Презентація "На практиці реалізуємо формулу НУШ"

Про матеріал
«Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності». Закон України «Про освіту»
Зміст слайдів
Номер слайду 1

На практиці реалізуємо формулу НУШ

Номер слайду 2

І ми прагнемо перейти до школи, яка розвиває індивідуальність, забезпечує свободу вибору. Але щоб користуватися свободою вибору, ти повинен розуміти, як робити цей вибір. Суспільство повинно зрозуміти, що через вчителя ми будуємо нову школу і нове ставлення до дітей. Лілія Гриневич, Міністр освіти та науки України

Номер слайду 3

Нова школа базуватиметься на новому змісті: теоретичне навчання замінять компетентнісним підходом, тобто здобуттям реальних навичок і умінь. учень має отримати базовий стійкий набір принципів, щоб далі самостійно визначати свій життєвий шлях. стосунки між учнем, учителем, батьками, громадськістю мають бути партнерськими, а не ієрархічними.

Номер слайду 4

«Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності». Закон України «Про освіту»

Номер слайду 5

Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення. Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішенняІнноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя. ВИПУСКНИК НОВОЇ ШКОЛИМета нової школи – новий випускник:

Номер слайду 6

Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві;1 Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно;2 Наскрізний процес виховання, який формує цінності;3 Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію;4 ФОРМУЛА НОВОЇ ШКОЛИ СКЛАДАЄТЬСЯ З 8 КЛЮЧОВИХ КОМПОНЕНТІВ:

Номер слайду 7

Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм;Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками;5 Нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя;7 Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.8 ФОРМУЛА НОВОЇ ШКОЛИ СКЛАДАЄТЬСЯ З 8 КЛЮЧОВИХ КОМПОНЕНТІВ:6

Номер слайду 8

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами1 Спілкування іноземними мовами2 Математична грамотність3 Компетентності в природничих науках і технологіях411 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ:Інформаційно-цифрова компетентність5

Номер слайду 9

Соціальні і громадянські компетентностіУміння навчатися впродовж життя6 Підприємливість8 Загальнокультурна грамотність911 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ:7 Екологічна грамотність і здорове життя1011 Фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей

Номер слайду 10

Спільними для всіх компетентностей є такі:• уміння читати і розуміти прочитане; • уміння висловлювати думку усно і письмово; • критичне мислення; • здатність логічно обґрунтовувати позицію; • ініціативність; • творчість; • уміння вирішувати проблеми, • уміння оцінювати ризики та приймати рішення; • уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект; • здатність до співпраці в команді.

Номер слайду 11

Нова школа працюватиме на засадах «педагогіки партнерства». Основні принципи цього підходу: • повага до особистості;• доброзичливість і позитивне ставлення;• довіра у відносинах, стосунках;• діалог - взаємодія - взаємоповага;• розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв'язків);• принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов'язань, обов'язковість виконання домовленостей).

Номер слайду 12

Учителі вивчатимуть особистісно-орієнтований та компетентнісний підходи до управління освітнім процесом, психологію групової динаміки тощо. У зв’язку з цим варто говорити про нову роль учителя – не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора, ментора та новатора в індивідуальній освітній траєкторії дитини.

Номер слайду 13

Нові ролі педагога Коуч - той, хто допомагає досягти життєвої або професійної мети. Він сприймає людину такою, якою вона є насправді, а не оцінює її. Ментор - досвідчений і надійний товариш, порадник, наставник) – той, що є наставником. Тьютор - той, що індивідуально працює з інтересом дитини – виявляє освітні запити, проектує освітню діяльність, організує рефлексію, проектує наступні кроки в освітіНоватор - педагог, який приносить в інтелектуальну освітню діяльність нові ідеї Модератор - людина, яка проводить соціологічні дослідження,ведучий фокус-групи, адміністратор форуму, чату,соціальної мережі в Інтернеті , той хто налагоджує комунікативну взаємодію у класі , організує рефлексію, проектує наступні кроки в освіті Фасилітатор - підтримує дитину в її навчальній діяльності через педагогічну взаємодію, допомагає, надихає

Номер слайду 14

Модель сучасного вчителя в інноваційному просторіІнформаційно - компетентний. Громадянин. Гуманіст. Цінитель краси. Дослідник. Культурний. ЗдоровийІнформаційно - компетентний. Громадянин. Гуманіст. Цінитель краси. Дослідник. Культурний. ЗдоровийІнформаційна сфера. Громадянсько – правова сфера. Гуманістична сфера. Художньо – естетична сфера. Науково – пізнавальна сфера Культурна сфера. Здоров'язбері-гаюча сфера

Номер слайду 15

Риси притаманні моделі конкурентноспроможного вчителя

Номер слайду 16

розглядає учня як рівноправного партнера у спілкуванні, колегу у спільному пошуку знань;залучає учнів до прийняття рішень, бере до уваги їхні думки, заохочує самостійність суджень, зважає на особистісні якості вихованців; спонукає до дії порадами, проханнями; багато працює над собою, над своїми психологічними вміннями; має рівень ІТ-компетентності;має високу професійну стійкість, задоволений своєю професією За демократичного стилю педагогічної діяльності вчитель

Номер слайду 17

В основі педагогіки партнерства – СПІЛКУВАННЯ, ВЗАЄМОДІЯ ТА СПІВПРАЦЯ між учителем, учнем та батьками. Діалог і багатостороння комунікація між учнями, учителями та батьками змінить односторонню авторитарну комунікацію “вчитель” – “учень” Учитель має бути твоїм другом. Це – аксіома. Як дитина може сприймати певну інформацію, якщо вона вчиться у людини, якої боїться? Цього не повинно бути. Якщо ти людину сприймаєш як друга, тоді інформація засвоюється краще і цікавіше. УЧИТЕЛЬ має бути ДРУГОМ, а родина – залучена до побудови освітньої траєкторії дитини

Номер слайду 18

Будуть широко застосовуватися методи викладання, засновані на співпраці (ігри, проекти – соціальні, дослідницькі,експерименти, групові завдання тощо). Учні залучатимуться до спільної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та успішному перейманню суспільного досвіду. Буде змінено підходи до оцінювання результатів навчання. Оцінки слугуватимуть для аналізу індивідуального прогресу і плануванню індивідуального темпу навчання, а не ранжування учнів. Оцінки розглядатимуться як рекомендація до дії, а не присуд.

Номер слайду 19

Дякую за увагу! Щоденний труд учителя – це знахідки, новації, У молодих й досвідчених – різноманітність ідей! Винагорода вчителю – не орден, не овації. Досягнення учителя – це успіхи дітей.

pptx
Пов’язані теми
Біологія, Інші матеріали
Додано
24 березня 2019
Переглядів
240
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку