Розгорнуте календарно-тематичне планування з фізики для 10 класу на 2023-2024 н.р

Про матеріал

Розгорнуте календарно-тематичне планування з фізики для 10 класу. Підручник: Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ [ В. Г. Бар'яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О.О.Кірюхіна]; за ред. В. Г. Бар'яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2018. – 272 с. : іл.Прописане домашнє завдання (параграфи, інтерактивні вправи та посилання на дист. навч).Стане в пригоді педагогам, які ведуть електронні журнали (домашні завдання та теми можна копіювати та вставляти,а також змінювати).

Перегляд файлу

 

Календарно – тематичне планування з фізики 10 клас.

3год. на тиждень.(105год)

Навчальна програма з фізики (рівень стандарту) для 10 класу  загальноосвітніх шкіл авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М., затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Підручник: Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ [ В. Г. Бар'яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О.О.Кірюхіна]; за ред. В. Г. Бар'яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2018. – 272 с. : іл.

Дата

 

Скор дата

Тема уроку

Домашнє завдання

Посилання на дистанційний урок

                                                                          Розділ І.    МЕХАНІКА

                                                                    1. Вступ (2 години)

                   Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

матеріалу

Орієнтовний зміст навчального

 

Знаннєвий компонент Оперує поняттями і термінами про основні етапи розвитку фізики, розрізняє одиниці величин, знає принципи вимірювань.

Діяльнісний компонент Вміє оцінювати похибки (невизначеності) прямих і непрямих вимірювань, застосовувати векторні величини, здійснювати перевірку одиниць у отриманих формулах. Ціннісний компонент Усвідомлює необхідність саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів, розуміє важливість природничої освіти та розвитку природничих наук.

Природничі науки та світогляд сучасної людини. Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку. Теорія та експеримент, роль фундаментальних фізичних теорій. Фізичні моделі. Одиниці фізичних величин, Міжнародна система одиниць СІ. Прямі та непрямі вимірювання та похибки (невизначеності) вимірювань. Зв’язки між математикою та фізикою. Скалярні та векторні величини, проекції

1

 

 

Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку. Теорія та експеримент, роль фундаментальних фізичних теорій.

     Вивчити § 1, Вправа №1(2,4)

     Контрольні зап 1-4.с.9

     Ознай.з рубрикою "Фізика і техніка в Україні"

2

 

 

Фізичні моделі. Одиниці фізичних величин, Міжнародна система одиниць СІ. Прямі та непрямі вимірювання та похибки вимірювань.

     §2. №2(2)

     Контрольні зап 1-8.с.16

3

 

 

Зв’язки між математикою та фізикою. Скалярні та векторні величини, проекції векторів.

     Вивчити § 3 Вправа № 3 (3,5)

     Контрольні зап 1-3.с.19

 

 

2. Кінематика (16 годин)

Знаннєвий компонент Оперує основними поняттями механіки, характеристиками різних типів руху та взаємодії тіл, поняттям матеріальної точки як моделі реального тіла, термінами: механічний рух, система відліку, траєкторія, переміщення, шлях, швидкість рівномірного прямолінійного руху, миттєва швидкість, середня швидкість, прискорення, прискорений рух в полі сили тяжіння, період, частота, кутова швидкість, доцентрове прискорення, відносність механічного руху, сила пружності, сили тертя ковзання та спокою, сила опору при русі тіла в суцільному середовищі, сила тяжіння, момент сили, умови рівноваги, механічна робота різних сил, імпульс, консервативні (потенціальні) сили, кінетична та потенціальна енергії, нульовий рівень потенціальної енергії. Визначає умови, за яких виконуються закони збереження в механіці. Розрізняє види коливань (вільні, згасаючи, вимушені, авто-) в різних коливальних системах. Діяльнісний компонент Розв’язує задачі на використання формул прямолінійного рівномірного та рівноприскореного рухів, рівномірного руху по колу, руху тіла під дією постійної сили тяжіння. Вміє аналізувати та будувати графіки прямолінійного рівноприскореного руху. Вибирає оптимальним чином систему відліку для розв’язання конкретних задач, вміє здійснити перехід з однієї системи відліку до іншої. Володіє найпростішими методами експериментального дослідження руху тіл. Вміє застосовувати закони динаміки Ньютона, формули сил, алгоритм розв’язання задач динаміки, закони збереження в механіці, умови рівноваги тіл, знаходити характеристики коливань найпростіших коливальних систем та встановлювати зв‘язок між ними. Розуміє фізичну природу виникнення та поширення хвиль. Ціннісний компонент Виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні результати застосування знань з механіки для розв’язання основної задачі механіки в реальних життєвих ситуаціях; оцінює важливість законів збереження як найбільш загальних законів природи, що стосуються будь-яких явищ

4

 

 

Основна задача механіки. Основні поняття кінематики: простір і час, механічний рух, його відносність, система відліку, способи опису руху, траєкторія, шлях, переміщення.

     Вивчити § 4 Вправа № 4 (1,3)

     Контрольні зап 1-9.с.25

5

 

 

Швидкість Середня швидкість і середня шляхова швидкість. Поняття про миттєву швидкість руху.

     Вивчити § 5, Вправа № 5 (3,4,5)

     Контрольні зап 1-6.с.31

 

6

 

 

 

Закони додавання переміщень і швидкостей.

     §5, Контрольні зап 1-6.с.31

7

 

 

 

Розв'язування задач на визначення швидкості руху

     §4-5 Контрольні зап 1-6.с.31

     Ознай.з рубрикою "Фізика і техніка в Україні"

 

8

 

 

 

Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла і пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху.

     Вивчити § 6, Вправа № 6 (2,4)

     Контрольні зап 1-7.с.38

9

 

 

Розв'язування задач на визначення швидкості та прискорення руху.

     §6,впр6(3)

     Контрольні зап 1-7.с.38

10

 

 

Лабораторна робота№1 Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху

     §6 повт.с.52

     Закінч. оформл. звіту лаб.роб №1

 

     https://www.youtube.com/watch?v=BeMgzdpAE9A

 

 

     https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park/latest/energy-skate-park_uk.html

 

 

11

 

 

 

Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.

     Вивчити § 7. Контрольні зап 1-6.с.46

     Вправа №7 (3,4,5)

 

12

 

 

 

 

 

Криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння

     §7 Контрольні зап 1-6.с.46

 

Дата

 

Скор дата

 

Тема уроку

Домашнє

завдання

Посилання на дистанційний урок

13

 

 

Розв’язування задач на тему «Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння»

     §7впр7

     Контрольні зап 1-6.с.46

14

 

 

 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання та обертова частота

     §8.Зап 1-6.с.51 №8(2;4) 

     Контрольні зап 1-5.с.59

     Експерем.завд - за баж

15

 

 

Розв’язування задач на тему «Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання та обертова частота»

     Впр8(6) Контрольні зап 1-5.с.59

16

 

 

 

Лабораторна робота № 2. Дослідження руху тіла по колу

     §8 повт

     https://youtu.be/9emQCpSTrY0?si=zzQN-UT3R6YGwceo

 

     https://www.youtube.com/watch?v=Bl86spnaMNY

17

 

 

 

 Розв’язування задач Підготовка до контрольної роботи.

     §3-8 повт

     Завд для самоперевірки ст.55

18

 

 

 

Контрольна робота№1з теми

«Механіка. Частина 1. Кінематика.»

 

Механіка.Частина 2. Динаміка(24год)

19

 

 

Закони динаміки.

Перший закон Ньютона.

Інерціальні системи відліку.

     §9  Контрольні зап 1-5.с.59.

     впр9(3;5).

20

 

 

Інерція та інертність. Сила, маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона

     §10 Контрольні зап 1-5.с.65

     впр10(3;7)

     Ознай.з рубрикою "Фізика і техніка в Україні"

 

21

 

 

 

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість.

     §11 Контрольні зап 1-9.с.71

     впр11(4;6)

 

22

 

 

Розв’язування задач на тему «Закони динаміки. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість»

     §9-11повт

Впр10(9),11(7)

 

23

 

 

Сила пружності. Вага тіла

     Вивчити  § 12.  Контрольні зап 1-10.с.78

     Вправа №12 (3,4,5)

     Фізика у цифрах

24

 

 

Сила тертя.

     Вивчити  § 13.  Контрольні зап 1-7.с.86

     Вправа №13 (4,5)

25

 

 

Лабораторна робота № 3. Дослідження руху зв’язаних тіл

     §12повт С.115

     Закінч. оформл. звіту лаб.роб №3

     https://www.youtube.com/watch?v=GF-I46vbL9s

26

 

 

Розв’язування задач на тему « Сила пружності. Вага тіла.  Сила тертя.»

     §9-13повт

Впр13(7)

27

 

 

Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили.

     Вивчити  § 14.  Контрольні зап 1-6.с.91

     Вправа №14 (3,4)

28

 

 

Лабораторна робота № 4. Визначення центра мас плоскої фігури.

     §13 повтС.116

Закінч. оформл. звіту лаб.роб №4

 

     https://www.youtube.com/watch?v=ziIx16gi-hw

29

 

 

Механічна робота та потужність. Механічна енергія. Кінетична  енергія.

     Вивчити  § 15.  Контрольні зап 1-6.с.96

     Вправа №15 (2,3,5)

     Ознай.з рубрикою "Фізика і техніка в Україні"

30

 

 

Потенціальна енергія. Закон збереження енергії.

     Вивчити  § 16.  Контрольні зап 1-6.с.103

     Вправа №16 (3,5)

31

 

 

 

Розв’язування задач на тему  « Момент сили. Енергія. Робота. Потужність

     §15-16повт

Впр15-16

32

 

 

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Пружне і непружне зіткнення

     Вивчити  § 17. Контрольні зап 1-7.с.110

     Вправа №17 (2,3).

33

 

 

Розв’язування задач на тему «Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Пружне і непружне зіткнення»

§17

Виконати експериментальне завдання с 110. Описати

 

34

 

 

 

Рух рідини та газу. Підіймальна сила крила

     Вивчити  § 18. Контрольні зап 1-4.с.113

     Вправа №18 (2,3) Виконати експериментальне завдання 2

     Ознай.з рубрикою Фізика у цифрах.

35

 

 

 Підготовка до контрольної роботи

     Повторити§9-18

     Завд для самоперевірки ст118

36

 

 

Контрольна робота№ 2з теми «Механіка. Частина2.Динаміка.»

 

     Підгот. до захисту навчальних проектів

                           Механіка.Частина3. Механічні коливання та хвилі.

37

 

 

Види механічних коливань

     Вивчити  § 19.  Контрольні зап 1-8.с.124

     Вправа №19 (1,2,3)

     https://www.youtube.com/watch?v=FoNFQf9k-UI

38

 

 

Математичний та пружинний маятники. Енергія коливань

     Вивчити § 20. Контрольні зап 1-6.с.130

     Вправа №20 (5)

     https://www.youtube.com/watch?v=ZvbFswrlgvU

39

 

 

Розв’язування задач на тему «Математичний та пружинний маятники. Енергія коливань»

     Впр19-20 (6)

https://www.youtube.com/watch?v=ZvbFswrlgvU

40

 

 

Резонанс

 

     Вивчити  § 21.  Контрольні зап 1-3.с.133

     Вправа №21 (2,3,)

https://www.youtube.com/watch?v=BX8sjKMCfpA

41

 

 

Механічні хвилі

 

     Вивчити  § 22.  Контрольні зап 1-10.с.139

     Вправа №22 (2,3)

     Ознай.з рубрикою "Фізика і техніка в Україні"

     https://www.youtube.com/watch?v=dNP2aa5mhdk

42

 

 

Звукові хвилі

 

     Вивчити  § 23.  Контрольні зап 1-7.с.145

     Вправа №23 (2,3)

     https://www.youtube.com/watch?v=v360pHWM-rk

43

 

 

Розв’язування задач на тему «Резонанс Механічні хвилі. Звукові хвилі»

     Впр22-23

     https://www.youtube.com/watch?v=2SQ7FXWMTUo

44

 

 

Лабораторна робота №5 «Дослідження коливань нітяного маятника, вимірювання прискорення вільного падіння

С.146. Закінч. оформл. звіту лаб.роб №5

     §19-20повт

     https://www.youtube.com/watch?v=q910O06kLcU

45

 

 

 Підготовка до контрольної роботи Розв’язування задач

     §19-23повт

     тести ст148

46

 

 

Контрольна робота№3з теми «Механіка. Частина3.Механічні коливання та хвилі.»

Підгот. до захисту навчальних проектів.

47

 

 

Захист учнівських проектів Енергозберігаючі технології.Закони збереження в природі. Енергія людини.

 

 

 

Дата

Скор.дата

Тема уроку

 

Домашнє

Завдання

Розділ 2. Елементи спеціальної теорії відносності

Знаннєвий компонент Оперує основними поняттями СТВ, відносністю довжини та проміжків часу, розуміє межі застосування законів класичної та релятивістської механіки. Діяльнісний компонент Застосовує постулати СТВ, релятивістський закон додавання швидкостей. Визначає повну та кінетичну енергії тіла в рамках СТВ. Ціннісний компонент Виявляє ставлення та оцінює зміну уявлень про час і простір після створення СТВ.

Передумови виникнення спеціальної теорії відносності (СТВ). Принцип відносності А. Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності. Відносність одночасності подій. Відносність проміжків довжини й часу. Релятивістський закон додавання швидкостей. Повна та кінетична енергія рухомого тіла, енергія спокою. Основні наслідки СТВ та їх експериментальні підтвердження.

48

 

 

Передумови виникнення спеціальної теорії відносності (СТВ). Принцип відносності А. Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності. Відносність одночасності подій. Відносність проміжків довжини й часу. Релятивістський закон додавання швидкостей.

     §24   Контрольні зап 1-7.с.154

     §1-2повт

     впр24(2;5)

     https://www.youtube.com/watch?v=p8ZR0aIdsds

49

 

 

Розв′язування задач на тему «Постулати теорії відносності.Релятивістський закон додавання швидкостей».

     §24повт

впр24(4)

     https://www.youtube.com/watch?v=SUEPpExcmOI

50

 

 

Повна та кінетична енергія рухомого тіла, енергія спокою. Основні наслідки СТВ та їх експериментальні підтвердження.

     §25  Контрольні зап 1-6.с.158

     §3повт

     впр25(2;5)

 

51

 

 

Розв′язування задач на тему «Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності.» Самостійна робота.

     §25повт

впр25(4)

     https://www.youtube.com/watch?v=lU8UIKN6tQI

Розділ3. Молекулярна фізика і термодинаміка .

Частина1. Молекулярна фізика

Знаннєвий компонент Оперує поняттями і термінами: основні положення МКТ; ідеальний газ, тиск газу, газові закони, основне рівняння МКТ, рівняння стану ідеального газу, ізопроцеси, насичена та ненасичена пара, абсолютна та відносна вологість повітря, поверхневий натяг рідини, змочування, капілярні явища, механічна напруга, закон Гука, модуль Юнга, рівновага фаз та фазові переходи, потрійна точка, внутрішня енергія, робота газу, перший закон термодинаміки, адіабатний процес, принцип дії теплових машин, ККД теплового двигуна.

Діяльнісний компонент Розв’язує задачі на застосування основного рівняння МКТ газів, рівняння стану газу та газових законів, на властивості насиченої пари та визначення вологості повітря; на поверхневий натяг рідини, капілярні явища; на застосування закону Гука, першого закону термодинаміки та формул ККД теплових машин. Застосовує перший закон термодинаміки до ізопроцесів у ідеальному газі, до адіабатного процесу. Експериментально вимірює вологість повітря, поверхневий натяг, модуль Юнга, перевіряє газові закони.

Ціннісний компонент Виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні вплив теплових машин на природне середовище, вплив вологості повітря на життєдіяльність людей і технологічні процеси, важливість поверхневих явищ у природі та техніці.

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) будови речовини. Маса та розміри атомів і молекул, стала Авогадро. Ідеальний газ як фізична модель. Тиск газів. Основне рівняння МКТ газів. Температура. Броунівський рух, дифузія. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси. Швидкості руху молекул газу та їхнє (швидкостей) вимірювання. Дослід Штерна. Властивості насиченої та ненасиченої пари. Вологість повітря, її вимірювання. Точка роси. Рівновага фаз та фазові переходи. Будова рідини. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. Тверді тіла (кристалічні та аморфні). Монокристали, полікристали. Анізотропія кристалів. Види деформації твердих тіл. Механічна напруга твердих тіл. Закон Гука, модуль Юнга. Механічні властивості твердих тіл, їх теплове розширення. Рідкі кристали та їх властивості. Основні поняття термодинаміки. Внутрішня енергія. Перший закон термодинаміки. Кількість теплоти та робота в термодинаміці. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в ідеальному газі. Адіабатний процес. Теплові двигуни. Оборотні та необоротні процеси. Другий закон термодинаміки. Цикли теплових машин. Коефіцієнт корисРекомендовані демонстрації 1 Модель броунівського руху. 2 Ізопроцеси в газах. 3 Властивості насиченої пари. 4 Будова психрометра. 5 Кипіння води за зменшеного тиску. 6 Зменшення площі мильної плівки. 7 Капілярні явища. 8 Види деформацій твердих тіл. 9 Теплове розширення твердих тіл. 10 Зміна температури газу під час адіабатного процесу. 11 Моделі різних видів теплових двигунів.

 

52

 

 

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини.

     Вивчити  § 26. Контрольні зап 1-7.с.164

     Вправа №26 (2,5)

     §4.повт

https://www.youtube.com/watch?v=0_XxURae5vs

53

 

 

Розв′язування задач на тему «Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини».

§26повт .,впр26(3)

https://www.youtube.com/watch?v=ltFZE0JhTVk

54

 

 

 Броунівський рух, дифузія. Швидкості руху молекул газу та їхнє (швидкостей) вимірювання.  Дослід Штерна.

     Вивчити  § 27.

     Контрольні зап 1-7.с.170

     Вправа №27(2,3,5)

§5.повт

55

 

 

Властивості газів. Ідеальний газ як фізична модель. Тиск газів. Основне рівняння МКТ газів.

     §28Контрольні зап 1-6.с.174

     §6.повт впр28(4)

56

 

 

Розв′язування задач на тему «Основне рівняння молекулярно –кінетичної теорії ідеального газу».

     §28.повт, впр28(5)

 

57

 

 

Термодинамічна рівновага. Температура. Температурна шкала Кельвіна.

     Вивчити  § 29

     Контрольні зап 1-7.с.179

     Вправа №29 (3,5) §7повт https://www.youtube.com/watch?v=Dh7Q9Kp5v4M

58

 

 

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах.

     Вивчити  § 30. Контрольні зап 1-5.с.185

     Вправа №30 (1,5)  Виконати експериментальне завдання .§8повт.

     https://www.youtube.com/watch?v=yMPZqkb_uu4

59

 

 

Розв′язування задач на тему «Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси».

     §30повт

https://www.youtube.com/watch?v=x2DwkzM4EfQ

60

 

 

Лабораторна робота № 6. «Дослідження ізопроцесів у газі».Тема1 Дослідження ізотермічного процесу»

§9повт

впр29,

     с.212. Закінч. оформл. звіту лаб.роб №6

 

61

 

 

Лабораторна робота № 6. «Дослідження ізопроцесів у газі».Тема2 «Дослідження ізобарного процесу»

§10повт.впр30

 

 

62

 

 

Контрольна робота№4з теми «Молекулярна фізика»

     §26-30повт

63

 

 

Пароутворення та конденсація.  Властивості насиченої та ненасиченої пари. Кипіння

     https://www.youtube.com/watch?v=vV5LYWiTXZM

     §31.Контрольні зап 1-10.с.191

     §13.повт

     Вправа №31 (4,5)

     Виконати експериментальне завдання с.191

64

 

 

Вологість повітря, її вимірювання. Точка роси. Рівновага фаз та фазові переходи.

     §32.Контрольні зап 1-4.с.195

     Вправа №32 (3,5)

     Виконати експериментальне завдання с.196

     https://www.youtube.com/watch?v=43z9Qs1PNU4

65

 

 

Розв′язування задач на тему «Вологість повітря. Точка роси».

§31-32повт.

66

 

 

Будова рідини. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.

     §33Контрольні зап 1-9.с.201

     Вправа №33 (1,5) 

     §15-16.повт

     Виконати експериментальне завдання с 202.

https://www.youtube.com/watch?v=8UD5Yv9Yr1w

67

 

 

Розв′язування задач на тему «Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища».

§33повт .впр33(3)

https://www.youtube.com/watch?v=6RkYAstsxco

68

 

 

Лабораторна робота № 7. «Вимірювання відносної вологості повітря».

§32.повт

 Закінч. оформл. звіту лаб.роб №7

 

https://www.youtube.com/watch?v=cozWjIei7co

69

 

 

Лабораторна робота № 8. «Визначення поверхневого натягу рідини».

§33повт

70

 

 

Тверді тіла (кристалічні та аморфні). Монокристали, полікристали. Анізотропія кристалів .Рідкі кристали та їх властивості.

     §34 Контрольні зап 1-6.с.205

     впр34(3)

     Ознай.з рубрикою "Фізика і техніка в Україні"

     §17повт

 

71

 

 

Види деформації твердих тіл. Механічна напруга твердих тіл. Закон Гука, модуль Юнга. Механічні властивості твердих тіл, їх теплове розширення.

     Вивчити § 35 Контрольні зап 1-7.с.211

     Вправа № 35 (4,6)

     §18повт

72

 

 

Розв′язування задач на тему «Механічні властивості твердих тіл Механічна напруга твердих тіл. Закон Гука, модуль Юнга».

С.214 осн.ф-ли,твердження.

73

 

 

Контрольна робота№5 з теми «Молекулярна фізика»

С.215. завд для самоперевірки.

 

Розділ ІІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка

Частина2 Основи термодинаміки

74

 

 

Основні поняття термодинаміки. Внутрішня енергія. Два способи зміни внутрішньої енергії.

     §36.Контрольні зап 1-8.с.220

     Впр36(3)

     §21повт

     https://www.youtube.com/watch?v=72JzFu4ojdM

 

75

 

 

Розв′язування задач на тему «Внутрішня енергія».

     §36повт

     Впр36(4)

https://www.youtube.com/watch?v=Xxj93kGktpc

 

76

 

 

 Кількість теплоти та робота в термодинаміці.

     §36-37 Контрольні зап 1-4.с.223

     Вправа №37 (4) 

     §22повт

 

77

 

 

Розв′язування задач на тему «Кількість теплоти та робота в термодинаміці. »

     §36-37повт

     впр37 (2;5)

     https://www.youtube.com/watch?v=diCwuRdEGoA

78

 

 

Перший закон термодинаміки.

Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в ідеальному газі. Адіабатний процес.

     §38  Контрольні зап 1-6.с.227

     Вправа №38 (3,6)  

     §23.повт

https://www.youtube.com/watch?v=RdQNxgYCHEs

79

 

 

Розв′язування задач на тему «Перший закон термодинаміки»

§38повт

впр38 (2;5)

https://www.youtube.com/watch?v=9k9Vnu9JX-o

80

 

 

Теплові двигуни. Оборотні та необоротні процеси. Другий закон термодинаміки. Цикли теплових машин. Коефіцієнт корисної дії теплових машин. Цикл Карно. Принцип дії холодильної машини.

     §39  Контрольні зап 1-8.с.234

     Вправа №39 (1,4)  

 

повт §24-25 

https://www.youtube.com/watch?v=KNedhgKNoa8

81

 

 

Розв′язування задач на тему «Коефіцієнт корисної дії теплових машин».

§39повт

С235. Осн. Ф-ли,твердж.

Завд для самоперевірки

82

 

 

Контрольна робота№6 з теми «Основи термодинаміки».

Підготувати захист проекту

83

 

 

Захист навчальних проектів на тему «Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування» ,«Холодильні машини та кондиціонери»

Підготувати захист проекту

84

 

 

Захист навчальних проектів на тему «Унікальні властивості води» «Рідки кристали» «Наноматеріали»

§26-30повт

Розділ4. Електричне поле.

Знаннєвий компонент Оперує основними поняттями: електричне поле, напруженість, принцип суперпозиції, силові лінії, диполь, діелектрична проникність, потенціал, електроємність конденсатора, енергія електричного поля. Діяльнісний компонент Розв’язує задачі на застосування принципу суперпозиції, силових ліній; знаходить напруженість і потенціал електростатичного поля кількох зарядів, а також заряджених провідників симетричної форми. Визначає електроємність конденсатора та батареї конденсаторів за різних типів з’єднань конденсаторів; енергію зарядженого конденсатора, енергію електричного поля. Ціннісний компонент Оцінює на якісному рівні вплив електричного поля на життєдіяльність людей, небезпеку джерел високої напруги, розуміє важливість заземлення в побуті

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Точковий заряд як електричний аналог матеріальної точки. Електричне поле точкових зарядів. Принцип суперпозиції, електричне поле системи зарядів. Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Поняття про диполь. Діелектрична проникність речовини. Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі. Потенціальний характер електростатичного поля. Потенціал. Різниця потенціалів. Еквіпотенціальні поверхні. Зв’язок напруженості однорідного електричного поля з різницею потенціалів. Вимірювання елементарного електричного заряду. Дослід Міллікена. Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Види конденсаторів. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електричного поля. Рекомендовані демонстрації 1 Взаємодія заряджених тіл. 2 Силові лінії електричного поля. 3 Електростатичний захист. 4 Будова та дія конденсаторів різних типів. 5 Енергія зарядженого конденсатора

85

 

 

Абетка електростатики  Вимірювання елементарного електричного заряду. Дослід Міллікена.

     §40. Контрольні зап 1-11.с.240

 

86

 

 

Розв′язування задач на тему «Абетка електростатики ».

§40повт

впр40 (2;4)

87

 

 

Електричне поле. Напруженість  електрич-ного поля. Силові лінії електричного поля. Точковий заряд як електричний аналог матеріальної точки. Електричне поле точкових зарядів. Принцип суперпозиції, електричне поле системи зарядів.

     §41 Контрольні зап 1-7.с.244

     Впр41 (2;5)

88

 

 

Розв′язування задач на тему «Електричне поле. Напруженість електричного поля.».

 

§41повт. Впр41 (2;6)

 

89

 

 

Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі.

Потенціальний характер електростатичного поля. Потенціал. Різниця потенціалів. Еквіпотенціальні поверхні. Зв’язок напруженості однорідного електричного поля з різницею потенціалів.

     §42. Контрольні зап 1-8.с.249

     Ознай.з рубрикою "Фізика і техніка в Україні"

     Виконати експериментальне завдання с.250

 

90

 

 

Розв′язування задач на тему «Робота при переміщенні заряду . Потенціал. Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості однорідного електричного поля з різницею потенціалів».

 

§42повт

впр42 (2;5)

91

 

 

Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Поняття про диполь. Діелектрична проникність речовини.

      §43 Контрольні зап 1-9.с.256

      Вправа №43 (7,5)  

 

 

92

 

 

Розв′язування задач на тему «Провідники та діелектрики в електростатичному полі.  Діелектрична проникність речовини.».

§43повт

впр43 (2;6)

93

 

 

Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Види конденсаторів. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електричного поля.

     §44  Контрольні зап 1-9.с.261

     Вправа №44 (3,5) 

 

94

 

 

Розв′язування задач на тему «Електроємність.  Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електричного поля».

§44повт

Вправа №44 (7,9)

     Ознай.з рубрикою "Фізика і техніка в Україні"с.262

 

95

 

 

Лабораторна робота № 9. «Вимірювання енергії зарядженого конденсатора».

§44повт

С.263.повт осн ф-ли ,твердження

 96

 

 

Контрольна робота№7 з теми «Електричне поле».

Підготувати захист проекту

97

 

 

Захист навчальних проектів  на тему «Електризація тіл тертям», «Електрика в живій природі» «Електрика в житті рослин»

Повт консп.

Підгот. до захисту навчальних проектів

Узагальнювальні заняття(4)

98

 

 

Повторення розділу  «Механіка»

§4-23повт

 

99

 

 

Повторення теми  «Елементи теорії відносності»

§24-25повт

 

100

 

 

Повторення теми  «Молекулярна фізика і термодинаміка»

§26-39повт

 

101

 

 

Повторення теми  «Електричне поле»

§40-44повт

 

102

105

 

 

Резерв

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Планування
Додано
15 листопада 2023
Переглядів
1126
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку