Програма навчальної дисципліни "Виробнича практика"

Про матеріал

Виробнича практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних театрів коледжу, а також на базі професійних театрів України.

Метою курсу виробничої практики є виконання студентами ролей у відповідності до освітньо-професійних програм в публічно поставлених виставах і концертах.

Актор театру повинен оволодіти сучасними методами роботи, формами організації, удосконалення своєї техніки, формування у них, на базі отриманих у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у творчо-виробничій сфері професійного театру драми і театру ляльок.

Перегляд файлу

ОКВНЗ «Дніпропетровський театрально-художній коледж»

Циклова комісія майстерності актора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

 

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

 

для закладів фахової передвищої освіти культури і мистецтв

 

 

 

 

 

 

галузь знань: 02 Культура і мистецтво

спеціальність: 026 Сценічне мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро

 

2019


Укладачі: викладач вищої категорії, викладач-методист Андрущенко І. Л.,                        викладач І категорії Зубов С. О. ОКВНЗ «Дніпропетровський театрально-художній коледж»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано на засіданні циклової

комісії майстерності актора  

(протокол № 11 від 26. 06. 2019 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Андрущенко І. Л., Зубов С. О., 2019 р.

© ОКВНЗ «Дніпропетровський театрально-художній коледж»


Пояснювальна записка

 

Програма виробничої практики зі спеціалізації складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» «Положення про практичне навчання студентів ВНЗ України», наказу МОН України № 93 від 08.04.1993 р. 

Виробнича практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних театрів коледжу, а також на базі професійних театрів України.                                                                                                                                 

Метою курсу виробничої практики є виконання студентами ролей у відповідності до освітньо-професійних програм в публічно поставлених виставах і концертах.

Актор театру повинен оволодіти сучасними методами роботи, формами організації, удосконалення своєї техніки, формування у них, на базі отриманих у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у творчо-виробничій сфері професійного театру драми і театру ляльок.

В основу концепції організації практики на театральному відділенні покладені функції актора, що реалізуються у практичній діяльності: виробнича практика. Професійні функції знаходять відображення у завданнях різних видів практики, а відповідні уміння і навички формуються у студентів у процесі цих практик.

Виробнича практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня.

Навчальна програма курсу «Виробнича практика» ставить перед педагогом послідовні етапи та вимоги для розвитку у студента професійних навичок, формування самостійної, творчо зрілої та фахово підготовленої творчої одиниці у театральному процесі.

Виробнича практика ґрунтується на таких принципах:

– безперервність протягом усього терміну навчання (кожний вид практики передбачає формування практичних умінь і навичок щодо виконання усіх функцій актора);

– самостійність (можливість творчо використовувати одержані під час практики результати);

– дослідницький підхід до діяльності (можливість досліджувати процес роботи над роллю та створенням вистави, функціонуванням театрів, які виступають в ролі бази практики);

– можливість вибору об’єкта практики відповідно до інтересів, нахилів і здібностей студентів, що сприяє професійному становленню майбутніх спеціалістів.

Виробнича практика спрямована на:

– закріплення і розширення знань;

– послідовні ускладнення умінь і навичок, набутих студентами при проходженні виробничої практики;

– формування професійного досвіду виконавської і культурно-просвітницької діяльності в якості актора-ляльковода, який студенти набувають в сценічних умовах театру або концертної організації, які є базами сценічної практики.

Виробнича практика – це вид навчальних занять, безпосередньо орієнтованих на професійно-практичну підготовку студентів, який закріплює знання і навички, що опановують студенти у результаті освоєння теоретичних курсів, сприяє появі практичних навичок і комплексному формуванню загальнопрофесійних, професійних та професійно-спеціальних компетенцій студентів. Для реалізації цих цілей студенти мають проявляти самостійність, ініціативу, наполегливість і в той же час високий рівень творчого підходу, напрацьовувати навички комунікативного спілкування в колективі.

Виробнича практика представляє собою практику з отримання професійних умінь і досвіду професійної діяльності, виконавську практику, інші форми на вибір освітньої організації.

Виробнича практика передбачає підготовку і виконання студентами ролей в публічно поставлених виставах, концертах, а також у відповідності до спеціалізації.

Також під час виробничої практики визначається готовність майбутнього спеціаліста до вирішення художньо-педагогічних і управлінських задач в творчому колективі, придбання практичних знань та навичок з обраної спеціальності; навчання методам самостійної роботи над роллю, вивчення виробничої діяльності організації (драматичний, ляльковий театр та ін.), знання функціонування даної організації в умовах ринкової економіки.

Професійна сценічна  практика – це виробнича практика всередині навчального закладу та в театрі.

На основі базової програми викладання майстерності актора по спеціальності «Сценічне мистецтво» у театральному коледжі, побудувати навчання таким чином, щоби виховати студента, як майбутнього високопрофесійного спеціаліста, готового до творчо-виробничого процесу у професійному театрі.

Предметом виробничої практики зі спеціалізації є закріплення навичок ведення самостійної роботи; утворення умінь синтезувати в єдиному комплексі елементи фундаментальних знань, самостійних суджень; підтвердження професійної готовності до вирішення практичних завдань.

Міждисциплінарні зв’язки: виробнича практика зі спеціалізації є однією із основних форм підготовки майбутніх спеціалістів, в якій випускник може здійснити апробацію своїх творчих здібностей, вмінь, навичок, набутих у процесі вивчення циклу фахових дисциплін. 

Програма виробничої (професійної) практики має тісний творчий зв’язок з дисциплінами спеціального циклу:

– акторська майстерність;

– сценічна мова;

– вокал;

– пластичне виховання;

– танець;

– технологія ляльки;

– грим.

Бази практик (місця проходження практики згідно договорів)

 (місця проходження практики)

 

1. Дніпропетровський академічний український музично-драматичний  театр     ім. Т. Г. Шевченка.

2. Дніпропетровський академічний театр драми та комедії.

3. Дніпропетровський міський театр ляльок.

4. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху».

5. Навчальний театр ляльок «Рукавичка» ДТХК.

6. Навчальний драматичний театр «Дебют» ДТХК.

Базою практики є  театри згідно договорів баз практик, та навчальні театри –ляльковий «Рукавичка» та драматичний театр «Дебют». Керівництво практикою здійснюється найбільш кваліфікованими викладачами-керівниками, які мають вищу театральну освіту або відзначені високими нагородами і званнями.

Базою практики є  театри згідно договорів баз практик, та навчальні театри –ляльковий «Рукавичка» та драматичний театр «Дебют». Керівництво практики здійснюється найбільш кваліфікованими викладачами-керівниками, які мають вищу театральну освіту або відзначені високими нагородами і званнями.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни.

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Виробнича практика» є закріплення знань, отриманих в процесі навчання, придбання необхідних умінь, навичок і досвіду роботи.

Звідси випливає, що першою умовою успішного проведення професійної практики є засвоєння студентами достатнього обсягу знань, визначеного програмами навчальних предметів.

Специфіка професійної підготовки за фахом «Сценічне мистецтво» полягає в тому, що її не можна віднести до якогось конкретного циклу дисциплін, будь то цикл загально-гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, цикл загально-професійних або спеціальних дисциплін. Всі предмети, що вивчаються за навчальним планом спеціальності «Сценічне мистецтво», однозначними для формування особистості, здатної до цього виду діяльності.

Виробнича практика проводиться, розсереджено по всьому періоду навчання. Виробнича практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня.

Розрахований на 7 семестрів курс «Виробничої практики» проходить на сцені навчального театру коледжу без відриву від виробництва. Цей курс дозволяє студентам комплексно практикуватися у своїй професії, щодня удосконалювати надбані під час навчання знання.

Метою курсу виробничої практики є оволодіння студентами, які навчаються за спеціалізацією «Сценічне мистецтво» сучасними методами роботи, формами організації, удосконалення своєї техніки  ведення різних систем ляльковедення, формування у них, на базі отриманих у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у творчо-виробничій сфері професійного театру та участі в різних творчих заходах на базі коледжу та інших сценічних майданчиках.

Призначення виробничої практики підготовка студентів до майбутньої самостійної професійної роботи.

Мета курсу «Виробнича практика» полягає у наступному:

проведення постійної сценічної практики як у дитячому, так і у дорослому репертуарі;

– проходження студентом усіх етапів підготовки перед виходом на сцену;

– опанування таких складових створення ролі як акторський туалет та «гігієна ролі»;

– оволодіння студентом сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії;

– формування у студентів на базі отриманих в коледжі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у творчо-виробничій сфері професійного театру;

– виховання у студентів потреби систематично поновлювати та поглиблювати свої знання;

– виховання самостійної, підготовленої творчої одиниці, яка вміє застосовувати отримані знання в практичній діяльності.

– ознайомлення студентів з особливостями об'єктів діяльності                     театрально-концертної організації;

– ознайомлення із специфікою роботи актора в різноманітних театральних жанрах (комедія, драма, фарс, трагедія).

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Виробнича практика» є:

ознайомлення студентів із сучасним станом роботи у театрах різного профілю, із передовим досвідом акторської роботи;

формування умінь працювати в творчому колективі в рамках єдиного художнього задуму;

формування навичок спілкування актора із представниками різних професійних груп; вивчення специфіки їх роботи, виробничого призначення;

– формування почуття відповідальності, толерантності, гнучкості і т. п., тобто тих якостей характеру, що необхідні акторові у виробничій діяльності;

закріплення    знань, отриманих в процесі навчання, практичне використання теоретичних знань;

заохочення студентів до повноцінної реалізації можливостей навчального процесу, процесу творчого спілкування з викладацьким складом.

залучення студентів до безпосередньої практичної роботи, набуття умінь і навичок акторського спілкування з різними категоріями населення, в першу чергу з дітьми та молоддю;

– розвиток своїх акторських здібностей, виховання почуття поваги до професії актора, персональної відповідальності за самостійну діяльність, засвоєння моделі спеціаліста, для якого властиві риси людини високої внутрішньої культури і розвинуті професійні якості;

– розвиток у студентів творчого, дослідницького підходу до акторської діяльності, набуття ними умінь аналізувати результати своєї праці, формування потреби в самоосвіті та самовихованні;

– придбання необхідних умінь, навичок і досвіду роботи в театрі;

– привчити студента до самодисципліни під час репетиційного процесу та під час вистави;

– привчити студента до відповідальності та самодисципліни;

– провести самостійне дослідження при підготовці ролі зі зверненням до наукової літератури та інших джерел;

– навчити застосовувати отримані знання та навички творчої роботи у професійній діяльності.

– навчити студента комплексно підходити до створення образу та ролі в цілому;

– навчити студента самостійно готуватися до вистави;

– навчити студента працювати у колективі;

– дати можливість студентові познайомитися та засвоїти такі професійні поняття, як «акторський туалет» та «гігієна ролі»;

– досягти засвоєння студентом вимог та норм організації роботи театру;

– познайомити студента з усіма технічними службами, що забезпечують функціонування професійного театру;

– органічно включати у творчий процес всі можливості мови, розвинений тілесний апарат, акторські існувати в танці, вирішувати різні художні завдання з використанням вокального голосу при виконанні партій в музичних виставах, вокальних номерів у драматичних і лялькових спектаклях, на естраді;

– виконувати обов’язки помічника режисера, організаційно забезпечувати проведення спектаклю, репетиції;

– спілкуватися з глядацькою аудиторією в умовах сценічної вистави.

Розробка програми практики проводиться на основі принципу зворотнього зв’язку теоретичного навчання і практики: з одного боку, осмислення й застосування студентами на практиці теоретичних знань про людину та суспільство, при вивченні дисциплін загальнокультурного психолого-педагогічного і предметного блоків, визнання їх значимості для успішної професіональної діяльності, а з другого боку, закріплення знань при вивченні теоретичних дисциплін та практичних занять, одержаних під час практики. Реалізація цього принципу вимагає інтегрованого підходу до розробки завдань практики, які повинні бути такими, аби їх виконання базувалось на об'єднанні знань студентів багатьох навчальних курсів.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

– структуру сучасної системи театральної організації творчого процесу;

– правила внутрішнього розпорядку в конкретному творчому колективі і основи репетиційного процесу;

– основні принципи роботи над роллю;

– прийоми і підходи до ролі, відносини з партнером, що диктують поведінку актора під час репетицій і виступу на сцені;

 

– основи акторських тренінгів та методи самостійної роботи над роллю;

– принципи взаємодії з постановниками в процесі створення ролі у виставі;

– основи розвитку акторського мовного апарату, прийоми зовнішньої та внутрішньої техніки артиста драматичного театру та театру ляльок;

– способи впливу на глядацьку аудиторію, а також особливості сценічного існування в умовах вистави, виконання ролі;

– стильові і жанрові особливості танцювальної пластики, основи драматургії танцю;

– основи мистецтва сценічної мови, правила грамотної вимови, особливості діалогу і монологу;

– теорію і технологію виконання акторського гриму;

– специфіку роботи актора в драматичному театрі та театрі ляльок;

– творчу спадщину видатних майстрів вітчизняного і зарубіжного театрів;

– основні прийоми акторського аналізу і сценічного втілення творів художньої літератури – драматургії, прози, поезії;

– сутність і специфіку роботи в творчому колективі в межах єдиного художнього задуму;

– педагогічні основи професійної діяльності – основи театральної педагогіки.

Вміти:

– створювати художні образи акторськими засобами на основі задуму постановників (режисера, диригента, художника, балетмейстера), використовуючи розвинену в собі здатність до чуттєво-художнього сприйняття світу, образного мислення;

– проявляти творчу ініціативу в роботі над роллю, виходячи з творчими пропозиціями, що розширюють діапазон ролі, глибину його характеру;

– вміти за допомогою опанованого акторського тренінгу підтримувати свій необхідний психофізичний стан і зовнішню форму;

– існувати в єдиному темпо-ритмічному і жанрово-стилістичному ансамблі з іншими виконавцями;

– впливати на глядацьку аудиторію, враховуючи особливості сценічного існування;

– органічно залучати до творчого процесу, всі можливості мови, створювати яскраву мовну характеристику, вільно виконувати рухомі завдання, включно з базовими елементами парної акробатики, сценічного бою без зброї і зі зброєю, манери і етикет основних культурно-історичних епох;

– акторські існувати в танці, втілювати при цьому стани, думки, почуття людини і його взаємовідносини з навколишнім світом в заданих обставинах, бути в танці органічним, максимально музичним, переконливим, розкутим і емоційно заразним, слідуючи волі балетмейстера і режисера, швидко переключатися з одного танцювального жанру в інший, відчувати партнера;

– самостійно розробити і виконати неважкий грим для виконуючої ролі;

– використовувати систему теоретичних знань в професійній діяльності;

– вміти провести самостійне дослідження зі зверненням до літератури та інших необхідних джерел.

Володіти:

– основами загальнопрофесійних, професійних і професійно-спеціальних компетенцій  артиста;

– здатністю до чуттєво-художнього сприйняття світу, до образного мислення;

– навичками роботи в творчому колективі в рамках єдиної художньої задумки;

– наслідками серйозної послідовної роботи над сценічними образами;

– різноманітними прийомами роботи над роллю, бути переконливим в своїй творчій ініціативі;

– мистецтвом впроваджувати власні доробки у заданий малюнок ролі;

– теорією і практикою акторського аналізу і сценічного втілення творів художньої літератури – драматургії, прози, поезії;

– здатністю вирішувати різні художні завдання з використанням вокального голосу при виконанні партій в музичних виставах, вокальних номерів в драматичних і  лялькових виставах, на естраді;

– прийомами створення безперервного ланцюга справжньої органічної дії, що народжує необхідні передумови для виникнення вірних, щирих почуттів;

– способами впливу на глядацьку аудиторію, а також особливостями сценічного існування в умовах концерту, виконання ролі;

– майстерністю створення такого зовнішнього вигляду персонажу, який відповідав би внутрішньому змісту образу;

– майстерністю самостійно розробити і виконати грим для виконуваної в навчальній (дипломній) виставі ролі;

– здатністю виконувати обовязки помічника режисера, організаційно забезпечувати проведення вистави, репетиції;

– майстерністю проведення акторських тренінгів, основними законами педагогіки і вміннями використовувати їх на практиці, майстерністю викладання основ акторської майстерності і суміжних з нею допоміжних дисциплін.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 270 годин, 7 кредитів ЄКТС.

Загальний обсяг годин по курсу для студентів – 270 годин, з них індивідуальних – 178 годин (по 1 год. х 18 тижнів з 1 по 6 семестри, а в 7 семестрі по 3,5 год х 20 тижнів), самостійної роботи – 92 години (по 18 год. з 1 по 6 семестр, а в 7 семестрі – 70 годин).

Виробнича практика проводиться  протягом 1-2-3-4 року навчання: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестри – разосореджено, без відриву від теоретичних та практичних занять.
У виняткових випадках студент може бути направлений для проходження практики в організацію, з якою не укладено відповідний договір, але яка офіційним листом висловила готовність прийняти студента для проходження практики.

Наприкінці кожного семестру студенти здають залік з дисципліни «Виробнича практика».


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

2.1. Програма навчальної дисципліни складається з 5 змістовних модулів:

1. Змістовний модуль 1. Ознайомлення з театром.

2. Змістовний модуль 2. Професійне становлення майбутнього актора драматичного, лялькового театру.

3. Змістовний модуль 3. Підтримка необхідного професійного рівня, удосконалення професійної майстерності.

4. Змістовний модуль 4. Виробнича практика у навчальному театрі ДТХК на базі дитячого та дорослого репертуару

5. Змістовний модуль 5. Виробнича практика у навчальних  театрах коледжу         «Рукавичка» та «Дебют».

 

2.2. Витяг з робочого навчального плану

Спеціальність «Сценічне мистецтво»

 

 

Найменування дисципліни

Підсумкова оцінка (семестр)

Загальний обсяг годин

Самостійна  робота

 

Індивідуальні

заняття

Розподіл по курсах і семестрах

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

1 сем.

 

18

тиж.

2 сем.

 

18

тиж.

3 сем.

 

18 тиж.

4 сем.

 

18 тиж.

5 сем.

 

18

тиж.

6 сем.

 

18 тиж.

7 сем.

 

20   тиж.

 

 

 

 

Виробнича

виробнича практика

1-7

270

92

1 по 6

12 г.

7-20 г.

178

1

 

18

1

 

18

1

 

18

1

 

18

1

 

18

1

 

18

3,5

 

70

 

Інд.

Сам

 

2.3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(Орієнтовний тематичний план)

 

з/п

Назва розділів, тем

Індивідуальні заняття

Самостійна робота

 

І курс, 1 семестр

18

12

Змістовний модуль 1. Ознайомлення з театром

1

Вступ до навчальної дисципліни «Виробнича практика». Учбові екскурсії до театру

2

2

 

Тема 1. Театр мистецтво колективне

 

 

2

1.1. Знайомство з основними видами театральної діяльності

1

1

3

1.2. Перегляд вистав та їх обговорення

1

1

4

1.3. Перегляд репетиційного процесу (застольний період) аналіз його проведення

2

2

5

1.4. Мінімальна участь в діяльності театральних цехів. Ознайомлення з роботою бутафорського цеху

2

2

6

1.5. Ознайомлення з роботою монтувального цеху

2

2

7

1.6. Ознайомлення з роботою електроцеху, участь в установці світла

2

2

  8

1.7. Ознайомлення з роботою радіо цеху

2

 

9

1.8. Підведення підсумків з роботою театрів

2

 

10

1.9. Підведення  підсумків

2

 

 

І курс, 2 семестр

18

12

 

Тема 2. Синтез поєднання творчих компонентів 

 

 

11

2.1. Присутність на вокальних  репетиціях

2

1

12

2.2. Присутність на балетних репетиціях

2

2

13

2.3. Ознайомлення зі специфікою роботи завідуючого трупою

2

 

14

2.4. Ознайомлення з роботою завідуючого літературною частиною

2

2

15

2.5. Присутність на оркестрових репетиціях музичних вистав

2

2

16

2.6. Навички та вміння працювати під супровід оркестру

2

1

17

2.7. Специфіка роботи помічника режисера, асистента режисера

2

 

18

2.8. Знайомство з роботою завідуючого музичною частиною

2

2

19

2.9. Підведення підсумків ознайомлення з театром

2

2

 

ІІ курс, 3 семестр

18

12

Змістовний модуль 2. Професійне становлення майбутнього актора драматичного, лялькового театру

 

Тема 3. Творче відтворення репетиційного процесу

 

 

20

3.1. Здібність  самостійно, або в складі групи вести творчий пошук, реалізуючи спеціальні засоби та методи отримання нової якості

2

2

21

3.2. Готовність до створення художніх образів акторськими засобами

2

2

22

3.3. Вміння спілкуватися з глядацькою аудиторією в умовах сценічної вистави, концерту

2

 

23

3.4. Готовність проявляти творчу ініціативу під час роботи над роллю в виставі чи концертній програмі

2

2

24

3.5. Здібність працювати в творчому колективі в рамках єдиного художнього задуму

2

1

25

3.6. Вміння акторські існувати в танці, втілювати при цьому різні стани, думки, почуття людини та її взаємовідношення з оточуючим світом в запропонованих обставинах, бути в танці органічним, музичним, переконливим, розкутим і емоційно заразливим, дотримуючись волі режисера, швидко переключатися з одного танцювального жанру в інший

2

2

26

3.7. Вміння самостійно розробити та виконати нескладний грим для виконуваної ролі

2

1

27

3.8. Вміння за допомогою засвоєного акторського тренінгу «Туалет актора» підтримувати свою зовнішню форму та необхідний для творчості психофізичний стан

2

1

28

3.9. Здібність виконувати обов’язки помічника режисера, організаційно забезпечувати проведення вистави, репетиції. Готовність проводити акторські тренінги

2

1

 

ІІ курс, 4 семестр

18

12

 

Тема 4. Організація колективу

 

 

29

4.1. Готовність до викладання основ акторської майстерності та суміжних з ними спеціальних  дисциплін в загальноосвітніх закладах  середньої професійної освіти, а також в рамках освітніх програм підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів

2

2

30

4.2. Готовність до створення художніх   образів акторськими засобами на основі задуму постановників (режисера, художника, музичного керівника, балетмейстера) в драматичному та в ляльковому театрі

2

1

31

4.3. Здатність  професійно впливати словом на партнера в сценічному діалозі, використовуючи різноманітні засоби, прийоми та пристосування мови, здатність створити мовну характеристику персонажу, вести роль в єдиному темпо-ритмічному, інтонаційно-мелодійному та жанрово-стилістичному ансамблі з іншими виконавцями

2

2

32

4.4. Володіти  теорією і практикою акторського аналізу та сценічного втілення творів художньої літератури – драматургії, прози, поезії

2

2

33

4.5. Вміння вільно орієнтуватися в творчій спадщині видатних майстрів вітчизняного та зарубіжного драматичного  та лялькового театру

2

2

34

4.6. Відвідування репетицій та вистав професійних театрів з подальшим їх обговоренням на курсі

2

 

35

4.7. Шефські концерти в соціальних закладах, громадських та некомерційних організаціях

2

2

36

4.8. Підготовка репертуару для дипломної вистави, відпрацювання уривків з майстерності актора, робота над роллю в дипломній виставі

2

1

37

4.9. Участь в кастингах – самостійна робота над роллю та під керівництвом режисера

2

 

 

ІІІ курс, 5 семестр

18

12

 

Тема 5. Виробнича практика на базі підготовки підсумкової вистави з «Основи майстерності актора»

 

 

38

5.1. Відвідування репетицій і вистав професійних театрів з подальшим  їх обговоренням на курсі

4

2

39

5.2. Створення драматичної вистави на сцені навчального театру для сценічної практики та закріплення професійних навичок техніки студентів

2

1

40

5.3. Тренінг, як складова підготовки  драматичної, лялькової переддипломної вистави  (групові фізичні вправи направлені на налаштування на дію, підготовку пластики рук для ляльковедення у переддипломній ляльковій виставі)

 2

 1

41

5.4. «Гігієна» ролі як основа роботи студента над роллю у дипломній виставі (самостійна форма роботи студента для внутрішнього налаштування на роль для розвитку сприймання, орієнтування, прилаштування до партнера, створення внутрішнього бачення, активізація процесу мислення у образі)

2

2

42

5.5. Світлова репетиція вистави (організаційна форма роботи, фіксування мовних, пластичних реплік для створення світлової партитури вистави)

2

2

43

5.6. Прогін вистави з усіма компонентами (повноцінний прогін вистави з усіма технічними службами театру, вихід актора на сцену з усіма елементами зовнішньої характерності образу (костюм, грим, аксесуари, театральна лялька), робота в межах створеної внутрішньої характерності образу

4

2

44

5.7. Показ лялькової, драматичної переддипломної вистави на сцені навчального театру для сценічної практики та закріплення професійних навичок техніки студентів.

2

2

 

ІІІ курс, 6 семестр

18

12

Змістовний модуль 4. Виробнича практика у навчальному театрі ДТХК на базі дитячого та дорослого репертуару

 

Тема 6. Компоненти вистави

 

 

47

6.1. Проведення репетицій і творчих показів по пройденому матеріалу

2

3

48

6.2. Проведення творчих показів з пройденого матеріалу. Використання на практиці набутих навичок

2

3

49

6.3. Залежно від творчих можливостей акторського курсу допустимо і бажано збільшення кількості переддипломних вистав щоб студенти мали не тільки не менше двох ролей, різних за жанром і стилем, а й отримали якомога більше практичних навичок від зустрічі з глядачами

2

 

50

6.4. Тренінг як складова підготовки драматичної вистави

2

3

51

6.5. «Гігієна» ролі як основа роботи студента над роллю у драматичній виставі (самостійна форма роботи студента для внутрішнього налаштування на роль для розвитку сприймання, орієнтування, прилаштування до партнера, створення внутрішнього бачення, активізація процесу мислення у образі).

2

3

52

6.6. Музично-шумова репетиція вистави (організаційна форма роботи, фіксування мовних, пластичних реплік для створення музично-шумової партитури вистави)

2

2

53

6.7. Технічна репетиція вистави. Світлова репетиція вистави

2

 

54

6.8. Одночасно з початку 6-го семестру продовжується робота над переддипломною виставою.

2

 

55

6.9. Показ драматичної, лялькової вистави на сцені навчального театру

2

 

 

ІV курс, 7 семестр

70

20

 

Тема 7. Підготовка дипломних вистав до державного комплексного кваліфікаційного екзамену

 

 

56

7.1. Проведення творчих показів з пройденого матеріалу. Використання на практиці набутих навичок

7

 

57

7.2. Продовження репетицій та творчих показів за пройденим матеріалом. Підготовка до дипломної вистави

7

3

58

7.3. Продовження творчих показів з пройденого матеріалу

7

 

59

7.4. Концертні програми з вокалу та сценічної мови. Підготовка та проведення заходу

7

3

60

7.5. Показ драматичної вистави на сцені навчального театру

7

 

61

7.6. «Туалет актора», як основа роботи студента над роллю у ляльковій та драматичній дипломній виставі

7

3

62

7.7. «Гігієна» ролі як основа роботи студента над роллю у дипломній виставі

7 

3

63

7.8. Музично-шумова, світлова, технічна репетиція

7

3

64

7.9. Прогін вистави з усіма компонентами. Підготовка до дипломної вистави

7

3

65

7.10. Практична підготовка «Гігієна» ролі як основа роботи студента над роллю у дипломній виставі (самостійна форма роботи студента для внутрішнього налаштування на роль для розвитку сприймання, орієнтування, прилаштування до партнера, створення внутрішнього бачення, активізація процесу мислення в образі)

7

2

 

          Всього: 270                      

178

92

 

2.4. Зміст курсу

Інформаційний обсяг

 

І курс, 1 семестр

 

Змістовний модуль 1. Ознайомлення з театром

Вступ до навчальної дисципліни «Виробнича практика». Учбові екскурсії до театру.

Театр мистецтво колективне. Актор носій специфіки театру. Драматургія ведучий компонент театру.

 

Тема 1. Знайомство з роботою театру та його структурою

1.1. Знайомство з основними видами театральної діяльності:

ознайомитися з текстом пєси взятої до постановки;

участь в обговоренні пєси з колегами та педагогами;

оформити в щоденнику практики: метe і задачі практики, зміст завдань.

Ознайомитися з обовязками актора театру, помічника режисера, художника, освітлювача, балетмейстера, композитора.

Обговорити з педагогом принципи театру, запропоновані                                                            К. С. Станіславським.

Зафіксувати у щоденнику відомості про особливості роботи творчого колективу згідно з вимогами.

1.2. Перегляд вистав та їх обговорення.

Привчити студентів професійно обговорювати та аналізувати вистави (всі елементи постановочної та творчої роботи користуючись професійною термінологією).

1.3. Перегляд репетиційного процесу (застольний період) аналіз його проведення.

Розподіл ролей. Обговорення ролей з педагогами. Фіксування в щоденнику суджень про характер майбутнього персонажу. Метод дієвого аналізу п’єси за                          К. С. Станіславським. Участь у розборі п’єси постановником згідно з методом дієвого аналізу К. С. Станіславського. Фіксування в щоденнику основних принципів системи К. С. Станіславського та основних етапів роботи над п’єсою методом дієвого аналізу.

1.4. Мінімальна участь в діяльності театральних цехів. Ознайомлення з роботою бутафорського цеху.

Ознайомлення студентів з технічною базою театру. Здобуття навичок, за допомогою вмінь привитих навичок керівників технічних цехів. Функції планування та організації поставлених завдань та їх виконання.

Участь у постановочному процесі в якості працівника допоміжного складу (костюмера, освітлювача, реквізитора). Виконання завдань керівника постановки відповідно з додатковим фахом.

Фіксування у щоденнику результатів репетиційної роботи та результатів виконання обов’язків допоміжних служб.

1.5. Ознайомлення з роботою монтувального цеху.

Установка, перестановка елементів декорацій (м’який одяг сцени, павільйонна декорація, станки, фурки, задники сцени, підвіски, польотні пристрої).

1.6. Ознайомлення з роботою електроцеху, участь в установці світла.

(Світлова партитура виставлення світла, світловий програмний пульт, художнє освітлення, чергове освітлення, світлові завіси, контражурне освітлення, світлові точки, підсвітки, рампа, бережок, ферми, софіти тощо).

1.7. Ознайомлення з роботою радіо цеху.

Знайомство з монтажем фонограм. Принцип підбору музичного оформлення вистави, шумові ефекти. Супровід фонограм принцип дії звуку (панорамний, глибинний тощо). Закони роботи акторів з мікрофоном. Види мікрофонів (на стойках, підвісні, широкополосні, гарнітури, петлички).

1.8. Підведення підсумків з роботою театрів.

Навчання студентів ґрунтовно, професійно, синтетично обговорювати структуру театру, компетентно володіти професійною термінологією сцени (глядацька зала, сцена, облаштування сцени, плани, куліси, портал планшет тощо).              

1.9. Підведення  підсумків.

 

І курс, 2 семестр

 

Тема 2. Синтез поєднання творчих компонентів

2.1. Присутність на вокальних  репетиціях.

Режисер, балетмейстер, диригент, художник. Синтез вдалого поєднання творчого тандему передумова вдалої вистави та художньої єдності вистави.

Складання плану репетицій. Разом з керівником практики намітити порядок роботи, терміни виконання. Внести в щоденник індивідуальний план роботи.

2.2. Присутність на балетних репетиціях.

2.3. Ознайомлення зі специфікою роботи завідуючого трупою.

Приймання участі в обговоренні та розборі розкладу репетицій по епізодам майбутньої вистави.

Відвідування репетицій зі знанням тексту, мізансцен. Відзначення в щоденнику позитивних та негативних моментів творчого процесу.

2.4. Ознайомлення з роботою завідуючого літературною частиною.

Обговорення з керівником практики обсягів додаткової роботи у процесі проходження практики із запропонованими обставинами п’єси, вивчення необхідної історичної літератури. Фіксування у щоденнику відомостей про особливості підготовки дипломної вистави.

2.5. Присутність на оркестрових репетиціях музичних вистав.

2.6. Навички та вміння працювати під супровід оркестру.

Музично-шумова репетиція вистави (організаційна форма роботи, фіксування мовних, пластичних реплік для створення музично-шумової партитури вистави).

2.7. Специфіка роботи помічника режисера, асистента режисера.

Посадова інструкція. Технічна репетиція вистави (організаційна форма роботи, фіксування мовних, пластичних реплік для створення монтажного листа та списку перестановок вистави).

2.8. Знайомство з роботою завідуючого музичною частиною.

Посадова інструкція. Підведення підсумків ознайомлення з театром.

Навчити студентів ґрунтовно, професійно, синтетично обговорювати структуру театру, компетентно володіти професійною термінологією сцени, глядацької зали.

2.9. Підведення підсумків ознайомлення з театром.

 

ІІ курс, 3 семестр

 

Змістовний модуль 2. Професійне становлення майбутнього актора драматичного, лялькового театру

 

Тема 3. Творче відтворення репетиційного процесу

3.1. Здібність  самостійно, або в складі групи вести творчий пошук, реалізуючи спеціальні засоби та методи отримання нової якості.

Знати прийоми підходу до ролі, взаємовідносини з партнером, що диктують поведінку дійової особи в етюді, уривку.

Вміти добиватися своєї мети з урахуванням запропонованих обставин, задач і дій партнера.

Володіти прийомами створення безперервної лінії, справжньої органічної дії, що народжують необхідні умови для виникнення вірних, щирих почуттів.

3.2. Готовність до створення художніх образів акторськими засобами.

Знати основи розвитку мовного та тілесного акторського апарату, прийоми зовнішньої та внутрішньої техніки актора драматичного та лялькового театру.

Вміти створювати художній образ за допомогою розвиненого акторського апарату, за допомогою прийомів зовнішньої та внутрішньої техніки актора драматичного та лялькового театру.

3.3. Вміння спілкуватися з глядацькою аудиторією в умовах сценічної вистави, концерту.

Знати способи впливу на глядацьку аудиторію, а також особливості сценічного існування в умовах концерту, виконання ролі.

3.4. Готовність проявляти творчу ініціативу під час роботи над роллю в виставі чи концертній програмі.

Знати основні принципи роботи над роллю.

Вміти проявляти творчу ініціативу в роботі над роллю, виходити з творчими пропозиціями, які розширюють діапазон ролі , глибину його характеру.

Володіти різноманітними прийомами роботи над роллю, бути переконливим і доказовим в своїй творчій ініціативі.

Знати сутність та специфіку роботи в творчому колективі в рамках єдиного художнього задуму.

Володіти навиками роботи в творчому колективі в рамках єдиного художнього задуму, цілеспрямовано та продуктивно взаємодіяти з партнером.

3.5. Здібність працювати в творчому колективі в рамках єдиного художнього задуму.

3.6. Вміння акторські існувати в танці, втілювати при цьому різні стани, думки, почуття людини та її взаємовідношення з оточуючим світом в запропонованих обставинах, бути в танці органічним, музичним, переконливим, розкутим і емоційно заразливим, дотримуючись волі режисера, швидко переключатися з одного танцювального жанру в інший.

Знати стильові та жанрові особливості танцювальної пластики, основи драматургії танцю.

Вміти всіма засобами хореографії створити художній образ, спираючись на запропонований танцювальний матеріал та завдання постановника.

Володіти основами різних танцювальних технік, хореографічною лексикою, жанровим та стильовим різноманіттям танцю, музичною культурою.

3.7. Вміння самостійно розробити та виконати нескладний грим для виконуваної ролі.

Знати теорію  та технологію виконання акторського гриму.

Вміти за допомогою багатьох прийомів, основаних на індивідуальних мімічних особливостях, створити такий грим, який би органічно відповідав образу, задуманому драматургом та режисером, відобразити в гримі характерні особливості ролі.

Володіти навиками самостійного розроблення та виконання гриму для виконуваної ролі.

3.8. Вміння за допомогою засвоєного акторського тренінгу «Туалет актора» підтримувати свою зовнішню форму та необхідний для творчості психофізичний стан.

Знати різноманітні види тренінгів для підтримання своєї творчої форми.

Вміти використовувати акторський (мовний, психофізичний та ін.) тренінг для підтримання своєї творчої форми.

3.9. Здібність виконувати обов’язки помічника режисера, організаційно забезпечувати проведення вистави, репетиції. Готовність проводити акторські тренінги.

Знати правила внутрішнього розпорядку в конкретному творчому колективі та основи репетиційного процесу.

Вміти донести до кожного члена колективу встановлений порядок роботи під час підготовки та прокату вистави.

Володіти основними навиками різноманітних тренінгів, що сприяють покращенню творчої форми.

Знати теорію та технологію проведення акторських тренінгів.

Вміти використовувати навики, набуті в процесі акторських тренінгів на практиці.

Володіти навиками помічника режисера, навиками організаційного  забезпечення  проведення вистави, репетиції.

 

ІІ курс, 4 семестр

 

Тема 4. Організація колективу

4.1. Готовність до викладання основ акторської майстерності та суміжних з ними спеціальних дисциплін в загальноосвітніх закладах середньої професійної освіти, а також в рамках освітніх програм підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів.

Знати основи театральної педагогіки, літературу з акторської майстерності, специфічні особливості педагогічних технологій, методику роботи актора над роллю.

Вміти відрізняти різні методики викладання спеціальних дисциплін, вміти донести  їх до слухача.

Володіти  основними законами педагогіки та вміти використовувати їх на практиці.

4.2. Готовність до створення художніх образів акторськими засобами на основі задуму постановників (режисера, художника, музичного керівника, балетмейстера) в драматичному та в ляльковому театрі.

Використовувати розвинуту в собі здібність до чуттєво-художнього сприйняття світу, до образного мислення.

Знати прийоми створення лінії життя діючої особи з урахуванням соціальних та інших причин, що обумовлюють формування характеру героя та принципи взаємодії з постановниками в процесі створення ролі в виставі.

Вміти знаходити характерність образу, як внутрішню так і зовнішню. Зв’язати  її з задумом ролі, використовуючи допоміжні компоненти (грим, костюм, реквізит).

4.3. Здатність професійно впливати словом на партнера в сценічному діалозі, використовуючи різноманітні засоби, прийоми та пристосування мови, здатність створити мовну характеристику персонажу, вести роль в єдиному темпо-ритмічному, інтонаційно-мелодійному та жанрово-стилістичному ансамблі з іншими виконавцями.

Знати основи мистецтва сценічної мови, правила грамотної вимови, особливості діалогу та монологу.

Вміти користуватись отриманими навиками в роботі над мовною характеристикою персонажа, впливати словом на партнера.

Володіти різноманітними темпо-ритмічними малюнками, які дозволяють існувати в загальному ансамблі та працювати в єдиному жанрі та стилі.

4.4. Володіти теорією і практикою акторського аналізу та сценічного втілення творів художньої літератури – драматургії, прози, поезії.

Знати основні прийоми акторського аналізу та сценічного втілення творів художньої літератури – драматургії, прози, поезії.

Вміти аналізувати та втілювати твори художньої літератури – драматургії, прози, поезії.

4.5. Вміння вільно орієнтуватися в творчій спадщині видатних майстрів вітчизняного та зарубіжного драматичного  та лялькового театру.

Вміти знаходити необхідний принцип взаємодії з режисером, використовуючи  свої знання та навички.

4.6. Відвідування репетицій та вистав професійних театрів з подальшим їх обговоренням на курсі.

Участь в майстер-класах видатних майстрів театру та театральної освіти України та зарубіжжя.

Участь у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах студентів театральних шкіл: з майстерності актора, сценічної мови, сольного співу, пластичної виразності актора – показ робіт.

4.7. Шефські концерти в соціальних закладах, громадських та некомерційних організаціях.

Дитячі школи мистецтв, дитячі інтернати, районні тер центри, клуби та спілки Ветеранів, дитячі будинки м. Дніпра та області. Розробка програм, підбір складу учасників, складання плану репетицій. Під керівництвом майстра курсу чи призначених викладачів провести розбір виступів та робіт колективів та окремих студентів.

4.8. Підготовка репертуару для дипломної вистави, відпрацювання уривків з майстерності актора, робота над роллю в дипломній виставі.

4.9. Участь в кастингах – самостійна робота над роллю та під керівництвом режисера.

 Самостійна концертна діяльність – розробка сценарію концерту, свята, або вистави, проведення заходу, його обговорення з колегами та майстром курсу.

Проведення занять з акторської майстерності та суміжних з нею спеціальних дисциплін – складання конспекту уроку, обговорення конспекту з майстром курсу, аналіз, підведення підсумків.

 

ІІІ курс, 5 семестр

 

Змістовний модуль 3. Підтримка необхідного професійного рівня удосконалення професійної майстерності

 

Тема 5. Виробнича практика на базі підготовки підсумкової вистави з «Основ майстерності актора»

5.1. Відвідування репетицій і вистав професійних театрів з подальшим їх обговоренням на курсі. Використання на практиці набутих навичок. Показ зачину дипломних вистав, естрадних номерів.

5.2. Створення драматичної вистави на сцені навчального театру для сценічної практики та закріплення професійних навичок техніки студентів. Участь в Міжнародних та Всеукраїнських фестивалях театральних шкіл: Києва, Харкова, Запоріжжя, Львова. Показ вистав коледжу, перегляд вистав театральних шкіл, спільні обговорення показаних робіт, передача та засвоєння досвіду.

5.3. Тренінг, як складова підготовки драматичної, лялькової переддипломної вистави (групові фізичні вправи направлені на налаштування на дію, підготовку пластики рук для ляльковедення у переддипломній ляльковій виставі). Участь в Міжнародних та Всеукраїнських фестивалях професійних театрів з запрошенням театральних шкіл: – показ особистих вистав, перегляд вистав професійних театрів різних країн, спільні обговорення показаних робіт, передача та засвоєння досвіду, розвиток комунікаційних компетенцій.

5.4. «Гігієна» ролі як основа роботи студента над роллю у дипломній виставі (самостійна форма роботи студента для внутрішнього налаштування на роль для розвитку сприймання, орієнтування, прилаштування до партнера, створення внутрішнього бачення, активізація процесу мислення у образі). Участь в спільних проектах ДТХК, облдержадміністрації та Обласної Ради Дніпропетровської області – виступи в концертах, балах-концертах, виставах, святкових масових заходах, новорічних святах.

5.5. Світлова репетиція вистави (організаційна форма роботи, фіксування мовних, пластичних реплік для створення світлової партитури вистави). Підготовка репертуару для дипломної вистави – відпрацювання уривків з майстерності актора, робота над роллю в дипломній виставі. Проведення занять з акторської майстерності та суміжних з ним спеціальних дисциплін.

5.6. Прогін вистави з усіма компонентами (повноцінний прогін вистави з усіма технічними службами театру, вихід актора на сцену з усіма елементами зовнішньої характерності образу (костюм, грим, аксесуари, театральна лялька), робота в межах створеної внутрішньої характерності образу. Шефські концерти в соціальних закладах, громадських та некомерційних організаціях: дитячих школах мистецтв, дитячих садках, дитячих інтернатах, творчих спілках «Національна спілка театральних діячів», «Національна спілка художників», Спілка воїнів АТО, клуби і спілки Ветеранів м. Дніпра та області.

5.7. Показ лялькової, драматичної переддипломної вистави на сцені навчального театру для сценічної практики та закріплення професійних навичок техніки студентів. Участь в виставах професійних театрів Дніпра та області:

1. Дніпропетровський академічний український музично-драматичний театр                  ім. Т. Г. Шевченко.

2. Дніпропетровський академічний театр драми та комедії.

3.Дніпропетровський міський театр ляльок. 

4.Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху» – ролі в виставах поточного репертуару.

Самостійна концертна діяльність – розробка сценарію концерту, свята, та іншого дійства, проведення заходу, його обговорення з колегами та майстром курсу. Самостійна робота над роллю та під керівництвом режисера.

 

ІІІ курс, 6 семестр

 

Змістовний модуль 4. Виробнича практика у навчальному театрі ДТХК на базі дитячого та дорослого репертуару

 

Тема 6. Компоненти вистави

6.1. Проведення репетицій і творчих показів по пройденому матеріалу.

Заняття починаються з акторського тренінгу за окремими елементами системи К. С. Станіславського: сценічна увага, свобода м’язів, уяви, емоційна пам’ять і т. д. Поступово відбувається перехід від вправ до невеликих етюдів, шляхом ускладнення пропонованих обставин.

 Введення нових «якби», як поштовху до сценічної дії, уточнення надзавдання, загострення дієвого конфлікту. При виборі етюдів особлива увага приділяється змістовній стороні, значенню.

Етюдна робота сприяє етичному вихованню студентів, розкриттю кращих сторін їх характеру. Велику увагу педагог приділяє розвитку у майбутніх акторів життєвої спостережливості, так як вона є найважливішим джерелом їх творчості. Треба навчитися спостерігати за маленькими дітьми, життям тварин, що особливо важливо для лялькарів.

Для того, щоб студенти могли практично оволодіти народженням слова тільки в процесі дії, в результаті спілкування з партнером, образного бачення, словесного впливу на партнера в навчальних етюдах (без ляльки) дуже обмежена кількість слів. У наступному семестрі словесна основа етюдів збільшується.

6.2. Проведення творчих показів з пройденого матеріалу. Використання на практиці набутих навичок.

Знайомство з основними видами театральної діяльності (перегляд вистав, репетиційного процесу, участь в діяльності виробничих цехів: бутафорський цех – дрібний ремонт ляльок, пошивочний цех – найпростіший крій тканин, монтувальний цех – установка, перестановка елементів декорацій, освітлювальний цех – участь в установці світла, звукоцех – знайомство з монтажем фонограм).

На даному семестрі в театрі ляльок велика увага приділяється «граничним» міжтеатральним областям, вмінню діяти в системі театру масок і театру фігур. Етюди в цих системах виховують у студентів почуття форми, жанру і стилю, поза якими не можна створити повноцінний художній образ у ляльковому спектаклі.

Показ дитячого репертуару на сцені навчального театру для сценічної практики та закріплення професійних навичок техніки студентів.

6.3. Залежно від творчих можливостей акторського курсу допустимо і бажано збільшення кількості переддипломних вистав щоб студенти мали не тільки не менше двох ролей, різних за жанром і стилем, а й отримали якомога більше практичних навичок від зустрічі з глядачами. «Туалет актора» як основа роботи студента над драматичною виставою.

У 6-му семестрі починається робота над концертними етюдами, номерами, сценками. Робота над концертними етюдами або номерами знайомить студентів з усіма існуючими системами ляльок (маріонетки, тіньові, планшетні, міміруючі та інші) є тренажем фантазії, техніки володіння лялькою, змушує лялькаря знаходити лаконічну, гостру, ритмічно насичену естрадну форму. Показ напрацьованого матеріалу в театрально-концертних заходах коледжу та в навчальних театрах.

Самостійно розробити вирішення однієї або декількох сцен дипломної вистави. Продемонструвати постановнику самостійно відпрацьовані сцени чи монолог.

Зафіксувати у щоденнику свої власні враження, враження колег та зауваження режисера.

6.4. Тренінг як складова підготовки драматичної вистави.

Показ дорослого репертуару на базі навчального театру для сценічної практики та закріплення професійних навичок техніки студентів. «Туалет актора», як основа роботи студента над драматичною виставою, самостійна форма роботи, що передбачає групові систематичні вправи студентів для тренування акторської техніки: вокал, сценічна мова, сценічний рух, гімнастика, робота над ходьбою, осанкою, диханням, голосом, як допоміжними складовими майбутньої ролі. 

6.5. «Гігієна» ролі як основа роботи студента над роллю у драматичній виставі (самостійна форма роботи студента для внутрішнього налаштування на роль для розвитку сприймання, орієнтування, прилаштування до партнера, створення внутрішнього бачення, активізація процесу мислення у образі).

6.6. Музично-шумова репетиція вистави (організаційна форма роботи, фіксування мовних, пластичних реплік для створення музично-шумової партитури вистави). «Туалет актора» як основа роботи студента над дипломною виставою (самостійна форма роботи, що передбачає групові систематичні вправи студентів для тренування акторської техніки (вокал, сценічна мова, сценічний рух, гімнастика, робота над ходьбою, осанкою, диханням, голосом як допоміжними складовими майбутньої ролі).

6.7. Технічна репетиція вистави. Світлова репетиція вистави. Відпрацювати та зафіксувати все, що було знайдене під час репетицій на сценічному майданчику. Знайти цікаві сценічні пристосування, чи характерні риси персонажа і продемонструвати їх під час репетиції. Зафіксувати у щоденнику позитивні та негативні сторони своєї пропозиції і пропозиції постановника вистави. Технічна репетиція вистави (організаційна форма роботи, фіксування мовних, пластичних реплік для створення монтажного листа та списку перестановок вистави для освітлювача звукорежисера сцени). Тренінг як складова підготовки лялькової дипломної вистави (групові фізичні вправи направленні на налаштування на дію, підготовку пластики рук для лялько ведення у дипломній ляльковій виставі).

6.8. Одночасно з початку 6-го семестру продовжується робота над переддипломною виставою.

На проміжний іспит може бути винесена перша її частина. Робота над дипломною виставою триває у 6-му семестрі і завершується показом дипломної вистави. У цій роботі поглиблюються і закріплюються навички студентів у роботі над роллю і їх уміння творити під керівництвом режисера

Прогін вистави з усіма компонентами. Генеральна репетиція. Робота над зауваженнями постановника. Зафіксувати у щоденнику зауваження постановника.

6.9. Показ драматичної, лялькової вистави на сцені навчального театру.

Здача вистави. Обговорення вистави з постановником, педагогами і глядачами. Зафіксувати у щоденнику враження від вистави глядачів та зауваження педагогів.

 

ІV курс, 7 семестр

 

Змістовний модуль 5. Виробнича практика у навчальних  театрах коледжу «Рукавичка» та «Дебют» на базі дитячого та дорослого репертуару

 

Тема 7. Підготовка дипломних вистав до державного комплексного кваліфікаційного екзамену

7.1. Проведення творчих показів з пройденого матеріалу. Використання на практиці набутих навичок.

7.2. Продовження репетицій та творчих показів за пройденим матеріалом. Підготовка до дипломної вистави.

7-й семестр присвячений роботі над образом в дипломній драматичній та  ляльковій виставі. У цей період педагог стає режисером-постановником акторського курсу. Вистава повинна мати закінчену художню форму. Дуже важливо допомогти кожному студенту-виконавцю ролі знайти зерно образу, тобто головну його якість, визначити завдання і спрямувати їх послідовно до вирішення надзавдання.

Вистава показується глядачам у рамках професійної практики. Головне навчальне завдання в роботі над виставою підпорядкувати всі елементи ролі та компоненти вистави  єдиній меті, основній темі і ідеї вистави. У свою чергу і кожен виконавець навчається створювати сценічний образ у взаємодії з глядачем.

7.3. Продовження творчих показів з пройденого матеріалу. Показ дитячого та дорослого репертуару на сценах навчальних театрів (показ вистави на глядача навчального театру для сценічної практики та закріплення професійних навичок техніки студентів). Показ конкретних програм на глядача.

Концертні номери, етюди, мініатюри та сценки, не завершені в кінці 6-го семестру, допрацьовуються в 7-му семестрі.

7.4. Концертні програми з вокалу та сценічної мови. Підготовка та проведення заходу.

Академічний концерт театрального відділення. Підготовка та проведення заходу (підготовка номерів з творчого доробку 5-6 семестру навчання, організація та проведення заходу спільно з молодшими курсами театрального відділення).

7.5. Показ драматичної вистави на сцені навчального театру. Показ вистави на глядача навчального театру для виробничої сценічної практики та навичок та професійної техніки студентів).

7.6. «Туалет актора», як основа роботи студента над роллю у ляльковій та драматичній дипломній виставі. Тренінг, як складова підготовки  дипломної вистави «Туалет актора», як основа роботи студента над роллю у  дипломній виставі (самостійна форма роботи, що передбачає групові та індивідуальні систематичні вправи студентів для тренування акторської техніки (вокал, сценічна мова, сценічний рух, гімнастика, робота над ходьбою, осанкою, диханням, голосом як допоміжними складовими майбутньої ролі).

7.7. «Гігієна» ролі як основа роботи студента над роллю у дипломній виставі. Показ дипломної вистави, естрадних програм.

Дипломна вистава наочний підсумок правильного і плідного навчального процесу виховання акторів. Педагог прагне, як можна повніше і успішніше представити у ньому кожного студента, як творчу індивідуальність. Термін випуску дипломної вистави призначається так, щоб перед заключним іспитом виконавці могли кілька разів перевірити його на глядачеві. Дипломна вистава є обов’язковим, завершальним етапом практичного навчання студента.

Підсумком навчання та виробничої практики студента повинна бути його готовність відразу, без усілякого адаптаційного періоду після закінчення навчального закладу приступити до професійної діяльності, або в одному з державних театрів, або в приватному чи сімейному театрі, або у ролі артиста-соліста, що працює в області оригінального (лялькового) жанру на естраді.

7.8. Музично-шумова, світлова, технічна репетиція. Партитура, освітлення, музичне оформлення та художнє оформлення сцени (організаційна форма роботи, фіксування мовних, пластичних реплік для створення музично-шумової партитури вистави).

7.9. Прогін вистави з усіма компонентами. Підготовка до дипломної вистави Прокат концертної програми.

В 7-му семестрі дипломна вистава і успішні концертні лялькові номери активно виконуються перед різною глядацькою аудиторією. Специфіка даної професії вимагає регулярної появи перед глядачами

«Туалет актора», як основа роботи студента над дипломною виставою (самостійна форма роботи, що передбачає групові систематичні вправи студентів для тренування акторської техніки (вокал, сценічна мова, сценічний рух, гімнастика, робота над ходьбою, осанкою, диханням, голосом як допоміжними складовими майбутньої ролі).

7.10. Практична підготовка «Гігієна» ролі як основа роботи студента над роллю у дипломній виставі (самостійна форма роботи студента для внутрішнього налаштування на роль для розвитку сприймання, орієнтування, прилаштування до партнера, створення внутрішнього бачення, активізація процесу мислення в образі).

Постійний режим прокату дипломних вистав у навчальному театрі, наближений до умов професійного театру. Вміння готувати свій мовно-голосовий апарат, тренаж для тіла до початку вистави, концерту адаптовані для студентів четвертого року навчання. Забезпечення морально-психологічного клімату у творчому колективі.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

 

3.1. Підсумкова конференція.

Підсумкова конференція проводиться в сьомому семестрі як завершальний етап комплексної практики, на якій відбувається аналіз та обговорення матеріалів, представлених студентами, звіт керівника практики.

Студенти готуються до виступів, а також беруть участь в оформленні виставки найкращих матеріалів, що відображають їх виступи в різних колективах.

До підсумкової конференції рекомендується випустити студентську газету або альбоми, присвячені всій практиці і окремим особливо яскравим її періодам.

Це дозволяє випускникам поділитися думками і враженнями зі студентами інших курсів.

3.2. Звітна документація студентів.

Кожен студент, починаючи з першого курсу до закінчення коледжу, зобов’язаний вести щоденник виробнича практиканта, в якому повинна бути відображена наступна інформація:

1) відвідування вистав, концертів місцевих театрів, а також театрів – гастролерів;

2)  аналіз вистав, концертів інших курсів або другого складу свого курсу (не менше одного за рік);

3) участь в дипломних виставах, а також в роботі театрів  та інших театрально-видовищних організаціях (з позначенням назви театрів, прізвищ режисерів, назв вистав та їх кількість, ролей);

4) участь в фестивалях, концертах, театралізованих святах, конференціях-   семінарах, майстер-класах, творчих зустрічах.         

Особливо важливим моментом має стати оформлення звіту про проходження практики.

Звіт має бути не формальний, а творчий. Він повинен максимально відобразити усі етапи практики, описати акторські технології, які студент застосовував під час виконання практичної частини завдання, обов’язково містити відгук та оцінку керівника практики від бази.

послідовність – поетапне освоєння усього комплексу професійних умінь та навичок, послідовне оволодіння усіма професійними функціями спеціаліста; змістовний зв’язок усіх видів практики, коли засвоєння нового базується на основі попереднього досвіду, отриманого студентами на попередніх етапах практики.

динамічність – поетапне ускладнення завдань різноманітних видів практики, розширення спектру ролей і видів діяльності, у які включається студент, збільшення об’єму і ускладнення змісту цієї діяльності, яка від курсу до курсу стає все ближчою до роботи професіонала-спеціаліста;

поліфункціональність – одночасне виконання під час практики різноманітних функцій (організаторської, соціально-виховної тощо), та оволодіння в різних видах практики різноманітними професійними ролями;

перспективність – знайомство зі сферами творчої діяльності з урахуванням їх перспективи розвитку. Реалізація цього принципу вимагає детального підбору об’єктів практики, аби майбутній митець міг ознайомитися у ході практики з професійними обов’язками цього спеціаліста у творчих закладах різного типу;

свобода вибору – урахування інтересів та потреб як студентів, так і керівників практики через вибір об’єктів, завдань в рамках загального плану даного виду практики, тематики сумісної практичної та науково-дослідної роботи;

співпраця – взаємовідносини між студентом та викладачем з практики у ході практики базуються на принципах довіри і партнерства. Студент визнає себе не пасивним об’єктом навчання, а самостійним суб’єктом професійної діяльності. Саме такі умови сприяють тому, що в ході практики проявляється взаємна відповідальність за її результати, а не залежність студентів від керівника. Враховуються інтереси і потреби усіх учасників практики, в першу чергу студента, адміністрації бази практики, об’єкта соціально-педагогічного впливу, коледжу, який відповідає за якість підготовки майбутнього спеціаліста. Практику організовує ПЦК  акторської майстерності, на основі договорів з базами практик.

Перед початком практики проводиться установча конференція. На конференції роз’яснюється мета і завдання практики, її порядок і зміст.

Під час практики студенти ведуть щоденник, в якому записують короткі спостереження і дані, необхідні для виконання завдань, передбачених практикою. Матеріали щоденника використовуються при складанні звіту про проходження практики.

По закінченні практики студенти представляють щоденник практики    викладачу керівнику. Результати практики обговорюються на  ПЦК майстерності актора та на підсумкових педагогічних Радах.

Кожного семестру виробнича практика закінчується заліком.

Звітна документація: щоденник і звіт про виконання програми практики, підписані викладачами-керівниками практики.

3.3. Обов’язки викладача-керівника практики, звітна документація:

розподіл студентів по підрозділах організації – бази практики;

вирішення всіх питань, пов’язаних зі змістом програм практики спільно з керівником від бази практики;

відвідування бази практики з метою ознайомлення з ходом практики та контролю відвідуваності;

здійснення контролю за регулярністю заповнення щоденників і складання звітів з практики;

проставляння в залікових книжках і відомостях підсумкових оцінок за практику кожному студенту.

Обов’язки керівника практики від організації – бази практики.

Керівник практики від організації – бази практики призначається з найбільш кваліфікованих співробітників.

Він зобов’язаний:

під час практики знайомити студентів з діяльністю організації – бази практики;

організовувати своєчасне проведення інструктажу з техніки безпеки, протипожежної безпеки та охорони праці в організації;

спільно з викладачем-керівником організовувати і контролювати роботу студентів у період проходження практики;

вести облік відвідуваності студентів на практиці і здійснювати контроль за їх виробничою дисципліною;

регулярно  аналізувати роботу студента-виробнича практиканта та оцінювати його роботу;

спільно з викладачем-керівником практики організовувати переміщення студентів по робочих місцях;  

– спільно з викладачем-керівником практики проводити обговорення на базі практики з підведенням підсумків практики, вносити пропозиції щодо вдосконалення організації та змісту практики.

Викладач-керівник практики призначається дирекцією коледжу з числа досвідчених викладачів-практиків.

Він зобов’язаний:

– забезпечувати планування, організацію та облік результатів практики, складати загальний графік проведення практики;

– здійснювати проведення творчих  зустрічей з відомими творчими митцями, організовувати перегляди вистав з практики;

– вибірково відвідувати різні заходи, які проводяться виробнича практикантами, усувати недоліки в організації практики;

– організовувати проведення установчих і підсумкових конференцій, складати звіт;

– допомагати студентам скласти індивідуальний план на період практики, визначати обсяг і зміст практики, затверджувати індивідуальні плани роботи виробнича практикантів.

3.4. Права та обов’язки студентів під час проходження виробничої (професійної) практики.

Під час проходження практики студент зобов’язаний:

використовувати 1 годину протягом робочого дня на заповнення щоденника;

підкорятися діючим в організації правилам внутрішнього трудового розпорядку;

виконувати завдання, передбачені питаннями тематичного плану (див. вище);

щодня вести аналіз виконаної роботи в щоденнику, оформлювати підсумкові матеріали і надавати їх для перевірки керівникам практики;

- здати по закінченню практики всю звітну документацію викладачеві-керівнику практики.

З метою покращення якості проведення практики рекомендується розпочинати підготовку до неї заздалегідь. Протягом семестру підбирати репертуар: літературний, вокальний, танцювальний, необхідні матеріали (літературні,  музичного та художнього оформлення, які будуть використані під час практики).

До початку практики студент повинен:

– вивчити програму практики;

– відвідати індивідуальні заняття за графіком викладача-керівника.

Під час проходження практики студент зобов’язаний:

– своєчасно з’явитися на базу практики, маючи при собі студентський квиток, щоденник, програму практики;

– ознайомити керівника практики від бази з програмою та індивідуальним завданням зі спеціалізації;

– виконувати всі завдання, передбачені програмою практики;

– нести відповідальність за виконану роботу та її наслідки поряд зі штатним працівником бази практики;

– брати участь в громадському житті колективу (відвідувати лекції, бесіди, виробничі збори та наради, концерти);

– виконувати на базі практики правила внутрішнього розпорядку;

– виконувати правила технічної експлуатації обладнання, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці та інші умови роботи на базі практики.

Після закінчення практики необхідно:

– подати до коледжу щоденник – звіт з характеристикою керівника практики, та картку обліку;

– підготувати і здати на рецензування звітну документацію;

– взяти участь у роботі підсумкової конференції       

Програма практики. Структура, зміст та звітні вимоги за видами практик.

Загальна тривалість професійної практики – 128 тижнів (270 год.):

– виробнича практика – 1-2-3-4-5-6-7 семестр.

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

 

1) Виконувати обовязки пов’язані з процесом підготовки дипломної вистави.

2) Приймати активну участь у розробці сценографії, виготовленні реквізиту, костюмів, постановці освітлення.

3) Вивчити п’єсу та всі запропоновані обставини, задані автором.

4) Відтворити в конспекті методики, використані в процесі проходження практики.

5) Приймати участь у методично-організаційних нарадах стосовно практики.

6) скласти і занести в щоденник практики:

– схему організації репетиційного процесу;

– таблицю професійних обов’язків учасників процесу проходження практики.

7) Вести щоденник практики, де фіксувати результати практичної роботи.

8) Записати в щоденник практики програму і план постановки дипломної вистави.

9) Підготувати звіт про проходження навчально-виробничої практики.

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЦІ

 

В процесі самостійної роботи студенти виконують завдання, пов’язані з реалізацією програми практики. Результати самостійної роботи контролюються викладачем та враховуються при атестації студента. Перевірка результатів самостійної роботи проводиться в формі показів.

Можливість ефективної реалізації самостійної роботи студентів забезпечується бібліотечним фондом ДТХК, можливістю ресурсів Інтернету. Студенти також мають можливість користуватись архівом аудіо- та відеозаписами.

Освітянські, виховні та організаційні технології, які використовуються під час практики.

 

Види діяльності студентів

Технології, методи, форми, які використовуються студентом

Виробнича практика

діагностична

Аналіз очікувань роботодавців до акторів-випускників театрально-художнього коледжу

інформаційно- аналітична

Аналіз результатів роботи (особисте виконання ролі в виставі) та оцінка її ефективності в рамках цілої вистави. Організація колективного аналізу (курс студентів + керівник курсу +  викладачі курсу). Аналіз результатів роботи в колективі

комунікаційна

Спілкування з колегами. Спілкування з глядачами

освітянська

Оцінка ступеня реалізації задач професійного удосконалення. Визначення перспектив професійного розвитку

організаційно-управлінська

Участь в колективній, індивідуальній, практичній, творчій діяльності.

Виконання обов’язків помічника режисера, організаційне забезпечення проведення вистави, репетиції

педагогічна

Проведення занять з акторської майстерності та суміжних з нею спеціальних дисциплін

 

 

5.1. Основні функціональні ролі студента:

1) Помічник режисера з творчих питань.

2) Помічник художника по костюмах.

3) Помічник художника сценографа.

4) Помічник балетмейстера чи постановника танцювальних номерів у дипломній виставі.

5) Помічник педагога зі сценічної мови.

6) Помічник фахівця зі сценічного руху чи постановник сценічних боїв.

7) Помічник художника-освітлювача.

8) Помічник педагога з проведення підготовчих тренінгів.

9) Помічник режисера з організаційних питань.

10) Помічник фахівця з гриму.

 

6. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

ВИКЛАДАЧА-КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ

 

Формою  контролю виробничої практики (проміжний контроль) студентів в ДТХК являється диференційний залік з оцінкою в кожному семестрі.

6.1. Фонд оціночних засобів. 

Для організації контролю знань студентів використовується фонд оціночних засобів: 

– бесіда;

– консультація;

– показ;

– конспект;

– атестаційний лист студента.

Викладач-керівник практикою веде журнал практики курсу, кожного студента з фіксацією заходу та аналізом проведеної роботи. На засіданні ПЦК  обговорюються підсумки проведеної на курсі практики. Розбирається робота кожного студента та ступінь його готовності до державних екзаменів.

Оцінки виставляються по представленню викладача-керівника практикою та (як правило, художнім керівником курсу)  безпосередньо перед державним екзаменом. Студент отримує оцінку з практики, і ця оцінка вноситься в залікову книжку.

Студент, не виконавший програму практики, отримавший негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку, не допускається до державного екзамену і може бути відрахований з коледжу, як той що має академічну заборгованість в порядку передбаченому Положенням «Про організацію освітнього процесу ДТХК».

6.2. Орієнтовані завдання до підсумкового контролю:

– формування професійного уміння давати оцінку, професійним виставам  та їх особливостям;

– формування практичних навичок у підборі вправ до занять з «Основ акторської майстерності», «Сценічної мови», «Сценічної пластики»;

– формування практичних навичок вміння аналізувати та створювати постановчий план до вистави;

формування професійного підходу до роботи з постановчим планом;

формування практичних умінь в роботі над словом;

демонстрація набутих навичок у проведенні занять з «Основ режисури», «Основ акторської майстерності», «Вокалу», «Сценічної мови», «Сценічної пластики і фехтування»;

самореалізація студентів у професійному підході до проведення репетицій та вистав;

демонстрація набутих професійних умінь і навичок в організації показу творчих робіт.

6.3. Форми та методи контролю.

Студенти повинні вести щоденник з практики встановленого зразка, в якому висвітлюються етапи роботи та їх зміст і який додається до звіту з практики.

За результатами практики проводиться залік в кінці кожного семестру.

При виставленні підсумкової оцінки з виробничої (професійної) практики слід врахувати:

оцінку, запропоновану керівником від бази практики;

ставлення виробнича практиканта до проходження практики (про що свідчить характеристика);

– своєчасне відвідування консультацій керівників практики зі спецдисциплін;

своєчасне (згідно з планом) проведення заходів;

своєчасне оформлення документації до заліку.

Звітна документація керівника практики.

Протягом учбового року керівник практики веде індивідуальний облік виступів студентів і оцінює їх роботу.

 

Характеристика на студента-практиканта

(пишеться керівниками практики від навчального закладу та бази практики)

___________________________________________________________________

(ПІБ)

 

Відомості, що відображають рівень професійної підготовки та особистісні якості:

1. Рівень теоретичної підготовки. 

2. Уміння застосовувати отримані знання при виконанні.            

3. Ставлення до роботи.            

4. Громадська активність, ініціативність.

5. Дисциплінованість.

6. Професійна підготовка.

7. Рекомендації з використання даного студента-виробнича практиканта в структурі професійної діяльності.

8. Рекомендована оцінка за підсумками практики.            

 

Підпис керівника 

практики від коледжу                                                                                         ______________________

                                                                                                                                                 (ПІБ)             

               М.П.

6.4. Критерії оцінювання.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів.

Результати теоретичних знань та практичних умінь з предмету «Виробнича практика» оцінюються за п’ятибальною системою.

 

Рівні навчальних досягнень

Оцінка за національною шкалою

Вимоги до знань, умінь і навичок студентів

Високий

5 (відмінно)

Студент вільно володіє узагальненими, систематизованими глибокими та міцними знаннями з теорії і практики програмного матеріалу, здатний використовувати ці знання у будь-яких аспектах творчої діяльності на рівні нестандартного мислення та оригінального втілення як за змістом, так і за формою. Має розвинуті особисті обдарування та інтелект, чітку громадянську позицію, може критично оцінювати позитивні і негативні сторони своїх досягнень. Показує високий рівень творчого та професійного виконання, демонструючи при цьому повну емоційну віддачу, образне бачення, розвинуту фантазію та уяву, вільне володіння темпоритмом. Здатен до самостійної підготовки, де постійно удосконалює свою майстерність. При освоєнні нового матеріалу опановує суть всіх опорних питань, виявляє творчий підхід до його виконання, швидко знаходить неординарні рішення при розв’язанні поставлених викладачем практичних завдань. Швидко пристосовується і вільно імпровізує з театральною лялькою у неординарних ситуаціях, при змінах запропонованих обставин

Достатній

4 (добре)

Студент демонструє опановані знання у повному обсязі, вміє вільно орієнтуватись та апелювати професійними поняттями та термінами, користуватись вже набутим багажем професійних знань театрального мистецтва й інших сумісних йому видах, володіти спеціальними навичками у техніці ведення лялькою. Вільно застосовує і практично реалізує вивчений матеріал, може провести дієвий аналіз етюду, уривка або сцени з вистави. Опрацьовуючи новий матеріал на занятті, проявляє кмітливість, активно і охоче приймає участь у виконанні практичних прикладів, але не в повній мірі здатен опрацьовувати навчальний матеріал самостійно, потребує консультацій викладача-керівника і демонструє успішне виконання на рівні аналогічного відтворення. Здатний бути комунікабельним та доброзичливим у роботі з партнерами і дотримуватись високої творчої дисципліни та вимог до себе

Середній

3 (задовільно)

Студент розуміє основний поточний навчальний матеріал, але не може самостійно розібрати, зробити висновки, робить поверхневий аналіз. Здатний викласти теорію та відтворити практично, дотримуючись спрощеної техніки ляльковедення, схематично, без побудови логічної послідовності, без самостійної фантазії, уяви. Засвоює матеріал фрагментарно, поверхово

Початковий

2 (незадовільно)

Студент виявляє відсутність або менше половини основних знань програмного матеріалу, може відтворити лише окремі фрагменти, допускає принципові помилки, частково володіє елементарною технікою виконання примітивних завдань за допомогою викладача-керівника. Новий матеріал сприймає вибірково, не зосереджуючи свою думку на головному змісті, працює безініціативно, не володіє професійною термінологією

 

 

 

 

 

 


7. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА-КЕРІВНИКА, СТУДЕНТА

ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНО-ХУДОЖНІЙ КОЛЕДЖ»

 

 

Звіт

викладача-керівника індивідуальної практики студентів ___________курсу

 

Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»

Вид практики: Виробнича практика

 

Картка обліку 1 семестр

______________________________________________________________________

(П. І. Б. викладача-керівника практики)

 

№ з/п

П.І.Б. студентів

Кількість виступів І семестр

Оцінка роботи

Примітка

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «___» __________ 20_ р.

 

Керівник_____________________________________

 

Керівник практики складає письмовий звіт по підсумкам учбового року по формі таблиці, на підставі даних з щоденників виробнича практикантів, які студенти повинні пред’являти своєму керівнику.

 

ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНО-ХУДОЖНІЙ КОЛЕДЖ»

 

 

Звіт

викладача-керівника індивідуальної практики студентів ___________курсу

 

Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»

Вид практики: Виробнича практика

 

Картка обліку 2 семестр

______________________________________________________________________

(П. І. Б. викладача-керівника практики)

 

№ з/п

П.І.Б. студентів

Кількість виступів І семестр

Оцінка роботи

Примітка

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___» __________ 20_ р.

 

Керівник_____________________________________

 

Керівник практики складає письмовий звіт по підсумкам учбового року по формі таблиці, на підставі даних з щоденників виробнича практикантів, які студенти повинні пред’являти своєму керівнику.

 

ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНО-ХУДОЖНІЙ КОЛЕДЖ»

 

 

Звіт

викладача-керівника індивідуальної практики студентів ___________курсу

 

Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»

Вид практики: Виробнича практика

 

Картка обліку 3 семестр

______________________________________________________________________

(П. І. Б. викладача-керівника практики)

 

№ з/п

П.І.Б. студентів

Кількість виступів І семестр

Оцінка роботи

Примітка

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «___» __________ 20_ р.

 

Керівник_____________________________________

 

Керівник практики складає письмовий звіт по підсумкам учбового року по формі таблиці, на підставі даних з щоденників виробнича практикантів, які студенти повинні пред’являти своєму керівнику.

 

 

ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕАТРАЛЬНО-ХУДОЖНІЙ КОЛЕДЖ»

 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

 

Студента _________________________________ курсу

 

П.І.Б.________________________________________________________

 

 

 

Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»

 

 

Вид практики: Виробнича практика

 

 

Керівник практики ___________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ н. р.


ВІДГУК ВИКЛАДАЧА-КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КІЛЬКІСТЬ ВИСТУПІВ ______________________________________

ОЦІНКА _____________________________________________________

 

Підпис викладача-керівника практики ___________________________________

 

Підпис голови ПЦК ___________________________________________

Дата проходження практики

Місце проходження практики

Зміст практики

Підпис виробнича практиканта

Підпис керівника практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна література

 

1. Андреев В. А. Я вспоминаю сердцем посветлев.  Москва : ГИТИС, 2005.  205 с.

2. Барнич М. М. Майстерність актора: техніка «обману»: навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене та доповнене. Київ : Ліра-К, 2016. 304 с.

3. Біль Р. Виховання акторської харизми : методичний посібник. Винниця : Нова Книга, 2013. 232 с.

4. Бутенко Э. Имитационная теория сценического перевоплощения.                Москва : Культурно-просветительский центр «Прикосновение», 2004. 271 с.

5. Буткевич М. М. К игровому театру. Москва : ГИТИС, 2005. 700 с.

6. Вахтангов Е. Б. Материалы и статьи. Москва : Всероссийское театральное общество, 1983. 360 с.

7. Захава Б. Е. Мастерство актёра и режиссёра. Москва : Просвещение, 1976. 280 с.

8. Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли. Москва : ГИТИС, 1982. 150 с.

9. Кокорин А. К. Вам привет от Станиславского. Учебное пособие.                    Москва : Советский актер, 2001. 222 с.

10. Корогодский З. Я. Первый год. Начало. Москва : Советская Россия, 1974. 112 с.

11. Корогодский З. Я. Первый год. Продолжение. Москва : Советская Россия, 1974. 110 с.

12. Корогодский З. Я. Этюд и школа. Москва : Советская Россия, 1975. 112 с.

Кристи Г. В. Воспитание актёра школы Станиславского. Москва : Искусство, 1978. 440 с.

13. Лесь Курбас: статьи и воспоминания о Л. Курбасе : литературное наследие / сост.: М. Г. Лабинский, Л. С. Танюк; вступ. ст. Н. Б. Кузякиной.             Москва : Искусство, 1988. 463 с.

14. Мейерхольд В. Є. Лекции. Москва : ОГИ, 2001. 280 с.

15. Саксаганський П. К. Моя робота над роллю // Думки про театр. Київ : Мистецтво, 1955. С. 87.

16. Станиславский К. С. Работа актёра над собой. Москва : Искусство, 1980. 575 с.

17. Станиславский К. С. Работа актёра над ролью. Москва : Искусство, 1980.            550 с.

18. Чехов М. А. О технике актёра. Учебное пособие. Москва : АСТ, АСТ Москва, Хранитель, 2007. 560 с.

 

Додаткова література

 

1. Акимов Н. П. Театральное наследие. В 2-х т. Москва : Искусство, 1978.  Т. 1. 294 с., Т. 2. 287 с.

2. Базанов В. В. Техника и технология сцены. Москва : Книга по Требованию, 2012. 258 с.

3. Бобошко Ю. М. Гнат Юра. Київ : Мистецтво, 1980. 180 с.

4. Бобошко Ю. М. Режисер Лесь Курбас. Київ : Мистецтво, 1987. 220 с.

5. Василько В.С. Про перевтілення в мистецтві актора. Київ : Знання, 1976. 230 с.

6. Велехова Н. А. Одна жизнь. Москва : Искусство, 1990. 286 с.

7. Голубовский Б. Г. Наблюдения. Этюд. Образ. Москва : ГИТИС, 1990.                    200 с.

8. Гройсман А. Л. Основы психологии художественного творчества. Москва : Когито-Центр, 2003. 185 с.

9. Дикий А. Д. Избранное /Сост. Н. Г. Литвиненко, ред. А. Г. Гулиев; Вступ. ст. З. Владимировой. Москва : ВТО, 1976. 442 с.

10. Заславская Л. Н. Актёрские штампы и их преодоление. Москва : ГИТИС,1988. 220 с.

11. Мейерхольд В. Э. Творческое наследие. Москва : Искусство, 1978. 580 с.

12. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актёра. Москва : Искусство, 1984. 370 с.

13. Патрис Павис. Словарь театра. Москва : ГИТИС, 2003. 515 с.

14. Попов А. Д. Творческое наследие. Москва : Искусство, 1980. 420 с.

15. Поюровский Б. М. Звёзды Московской сцены. Ленком. Москва : Искусство, 2000. 411 с.

16. Поюровский Б. М. Что осталось на трубе. Хроника театральной жизни.  Москва : Искусство, 2000. 492 с.

17. Резникович М. Ю. Долгий путь к спектаклю. Київ : Просвещение, 1979.  300 с.

18. Резникович М. Ю. От репетиции к репетиции. Київ : Просвещение, 1996. 320 с.

19. Стрелер Д. Театр для людей. Москва : Искусство, 1984. 307 с.

20. Стромов Ю. А. Путь актёра к творческому перевоплощению. Москва : Искусство, 1976. 80 с.

21. Теоретические основы создания актёрского образа / Под ред.                                           Н. А. Зверевой, Д. Г. Ливнева. – Москва : 2002. 210 с.

22. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. Кн. 1: О профессии режиссера. Сост.

Ю. С. Рыбаков; предисловие К. Рудницкого. Ленинград : Искусство, 1980.  303 с.

23. Театр: энциклопедия / Под ред. О. Н. Дубровской. Москва : 2002. 319 с.

24. Эфрос А. В. Профессия: режиссёр. Москва : Искусство, 1993. 368 с.

25. Эфрос А. В. Репетиция – любовь моя. Москва : Искусство, 1993. 318 с.

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Мистецтво, Інші матеріали
Додано
23 вересня 2019
Переглядів
1547
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку