24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Програма спецкурсу з географії для 6 класу "Навколо світу за 35 годин"

Про матеріал

Не заблукати і розібратися в різноманітті географічного матеріалу учням допоможе спецкурс «Навколо світу за 35 годин», де учні дізнаються про те, як протягом століть люди накопичували знання про Землю, як пізнавали та вивчали її, навчаться працювати з географічними картами та планами, на яких зашифрована цікава й корисна для географів інформація. Далі помандруємо основними оболонками Землі: зазирнемо в земні надра, піднімемося у повітря, опустимося на дно океанів, познайомимося з живими істотами нашої планети. Врешті дізнаємося про різноманітність населення Землі, адже вона є планетою людей.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу географія навколо

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ua/search?q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вчитель: Староконь О.С.

 

Програма спецкурсу «Навколо світу за 35 годин»

Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль...

А. де Сент-Экзюпери 

 Географія – одна з найдавніших наук, яка зародилася в період рабовласництва в країнах Сходу й спершу мала чисто просвітницький та описовий характер. Давні вчені-географи в своїх книжках складали описи природи, людей, їх господарської діяльності та культури як своєї країни, так і далеких, загадкових островів, материків, країн. Тому ще в ІІІ ст. до н.е. давньогрецький вчений Ератосфен Киренський запропонував назву цій науці – географія.

В давні часи, коли люди знали лише невелику частину планети, тобто ту місцевість, де вони жили, головною метою географії було відкривати й освоювати нові землі. Географічні знання накопичувалися дуже повільно. Так крок за кроком відбувалося накопичення цінних географічних відомостей, а наука тривалий час залишалася пізнавальною та описовою. Нині на планеті майже не лишилося невідомих людини місць. Але це не означає, що значення географії в наш час зменшилося. На сьогодні  людина ще мало знає про океанічні глибини, про внутрішню будову нашої планети, мало вивчені деякі гірські масиви та холодні заполярні райони Землі, існує багато непояснених таємничих природних явищ .Ліквідувати ці прогалини в людських знаннях важливо, але нині на перший план для географів виходять зовсім інші завдання. Їх цікавлять не ті території нашої планети, де майже немає людей, а навпаки, найбільш заселені країни та місцевості. Адже саме там виникли складні взаємовідносини між людиною та природою. Саме там найбільш змінене навколишнє середовище; забруднене повітря, вода, ґрунти; найбільш виснажені природні ресурси. На цих територіях виникла загроза існуванню не лише природі, але й самій людині. Тому основним завданням географів сьогодні є охорона природи, збереження нашої планети для прийдешніх поколінь. Сучасна географія перестала були описовою наукою, а перетворилася в конструктивну, тобто перетворюючу. 

Не заблукати і розібратися в різноманітті географічного матеріалу учням допоможе спецкурс «Навколо світу за 35 годин», де учні дізнаються про те, як протягом століть люди накопичували знання про Землю, як пізнавали та вивчали її, навчаться працювати з географічними картами та планами, на яких зашифрована цікава й корисна для географів інформація. Далі помандруємо основними оболонками Землі: зазирнемо в земні надра, піднімемося у повітря, опустимося на дно океанів, познайомимося з живими істотами нашої планети. Врешті дізнаємося про різноманітність населення Землі, адже вона є планетою людей.

Програма спецкурсу з географії складена на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. № 462) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.) та відповідно до чинної програми курсу «Географії» 6 клас.

Під час занять спецкурсу у поєднанні з уроками загальної географії в учнів формуються уявлення про Землю як природний комплекс, особливості земних оболонок та їх взаємозв'язки. Таким чином, у 6 класі розпочинається формування загальної географічної культури школярів та поступове навчання картографічній мові. Учні оволодівають основними географічними уявленнями та поняттями, набувають певних умінь у роботі з різними джерелами географічної інформації.

Основна мета спецкурсу “Навколо світ за 35 годин” у 6 класі – формування здатності і готовності до використання географічних знань і вмінь у повсякденному житті для соціально  відповідальної поведінки у навколишньому середовищі, його збереження; самостійного оцінювання рівня впливу людини на природу, безпеки довкілля як сфери життєдіяльності людини; вирішення конкретних практичних завдань. На підставі компетентнісного підходу  підвести  учнів до засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, удосконалення способів навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у ставленні до природи.

  Основні завданя:

 • формування базових, загальнопредметних і предметних компетентностей;
 • формування цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює систему знань, уявлень про закономірності у природі та місце людини в ній;
 • формування здатності і готовності до використання географічних знань і вмінь у повсякденному житті для соціально  відповідальної поведінки у навколишньому середовищі,
 • розвивати пізнавальний інтерес учнів до об'єктів і процесів навколишнього світу;
 •  навчити встановлювати зв'язки в системі географічних знань і на цій основі формувати ключові компетентності: вміння вчитися, громадянську, соціальну, підприємницьку, загальнокультурну, здоров’язбережувальну, інформаційну;
 • залучати учнів до практичної діяльності щодо застосування отриманих географічних знань і вмінь у повсякденному житті.
 •  застосування географічних знань для пояснення та оцінювання географічних процесів і явищ;
 • виховання екологічної культури, національної свідомості та почуття патріотизму, толерантного ставлення до інших народів, поваги до природних і культурних цінностей різних регіонів і країн світу.

виховання позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природи; прагнення діяти в навколишньому середовищі відповідно до екологічних норм поведінки;

Спецкурс покликаний розширити та поглибити знання учнів з географії, допомогти в підготовці до уроків географії.

З психолого-дидактичної точки зору, програму побудовано на поєднанні особистісно-орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання, з урахуванням інноваційних і новітніх освітніх технологій з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Зокрема, широке використання у роботі спецкурсу нестандартних форм уроку таких як урок – характеристика, урок - віртуальна екскурсія,  урок-дослідження, урок-подорож, урок-квест. Нетрадиційні уроки базуються на особистісно-орієнтованому підході до кожного учня. Під час таких уроків школяреві надається можливість реалізувати та вдосконалити власні здібності. Серед них: робота зі словниками та енциклопедіями з історії, складання кросвордів та ребусів, підготовка та захист реферативної роботи, рольова та дидактична гра, ілюстрування історичної події та явища, вміння використовувати технічні засоби навчання, вести діалог та монолог, висловлювати особистісні погляди на історичні події та явища.

Нетрадиційні уроки базуються на особистісно-орієнтованому підході до кожного учня. Під час таких уроків школяреві надається можливість реалізувати та вдосконалити власні здібності. Серед них: робота зі словниками та енциклопедіями з географії, складання кросвордів та ребусів, підготовка та захист реферативної роботи, рольова та дидактична гра, ілюстрування географічних об’єктів, подій та явищ, вміння використовувати технічні засоби навчання, вести діалог та монолог, висловлювати особистісні судження.

         Серед методів організації роботи учнів на спецкурсі широко використовується метод кооперативного навчання який дає змогу відкривати нові джерела інформації, сприяє новим відкриттям, розширює знання і досвід учнів, прискорює дослідження, висвітлює нові ідеї, вчить толерантності, вчить вести діалог та монолог, та метод проектів, який покликаний розвивати творчі та дослідницькі уміння та навички. На заняттях спецкурсу з географії використовуються такі методи як мейкерство та  Storytelling . Учні працюють зі Smart технологіями, вчаться створювати, моделювати, відпрацьовувати географічний матеріал за тематичними,творчими завданнями, інтерактивними картами,  створюють тематичні моделі та леп буки своїми руками.

Урізноманітнюючи методи, прийоми і засоби навчання, першорядне значення  надається  спостереженням у природі, власним дослідженням учнів, практичним та лабораторним роботам, демонстраційним дослідам, виготовленню моделей явищ природи та вмінням користуватися ними, екологічному моделюванню та прогнозуванню, вирішенню ситуативних завдань, роботі з інформаційними джерелами, а також практичній діяльності з охорони природи.

Значна увага приділяється проектній технології, впровадження якої спрямоване на стимулювання інтересу учнів до нових знань, розвиток дитини шляхом вирішення проблем і застосування здобутих знань у конкретній практичній діяльності.

 

 

 

 

Мета спецкурсу:

 • розвивати пізнавальний інтерес учнів до об'єктів і процесів навколишнього світу;
 • навчити встановлювати зв'язки в системі географічних знань і на цій основі формувати ключові компетентності: вміння вчитися, громадянську, соціальну, підприємницьку, загальнокультурну, здоров’язберігаючу, інформаційну;
 • залучати учнів до практичної діяльності щодо застосування отриманих географічних знань і вмінь у повсякденному житті;
 •  застосування географічних знань для пояснення та оцінювання географічних процесів і явищ;
 • виховання екологічної культури, національної свідомості та почуття патріотизму, толерантного ставлення до інших народів, поваги до природних і культурних цінностей різних регіонів і країн світу.
 • виховання позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природи; прагнення діяти в навколишньому середовищі відповідно до екологічних норм поведінки;

 

Форми і методи подання навчально – теоретичного матеріалу:

 • нестандартні форми уроку історії: урок – характеристика, урок – екскурсія, урок – ділова гра, урок – дослідження, урок – дискусія;
 • кооперативний метод навчання ( парна, групова робота);
 • проектний метод навчання (короткочасні та довготривалі проектні роботи);
 • використання інформаційних технологій, Smart технологій;
 • моделювання ситуацій за заданим алгоритмом;
 • мейкерство
 •   Storytelling .

Основні вимоги до знань, умінь, навичок:

Учні повинні знати:

 1. Основні загально-географічні поняття.
 2. Імена найвидатніших географів та дослідників різних історичних періодів.
 3. Способи зображення Землі, види масштабів, відмінності між планом і топографічним планом  та картою, абсолютною і відносною висотою місцевості, об’єкти місцевості за планом та його умовні  знаки.
 4.   Географічні координати.
 5. Основні складові географічної оболонки.

 

Учні повинні вміти:

 1. Аналізувати географічний матеріал, критично оцінювати інформацію географічного змісту.
 2. Брати участь у дискусії.
 3. Розв’язувати проблемні та творчі завдання, робити узагальнення.
 4. Ставити запитання, формулювати і обґрунтовувати відповіді на них.

 

Учні повинні навчитися:

 1. Готувати повідомлення для виступів на заняттях – диспутах, круглих столах;
 2. Виконувати проектні роботи самостійно та в парі (групі учнів);
 3. Широко використовувати додаткову літературу та інформацію з мережі Інтернет
 4. Складати та презентувати проектні роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К-ть

годин

 

Навчально – тематичний план

Вимоги до знань, умінь,

навичок учнів

 

 

1

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

24

 

 

 

25

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

29

 

30

 

 

 

31

 

 

32

 

33

 

 

34

 

35

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

   1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1

 

1

Розділ 1. Вступ. Географія – наука мрійників і мужніх людей. (12 годин)

Ератосфен та Птолемей найвідоміші вчені давнини. Чому їх називають «батьками географії та картографії»?

 

«Земне яблуко» (нім. Erdapfel )Мартіна Бегайма та сучасний глобус, що спільного і відмінного?

 

Практична робота, мейкерство «глобус з паперу розробив дизайнер з Франції Joachim Robert»

 

Марко Поло – перший з європейців у Китаї та Індії. Дослідники торгового шляху до Індії періоду середньовіччя.

 

Чому не Колумбія, а Америка? Відкриття Х. Колумба та Новий Світ.

 

Terra Australis Incognita, тобто Невідома Південна Земля. Відкриття Австралії.

 

Перша кругосвітка. Ф Магеллан. Відео-тайм.

 «Буремні шістдесяті», що ховалося за 60 паралеллю пд. широти. Антарктида.

                                                            Підкорювачі полярних широт  «Дуель Амундсен-Скот». Відео-тайм.

Практична робота з інтерактивною картою «Шляхами першовідкривачів».

 

Своя гра «Першовідкривачі».

 

Сторітелінг про власні подорожі з малюнками, фотографіями, міні-презентаціями.

 

Розділ 2. Карта важливіша за текст, бо говорить часто яскравіше, наочніше, лаконічніше, ніж найкращий текст

(4 годин)

 

План місцевості та умовні позначки. Подорож у країну   топографію. Складання плану за мотивами казки «Гуси -лебеді».

 

 

Азимут або як обрати правильний напрямок

 

Рельєф. Абсолютна і відносна висоти. Практична робота з моделями гірок. 

 

Географічні координати – адреса об’єктів на нашій планеті. Практикум. Робота з Google Maps

 

 

 

 

Розділ 3. Літосфера (5 годин)

 

«Подорож до центру Землі» за сайтом http://www.bbc.com/future/bespoke/story/2 . Внутрішня будова Землі. Мейкерство , виготовлення тематичної моделі.

 

Подих Землі – вулкани і вулканізми. Мейкерство, виготовлення моделі вулкану. Проведення досліду «вулкан на столі». Дослід на основі процесу горіння «Фараонова змія». Саморобний гейзер.

 

Теорія Вегенера в дії. Рух літосферних плит. Мейкерство , карта –мозаїка «від Пангеї до 6 материків»

 

Про що мовчать камені. Мінерали та гірські породи. Сторітелінг та аналіз роздаткового матеріалу.

 

Своя гра «літосфера»

 

Розділ 4. Атмосфера(5 годин)

Чому у нас холодно зимою, а влітку тепло? Спостереження (свої та за сайтом ua.sinoptik.ua)за температурою повітря, побудова графіка коливання температурта визначення амплітуди.

 

Чому й звідки дме вітер? Напрям, сила, швидкість вітру. Мейкерство, виготовлення флюгера. Спостереження (свої та за сайтом ua.sinoptik.ua) за вітром та побудова рози вітрів.

 

Аналіз сайту https://windyty.com – яскрава інтерактивна візуалізація потоків вітру, температури, тиску, опадів і морських течій в режимі реального часу на всій земній кулі. 

 

Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою

 

 

Своя гра «Атмосфера».

 

 

Розділ 5. Гідросфера

 Гідросфера – блакитний килим Землі

Безкінечна мандрівка води у природі. Практикум, створення учнями смарт-відео «Подорож краплини води».

 

Відео-тайм «загадки природи - вода» www.youtube.com/watch?v=u4y1mNHW8is .  Млекулярна будова води. Агрегатні стани. Дифузія. Мейкерство та досліди з теми.

Океани – найбільші частини Світового океану. Властивості вод Світового океану. Рух води в океані. Температура морської води. Солоність морської води. Розвязок задач з теми.

Квест «Вода»

 

Розділ 6. Біосфера

 

Біосфера – смарагдове намисто планети

 

Чотири царства живої природи. Виготовлення леп буку.

 

Чотири царства живої природи. Виготовлення леп буку.

 

Своя гра «Біосфера»

 

Узагальнювальне заняття.

 

 

 

 

Учень:

 

Називає відомих мореплавців та мандрівників  , які здійснили видатні географічні відкриття в різні епохи.

 

Пояснює поняття: Карта, глобус, географія, великі географічні відкриття

 

Описує за картою маршрути мандрівників і дослідників

 

Порівнює дослідження Землі у сучасну добу з тими, що мали місце в більш ранні епохи

 

Складає за допомогою членів родини сторітелінг про власні подорожі, які ілюструє малюнками, фотографіями, міні-презентаціями

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Учень:

Називає способи зображення Землі, види масштабів, відмінності між планом і топографічним планом  та картою, абсолютною і відносною висотою місцевості, об’єкти місцевості за планом та його умовні  знаки

 

Пояснює поняття та вміє читати план та карту, використовуючи умовні знаки та легенду карти

 

Описує та визначає географічні координати об`єктів,

населених пунктів

 

Порівнює  географічну широту і географічну довготу за градусними вимірами

 

Учень:

 

Називає  внутрішні шари Землі, склад материкової та океанічної земної кори

 

Пояснює поняття «літосфера», «земна кора», «мінерали», «гірські породи», «корисні копалини», «рельєф», «рівнини», «гори» і розрізняє  магматичні, осадові й метаморфічні гірські породи

 

Описує і визначає абсолютну і відносну висоту  рівнин і гір за шкалою висот

 

Порівнює і пояснює вплив внутрішніх і зовнішніх процесів на формування рельєфу земної поверхні;

 

 

Називає суттєві ознаки понять «погода», «клімат»,  «синоптична карта», елементи погоди, теплові пояси Землі

Пояснює поняття: «погода», «клімат»,  «синоптична карта»,

Описує і пояснює  причини і наслідки зміни погоди і клімату

Порівнює , спостерігає і фіксує зміни елементів погоди: температури повітря, атмосферного тиску, вітру, вологості повітря, хмар, хмарності, опадів;

Визначає показники температури повітря й атмосферного тиску та їх зміни з висотою, швидкість  вітру, типи погоди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

називає суттєві ознаки понять  «океан», «море», «затока», «протока», «острів»,  «океанічна течія», «річка», «озеро», «болото», «льодовик», «багаторічна мерзлота», «підземні води»;

пояснює причини і наслідки рухів води в Світовому океані, особливості живлення і режиму вод суходолу

 

 

Визначає залежність напрямку і характеру течії річок від рельєфу, видів живлення та режиму вод суходолу від клімату;

оцінює роль води для життєдіяльності людини

— Семенов-Тян-Шанський Андрій Петрович

 

 

 

 

 

Називає компоненти біосфери, суттєві ознаки понять «біосфера»

 

Порівнює види рослин і тварин, що поширені на різних широтах земної кулі.

 

 

 

 


Використані джерела:

 1. www.youtube.com/watch?v=u4y1mNHW8is
 2. http://edufuture.biz/index.
 3. Навчальна  програма  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів.
 4. http://mini-rivne.com/cikavi-saitu-dla-skolariv/

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 6 клас, Планування
Додано
8 серпня 2018
Переглядів
1033
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку