня ємність і умовні кольори фарбування для різних газів. Особливості конструкції ацетиленових балонів. Збереження і транспортування балонів.

Редуктори для стиснутих газів. Принцип дії і будова редуктора, правила роботи з ним. Причини замерзання редуктора, способи усунення замерзання.

Пропускні рампи ( стаціонарні і переносні ) для кисню, ацетилену і інших газів. Підігрівач для балонів із пропан-бутаном і їхнє застосування.

Рукава (шланги), їхнє призначення, будова. Рукава для кисню, горючих газів, гасу за Державними стандартами на рукава. Вибір рукавів у залежності від виконуваної роботи. Правила поводження з рукавами і їхнє збереження.

Зварювальні пальники, їхня класифікація. Схема і принцип роботи інжекторного пальника. Технічна характеристика інжекторних пальників. Безінжекторні пальники.

Класифікація різаків. Універсальні різаки, їхня конструкція і характеристика. Типи мундштуків.

 Будова бензорізальних і гасорізальних апаратів. Правила  нагляду за апаратурою.

 

Будова та обслуговування зварювальних автоматів і напівавтоматів

Типові вузли зварювальних автоматів. Подавальні та  притискувальні ролики. Контактні наконечники. Касети і фігурки для електродного дроту. Призначення і будова зазначених вузлів.

 Механізми подачі електродного дроту.

 Автомати для зварювання в захисних газах і під флюсом, будова, технічні характеристики. Основи знань про будову і роботу автоматів, які є на підприємстві.

 Шлангові напівавтомати для зварювання в захисних газах і під флюсом. Основи знань про будову напівавтоматів, призначених для зварювання порошковим і самозахисним дротом. Вивчення будови  і роботи напівавтоматів, які є на  підприємстві.

 Газова апаратура, застосовувана в автоматах і напівавтоматах для зварювання в захисних газах.

 Флюсова апаратура, застосовувана в автоматах і напівавтоматах для зварювання під флюсом, флюсові бункери. Флюсові патрубки і заслінки. Пристрої для просіву флюсу.

 Загальні принципи вибору установки режиму зварювання на автоматах. Установка швидкості подачі електродного дроту. Вибір і установка величини зварювального струму і напруги на дузі. Настроювання системи подачі захисного газу й охолоджуючої води. Установка режиму зварювання за технологічними картками. Коректування режиму зварювання за технологічними картками. Коректування режиму зварювання за показниками електровимірювальних приладів..

ЕГЗ – 2.2.1

Налагоджування та технічне обслуговування зварювального обладнання

Обслуговування джерел живлення зварювальної дуги. Обов'язки зварника. Одяг зварника.

Обслуговування газозварювальної та газорізальної апаратури й устаткування. Основні експлуатаційні пошкодження апаратури та засоби їхнього усунення.

Обслуговування автоматів і напівавтоматів для зварювання в захисних газах і під флюсом

 

ЕГЗ – 2.3.1

Експлуатація зварювального обладнання

Правила безпеки під час проведення електрозварювальних робіт.

Правила користування ацетиленовим генератором, пальниками, різаками Безпечні прийоми робіт.

Правила безпеки під час проведення зварювальних робіт на автоматах і напівавтоматах. Експлуатація устаткування відповідно до інструкцій.

Укладач    Фатєєва Л.В.

                                                                                      Розглянуто на засіданні методичної комісії

                                                                                      зварювально-судноремонтного профілю

                                                                                      та загальнотехнічних дисціплин                                                                               

                                                                                        Протокол №01 від 29.08.2019

                                                                                       Зав. МК __________Малогулко Н.І.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з НВР

________________ С.С. Войтенко

«___»____2019р

 

 

 

Робоча навчальна програма з предмета  «Обладнання та технології зварювальних робіт»

Професія: 7212  Електрогазозварник  

Кваліфікація: електрогазозварник 2-го розряду

 

код компетенції

№ з/п

Назва модуля, компетентності/

Тема програми

Кількість годин

всього

з них на ЛПР

Професійно-теоретична підготовка

Модуль

«ЕГЗ - 2.1» 

Підготовка до виконання і закінчення робіт

4год.

 

ЕГЗ    2.1.1

ЕГЗ    2.1.2

Тема 1. Вступ

1

 

Тема 2. Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви.

1

 

Тема 3. Підготовка металу до зварювання.

1

 

Тема 4. Устаткування зварювального поста для ручного дугового зварювання.

 

 

Тема 5. Апаратура для газового зварювання і різання металів

 

 

Модуль

«ЕГЗ – 2.2»

Забезпечення безпечної і безаварійної роботи устаткування      

42 год.

 

ЕГЗ    2.2.1

Тема 6. Апаратура для газового зварювання і різання металів.

 

 

Тема 7. Контроль за зовнішнім оглядом і виміром.

 

 

Тема 8. Джерела живлення зварювальної дуги.

 

 

Тема 9. Будова та обслуговування зварювальних автоматів і напівавтоматів.

 

 

Тема 10. Огляд і технічне обслуговування устаткування і апаратури.

 

 

Модуль

«ЕГЗ – 2.3»

Виконання робіт із зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій

72 год.

 

ЕГЗ    2.3.1

ЕГЗ    2.3.2

ЕГЗ    2.3.3

Тема 11. Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами

 

 

Тема 12. Технологія газового зварювання та різання металів

 

 

Тема 13. Дефекти зварних з'єднань і їх усунення.

 

 

Тема14. Технологічний процес автоматичного і механізованого дугового зварювання.

 

 

Тема 15. Механізація і автоматизація зварювального виробництва.

 

 

Тема 16. Технологія зварювання простих деталей та вузлів.

 

 

Тема 17. Технологія різання сталевого брухту простих деталей з вуглецевих сталей.

 

 

Тема 18. Контроль якості зварного шва.

 

 

Всього

42 год.

 

 

 

 

 

Модуль «ЕГЗ - 2.1»  Підготовка до виконання і закінчення робіт  (30год.)

 

Тема 1. Вступ (2_год.)

Інструкція з охорони праці. Значення професії електрогазозварника. Роль професійної компетентності в забезпеченні високої якості продукції. Трудова і технічна дисципліна, культура праці. Ознайомлення з освітньою кваліфікаційною характеристикою та програмою професійно-теоретичної підготовки електрогазозварника, рекомендованою літературою.

 

Тема 2. Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви (__год.)

Визначення зварювання як технологічного процесу. Переваги зварювання перед іншими способами з'єднання деталей. Сутність зварювання і його класифікація. Умови для утворення зварних з'єднань з однорідних металів. Сутність зварювання плавленням і тиском. Основні види зварювання плавленням, їхня коротка характеристика. Основні види зварювання тиском із загальним і місцевим нагріванням і без зовнішнього нагрівання, їхня коротка характеристика. Визначення зварного з'єднання.

Класифікація зварних швів. Конструктивні елементи зварних швів. Умовні позначки швів зварних з'єднань. Поняття про розрахунок зварних швів на міцність.

Лабораторно-практична робота №1

Класифікація типів зварних з'єднань.

 

Тема 3. Підготовка металу до зварювання (__год.)

Основні види і послідовність виконання робіт при підготовці металу до зварювання. Способи виправлення, розмітки та різання металу. Різання металу. Роздільне та поверхневе різання, механічне різання та інші способи різання з урахуванням припусків на обробку. Форми і способи обробки країв металу для зварювання. Зачищення підготовлених країв металу і прилеглих поверхонь. Вимоги до якості підготовки країв і зачищення поверхонь металу, які підлягають зварюванню.

 

 

Тема 4. Устаткування зварювального поста для ручного дугового зварювання (__год.)

Загальні вимоги до устаткування зварювального поста. Основні види зварювальних постів. Будова типового зварювального трансформатора. Регулювання зварювального струму. Технічна характеристика трансформатора. Будова типового зварювального випрямляча. Регулювання зварювального струму. Технічна характеристика випрямляча. Будова типового зварювального перетворювача. Регулювання зварювального струму. Технічна характеристика перетворювача. Обслуговування джерел живлення дуги. Обов'язки зварника. Приладдя та інструмент зварника. Електродотримачі. Зварювальні проводи і затискачі. Одяг зварника. Вимоги державного стандарту до електродотримачів і зварювальних проводів (ДСТ-14651-74Е, ДСТ-6731-77Е, ДСТ-20520-80)

 

 

 

Тема 5. Апаратура для газового зварювання і різання металів(__год.)

Ацетиленові генератори. Типи генераторів. Класифікація генераторів за принципом дії, продуктивності, тиску газу. Водяні затвори. Будова і робота переносних ацетиленових генераторів. Будова і обслуговування генераторів. Несправності в роботі генераторів і способи їх усунення. Запобіжні заходи при роботі з ацетиленовими генераторами. Водяні запобіжні затвори. Призначення і класифікація водяних затворів. Особливе значення водяного запобіжного затвора. Затвори водяного і сухого типу, їхні порівняльні характеристики. Сухі запобіжні затвори. Будова і обслуговування постових затворів. Призначення і будова вогнеперегороджувачів. Хімічні очисники і їхнє призначення. Види активних елементів хімічних очисників. Балони для скраплених і розчинених газів. Конструкція балонів, їхня ємність і умовні кольори фарбування для різних газів. Особливості конструкції ацетиленових балонів. Збереження і транспортування балонів. Безпека праці при електрогазозварювальних роботах.

 

Модуль «ЕГЗ - 2.2»  Забезпечення безпечної і безаварійної роботи устаткування (42 год.)

 Тема 6. Апаратура для газового зварювання і різання металів ( ___год.)

 Тема 7. Контроль за зовнішнім оглядом і виміром ( ___год.)

 Тема 8. Джерела живлення зварювальної дуги ( ___год.)

 Тема 9. Будова та обслуговування зварювальних автоматів і напівавтоматів ( ___год.)

 Тема 10. Огляд і технічне обслуговування устаткування і апаратури ( ___год.)

    

Модуль «ЕГЗ - 2.3»  Виконання робіт із зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій (72 год.)

Тема 11. Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами ( ___год.)

Тема 12. Технологія газового зварювання та різання металів ( ___год.)

Тема 13. Дефекти зварних з'єднань і їх усунення ( ___год.)

Тема 14. Технологічний процес автоматичного і механізованого дугового зварювання ( ___год.)

Тема 15. Механізація і автоматизація зварювального виробництва ( ___год.)

Тема 16. Технологія зварювання простих деталей та вузлів ( ___год.)

Тема 17. Технологія різання сталевого брухту простих деталей з вуглецевих сталей ( ___год.)

Тема 18. Контроль якості зварного шва ( ___год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Затверджено»

                                                                                                          Заступник директора з НВР

                                                                                                                                   Войтенко .С.

Робоча навчальна програма

з предмету «Обладнання і технологія зварювальних робіт»

Професія: 7212  Електрогазозварник  

Кваліфікація: електрогазозварник 2-го розряду

код компетенції

№ з/п

Назва модуля, компетентності/

Тема програми

Кількість годин

всього

Професійно-теоретична підготовка

Модуль

«ЕГЗ - 2.1» 

Підготовка до виконання і закінчення робіт

 16 год.

ЕГЗ    2.1.1

ЕГЗ    2.1.2

Тема 1. Вступ

1

Тема 2. Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви.

2

Тема 3. Підготовка металу до зварювання.

1

Тема 4. Устаткування зварювального поста для ручного дугового зварювання.

4

Тема 5. Апаратура для газового зварювання і різання металів

9

Модуль

«ЕГЗ – 2.2»

Забезпечення безпечної і безаварійної роботи устаткування      

17 год.

ЕГЗ    2.2.1

Тема 6. Джерела живлення зварювальної дуги.

5

Тема 7. Будова та обслуговування зварювальних автоматів і напівавтоматів.

4

Тема 8. Огляд і технічне обслуговування устаткування і апаратури.

8

 

 

 

 

Модуль

«ЕГЗ – 2.3»

Виконання робіт із зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій

9 год.

ЕГЗ    2.3.1

ЕГЗ    2.3.2

ЕГЗ    2.3.3

Тема 9. Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами

3

Тема 10. Технологія газового зварювання та різання металів

2

Тема 11. Дефекти зварних з'єднань і їх усунення.

2

Тема 12. Контроль якості зварного шва.

 

 

 

Всього

42 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Затверджено»

                                                                                                          Заступник директора з НВР

                                                                                                                                   Войтенко .С.

Поурочно-тематичний план

з предмету «Обладнання і технологія зварювальних робіт» Професія: 7212 електрогазозварник»

Рівень кваліфікації: 2 розряд

Код модуля

тема

№ уроку з теми

 

Тема уроку

 

2.1.1

ЕГЗ    2.1.1

ЕГЗ    2.1.2«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕГЗ – 2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕГЗ    2.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕГЗ – 2.3

 

 

 

2.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка до виконання і закінчення робіт

 

Тема 1

Тема 2.

Тема 3.

 

 

Тема 4.

Устаткування зварювального поста для ручного дугового зварювання.

 

 

 

 

 

Тема 5.

 Апаратура для газового зварювання і різання металів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.

 

Забезпечення безпечної і безаварійної роботи устаткування      

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

4

 

 

5

 

 

 

6

 

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

18

 

19

20

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

1

1

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

1

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

  

 

 

 

Вступ .Загальні відомості про зварювання

Загальні вимоги до обладнання зварювального поста

. Основні види зварювальних постів.

 

Види електродотримачів за конструктивним виконанням. Технічні характеристики електродотримачів.

 

Гнучкі кабелі для підведення струму, їх маркування та технічні характеристики.

 

Приладдя та інструмент зварника.

Сполучні муфти та з’єднувачі. Інструменти.

 

Комплекти електрозварника (КИ-125, КИ-315). Одяг зварника.

.

Організація робочого місця газозварника.

Ацетиленові генератори. Типи генераторів. Класифікація генераторів за принципом дії, продуктивності, тиску газу

 

Ацетиленовий генератор АСП - 10 будова і принцип дії. Захисний пристрій.

 

Балони для  скрапленних і розчинених газів. Конструкція балонів, їхня ємність і умовні кольори фарбування для різних газів. Особливості конструкції ацетиленових балонів

 

Редуктори для стиснутих газів. Принцип дії і будова редуктора, правила роботи з ним. Причини замерзання редуктора, способи усунення замерзання.

 

Пропускні рампи ( стаціонарні і переносні ) для кисню, ацетилену і інших газів. Підігрівач для балонів із пропан-бутаном і їхнє застосування.

 

Рукава (шланги), їхнє призначення, будова. Рукава для кисню, горючих газів, гасу за Державними стандартами на рукава. Вибір рукавів у залежності від виконуваної роботи.

 

Зварювальні пальники, їхня класифікація. Схема і принцип роботи інжекторного пальника. Технічна характеристика інжекторних пальників. Безінжекторні пальники.

 

Класифікація різаків. Універсальні різаки, їхня конструкція і характеристика. Типи мундштуків.

 

Вимоги до організації робочого місця

 

Безпека праці при обслуговуванні зварювального поста.

Заходи безпеки при експлуатації генератора АСП- 10

 

 Підготовка до роботи. Порядок роботи.

 

Збереження і транспортування балонів.

 

Правила поводження з рукавами і їхнє збереження

 

Основні експлуатаційні пошкодження газозварювальної апаратури й устаткування, засоби їхнього усунення.

 

Безпечні прийоми робіт.

 

 

 

Тема 7.

Джерела живлення зварювальної дуги

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8.

 Будова та обслуговування зварювальних автоматів і напівавтоматів

 

 

 

Виконання робіт із зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій

 

 

 

 

Тема 10. Технологія газового зварювання та різання металів

 

Тема 11

Дефекти зварних з'єднань і їх усунення

24

 

 

25

 

 

 

 

26

 

27

28

 

29

 

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

33

 

 

34

 

 

35

 

36

 

 

37

 

 

 

38

39

 

40

 

41

 

42

1

 

 

1

 

 

 

1

 

1

1

 

1

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

1

 

1

 

1

 

1

Будова типового зварювального трансформатора. Регулювання зварювального струму. Технічні характеристики трансформаторів.

 

Будова типового зварювального випрямляча. Пряма і зворотна полярність. Регулювання зварювального струму. Технічна характеристика випрямляча.

 

Будова типового зварювального перетворювача. Регулювання зварювального струму. Технічна характеристика перетворювача

Баластний реостат. Схема

Стабілізатори дуги

 

Шланговий напівавтомат для зварювання в захисних газах і під флюсом. Основи знань про будову напівавтоматів..

 

Автомати для зварювання в захисних газах і під флюсом, будова, технічні характеристики.

 

. Загальні принципи вибору установки режиму зварювання на автоматах.

 

Технологія зварювання покритими електродами

 

Запалювання зварювальної дуги. Довжина дуги.

 Коливальні рухи електрода.

 

 Наплавлення валиків, його сутність і техніка

 

Основні і додаткові показники режиму зварювання.

 

Технологія газового зварювання вуглецевих конструкційних сталей. Зварювання кольорових металів.

 

Основні умови різання металів. Вплив складу сталі на різання. Умови розрізання вуглецевих та низьколегованих сталей киснем

 

Типові види дефектів і засоби їх запобігання.

 Способи усунення дефектів.

 

Види контролю якості зварних  з'єднань і виробів.

 

Види і сутність контролю швів на непроникність: вакуумуванням, гідравлічним і пневматичним тиском, повітрям і повітрям з аміаком.

Визначення якості зварювання за результатами

 

Укладач    Фатєєва Л.В.

 Розглянуто на засіданні методичної комісії

  зварювально-судноремонтного профілю

 та загальнотехнічних дисціплин

  Протокол №01 від 29.08.2019

 Зав. МК __________МалогулкоН.І..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено»

                                                                                                          Заступник директора з НВР

                                                                                                                                   Войтенко .С.

Робоча навчальна програма

з предмету «Обладнання і технологія автоматичного та механізованого дугового зварювання

Професія: 7212  Електрозварник  на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Кваліфікація: електроварник 2-го розряду

код компетенції

№ з/п

 

Назва модуля, компетентності/

Тема програми

 

Кількість годин

всього

Професійно-теоретична підготовка

Модуль

«ЕАНМ - 2.1»

 

Підготовчі  роботи під час виконання робочих завдань

 16 год.

«ЕАНМ - 2.1.1»

 

 

Модуль

ЕАНМ - 2.2» «

ЕАНМ - 2.2.1»

 

ЕАНМ - 2.2.2»

Тема 1. Підготовка робочого місця, інструменту, пристосувань. Перевірка засобів захисту. Ознайомлення з технічною документацією для виконання робіт .

1

Роботи з обслуговування  установок для автоматичного та напівавтоматичного зварювання.

2

Тема . Виконання робіт з обслуговування джерел живлення зварювальної дуги

1

Тема . Виконання робіт з обслуговування

Тема 4. Устаткування зварювального поста для ручного дугового зварювання.

4

Тема 5. Апаратура для газового зварювання і різання металів

9

 

Забезпечення безпечної і безаварійної роботи устаткування      

17 год.

ЕГЗ    2.2.1

Тема 6. Джерела живлення зварювальної дуги.

5

Тема 7. Будова та обслуговування зварювальних автоматів і напівавтоматів.

4

Тема 8. Огляд і технічне обслуговування устаткування і апаратури.

8

 

 

 

 

Модуль

«ЕГЗ – 2.3»

Виконання робіт із зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій

9 год.

ЕГЗ    2.3.1

ЕГЗ    2.3.2

ЕГЗ    2.3.3

Тема 9. Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами

3

Тема 10. Технологія газового зварювання та різання металів

2

Тема 11. Дефекти зварних з'єднань і їх усунення.

2

Тема 12. Контроль якості зварного шва.

 

 

 

Всього

42 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

                                                                                                                            Затверджено»

 

                                                                                                          Заступник директора з НВР

                                                                                                                                   Войтенко .С.

Поурочно-тематичний план

з предмету «Обладнання і технологія автоматичного та механізованого зварювання»

Професія: 7212 електрозварник автоматичного та механізованого зварювання»

Рівень кваліфікації: 2 розряд

 

Код модуля

тема

№ уроку з теми

 

Тема уроку

 

2.1.1

 

 

Підготовка обладнання

 

Тема 1

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

1

1

1

1

 

.

 

Вступ

 Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви.

Підготовка  металу до зварювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устаткування зварювального поста для механізованого зварювання»

Апаратура для газового зварювання і різання металів

 

 

 

ЕЕ ГЗ – 2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення безпечної і безаварійної роботи устаткування  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види електродотримачів за конструктивним   виконанням.

Технічні характеристики електродотримачів.

 

 

 

 

 

Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при обслуговуванні зварювального поста. Тематична контрольна робота.

2.1.2

 

 

 

 

Зварювальні пальники, їхня класифікація.

 

Схема і принцип роботи інжекторного пальника. Технічна характеристика інжекторних пальників. Безінжекторні пальники.

 

Класифікація різаків. Універсальні різаки, їхня конструкція і характеристика. Типи мундштуків.

 

Поводження з пальниками, усунення несправності, ремонт.

.

 Основні експлуатаційні пошкодження газозварювальної апаратури й устаткування, засоби їхнього усунення. Безпечні прийоми робіт.

 

2.2.2

 

Будова та обслуговування зварювальних автоматів і напівавтоматів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апаратура для газового зварювання і різання металів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механізація і автоматизація зварювального виробництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач    Фатєєва   Л

 

 

49

 

 

50

 

51

 

 

52

 

 

 53

 

 

54

 

 

55

 

 

 

 

56

 

 

 

57

 

 

58

 

 

59

 

 

60

 

 

 

61

 

 

62

 

63

 

64

 

65

 

66

 

67

 

68

 

69

 

 

 

 

70

Призначення джерел.

Загальні вимоги до устаткування зварювального поста .

 

 Шланговий напівавтомат для зварювання в захисних газах і під флюсом. Основи знань про будову напівавтоматів..

 

Вивчення будови  і роботи напівавтоматів.

Газова апаратура, застосовувана в автоматах і напівавтоматах для зварювання в захисних газах.

. Флюсова апаратура, застосовувана в автоматах і напівавтоматах для зварювання під флюсом, флюсові бункери. Флюсові патрубки і заслінки. Пристрої для просіву

 

Автомати для зварювання в захисних газах і під флюсом, будова, технічні характеристики.

 

 Основи знань про будову і роботу автоматів..

 

. Загальні принципи вибору установки режиму зварювання на автоматах.

Установка швидкості подачі електродного дроту.

 

 Вибір і установка величини зварювального струму і напруги на дузі. Настроювання системи подачі захисного газу й охолоджуючої води.

 

Установка режиму зварювання за програмою. Коректування режиму зварювання за програмою..Коректування режиму зварювання за показниками електровимірювальних приладів.

 

 Обслуговування автоматів для зварювання в захисних газах і під флюсом.

 

 Обслуговування напівавтоматів для зварювання в захисних газах і під флюсом.

 

Правила безпеки під час проведення зварювальних робіт на автоматах і напівавтоматах.

 Експлуатація устаткування

 

Організація робочого місця газозварника.

 

Ацетиленові генератори. Типи генераторів. Класифікація генераторів за принципом дії, продуктивності, тиску газу.

 Ацетиленовий генератор АСП - 10 будова і принцип дії. Захисний пристрій. Заходи безпеки при експлуатації генератора АСП- 10

Підготовка до роботи. Порядок роботи. Несправності генератора та способи їх усунення.

  Правила обслуговування пересувних ацетиленових генераторів.

Балони для  скрапленних і розчинених газів. Конструкція балонів, їхня ємність і умовні кольори фарбування для різних газів.

 Особливості конструкції ацетиленових балонів. Збереження і транспортування балонів.

Редуктори для стиснутих газів. Принцип дії і будова редуктора, правила роботи з ним. Причини замерзання редуктора, способи усунення замерзання.

Рукава (шланги), їхнє призначення, будова. Рукава для кисню, горючих газів, гасу за Державними стандартами на рукава. Вибір рукавів у залежності від виконуваної роботи. Правила поводження з рукавами і їхнє збереження.

Зварювальні пальники, їхня класифікація. Схема і принцип роботи інжекторного пальника. Технічна характеристика інжекторних пальників. Безінжекторні пальники.

Класифікація різаків. Універсальні різаки, їхня конструкція і характеристика. Типи мундштуків.

Поводження з пальниками, усунення несправності, ремонт.

 

Будова бензорізальних і гасорізальних апаратів. Правила  нагляду за апаратурою.

 

Основні експлуатаційні пошкодження газозварювальної апаратури й устаткування, засоби їхнього усунення. Безпечні прийоми робіт.

 

Лабораторно-практична робота  Вивчення будови і правил поводження з ацетиленовим генератором, його продуктивності.

 

Машини для кисневого різання.

 

Апаратура  для киснево-флюсового різання.

 

Флюсоживильник, різак РАФ-1-65, установка УРХС-5,

Особливості різання.

 

Машини для кисневого різання.

 

Апаратура  для киснево-флюсового різання.

 

Флюсоживильник, різак РАФ-1-65, установка УРХС-5,

Особливості різання.

 

Основні поняття про механізацію й автоматизацію зварювальних робіт. Значення механізації й автоматизації зварювального виробництва для підвищення продуктивності праці.

 

Основні типи пристосувань для збирання під зварювання: фіксатори, упори, притискувачі, що стягують, розпірні пристрої, кондуктори та інші.

Пристосування для механізації допоміжних робіт при зварюванні: маніпулятори, кантувачі, обертачі, роликові стенди та інші. Основні типи приводів пристосувань: механічні, гідравлічні, пневматичні; принципи їх дії.

Механізація і автоматизація газозварювальних робіт.

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії

 зварювально-судноремонтного профілю

та загальнопрофесійної підготовки

(сумісно морських професій)

Протокол №01 від 29.08.2019

Зав. МК __________МалогулкоН.І..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                                                                                                  Затверджено»

 Заступник директора з ВР

.                                                                                                                             Войтенко С.С818

 

Поурочно-тематичний план

з предмету « Документаційне забезпечення зварювальних робіт  «                                                 

 

професія: 7212 Електрозварник ручного зварювання :

Рівень кваліфікації: 2 розр

№зп

код

модуля

№ ур/уроку з теми

 

Назва теми (компетентності)

Домашнє завдання

1

 

БК 9                 (1 год.)

 

 

+ 

9/1

 Знайомство з кваліфікаційною характеристикою електрозварника ручного зварювання .

 

 

Підтвердження відповідності на підставі випробування способу зварювання перед початком виробництва.

Підтвердження відповідності на підставі випробування виробничих зразків.

Підтвердження відповідності на підставі функціональних випробувань.

 Підтвердження методами контролю.

 

 

 

 

 

 

БК 9                 (5 год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БК 9

 

(2 год )

 

 

Інструкційно-технологічна документація

 

 

 

9/2.1

Зміст та вимоги технологічної карти на зварювання., наплавлення і повітряно-дугове різання.

 

9.2/2

Зміст та вимоги ремонтно-технологічної  або технологічної інструкції.

 

9.2/3

Сутність і класифікація видів зварювання.

 

9.2/4

Визначення зварного з єднання. Класифікація типів зварних  з єднань

 

9.2/5

Класифікація  зварних швів. Геометричні параметри зварного  шва. Умовні позначення швів зварних              з єднань

 

 

 

Параметри режиму ручного дугового зварювання 

 

9.3/1

 

Вибір режиму зварювання. Основні і додаткові параметри  режиму зварювання. Вплив параметрів режиму на розміри і форму шва.

 

9.3/2

Типові дефекти шва, що виникають від неправильного вибору параметрів режиму зварювання.

 

 

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії зварювально-судноремонтного профілю та загально професійної підготовки (сумісно морських професій)  

Протокол  01. 08.2019

 

 

Зав. МК Малогулко Н.І.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з НВР

________________ С.С. Войтенко

«___»____2019р

 

Поурочно-тематичний план

з предмету «Матеріалознавство»

Професія:7212  Електрозварник  ручного зварювання

Рівень кваліфікації: 2 розр

Код модуля

тема

№ уроку з теми

 

Тема уроку

ЕРЗ 2.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕРЗ 2.2.1

 

Зварювальні матеріали, що застосовуються в тех.процесі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні властивості електродів,які застосовуються під час наплавлення, та металів і сплавів. що зварюються

 

 

01

 

 

02

 

03

    

04

 

05

 

06

 

 

07

 

 

08

 

09

10

 

11

 

12

 

 

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

 

 

10

 

11

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

32

Зварювальний дріт, застосування, поставка. Вимоги стандартів до якості. Стальний дріт, групи, маркування.

 

Зварювальний дріт для зварювання міді та її сплавів.

 

Зварювальний дріт для зварювання алюмінію та його сплавів.

 

Порошковий дріт його застосування і маркування.

 

Флюси,їх призначення. Класифікація.

 

Маркування флюсів. Вибір флюсів в залежності від виду       зварювання.

 

Вибір флюсів для зварювання міді та її сплавів.

 

Вибір флюсів для зварювання алюмінію  та його сплавів.

 

Захисні гази. Види, призначення.

.

Активні гази. Характеристики, сорти поставок, застосування.

 

Інертні гази. Характеристики, сорти поставок, застосування

 

Правила експлуатаціі та раціонального використання зварювальних матеріалів.

 

 

Типи електродів. Класифікація.

 

Види електродів,Застосування.

 

Маркування  електродів.

 

Плавкі покриті електроди  Їх класифікація.

 

Неплавкі електроди  Їх класифікація.

 

Умовні позначення електродів.

 

Електроди спеціальні  для зварювання міді та її сплавів

 

Електроди спеціальні  для зварювання алюмінію та його сплавів

 

Загальні відомості про кольорові метали та їх застосування в промисловості.

 

Мідь. Її властивості Сплави міді (латунь, бронза) застосування та маркування.

 

Нікель, мідно-нікелеві сплави й нікелеві сплави. Властивості, застосування й маркування.

 

Алюміній. Властивості, застосування та маркування.

Алюміній та його сплави . Класифікація, застосування та        маркування.

 

Магній, титан їх сплави. Властивості, застосування та            маркування.

 

Основні тугоплавкі метали: вольфрам, тантал, молібден, ніобій;

Властивості, застосування та маркування.

 

Основні легкоплавкі метали: олово, свинець, олов яно свинцеві    сплави . Властивості, застосування. Бабіти їх види, застосування.

 

Визначення чавунів. Їх значення в сучасній промисловості.

Білий і сірий чавун. Їх види та маркування.

 

Визначення сталі. Значення  сталей в сучасній промисловості

 

Класифікація сталей за хімічним складом, призначенням і якістю.

Маркування.

 

Спеціальні сталі й сплави.

 

Укладач    Фатєєва   Л

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії зварювально-судноремонтного профілю та загально професійної підготовки (сумісно морських професій)  

Протокол  01  від 08.2019р

 

Зав. МК Малогулко Н.І.

 

                                                                                                                                                   «Затверджено»

                                                                                                                                          Заступник директора з НВР

                                                                                                                                                       Войтенко С.С.

                                                                 Поурочно-тематичний план

з предмету « Основи матеріалознавства «                                                 

Професія:7212  Електрозварник  ручного зварювання

Рівень кваліфікації: 2 розр

 

№зп

код

модуля

№ ур/уроку з теми

 

Назва теми (компетентності)

Домашнє завдання

1

 

БК 3                 (2 год.)

 

 

+ 

 

 

БК 3                 (5 год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  БК 3                        (5 год.)

 

 

 

01

 

 

02

 Основні відомості про метали і сплави.

 

Метали. Чорні й кольорові.

 

Внутрішня будова металів та сплавів.

 

 

01

 

 

02

 

 

03

 

 

 

 

04

 

 

 

05

 

 

 

 

01

 

02

 

 

03

 

04

 

05

Властивості металів

.Загальна класифікація властивостей металів.

.

Фізичні властивості металів. Щільність, питомий та електричний опір, теплоємність.

 

Хімічні властивості металів. Окислюваність, корозійна стійкість.

Корозія конструкцій. Способи захисту металів від корозії.

 

ЛПР « Ознайомлення з макро і мікроструктурою різних металів і сплавів.»

 

ЛПР « Ознайомлення з макро і мікроструктурою різних металів і сплавів.»

 

Зварювальні матеріали

 

Основні зварювальні матеріали:   Зварювальний дріт.

 

Загальні характеристики зварювальних  матеріалів Класифікація.

 

Електроди, флюси призначення.

 

Захисні гази: види, призначення

 

ЛПР :  «Визначення покриття електродів»

 

Укладач    Фатєєва   Л

Розглянуто на засіданні методичної комісії зварювально-судноремонтного профілю та загально професійної підготовки (сумісно морських професій)  

Протокол 1 від 02.09.2019  Зав. МК 

Малогулко Н.І.

                                                                                                                                         «Затверджено»

                                                                                                                      Заступник директора з НВР

                                                                                                                                                   Войтенко С.С.

                                                                 Поурочно-тематичний план

з предмету « Основи матеріалознавства «                                                 

Професія:  7212 Електрогазозварник

Рівень кваліфікації: 2 розряд 

 

№зп

код

модуля

№ ур/уроку з теми

 

Назва теми (компетентності)

Домашнє завдання

1

 

БК 3                

 

 

+ 

 

 

БК 3                 (13 год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  БК 3                        (13 год.)

 

 

 

 

 

БК 3                       

(5 год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БК 3                       

(6 год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

01

 

02

 

 

03

 

04

 

 

05

 

06

 

 

07

 

08

 

 

09

 

10

 

 

11

 

12

 

 

13

 Основні відомості про метали і сплави.

 

Метали .Загальна характеристика металів.

 

Внутрішня будова металів та сплавів

 

Вуглецеві сплаи. Сталі, характеристика. Класифікація.

 

Чавуни , характеристика. Класифікація.

 

Леговані сталі. Низьколеговані сталі.

 

Середньолеговані сталі.

 

Високолеговані сталі.

 

Кольорові .М.ідь  Загальна характеристика.

 

Сплави міді. Латуні.

 

Бронзи. Класифікація.

 

Алюміній. Загальна характеристика

 

Сплави алюмінію, деформуєм.-АМг, АМц, дюраль.

 

Сілуміни.

 

 

 

 

01

 

 

02

 

 

03

 

 

04

 

 

05

 

 

 

 

 

01

 

02

 

03

 

 

04

 

05

 

 

06

 

24

Властивості металів

.Загальна  класифікація властивостей металів.

.

Фізичні властивості металів. Щільність, питомий та електричний опір, теплоємність.

 

Хімічні властивості металів. Окислюваність, корозійна стійкість.

Корозія конструкцій. Способи захисту металів від корозії.

 

ЛПР « Ознайомлення з макро і мікроструктурою різних металів і сплавів.»

 

ЛПР « Ознайомлення з макро і мікроструктурою різних металів і сплавів.»

 

Зварювальні матеріали

 

Основні зварювальні матеріали:   Зварювальний дріт.

 

Загальні характеристики зварювальних  матеріалів Класифікація.

 

Електроди. Плавки. Класифікація. Маркування

ЛПР :  «Визначення покриття електродів»

 

Електроди. Неплавки. Класифікація. Маркування

 

 Флюси призначення.

 

Захисні гази: види, призначення

 

 

 

 

Укладач    Фатєєва   Л

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії зварювально-судноремонтного профілю та загально професійної підготовки (сумісно морських професій)  

Протокол 1 від 29.08.2019

 Зав. МК Малогулко Н.І.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        «Затверджено»

                                                                                                            Заступник директора з ВР

                                                                                                                   Войтенко С.С.

Поурочно-тематичний план

з предмету «Матеріалознавство»

Професія: 7212 Електрогазозварник 

 Рівень кваліфікації: 2 розряд

Код модуля

тема

№ уруе

 

Тема уроку

ЕРЗ 2.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕРЗ 2.2.1

 

Зварювальні матеріали, що застосовуються в тех.процесі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні властивості електродів,які застосовуються під час наплавлення, та металів і сплавів. що зварюються

 

Разом

 

01

 

02

03

 

 04

05

06

 

 

07

 

08

09

10

11

 

12

 

13

 

14

 

14

 

Зварювальний дріт, застосування, поставка. Вимоги стандартів до якості. Стальний дріт, групи, маркування.

Зварювальний дріт для зварювання міді та її сплавів.

Зварювальний дріт для зварювання алюмінію та його сплавів.

Порошковий дріт його застосування і маркування.

Флюси,їх призначення. Класифікація.

Захисні гази. Види, призначення.

.Активні гази. Характеристики, сорти поставок, застосування.

Інертні гази. Характеристики, сорти поставок, застосування

Електроди. Класифікація. Маркування

Неплавкі електроди  Їх класифікація.

Електроди спеціальні  для зварювання міді та її сплавів

Електроди спеціальні  для зварювання алюмінію та його сплавів

Електроди спеціальні  для наплавлення антикорозійного шару.

Електроди спеціальні  для наплавлення зносостійкого шару.

Електроди спеціальні  для зварювання термостійких сталей.

 

Укладач    Фатєєва   Л

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії зварювально-судноремонтного профілю та загально професійної підготовки (сумісно морських професій)  

Протокол  01. від  29.08.2019р 

 

Зав. МК Малогулко Н.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прот № ___ від _________201_ р                                                                                   Світлична Г.А.

Голова метод комісії С.С.Войтенко

 

Поурочно-тематичний план

з предмету «Спецтехнологія»

Професія:електрогазозварник, моторист ІІ класу, (машиніст )

Група № ____   термін навчання _____________ викладач Фатєєва  Л.В.

 

№зп

тема

№ ур/уроку з теми

Тема уроку

Домашнє завдання

1

Тема 1. Вступ.  (2 год.)

 

 

+ 

1/1

 Значення зварювального виробництва для суспільного господарства держави, перспективи його розвитку .

1/2

Загальні вимоги до устаткування зварювального поста .    Основні види зварювальних постів..

 

 

Тема 2. Обладнання для електродугового зварювання (16)

2/1

Порядок приймання й здавання зміни.    

Трансформатори  для ручного зварювання

Технічні характеристики трансформаторів

Ввімкнення

Налагодження

Технічне обслуговування трансформаторів. 

Регулювання зварювального струму                       

 Загальні відомості та класифікація випрямлячів

Баластний реостат. Схема

Технічні характеристики випрямлячів  для ручного зварювання

Підготовка до роботи

Порядок роботи та регулювання режиму зварювання випрямляча.                                                                      

Пряма і зворотна полярність. Регулювання зварювального струму

Технічна характеристика випрямляча

Порядок заповнення журналу приймання й здавання змін                                                                                  .Стабілізатори дуги. Несправності трансформаторів для ручного зварювання та способи їх усунення. Будова типового зварювального трансформатора. Принцип дії .Режим не робочого  ходу. Режим навантаження.

Регулювання зварювального струму. Трансформатори  для ручного зварювання. Технічні характеристики трансформаторів. Ввімкнення, налагодження та технічне обслуговування трансформаторів.  Стабілізатори дуги. Несправності трансформаторів для ручного зварювання та способи їх усунення.

2/2

2/3

2/4

2/5

2/6

2/7

2/8

2/9

2/10

2/10

2/11

2/12

2/13

26/4

26/4

 

Гнучкі кабелі для підведення струму, їх маркування та технічні характеристики.

 

Сполучні муфти та з’єднувачі. Інструменти.

Види електродотримачів за конструктивним   виконанням. Технічні характеристики електродотримачів.

Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при обслуговуванні зварювального поста. Тематична контрольна робота.

 

 

 

 


 

 

 

 

Організація робочого місця газозварника. Ацетиленові генератори. Типи генераторів. Класифікація генераторів за принципом дії, продуктивності, тиску газу. Ацетиленовий генератор АСП - 10 будова і принцип дії. Захисний пристрій. Заходи безпеки при експлуатації генератора АСП- 10 Підготовка до роботи. Порядок роботи. Несправності генератора та способи їх усунення.  Правила обслуговування пересувних ацетиленових генераторів. Водяні затвори. Будова і робота переносних ацетиленових генераторів.

.

 

 Призначення полум ягасника. Хімічні очисники і їхнє призначення. Види активних елементів хімічних очисників.

Балони для  скрапленних і розчинених газів. Конструкція балонів, їхня ємність і умовні кольори фарбування для різних газів. Особливості конструкції ацетиленових балонів. Збереження і транспортування балонів.

Редуктори для стиснутих газів. Принцип дії і будова редуктора, правила роботи з ним. Причини замерзання редуктора, способи усунення замерзання.

Пропускні рампи ( стаціонарні і переносні ) для кисню, ацетилену і інших газів. Підігрівач для балонів із пропан-бутаном і їхнє застосування.

Рукава (шланги), їхнє призначення, будова. Рукава для кисню, горючих газів, гасу за Державними стандартами на рукава. Вибір рукавів у залежності від виконуваної роботи. Правила поводження з рукавами і їхнє збереження.

Зварювальні пальники, їхня класифікація. Схема і принцип роботи інжекторного пальника. Технічна характеристика інжекторних пальників. Безінжекторні пальники.

Класифікація різаків. Універсальні різаки, їхня конструкція і характеристика. Типи мундштуків.

Поводження з пальниками, усунення несправності, ремонт.

 Будова бензорізальних і гасорізальних апаратів. Правила  нагляду за апаратурою.

 Основні експлуатаційні пошкодження газозварювальної апаратури й устаткування, засоби їхнього усунення. Безпечні прийоми робіт.

Лабораторно-практична робота №2 (2 год). Вивчення будови і правил поводження з ацетиленовим генератором, його продуктивності.

 

 

 

Машини для кисневого різання.

 

 

Апаратура  для киснево-флюсового різання.

 

 

Флюсоживильник, різак РАФ-1-65, установка УРХС-5,

 

 

Особливості різання.

 

 

 

 

 

Засоби вимірювання температурного режиму.

 

 

 

 

 

Обладнення поста механізованого зварювання,

 

 

Напівавтомати для дугового зварювання. Характеристика н/а для зварювання плавким електродом.

 

 

Класифікація н/а. Складові елементи агрегування  н/а.

 

 

Будова зв. напівавтомата. Будова пальника зі шлангом.

 

 

 

 

Будова механізму подачі електродного дроту.

 

 

Будова блоку керування. Проводи зварювального кола.

 

 

Апаратура для регулювання та  виміру параметрів газу, редуктори (будова, призначення)

 

 

Осушувач (будова, призначення)

 

 

Підігрівачі  (будова, призначення)

 

 

Витратоміри або ротаметри  (будова, призначення)

 

 

Джерело живлення, будова  принцип роботи.

 

 

Пальники, Будова. Технічна характеристика.

 

 

Технічна характеристика гнучких напрямних шлангів до пальників.

 

 

Змішувачі  газів  призначення,  технічна характеристика         

 

 

 

 

Газоелектричні клапани. Призначення . Будова,

 

 

Напівавтомат А-537,

 

 

Підготовка н/а до роботи.

 

 

Несправності зварювальних напівавтоматів та причини.

 

 

Способи їх усунення.

 

 

Несправності редукторів та причини.

 

 

Способи їх усунення.

 

 

Зварювальні автомати. Призначення. Класифікація.

 

 

Технічна характеристика.

 

 

Будова зварювального автомата.

 

 

 

 

Механізм подачі електродного дроту та переміщення дуги.

 

 

Привод та системи подавальних роликів.

 

 

Струмоведучі мундштукм.

 

 

Пальники.

 

 

Правильні механізми.

 

 

Касети для електродного дроту,

 

 

Газоподавальні пристрої.

 

 

Апаратура  для подачі флюсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62/20

Техніка зварювання. Контрольна робота.

 

63/21

Зварювання у нижньому положенні.

 

64/22

Зварювання у нижньому положенні.

 

65/23

Зварювання стикових швів.

 

66/24

Зварювання стикових швів.

 

67/25

Зварювання кутових швів.

 

68/26

Зварювання кутових швів.

 

69/27

Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при ручному дуговому зварюванні.

 

70/28

Вимоги до організації робочого місця і безпеки праці при ручному дуговому зварюванні.

 

71/29

Лабораторно-практична робота №1 (2 год). Вивчення основних параметрів режиму зварювання.

 

72/30

Лабораторно-практична робота №1 (2 год). Вивчення основних параметрів режиму зварювання.

 

 

Тема 3 Аппаратура для газового зварювання і різання металів. (19 год)

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

 

 

Тема 7 Технологія газового зварювання і різання металів.

(19 год)

 

1

Поняття про технологію газового зварювання.

 

2

Застосування газового зварювання.

 

3

Особливості технології газового зварювання сталей.

 

4

Зварювання вуглецевих конструкційних сталей. Зварювання кольорових металів.

 

5

Основні умови різання металів. Вплив складу сталі на різання. Умови розрізання вуглецевих та низьколегованих сталей киснем

 

6

Прийомі різання в середині контуру деталей.

 

7

Пристосування для різання.

 

8

Прийомі різання профільного прокату та прутків.

 

9

Режим різання сталі великих товщин.

 

10

Пакетне різання.

 

11

Техніка машинного різання і підготовка поверхні металу до різання.

 

12

Процес різання.

 

13

Пробивка отворів.

 

14

Різання кромок одним, двома і трьома різаками.

 

15

Якість кисневого різання.

 

16

Деформації при різанні.

 

17

Види деформації. Способи боротьби з ними.

 

18

Вимоги до організації робочого місця і безпека праці при газовому різанні і зварюванні.

 

19