Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Презентація "Особливості вивчення географії у 8 класі для учнів і батьків"

Про матеріал
На початку вивчення нового курсу географії завжди необхідно познайомити учнів і їх батьків з особливостями, змістом, практичною складовою, критеріями оцінювання знань, умінь і навичок. Презентація може нагадати учням протягом навчального року основні види діяльності на уроках географії.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ГЕОГРАФІЯ 8 КЛАС

Номер слайду 2

8 клас Кількість годин : на рік 70 год на тиждень 2/2 Навчально-методичне забезпечення• Навчальна програма з географії для 6 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Сайт МОН України (www.mon.gov.ua ) • основний підручник Бойко В. М. Географія: підручн. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів/ В. М. Бойко, І. Т. Дітчук, Л. Б. Заставецька. – Кам’янець – Подільський: Абетка, 2016. – 296с.: іл..• додаткові джерела Загальна географія. 8 клас: зошит для практичних робіт/ О. Г. Стадник, В. Ф. Вовк. – Х.: Вид – во «Ранок», 2019р. – 56с.,карти,+ Додаток (12с.)

Номер слайду 3

У змісті всіх навчальних програм послідовно впроваджено компетентнісний підхід, який відповідає стратегічному напрямку розвитку освіти в контексті положень Концепції «Нова українська школа» та показано особливості запровадження наскрізних змістовних ліній, які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання й виховання

Номер слайду 4

Наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток» підсилює формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості: збереження, захист довкілля й усвідомлення сталого його розвитку, готовність брати участь у вирішенні питань навколишнього середовища і розвитку суспільства

Номер слайду 5

Наскрізна лінія «Громадянська відповідальність» забезпечує розвиток соціальної й громадянської компетентностей, розкриває суть поняття «відповідальний громадянин», визначає вектори його діяльності.

Номер слайду 6

Реалізації здоров’язбережувальної ключової компетентності сприяє наскрізна лінія «Здоров’я і безпека», орієнтуючи на формування учня як духовно, емоційно, соціально й фізично повноцінного громадянина, що дотримується здорового способу життя, активно долучається до облаштування безпечного для життя й діяльності середовища.

Номер слайду 7

Метою наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» є навчання молодого покоління українців ощадливості, раціонального використання коштів, планування витрат, стимулювання лідерських ініціатив, прагнення успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Номер слайду 8

Наскрізні змістові лінії спільні для всіх начальних предметів, є засобом інтегрування навчального змісту, вони корелюються з окремими ключовими компетентностями і сприяють формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях. Упровадження наскрізних змістових ліній у навчальний предмет передбачає розв’язування завдань реального змісту, виконання міжпредметних навчальних проектів, роботу з різними джерелами інформації. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми

Номер слайду 9

Трансформація освітнього процесу з позицій компетентнісного підходу, полягає в забезпеченні особистісної спрямованості процесу навчання, яка реалізується через різноманітні форми проведення уроків, мотивацію і диференціацію процесу навчання, а також надає змогу розробити алгоритми формування елементів предметно-географічних компетентностей учнів, зокрема географічних фактів, номенклатури, уявлень, понять, причинно-наслідкових зв’язків, прикладних і картографічних умінь тощо. Оцінюючи результати навчальної діяльності учнів з географії, необхідно використовувати різноманітні форми, способи і засоби перевірки та оцінювання результатів навчання та враховувати:

Номер слайду 10

Дослідження введено до навчальної програми з географії саме з метою поєднати виконання практичних і суспільно значущих завдань шляхом створення різноманітних творчих робіт. Цей головний принцип, покладений в основу досліджень, реалізує ідею зближення освітнього процесу з реальним життям, адже знання повинні активно використовуватися у повсякденних умовах. Дослідження як вид освітньої діяльності було включено до вивчення навчального предмета «Географія», згідно з оновленим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Під час вивчення географії на рівні стандарту пропонується орієнтовна тематика проведення 24 досліджень, на рівні профілю - 64.

Номер слайду 11

Унікальна структура дослідження орієнтована на підвищення мотивації до навчальної діяльності учнів загалом, а також сприяє активному розвитку власного пізнавального інтересу до вивчення географії як практичної науки шляхом проведення учнями власних науково-пошукових робіт. Дослідження передбачають самостійну роботу учнів, час для їх виконання є позаурочним, рекомендовано виконувати їх у вигляді міні-проектів, презентацій, есе, усних повідомлень, схем-маршрутів, карт, рефератів тощо. Існує ряд спільних рис між практичними роботами та дослідженнями – це розвиток нестандартного мислення, уміння використовувати на практиці здобуті знання, вирішувати поставлені задачі, виконувати проекти тощо. Окрім того, існують певні відмінності між особливостями проведення досліджень і практичних робіт, які призвели до виокремлення даних видів робіт. Головна з них – це спосіб виконання, а також можливість обирати різні умови проведення. Результатом такої роботи учнів можуть бути макети, розробки, карти, схеми, описання об’єктів і конкретна діяльність з їх благоустрою тощо. Із запропонованої тематики досліджень учень за бажанням вибирає 1-2 дослідження (упродовж року) та виконує його індивідуально або в групі. Учитель оцінює таку роботу під час її захисту чи презентації.

Номер слайду 12

Практична частина програми. Дослідження. Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування. Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу (2 – 3 на вибір)Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським. Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет-джерелах, ЗМІ. Вплив людини на родючість ґрунтів своєї місцевості. Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання. Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість із ландшафтами України. Вплив компонентів природи на здоров’я людини. Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини. Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості

Номер слайду 13

Практичні роботиІ семестр. Практична робота №1 Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою. Практична робота №2. Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах. Практична робота №3. Аналіз карти годинних поясів Землі. Розв’язування задач на визначення часу. Практична робота 4. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічною, геологічною будовою, рельєфом та корисними копалинами. Практична робота № 5. Визначення вологості повітря за заданими показниками. Практична робота 6. Визначення причин відмінностей кліматичних показників різних регіонів України за аналізом кліматичної карти.

Номер слайду 14

Практичні роботиІІ семестр. Практична робота №7. Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів. України (протягом вивчення теми)Практична робота № 8. Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України. Практична робота № 9. Складання порівняльної характеристики природних зон України (за вибором)Практична робота № 10. Позначення на контурній карті об’єктів природно заповідного фонду України. Практична робота №11. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу

Номер слайду 15

Дослідження. Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування. Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу (2 – 3 на вибір)Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським. Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет-джерелах, ЗМІ. Вплив людини на родючість ґрунтів своєї місцевості. Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання. Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість із ландшафтами України. Вплив компонентів природи на здоров’я людини. Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини. Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості

Номер слайду 16

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ Оцінюючи навчальні досягнення учнів з географії, необхідно враховувати:правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять і закономірностей, точність уживання географічної та картографічної термінології;ступінь самостійності відповіді;логічність, доказовість у викладенні матеріалу;ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних умінь (робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими матеріалами).

Номер слайду 17

Номер слайду 18

pptx
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
337
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку