10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Презентація до статті "Алгоритм проведення інтегрованого заняття"

Про матеріал

Сучасна система освіти переживає процес оновлення. Існує тенденція до пошуку нових підходів щодо виховання та навчання дітей, і тому Базовий компонент дошкільної освіти орієнтує педагогів на впровадження у практику компетентного підходу до особистості, згідно з яким найважливішим завданням сучасного дошкільного закладу є навчання дітей науки життя, турбота про життєздатність дитини, збагачення її навичками практичної діяльності. Сучасна дидактика оголосила провідним в організації освітнього процесу принцип інтеграції, реалізація якого дає змогу забезпечити системність знань дітей. Презентація допоможе розкрити зміст статті.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАНЯТТЯпідготувала до методичного об’єднання «Еквівалент спеціальної освіти» 06.02.2018 р.вчитель – логопед ДНЗ №25 Тимофєєва М. С.

Номер слайду 2

“Інтеграція” – від лат. integratio – відновлення; integer – суцільний. Термін “інтеграція” в первісному значенні був пов’язаний із відновленням повноти, з об’єднанням у цілісність розрізнених елементів.

Номер слайду 3

Ми під інтеграцією розуміємо процес та результат поєднання окремих елементів навчання ,виховання та корекції в єдину цілісну систему з метою одержання якісно нового результату дошкільної освіти

Номер слайду 4

ДОСТУПНОСТІ1 НАУКОВОСТІ2 ПОСЛІДОВНОСТІ33 СИСТЕМНОСТІ44 ЦІЛІСНОСТІ5 Принципи інтегрованого процесу ЛОГІЧНОСТІ6 ВЕРТИКАЛЬНОГО ТЕМАТИЗМУ7

Номер слайду 5

Принцип з’єднання різних освітніх галузей називається «принципом вертикального тематизму»Принцип вертикального тематизму сприяє формуванню у дитини сприйняття цілісної картини світу.

Номер слайду 6

ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯвід лат. integеr - повний, цілісний) - це форма роботи з дітьми, де відбувається органічне поєднання їх знань, умінь і навичок з інших навчальних предметів,  розділів програми (освітніх ліній) навколо однієї теми, що  дає змогу з різних сторін пізнати якесь явище, об'єкт, поняття  і сприяє  досягненню цілісності знань дошкільників.

Номер слайду 7

ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ- це форма навчально-виховної роботи, яка об'єднує блоки знань із різних галузей навколо однієї теми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів дітей, що дає змогу пізнавати їм певне явище з різних сторін, досягати цілісності знань дітей. Результатом системного впровадження таких занять у ДНЗ є формування системного мислення дошкільників, збудження уяви, позитивно-емоційного ставлення до процесу пізнання (Н. Гавриш).

Номер слайду 8

МЕТА ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ- - активізація пізнавальної активності дошкільників;- створення оптимальних умов для розвитку мовленнєвих операцій кожної дитини;- формування у дитини цілісної картини світу;- досягнення якісної дошкільної освіти.

Номер слайду 9

ПЕРЕВАГИ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ- -збільшується інтерес до навчання, пожвавлюється освітній процес;- постійне звертання до життєвого досвіду дітей;- відбувається постійна зміна видів діяльності дітей, що попереджає їх перевтому;- забезпечуються умови для розвитку творчості і дітей, і педагога;- вивільняється час для іншої роботи з дітьми. 

Номер слайду 10

УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬправильне визначення теми заняття, ретельний відбір програмового змісту та завдань;включення попереднього досвіду дітей у навчальний процес (використання методу апперцепції);продумане поєднання індивідуальних і групових форм роботи з дітьми, зміни видів діяльності дошкільників;використання інтерактивних методів навчання, активізація розумової діяльності дітей на всіх етапах заняття;наявність високих професійних якостей педагога, що забезпечить творчу співпрацю та взаємодію;наявність змістовного ігрового предметно-розвивального середовища, багатоваріативного дидактичного матеріалу;обов'язкове врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх творчих здібностей

Номер слайду 11

ДОТРИМАННЯ АЛГОРИТМУ ТА СТРУКТУРИ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАНЯТТЯ ДОЗВОЛЯЄ:органічно синтезувати матеріал; поєднувати різні змістовні лінії, елементи різних галузевих знань; добирати оптимальні методи, види діяльності для забезпечення цілісності інтегрованого заняття.

Номер слайду 12

К. Крутій у своїй статті «Термінологічне поле дошкільної дидактики: дизайн, сценарій чи все-таки конспект заняття?» замість терміну «конспект заняття» пропонує вживати більш сучасну термінологію - «педагогічний дизайн заняття». АЛГОРИТМ = ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИЗАЙННа думку науковців, найдоречнішим у системі дошкільної освіти є використання терміну «педагогічний дизайн»

Номер слайду 13

Педагогічний дизайн заняття – це спланований систематичний процес, що передбачає реалізацію таких чотирьох компонентів:предметно-просторового ;пізнавально-діяльнісного ;соціально-особистісного ;рефлексивно-творчого.

Номер слайду 14

Алгоритм проведення інтегрованого заняття (педагогічний дизайн заняття): Тема заняття (інтегроване заняття має обов’язково конкретну тему). Види діяльності (розділи програми, освітні лінії), які інтегруються (тема проводиться через 3-4 і більше видів діяльності чи розділів програми). Програмові завдання (складаються для кожного виду діяльності чи розділу програми окремо). Матеріал, його доцільність (демонстраційний матеріал поступається індивідуально-диференційованому). Створення “ситуацій успіху”. Чітка мотивація всіх видів діяльності дітей. Наявність сюрпризних моментів. Методи і прийоми розвивального навчання, спрямовані на закріплення, узагальнення та систематизацію матеріалу навколо теми заняття:– методи ТРВЗ;– проблемні, творчі запитання і завдання;– інтерактивні методи (діалог, дискусія, бесіда-полілог, “мозкова атака”, робота в парах, мікрогрупах, групах тощо);– дослідницько-пошукова діяльність;– ігрові методи та прийоми (розвивальні дидактичні ігри та вправи, ребуси, ломиголовки, схеми, моделі, театралізовані ігри);– художнє слово, казки з логічними завданнями та ін.

Номер слайду 15

Здійснення індивідуального та диференційованого підходу. Забезпечення права вибору кожній дитині. Реалізація принципів особистісно орієнтованого підходу (демократизація, гуманізація, національна спрямованість навчально-пізнавальної діяльності). Зміна видів діяльності дітей. Доцільність розташування дітей та розвивального матеріалу. Перевірка виконання кожного завдання. Прийоми заохочення дітей. Залучення до самооцінки та самоконтролю. Емоційне забарвлення заняття. Прийоми підтримки інтересу дітей. Стиль спілкування з дітьми. Забезпечення психологічного комфорту. Закінчення заняття. Прийоми, спрямовані на узагальнення та систематизацію матеріалу. Тривалість заняття та його окремих частин (тривалість інтегрованого заняття може бути подовженою). Темп заняття. Результативність заняття. Рівень виконання програмових завдань, формування життєвої компетенції кожної дитини. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Номер слайду 16

Література: Крутій К. Термінологічне поле дошкільної дидактики: дизайн, сценарій, чи все-таки конспект заняття?// Вихователь-методист. – №1. – 2013. – С.4. Крутій К. Сучасне заняття та освітні ситуації. // Дошкільне виховання. – 2016. – № 9. – С. 6.

pptx
Додано
26 червня 2018
Переглядів
2922
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку