23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

Презентація уроку-проекту з правознавства для 10 класу на тему"Органи місцевого самоврядування"

Про матеріал

Метою проекту є:

-дізнатися, що таке “демократична держава” та форми участі громадян у житті демократичної держави;

-ознайомитися з діяльністю та функціями органів місцевого самоврядування ;

-сформулювати власну позицію щодо громадянської активності членів територіальної громади та усвідомити важливість участі громадян у вирішенні загальнодержавних та місцевих питань

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави? Органи самоврядування. вчитель: Кривова С.Д.

Номер слайду 2

Мета проекту : Що таке “демократична держава” та форми участі громадян у житті демократичної держави Діяльність органів місцевого самоврядування та важливість участі громадян у вирішенні загальнодержавних та місцевих питань Сформулювати власну позицію щодо громадянської активності членів територіальної громади

Номер слайду 3

Назви груп: Юридичний відділ Історичний відділ Дослідники досвіду інших країн Представники учнівського самоврядування

Номер слайду 4

Правознавчий відділ Проаналізувати існуючі закони щодо створення та діяльності місцевих органів самоврядування на міжнародному рівні Розкрити головний зміст законів України щодо фукціонування органів місцевого самоврядування, їх повноваження та перспектив розвитку Надати отриману інформацію іншим групам.

Номер слайду 5

Міжнародні закони про місцеве самоврядування Наприкінці XX ст. колективна думка про місцеве самоврядування знайшла втілення в Загальній декларації про місцеве самоврядування і Європейській хартії про місцеве самоврядування від 15 жовтня 1985 p. Верховна Рада України ратифікувала Європейську хартію про місцеве самоврядування, яка натепер перетворилася на частину українського законодавства. Відповідно до цих європейських документів Конституція України (розділ XI) дозволила місцевому самоврядуванню самостійно вирішувати питання місцевого значення.

Номер слайду 6

Головний зміст Хартії Хартія підкреслює, що місцеве самоврядування є важливим елементом демократичного державного устрою, визначальним способом наближення громадян до державного управління в межах, встановлених законом. Документ наголошує, що громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами. Звернено увагу на те, що це право може бути здійснене саме на місцевому рівні. Існування наділених реальною владою органів місцевого самоврядування, проголошене у Хартії, забезпечує ефективне і водночас наближене до громадянина управління.

Номер слайду 7

Конституція України ( 28 червня 1996 р.) встановлює: “в Україні визначається і гарантується місцеве самоврядування”. Конституційні принципи місцевого самоврядування – це і право і реальна здатність органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину державних справ та управляти ними в інтересах місцевої громади.  Конституція України створила необхідні передумови для встановлення і подальшого розвитку місцевого самоврядування.Так Ст. 1. Конституції проголошує Україну демократичною державою, тобто такою, що визнає за громадянами широкий комплекс прав щодо участі в управлінні державними справами.

Номер слайду 8

Місцеве самоврядування в Україні . Основні концептуальні засади створення та функціонування системи місцевого самоврядування виз­начено в Конституції України. Ст. 140 зазначає: «Місцеве самоврядування є правом територі­альної громади — жителів села чи добровільно­го об'єднання у сільську громаду жителів кіль­кох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. До них відносять: пріоритет прав людини, верховенство права, народовладдя, законність, незалежність і самостійність органів місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, підзвітність перед населенням, захист прав, свобод і законних інтересів громадян, гласність дотримання балансу інтересів особи, суспільства та держави, децентралізації управління, тощо

Номер слайду 9

Функціонує місцеве самоврядування на принципах народовладдя; законності; глас­ності; колегіальності; поєднання місцевих і державних інтересів; виборності; правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, виз­начених цим та іншими законами; підзвіт­ності та відповідальності перед територі­альними громадами їх органів та посадових осіб; державної підтримки та гарантії міс­цевого самоврядування; судового захисту прав місцевого самоврядування (ст. 4).

Номер слайду 10

Що таке місцеве самоврядування? Місцеве самоврядування — особливий вид управління, реалізація гарантованого законом права територіальних спільнот громадян і органів, яких вони обирають, самостійно, під свою відповідальність, вирішувати всі питання місцевого значення, діючи в рамках закону і виходячи із інтересів населення. Тут територіальна спільнота (громада, комуна, муніципалітет) виступає первинним суб'єктом місцевого самоврядування. Її не слід плутати з територіальною одиницею (село, селище, місто, регіон, область), яка є просторовою основою місцевого самоврядування, а не його суб'єктом.

Номер слайду 11

Система органів місцевого самоврядування Територіальна громада сільський, селищний, міський голова Сільська, селищна, міська рада Виконавчі органи цих рад Районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Органи самоорганізації населення

Номер слайду 12

Органи місцевого самоврядування в Україні

Номер слайду 13

Функції місцевого самоврядування Однією з основних і загальновизнаних функцій місцевого самоврядування є забезпечення ефективної участі населення у вирішенні місцевих справ. Місцеве самоврядування має великий потенціал як важливий засіб подолання соціальної апатії, посилення громадської активності населення України, зміцнення творчого підходу громадян країни до побудови правової держави.

Номер слайду 14

Функції органів самоврядування Керують майном, що є комунальною власністю Затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку Затверджують відповідні бюджети Встановлюють місцеві податки та збори Проводять місцеві референдуми Створюють, реорганізовують і ліквідують комунальні підприємства, організації та установи

Номер слайду 15

Історичний відділ Правова форма місцевого самоврядування у різних державах залежить від багатьох чинників, включаючи історичну традицію. Україна також протягом тисячі років намагалася створити власну повноцінну  державу і протягом цього ж часу з’являлися, міцніли спроби запровадження місцевого самоврядування.

Номер слайду 16

Термін “місцеве самоврядування”  уведений в обіг у  середині ХІХ ст. пруським юристом  Рудольфом  Гнейстом.

Номер слайду 17

Київська Русь Громадянське самоврядування базувалося на звичаєвому праві і знаходило свій вияв у народних вічах

Номер слайду 18

віче Віче – це збори дорослого вільного населення міст і навколишніх територій, які скликались для вирішення найважливіших питань Громада самостійно встановлювала правила господарювання, місцеві податки платежі та повинності.

Номер слайду 19

Магдебургське право магдебурзьке право – одна з найвідоміших систем міського права, що юридично закріплювала права та свободи міщан, їх право на самоврядування. Магдебурзьке право сформувалося в XIII ст. у німецькому місті Магдебурзі, а потім набуло поширення в інших, у тому числі й українських, містах. Воно встановлювало порядок діяльності органів міського самоврядування, закріплювало права міських станів, цехів, суду, купецьких об’єднань, регламентувало питання опіки, благо устрою міст, торгівлі, спадкування, а також оподаткування населення, громадського порядку тощо. Уведення магдебурзького права в Україні призвело до розвитку міст.

Номер слайду 20

Козацькї часи Своєрідних форм місцеве самоврядування набуває за часів Української козацької держави. Полки і сотні одночасно були військово-адміністративним самоврядуванням. Запорізька Січ мала свій військовий та адміністративний поділ – 38 куренів і 5-8 паланок, які мали систему управління із 3 ступенів – військові начальники військові чиновники похідні начальники

Номер слайду 21

Українські землі у складі Російської імперії У 1785 р. Катерина ІІ створила нові органи міського самоврядування – міські думи. Міське управління поділялося на загальноміське та станове.

Номер слайду 22

Загальноміські органи міській голова загальна міська дума розпорядча міська дума (виконавчий орган) Управи купецька міщанська ремісницька іноземних ремісницьких цехів найманих служителів робочих

Номер слайду 23

система земських установ земські виборчі з їзди земські збори земські управи Земська система діяла на двох рівнях: губернія повіт У виборах брали участь три курії: повітові поміщики і промисловці міські купці і власники нерухомості селяни

Номер слайду 24

Радянські часи В 1917-1920 рр. всі органи місцевого самоврядування були ліквідовані та замінені радами: - губернськими - повітовими - волосними Згідно з конституціями радянського періоду вся влада здійснювалась єдиною системою Рад – органів державної влади

Номер слайду 25

Незалежна Україна Відродження місцевого самоврядування стало можливим після здобуття незалежності. 1990 р. здійснена перша спроба перетворення місцевих рад в органи місцевого самоврядування закон “Про місцеві ради народких депутатів та місцеве і регіональне самоврядування” 1992 р. була прийнята друга редакція цього закону, в якому органи місцевого самоврядування закріплювалися як основа демократичного устрою влади в Україні

Номер слайду 26

на практику державотворення у світі впливають три основні теорії місцевого самоврядування: - державницька, - громадівська - теорія муніципального дуалізму

Номер слайду 27

Державницька теорія В основі державницької теорії лежить ідея децентралізації частини державної виконавчої влади, її деволюції на рівень територіальних спільнот громадян (громад, комун, територіальних колективів) та тих органів, які вони обирають. Прихильники цієї теорії виступають лише за певну правову, організаційну та фінансову автономію органів місцевого самоврядування стосовно органів державної влади, але не самої цієї влади, і розглядають його як засіб здійснення державних функцій за допомогою місцевого населення та його органів.

Номер слайду 28

Державницька теорія місцевого самоврядування набула найбільшого поширення в Європі. Вона започаткована ще у магдебурзькому праві (Магдебурзька грамота, яка надавалася королем тому чи іншому місту, була класичним актом децентралізації суверенної влади середньовічної держави на рівень цього міста, його територіальної громади) та знайшла своє втілення в Європейській Хартії місцевого самоврядування.

Номер слайду 29

Громадівська теорія Прихильники громадівської теорії місцевого самоврядування розглядають його первинні суб’єкти – громади як самостійне джерело такої публічної влади, яка не належить державі, а є незалежною (так званою «муніципальною»). Громадівська теорія місцевого самоврядування започаткована практикою державотворення США. Адже добре відомо, що ця держава починалася із самоврядних громад переселенців-колоністів, які згодом об’єдналися в державні утворення – штати.

Номер слайду 30

Теорія муніципального дуалізму Певною модифікацією громадівської і державницької теорії місцевого самоврядування є теорія муніципального дуалізму. Згідно з цією теорією органи місцевого самоврядування є незалежними від держави лише в суто громадівських справах, до яких держава байдужа, а у сфері політичній розглядаються як органи держави, що виконують її функції й повноваження. Відповідно до цього і ті справи, які покликані вирішувати органи місцевого самоврядування, мають поділятися на так звані «власні» і «делеговані».

Номер слайду 31

Місцеве самоврядування — це такий вид управління, до якого залучається населення з метою вирішен­ня питань місцевого значення як через органи місцевої влади, так і за допомогою зібрань мешканців, референдумів тощо. Досвід функціонування органів місцевого самоврядування свідчить, що до їх компетенції входить два види завдань: а) ті, що належать безпосередньо до їх компе­тенції (у добровільному й обов'язковому по­рядку); б) такі, що делеговані їм центральною владою і органами державної влади на місцях.

Номер слайду 32

Зусилля органів місцевого самоврядування, як правило, зосереджуються на вирішенні: •     соціальних проблем на підвідомчій терито­рії, зокрема організація освіти, охорона, здо­ров'я, забезпечення громадської безпеки і пра­вопорядку тощо; •     питань охорони навколишнього середови­ща; •     забезпечення комплексного розвитку міс­цевого господарства передусім через систему комунальних служб, що задовольняють потре­би мешканців, а також тих, хто пербуває на те­риторії виробничих та невиробничих підпри­ємств. Йдеться про такі обов'язкові служби, як система водопостачання, електропостачання, санітарно-епідеміологічні служби, комуналь­ний транспорт, реєстрацію актів громадянсько­го стану, похоронні послуги, архіви тощо, а та­кож про об'єкти, що входять у місцеву інфрас­труктуру (музеї, театри, школи тощо).

Номер слайду 33

проблеми функціонуванню інституту місцевого самоврядування фінансово-економічна несамостійність територіальних громад; надмірна концентрація владних повноважень у центральних та місцевих органів виконавчої влади недостатня правова врегульованість економіко-фінансових аспектів діяльності громад (невизначеність статусу комунальної власності, недостатня врегульованість міжбюджетних відносин різного рівні) недостатня розвиненість адміністративного судочинства, яке має регулювати правові відносини у сфері місцевого самоврядування; недостатня взаємодія органів місцевого самоврядування і структур громадянського суспільства, брак контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування з боку громад З огляду на необхідність вирішення цих проблем необхідне розширення і оновлення законодавчої бази місцевого самоврядуваня

Номер слайду 34

Реформа системи місцевого самоврядування Демократизація політичної реформи в Україні вимагає реформування інституту місцевого самоврядування у напрямі підвищення його ефективності, наближення до європейських стандартів. Основна мета реформування — реальне забезпечення права громадян на участь у вирішені питань суспільного життя, в управлінні державою, подальша демократизація суспільства.

Номер слайду 35

Основні напрями розвитку місцевого самоврядування поступове розширення прав місцевих громад щодо вирішення питань своєї життєдіяльності;   збільшення економічної самостійності громад;   оптимізація розподілу повноважень між місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування.

Номер слайду 36

Які існують можливості у громадян України щодо покращення ситуації функціонування органів самоврядування?

Номер слайду 37

Проект Ідеальна країна Електронна Демократія» – законотворча частина проекту «Ідеальна країна», механізм, який дає Вам можливість проявити ініціативу й змінити законодавче поле держави на краще. Головне завдання «ЕД» – створення та експертиза якісних і, головне, актуальних проектів нормативних актів (насамперед законопроектів). Для цього Вам треба зареєструватися, після чого Ви одразу ж отримаєте можливість створити законопроект, брати участь в доопрацюванні та обговоренні вже розроблених іншими користувачами документів, висловитися «за» чи «проти» поданих на «ЕД» законопроектів шляхом голосування. ресурс створено як віртуальний парламент, у якому, як і в справжній Верховній Раді, працюють: профільні комітети, фракції, робочі групи, «сесійна зала», існує свій порядок роботи. Зареєструвавшись, Ви зможете повністю скористатися усіма можливостями «Електронної демократії».

Номер слайду 38

передбачає тісну співпрацю органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з громадськими і благодійними організаціями у розв'язанні проблем молоді відповідно до законодавства. Досвід Німеччини, Польщі, Франції свідчить, що саме активна співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з дитячими та молодіжними громадськими організаціями сприяла успішній реалізації молодіжної політики в цих державах. З метою оптимального розв'язання соціальних проблем молоді у кожному регіоні будуть розроблені програми, які передбачатимуть фінансування заходів, спрямованих на реалізацію державної молодіжної політики, за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Номер слайду 39

Урядовий сайт для юних громадян На сайті ви можете дізнатись про історію державної влади в Україні, про її структуру, отримати інформацію про роботу державних установ. Також на вас чекають пізнавальні ігри та конкурси, цікаві віртуальні подорожі та багато іншої корисної інформації.  

Номер слайду 40

Консультаційні центри Український освітній центр реформ (УОЦР) та Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) проводять публічні консультації з реформування місцевих органів влади в Україні в рамках проекту “Проведення публічних консультацій та інформаційної кампанії з реформування місцевих органів влади». Проект реалізується за фінансової підтримки Вестмінстерського фонду за демократію (WFD), Великобританія.

Номер слайду 41

Біла книга Результатом проекту стане розроблення “білої книги” – рекомендацій уряду щодо проведення реформування місцевих органів влади із врахуванням результатів публічних консультацій, що сприятиме підвищенню ролі публічних консультацій при прийнятті державних рішень та ознайомить суспільство із різними аспектами реформування місцевих органів влади та можливостями його проведення у відкритий спосіб із залученням думки громадян.

Номер слайду 42

7 грудня - День місцевого самоврядування День місцевого самоврядування це подія, що яскраво підтверджує активну участь широких мас населення в управлінні державою, високу роль самоврядності як найдемократичнішої, наймасовішої форми управління в суспільстві, возвеличує чесну й самовіддану працю сільських, селищних, міських голів, депутатів і працівників виконавчих апаратів місцевих рад. місцеве самоврядування стало основою народовладдя, одним з головних чинників розвитку громадянського суспільства, дійовим інструментом вирішення не лише регіональних, а й загальнодержавних завдань.

Номер слайду 43

"Немає щастя без свободи, свободи без самоврядування,    самоврядування - без конституційності, конституційності    - без моралі, й жодного з цих великих благ - без сталості й ладу." Клінтон Россистор

ppt
До підручника
Правознавство (профільний рівень) 10 клас (Наровлянський О.Д.)
Додано
23 березня 2018
Переглядів
4136
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку