16 червня о 15:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Презентація "Компетентнісний підхід на уроках основ здоров'я"

Про матеріал

В презентації "Сучасний урок основ здоров'я в контексті компетеннісного підходу" розглянуті етапи набуття ключових компетенцій, які можна здобути на уроках основ здоров'я.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ПІДГОТУВАЛА ВЧИТЕЛЬ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ХЗОШ №145 ВЕДЕНІНА МАРИНА ВАЛЕРІЇВНА Сучасний урок основ здоров’я в контексті компетентнісного підходу.

Номер слайду 2

КОМПЕТЕНТНІСТЬ – ЗДАТНІСТЬ УСПІШНО ВІДПОВІДАТИ НА ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПОТРЕБИ, ДІЯТИ, ВИКОНУВАТИ ПОСТАВЛЕНІ ЗАВДАННЯ        Компетентності будуються на: комбінації пізнавальних відношень та практичних навичок; цінностях; емоціях; поведінкових компонентів, знань та вмінь.

Номер слайду 3

ЕТАПИ ІНТЕРИОРИЗАЦІЇ ЗНАНЬ (НАБУТТЯ КОМПЕТЕНЦІЇ)

Номер слайду 4

КОМПЕТЕНТНІСТЬ – ЗДАТНІСТЬ ЗДІЙСНЮВАТИ ДІЮ В СПЕЦИФІЧНИХ УМОВАХ Дія в специфічних умовах – уміння. Навички –дії, набуті через багаторазове їх повторення й виконані автоматично.

Номер слайду 5

ОСНОВНІ ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ, ЯКІ МОЖНА НАБУТИ НА УРОКАХ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я: долання емоцій та стресу; співчуття; відчуття себе громадянином; керування власним життям; ведення здорового та продуктивного способу життя вибір; прийняття рішення; вирішення проблеми; творче та критичне мислення; ефективне спілкування; самооцінка та почуття гідності; опір тиску; вибудовування міжособистісних відносин; Учитися потрібно все життя, до останнього дихання. Сюнь-цзи

Номер слайду 6

ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ - це здатність до адаптивної й позитивної поведінки, що робить можливим для осіб ефективно справлятися з вимогами і викликами щоденного життя. Найбільше щастя в житті – здоров’я.

Номер слайду 7

НАВЧАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ НА ЗАСАДАХ РОЗВИТКУ НАВИЧОК – це підхід у формуванні чи підтримці здорового способу життя, його умов через розвиток знань, ставлення та особливих навичок з використанням різноманітного досвіду навчання, з акцентом на залученні особи. З ким поведешся, того й наберешся.

Номер слайду 8

ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ Мета в житті є серцевиною людської чесноти і людського щастя. Костянтин Ушинський можуть бути націлені на дії:  власні;  щодо інших;  з метою зміни навколишнього середовища, щоб воно сприяло здоровому способу життя.

Номер слайду 9

КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ ТА НАВИЧКИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ Міжособистісні навички спілкування вербальне/невербальне спілкування активне слухання вираз почуттів; надання зворотного зв’язку та його отримання Навички ведення переговорів/навички відмови переговори й управління конфліктом навички відмови

Номер слайду 10

КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ ТА НАВИЧКИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ) Розвиток емпатії здатність слухати, розуміти потреби й обставини інших та виражати розуміння Співпраця і робота в команді вираз поваги до внеску інших осіб та до відмінностей стилів поведінки оцінка власних можливостей та внесок у роботу групи Один колос – не нива.

Номер слайду 11

КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ ТА НАВИЧКИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ) Навички відстоювання інтересів навички впливу та переконливості навички встановлення контактів та мотивування Людина стає людиною лише серед людей.

Номер слайду 12

НАВИЧКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ТА КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ Навички прийняття рішення / розв’язання проблем навички збирання інформації оцінка відносно себе та інших майбутніх наслідків сучасних дій для визначення альтернативних рішень проблем навички аналізу впливу цінностей та ставлення до себе і до інших на мотивацію

Номер слайду 13

НАВИЧКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ТА КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ) Навички критичного мислення аналіз впливу однолітків та засобів масової інформації аналіз ставлень, цінностей, соціальних норм, вірувань та чинників, що на них впливають вміння знайти відповідну інформацію та джерела інформації Здоров’я так переважає всі інші блага життя, що справді здоровий жебрак щасливіший за хворого короля. А. Шопенгауер

Номер слайду 14

НАВИЧКИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ТА САМООРГАНІЗАЦІЇ Навички підсилення впевненості у собі та здатності виконувати контрольні функції, брати на себе відповідальність, робити інакше або привносити зміну розбудова самооцінки/впевненості в собі формування навичок самосвідомості, включно з усвідомленням прав, впливів, цінностей, ставлень, сильних і слабких сторін встановлення цілей самооцінка/навички самоконтролю Хочеш бути щасливим – будь ним!

Номер слайду 15

НАВИЧКИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ТА САМООРГАНІЗАЦІЇ (ПРОДОВЖЕННЯ) Навички управління почуттями управління гнівом вміння справлятися з горем та неспокоєм вміння справлятися з втратою, поганим поводженням і травмою Навички управління стресом організація часу позитивне мислення методики релаксації Судіть про своє здоров’я за тим, як ви радієте ранку і весні. Г.Д. Торо

Номер слайду 16

КОМПЕТЕНТОСТІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ: · за певних обставин ·  в конкретних умовах Яка користь у тому, що ти багато знав, раз ти не вмів застосовувати свої знання до твоїх потреб. Петрарка

Номер слайду 17

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ·        Соціальні компетентності - здатність до співробітництва, розв’язання проблем, взаєморозуміння, активна участь, суспільні цінності ·          Мотиваційні компетентності - здатність до винахідництва та навчання, гнучкість, суспільні цінності, адаптивність ·        Функціональні компетентності - оперування знаннями (мовна, технічна компетентності тощо)

Номер слайду 18

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДОЗВОЛЯЮТЬ: ·        здійснювати особистості автономну діяльність ·        інтерактивне використання засобів навчання ·        функціонувати компетентній людині в соціально гетерогенних групах  Якщо діяти не будеш, то нащо ума палата. Шота Руставелі

Номер слайду 19

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ: ·          уможливлюють ефективну участь особистості в багатьох соціальних сферах і робити свій внесок у розвиток якості суспільства та особистого успіху ·   спрямовують навчально-виховний процес на досягнення освітніх цілей ·        виступають індикаторами готовності особистості до активної участі в житті суспільства

Номер слайду 20

КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКИХ МОЖЕ НАБУТИ УЧЕНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТА “ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я” соціальні, пов’язані з готовністю брати на себе відповідальність, бути активним у прийнятті рішень, у суспільному житті, урегулюванні конфліктів ненасильницьким шляхом, у функціонуванні й розвитку демократичних інститутів суспільства розвитку демократичних інститутів суспільства; полікультурні, що стосуються розуміння несхожості людей, поваги до їхньої мови, релігії, культури; комунікативні, що передбачають оволодіння інформаційними технологіями, уміння здобувати, критично осмислювати і використовувати різноманітну інформацію; саморозвитку та самоосвіти, пов’язані з потребою і готовністю навчатися як у професійному відношенні, так і в особистому та суспільному житті; компетенції, які реалізуються в прагненні й здатності до раціональної продуктивної, творчої праці.

Номер слайду 21

НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТА “ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я” характеризує пояснює називає спостерігає обґрунтовує дотримується правил (здорового способу життя) має уявлення знає уміє розпізнає: користується термінами наводить приклади порівнює Діяння є живою єдністю теорії і практики. Аристотель

Номер слайду 22

НАВЧАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ НА УРОКАХ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я Пряме навчання Непряме навчання Взаємодіюче навчання Навчання, ґрунтоване на досвіді Самостійне навчання

Номер слайду 23

МЕТОДИ ПРЯМОГО НАВЧАННЯ: Систематизований огляд Вказівки викладача Міні-лекція Використання ресурсів Порівняння і протиставлення Опитування Показ (демонстрація) Повторення і закріплення Через сумнів приходимо до істини. Ціцерон

Номер слайду 24

МЕТОДИ НЕПРЯМОГО НАВЧАННЯ Авторське місце Вивчення окремої життєвої ситуації (випадку) Доповнення Вирішення проблеми Обговорення Дискусії-роздуми Концептуальна карта Заговори, щоб я тебе побачив. Сократ

Номер слайду 25

МЕТОДИ ВЗАЄМОДІЮЧОГО НАВЧАННЯ : Дебати Рольові ігри Взаємонавчання Мозковий штурм Робота з товаришами Дискусія/обговорення/бесіда Коло знання Інтерв’ювання Навчальні групи, які співпрацюють Схеми, таблиці досвіду "Павутиння“ Карлюки, нашкрябані після обіду на серветці, теж засіб спілкування. Джордж Нельсон

Номер слайду 26

МЕТОДИ НАВЧАННЯ, ГРУНТОВАНОГО НА ДОСВІДІ : Екскурсії Уявний образ Рольові ігри Ілюстрування Обстеження Досвід – найкращий наставник. Вергілій

Номер слайду 27

ПЕРЕВАГИ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ З МЕТОЮ ОВОЛОДІННЯ ЖИТТЄВИМИ НАВИЧКАМИ: розширення сприйняття учасниками себе та інших; заохочення до співробітництва, а не до конкуренції; уможливлення для членів групи та вчителів визнання й надання оцінки навичкам окремих учнів, підняття рівня їх самооцінки; уможливлення кращого пізнання одне одного та розбудови стосунків; розвиток навичок слухання та спілкування; полегшення обговорення діткливих питань; сприяння толерантності та розумінню осіб та їхніх потреб; стимуляція інноваційних підходів та творчості. Не можна посіяти одне, а отримати інше. З літературних джерел Давньої Індії

Номер слайду 28

УСПІШНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА, ЯКИЙ НАВЧАЄ УЧНІВ ЖИТТЄВИМ НАВИЧКАМ ЗАРАДИ ЗДОРОВ’Я, МОЖЛИВА, ЯКЩО ПЕДАГОГ: сам є прикладом здорової форми поведінки; викликає довіру і повагу; володіє професійністю й компетентністю; має доступ до ресурсів, керівництва та організаційної підтримки Здоров’я – мудрих гонорар. Беранже

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Паламарчук Світлана Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Кручинкина Анна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Додано
13 серпня 2018
Переглядів
1685
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку