Презентація "Перебудова в СРСР та Україні"

Про матеріал

Презентація розкриває зміст поняття "Перебудова", передумови впровадження політики, напрямки економічних реформ ("Прискорення"), перебудови у сфері ідеології ("Гласність"), зовнішній політиці ("Нове політичне мислення"), особливості "Перебудови" в Україні. Представлено відеоматеріал, що розкриває роль М.С. Горбачова в історичних перетвореннях доби "Перебудови"

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Перебудова в СРСР та Україні Презентація підготовлена Кременчуцькою Світланою Вікторівною, учителем історії Кремінської ЗОШ I-III ступенів №4

Номер слайду 2

Л. І. Брежнєв (1906 -1982) Л. І. Брежнєв (1966 -1982) – період “застою” (1965-1985): закінчення періоду “відлиги”; ідеологічний орієнтир – побудова “розвинутого соціалізму ”; централізація влади, управлінських структур; нова хвиля репресій; русифікація

Номер слайду 3

До влади прийшли Ю. В. Андропов (листопад 1982-1984) К. У. Черненко (лютий 1984-1985)

Номер слайду 4

Ю.В. Андропов намагався навести порядок у розладнаному механізмі соціалізму перш за все за допомогою налагодження дисципліни, проте хвороба і смерть завадили йому зробити щось суттєве

Номер слайду 5

К. У. Черненко (1984-1985) Тяжко хворий Черненко К.У. фактично продовжував уже скомпрометований брежнєвський курс

Номер слайду 6

Передумови “перебудови” Країна опинилася на грані економічної соціальної політичної кризи

Номер слайду 7

Прояви кризи Криза — розклад, занепад, загострення (політичних, економічних, соціальних) протиріч, а також переломний момент хвороби, коли стан хворого поліпшується чи погіршується

Номер слайду 8

науково – технічна відсталість країни порівняно з країнами заходу; уповільнення темпів економічного розвитку; низька якість більшості вітчизняних промислових товарів; неспроможність колгоспно – радгоспного ладу забезпечити країну продуктами сільського господарства вражаюча безгосподарність в усіх ланках народногосподарського комплексу

Номер слайду 9

нездатність режиму забезпечити задовільний рівень життя громадян; нескінченні дефіцити продуктів і товарів; нещадне переслідування владою будь – яких форм дисидентства; всевладдя партійної номенклатури; поширення корупції, соціальної апатії, пияцтва

Номер слайду 10

Перебудо́ва -  (рос. перестройка) — загальна назва сукупності політичних і економічних реформ, що проводилися в СРСР у 1985—1991 роках   Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії Політика «перебудови» Спроба виходу з кризи

Номер слайду 11

Мета перебудови збереження радянської системи шляхом її модернізації; перехід до демократичного соціалізму; перехід до ринкової економіки

Номер слайду 12

Перебудова (перестройка) 8 квітня 1986 М. С. Горбачов під час візиту в Тольятті вперше вжив слово «Перебудова» для позначення цих реформ теоретично – політична програма реформування командно – адміністративної, бюрократичної соціальної системи СРСР

Номер слайду 13

Напрями реформ М. Горбачова демократизація суспільства; створення правової держави; гласність; реабілітація незаконно засуджених, репресованих; утвердження багатопартійності; запровадження інституту президентства; підготовка нового союзного договору; політика нового мислення у зовнішніх відносинах; підтримка демократичних революцій у Східній Європі

Номер слайду 14

Періодизація доби перебудови: квітень 1985 - січень 1987 (пленуми ЦК КПРС) — пошуки шляхів модернізації соціалістичного суспільства, курс на «прискорення»; січень 1987- літо 1988 (XIX конференція КПРС) — початок реальних перебудовних процесів, спроби реформ у промисловості, гласність. «Перебудова згори»; літо 1988 – травень 1989 1989 (I з'їзд народних депутатів СРСР) – 1991 (спроба державного перевороту) — «перебудова знизу». Падіння авторитету комуністичної партії, кінець її політичної монополії, утворення нових партій. Значна активізація політичної діяльності мас, посилення дезінтеграційних процесів у СРСР

Номер слайду 15

I етап розвиток економіки СРСР за рахунок ширшого впровадження наукових досягнень у промисловість і випереджаючого розвитку машинобудування, не змінюючи економічних відносин

Номер слайду 16

Квітневий (1985) пленум ЦК КПРС – початок перебудови Вперше заявлено про необхідність перебудови господарського механізму «Стратегія прискорення розвитку»

Номер слайду 17

лютий 1986 року - XXVII з'їзд КПРС змінив Програму партії. Замість застарілих положень про побудову комунізму був проголошений курс на вдосконалення соціалізму; передбачалось до 2000 року подвоїти економічний потенціал країни і надати кожній родині окрему квартиру

Номер слайду 18

Травень 1986 «Держприймання» (рос. государственная приемка) — це перевірка якості та прийом готової продукції підприємства спеціальною державною комісією (2 роки)

Номер слайду 19

1986 - Закон «Про трудові колективи» передбачав створення на промислових підприємствах рад трудових колективів, які мали право обирати керівників, регулювати заробітну плату і відрахування на соціальні потреби. Однак реалізація цього закону на практиці призвела до дезорганізації виробництва

Номер слайду 20

антиалкогольна кампанія призвела до дефіциту бюджету, інфляції, непродуманого вирубування виноградників, стимулювала розвиток самогоноваріння

Номер слайду 21

Травень 1986 р. - Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СССР «Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими доходами» Формально спрямована проти ділків «тіньової економіки». На практиці її жертвами виявилися колгоспники та городяни, що вирощували фрукти й овочі на продаж, кустарі, вуличні торговці. Представники влади із захватом трощили теплиці на присадибних і дачних ділянках

Номер слайду 22

1987 р. почалася спроба реформувати управління економікою — перейти від адміністративних методів господарювання до економічних з демократичними засадами управління

Номер слайду 23

1 травня 1987 закон «Про індивідуальну трудову діяльність» допускалось індивідуальне підприємництво у сфері виробництва товарів народного споживання і побутового обслуговування. найману працю («працівників за договором») дозволялося використовувати лише на допоміжних роботах. Всього на початку 1987 індивідуальну трудову діяльність вели 100 тис. осіб, на початку 1988 року - 300 тис. осіб, тобто 0,2% зайнятих

Номер слайду 24

1988 р. - закон «Про кооперацію» право добровільного вступу в кооператив і вільного виходу з нього; участь в управлінні всіма справами кооперативу; самостійність колективного господарювання і незалежність кооперативу в прийнятті рішень щодо виконання його статутних завдань; право отримувати готівкові доходи від кооперативної діяльності, відповідні до кількості та якості праці

Номер слайду 25

1989 - закон «Про загальні засади підприємництва в СРСР» привів до появи приватного підприємництва; виникли соціальні групи, що володіють засобами виробництва

Номер слайду 26

Травень 1989 – I З'їзд народних депутатів СРСР: вимога скасування 6 статті Конституції СРСР; створення першого парламенту – Верховної Ради СРСР

Номер слайду 27

1989 р. розробка і впровадження нових підходів до аграрної політики; були прийняті рішення, спрямовані на розвиток орендних відносин, сімейного підряду, акціонерних товариств; визнавалось право на розвиток різних форм господарювання, що було дуже радикальним заходом

Номер слайду 28

1989 поляризація суспільних сил; почали формуватись нові політичні партії; зароджувався реальний політичний плюралізм; різко зростає значення національного питання

Номер слайду 29

травень 1990 р. була оприлюднена урядова програма переходу до ринку. Цим самим ставилось питання про перехід від планової системи управління до регулювання промисловості через вільні ціни і прибуток

Номер слайду 30

Перебудова у сфері ідеології Виник чисто радянський термін «гласність», що означав перехідний етап у напрямі до свободи слова Гласність – відкритість, публічність обговорень поточних та історичних проблем

Номер слайду 31

Зовнішня політика: «Нове політичне мислення» пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими; відмова від висновку про розкол світу на дві ворогуючі суспільно-політичні системи; відмова від силових методів вирішення міжнародних проблем; підкреслювалося, що у світі накопичений величезний ядерний потенціал, здатний багаторазово знищити нашу планету, тому пропонувалося виключити з міжнародних відносин застосування сили, а в озброєннях виходити з принципу розумної достатності;

Номер слайду 32

відмова від принципів пролетарського інтернаціоналізму (тобто «світової революції»); зазначалося, що у світі існують глобальні проблеми виживання, вирішити які не під силу одній або кільком країнам (екологія, охорона здоров'я, проблема харчування і т.п.)

Номер слайду 33

Здійснення політики перебудови в Україні мало свої особливості: Процеси реформування йшли повільніше, ніж у центрі та прибалтійських республіках, оскільки гальмувалися сильним партійно-державним апаратом на чолі з В. В. Щербицьким

Номер слайду 34

2. На здійснення «перебудови» дуже вплинула Чорнобильська катастрофа (квітень 1986 р.): виведено з користування 144 тис. га землі, 492 тис. га лісу; забруднено площу в 10 млн. га. масштаби катастрофи замовчувались партійним керівництвом республіки, що негативно вплинуло на соціально-економічну ситуацію людей. У найкоротші терміни потрібно було відселити 160 тис. осіб, побудувати їм житло. наслідки аварії негативно позначилися на здоров'ї 2,5 млн. людей. Ліквідація наслідків аварії вимагала і вимагає величезних економічних і фінансових затрат

Номер слайду 35

3. Процеси «перебудови» в Україні відбувалися без кровопролиття, як це було в Прибалтиці, Грузії, Азербайджані, Узбеки стані, Таджикистані та інших республіках тодішнього СРСР

Номер слайду 36

Негативні явища Жодна з основ соціалізму (державна власність, керівна роль партії тощо) не піддавалася сумніву

Номер слайду 37

Третій етап Соціально-економічна і політична криза. Розпад СРСР (літо 1990-1991)

Номер слайду 38

Номер слайду 39

Номер слайду 40

Номер слайду 41

https://www.youtube.com/watch?v=ZqFWopfBggU

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Герасименко Ірина Павлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Волкова Вікторія Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
До підручника
Всесвітня історія (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Щупак І.Я.)
Додано
12 лютого 2019
Переглядів
14480
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку