14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Презентація з правознавства "Адміністративне право"

Про матеріал
Презентація містить мету та завдання уроку ,очікувані результати, матеріал до уроку правознавства.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Тема. Адміністративне право. Підготувала вчитель правознавства Маслова Віталія Миколаївна

Номер слайду 2

Мета уроку :спираючись на знання учнів, отримані при вивченні правознавства в дев’ятому класі, охарактеризувати адміністративне право та адміністративну відповідальність; удосконалювати вміння аналізувати й порівнювати поняття, працювати з джерелами інформації; формувати вміння давати правову оцінку ситуації із життя; сприяти формуванню правової культури учнів.

Номер слайду 3

Завдання уроку : Називати правовідносини регульовані адміністративним правом, та органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення;Визначати адміністративні правопорушення та наводити їх приклади;Описувати адміністративні стягнення , що застосовуються до неповнолітніх;Розв’язувати та аналізувати правові ситуції адміністративних правопорушень;

Номер слайду 4

Очікувані результати Учень (учениця): дає визначення: адміністративного права, називає основні його інститути та джерела; адміністративного проступку та розкриває його склад; розкриває особливості правового статусу суб’єктів адміністративного права; особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх; пояснює, що таке державна служба, підстави адміністративної відповідальності, називає види адміністративних стягнень.

Номер слайду 5

Базові поняття і терміни«адміністративне право», «суб’єкти адміністративного права», «державна служба», «адміністративний проступок», «адміністративна відповідальність», «адміністративні стягнення»

Номер слайду 6

Адміністративне право. Адміністративне право — сукупність норм права, які регулюють відносини в галузі державного управління. Адміністративне право - це галузь права,яка об’єднює юридичні норми,що виникають в ході діяльності між державними органами, а також між ними і громадськими організаціями, з громадянами. Особливістю цієї галузі права є те,що одним з учасників цих правовідносинвиступає держава. Вона наділена правом примусу. Друга сторона зобов’язана їй підпорядковуватись. Державу представляє відповідний орган державного управління.

Номер слайду 7

Адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність - це специфічне реагування держави на адміністративне правопорушення, що полягає в застосуванні уповноваженим органом або посадовою особою передбаченого законом стягнення до суб'єкта правопорушення. Підстави Адміністративної відповідальністі :{10 A1 B5 D5-9 B99-4 C35-A422-299274 C87663}Фактична Процесуальна Наявність у діянні особи складу адміністративного правопорушення Рішення уповноваженого органу про притягнення конкретної особи до адміністративної відповідальності

Номер слайду 8

В адміністративному праві виділяють загальну, особливу і спеціальну частини.

Номер слайду 9

Предмет адміністративного права. Предмет адміністративного права – це сукупність суспільних відносин, які виникають у сфері управління, виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів, а також під час скоєння адміністративних деліктів і регулюються адміністративно-правовими нормами.

Номер слайду 10

Джерела адміністративного права - акти правотворчості органів державної влади, що складаються з адміністративно-правових норм або навіть з одного правила поведінки і регулюють виконавчо-розпорядчу діяльність.1. Конституція України; 2. Закони України, та законодавчі акти (програми, концепції, кодекси); 3. Укази, розпорядження Президента України; 4. Постанови Верховної Ради України (що містять адміністративне - правові норми організаційного характеру); 5. Нормативні акти органів державної виконавчої влади (Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України, накази, інструкції міністерств та відомств та ін.); 6. Нормативні акти (розпорядження, накази) керівників державних підприємств, установ, організацій.

Номер слайду 11

Види відносин, які регулюються нормами адміністративного права1. Відносини між державними органами, що підпорядковані один одному.2. Відносини між державними органами, які не мають безпосереднього підпорядкування один одному.3. Відносини між державними органами та установами, організаціями, які їм підпорядковані.4. Відносини між державними органами та іншими установами, підприємствами, громадськими організаціями, громадянами.

Номер слайду 12

Адміністративні правовідносини - це суспільні відносини у сфері державного управління, учасники яких виступають носіями прав і обов’язків, урегульованих нормами адміністративного права.за цільовим призначенням: відносини, що виникають у процесі функціонування їх суб’єктів з метою належного вирішення поставлених перед ними завдань і функцій; відносини, що виникають у зв’язку з адміністративними правопорушеннями;за змістом: немайнові та майнові відносини;за особливостями суб’єктів: відносини, що складаються між різними органами державного управління; відносини, що виникають між органами державного управління та іншими органами державної влади і місцевого самоврядування; відносини, що виникають між органами державного управління та недержавними господарськими й соціально-культурними об’єднаннями, підприємствами, установами та громадськими організаціями різних рівнів і фізичними особамиза характером юридичних зв’язків суб’єктів: вертикальні, за яких існує наявність юридичної залежності однієї сторони від іншої, їх організаційна підпорядкованість, а також горизонтальні, за яких сторони є рівноправними між собою і жодна з них не здійснює управлінського впливу на іншуза особливостями адміністративно-правових норм: матеріальні та процесуальні відносини;за способом захисту: відносини, що захищаються в адміністративному або судовому порядку.

Номер слайду 13

Адміністративне правопорушення. Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається бездіяльність або протиправна, винна (умисна або необережна) дія, яка посягає на державний або громадський порядок, суспільну власність, права і свободи людини і громадянина, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Склад адміністративного правопорушення - це передбачена нормами адміністративного права сукупність об'єктивних і суб'єктивних ознак, за наявності яких те чи інше діяння можна кваліфікувати як адміністративне правопорушення.

Номер слайду 14

Види адміністративних стягнень. Попередження - письмове або в іншій формі офіційне застереження уповноваженою посадовою особою громадянина про неприпустимість вчинення ним адміністративних правопорушень. Штраф - майнове стягнення, або вилучення у порушника певної грошової суми на користь держави. Оплатне вилучення предмета, який був засобом вчинення чи безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, виявляється в його примусовому вилученні з наступною реалізацією та передачею одержаної суми власнику за вирахуванням витрат на реалізацію вилученого предмета. Конфіскація предмета, що був знаряддям вчинення чи безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, виявляється в примусовому невідшкодовуваному вилученні цього предмета у власність держави. Конфіскованим може бути тільки предмет - приватна власність порушника, якщо інше не передбачено законодавчими актами. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові, на строк до трьох років за грубе чи систематичне порушення порядку користування цим правом (стосується тільки права керувати транспортними засобами та права полювання). Виправні роботи призначаються на строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, з утриманням до 20% її заробітку у власність держави. Адміністративний арешт встановлюється і застосовується лише у виключних випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до 15 діб.

Номер слайду 15

Види адміністративних стягнень

Номер слайду 16

Суб'єкти адміністративного права індивідуальні суб'єкти:громадяни; іноземні громадяни та особи без громадянства; специфічні індивідуальні суб'єкти - державні службовці або посадові особи, які діють як офіційні представники державної влади; колективні суб'єкти - група людей, яка є організацією: державні організації: органи виконавчої влади; державні підприємства, установи та організації; недержавні організації: громадські об'єднання (партії, союзи, рухи ) комерційні організації, підприємства, установи; органи місцевого самоврядування, муніципальні підприємства, установи, організації.

Номер слайду 17

Основні принципи державної служби

Номер слайду 18

Адміністративне правопорушення (проступок)Адміністративним правопорушенням (проступком) визнають протиправну, винну (умисну або необережну) дію чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління та за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. У законі одночасно наведено два терміни: «адміністративне правопорушення» й «адміністративний проступок», але останній не є особливим різновидом адміністративних правопорушень Адміністративне правопорушення (проступок) характеризується низкою ознак: діяння, поведінка, вчинок людини, дія чи бездіяльність, а також акт зовнішнього вияву ставлення особи до реальної діяльності інших людей, суспільства, держави..

Номер слайду 19

Склад адміністративного правопорушення Ознаки, які характеризують: об'єкт проступку; об'єктивну сторону, суб'єкт проступку; суб’єктивну сторону. Об'єктом адміністративного проступку є суспільні відносини, тобто відносини, які складаються в різних галузях діяльності людей. Об'єктивною стороною є дії чи бездіяльність особи, які призвели до правопорушення. Суб'єктом проступку виступають фізичні, осудні особи - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які вчинили ті чи інші проступки, і які досягли встановленого законодавством віку адміністративної відповідальності. Згідно зі ст.12 КУп. АП адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент скоєння правопорушення 16-річного віку. Суб'єктивна сторона, під якою необхідно розуміти психічну діяльність особи, пов'язану із вчиненням ним суспільне шкідливого діяння. Суб'єктивна сторона - це внутрішній бік проступку, це психічні процеси, які відбуваються в свідомості суб'єкта, що характеризують його волю, викривають думки, наміри. Суб'єктивна сторона включає з себе:вину (основна ознака); мету вчинення проступку; мотив.

pptx
До підручника
Основи правознавства 9 клас (Святокум О.Є., Святокум І.О.)
Додано
28 квітня
Переглядів
167
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку