27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Програма з" Ритміки" ,1 рік навчання.

Про матеріал
Программа була розроблена для 1 класу, дуже багато программ перечитала, і всі вони вже застаріли, хочеться щось нового, адже діти у нас зараз сучасні.
Перегляд файлу

 

 

                          Програма з ритміки

                                      

                                 1 рік                        

 

                              Навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Виконала

                                                                         Кузнєцова Л.І.

                                                                         Вчитель хореографії

                                                                         КЗ « Татарбунарський НВК   

                                                                         «ЗОШ I-IIIст. – гімназія»                              

 

        Пояснювальна  записка

 

Ритміка є складовою частиною музично-естетичного виховання. Вона сприяє гармонійному розвитку дітей, їх музичного слуху та музичної пам’яті, виразності рухів, формуванню правильної постави. Ознайомлює дітей з музикою, танцями, піснями, вчить через рух виражати характер музичного твору.

 Ритмікою називають закономірне чергування частин або фаз рухів (а також самих рухів), визначених за тривалістю виконання та характером докладених зусиль.

 Корекційні та оздоровчі завдання:

-    виховання правильної постави і ходи, граційності рухів;

- корекція порушень загальної та дрібної моторики, корекція недостатньої диференційованості й координованості рухів у просторі й часі;

-   керування темпом рухів та узгодження рухів із музикою;

-   розвиток моторних функцій і дихання.

 Освітні завдання:

 • ознайомлення з елементами культури (історичними звичаями, традиціями) України і народів світу;
 • виховання гуманістичних загальнолюдських цінностей;
 • формування пізнавального інтересу до музичного і хореографічного мистецтва, виховання потреби музичних творів і хореографічних вистав та їх інтерпретації;
 • розвиток фізичних якостей – сили, легкості рухів, спритності;
 • формування краси і виразності рухів;
 • формування просторових уявлень;
 • розвиток відчуття ритму та здатності відчувати у музиці, рухах і мові ритмічну виразність;
 • розвиток уміння сприймати музичні образи і можливості ритмічно, виразно рухатися, створюючи певний образ;
 • розвиток творчих здібностей учнів, художньо-образного мислення, уяви, фантазії;
 • заохочення до активної художньо-естетичної діяльності, стимулювання проявів імпровізації.

Виховні завдання:

 • виховання колективізму;
 • розвиток культури спілкування;
 • сприяння усвідомленню своєї індивідуальності;
 • формування позитивних рис характеру – наполегливості, вимогливості, терпеливості, поваги до старших, доброзичливості.

Бавлячись в музичні ігри і танцюючи, учні мають чудову можливість пізнати українське народне мистецтво, а також традиції народів світу, навчитися сприймати та відтворювати у рухах сучасні пісенно-танцювальні композиції.

Танцювальний етнографічний матеріал, що є відображенням норм поведінки, музичної та хореографічної культури українського народу, сприяє розвитку національної свідомості.

Отже, виховні можливості ритміки і хореографії впливають на основні сфери розвитку особистості – світоглядну, морально-етичну, інтелектуальну, емоційно-чуттєву, комунікативну.

Матеріал означеної програми складається з таких розділів:

 • вступний урок;
 • спеціальні ритмічні вправи;
 • ритміко-гімнастичні вправи
 • підготовчі вправи до танців, елементи танців;
 • танці;
 • рухливі музично-ритмічні та пісенно-мовні ігри.

 

Вступний урок

  Теоретичний матеріал, викладений на початку вивчення програми (на початку першого року навчання), має на меті зацікавити заняттями з ритміки; він сприяє розумінню необхідності сформованих умінь для гармонійного розвитку особистості.

 

Спеціальні ритмічні вправи

 Основа цього розділу – спеціальні вправи, що формують вміння орієнтуватися в просторі, розвивають координацію рухів, зв’язок рухів із музикою.

 Загальна мета – розвинути, збагатити уявлення учнів про простір – реалізовується на кожному уроці за допомогою часткових завдань: навчити дітей ходити ланцюжком (у колоні, парами )у заданому напрямі, змінюючи його за сигналом педагога, а також шикуючись і перешиковуючись; крокувати на місці, високо піднімаючи ноги та зберігаючи правильну поставу; змінювати крокування на біг і навпаки.

 Засвоєння рухів відбувається паралельно із реалізацією музичних завдань: ритмічне ходіння з акцентами на відповідний рахунок, з оплесками, з притупуванням на сильну частку такту; вправами з рухами рук та тулуба; проказуванням віршів, примовок.

 Такі вправи стимулюють не тільки розвиток відчуття ритму, але й впливають на дихання, дикцію, удосконалюють зв’язок рухів з музикою. Спільне для всіх вправ завдання – відтворити у рухах характер музики.

 Вибір методичного прийому залежить від загальних або конкретних завдань, контингенту учнів.

 Більшість корекційних вправ корисно проводити з мячами, обручами, прапорцями, стрічками.

 Успішним є застосування методу образного порівняння, який допомагає більш глибоко розкрити в рухах зміст музики, активізувати увагу учнів.

 За допомогою взаємозв’язку музики та рухів відбувається перехід від емоційно-духовного сприймання музики до конкретно-фізичного її відтворення через рух.

 Вправи цього розділу мають сприяти розвитку музикальності – вони розвивають музичне сприймання і почуття ритму, уявлення про виражальні засоби музики.

 

Ритміко-гімнастичні вправи

 Заняття з ритмічної гімнастики включають насамперед загально-розвивальні та спеціальні вправи, спрямовані на корекцію рухових порушень і вад фізичного та функціонального розвитку.

 Головна мета цих вправ – зміцнення, корекція і розвиток  рухового апарату. Вони мають допомогти дітям оволодівати рівновагою, координувати рухи рук із рухами ніг, тулуба, голови.

 Для усунення проблем м’язової системи, сутулості, виправлення клишоногості використовуються елементи класичного екзерсису (тренажу), що сприяють розвитку м’язів, ґрунтуються на принципі виворотності ніг і пов’язані з постановкою усього корпусу.

 Комплекси ритміко-гімнастичних завдань складаються із логічно дібраних конкретних вправ, які послідовно охоплюють усі м’язові групи. До них входять імітаційні рухи, елементи ритмо-пластики і логоритміки.

 Діти вчаться ритмічно рухатися відповідно до характеру музики, динаміки, регістру; переходити від помірного до швидкого або повільного темпу, відзначати рухами метр, ритмічні малюнки в оплесках, притупуваннях; змінювати рухи відповідно до форми та музичних фраз.

 Педагог повинен вимагати не тільки засвоєння певного руху, а передовсім якісного, виразного його виконання.

 Цей розділ, як і наступні розділи програми, є наближеним до хореографії. Підібрані вправи збагачують культуру виконання учнів, готують їх до реалізації різних танцювальних форм (на сцені, у залі), сприяють засвоєнню танцювальної лексики.

 

Підготовчі вправи до танців, елементи танців

 Завдання підготовчих вправ – сформувати у дітей необхідні рухові навички для вивчення танців.

 Вправи цього розділу є найважливішими у процесі оволодіння руховою культурою; вони сприяють розвитку вміння керувати своїм тілом, корегують недоліки, допомагають у просторовій організації рухів.

 Процес виконання вправ та елементів танців має бути природним, невимушеним, ненапруженим. Необхідне художнє виконання музики, вербальне пояснення, виразний показ рухів на близькій відстані.              Диференційований підхід можливо здійснювати шляхом виконання однакового завдання невеликою групою або індивідуально з використанням певних етапів, якщо це необхідно.

 Діти повинні вміти підготуватися до руху, відчути момент його початку. Ні в якому разі не можна вивчати рухи без музичного супроводу, під рахунок. Як зазначає  С. Руднова, “музичний рух завжди є засобом для втілення музично-звукового образу”.

 

                                                          Танці

 У розділ включено нескладні бальні, дитячі та народні танці, які можна виконувати як усім класом, так і окремими парами. Це дає педагогові можливість добирати необхідні матеріали залежно від конкретних навчальних завдань.

 Під час виконання танців важливо надавати дітям можливість творчо самовиразитися: підтримувати творчу самостійність, заохочувати їх до фантазування, що в цілому сприяє розвитку артистичності учнів.

 Необхідно виробити у дітей активну реакцію на музику, вміння емоційно, образно відтворити в рухах настрій, почуття, розвиток сюжетної лінії.

 

Рухливі музично-ритмічні та пісенно-мовні ігри

 Розділ спрямований на розвиток слухового сприймання, мовлення, мислення та формування вольових якостей.

 Головна мета – зацікавити дітей  музикою, викликати бажання створити за допомогою руху співзвучні музиці образи, виховувати відчуття ритму. Доцільно інсценізувати ігрові пісні, казки, у яких бажано розкрити не лише образ, а й зміст. Адже під впливом ігрової діяльності розвиваються позитивні риси характеру дитини, зокрема активність, ініціативність, кмітливість і рішучість.

 Тривалість кожного розділу програми можна змінювати залежно від теми, мети і завдань уроку.

Важливо так організувати заняття, щоб перехід від одного виду діяльності до іншого був логічним і природним.

Плануючи урок ритміки, необхідно враховувати чотири головні напрямки в роботі:

 1. Основний напрямок – удосконалення сприймання музичного мистецтва через усвідомлення його драматургії; виховання у дітей здатності тонко відчувати музику, вміння передавати за допомогою жестів і рухів стиль твору певної епохи, часу.
 2. Формування просторової орієнтації, розвиток просторового мислення та уяви.
 3. Удосконалення навичок основних рухів.
 4. Навчання елементів танцю (народно-характерного, бального, сучасного та ін.); виконання творчих завдань із використанням знайомих танцювальних «па», підбиранням пластики, жестикуляції відповідно до характеру музичного твору.

Слід пам’ятати, що головне завдання педагога – залучити учнів до чудового світу музики й танцю, позитивно вплинути на емоційний стан дитини.

 

 

 

                                                                    1 клас

 (34 год., 1 год. на тиждень)

 

№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

І.

Вступне заняття (1 год.)

 Що таке «Ритміка». Поняття про ритм.

 

 

Знати, що таке «Ритміка» і ритм.

Передавати оплесками нескладний ритмічний малюнок.

Відчувати в музиці, рухах і мові ритмічну виразність.

ІІ.

Спеціальні ритмічні вправи (5 год.)

 

1.

Ритмічне ходіння навшпиньки із зупинками.

Ритмічно ходити навшпиньки із зупинками.

2.

 Розминка.Ходіння із заплющеними очима (1-2хв.).

Ходити із заплющеними очима (1-2хв.).

3.

«Марш з прапорцями»

Ритмічно виконувати рухи з предметами (прапорцями).

4.

Розміщення на площині: перешиковування з колони у коло, у шеренгу, ланцюжок, «равлик».

Орієнтуватися на площині, координувати свої рухи з музичним супроводом.

Перешиковуватися з колони в коло, шеренгу, ланцюжок, «равлик».

ІІІ.

Ритміко-гімнастичні вправи (6 год.)

 

1.

Позиції рук: підготовча, І, ІІ, ІІІ.

Знати позиції рук (І, ІІ,І ІІ) і ніг (І, ІІ).

2.

Позиції ніг: І, ІІ.

3.

Демі-пліє (напівприсідання) за І, ІІ позиціями ніг.

Виконувати вправи класичного екзерсису: демі-пліє (за І, ІІ п.), релеве (за І, ІІ п.).

4.

Релеве (піднімання на напівпальцях) за І, ІІ п.

5.

Уклін (для дівчат, хлопців).

Правильно виконувати уклін (для дівчат, хлопців).

6.

«Чебурашка» – напівприсідання на правій нозі з нахилом праворуч, правим ліктем торкнутися до правого коліна; те саме – ліворуч.

Ритмічно виконувати напівприсідання із відповідними нахилами тулуба.

7.

Вправи на релаксацію м’зового тонусу:

– піднімати і опускати плечі;

– розслаблено нахиляти тулуб.

Вміти розслабляти м’язи шиї та тулуба.

 

IV.

Підготовчі вправи до танців, елементи танців (6год.)

 

1.

Потрійне притупування з напівобертом.

Ритмічно виконувати потрійне притупування з напівобертом.

2.

Простий танцювальний крок.

Ритмічно виконувати простий танцювальний крок.

3.

Крок з притупуванням на місці, укрнар. мел.

Ритмічно крокувати з притупуванням на місці.

4.

Вправи для передачі ритмічного малюнка мелодії,  латв. нар. мел.

Передавати відповідними рухами, оплесками ритмічний малюнок мелодії.

V.

Танці (12год.)

 

 

1.

 

 

2.

«Ми маленькі дітлахи», сучасна музика.

 

«Новорічний хоровод».

Вміти орієнтуватися в просторі, зберігати потрібну відстань одне від одного, ритмічно і виразно рухатися, створюючи певний музично-художній образ.

Виразно виконувати танцювальні рухи відповідно до характеру музики.

3.

«Полька», фінська, українська музика.

Самостійно орієнтуватися в просторі і переходити з кружляння в парі у велике коло (і навпаки); рухатися вільно, ритмічно.

Вчасно змінювати рухи, відповідно до змін у музичному супроводі.

4.

«Черевички», українська музика.

VІ.

Рухливі музично-ритмічні та пісенно-мовні ігри (4 год.)

 

1.

«У жирафа», дитяча пісня.

Вміти сприймати та передавати через рух музично-ігровий образ, його характер. Ритмічно, виразно виконувати рухи зі співом, змінюючи їх відповідно до тексту, динамічних та регістрових змін музики.

Вчасно реагувати зміною рухів на зміни у музичному супроводі.

2.

«Мишка-хохоша», дитяча пісня.

3.

«Гра з м’ячем», дитяча пісня.

4.

«Перстень», укр. нар. мел., обр. В. Верховинця.

5.

«Гра з прапорцями», укр. нар. мел.

Ритмічно виконувати певні рухи з предметами (прапорцями), самостійно змінювати рухи відповідно до змін у музичному супроводі.

6.

«Ворони і горобці»,дитяча пісня.

Виконувати певні рухи; реагувати рухом на динамічні та регістрові зміни музики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до умінь та навичок дітей в кінці навчального року

 

 

                                                             1-ий клас:

 

 

 

 • знати танцювальні позиції;
 • знати, як виражальні засоби музики впливають на ритмічну структуру танцювального руху;
 • визначати темп і характер музики, що супроводжує танцювальні рухи;
 • орієнтуватися на площині, координувати свої рухи з музичним супроводом;
 • вміти ходити по діагоналі, по колу, розходитися парами;
 • перешиковуватися з колони в коло, шеренгу, ланцюжок, «равлик»;
 • ходити приставним кроком уперед і назад із заплющеними очима;
 • під час ходіння і бігу вміти на певний музичний акцент виконувати рухи руками, повороти, зупинки;
 • координувати свою мову із ритмічними рухами;
 • позначати сильну долю такту маховими та коловими рухами;
 • виконувати танцювальний крок з носка (па марше);
 • передавати образно-ігрові дії відповідно до музики і змісту пісні;
 • імпровізувати рухи, що передають образ тварин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Календарно-тематичне планування

                                                               1 клас

 

урока

Дата

Назва теми

Кіл-ть

Год.

1

 

Що таке  «Ритміка»? Основні поняття про ритм.

1

2

 

Ритмічне ходіння навшпиньки із зупинками.

1

3

 

Розминка.Ходіння із заплющеними очима (1-2хв.).

1

4

 

«Марш з прапорцями»

1

5-6

 

Розміщення на площині: перешиковування з колони у коло, у шеренгу, ланцюжок, «равлик».

2

7

 

Позиції рук: підготовча, І, ІІ, ІІІ.

1

8

 

Позиції ніг: І, ІІ.

1

9

 

 Демі-пліє (напівприсідання) за І, ІІ позиціями ніг.

1

10

 

Релеве (піднімання на напівпальцях) за І, ІІ п. Уклін (для дівчат, хлопців).

1

11

 

«Чебурашка» – напівприсідання на правій нозі з нахилом праворуч, правим ліктем торкнутися до правого коліна; те саме – ліворуч.

1

12

 

Вправи на релаксацію м’зового тонусу:

– піднімати і опускати плечі;

– розслаблено нахиляти тулуб…

1

13

 

Потрійне притупування з напівобертом.

1

14

 

Простий танцювальний крок.

1

15

 

Крок з притупуванням на місці, укрнар. мел.

1

16-18

 

Вправи для передачі ритмічного малюнка мелодії,  латв. нар. мел.

3

19-21

 

«Ми маленькі дітлахи», сучасна музика

 

3

22-24

 

«Новорічний хоровод».

3

25-27

 

«Полька», фінська, українська музика.

3

28-30

 

«Черевички», українська музика.

3

31

 

«У жирафа», дитяча пісня.

«Мишка-хохоша», дитяча пісня.

1

32

 

«Гра з м’ячем», дитяча пісня.

«Перстень», укр. нар. мел., обр. В. Верховинця.

1

33

 

«Гра з прапорцями», укр. нар. Мел.

1

34

 

«Ворони і горобці»,дитяча пісня.

1

 

 

Всього

34

 

 

 

 

 

      1.Початок зайняття.

Учні знайомляться з предметом " Ритміка".

Бесіда про цілі і завдання, правила поведінки на уроках ритміки, про форму одягу для зайняття.

2.Основи хореографії .

-Уклін

- Ті, що навчаються знайомляться з наступними поняттями:

           - позиції ніг;

           - позиції рук; 

           - позиції в парі.

           - точки класу;

      Для орієнтації краще всього використати схему, прийняту А.Я.Вагановой. Це - квадрат, який умовно ділить зал на вісім рівних трикутників. Ц - положення учня, точки 1 - 8, розташовані по ходу годинникової стрілки, - це можливі напрями поворотів корпусу або рухів в просторі.

 

 

 

 

При вивченні елементів бального і народного танцю доцільно познайомити дітей ще з однією схемою - круг, лінія танцю. Рух танцюючих по кругу проти годинникової стрілки називається «по лінії танцю», за годинниковою стрілкою – «проти лінії танцю».

       3.Розминка.

       Проводиться на кожному уроці у вигляді "статистичного танцю" в стилі аеробіки під сучасну і популярну музику, що створює сприятливий емоційний фон і підвищує інтерес до вправ.

       Завдання - розвиток координації, пам'яті і уваги, уміння " читати" рухи, збільшення міри рухливості суглобів і зміцнення м'язового апарату.

 

          Зразкові вправи:

 

 - нахили голови вправо, вліво, вперед, назад, кругові рухи;

 - витягування шиї вперед з одного боку в інший;

 - підйом і опускання плечей (по черзі правого, лівого і синхронно обох);

 - круговий рух плечима вперед і назад по черзі правого і лівого;

 - нахили корпусу вперед, назад, вправо, вліво;

 - повороти корпусу вправо, вліво, кругові рухи;

- рухи рук " хвиля";

            - підйом рук через сторони вгору і опускання вниз;

            - те ж, з обертанням кистей в одну і в інший бік;

            - підйом рук через плечі вгору, вниз, вправо, вліво;

            - робота стегон вправо, вліво, круг, " вісімка", повороти;

            - пружинка на місці по VI позиції;

            - перенесення ваги тіла з однієї ноги на іншу;

            - вправи на розвороти ступнів з VI позиції в I (напівповоротну) по черзі правою і      

              лівою,   потім одночасно двох ступнів;

 

4.Всерозвиваючі рухи.

Загальнорозвиваючі вправи, по лінії танцю і діагональ класу :

 - на півпальцях, на п’ятках;

 - кроки з витягнутого носка;

 - перекати ступні;

 - високо піднімаючи коліна « Чапля»;

 - випади;

 - хід оличчям і спиною;

 - біг з підскоками;

 - галоп обличчям і спиною, в центр і зі зміною ніг.

      Вправи на поліпшення гнучкості:

           - нахили вперед, назад, вбік, кругові рухи;

           - ноги в II вільної позиції, нахили вперед, кисті на підлозі;

           - ноги в VI позиції, нахили вперед, кисті на підлозі;

           - сидячи на підлозі, нахили вправо, вліво, вперед;

           - сидячи на підлозі в парах, нахили вперед;

           - « метелик»;

           - « жаба»;

           - напів шпагат на праву ногу, тулуб прямо, руки вбік;

           - напів шпагат на ліву ногу, тулуб прямо, руки вбік;

           - напів шпагат на праву ногу, руки на пояс, тулуб назад;

           - напів шпагат на ліву ногу, руки на пояс, тулуб назад;

           - « кішечка»; 

           - « рибка».

 

 1. Вивчння рухів до танців.

      Відпрацьовуються різновиди кроків.

1.Танець «Ми маленькі дітлахи».

   - два кроки вправо, два кроки вліво;

   - підскоки;

   - випади вправо, вліво;

   - взмах руками вгорі вправо, вліво;

   - присідання наколіна із оплесками в долоні вгорі;

   - оплески вгорі над головою, на сильну долю;

   - марш на місці і навкруги себе вправо, вліво;

   - руки «полочка».

 

 

 2. Танець «Новорічний хоровод».

    - приставні кроки вперед-назад;

    - приставний крок вперед;

    - марш по колу, приставний крок назад, поворот;

    - підскоки навколо себе вправо, вліво ( впарі);

    - галоп по лінії танцю, руки «човник»;

    - рухи повторюються .

3.Танець «Полька».

    - основний хід польки;

    - галоп з притупом;

    - оберти спиною (впарах);

    - «долоньки»;

    - приставні кроки;

    - побудова колони (по двоє, впарах);

    - побудова «змійки»;

    - побудова кола;

    - побудова півкола;

    - побудова ліній.

4.Танець «Черевички».

    - марш

    - колона;

    - 2 колони;

    - «каблучок»;

    - руки «полочка», на поясі;

    - побудова ліній;

    - колупалочка з притупом;

    - присідання з нахилом тулуба вправо, вліво;

    - галоп з виведенням ноги вбік на каблучок;

    - плескання в долоні муз.\роз. 2\4;

    - присідання в повороті навколо себе вправо, вліво;

    - взмах руками вправо, вліво «гілочки».

 

 

6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДБОРУ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

   - дитячі пісні з мультфільмів (ремікси, оригінали і мінусовки);

   - популярні дитячі пісні.

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Планування
Додано
20 лютого 2019
Переглядів
3571
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку