Презентація з всесвітньої історії 7 класу з теми "Вступ: Середньовіччя як період розвитку людства. Періодизація"

Про матеріал
Презентація з всесвітньої історії 7 класу розроблена до теми "Вступ: Середньовіччя як період розвитку людства. Періодизація" відповідає запланованій структурі уроку та плану вивчення нового навчального матеріалу (див. Розробку з даної теми). Відповідає новій програмі та підручнику Гісема О. В. Всесвітня історія : підруч. для 7 класу / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. С.5-8.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ПЕРВІСНА ДОБА

Номер слайду 2

МІСЦЕ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА

Номер слайду 3

Історія Стародавнього світу Історія Середніх віків Історія Нового часуІсторія Новітнього часу. Від появи людини на Землі до 476 р. V – ХV ст.(476 - 1492 рр.)ХV – поч. ХХ ст.(1492 - 1914 рр.)поч. ХХ-ХХІ ст.(1914 р.-до наших днів)

Номер слайду 4

ВИЗНАЧАЄМО ПРОБЛЕМУ: ЩО ТАКЕ СЕРЕДНІ ВІКИ?СЕРЕДНІ ВІКИ ЦЕ ТИСЯЧА РО-КІВ ІСТОРІЇ, ЦЕЖТТТЯ 40-50 ПОКОЛІНЬ. ЦЕ ІСТОРИЧНІ ХРО-НІКИ, ФОРТЕЦІ І ЗАМКИ,СОБОРИ, РИЦАРІ. СЕРЕДНІ ВІКИ ЦЕ ПОСЕРЕДНІ СЕРЕДНІ ВІКИ. НЕЦІКАВІ І ПО-ХМУРІ ЧАСИ, ЯКІДАВНО ЗАКІНЧИ-ЛИСЬ І ЗОВСІМ НЕ ПОХОЖІ НАНАШ ЧАС.

Номер слайду 5

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ – це період європейської історії від V сто-ліття (падіння Римської імперії і Велике переселення наро-дів) до епохи Відродження та Реформації – кінець ХV ст. СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ – V – ХV ст.

Номер слайду 6

УСТАЛЕНОЮ ПЕРІОДИЗАЦІЄЮ РАННЄ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ВІДБУЛОСЯ РАНІШЕ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ, НІЖ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ (близько ІХ – ХІ ст.)

Номер слайду 7

РАННЄ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (кін. V ст. — сер. XI ст.);ВИСОКЕ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ  (XI—XIV ст.);ПІЗНЄ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ(«ОСІНЬ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ») (XIV—XV ст.),

Номер слайду 8

ТИПИ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛАЗОБРАЖУВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛААРХЕОЛОГІЧНІ ДЖЕРЕЛАЕТНОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА??? ЯКІ ВИ ПАМ’ЯТАЄТЕ ТИПИ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛЕЛЕКТРОННІ ДЖЕРЕЛА

Номер слайду 9

УРОК-ПОДОРОЖ

Номер слайду 10

ЯКІ РИСИ ПРИТАМАННІ СЕРЕДНЬОВІЧЧЮ ПЕРІОДУ з V ст. до кінця ХV ст.?СКЛАВСЯ СУЧАСНИЙ ВІДЛІК РОКІВВИНИКЛА ПИСЕМНІСТЬ СУЧАСНИХНАРОДІВ ЄВРОПИСФОРМУВАЛИСЯ БІЛЬШІСТЬ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВ (Франція, Німеччина, Італія, Англія тощо). Утвердилися такі світові релігії якхристиянство (православ'я, католи-цизм, буддизм, іслам).

Номер слайду 11

ПОДОРОЖ «ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛАСЕРЕДНЬОВІЧЧЯ»

Номер слайду 12

1) ПИСЕМНІДЖЕРЕЛА:а) ХРОНІКИ: МОНАСТИРСЬКІ ХРОНІКИ«Церковна історія англов»;СВІТСЬКІ ХРОНІКИ: «Історія франков» ЖАНА ФРУАССАРА, 1325-1340; «Нюрнберзька хроніка»б) ЛІТЕРАТУРА:світська, релігійна.

Номер слайду 13

МОНАС-ТИРСЬ-КІ ХРО-НІКИ«Церковна істо-рія англов»

Номер слайду 14

ХРОНІКИ(ЖАН ФРУАССАР 1325-1340)«Історія франков»

Номер слайду 15

«НЮРНБЕРЗЬКА ХРОНІКА»

Номер слайду 16

б) ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯСвітська література: баллади, рицарські романи, повісті і вірші («Про короля Артура і рицарів Круглого столу»;«Трістан та Ізольда»), поеми, календарі. З'являються барди, міністрелі, трубадури. Новий жанр – сонет. Релігійна література: Біблія, Євангеліє, «Житія святих».

Номер слайду 17

ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Номер слайду 18

ЛІТЕРАТУРА ЄВАНГІЛЕЄ.«ЖИТІЯ СВЯТИХ».

Номер слайду 19

РИЦАРСЬКІ РОМАНИ, ПОВІСТІ і ВІРШІ«Про короля Артура і рицарів. Круглого столу»;«Трістан таІзольда».

Номер слайду 20

КАЛЕНДАРІ

Номер слайду 21

2) ЗОБРАЖУВАЛЬНІДЖЕРЕЛА: ікони, мініатюри, малюнки, скульптура,

Номер слайду 22

2) ЗОБРАЖУВАЛЬНІДЖЕРЕЛАМІНІАТЮРИ

Номер слайду 23

МІНІАТЮРА

Номер слайду 24

МІНІАТЮРА

Номер слайду 25

МІНІАТЮРА

Номер слайду 26

МАЛЮНКИ

Номер слайду 27

Номер слайду 28

МАЛЮНКИ

Номер слайду 29

СКУЛЬПТУРА

Номер слайду 30

ІКОНИ

Номер слайду 31

3) РЕЧОВІ (АРХЕОЛОГІЧНІ)ДЖЕРЕЛА: собори, фортеці, замки, посуд, одяг, зброя, рицарські обладунки тощо.

Номер слайду 32

СОБОРИ

Номер слайду 33

Номер слайду 34

АББАТСТВО БЕНЕДЕКТИНЦІВ

Номер слайду 35

СОМЮР. Замок Рене Анжуйського

Номер слайду 36

ЗАМКИ

Номер слайду 37

Номер слайду 38

ФОРТЕЦЯ КАРКАССОН

Номер слайду 39

МЕТАЛЕВИЙ КЛЮЧ

Номер слайду 40

ПОСУД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Номер слайду 41

Номер слайду 42

Номер слайду 43

Номер слайду 44

4) ЕТНОГРАФІЧНІДЖЕРЕЛА: традиції, звичаї і фольклор.

Номер слайду 45

Номер слайду 46

Середньовічнийодяг та взуття вмузеї

Номер слайду 47

Номер слайду 48

Номер слайду 49

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: ПЕРЕКАЗ § 1 С.5-82) УСНО №1-5 С. 83) ПИСЬМОВО №7 таблиця4) №7 С.8 за бажанням.

Номер слайду 50

ЗАПИТАННЯ (С.8)НА ЯКІ ПЕРІОДИ СУЧАСНІВЧЕНІ ПОДІЛЯЮТЬ ІСТОРІЮЛЮДСТВА?

Номер слайду 51

Історія Стародавнього світу Історія Середніх віків Історія Нового часуІсторія Новітнього часу. Від появи людини на Землі до 476 р. V – ХV ст.(476 - 1492 рр.)ХV – поч. ХХ ст.(1492 - 1914 рр.)поч. ХХ-ХХІ ст.(1914 р.-до наших днів)

Номер слайду 52

ЗАПИТАННЯ (С.8)2. ЯК ВИНИК ТЕРМІН «СЕРЕДНІ ВІКИ»?Термін «середні віки» першимипочали використовувати італійські мислителі в ХV – ХVІ ст. стосовно історичного відрізку часу між античністю та добою Відродження класичних традицій античності. Вони вважали добу V – ХV ст. часом дикунства і варства.

Номер слайду 53

ЗАПИТАННЯ (С.8)2. НАЗВІТЬ ХРОНОЛОГІЧНІ МЕЖІ СЕРЕДНІХ ВІКІВ»: V – ХV ст. 476 – 1492 рр.а) В СТОЛІТТЯХ?б) В РОКАХ?

Номер слайду 54

В) В ПОЛОВИНАХ СТОЛІТТЯ? 476 – 1492 роки др.пол. V – кінець ХV ст. В) В ДЕСЯТИЛІТТЯХ? 70-ті р. V ст. – 90-ті р. ХV ст.

Номер слайду 55

2. НАЗВІТЬ РІЗНОВИДИ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛАЗОБРАЖУВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛААРХЕОЛОГІЧНІ ДЖЕРЕЛАЕТНОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛАЗАПИТАННЯ (С.8)

Номер слайду 56

«ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ»1) ПИСЕМНІ. а) ХРОНІКИ: МОНАСТИРСЬКІ ХРОНІКИ («Церковна історія англов»); СВІТ-СЬКІ ХРОНІКИ («Історія франков» ЖАНА ФРУАССАРА, 1325-1340; «Нюрнберзька хроніка»).б) ЛІТЕРАТУРА. Світська література: балла-ди, рицарські романи, повісті і вірші («Про короля Артура і рицарів Круглого столу»;«Трістан та Ізольда»), поеми, календарі. З'являються барди, міністрелі, трубадури. Новий жанр – сонет. Релігійна література: Біблія, Євангеліє, «Житія святих».

Номер слайду 57

3) РЕЧОВІ (АРХЕОЛОГІЧНІ)ДЖЕРЕЛА: собори, фортеці, замки, посуд, одяг, зброя, рицарські обладунки тощо.4) ЕТНОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА: традиції, звичаї і фольклор.2) ЗОБРАЖУВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА: ікони, мініатюри, малюнки, скульптура.

Номер слайду 58

ЗАСТОСОВУЄМО НОВІ ЗНАННЯ. Чи погоджуєтеся ви з висловом:«Як із природного джерела беруть. Воду, так з історичного джерела Знання отримують про минуле.»

Номер слайду 59

6. СКЛАДІТЬ ТАБЛИЦЮ«ТИПИ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ».{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}ТИПИ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ ПРИКЛАДИ 1) ПИСЕМНІ. 2) ЗОБРАЖУВАЛЬНІ3) РЕЧОВІ (АРХЕОЛОГІЧНІ)4) ЕТНОГРАФІЧНІЗАСТОСОВУЄМО НОВІ ЗНАННЯ.

Номер слайду 60

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}ТИПИ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ ПРИКЛАДИ 1) ПИСЕМНІ. а) ХРОНІКИ: МОНАСТИРСЬКІ ХРОНІКИ («Церковна історія англов»); СВІТСЬКІ ХРОНІКИ («Історія франков» ЖАНА ФРУАССАРА, 1325-1340; «Нюрнберзька хроніка»).б) ЛІТЕРАТУРА. Світська література: бал-лади, рицарські романи, повісті і вірші («Про короля Артура і рицарів Круглого столу»; «Трістан та Ізольда»), поеми, календарі. З'являються барди, міністрелі, трубадури. Новий жанр – сонет. Релігійна література: Біблія, Євангеліє, «Житія святих».2) ЗОБРАЖУ-ВАЛЬНІікони, мініатюри, малюнки, скульптура.3) РЕЧОВІ (АРХЕОЛОГІЧНІ)собори, фортеці, замки, посуд, одяг, зброя, рицарські обладунки тощо.4) ЕТНОГРА-ФІЧНІтрадиції, звичаї і фольклор.

Номер слайду 61

Домашнє завдання: Переказ С. 3 – 8; вивчити терміни і поняття; 2) Скласти таблицю С.8;3) Питання 4, 7 письмово.

pptx
Додано
1 вересня 2019
Переглядів
1160
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку