18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Урок, конспект уроку для учнів 10 - х класів на тему "Громадянство України"

Про матеріал

Розробка уроку для учнів 10 - х класів. Містить різні види, форми роботи, правові ситуації та роботу в групах.Особлива увага на таблиці та юридичні задачі, які допомагають підкріпити теоретичні знання на практиці. Конспект уроку допоможе вчителю - початківцю у проведенні уроку з даної теми.

Перегляд файлу

Тема: “Громадянство України

Мета уроку:

   з'ясувати підстави припинення громадянства та ознайомити із органами, що вирішують

    питання громадянства в Україні;

  формувати вміння працювати з нормативними актами та практичного їх використання;

   ознайомити учнів з ос­новними нормами Закону Ук­раїни «Про громадянство Ук­раїни»;

  виховувати в учнів розумін­ня важливості приналежності до громадянства своєї країни.

Тип уроку — урок засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Основні поняття: грома­дянство, підданство, біпатри­ди, апатриди.

Обладнання:

  Конституція України;

  Закон України «Про гро­мадянство України».

• І.Котюк, О.Котюк Курс правознавства ІІ частина. «Основи публічного права України»

 

ХІД УРОКУ

 

I. Організаційний момент.

II. Мотивація навчальної діяльності.

Знаємо

Хочемо  дізнатися

Дізналися

 

 

 

 

*Припинення громадянства України.

 *Поновлення у громадянстві. Процедура поновлення.

 *Державні органи, що беруть участь у вирішенні питань щодо громадянства України.

*Юридичні задачі.

 

 • Повідомлення теми та мети уроку.

 

III. Актуалізація опорних  знань

 • Людина — поняття біологічне, і воно пов'язане з моментом народження.
 • Особа — соціальне поняття, яке існує лише в людському суспільстві й пов'язане з формуванням та розвитком людини. Водночас це поняття вживається на позначення не тільки людини, а й підприємства, установи, організації.

У законодавстві України для характеристики людини як суб'єкта суспільних відносин вживається поняття «фізична особа», а для характеристики організацій та інших суспільних інститутів — «юридична особа».

 • Громадянин — політико-правове поняття, яке пов'язує людину із державою.

Які особи визнаються громадянами України відповід­но до Закону України «Про громадянство України»?

Прогнозована відповідь

Відповідно до Закону Украї­ни «Про громадянство Украї­ни», громадянами України є:

1) усі громадяни колишньо­го СРСР, які на момент прого­лошення незалежності Украї­ни постійно проживали на те­риторії України, — з 24 серп­ня 1991 р.;

2) особи, які на момент на­буття чинності першою редак­цією Закону України «Про гро­мадянство України» прожива­ли в Україні й не були грома­дянами інших держав, — з 13 листопада 1991 р.;

3) особи, які прибули в Ук­раїну на постійне проживан­ня після 13 листопада 1991 р. і яким у паспорті громадяни-' на колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ України внесено запис «громадянин України»;

4) особи, які набули грома­дянства України відповідно до законів України та міжнарод­них договорів України.

Громадянство правовий зв'язок між фізичною особою і відповідною державою з республіканською формою правління, що виявляється у їхніх взаємних правах і обов'язках. Підданство, так само як і громадянство, означає правовий зв'язок між фізичною особою і певною державою, але державою з монархічною формою правління.

Іноземцем є особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином іншої держави.

Апатриди особи без громадянства.

Біпатриди особи з подвійним громадянством.

Право на громадянство Ук­раїни включає в себе права:

1)  мати громадянство Ук­раїни;

2) не бути позбавленим гро­мадянства;

3) змінити громадянство;

4) не бути вигнаним за межі України;

5)  не бути виданим іншій державі;

6)  на піклування та захист своєї держави під час перебу­вання за її межами;

7) не бути позбавленим пра­ва у будь-який час повернути­ся в Україну.

Основним нормативно-пра­вовим актом, який визначає правовий статус громадян Ук­раїни, є Закон України «Про громадянство України».

Заповнити на дошці схему «Підстави набуття громадянс­тва України» (див. схему 1).

 

Розв’язати юридичні задачі

 

1.  Подружжя Петренків є громадянами України. Коли вони перебували у родичів у Молдові, в них народилася донька. Чи отримає вона гро­мадянство України? (Так, донь­ка Петренків буде громадянкою України. Підставою набуття громадянства України є пере­бування у громадянстві України обох її батьків.)

2. У новонародженого в Ук­раїні Ярослава мати — грома­дянка України, а батько — гро­мадянин Польщі. Чи може бути Ярослав громадянином Украї­ни? (Так, підставами набуття громадянства України є народ­ження на території України і перебування у громадянстві Ук­раїни одного з батьків.)

3. Оксанка, мати якої є гро­мадянкою України, а батько — громадянином Німеччини, на­родилася в Німеччині. Чи може вона бути громадянкою Украї­ни? (Так, може. Підставами набуття громадянства Украї­ни є перебування у громадянстві України одного з батьків.)

4.  Людмила народилася в Києві, її мати — громадянка України, а батько — особа без громадянства. Чи може Люд­мила бути громадянкою Ук­раїни? (Так, може. Підстава­ми набуття громадянства Ук­раїни в даному разі є перебуван­ня у громадянстві України одно­го з батьків та народження на території України.)

5.  Новонародженого Анд­рійка черговий міліціонер знай­шов на залізничному вокзалі. Його батьки не встановлені, і їхнє громадянство невідоме. Громадянином якої країни буде Андрійко? (Громадянином Украї­ни. Підставами набуття грома­дянства України є народження на території України.)

 

 

Підсумок.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Робота з текстом Закону України «Про гро­мадянство України».

       Учні читають текст ЗУ «Про гро­мадянство України» самостій­но у зошитах складають схе­му «Припинення громадянства України» (див. схему 2).

 

 

 

 

 

2. Припинення громадянства України. (с.17-20)

3. Поновлення у громадянстві

4. Державні органи, що беруть участь у вирішенні питань щодо громадянства України.(с.21-24)

Юридичні задачі. (додаються)

 

 

Учитель. Громадянин Украї­ни, який виїхав на постійне міс­це проживання за кордон, може вийти з громадянства України за його клопотанням. Але це право обмежується двома умовами:

1)  вихід із громадянства не допускається, якщо особу в Ук­раїні притягнуто як обвинува­ченого у кримінальній справі або стосовно неї є вирок суду, який набрав чинності;

2)  дозволяється лише тоді, коли особа набула громадянс­тва іншої держави.

 

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Запитання учням

   Назвати органи, що вирішують питання громадянства.

   Назвати підстави припинення громадянства України.

  Чи може громадянин Ук­раїни одночасно мати грома­дянство іншої держави?

  Порівняти: вихід з громадянства - втрата громадянства; поновлення у громадянстві – прийняття до громадянства;

 

 

 

Юридичні задачі

1.  Подружжя Симоненків, громадян України, виїхало на тимчасове проживання до США. Там у них народилися син і донь­ка. Чи будуть їхні діти громадяна­ми України? На якій підставі?

(Так, діти Симоненків, згід­но із Законом «Про громадянс­тво України», будуть громадя­нами України, позаяк їхні бать­ки — громадяни України.)

2.  Студентка Вінницько­го медичного інституту Каріна, громадянка України, одру­жилася з громадянином Єгип­ту, студентом цього ж ВНЗ. У них у Вінниці народилась донь­ка. Чи буде вона громадянкою України?

(Так, буде, оскільки її мати є громадянкою України і народи­лася вона в Україні.)

Розподіл  учнів  по  групах. Постановка  завдання.

 

Учитель об'єднує учнів у малі групи (5—7 осіб) і пропонує уявивши себе юридичною консультацією, на підставі витягів із Закону України «Про громадянство України»[5, с. 69—70; 9, с. 41— 54] надати аргументовану відповідь на запитання щодо громадянства.

 

Група 1. У родині Марії С. і Андрія В. народився син. Обидва вони громадяни України, син народився в Москві, де вони гостювали у родичів. Батьків цікавить, чи отримає їх дитина громадянство України, адже народилася вона за межами нашої країни.

 

Зразок відповіді. Дитина є громадянином України згідно зі Ст. 7 Закону України «Про громадянство України», тому що обоє батьків є громадянами України.

 

Група 2. У пологовому будинку №9 м. Києва народилася дівчинка. Мати дитини — громадянка України, батько — студент з Йорданії, громадянин цієї країни, який навчається у Київському полі­технічному інституті. Батько вважає, що дитина є громадянином Йорданії, мати бажає, щоб донька отримала українське громадянство. Мати звернулася з проханням пояснити, яке громадянство матиме її дитина.

 

Зразок відповіді. Дитина є громадянином України згідно зі Ст. 7 Закону України «Про громадянство України», тому що громадянство України отримує дитина, в якої хоча б один з батьків є гро­мадянином України.

 

Група 3. Під час навчання в університеті Ганна П. одружилася з громадянином Лівану Ахмедом Р. Після закінчення навчання вони виїхали жити до Лівану. Через рік в них народилася дівчинка. Мати хвилюється, чи має її донька право на українське громадянство.

 

Зразок відповіді. Мати зберігає громадянство України незалежно від укладання шлюбу з іноземцем і виїзду на постійне проживання до Лівану, тому дитина є громадянином України згідно зі Ст. 7 Закону України «Про громадянство України».

 

Група 4. До дверей лікарні в м. Одесі було підкинуто новонароджену дитину. Незважаючи на намагання співробітників лікарні і працівників міліції, встановити батьків дитини не вдалося. Головний лікар звернувся до юридичної консультації з питанням, як визначити громадянство дитини в цьому випадку, адже батьки хлопчика невідомі.

 

Зразок відповіді. Дитина є громадянином України згідно зі Ст. 7 Закону України «Про громадянство України».

 

Група 5. Батьки 17-річного Андрія прийняли рішення виїхати на постійне місце проживання до Молдови, звідки родом батько. При цьому вони подали заяву про вихід з українського громадянства та прийом до молдавського громадянства. Хлопець не хоче розлучатися з батьками і готовий переїхати до Молдови, але не хоче втрачати українське громадянство. Він просить пояснити, чи можна вирішити це питання згідно з його бажанням.

 

Зразок відповіді. Згідно із Ст. 18 Закону України «Про громадянство України» виїзд за кордон для постійного проживання не тягне за собою втрати громадянства, крім того зміна громадянства у віці з 15 до 18 років можлива лише за згодою неповнолітнього. Отже Андрій має право на збереження українського громадянства.

 

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМ­КІВ УРОКУ

Домашнє завдання

  Опрацювати п. 4 підруч­ника Т2.

  Записи в робочих зошитах

 

«Правила доброї поведінки відомі з давніх-давен, річ за дрібницею – вміти користуватися ними».

   Французький математик, фізик, письменник і філософ Б.Паскаль (ХVІІ ст.)

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Виборний Сергій Борисович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Правознавство (профільний рівень) 10 клас (Наровлянський О.Д.)
Додано
30 березня 2018
Переглядів
3690
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку