Проектна діяльність шкільної бібліотеки

Про матеріал
. Саме шкільна бібліотека є не лише джерелом інформації, місцем для проведення різних цікавих заходів, осередком спілкування, але й центром інформаційного супроводу інтелектуального розвитку школяра та підвищення педагогічної майстерності вчителя.
Перегляд файлу

 

Проектна діяльність шкільної бібліотеки.

 

                                                                                «Метод проектів дає можливість

                                                                                 здобути необхідні для життя знання».

                                                                                 Тамара Іванівна  Рихлик

 

Сьогодні невпинно зростають вимоги щодо ролі і значення шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі. Саме шкільна бібліотека є не лише джерелом інформації, місцем для проведення різних цікавих заходів, осередком спілкування, але й центром інформаційного супроводу інтелектуального розвитку школяра та підвищення педагогічної майстерності вчителя.

Як зазначено в Державному стандарті базової і повної середньої освіти «У державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки, зростає роль уміння здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати і застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності».

У бібліотеці створюються умови, які стимулюють самоосвіту та потребу в опануванні основ інформаційної культури. Питання бібліотечно-бібліографічної грамотності завжди були актуальними. Тому провідним у роботі бібліотеки залишається виховання любові до книги, культури читання, уміння користуватись бібліотекою. Коли читач вільно орієнтується в інформаційному просторі, він зможе почерпнути для себе максимум потрібної інформації, що в свою чергу створить нові можливості для розвитку особистості. Тому бібліотека здійснює пошук оптимальних шляхів зацікавлення учнів книгою, спонукання до творчості, самостійності, підвищення розумової активності.

Підвищення якості освітнього процесу здійснюється шляхом використання новітніх технологій, адаптації в інформаційному просторі, цілеспрямованого формування інформаційної культури.Пріоритетним завданням сучасної школи є підготовка дитини до життя: виховання особистості дитини, здатної самостійно здобувати інформацію, вирішувати проблеми, використовувати власний досвід, критично мислити, вміти співпрацювати, організовувати свою роботу. У цьому контексті роль бібліотеки в житті школи незаперечна. Адже бібліотека — це живий організм, що постійно росте і змінюється на вимогу часу.

Упровадження  методу проектів у бібліотечну діяльність — одна з найперспективніших складових освітньо -виховного процесу, яка спрямована на всебічний розвиток особистості. Робота у цьому напрямі не пропаде даремно, адже користувачі, здобувши цінний досвід у ході роботи над проектом, розроблятимуть по справжньому професійні проекти в майбутньому, стануть чудовими спеціалістами і просто порядними, організованими та відповідальними людьми.

Метод проектів виник у 20-х роках минулого століття, отримав «друге дихання» нині. Спочатку його називали «методом проблем»: він виник і розвивався в межах гуманістичної філософії та освіти, педагогічних поглядах американського діяча Джона

Дьюї (1859–1952). Засновником «методу проектів» вважають іншого американця – педагога Уильям Килпатрик (1871 - 1965). У багатьох країнах світу проектна технологія набула широкого застосування й увійшла в педагогічну практику завдяки гуманістичній основі, раціональному поєднанню теоретичних знань з практичним умінням.

Проектування є потужною креативною рушійною силою інноваційного розвитку, дозволяє генерувати свіжі ідеї і перетворювати їх в життя, забезпечувати реорганізацію та модернізацію бібліотек на новій реформаторській хвилі. Проектна діяльність є потребою часу і необхідністю сьогодення та майбутнього.

Учні із задоволенням приймають такий тип навчання, коли розуміють, що бібліотекари готові приймати від них різні відповіді і рішення проблеми. Так у шкільній бібліотеці знайшли широке використання ідеї проектної діяльності.

Проектна діяльність як одна з сучасних форм організації навчально-виховного процесу має величезні переваги над традиційними технологіями навчання та виховання.

Проект – це поєднання послідовних, цілеспрямованих, взаємопов’язаних дій, спрямованих на досягнення чітко визначеного результату в умовах обмеженого проміжку часу.

Види проектів:

 • монопредметні (реалізуються в межах одного навчального предмета);
 • міжпредметні (передбачають використання знань з двох або більше предметів);
 • надпредметні (виходять за рамки шкільних предметів, мають характер дослідження).

Типологія проектів:

 • за методом, який домінує у проекті (дослідницький, творчий, рольово-ігровий та ін.);
 • за характером координації проекту: безпосередній (твердий, гнучкий), прихований (неявний, імітує учасника проекту);
 • за характером контактів (серед учасників однієї школи, класу, міста, регіону, країни; різних країн світу);
 • за кількістю учасників (особистісні, парні, групові проекти);
 • за тривалістю: короткострокові (декілька уроків), середньої тривалості (від тижня до місяця), довгострокові (від місяця до кількох місяців).

 

Діяльність учасників проекту можна умовно розподілити на 4 етапи.

 

1-й етап. Організація. Задум творчого проекту, виявлення учнів, які бажають узяти участь у проекті; визначення теми й мети, формулювання проблеми, гіпотези щодо її розв’язання. Реклама проекту: розповсюдження афіш, оголошень; повідомлення на веб-сайті бібліотеки.

 

2-й етап. Планування. Визначення джерел інформації; розподіл завдань і обов’язків; опис бажаних кінцевих результатів. Учасники проекту вирішують, як доцільно працювати над проектом — у групах чи індивідуально. Розподіляють обов’язки та вирішують, що стане підсумком роботи (випуск брошури, буклету, путівника, створення літературної карти, мультимедійна презентація тощо).

 

3-й етап. Дослідження. Збір необхідної інформації, її аналіз; створення тематичної електронної бази даних; висновки, пропозиції. Протягом визначеного терміну (наприклад, три тижні) учасники проектної групи знаходять потрібний матеріал. Один раз на тиждень обговорюють проміжні результати: про що дізналися, які джерела інформації використали, які труднощі виникли під час підготовки.

 

4-й етап. Результати. Оформлення матеріалів проекту (випуск брошури тощо); захист проекту (демонстрація, презентація результату). Колективний аналіз роботи, під час якого оцінюють і результат, і перебіг роботи над проектом. Узагальнення позитивного досвіду роботи в проекті. Визначення перспектив подальшої діяльності.

 

 

 

 

 

Важливі умови успішної діяльності протягом проекту:

 • знання бібліотекарем (учителем) особливостей проектної методики, усвідомлення широких можливостей розвитку учнів у процесі проектної діяльності;
 • навчання учнів володіння технологією проектної діяльності; здатність чітко, систематично виконувати сплановану роботу, що є неодмінною умовою для розвитку учнів у процесі реалізації проекту;
 • прагнення учнів брати участь у роботі над проектом;
 • визначення рівня оволодіння знаннями з предмета, загальнонавчальними інтелектуальними вміннями;
 • доведення проекту до кінця, поетапне узгодження проміжних результатів;
 • наявність інформації щодо роботи над проектом. 

Проектна робота може бути представлена в різних формах. 

 

ФОРМИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТІВ

Письмовий звіт

Візуальний звіт

Усний звіт

 • Твір
 • Газета, журнал
 • Буклет, брошура
 • Путівник
 • Інтерв’ю, анкета
 • Казка, вірш
 • Реферат
 • Інформаційний бюлетень
 • Фотовиставка
 • Карта
 • Художня виставка
 • Експеримент
 • Модель, макет
 • Відеофільм
 • Мультимедійна презентація
 • Сайт у мережі Інтернет
 • Доповідь
 • Дискусія
 • Інсценування
 • Радіопрограма
 • Вистава
 • Ляльковий

 

 

 

Проектна діяльність змушує дітей по-новому подивитись на свої можливості, дає відповідь на запитання «А навіщо мені це потрібно?». Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів: індивідуальну чи групову, яку вони виконують протягом певного проміжку часу.

Проекти розвивають такі якості та уміння:

ініціативу;

навички роботи в колективі;

бачення проблеми та шляхи її вирішення;

трансформацію отриманої інформації;

планування;

самостійність у здобутті знань;

креативність;

формування культури читання та спілкування.

Проектування як метод пізнання надає учням практичну допомогу в усвідомленні ролі знань у житті й навчанні, коли вони перестають бути метою, стають засобом у сучасній освіті, допомагаючи оволодівати культурою мислення, формувати свої мисленнєві стратегії тощо, завдяки чому людина самостійно долучається до культурних надбань.

 Проекти  бібліотеки Криворізької гімназії № 95 створені на співпраці з Комунальним закладом культури «Міська бібліотека для дорослих» . Від шкільних бібліотекарів та бібліотекарів міста нарівні з учителями та викладачами в першу чергу залежить можливість реального підвищення інформаційної культури  та розвиток учнів.

  Тому в бібліотеці протягом 2013  - 2014 навчальному році створені проекти  які існують на даний час також :

 Бібліостудія «Творчисть», працює  у краєзнавчому напрямку, співпрацює з  Бібліотекою – філіалом № 10, з вчитель української мови КГ № 95 Потабашня О.І., 9 – 11класи, та з видатними людьми Криворіжжя.

Мета: Розповсюджувати  культурні та духовні,  морально та етичні  цінності в учнів; Впроваджувати загальнонаціональні традиції, обряди, звичаї; Формувати всебічно та гармонійно розвинену особистість; Виховувати шанобливе ставлення до культурних та духовних цінностей українського народу та народів інших національностей, що проживають на території України та за її межами;

 

 

 

Центр морально – етичного виховання «Прикрась світ собою» працює у  напрямку вирішення конфліктних ситуацій та забезпечення інформацією з морально – етичних питань, співпраця з Бібліотекою – філіалом № 12, з

класним керівником Шахматовою С.М. та 10 - В класом

Мета: Виховання загальнолюдських морально – духовних цінностей ;

Вивчення інтересів та задоволення запитів користувачів щодо морально – етичних питань; за мірою надходження літератури комплектувати  фонд бібліотеки  літературою з етики, психології, соціології.

 

 

Бібліокафе «Територія читання»  працює у історичному, та правовому напрямках, співпраця з Бібліотекою – філіалом № 3, з класним керівником  Галаган А.О. та 9 – Б класом.

      Мета: Виховання любові до України та рідного краю через вивчення історичної спадщини; Вивчення інтересів та задоволення запитів користувачів щодо питань з історії та права; Використовування фонду бібліотеки та інших бібліотек через МБА  для повного задоволення користувачів.

 

Кожний із гімназійних бібліотечних проектів має завдання та шляхи реалізації, що окреслені на перспективу й мають конкретний план дій.             

Сучасна шкільна бібліотека - це не тільки місце зберігання інформації, а, насамперед, інформаційно-ресурсний центр, що здійснює повноцінне інформаційне та методичне забезпечення навчально-виховного процес.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання проекту відбувається відповідно до плану роботи, який подано в табличній формі.

 

 

 

План роботи проекту

 бібліокафе «Територія читання»

на 2017 – 2018н.р.

 

D:\ВСЕ 2\1\План роботи н а 2017 - 2018н.р.1\План роботи н а 2017 - 2018н.р.1-23.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:\ВСЕ 2\1\План роботи н а 2017 - 2018н.р.1\План роботи н а 2017 - 2018н.р.1-24.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
9 квітня 2020
Переглядів
473
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку