Позакласний захід з англійської мови (двомовний) для учнів 8-10 класів за темою "Великдень в Британії"

Про матеріал
Позакласний захід до Великодня спрямований в першу чергу на розширення світогляду учнів та розвиток пізнавального інтересу. Двомовність заходу (англійська та українська), комбінація інформативної частини та веселих командних змагань дозволяють проводити захід з учнями різних вікових категорій від 7-8 класів до 10, залежно від рівня володіння мовою.
Перегляд файлу

Мелітопольське вище професійне училище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична розробка

позакласного заходу

з англійської мови

«Easter in Britain»

(Двомовний)

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблено викладачем

англійської мови Крютченко О.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

Мета заходу:

 • формувати соціокультурну компетенцію в учнів, ознайомити їх з історією святкування стародавнього християнського свята в Британії, з походженням традицій святкування, розкрити глибину цих традицій та звичаїв;
 • узагальнити та систематизувати знання учнів стосовно даної теми, порівняти традиції святкування цього значущого та найпоширенішого християнського свята в Британії і на Україні;
 • розширити світогляд, поглибити знання з країнознавства, розвивати пізнавальний інтерес, творчі здібності;
 • виховувати толерантність, повагу до іншої культури, а через це і до своєї власної;
 • під час роботи в команді виховувати повагу до суперника, вміння працювати в команді, знайти спільну мову з іншими членами команди, активізувати інтерес до вивчення іноземних мов.

 

 

Обладнання:

 • різноманітні декорації для відтворення атмосфери свята (писанки та крашанки у кошиках, стрічки, якими прикрашено кошики, стільці тощо, дитячі іграшки – кролики, курчата, стіннівки, фотоколаж, весняні квіти,
 • Великодні капелюшки, виготовлені учасницями для параду, капелюшок – вушка кролика тощо;
 • завдання на папері для виконання командами, 2 пазли – яєчні шкаралупки, виготовлені з паперу, контейнери-яйця з кіндерсюрпризів 10 шт.;
 • мультимедійна система, презентація «Easter in England», відеоролик «Easter in Britain».

 

 

Учасники: будь-яка кількість учнів, які виступають з повідомленнями, та 10-12 учасників команд для проведення змагання, ведучий – вчитель або хтось з учнів.

 

 

Важливо: перед проведенням заходу приховати в кабінеті контейнери від кіндерсюпризів із вкладеними в них завданнями; перед початком – роздати всім, хто заходить в кабінет, шматочки пазла – «яєчні шкаралупки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід заходу

 

Вступне слово учителя : Здрастуйте, шановані гості. Ми запросили вас на захід присвячений одному з найпоширеніших свят християнського світу, Великодню – Easter. Звісно, що зібралися ми не святкувати його, а з метою пригадати історію походження свята, ознайомитись з традиціями його святкування в Британії та, пригадавши українські традиції, порівняти, чи є щось спільне і чому. Це одне з найважливіших свят для багатьох людей різних країн світу.

Вчитель уходить, а на сцену виходять учасники заходу (дівчата вдягнені в капелюшки, які виготовили власноруч). Розповідь учасників супроводжується показом відповідних слайдів з презентації.

Учень 1: Easter in the UK. In the UK Easter is one of the major Christian festivals of the year. It is full of customs, folklore and traditional food. This holiday dedicates to Jesus Christ resurrection.

However, Easter in Britain has its beginnings long before the arrival of Christianity. Many theologians believe Easter itself is named after the Anglo-Saxon goddess of the dawn and spring - Eostre.

In Britain Easter occurs at a different time each year. It is observed on the first Sunday after the first full moon following the first day of spring in the Northern Hemisphere. This means that the festival can occur on any Sunday between March 22 and April 25. Easter is not only the end of the winter it is also the end of Lent, traditionally a time of fasting in the Christian calendar. Therefore it is often a time of fun and celebration.

The Friday before Easter Sunday and the Monday after are the bank holiday in the UK. Over Easter schools in the UK close for two weeks, just enough time to digest all the chocolate.

The three most important days are: Maundy Thursday, Good Friday, Easter Sunday.

Учень 2: Великдень у Великобританії. У Великобританії Великдень є одним з головних християнських свят року. Вона повна звичаїв, фольклору та традиційної їжі. Це свято присвячене воскресінню Ісуса Христа.

Однак, Великдень у Великобританії бере свої витоки задовго до приходу християнства. Багато богословів вважають, що саме слово «Пасха» (англ.) походить від імені англо-саксонської богині світанку і весни - Eostre.

У Великобританії Великдень відбувається в різний час щороку. Це завжди, в першу неділю після першого повного місяця, наступного за першим днем ​​весни в північній півкулі. Це означає, що свято може припасти на будь-яку неділю між 22 березня і 25 квітня. Великдень не тільки символізує кінець зими, це також кінець посту, традиційного в християнському календарі. Тому часто Великдень - це час веселощів і свята.
П'ятниця перед Великоднем, неділя і понеділок після Великодня є державними святами у Великобританії. На Великдень школи у Великобританії закриваються на канікули на два тижні, достатній час, щоб з'їсти весь шоколад.

Три найбільш важливих дня: Великий Четвер (Maundy Thursday), Страсна п'ятниця (Good Friday), Великодня неділя (Easter Sunday).

Учень 3: Maundy Thursday. Maundy Thursday is the Thursday before Easter. Christians remember it as the day of the Last Supper, when Jesus washed the feet of his disciples. The word “Maundy” comes from the French word, meaning "command" and is taken from the command given by Christ at the Last Supper, "love one another as I have loved you.”

On Maundy Thursday the king or queen of England gives money to poor people. The tradition is very old.

Учень 4: Великий четвер. Великий Четвер - четвер перед Великоднем. Християни пам'ятають його, як день Таємної Вечері, коли Ісус омив ноги своїм учням. Слово «Maundy» походить від французького слова, що означає "команда, наказ" на честь наказу, даного Ісусом Христом на Таємній Вечері, "любіть один одного, як Я полюбив вас."
У Великий четвер король або королева Англії дає гроші для бідних людей. Традиція дуже стара.

Учень 5: Good Friday. On the Friday before Easter, Christians commemorate the crucifixion of Jesus Christ. It is a day of mourning in church and special Good Friday services are held where Christians meditate on Jesus's suffering and death on the cross, and what this means for their faith.

Calling it 'Good Friday' may seem a bit strange, but some people think that it was once called God's Friday or Holy Friday.

Учень 6: Страсна п'ятниця. П'ятницю перед Великоднем, християни відзначають на згадку про розп'яття Ісуса Христа. Це день жалоби у церкві і спеціальних служб, в ході яких християни моляться про страждання Ісуса і його смерть на хресті, і згадують, що це означає для їхньої віри.

Назва "Good Friday" (хороша п'ятниця) може здатися трохи дивним, але деякі вважають, що її колись називали God's Friday - п'ятниця Бога або Holy Friday - Свята П'ятниця.

Учень 7: Symbols of Easter. Many of the symbols and traditions of Easter are connected with renewal, birth, good luck and fertility.

Учень 8: Символи Пасхи. Багато із символів і традицій Великодня пов'язані з оновленням, народженням, успіхом і родючістю.

Учень 7: The Cross. Of course as it is a Christian festival one of the main symbols is a cross, often on a hill. When Jesus was crucified, the cross became a symbol of suffering. Then with the resurrection, Christians saw it as a symbol of victory over death.

Учень 8: Хрест. Звичайно, оскільки це християнське свято, одним з головних символів є хрест, часто на пагорбі. Коли Ісус був розп'ятий, хрест став символом страждань. Потім з воскресінням Ісуса, християни стали розглядати його, як символ перемоги над смертю.

Учень 9: Palms. The week of Easter begins on Palm Sunday. Why Palm Sunday? Well, in Roman times it was customary to welcome royalty by waving palm branches, a bit like a ticker-tape parade. So, when Jesus arrived in Jerusalem on a day, what is now known as Palm Sunday, people welcomed him with palm branches carpeting the streets and waving them. Today, on Palm Sunday, Christians carry palm branches in parades, and make them into crosses and garlands to decorate the Church.

Учень 10: Пальмові гілки. Тиждень Пасхи починається у Вербну неділю (по-англійськи - пальмова). Чому Вербна неділя - Пальмова? Тому що, за часів Римської імперії було прийнято вітати королівських осіб, розмахуючи пальмовим гіллям. Тому, коли Ісус прибув до Єрусалиму в той день, що зараз відомий як Вербна неділя, люди вітали його пальмовими гілками, покривали ними вулиці і розмахували. Сьогодні, у Вербну неділю, християни несуть пальмові гілки на парадах, з'єднують їх в хрести і гірлянди, і прикрашають церкву.

Учень 11: Easter Eggs. Easter eggs are a very old tradition going to a time before Christianity. Eggs after all are a symbol of spring and new life.

Exchanging and eating Easter eggs is a popular custom in many countries. In the UK before they were replaced by chocolate Easter eggs real eggs were used, in most cases, chicken eggs. The eggs were hard-boiled and dyed in various colours and patterns. The traditionally bright colours represented spring and light.

Учень 12: Великодні яйця. Крашанки - дуже стара традиція походить ще з часів, до прийняття християнства. Яйця завжди були символом весни і нового життя.
Обмін і поїдання великодніх яєць - це народний звичай у багатьох країнах. У Великобританії, перш ніж їх замінили шоколадними яйцями, використовувалися курячі яйця. Яйця зварені круто і пофарбовані у різні кольори і візерунки. Традиційно яскраві кольори символізують весну і світло.

Учень 1: The Easter Bunny. Rabbits have always been a symbol of fertility. The Easter bunny (rabbit) however may actually be an Easter hare. The bunny as an Easter symbol seems to have its origins in Germany. In the UK children believe that if they are good the “Easter Bunny” will leave (chocolate) eggs for them.

Учень 2: Великодній заєць. Кролики завжди були символом родючості. Великодній кролик (bunny), насправді може бути Великодній заєць. Кролик як символ Великодня, здається, бере свої витоки в Німеччині.

У Великобританії діти вважають, що якщо вони добре себе вели, то "Великодній заєць" залишить (шоколадні) яйця для них.

Учень 3: Morris Dancing. Morris dancing is a traditional English form of folk dance which is also performed in the USA and Australia. In the dance men dress up in costumes with hats and ribbons and bells around their ankles.

Учень 4: Танці Моріс. Моріс танці традиційна форма англійського народного танцю, який також є і в США, і Австралії. Танцюючі чоловіки одягнені в костюми з капелюхами та стрічками, і дзвіночками навколо щиколоток.

Учень 5: Dressing Up For Easter. Easter was once a traditional day for getting married, that may be why people often dress up for Easter. Women would make and wear special Easter bonnets - decorated with flowers and ribbons. Even today in Battersea in London there is a special Easter Parade, where hand-made bonnets are shown off.

Під час цього повідомлення дівчата в капелюшках роблять крок вперед і демонструють свої вбрання.

Учень 6: Вбиратися на Великдень. Великдень колись був традиційний день для вступу в шлюб, ось, може бути, чому люди часто вбираються на Великдень. Жінки надягають спеціальні великодні капелюшки - прикрашені квітами та стрічками. Навіть сьогодні в Баттерсі в Лондоні є спеціальний Великодній парад, де представлені капелюшки ручної роботи.

Учень 7: Hot Cross Buns. Hot cross buns, now eaten throughout the Easter season, were first baked in England to be served on Good Friday. These small, lightly sweet yeast buns contain raisins or currants and sometimes chopped candied fruit. Before baking, a cross is slashed in the top of the bun. After baking, a confectioners' sugar icing is used to fill the cross.

An old rhyme was often sung by children awaiting their sugary treat:

"Hot cross buns,
hot cross buns,
one a penny, two a penny,
hot cross buns.

If you do not like them,
give them to your sons,
one a penny, two a penny,
hot cross buns." (Співають дівчата)

Учень 8: Гарячі Хрестові булочки. Гарячі хрестові плюшки, які зараз їдять протягом всього Пасхального тижня, спочатку пекли в Англії, щоб їсти тільки у Страсну п'ятницю. Ці невеликі, злегка солодкі дріжджові булочки містять родзинки або смородину, а іноді і нарізані цукати. Перед випіканням хрест надрізають у верхній частині булочки. Після випічки, цей хрест заповнюють цукровою пудрою.

Діти, очікуючи смачні ласощі завжди співали стару пісеньку, що ви почули.

Учень 9: Easter-egg tree. The Germans were the first to make an Easter-egg tree. First, they carefully pricked a hole at the end of the shell and blew out the inside of the egg. Then they colored and decorated the shells and hung them on the tree outdoors. German settlers in Pennsylvania brought the custom of the Easter-egg tree to America.

Учень 10: Великоднє яєчне дерево. Німці першими стали прикрашати пасхальне дерево яйцями. Вони акуратно проколювали отвір в кінці яєчної шкаралупи і видували внутрішній вміст яйця. Потім вони фарбували і прикрашали шкаралупу, а потім вішали на дереві на подвір'ї. Німецькі поселенці в Пенсільванії принесли звичай пасхального дерева в Америку.

Учень 11: Games. An older more traditional game is one in which real eggs are rolled against one another or down a hill. The owner of the egg that stayed uncracked the longest won. Even today in the north of England, for example as at Preston in Lancashire, they still carry out the custom of egg rolling. Hard boiled eggs are rolled down slopes to see whose egg goes furthest. In other places another game is played. You hold an egg in the palm of the hand and bang against your opponent's egg. The loser is the one whose egg breaks first.

Учень 12: Ігри. Стара і найбільш традиційна гра, при якій справжні яйця катають один проти одного або вниз по пагорбу. Власник яйця, що залишилося без тріщин найдовше, виграє. Навіть сьогодні на півночі Англії, наприклад, в Престоні в Ланкаширі, як і раніше є звичай катання яєць. Яйця, круто зварені, котять по схилу, так щоб побачити, чиє яйце покотиться далі. В інших місцях є ще одна гра. Ви тримаєте яйце в долоні і б'єте ним по яйцю суперника. Переможений той, чиє яйце розіб'ється першим.

 

Вчитель пропонує присутнім подивитися відео англійською мовою про святкування Великодня в Британії. Перегляд відеоролика.

Після перегляду вчитель пропонує всім перевірити, як добре вони засвоїли подану інформацію, і запрошує учнів-учасників команд, які були заздалегідь відібрані та повідомлені, зайняти місця для змагання «Happy Easter» за столами. Пояснює правила:

1 завдання: команди мають обрати собі назву і представитися.

2 завдання: «Egg hunt» - «Полювання на яйця». В кабінеті приховані незвичайні яйця (контейнери з кіндерсюрпризів), які всі учасники команд мають відшукати. Хто скільки знайде, всього – 10 штук. Якщо якась з команд знайшла більше, то вона першою почне подальші змагання. Кожна команда далі, по-черзі з суперником виконує завдання, що були в контейнерах, однак, можна до пояснення завдання запропонувати командам поділити знайдені яйця порівну. Завдання в яйцях – це твердження про святкування Великодня, треба сказати, чи правильне твердження. Кожна правильна відповідь – 1 бал для команди.

Try to guess is it true or false

 1. Easter is the day of Jesus Christ’s birth (-)
 2. English people don’t colour chicken eggs on Easter(-)
 3. The Easter bunny is usually hidden in the garden on Easter(-)
 4. The English people bake hot cross buns on Easter (+)
 5. There are two weeks holidays at schools in Britain on Easter(+)
 6. There are no Easter games in Great Britain(-)
 7. The Palm Sunday is an another name of Easter Sunday(-)
 8. English children love Easter chocolate eggs(+)
 9. On Maundy Thursday the Queen of great Britain gives money to poor people(+)
 10. Easter was once a traditional day for getting married(+)

3 завдання: «Hard boiled eggs» - «Круто зварені яйця». Учасники бачать завдання на екрані та на папері (по екземпляру в кожної з команд) і мають правильно відновити пари словосполучень з теми. Враховується швидкість та правильність відповідей, по 1 балу за кожну правильну відповідь.


 1. Good
 2. Maundy
 3. Palm
 4. Easter
 5. Hot
 6. Egg
 7. Jesus
 8. Chocolate
 9. Egg
 10. Easter
 1. Egg tree
 2. Resurrection
 3. Hunt
 4. Eggs
 5. Rolling
 6. Friday
 7. Cross buns
 8. Thursday
 9. Bunny
 10. Sunday

Правильні відповіді:

 1. Good Friday
 2. Maundy Thursday
 3. Palm Sunday
 4. Easter Egg tree
 5. Hot Cross buns
 6. Egg Hunt
 7. Jesus Resurrection
 8. Chocolate Eggs
 9. Egg Rolling
 10. Easter Bunny

 

4 завдання: «Egg rolling» - «Катання яєць». Знайти великодні слова в сітці угорського кросворду. Учасники бачать завдання на екрані та на папері (по екземпляру в кожної з команд). Враховується швидкість та правильність відповідей, по 1 балу за кожну правильну відповідь.

 

 

 

 

G

M

C

R

O

S

S

E

P

B

P

L

A

O

L

H

E

X

I

R

Y

N

O

U

S

A

X

K

I

O

J

H

B

U

N

N

Y

E

R

H

B

C

W

E

D

A

A

A

N

A

K

O

K

R

K

D

S

N

Z

R

U

E

L

G

N

L

R

E

S

U

R

R

E

C

T

I

O

N

H

D

N

E

S

D

Q

S

H

Y

A

D

R

Y

E

Y

K

A

R

U

R

O

I

A

E

T

J

H

E

C

C

H

U

R

C

H

C

S

L

C

R

I

W

H

W

E

A

O

M

U

I

M

A

S

J

T

R

S

R

I

L

H

N

R

Y

G

Y

X

O

I

L

Z

E

A

S

T

E

R

V

R

N

S

S

U

A

J

T

U

N

N

P

L

N

A

E

T

S

R

H

E

G

G

O

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 завдання: «Bunnys riddle» - «Загадка від кролика». Учні мають розшифрувати анаграми. Умови такі ж, як і в попередніх завданнях.


 1. leho
 2. etre
 3. oxb
 4. srags
 5. deragn
 6. wolfer edb
 7. suhb

 

Правильні відповіді:

 1. hole
 2. tree
 3. box
 4. grass
 5. garden
 6. flower bed
 7. bush

Після виконання учасниками цього завдання вчитель просить журі підвести підсумки.

6 завдання: «Easter puzzle» - «Великодній пазл». Вчитель повідомляє, що зараз пройде перевірка на згуртованість і вміння домовитися всіх присутніх, бо кожен має використати той шматочок пазла – «яєчної шкаралупки», котрий він отримав при вході. Всі разом мають зібрати на столах двох команд пазли – «яйця».

docx
Додано
12 червня 2019
Переглядів
736
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку