24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Презентація "Еластичність попиту"

Про матеріал
Розглянуто поняття еластичності попиту в точці, на відрізку. Залежність виручки виробника від еластичності. Наведено приклади розв'язування задач
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Цінова еластичність попиту. Еластичність попиту відображає те, якою мірою із зміною ціни змінюється величина попиту. Еластичний попит (зі зміною ціни на 1% величина попиту змінюється більше ніж на 1%)Нееластичний попит (зі зміною ціни на 1% величина попиту змінюється менше ніж на 1%)

Номер слайду 2

Можливі причини, що визначають цінову еластичність попиту. Замінність товарів для споживачів. Багатофункціональність товару збільшує його еластичність. Нагальність потреби робить попит на товар нееластичним. Частка витрат на товар у бюджеті споживача. Термін – з часом попит на товар стає еластичнішим

Номер слайду 3

Взаємозв'язок цінової еластичності попиту та виручки від реалізації Нееластичний попит. Еластичний попит

Номер слайду 4

Загальна формула для визначення коефіцієнта еластичності попиту. Еластичність попиту в точціЕластичність попиту на відрізку

Номер слайду 5

Графіки еластичного попиту

Номер слайду 6

Графіки нееластичного попиту

Номер слайду 7

Характеристика цінової еластичності попиту{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}Спрямованість зміни цін. Характер попиту 𝐸𝐷∗∗Еластичний 𝐸𝐷>1 Нееластичний 0<𝐸𝐷<1↑∗Зниження обсягів продажів. Зростання товарообігу↓∗Зростання товарообігу. Зниження обсягів продажів{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}Спрямованість зміни цін. Зниження обсягів продажів. Зростання товарообігу. Зростання товарообігу. Зниження обсягів продажів* У межах збереження лінійності функції попиту, тобто приблизно ±33 % зміни від вихідного рівня причинного чинника.** Тут коефіцієнт прямої еластичності попиту від ціни в абсолютному вираженні.

Номер слайду 8

Реакція покупців на зміну цін{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}𝐸𝐷Визначення еластичності попиту. Реакція покупців якіснекількісне↓𝑃↑𝑃𝐸𝐷>1 Еластичний∆𝑄%>∆𝑃%Значно збільшу­ють обсяг закупівель. Попит збіль­шується швидше за зниження ціни. Значно знижують обсяг закупівель. Попит знижується швидше у разі збільшення ціни𝐸𝐷=1 Одинична еластичність∆𝑄%=∆𝑃%Збільшення попиту прямо про­порційно зниже­нню ціни. Зниження попиту прямо пропорційно збільшен­ню ціни𝐸𝐷<1нееластичний∆𝑄%<∆𝑃%Попит зростає повільніше, ніж знижується ціна. Попит знижуєть­ся повільніше, ніж зростає ціна{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}Визначення еластичності попиту. Реакція покупців якіснекількісне. Еластичний. Значно збільшу­ють обсяг закупівель. Попит збіль­шується швидше за зниження ціни. Значно знижують обсяг закупівель. Попит знижується швидше у разі збільшення ціни. Одинична еластичність. Збільшення попиту прямо про­порційно зниже­нню ціни. Зниження попиту прямо пропорційно збільшен­ню цінинееластичний. Попит зростає повільніше, ніж знижується ціна. Попит знижуєть­ся повільніше, ніж зростає ціна

Номер слайду 9

Розрахуйте коефіцієнт цінової еластичності попиту в точці і на інтервалі, якщо відомо, що ціна зросла від 1000 грн. до 12000 грн., а величина попиту зменшилась від 40000 до 30000 одиниць.

Номер слайду 10

𝑄1=12𝑄0+0,8∙12𝑄0=0,9𝑄0 𝐸𝐷=−∆𝑄%∆𝑃%⇒∆𝑃%=−∆𝑄%𝐸𝐷=−−10%0,5=20% 𝑇𝑅1=𝑃1∙𝑄1=1,2𝑃0∙0.9𝑄0=1,08𝑇𝑅0 Коефіцієнт еластичності беремо додатним (за модулем)

Номер слайду 11

Перехресна еластичність попиту – це відсоткова зміна обсягу попиту на один товар при зміні на 1% ціни на інший товар𝐸𝑋𝑌=∆𝑄𝑋∆𝑄𝑌∙𝑃𝑌𝑃𝑋  𝐸𝑋𝑌>0 – товари-субститути 𝐸𝑋𝑌<0 – товари-комплементи Еластичність попиту за доходом – це відсоткова зміна обсягу попиту на один товар при зміні на 1% доходу 𝐸𝐼=∆𝑄∆𝐼∙𝐼𝑄𝐸𝐼>0 – нормальні блага (товари, у яких багато замінників)𝐸𝐼<0 – нижчі за норму блага (ті, у яких небагато (немає) замінників)𝐸𝐼=0 – нейтральні товари0<𝐸𝐼<1 − товари першої необхідності 

Номер слайду 12

𝐸𝑋𝑌=∆𝑄𝑋%∆𝑃𝑌%; 1=∆𝑄𝑋%−20%⇒∆𝑄𝑋%=−20%Для відновлення обсягів необхідно їх збільшити на 10,8=1,25 тобто на 25%𝐸𝐷=∆𝑄%∆𝑃%⇒∆𝑃%=25%−2,5=−10% 

Номер слайду 13

Цінова еластичність попиту буде вищою: На товари першої необхідності, ніж на предмети розкоші. У разі якщо споживачі використовують товар з найбільшою корисністю для себе. Коли більші альтернативні витрати виробництва товару. У разі якщо товар менше потрібний споживачеві.2. Якщо при зміні ціни кількість куплених товарів не змінюється, то попит: Нееластичний. Еластичний. Одиничної еластичності. Абсолютно нееластичний.style.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 14

3. Якщо попит нееластичний: Зростання ціни на 5% зумовить зменшення величини продажу більш ніж на 5%. Зростання ціни на 5% зумовить зменшення величини попиту на 5%. Зростання ціни на 5% зумовить збільшення величини продажу більш ніж на 5%. Зростання ціни призведе до зростання виручки від реалізації.4. Якщо попит на сільськогосподарську продукцію нееластичний, то при доброму врожаї доходи фермерів: Зростуть, оскільки збільшиться величина продукції, що продається. Скоротяться, оскільки відносне зниження цін буде більшим ніж відносне збільшення величини продажу. Залишаться незмінними. Неможливо відповісти на запитання.style.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 15

5. Яке з наведених тверджень не стосується характеристики еластичного попиту на товар?Коефіцієнт еластичності менший за одиницю. Загальна виручка продавця зменшується, якщо ціна зростає. Покупці дещо помітно реагують на зміну цін. Загальна виручка продавця зростає, якщо ціна зменшується.6. Якщо ціна товару нееластичного попиту зросла з 7 до 8 грн. , то виручка від реалізації: Скоротилась. Зросла. Абсолютно еластична. Залишилась незмінною.style.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 16

7. Яке з наведених тверджень стосується характеристики нееластичного попиту на товар?У наявності є велика кількість товарів-замінників. Даний товар є товаром першої необхідності для покупців. Покупці витрачають значну частину свого доходу на його придбання. Даний товар є предметом розкоші.8. Якщо будь-яка кількість товару продається за однаковою ціною, то попит на цей товар: Абсолютно нееластичний. Абсолютно еластичний. Еластичний. Нееластичний.style.colorfillcolorfill.typestyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 17

1. Знайти аналітичний вираз функції попиту, якщо відомо, що вона має лінійний характер2. Побудуйте графіки попиту і пропозиції, якщо стадіон «Динамо» вміщує 25000 глядачів3. Яку ціну треба призначити адміністрації клубу, щоб на стадіоні був аншлаг?4. Розрахуйте коефіцієнти еластичності попиту та пропозиції в точці рівноваги5. Визначте, якими мають бути ціни на квитки, щоб виручка була максимальною{5940675 A-B579-460 E-94 D1-54222 C63 F5 DA}P, $5102030 Q35000300002000010000

Номер слайду 18

Функція попиту на товар 𝑄𝑑=7−𝑃 ; пропозиції 𝑄𝑠=2𝑃−5. Визначте рівноважну ціну й рівноважний обсяг продажів. Припустимо, що державою на певний товар установлена фіксована ціна на рівні 3 грн за одиницю. Дайте аналітичну кількісну та якісну оцінку наслідків цієї ініціативи. Припустимо, що на певний товар уведений податок, який сплачує продавець у розмірі 1,5 грн за одиницю. Визначте рівноважний обсяг продажів і рівноважні ціни для покупця 𝑃+ і продавця 𝑃−Визначте надлишок продавця і покупця до і після введення податку. Обчисліть величину податкових надходжень до бюджету і суспільний ефект від введення податку. Розв’язання проілюструйте графічно 

Номер слайду 19

1) 𝑄𝑑=𝑄𝑆 – умова рівноваги. 7−𝑃=2𝑃−5;3𝑃=12;  𝑃=4;𝑄=3 2) 𝑄𝑑3=4 ; 𝑄𝑆3=1; 𝑄𝑑>𝑄𝑆 , тобто виникає дефіцит. Це також випливає з того, що втсановлена фіксована ціна («стеля цін») менша за рівноважну. Величина дефіциту: 𝑄𝑑3− 𝑄𝑆3=4−1=3 (кількісна характеристика). Наслідками ініціативи держави є: погіршення задоволення потреб; «тінізація» економіки; зростання не забезпеченої товарами грошової маси й виникнення прихованої інфляції; соціальне розшарування суспільства; відсутність стимулів розвитку виробництва – типові риси командно-адміністративної ситеми. 

Номер слайду 20

3) При введені податку змінюється функція пропозиції: 𝑄𝑆1=2∙𝑃−1,5−5=2𝑃−8 . Нова умова рівноваги: 𝑄𝑑=𝑄𝑆1 ;                    7−𝑃=2𝑃−8;3𝑃=15;  𝑃+=5; 𝑄=2 ; 𝑃−=𝑃+−1,5=3,5  

Номер слайду 21

Номер слайду 22

4) До введення податку: Надлишок споживача – це площа трикутника АСЕ. 𝑆=12∙7−4∙3=4,5 ;Надлишок виробника – це площа трикутника ВСЕ: 𝑆=12∙4−2,5∙3=2,25 . Після введення податку: Надлишок споживача – це площа трикутника АР+L : 𝑆= 12∙7−5∙2=2 ;Надлишок виробника – це площа трикутника BP-D : 𝑆=12∙3,5−2,5∙2=1; Податкові надходження – площа прямокутника P+MDP- : 𝑆=1,5∙2=3 ; Введення податку призводить до чистих втрат суспільсьва. Це площа трикутника EMD. 𝑆=12∙1.5∙1=0,75  

Номер слайду 23

Знайти рівноважну ціну для країни, якщо витрати на транспортування 0.

Номер слайду 24

СХІДпопит: (5; 5) , (4; 10)𝑄−54−5=𝑃−510−5 ; 𝑄𝑑=−15𝑃+6 2) пропозиція: (2; 5), (3; 10) 𝑄−23−2=𝑃−510−5 ; 𝑄𝑠=15𝑃+13) рівновага: 𝑄𝑑=𝑄𝑠−15𝑃+6=15𝑃+1𝑃𝑐∗=12,5 ЗАХІДпопит: (2; 10) , (1; 20)𝑄−21−2=𝑃−1020−10 ; 𝑄𝑑=−110𝑃+3 2) пропозиція: (3; 10), (7; 20) 𝑄−37−3=𝑃−1020−10 ; 𝑄𝑠=25𝑃−13) рівновага: 𝑄𝑑=𝑄𝑠−110𝑃+3=25𝑃−1𝑃з∗=8 

Номер слайду 25

Рівноважна ціна для країни: 𝑃𝑐<𝑃𝐾<𝑃з. При цьому дефіцит на сході компенсується надлишком на заході:−15𝑃+6−15𝑃−1=25𝑃−1 +110𝑃−3910𝑃=9𝑃𝐾=10 

pptx
Додано
13 лютого 2019
Переглядів
1006
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку