Презентація на тему: "Використання змісту і засобів компетентнісно-орієнтованої освіти на уроках трудового навчання як інструмента формування конкурентоспроможного випускника"

Про матеріал
Презентація на тему: "Використання змісту і засобів компетентнісно-орієнтованої освіти на уроках трудового навчання як інструмента формування конкурентоспроможного випускника нової української школи."
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Використання змісту і засобів компетентнісно-орієнтованої освіти на уроках трудового навчання як інструмента формування конкурентоспроможного випускника нової української школи. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11м. Бердичів. Міський семінар вчителів трудового навчання. Підготувала: вчитель трудового навчання Лойко Л.Є. 2020 р.

Номер слайду 2

Н. Бібік, Л. Боголюбова, В. Болотової, І. Єрмакова, Е. Зеєра, І. Зимньої, В. Краєвського, О. Крисана, С. Кульневича, О. Овчарук, О. Пометун, Дж. Равена, Б. Рея, М. Рижакова, О. Сухомлинської, А. Хуторского, С. Шишова. Сьогодні компетентнісний підхід є предметом вивчення вітчізняних та зарубіжних дослідників:

Номер слайду 3

« …Освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі, не має ніякої цінності. Кожен із нас приходить у життя з природженою здатністю жити успішно й щасливо. А ми повинні збагатити цю здатність знаннями і навичками, які допомогли б нам її реалізувати якомога ефективніше». Роберт Кійосакі – американський підприємець, інвестор, письменник та вчитель економіки

Номер слайду 4

Сучасний випускник Знання, вміння Ставлення ДосвіддіяльностіПоведінковімоделіособистості«Я хочу»«Я прагну»«Я знаю як діяти»«Я можу спрогнозувати результат»«Я знаю»«Я вмію це робити»«Я можу»«Я це роблю…»Компетентний випускник має сформуватися в процесі навчання і містити знання, вміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості.   

Номер слайду 5

Випускника, який відповідає вимогам сучасного життя, можна створити завдяки особистісно орієнтованому, діяльнісному та компетентнісному підходу вчителя до педагогічної діяльності. Тому можна визначити, що компетентнісна освіта — особистісно-діяльнісна.

Номер слайду 6

«Діяльнісний підхід – спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок учня, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти». У новому Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти цитуємо:

Номер слайду 7

Компетентнісний підхід – спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ключові і предметні компетентності. Зв'язок між категоріями компетентнісного підходу можна зобразити схемою: Компетентніс-ний підхід Ключові компетентності Предметні компетентності Інтегровані знання, вміння,якості особистості,досвідставлення. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів: називає, пояснює, описує, наводить приклади, розрізняє, уміє, аналізує…. Компетентніс-ний підхід

Номер слайду 8

Компетентності – це комплекс знань, умінь і ставлень, що набуваються учнем у навчанні, можуть цілісно реалізуватись на практиці, тобто, не можуть бути зведені до фактичних знань. Ключова компетентність – це комплекс якостей особистості, що набувається протягом засвоєння всього змісту загальної середньої освіти; це дає можливість людині ефективно брати участь у різних життєвих сферах діяльності, вони не пов’язані з конкретним предметом, їх можна набути під час засвоєння не одного предмета, а тільки декількох або всіх одночасно.

Номер слайду 9

Ключові компетентності

Номер слайду 10

Предметні компетентності Предметні компетентності – їх набуває учень упродовж вивчення того чи іншого предмета у всіх класах середньої школи, вони визначені державними вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів: називає, пояснює, описує, наводить приклади, розрізняє, уміє, аналізує…. Отже, на засадах компетентнісного підходу освіта має реалізувати дві функції навчального процесу:навчити дитину навчатися впродовж життя, щоб вона могла й усвідомлювала необхідність отримувати інформацію; навчити дитину використовувати знання в практичній діяльності.

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Сучасний випускник Знання, вміння Ставлення ДосвіддіяльностіПоведінковімоделіособистості«Я хочу»«Я прагну»«Я знаю як діяти»«Я можу спрогнозувати результат»«Я знаю»«Я вмію це робити»«Я можу»«Я це роблю…» Компетентний випускник має сформуватися в процесі навчання і містити знання, вміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості.

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Працювати в команді; Приймати самостійні рішення; Мобільно перебудовуватися; Ставити і вирішувати нові професійні задачі; Самостійно вивчати і запроваджувати професійні новації.. Компетентність випускника школи

Номер слайду 17

• бути гнучким, мобільним, конкурентоздатним, уміти інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці;• критично мислити;• використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих проблем;• генерувати нові ідеї, ухвалювати нестандартні рішення й нести за них відповідальність;• володіти комунікативною культурою, уміти працювати в команді;• уміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;• цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави;• уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення;• бережливо ставитися до свого здоров'я та здоров'я інших як до найвищої цінності;• бути здатним до вибору численних альтернатив, які пропонує сучасне життя. Щоб знайти своє місце в житті, ефективно освоїти життєві та соціальні ролі, випускник української школи має володіти певними якостями, вміннями:

Номер слайду 18

Предметна компетентність – (за О. Я. Савченко) це сукупність знань, умінь та характерних якостей, що дають змогу учневі автономно виконувати певні дії у межах конкретного предмета для розв’язання навчальної проблеми (завдання, ситуації)

Номер слайду 19

Трудове навчання ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ : Ручні та механічні техніки обробки матеріалів;технічна творчість;декоративно-ужиткове мистецтво та самообслуговування. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:формувати досвід предметно-перетворювальної та побутової практичної діяльності;розвивати творчі здібності, елементи графічної грамоти, вміння працювати в команді; виховувати ціннісне ставлення до себе, до людей праці, професій, трудових традицій українського народу та інших народів світу

Номер слайду 20

Знання. Я знаю (уявлення, факти, відомості, ознаки, поняття)Діяльність Я знаю, як це зробити… я вмію…, я можу… я роблю…Творчість Я створюю, я придумую… я змінюю… я знаходжу… я доповнюю…Ставлення. Я прагну до… я хочу досягти… я ціную… я схвалюю… я заперечую… я думаю інакше…Навчальні досягнення учнів за компетентнісним підходом

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Висновки  У центрі уваги науковців - перевага компетентнісно - орієнтованої моделі освіти над знаннєвою, яка має соціально визнаний статус. Знання перестають бути головною метою навчання, пріоритет надається формуванню здатності застосовувати їх у різних життєвих ситуаціях. Сформованість ключових і предметних компетентностей - найважливіше надбання випускника школи.

Номер слайду 23

pptx
Додано
17 квітня 2020
Переглядів
2087
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку