Проект «Впровадження ІКТ у навчально - виховний процес»

Про матеріал

За допомогою проекту набагато легше створити систему цілісної шкільної освіти з підготовки молодої людини до повноцінної плідної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства, підвищення якості освіти через активне втілення інформаційно-комунікаційних технологій.

Перегляд файлу

ПРОЕКТ :  «Впровадження ІКТ у навчально-виховний процес»

 

http://www.smartboard.com.ua/upload/medialibrary/f30/f3069dc914313e060f3b7633fbfe365e.jpg

Проблема:

Підвищення професійної компетентності вчителя шляхом  розвитку інформаційної культури,  якості освітньо - виховної роботи з вихованцями через підвищення  рівня інформаційної компетентності педагогів навчального  закладу; розвиток ІКТ- компетентності педагогічних кадрів.

 

Актуальність:

Не так важливо, чого навчають у школі,

а важливо, як вчать ...

(М. Планк)

 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується глобальною комп'ютеризацією та інформатизацією в освіті. Нині в освітніх установах активно використовуються інформаційно-комунікаційні технології, а інформатизація освіти декларується як один із пріоритетних напрямів державної політики в галузі освіти. Інформаційна компонента стає провідною складовою технологічної підготовки людини, в якій би сфері діяльності йому не довелося б працювати.

Концепція модернізації  освіти акцентує увагу на необхідності формування інформаційної компетентності, як одного з основних показників якості освіти. Компетентність в галузі  інформаційно і комунікаційних технологій (ІКТ) є однією з пріоритетних цілей освіти. Можливість її формування безпосередньо пов'язана з активною діяльністю школяра в інформаційному комп'ютерному середовищі. Використання у навчальному процесі є актуальною проблемою сучасної шкільної освіти.

 Використання сучасної кумпютерної техніки і мультимедійних засобів відкриває для вчителя нові можливості у викладанні предметів. Вивчення будь-якої дисципліни з використанням ІКТ дає дітям можливість для роздумів і участі в створенні елементів уроку, що сприяє розвитку інтересу школярів до предмета. Впровадження ІКТ в освітній процес покликане підвищити ефективність проведення уроків, звільнити вчителя від рутинної роботи, посилити привабливість подачі матеріалу, здійснити диференціацію видів завдань, а також урізноманітнити форми зворотного зв'язку.

 

Теоретичні засади:

Сфера зостосування ІКТ в освіті є предметом розгляду багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Різноманітні філософські, світоглядно-наукові, теоретико-методологічні та практично-дидактичні аспекти використання ІКТ у навчально-виховному процесі вивчали у своїх працях вітчизняні науковці – Б. Гершунський, А. Верлань, Н. Морзе, І. Роберт. Психолого-педагогічні аспекти застосування ІКТ у навчальному процесі розглядаються у дослідженнях О. Гокуня, Ю. Машбиця.

  Висвітлення проблем, пов´язаних із використанням сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі школи, розкрито в роботах відчизняних та російських дослідників М.М. Левшина., М.І. Жалдака, Ф.М. Ривкінд, М.К. Гольцмена, Н.В. Макарової, В.І. Варченко.

      Погляди вчителів на можливості застосування ІКТ у навчанні, здатність приймати свідомі рішення щодо вибору цифрових засобів для покращення процесу викладання та досягнення навчальних цілей, а також уміння використовувати їх для пошуку нових підходів до навчання є важливими для ефективного впровадження ІКТ у шкільну освіту

Цільове призначення ІКТ – всебічний розвиток школяра.

 

Гіпотеза проекту:

 

 Послідовне, систематичне впровадження в педагогічний процес ІКТ здатні не тільки розширити існуючий арсенал методичних засобів, але й повністю змінити існуючі форми навчання.

 

Очікувані результати :

 

 • поліпшення якості шкільної освіти, створення механізму її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання;

 

 • стовідсотковий доступ учнів і вчителів  до високоякісних локальних і мережних освітніх інформаційних ресурсів;

 

 • створення та використання у навчальному процесі сучасних електронних навчальних матеріалів і організації ефективного доступу до них через Інтернет;

 

 • створення умов для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні;

 

 • формування дистанційної системи виявлення обдарованих учнів, налагодження їх ефективного електронного зв’язку з провідними фахівцями та вченими;

 

 • створення  електронної бібліотеки, що забезпечить інформаційну та науково-методичну підтримку навчального процесу;

 

 • розвиток інформаційної взаємодії та інтеграції навчального закладу у світовий інформаційний освітній простір.

 

 • підвищення авторитету вчителя як носія культури, знань і всього передового.

 

Мета проекту:

 

Створити систему цілісної шкільної освіти з підготовки молодої людини до повноцінної плідної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства, підвищення якості освіти через активне втілення інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Завдання проекту:

 

 • підвищити професійний рівень педагогів шляхом реалізації безперервної освіти;
 • модернізація технологічного забезпечення уроків у школі, підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителів
 • надання допомоги та забезпечення методичного супровіду процесу освоєння та використання ІКТ педагогами у професійній діяльності.
 • сприяння зниженню психологічного напруження при освоєнні комп’ютерної техніки;
 • створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів та потреб, розвитку навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності.
 • надання допомоги в освоєнні інновацій, у кваліфікованому виборі технологій, які поєднують традиційні та електронні ресурси;
 • активізування використання ІКТ в освітньому процесі шляхом удосконалення відповідних навичок  педагогів під час майстер-класів, консультацій, практикумів тощо;
 • сприяння  участі педагогів у міських та обласних  конференціях, семінарах з проблем застосування ІКТ в освіті;
 • створення банку комп’ютерних навчальних програм, дидактичних та методичних матеріалів з використанням ІКТ у навчальному закладі.

 

Учасники:

 

Адміністрація:

 

 • оперативне отримання і узагальнення інформації про навчальний процес для прийняття управлінських рішень;
 • створення і підтримка шкільного документообігу;
 • створення автоматизованої бази даних для оперативних звітів;
 • моніторинг руху учнівського контингенту;
 • ведення алфавітних книг, особових справ співробітників та учнів;
 • створення і контроль виконання розкладу уроків, плану шкільних і класних заходів;
 • моніторинг динаміки успішності учнів.
 • конструювання власних звітів педагогічних працівників та адміністрації.

Вчителі - предметники :

 • доступ до електронних баз даних для самоосвіти та підвищення кваліфікації;
 • створення електронних баз даних і навчальних програм з дисципліни для
 • організації особистісно-орієнтованої навчальної роботи;
 • робота з мультимедійними навчальними засобами при підготовці та
 • проведенні занять;
 • автоматизація тестового оцінювання поточних знань, у тому числі і
 • тематичного оцінювання;
 • ведення електронного класного журналу, календарно-тематичних планів.
 • реалізація Інтернет-технології як частини загальної інформаційної культури учителя
 • використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет в організації пізнавальної діяльності учнів
 • підвищення кваліфікації та комп’ютерної грамотності.
 • втілення інформаційних технологій на різних етапах уроку або вивчення програмового матеріалу.
 • створення інтернет–уроків, презентацій
 • використання електронних навчальних програм
 • розробка власних проектів, формування та використання медіатеки
 • розробка електронних тренувальних тестів, завдань, тощо.
 • ведення шкільної електронної документації.

 

Учні:

 • інтернет-технології - частина загальної інформаційної культури учня.
 • використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет для самоосвіти.
 • інтернет–технології в організації додаткової освіти.
 • використання дистанційного навчання для учнів з особливими освітніми потребами;
 • оволодіння комп’ютерними технологіями для підготовки до уроку, науково дослідницької роботи, олімпіад;
 • обговорення актуальних проблем на Інтернет-форумі шкільного сайту.

Батьки:

 • участь у курсах з підвищення інформаційної, комп’ютерної грамотності.
 • залучення до  інтернет - спілкування з адміністрацією школи та вчителями на форумі сайту.
 • отримання інформації про навчання дітей з електронних журналів та щоденників.
 • доступ до розкладу уроків; 
 • отримання батьками через послугу SMS мобільного зв'язку інформації
 • про успішність учня та відвідуваність ним занять.

Очікувані результати:

 • Системне запровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у ході навчально-виховного процесу .
 • Систематичне підвищення комп’ютерної грамотності як педагогів, так і учнів закладу.
 • Застосування комп’ютерного та мультимедійного обладнання на різних етапах урочної діяльності, особливо під час перевірки рівня засвоєння учнями предметного матеріалу шляхом тестування, використовуючи електронні завдання та тести.
 • Ефективне сприйняття та засвоєння програмового матеріалу учнями.
 • Створення та постійне використання матеріалів медіатеки закладу.
 • Створення шкільного, предметних, класних сайтів, їх підтримка та постійне поновлення матеріалів.
 • Організація дистанційного навчання для виявлення творчих здібностей учнів.

 

 • Підвищення мотивації та рівня пізнавальної активності учнів через унаочнення процесу навчання .
 • Створення умов для індивідуалізації та диференціації навчання учнів.
 • Підвищення рівня якості навчально-виховного процесу.

 

Шляхи реалізації проекта

Зміст проекту

 Виконавці

Результати виконання

 

І етап – підготовчо – аналітичний

(2014 – 2015 н. р.)

 

 

1.

Виявлення науково – методичної проблеми, обґрунтування її актуальності, вивчення суті, визначення шляхів т а засобів реалізації.

Педагогічний колектив

Обмін думками

2.

Інформаційний супровід діяльності педколективу з проблеми.

Заступник директора з НВР, методична рада

інформація

3.

Моніторинг вивчення реального рівня володіння ІКТ учителями школи (анкетування, співбесіди, опитування)             

Адміністрація

Аналіз, узагальнення

4.

Розробка регламенту й документації для проведення комплексної інвентаризації мультимедійного обладнання на предмет

оптимального використання. 

Директор, заступники директора з НВР

Аналіз, узагальнення

 

Організація  навчання за програмою Intel «Навчання для майбутнього» 

Творча група

проект

 

Створення внутрішньої бази

інформаційних ресурсів

 

Вчителі інформатики 

Інформаційний банк ІКТ-ресурсів

 

Пошук ППД, взаємовідвідування уроків учителів, які працюють над цією проблемою.

Учителі школи

Вивчення ППД, захист досвіду

 

Відвідування уроків, позакласних заходів з метою виявлення професійного рівня вчителів, їхньої готовності до впровадження ІКТ в навчально – виховний процес

Адміністрація

Аналіз, узагальнення

 

Створення ініціативної творчої групи з упровадження:

А) упровадження конкретних механізмів упровадження ІКТ;

Б) керування упровадженням ІКТ;

В) розроблення методики використання ІКТ;

Г) навчання користувачів програмного забезпечення (педагогів, дітей)

Д) здійснення технічної підтримки упровадження ІКТ.

Методична рада

План роботи

 

Розробка проекту діяльності з дослідження та реалізації проблеми проекту. Вибір стратегії реалізації.

Педагогічний колектив, творча група

Проект «Впровадження ІКТ у навчально-виховний процес»

 

 

Проведення консиліуму «Впровадження ІКТ у навчально-виховний процес»

 

Заступник директора з НВР, методична рада

Удосконалення проекту

 

Обговорення проблеми на профзборах

Голова ПК

Протокол

 

Впровадження навчальних

програм з ІКТ – підтримкою, робота з інтерактивною дошкою

Вчителі інформатики 

Співбесіди , консультації

 

Створити безпечні умови для використання ІКТ.

Адміністрація, вчителі інформатики

Визначити вимоги щодо особливостей роботи дітей з електронними носіями

 

ІІ етап - дослідницький

(2015 – 2016 н. р.)

 

1.

Створення умов для вирішення завдань проекту:

Педагогічний колектив

 

 

А)комплектація шкільної бібліотеки, методичного кабінету науково – методичними матеріалами з теми;

Адміністрація

Науково – методичні матеріали з проблеми

 

Б) організація консультпункту з проблеми;

творча група

консультації

 

В) складання анотованого списку літератури, словників з теми;

творча група

консультації

 

Г) накопичення науково – методичного матеріалу з проблеми

Учителі школи

кейс

2.

Засідання творчих груп «Шляхи впровадження ІКТ у навчально-виховний процес»

Керівники творчих груп

Потокол, педнапрацювання

3.

Організація постійно діючого клубу «Шляхи впровадження нових технологій», педчитань із проблеми

Учителі інформатики, бібліотекар, педагогічний колектив,

Самоосвітня діяльність педагогів

4.

Вивчення ППД та організація його поширення на рівні освітнього округу № 4 з метою вдосконалення системи роботи вчителів над проблемою

Адміністрація, учителі округу

Самоосвітня діяльність педагогів, рекомендації

5.

Підготовка науково – методичного забезпечення  викладання нових курсів з вдосконалення роботи з даної проблеми

Адміністрація, учителі інформатики, педагогічний колектив,

педнапрацювання

 

 

Круглий стіл  «ІКТ: визначення значення щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Заст. директора з НВР

Просвіта учасників проекту

 

Семінар «Використання мультимедійної дошки у навчальній та виховній діяльності»

Творча група

Керівники шкільних предметних кафедр

Просвіта учасників проекту

 

Засідання творчої групи «Комп’ютерні технології – один із шляхів підвищення мотивації на уроках»

Керівники творчих груп

Просвіта учасників проекту

 

Впровадження освітньої мережі «ЩОДЕННИК. ua»

Адміністрація

модератори

Підвищення ефективності роботи з Інтернет - ресурсами

 

Участь у реалізації програми «100 відсотків»

Адміністрація

Набуття навичок інформаційної культури

 

Створення власних Інтернет – сторінок, сайтів, блогів

Вчителі інформатики,

педагогічний колектив,

Формування навичок роботи з Інтернет - ресурсами

 

Створення шкільного веб - сайту

Адміністрація,

модератори, вчителі інформатики

веб - сайт

 

Нарощування  комп’ютерної  мережі  у  школі,  сприяння   створенню  другого  комп’ютерного  класу  у  школі

Адміністрація  

Підвищення якості навчально-виховного процесу

 

ІІІ етап – практичний - практичний

(2016/17 – 2017/18 н. р.)

 

1.

Організація проходження курсової перепідготовки з означеної проблеми педагогічними й керівними кадрами школи при інституті облІППО

Адміністрація

Курсова перепідготовка

 

Проведення поточного діагностування рівня підготовки педагогічних кадрів з проблеми  «Впровадження ІКТ у навчально-виховний процес»

Психологічна служба

Аналіз діагностичних матеріалів

 

Організація семінарів, лекцій, методичних рингів, занять – консультацій для вчителів.

методична рада, консультпункт

рекомендації

 

Проведення педрад, педконсіліумів з питання оцінки ефективності впровадження ІКТ:

Адміністрація, творча група

Лекції, виступи, протоколи

 

А) розробка основних положень, рекомендацій, методів, заходів, технологій, найбільш ефективних у роботі школи і кожного педагога зокрема;

Адміністрація, творча група, керівники ШПК

Методичні матеріали, рекомендації

 

Б) обговорення рекомендацій на засіданні ШПК, вироблення заходів стосовно їх реалізації.

керівники ШПК

План заходів

 

Організація взаємовідвідування уроків, вивчення і виконання вчителями запропонованих методичних рекомендацій

Адміністрація

Аналіз матеріалів,

рекомендації

 

Удосконалення методики аналізу відвіданих уроків керівниками школи, методичним активом

Адміністрація

Корекція методики аналізу відвіданих уроків

 

Надання допомоги тим працівникам, у яких є утруднення з вирішення проблеми

Передові, творчі вчителі школи

Поширення досвіду

 

Творчі звіти кращих учителів за результатами роботи

Учителі школи

Творчі звіти

 

Узагальнення та впровадження в практику роботи вчителів ППД з проблеми «Впровадження ІКТ у навчально-виховний процес»

Адміністрація

Вивчення досвіду

 

Створення банку інформації  про впровадження ІКТ у навчально-виховний процес школи

Творчі групи

Науково – методичний кейс

 

Тренінг «Основи безпеки дітей в інтернеті»

керівники ШПК

Тренінг

 

Випуск методичних буклетів із досвіду роботи над проблемою «Впровадження ІКТ у навчально-виховний процес»

Творчі групи

Методичні буклети

 

Проведення предметних тижнів, декади молодого педагога та декади педмайстерності з теми: «ІКТ як умова формування інноваційної компетенції вчителя»

 Заступник директора з НВР, педагогічний колектив

керівники ШПК, наставники

Відкриті уроки, позакласні заходи

 

Залучення педагогів до проведення майстер класів онлайн

Адміністрація, педагогічний колектив,

Майстер клас

 

Удосконалення виховної системи школи через активізацію роботи з ІКТ, розвиток мережі гуртків, клубів

Заступник директора з НВР, педагогічний колектив

Удосконалення діяльності

 

Поєднання зусиль школи і громадськості у створенні умов для реалізації проекту

Адміністрація, батьківський комітет

Створення умов для реалізації проекту

 

Вивчення результативності втілення проекту:

Адміністрація, педагогічний колектив

Аналіз, узагальнення, висновки про результативність діяльності

 

А) анкетування учнів;

Психологічна служба

 

 

Б) анкетування батьків;

В) проведення співбесід з учителями;

Психологічна служба

Творча група

 

 

Створити дистанційну платформу

Адміністрація,

модератори, вчителі інформатики

Дистанційна платформа

 

ІV етап – узагальнюючий.                     Аналіз і

корекція результатів

(2018 – 2019 н. р.)

проектування

 

Розробка методичних рекомендацій щодо раціонального здійснення моніторингу та прийняття управлінських рішень щодо раціонального здійснення моніторингу та прийняття управлінських рішень на підставі отриманих даних:

Адміністрація,

психологічна служба,

творча група

 

методичні рекомендації

 

А) оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад, випуску методичних буклетів, інш.

Вчителі школи

Методичні матеріали

 

Б) проведення підсумкової методичної конференції (педагогічних читань, засідання педради), творчих звітів учителів із проблемі

Адміністрація

Виступи, творчі звіти, протоколи

 

Підбиття підсумків роботи, аналіз нового стану життєдіяльності школи,визначення переваг і недоліків. Формування пропозицій щодо корекції системи. Розробка стратегії подальшого впровадження ІКТ.

Адміністрація, педагогічний колектив

Аналіз, висновки, пропозиції, управлінське рішення

 

Звіт адміністрації школи про результати впровадження ІКТ у навчально-виховний процес.

Адміністрація

Звіт, висновки

 

Підготовка до друку методичних матеріалів із проблеми проекту

Творча група

Методичні матеріали

 

 

 

 

Закон України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" // Урядовий кур’єр. 2007. -№6.

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
7 лютого 2018
Переглядів
7699
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку