Презентація "Гідроліз солей"

Про матеріал
Презентація до уроку хімії в 11 класі на тему "Гідроліз солей" (рівень стандарту)
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Гідроліз солей.

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Забарвлення лакмусу в розчинах солей :хлориду алюмінію  Al. Cl3 карбонату натрію Na2 CO3 хлориду натрию Na. Cl

Номер слайду 4

ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙГідролізом солі називається взаємодія ионів солі з водою, в результаті якого змінюється р. Н середовища, та утворюється слабкий електроліт. « ГІДРОЛІЗ » - від грецького « гідро » - вода « лізіс » - розкладання. У процесі гідролізу солі у водному розчині з'являється надлишок катіонів Н + або аніонів ОН-

Номер слайду 5

Номер слайду 6

СОЛІІ. Утворені сильною основою та слабкою кислотою Na2 CO3, Na2 S, K2 SO3, CH3 COOK, Na. CN, Ba(NO2)2 (гідроліз іде, реакція середовища лужна)ІІ. Утворені сильною кислотою та слабкою основою. Zn. Cl2, Fe. Cl3, Cu. Cl2, NH4 I, Al2(SO4)3 (гідроліз іде, реакція середовища кисла)ІІІ. Утворені слабкою основою та слабкою кислотою. CH3 COONH4, (NH4)2 S, NH4 CN. (гідроліз іде необерненно, реакція середовища нейтральна) ІV. Утворені сильною основою та сильною кислотою. Na. Cl, K2 SO4, Na. NO3 (гідроліз не іде, реакція середовища нейтральна)

Номер слайду 7

Сильні та слабкі кислоти та основи СИЛЬНІКислоти Основи. H2 SO4, HCl, HCl. O4, HMn. O4, Li. OH Ca(OH)2 HNO3, HBr, HCl. O3, Na. OH Sr(OH)2 HI KOH Ba(OH)2 Rb. OH Cs. OH СЛАБКІ Всі нерозчинні гідрооксиди. H2 SO3, HF, H2 Si. O3, HCl. O, Cu(OH)2 NH4 OHHNO2, H2 S, H2 CO3, HCl. O2, Mg(OH)2 (вийняток)H3 PO4, HCOOH, Fe(OH)2 CH3 COOH Be(OH)2 C2 H5 COOH Fe(OH)3 Al(OH)3

Номер слайду 8

Гідроліз солей, утворених сильними кислотами та слабкими основами Al. Cl3 Al(OH)3 HCl слабка основа сильна кислота [OH]- < [H]+ (що сильніше того і більше!)

Номер слайду 9

Механізм гідролізу алюміній хлориду H2 O H+ + OH- Al. Cl3 Al3+ + 3 Cl-Al3+ +3 Cl- +HOH Al OH2- +H+ + 3 Cl-рн <7, середовище кисле, гідроліз по катіону.

Номер слайду 10

Гідроліз солей, утворених сильною основою і слабкою кислотою. H2 O H+ + OH-Na2 CO3 2 Na+ + CO32- 2 Na+ +CO32- +HOH HCO3- +2 Na+ +OH-рн >7, лужне середовище, гідроліз по аніону

Номер слайду 11

Гідроліз солей, утворених сильною кислотою і сильною основою. H2 O H+ + OH-Na. Сl Na+ + Cl- Na+ +Cl- +HOH Cl- + Na+ + HOHДана сіль гідролізу не піддається.

Номер слайду 12

СН3 СООNH4 + H2 O ↔ СН3 СООН + NH3 · Н2 О СН3 СООNH4 ↔ NH4+ + СН3 СОО- Н2 О ↔ OH- + H + Іонне рівняння гідролізу: NH4 + + СН3 СОО- + Н2 О ↔ NH3 · Н2 О + СН3 СООН Гідроліз Солей, утворених слабкою кислотою і слабкою основою.рн = 7, середовище нейтральне, гідроліз по катіону і по аніону.

Номер слайду 13

Гідроліз по катиону і по аніону. Хімічна рівновага зміщена вправо. Реакція середовища або нейтральна або слабокисла, або слаболужна, що залежить від констант дисоціації кислоти і основи. Гідроліз може бути необоротним, якщо хоча б один з продуктів реакції гідролізу йде зі сфери реакції. Солі, утворені слабкою кислотою і слабкою основою.

Номер слайду 14

Ступінчатий гідроліз1. Гідроліз по катіону (слабка основа + сильна кислота)Fe. Cl2 ↔ Fe2+ + 2 Cl-Fe2+ + H2 O ↔ (Fe. OH)+ + H+Fe. Cl2 + H2 O ↔ Fe. OHCl + HCl 2. Гідроліз по аніону (сильна основа +слабка кислота)3. Гідроліз по катіону і аніону одночасно (слабка основа + слабка кислота)Na2 S ↔ 2 Na+ + S2-S2- + H2 O ↔ HS- + OH-Na2 S + H2 O ↔ Na. HS + Na. OHCH3 COONH4 ↔ CH3 COO- + NH4+CH3 COO- + NH4+ + H2 O ↔ CH3 COOH + NH4 OH CH3 COONH4 + H2 O ↔ CH3 COOH + NH4 OH

Номер слайду 15

Фактори що впливають на ступінь гідролізу. Кількісною характеристикою гідролізу є ступінь гідролізу α (яку виражають у відсотках). Де n - число моль формульних одиниць солі, що піддалися гідролізу, N - загальне число моль формульних одиниць солі в розчині. Ступінь гідролізу залежить від природи солі, концентрації та температури розчину, наявності в розчині однойменних іонів. Ступінь гідролізу збільшується при розведенні розчину і підвищенні температури. Ступінь гідролізу зменшується з пониженням температури розчину, підвищенням концентрації розчину, введенням у розчин однойменних іонів.α =100%N.n

Номер слайду 16

1. Гідроліз галогеналканів. С2 Н5 Сl + Н2 О →С2 Н5 ОН + НСl 2. Гідроліз естерів. СН3-СОО-С2 Н5 + Н2 О → СН3-СООН +С2 Н5 ОН3. Гідроліз дисахаридів. С12 Н22 О11 + Н2 О →С6 Н12 О6 + С6 Н12 О6 4. Гідроліз полісахаридів.(С6 Н10 О5)n + n. Н2 О →n. С6 Н12 О6 Гідроліз органічних речовин.

Номер слайду 17

Необоротний гідроліз. Між водними розчинами в результаті обмінних процесів деяких солей не завжди утворюються дві нові солі. Одна з них може піддаватися необоротного гідролізу з утворенням відповідного нерозчинного основи і слабкої кислоти (леткої або нерозчинної)Приклад: Fe2 S3 + 6 H2 O = 2 Fe(OH)3↓ + 3 H2 S↑

Номер слайду 18

Гідроліз Солей. KNO3 не іде. KNO2 + H2 O KOH + HNO2 (гідроліз по катіону) HOH (лужне середовище – по сильному компоненту)Cu. Cl2 + H2 O Cu(OH)2 + 2 HCl (гідроліз по аніону) (середовище кисле)Al2 S3 + 6 H2 O 2 AL(OH)3 + 3 H2 S (гідроліз по катіону і аніону)(Реакція середовища може бути нейтральною, слаболужною або слабокислою в залежності від константи дисоціації продуктів, що утворилися)

Номер слайду 19

Лабораторний дослід № 1

Номер слайду 20

Тести на тему: Гідроліз солей1. Водний розчин речовини А має нейтральне середовище, а водний розчин речовини В – кисле середовище. Розчини речовин А і В взаємодіють між собою. Вкажіть ці речовини: А – натрію хлорид, В- аргентум нітрат;А – барію нітрат, В – ортофосфатна кислота;А – купрум (II) хлорид В – оцтова кислота;А – натрію фторид, В- барію хлорид.2. Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції між водними розчинами хрому(III) нітрату і натрію сульфіду дорівнює:19;12;6;22.

Номер слайду 21

3. Газ виділяється при змішуванні розчинів хрому(III) хлориду: Амонію гидрогенсульфиду;Калію гідрогенортофосфату;Натрію гідрогенсульфату;Натрію силікату.4. У чотирьох пробірках знаходяться водні розчини перерахованих нижче солей. Розчин якої солі можна відрізнити від інших за допомогою лакмус?Алюміній броміду;Цинк сульфату;Плюмбум нітрату;Калій силікату.5. Гідроліз протікає при розчиненні у воді: Кальцій броміду;Кальцій ортофосфату;Кальцій нітриту;Кальцій ацетату.6. Гідролізу по аніону піддається сіль: Барію хлорид;Калію нітрит;Амонію хлорид;Натрію ортофосфат.

Номер слайду 22

7. Цинк буде розчинятися при зануренні його в розчин: Натрію хлориду;Барію хлориду;Алюмінію хлориду;Калію хлориду.8. Пара речовин, у розчині яких фіолетовий лакмус змінює забарвлення на червоне і синє, відповідно: Натрію карбонат і калію сульфіт;Цинку сульфат і алюмінію бромід;Нікелю (II) хлорид і барію нітрит;Натрію нітрат і кальцію хлорид.9. Гідроліз неможливий для наступної групи сполук:оксиди;нітриди;фосфіди;гідриди.10. Придушити гідроліз сульфату магнію можна:розбавленням розчину;нагріванням розчину;додаванням розчину сульфатної кислоти;додаванням розчину натрію гідроксиду.

Номер слайду 23

Відповіді до тесту1)а, б2)г3)а 4)г 5)в,г 6)б,г7)в8)в9)а10)в

Номер слайду 24

Задачі1. До 50 г розчину натрію карбонату з масовою часткою розчиненої речовини 10,6% прилили надлишок розчину алюмінію сульфату. Який газ виділяється при цьому? Який об’єм (н. у.) цього газу?2. Обчисліть відносну густину за повітрям і за гелієм газу, що виділяється при гідролізі магнію нітриду.3. Обчисліть відносну густину за повітрям і за неоном газу, що виділяється при гідролізі кальцію фосфіду.4. Гідроксид алюмінію масою 11,7 г обробили розчином сульфатної кислоти об'ємом 45 мл з молярною концентрацією 5 моль/л. Яка реакція середовища буде у одержаного розчину?

Номер слайду 25

Домашнє завдання :&13, № 184-186 ст.72

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Крамар Світлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Дробот Олена Геннадіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
9 листопада 2021
Переглядів
14597
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку