Програма "Математичний ерудит"

Про матеріал

Дана програма дозволяє учителям активізувати пізнавальну діяльність учнів, підтримувати інтерес до вивчення математики, розвивати логічне мислення , виховувати розуміння краси і витонченості математичних міркувань, сприйняттю геометричних форм.

Перегляд файлу

ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ

«Математичний ерудит»

для учнів 1-4 класів

 

Автори:

Собченко Т.С.

вчитель початкових класів вищої категорії,

старший вчитель Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

імені Олега Ольжича

Яблонська Т.Д.

вчитель початкових класів вищої категорії,

старший вчитель Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

імені Олега Ольжича

                                   Пояснювальна записка

Головна мета вивчання математики в школі – це забезпечення надійного та усвідомленого засвоєння учнями системи математичних знань та вмінь, необхідних у повсякденному житті людини. У дитинстві дитина відкрита, та її розум легко сприймає всі дива пізнання, багатство та красу навколишнього світу. Кожен учень має здібності й таланти, які треба розкрити та розвинути. Тому складена програма курсу покликана активізувати пізнавальну діяльність учнів, підтримувати інтерес до вивчення математики, розвивати логічне мислення, виховувати розуміння краси і витонченості математичних міркувань, сприйняттю геометричних форм.

Основним завданням навчання математики є опанування учнями предметних математичних компетенцій – обчислювальних, інформаційно-графічних, логічних, геометричних, алгебраїчних. Предметні компетенції є структурними елементами змісту математичної освіти. Їх базис становлять знання, уміння, навички, способи діяльності, яких набувають учні в процесі навчання. Результатом засвоєння предметних компетенцій є математична компетентність учнів. У контексті початкового навчання предметна математична компетентність розглядається як здатність учня актуалізувати, інтегрувати й застосовувати в конкретній життєвій або навчальній проблемній ситуації набуті знання, уміння, навички, способи діяльності.

Програма реалізує такі цілі навчання:

математичний розвиток молодшого школяра – формування здатності до інтелектуальної діяльності, просторової уяви, математичної мови; освоєння початкових математичних знань, виховання інтересу до математики, прагнення використовувати математичні знання в повсякденному житті, усвідомлення можливостей і ролі математики в пізнанні навколишнього світу, розуміння математики як частини загальнолюдської культури; створення сприятливих умов для повноцінного інтелектуального розвитку кожної дитини, відповідних його віковим особливостям і можливостям.

Завдання:

 • сформувати набір необхідних для подальшого навчання предметних і загальнонавчальних умінь на основі рішення як предметних, так і інтегрованих життєвих завдань;
 • оволодіти навичками усних і письмових обчислень;
 • навчити самостійно знаходити шляхи вирішення завдань, застосовувати найпростіші загальні підходи до їх вирішення;
 • сформувати уявлення про величини і геометричні фігури;
 • формувати та розвивати уміння узагальнювати, робити висновки, логічно міркувати, виділяти властивості предметів і явищ навколишнього світу, абстрактно мислити;
 • формувати уміння розв’язувати  нестандартні задачі певних видів;
 • розвивати уміння виділяти властивості предметів і явищ навколишнього світу;
 • розвивати інтелект,  память, мовлення , уяву, мислення, увагу;
 • виховувати самостійність, зосередженість, наполегливість, працьовитість.

 

Програма для 1-го класу

 

1 клас

( 1 година на тиждень, 35 год)

 

Кіл-сть

год

 Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1-4

 

 

 

 

1 год

 

 

 

2 год

 

 

 

 

 

 

 

1 год

Просторові і часові уявлення

Властивості предметів.

 

 

Просторові уявлення

Лабіринти. Орієнтація. Графічні  диктанти.

 

 

 

 

Часові уявлення

Учень:

 • знає колір, величину, масу, розміри, форму предметів;
 • порівнює предмети за величиною, розміром, масою;
 • шукає шлях проходження від “входу” до “виходу” у лабіринті, малює цей шлях;
 • визначає положення предметів у просторі відносно себе та один одного;
 • знає слова, що позначають положення предметів у просторі та на площині;
 • знає і називає частини доби, їх послідовність;
 • знає і називає дні: вчора, сьогодні, завтра.

5-6

 

1 год

 

 

 

 

1 год

Порівняння та класифікація

Порівняння за розміром, кількістю, об’ємом, формою, швидкістю

Вилучення «зайвого». Спільні ознаки у різних предметів

 Учень:

 • порівнює предмети за розміром, за формою, кількістю та швидкістю;
 • об’єднує предмети у групу з основною спільною ознакою;
 • виділяє і називає “зайвий” об’єкт, який до цієї групи не належить.

 

7-12

6 год

Узагальнення та класифікація

Поняття. Види понять за змістом: родове і видове поняття, абстрактні, загальні, конкретні, збірні.

Узагальнення. Класифікація за кольором, за будовою, за формою, за кількістю, за властивостями.  Круги Ейлера-Венна

 

 

 

Учень

 •   розрізняє поняття за змістом;
 • класифікує предмети у класи за певними ознаками: за кольором, будовою, формою, кількістю,  властивостями за допомогою кругів Ейлера-Венна

 

 

13-16

4 год

 

 

 

 

Аналогії. Асоціації

Послідовні асоціації

Знаходження малюнка за аналогією

 

Учень:

 • запамятовує ряд слів, відновлює їх порядок за допомогою асоціацій
 • встановлює порядок  утворення другого малюнка з першого

 (у верхній заданій парі) і добирає четвертий малюнок, який співвідноситься з третім малюнком за цим самим правилом або логічно завершує композицію

 

 

17-18

2 год

Закономірності

Домальовування предмету за знайденим правилом

Учень:

 • відновлює предмет, фігуру за встановленим правилом

 

 

19-23

5год

  Геометричні фігури

Геометричні поняття: точка, пряма, крива, відрізок, промінь, кут, ламана (замкнена, незамкнена), многокутник (трикутник, чотирикутник, п’ятикутник, шестикутник тощо), круг.

Просторові фігури: куб, куля, циліндр.

Позначення точок і відрізків буквами.

 

Учень:

 • розпізнає  форму оточуючих предметів;розрізняє геометричні фігури пряму, криву, промінь, відрізок; куб, кулю, циліндр;
 • сприймає вершину многокутника як точку,   сторону – як відрізок;
 • розпізнає і описує предмети за їх формою;
 • зображує точку, пряму, криву, промінь, відрізок, ламану
 • будує відрізок, многокутники із підручного матеріалу;
 • позначає точки й відрізки буквами;
 • описує геометричні фігури, називає їх ознаки; класифікує геометричні фігури за певними ознаками

 

 

24-26

3год

Числа. Дії з арифметичними числами

Сукупність предметів зі спільною ознакою. Кількість предметів сукупності.

Числові послідовності

 

Учень:

 • визначає кількість предметів сукупності;
 • виділяє з множини її частину (підмножину) за певною ознакою;
 • визначає кількість елементів сукупності (множини);
 • встановлює та записує до кожного малюнка відповідну математичну дію;
 • відновлює у математичних виразах пропущені числа та арифметичні дії;
 • записує знаки “=”, “<”, “>” між заданими числами

27-35

9 год

Логіка та комбінаторика

Судження. Хибні та істинні судження. Твердження. Множини.

Задачі на припущення та метод вилучення

Задачі на зважування, на переливання. Задачі на знаходження величин: маси, довжини, місткості, вартості, часу, віку людини

 

„Сірникові задачі”

 

Учень

 • розпізнає хибні та істинні судження, будує висловлювання про судження, показує співвідношення між множинами
 • розв’язує найпростіші логічні задачі з використанням таких понять логіки, як: заперечення, порівняння та перетин множин.
 • розв’язує задачі на вимірювання маси, обєму, встановлює співвідношення між одиницями вартості
 • учень будує та перебудовує геометричні фігури із вказаної кількості сірників.
 • вилучає  чи переставляє сірники у літерах чи рівностях для отримання інших літер та правильних рівностей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма для 2-го класу

 

2 клас

(1  година на тиждень, 35 год)

Кіл-сть

год

 Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1-5

 

 

 

 

3год

 

 

 

 

 

1год

 

 

1 год

Просторові відношення.       Геометричні фігури.

Геометричні фігури та їх класифікація.. Просторова уява.

 

Осьова симетрія. Утворення фігур з даних частин.

Лабіринти.

Учень:

 • розрізняє геометричні фігури; будує їх за допомогою лінійки;
 • розв’язує

найпростіші геометричні фігури на побудову, поділ на частини;

 • має поняття про вісь симетрії;
 • зображує шлях проходження від “входу” до “виходу” у лабіринті

6-9

 

4 год

 

 

 

Класифікація предметів. Точність формулювань

Класифікація предметів за певними ознаками. Спільні й відмінні ознаки у різних предметів. Твердження. Діаграми Ейлера-Венна

 

 Учень:

 • порівнює предмети, об’єднує  їх  у групу за основними спільними та відмінними ознаками;
 • вибирає та формулює точне твердження серед запропонованих;
 • класифікує предмети за допомогою діаграми Ейлера-Венна

 

10

1 год

Шифрограми. Кодування

 

 

 

Учень

 •   розшифровує слова і речення за їх числовим або символьним кодом

 

 

11-12

2год

Вербальні та невербальні аналогії. Асоціації

Побудова малюнка за аналогією

 

 

 

 

Учень:

 • запамятовує ряд слів, відновлює їх порядок за допомогою асоціацій

 

 • будує малюнок за аналогією до заданої пари малюнків

 

 • знає спосіб запам’ятовування ряду предметів за допомогою асоціацій

 

13-14

2 год

Закономірності

Закономірності числових послідовностей. Закономірності побудови фігур

 

Учень:

 • відновлює пропущені числа у числовому ряді;
 • добирає числа, які відповідають всім заданим умовам;
 • встановлює закономірність зміни фігур;
 • відновлює предмет, фігуру за встановленим правилом

 

 

15-16

2год

   Арифметичні дії з числами

Нестандартні задачі

 

 

Учень:

 • обчислює числові вирази, що задані нестандартним способом

 

17-20

4 год

Аналіз. Синтез.

Арифметичні задачі. Пропорції.

Задачі практичного змісту

 

Учень:

 • розв’язує арифметичні задачі;
 • складає найпростіші пропорції.

21-22

2 год

Величини

Задачі на знаходження величин: маси, довжини, місткості, вартості, часу, віку людини.

Визначення часу за годинником

 

Учень:

 • розв’язує задачі на вимірювання маси, обєму, встановлює співвідношення між одиницями вартості
 • визначає час за годинником

 

23-33

10 год

Логіка та комбінаторика

Судження. Хибні та істинні судження. Твердження. Множини.

Рівності та нерівності: істинні та хибні

 

 

 

 

 

Перестановки. Розміщення.

Задачі на припущення та метод вилучення

„Сірникові задачі”

 

Учень:

 • розпізнає хибні та істинні судження, будує висловлювання про судження, показує співвідношення між множинами;
 • розв’язує найпростіші логічні задачі з використанням таких понять логіки, як: заперечення, порівняння та перетин множин;
 • визначає істинність або хибність рівностей та нерівностей; перетворює хибні числові рівності та нерівності в істинні;

 

 • розв’язує задачі, застосовуючи спосіб перестановки та розміщення;
 • учень будує та перебудовує геометричні фігури із вказаної кількості сірників.
 • вилучає  чи переставляє сірники у літерах чи рівностях для отримання інших літер та правильних рівностей

 

34-35

2 год

Евристичні задачі. Головоломки

 

 

Учень:

 • розв’язує числові головоломки та використовує різні способи розвзування нестандартних задач

 

Програма для 3-го класу

 

3  клас

(1 година  на тиждень, 35 год)

Кіл-сть

год

 Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1-2

2 год

Закономірності

Числові закономірності. Принцип аналогії. Асоціативні ланцюжки

 Учень

 • встановлює закономірності побудови числового ряду і продовжує вказаний ряд, дотримуючись цієї закономірності;
 • будує асоціативний ланцюжок відповідно до заданого правила

3-7

5 год

Аналіз та синтез.

 Арифметичні задачі. Задачі, що розв’язуються з кінця.  Метод підбору

Перетин та доповнення множин.

 Задачі на частини.

Учень

 • розв’язує арифметичні задачі, задачі на частини,  використовує спосіб перетину та доповнення множин. 

 

 

8-13

6 год

Геометричні фігури.

Перетин фігур. Спільна частина. Поділ фігур на частини. Периметр. Площа.

Побудова фігур за їх частинами. Проекції. Танграм

Учень

 • розв’язує геометричні задачі на перетин фігурю знаходження спільної частини, поділ фігур на частини;
 • будує фігури та обчислює їх периметр і площу;
 • будує фігури із частин квадрата, що зображені на малюнках (танграм)

14-18

5 год

Величини

Задачі на знаходження величин: маси, довжини, обєму, вартості, визначання проміжків часу,  тривалості подій, віку людини. Календар. Визначення часу за годинником

Учень

 • розв’язує задачі на вимірювання маси, об’єму, встановлює співвідношення між одиницями вартості, довжини, маси, часу
 • визначає час за годинником; користується календарем

19-29

10 год

Логіка та комбінаторика

Поняття. Сумісні і несумісні поняття.

Судження. Прості та складні судження. Твердження.  Істинні та хибні твердження.

Множини. Підмножин. Переріз множин. Обєднання множин.

Перестановки та розміщення.

 

Учень

 • має уявлення про сумісні і несумісні поняття;
 • за допомогою кругів Ейлера графічно зображує співвідношення двох понять, доводить свою думку,
 • визначає хибність та істинність тверджень, будує висловлювання про судження,
 • розв’язує  логічні задачі з використанням таких понять логіки, як: заперечення, порівняння та перетин множин;
 • має уявлення про підмножину, переріз множин, обєднання множин;
 • відрізняє множину предметів від поняття назви предмета
 • розв’язує задачі, застосовуючи спосіб перестановки та розміщення

30-31

2 год

Математичні вирази

Рівності. Нерівності. Рівняння. Складні рівняння. Вирази зі змінною

Учень

 • розрізняє істинні та хибні числові рівності та нерівності, перетворює хибні числові рівності на хибні;
 • знаходить числове значення виразу при заданих значеннях змінної;
 • розв’язує складні рівняння

32-35

3 год

Евристичні задачі.

Головоломки. Сірникові задачі.

 

 

 

 

 

 

Учень

 • вміє  розв'язувати евристичні задачі, головоломки,
 • вміє розв’язувати числові задачі із сірниками

Програма для 4-го класу

 

4  клас

(1 година  на тиждень, 35 год)

Кіл-сть

год

 Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1-3

3 год

Висловлювання. Закономірності

Істинні і хибні висловлювання. Заперечення висловлювання. Числові закономірності. Принцип аналогії. Асоціативні ланцюжки. Принцип аналогії

 

 

Учень

 • має поняття про висловлювання; визначає істинність і хибність висловлювання;
 • встановлює закономірності побудови числового ряду і продовжує вказаний ряд, дотримуючись цієї закономірності; застосовує принцип аналогії
 • будує асоціативний ланцюжок відповідно до заданого правила

 

 

4-7

4 год

Геометричні фігури у просторі. Класифікація геометричних фігур.

Перетин фігур. Спільна частина. Поділ фігур на частини. Периметр. Площа. Задачі на розташування предметів

Побудова фігур за їх частинами. Проекції. Танграм

 

 

 

 

 

Учень:

 • розв’язує нестандартні задачі, застосовуючи класифікацію геометричних фігур;
 • розв’язує геометричні задачі на перетин фігур, знаходження спільної частини, поділ фігур на частини, взаємне розташування предметів;
 • будує фігури та обчислює їх периметр і площу;
 • будує фігури із частин квадрата, що зображені на малюнках (танграм

8-10

3 год

Величини

Задачі на рух. Задачі на знаходження величин: маси, довжини, обєму, вартості, визначання проміжків часу,  тривалості подій.

 

 

 

Учень

 • застосовує формули знаходження швидкості, часу, шляху під час розв’язування практично зорієнтованих задач;
 • розв’язує задачі на вимірювання маси, об’єму, встановлює співвідношення між одиницями вартості, довжини, маси, часу

 

11-22

12 год

Логіка та комбінаторика

Судження. Види простих і складних суджень.

Складне судження зі словами „якщо ..., т о”. Судження зі словами „необхідно” і „достатньо”. Твердження.  Істинні та хибні твердження.

 

 

 

Планування дій. Алгоритм. Задачі про перевезення, переливання, пересипання, зважування.

 

 

 

Умовивід. Перетворення. Обернення.

Множини. Доповнення множин. Перетин множин.

 

 

 

 

Учень

 • будує висловлювання про судження, здійснює перетворення і обертання суджень;
 • визначає хибність та істинність тверджень,
 • розв’язує  логічні задачі з використанням принципу доповнення та перетину множин;

 

 

 • зясовує способи подання алгоритмів
 • вміє розв’язувати задачі на перевезення, переливання, пересипання, зважування

 

 

 

 

 • розв’язує задачі, застосовуючи спосіб перестановки та розміщення

 

 

 

 

 

 

22-30

8 год

Аналіз та синтез.

 Арифметичні задачі. Задачі, що розв’язуються з кінця.  Метод підбору

Перетин та доповнення множин. Середнє арифметичне

 Задачі на частини. Задачі на рух, пропорційні відношення. Задачі, які розв’язуються з кінця. Задачі на принцип Дирихле

 

 

Учень

 • розв’язує арифметичні задачі, задачі на частини,  використовує спосіб перетину та доповнення множин;
 • розрізняє дроби, застосовує правила знаходження дробу від числа та числа за значенням його дробу під час розв’язування задач;
 • проводить нескладні доведення на основі принципу Дирихле;
 • розв’язує нестандартні задачі на рух, на пропорційні відношення

 

31-33

3 год

Математичні вирази

Рівності. Нерівності. Рівняння. Складні рівняння. Вирази зі змінною

 

 

 

 

 

 

Учень

 • розрізняє істинні та хибні числові рівності та нерівності, перетворює хибні числові рівності на хибні;
 • знаходить числове значення виразу при заданих значеннях змінної;
 • розв’язує складні рівняння

34-35

2 год

Евристичні задачі.

Головоломки. Сірникові задачі.

Римські числа. Магічні квадрати

 

Учень

 •  розв'язує нестандартні головоломки, сірникові задачі з використанням римських чисел;
 • відновлює пропущені числа у числових квадратах

 

 

 

 

 

 

 

Автори програми «Математичний ерудит»: Собченко Т.С., Яблонська Т.Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
11 січня 2019
Переглядів
616
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку