14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Презентація на тему: Суть процесу навчання

Про матеріал
Навчання як один з видів людської діяльності складається з двох взаємопов'язаних процесів - викладання й учіння. Викладання - діяльність учителя в процесі навчання, що полягає в постановці перед учнями пізнавального завдання, повідомленні нових знань, організації спостережень, лабораторних і практичних занять, керівництві роботою учнів із самостійного засвоєння знань, у перевірці якості знань, умінь та навичок. Головною фігурою у процесі викладання є вчитель, викладач, з ініціативи якого відбувається навчальна взаємодія з учнями. Учіння - цілеспрямований процес засвоєння учнями знань, оволодіння вміннями і навичками. У широкому значенні учіння полягає в оволодінні учнями соціальним досвідом з метою його використання в практичному житті.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Суть процесу навчання

Номер слайду 2

Характеристика процесу навчання. Навчання як один з видів людської діяльності складається з двох взаємопов'язаних процесів - викладання й учіння. Викладання - діяльність учителя в процесі навчання, що полягає в постановці перед учнями пізнавального завдання, повідомленні нових знань, організації спостережень, лабораторних і практичних занять, керівництві роботою учнів із самостійного засвоєння знань, у перевірці якості знань, умінь та навичок. Головною фігурою у процесі викладання є вчитель, викладач, з ініціативи якого відбувається навчальна взаємодія з учнями. Учіння - цілеспрямований процес засвоєння учнями знань, оволодіння вміннями і навичками. У широкому значенні учіння полягає в оволодінні учнями соціальним досвідом з метою його використання в практичному житті.

Номер слайду 3

У процесі навчання відбувається взаємодія між учителем і учнем, а не просто вплив учителя на учня. Вчитель може навчати учнів безпосередньо або опосередковано - через систему завдань. Результативність цього процесу залежить від стилю спілкування учителя з учнем, впливу навколишнього середовища. Пізнання - процес цілеспрямованого відображення об'єктивної реальності у свідомості людей. Процеси навчання і наукового пізнання єднає їх спрямованість на пізнання істини законів і закономірностей об'єктивної дійсності. І навчання, і пізнання відбуваються за схемою: живе спостереження об'єкта навчання чи пізнання - осмислення істотних властивостей, особливостей, зв'язків цього об'єкта - застосування здобутих знань на практиці чи в навчанні або перевірка здобутого у процесі пізнання знання на практиці. Навчання можна вважати специфічною формою пізнання об'єктивної дійсності, набуття суспільного досвіду.

Номер слайду 4

Рушійними силами навчального процесу є такі його суперечності:між зростаючими вимогами суспільства до процесу навчання і загальним станом цього процесу, який потребує постійного вдосконалення; між досягнутим учнями рівнем знань, умінь та навичок і знаннями, вміннями й навичками, необхідними для розв'язання поставлених перед ними нових завдань; між фронтальним викладом матеріалу й індивідуальним характером його засвоєння; між розумінням матеріалу вчителем і учнями; між теоретичними знаннями й уміннями використовувати їх на практиці та ін.

Номер слайду 5

Основні функції навчання:освітня функція передбачає, в першу чергу, засвоєння наукових знань, формування спеціальних і загально-навчальних умінь і навичок;виховна функція, формує в учнів світогляд, моральні, трудові, естетичні, етичні уявлення, погляди, переконання, способи відповідної поведінки і діяльності в суспільстві, систему ідеалів, відношень, потреб, фізичну культуру, тобто сукупність якостей особистості;розвиваюча функція формує уміння творчо мислити і діяти при розв’язуванні виникаючих завдань; вдосконалює інтелектуальні, фізичні та інші здібності;психологічна підготовка формує в учнів психологічну стійкість і готовність до успішних дій в різних ситуаціях і умовах, до розв’язування навчальних і професійних завдань, спілкуванні.

Номер слайду 6

Процес навчання передбачає реалізацію з компонентів:змістовий (оптимальний підбір предметів навчального плану, змістовність навчальних програм і підручників, продуманість змісту кожного навчального заняття); операційно-діяльнісний (добір прийомів, методів і організаційних форм навчання, оптимальне поєднання фронтальної, групової та індивідуальної роботи щодо засвоєння учнями змісту навчального матеріалу, вироблення в них відповідних умінь та навичок); результативний (виявлення рівня знань, умінь і навичок кожного учня, причин неуспішності в кожному конкретному випадку і відповідна робота щодо їх усунення).

Номер слайду 7

Завдання процесу навчання: Мотивація навчальної діяльності учнів;Формування пізнавальних потреб;Організація діяльності учнів з оволодіння знаннями, уміннями, навичками;Розвиток творчих і пізнавальних здібностей дітей;Формування наукового світогляду і виховання культури;Формування загально-навчальних умінь і навичок для наступного самонавчання;

Номер слайду 8

Процес навчання складається з таких компонентів:цільовий (постановка конкретної мети вивчення навчального матеріалу на уроці, вивчення навчальної дисципліни та освітньої мети навчально-виховного закладу певного типу); стимулююче-мотиваційний (створення умов, які спонукають учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності, формують у них позитивну мотивацію цієї діяльності); змістовий (оптимальний підбір предметів навчального плану, змістовність навчальних програм і підручників, продуманість змісту кожного навчального заняття);

Номер слайду 9

операційно-дієвий (добір прийомів, методів і організаційних форм навчання, оптимальне поєднання фронтальної, групової та індивідуальної роботи щодо засвоєння учнями змісту навчального матеріалу, вироблення в них відповідних умінь та навичок); контрольно-регулюючий (контроль за засвоєнням учнями знань, набуттям умінь і навичок, внесення необхідних коректив до змісту і методики навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання); оцінно-результативний (виявлення рівня знань, умінь і навичок кожного учня, причин неуспішності в кожному конкретному випадку і відповідна робота щодо їх усунення).

Номер слайду 10

Структура діяльності вчителя унавчальному процесі Роль керівника навчального процесу не обмежується поясненням нового навчального матеріалу. Вона полягає в тому, що вчитель є насамперед організатором і керівником пізнавальної діяльності учнів, створює умови, за яких вони можуть найраціональніше і найпродуктивніше вчитися (навчальна дисципліна, психологічний клімат, чергування занять, нормування домашньої навчальної роботи, постановка перед учнями мети і завдання). Контролюючи навчання, він повинен бути готовий допомогти учням, коли в них виникають труднощі. Водночас учитель є вихователем, дбає про розумовий, фізичний, духовний розвиток учнів.

Номер слайду 11

Щоб повноцінно здійснювати процес викладання, вчитель має усвідомлювати загальну мету освіти і місце свого предмета в її реалізації. Оскільки загальною метою виховання є формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості, він визначає загальну освітню, виховну і розвиваючу мету свого предмета і кожного уроку. Учитель повинен глибоко знати предмет на сучасному науковому рівні. Як зауважував А. Макаренко, учні вибачать своїм учителям і суворість, і сухість, і навіть прискіпливість, проте не вибачать поганого знання своєї справи. Здійснення міжпредметних зв'язків у процесі навчання потребує від учителя певних знань із суміжних дисциплін.

Номер слайду 12

Роль вчителя в навчальному процесі: Організатор і керівник пізнавальної діяльності;Створення умов, за яких учні можуть найбільш раціонально і продуктивно навчатися;Джерело знань і умінь у навчальному процесі;Надає допомогу при виникненні труднощів;Виступає як вихователь;Піклується про розумовий розвиток учнів;Виступає в ролі державної особи, здійснює контроль за навчальною роботою школярів.

Номер слайду 13

Діяльність учителя в процесі викладання включає в себе такі елементи: Планування своєї діяльності (тематичну і позаурочну);Організацію навчальної роботи;Організацію діяльності учнів;Стимулювання активності учнів;Здійснення поточного контролю; регулювання; коригування;Аналіз результатів своєї діяльності.

Номер слайду 14

Види навчання. Залежно від характеру організації процесу викладання і засвоєння знань, специфіки побудови змісту навчального матеріалу, домінантних методів і засобів навчання розрізняють пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване, комп'ютерне навчання. Ці основні види можуть поєднуватись, утворюючи нові види навчання: пояснювально-проблемне, проблемно-програмоване, проблемно-комп'ютерне та ін.

Номер слайду 15

Пояснювально-ілюстративне навчання. Цей вид називають традиційним. Основними його методами є розповідь, пояснення в поєднанні з демонструванням наочності. Діяльність учнів зводиться до сприймання, запам'ятовування і відтворення навчальної інформації, яке є основним критерієм ефективності. Пояснювально-ілюстративне навчання економить час, зберігає сили вчителів та учнів, полегшує дітям розуміння складної навчальної інформації, забезпечує ефективне управління пізнавальною діяльністю школярів. Водночас воно має істотні недоліки: знання пропонують у готовому вигляді; учні "звільняються" від необхідності самостійно і продуктивно мислити; недостатні можливості індивідуалізації і диференціації навчального процесу та ін.

Номер слайду 16

Проблемне навчання. Воно передбачає самостійне оволодіння знаннями у процесі вирішення пізнавальних проблем, розвиток самостійного мислення і пізнавальної активності учнів. Технологія проблемного навчання ґрунтується на чітких алгоритмах, що містять послідовність взаємопов'язаних етапів: створення проблемної ситуації, яка спричинює відчуття розумового утруднення; аналіз проблемної ситуації, пошук нових елементів знань різними способами (висунення гіпотез); розв'язування проблеми і перевірка одержаних результатів, зіставлення їх з робочою гіпотезою; систематизація та узагальнення здобутих знань і вмінь.

Номер слайду 17

Проблемний вид навчання забезпечує самостійне здобуття знань, формування інтересу до пізнавальної діяльності, розвиток продуктивного мислення. Серед його недоліків - значні затрати часу, недостатня ефективність для формування практичних умінь і навичок, слабка ефективність при засвоєнні нового матеріалу, коли самостійний пошук недоступний для учнів. Основними способами (прийомами) створення проблемних ситуацій є:1) повідомлення учням інформації, яка містить у собі суперечність;2) сприймання і осмислення різних тлумачень одного і того самого явища;3) використання сукупності способів і прийомів, під час якого виникає проблемна ситуація;4) невідповідність між системою знань, навичок та вмінь учнів і новим фактом, явищем.

Номер слайду 18

Програмоване навчання. Основним його принципом е передавання змісту навчального матеріалу невеликими логічно завершеними частинами. Часто навчальну інформацію учні отримують не від вчителя, а з програмованого посібника або дисплея комп'ютера. Основна мета програмованого навчання - удосконалити управління навчальним процесом. Застосування цього виду забезпечує контроль за кожним кроком учня на шляху пізнання, що уможливлює своєчасне надання допомоги, підтримання інтересу.

Номер слайду 19

Програмоване навчання має такі особливості:- навчальний матеріал поділено на окремі частини (дози);- процес навчання передбачає послідовні кроки, які містять формування знання і мисленнєві дії для їх засвоєння;- кожен крок завершується контролем (запитання, завдання та ін.);- за умови правильного виконання контрольних завдань учень одержує нову дозу матеріалу і виконує наступний крок навчання;- у разі неправильної відповіді учень одержує допомогу і додаткові пояснення;- кожен учень працює самостійно і оволодіває навчальним матеріалом в індивідуальному темпі;- результати виконання контрольних завдань фіксуються, вони стають відомими для учнів і педагогів;- педагог є організатором і помічником, консультантом;

pptx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
7 травня
Переглядів
118
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку