10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Презентація на тему "Органи державної влади в Україні.Місцеве самоврядування

Про матеріал
Презентація-урок з основ правознавства в 9 класі містить- мету ,завдання уроку, очікувані результати, матеріал до уроку ,схеми, таблиці.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ТЕМА : Органи державної влади в Україні . Місцеве самоврядування в УкраїніПідготувала вчитель правознавства Маслова Віталія Миколаївна

Номер слайду 2

МЕТА УРОКУ :навчальна:  ознайомити учнів з конституційно – правовим статусом державних органів; з формами народовладдя; розкрити зміст понять «демократія», «вибори», референдум»; “ місцеве самоврядування”розвиваюча: формувати вміння аналітично – синтетичної розумової діяльності до самоосвіти і саморозвитку; формувати вміння інтерактивного здобуття знань через індивідуальні та групові завдання. виховна: виховання активної громадянської позиції, активного члена громадянського суспільства та громадянина правової, демократичної держави, виховувати в учнів правову та політичну культуру.

Номер слайду 3

Вивчити :  Визначення основних понять ( записані на дошці) Конституційно – правовий статус державних органів, їх структуру компетенцію та порядок роботи Продовжити: Роботу над формуванням вмінь та навичок. Роботи з джерелами права. Аналізувати та систематизувати правовий матеріал. ЗАВДАННЯ УРОКУ

Номер слайду 4

Після цього уроку учні зможуть: пояснювати поняття:виконавча влада, судова система, правоохоронні органи, система місцевого самоврядування;органи виконавчої влади;називати:принципи та функції діяльності органів державної виконавчої влади, судової влади, повноваження органів місцевого самоврядування;пояснювати:структуру системи органів виконавчої, судової влади, правоохоронних органів та місцевого самоврядування, правові засади організації судової влади та принципи здійснення правосуддя. застосовувати: набуті знання та вміння для розв’язання правових задач, виконання творчих завданьотримати задоволення від змісту та форм роботи на уроці. Очікуванні результати:

Номер слайду 5

Вибори – це процес у результаті якого певна спільнота людей шляхом голосування формує склад державного органу або місцевого самоврядування. У ході виборів громадяни здійснюють активне й пасивне виборче право. Виборче право передбачає цензи - віковий та осілості. Виборча система України

Номер слайду 6

Органи державної влади

Номер слайду 7

Державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Конституція визначає і гарантує самоврядування.

Номер слайду 8

Законодавча влада – це делегована народом своїм представникам у парламенті (Верховній Раді) державна влада, що має виключне право приймати закони. Функції законодавчої влади: представницька (влада прямого загальнонародного представництва); законодавча; фінансова (право щорічно затверджувати бюджет країни); засновницька (участь у формуванні вищих виконавчих і судових органів); контрольна (контроль за роботою уряду, інших посадових осіб виконавчої влади). Законодавча влада

Номер слайду 9

веде засідання Верховної Ради України; організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради України; підписує акти, прийняті Верховною Радою України; організовує роботу апарату Верховної Ради України; проводить засідання Ради голів фракцій і Ради голів комітетів, на яких обговорюється порядок денний сесії. Остаточно порядок денний роботи сесії затверджується на засіданні Верховної Ради. Голова Верховної Ради

Номер слайду 10

Повноваження Верховної Ради України:внесення змін до Конституції України;призначення всеукраїнського референдуму; прийняття законів;визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики; призначення виборів Президента України;усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;призначення Прем'єр-міністра України;здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України. Верховна Рада України

Номер слайду 11

Виконавча влада – це гілка державної влади, що направлена на виконання законів та інших нормативних актів. Виконавчу владу в Україні складають Кабінет Міністрів, центральні (міністерства, відомства) та місцеві (обласні, районні державні адміністрації Функції виконавчої влади: внесення змін до Конституції України; визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; призначення виборів Президента України; затвердження бюджету і внесення змін до нього; оголошення за поданням Президента стану війни і укладення миру; прийняття рішення про використання Збройних Сил та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України; надання згоди на призначення Президентом Премєр-міністра України. Виконавча влада

Номер слайду 12

Повноваження Кабінету Міністрів:забезпечує державний суверенітет та економічну самостійність України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики;вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування; розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України; забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності. Кабінет Міністрів України

Номер слайду 13

Глава держави – це конституційний орган і водночас вища посадова особа держави, що представляє державу зовні і всередині країни, символ державності народу. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Статус Президента України визначено у Розділі V Конституції України, тут сформульовані його права та обов'язки як глави держави, порядок обрання, можливість усунення з поста та припинення повноважень.  Президента України Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів: досяг 35 років; має право голосу; володіє державною мовою; проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів Глава держави

Номер слайду 14

Повноваження Президента України:забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;звертається з посланнями до народу та із щорічними й позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;виносить рішення про визнання іноземних держав;призначає позачергові вибори до Верховної Ради;припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не розпочалися;наділений правом законодавчої ініціативи. Президент України

Номер слайду 15

Судова влада – це діяльність всіх створених у державі судів, яка реалізується за допомогою притаманних їм законодавчих засобів з метою впливу на поведінку субєктів права та суспільні відносини за участю цих субєктів. Судова влада в системі державної влади є рівнозначною, рівноправною, паритетною, адже головне її призначення– вирішення правових конфліктів, які виникли у суспільстві.  Функції судової влади: здійснює особливий вид державної діяльності (здійснення правосуддя); є незалежною, самостійною, виключною, відокремленою, підзаконною гілкою влади; реалізується за визначеною законом процедурою. Судова влада

Номер слайду 16

Судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Конституційний Суд України входить до судової влади як її самостійний суб'єкт, є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні, вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України. Суди загальної юрисдикції забезпечують захист прав і свобод громадян через розгляд кримінальних, цивільних, адміністративних та інших справ. Система судів загальної юрисдикції будується за принципами територіальності й спеціалізації. Судова влада

Номер слайду 17

Верховний Суд Українирозглядає справи, віднесені до його підсудності та справи, пов'язані з виключними обставинами; переглядає, інші справи, розглянуті судами загальної юрисдикції; дає роз'яснення з питань застосування законодавства; розглядає звинувачення на адресу Президент України; представляє Україну у відносинах з судами інших держав; Повноваження Верховного Суду України

Номер слайду 18

Референдум – полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування в порядку, встановленому Законом України «Про всеукраїнський референдум» Предмет референдуму Субєкти референдуму Принципи проведення про схвалення Конституції про зміну території України щодо скасування Закону або внесення змін до чинного закону Президент проголошує за народною ініціативою загальні права людини рівність законність пряме волевиявлення вільна участь таємність голосування особистість участі однократність голосування Референдум

Номер слайду 19

Місцеве самоврядування — це право органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суспільними справами місцевого значення, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення. Органи, які входять до системи органів місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська рада, районна, обласна рада, сільський, селищний, міський голова). Незалежність органів місцевого самоврядування (відсутність «вертикалі»). Місцеве самоврядування

Номер слайду 20

 Місцеве самоврядування – це одна з форм народовладдя в Україні, сутність якої виявляється в самостійному вирішенні населенням питань місцевого значення. Місцеве самоврядування – різновид політичної, але не державної влади. Воно визнається і гарантується Конституцією України, є однією з засад конституційного ладу. Місцеве самоврядування в Україні регулюється Розділом XІ Конституції України, Законом України «Про місцеве самоврядування» ,а також Європейською хартією місцевого самоврядування, ратифікованою Верховною Радою України, що ввійшла, таким чином, до складу національного законодавства. Місцеве самоврядування

Номер слайду 21

Основою місцевого самоврядування в Україні є територіальна громада – колектив жителів села, селища чи міста.

Номер слайду 22

Місцеве самоврядування здійснюється в таких організаційних формах: 1) безпосередньо населенням — шляхом референдумів, виборів, зборів і сходів жителів; 2) через виборні органи, якими є: сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі органи; виборні голови органів місцевого самоврядування — сільські, селищні, міські голови (голови виконавчих органів відповідних рад); виборні районні й обласні ради, що представляють загальні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст. Місцеве самоврядування

Номер слайду 23

Депутати виборних органів місцевого самоврядування обираються жителями села, селища, міста на підставі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років. На таких же умовах обираються сільські, селищні та міські голови строком на чотири роки. Голова районної і голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради. Вибори органів місцевого самоврядування

Номер слайду 24

Вибори сільського, селищного та міського голів та депутатів місцевих рад Вибори органів місцевого самоврядування проводяться в Україні за змішаною системою: одна частина їх обирається мажоритарним, інша – пропорційним шляхом. Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється вся територія села, селища. Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості в єдиному одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм. Вибори органів місцевого самоврядування

Номер слайду 25

1) народовладдя- є формою участі населення в управлінні справами місцевого значення; 2) законність. Територіальні громади та їхні органи зобов’язані діяти у строгій відповідності з законодавством України й у межах своїх повноважень; 3) гласність -висвітлюватися засобами масової інформації, бути відкритою для критики і пропозицій; 4)колегіальність-прийняті ними рішення мають колективний характер; 5) поєднання місцевих і державних інтересів-існують і діють у межах Української держави.; 6)виборність-обираються громадянами відповідно до демократичних засад виборчого права України; 7) правова, організаційна і матеріальна самостійність-мають право приймати статути територіальної громади, видавати загальнообов’язкові правові акти і діють на основі самофінансування; 8) підзвітність і відповідальність перед територіальними громадами органів місцевого самоврядування-зобов’язані періодично звітувати перед населенням про свою роботу;9) державна підтримка і гарантія місцевого самоврядування. 10) судовий захист прав місцевого самоврядування. Порушення прав територіальної громади, її органів є підставою для судового розгляду. Принципи місцевого самоврядування

Номер слайду 26

Схема органів місцевого самоврядування

Номер слайду 27

Основні форми місцевої демократії

pptx
До підручника
Основи правознавства 9 клас (Святокум О.Є., Святокум І.О.)
Додано
28 квітня
Переглядів
159
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку