7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

Розробка "Використання ІКТ на уроках фізики"

Про матеріал
Розробка "Використання ІКТ на уроках фізики", що містить загальні рекомендації по використанню програмного забезпечення для підготовки уроків і позакласних заходів з використанням ІКТ
Перегляд файлу

 

 

 «Використання ІКТ на уроках фізики»

 

Підготував Моринець Ю.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст.

1. Вступ.            3

2. Розділ І.            

      2.1 Розкриття сутності поняття.       7

      2.2 Використання ІКТ на уроках фізики.      

3. Розділ ІІ.

       3.1 Використання проблеми в рамках  навчального предмету.         20

3.2 Загальні рекомендації по використанню прог-           26

рамного забезпечення для підготовки уроків і позакласних

 заходів з використанням ІКТ.      

 

4. Висновки.                  28

5. Список використаної літератури.              29

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Вступ.

«Для вирішення завдання розвитку творчих здібностей школярів при навчанні фізиці необхідно перш за все знати особливості творчого процесу в розвитку цієї науки і її технічного застосування».

В.Г.Разумовський

Характерна ознака освіти сьогодення - постійне вдосконалення навчально-виховного процесу разом з розвитком суспільства і створенням єдиної системи неперервної освіти. Реформація школи направлена на те, щоб привести зміст освіти у відповідність з сучасним рівнем наукового знання, підвищити ефективність всієї навчально-виховної роботи і підготувати що вчаться до праці в умовах прискорення НТП, авангардні рубежі якого визначені як електронізація народного господарства, комплексна автоматизація, прискорений розвиток атомної енергетики, безвідходної технології. Електроніка і обчислювальна техніка стають компонентами змісту навчання фізиці і математиці, засобами оптимізації і підвищення ефективності навчального процесу, а також сприяють реалізації багатьох принципів розвиваючого навчання.

Чи потрібний комп'ютер та ІКТ на уроках фізики? Яка  роль ІКТ на уроках фізики?  Застосування їх принесе користь або шкоду? На ці питання продовжуються спори педагогів, психологів і медиків. Комп'ютеризація йде такими темпами, що опісля декілька років комп'ютери будуть звичайнісінькими  помічниками в будь-якій школі. Тому саме зараз необхідно розробляти методичні рекомендації по застосуванню комп'ютера на уроках, обгрунтування по міждисциплінарній взаємодії. Насамперед, необхідно створити електронні учбові програми, які повинні відповідати шкільній програмі, і методичні посібники з їх використання, електронні підручники, задачники, репетитори із зручним і зрозумілим для кожного інтерфейсом. Багато що з перерахованого вже видане і навіть направлене в школи, тепер залишається все це освоїти і навчити педагогів різних предметів застосовувати електронні навчальні посібники на своїх уроках.

Стан сучасної освіти тенденції розвитку суспільства вимагають нових системно організованих підходів до розвитку освітнього середовища. Для досягнення успіху у XXI ст. вже недостатньо академічних знань і уміння критично мислити, а необхідна деяка технічна кваліфікація, тому багато учнів прагнуть заздалегідь отримати навики в області інформаційних технологій і забезпечити собі цим успішну кар'єру.

Давно доведено, що учні по-різному освоюють нові знання. Раніше викладачам важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи дістали можливість подавати нову інформацію так, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня.

Загальновідомо, що інформаційні технології можуть зробити процес навчання більш цікавим, таким, що відповідає реаліям сьогоднішнього дня. Одним з переваг застосування комп'ютера у навчанні є підвищення мотивації навчання. Не лише новизна роботи з комп'ютером, яка сама по собі нерідко сприяє підвищенню інтересу до навчання, але і можливість регулювання розв’язання учбових завдань за рівнем складності, заохочуючи знаходити учнів правильні рішення, позитивно позначаються на мотивації навчання. Що ж до цікавості як джерела мотивації навчання, то можливості інформаційних технологій тут справді невичерпні, і основне завдання, яке вже сьогодні набуло великої актуальності, полягає в тому щоб цікавість не стала переважаючим чинником у використанні комп'ютера, не затуляла власне учбові цілі.

Актуальність проблеми: Використання інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) в учбовому процесі і в позаурочній діяльності є актуальною проблемою сучасної шкільної освіти. Сьогодні необхідно, аби кожен вчитель по будь-якій шкільній дисципліні (фізиці, ОБЖ, біології, географії, іноземній мові, історії, літературі математиці, російській мові, фізиці, хімії .) міг підготувати і провести урок з використанням ІКТ. Такий урок наочний, барвистий, інформативний, інтерактивний, економить час вчителя і учня. Він дозволяє учневі працювати в своєму темпі, а вчителеві дає можливість оперативно проконтролювати і оцінити результати вчення.

Стрімкий перехід сучасного суспільства до ери глобальної комп’ютеризації не може не викликати змін у викладанні навчальних предметів, в тому числі фізики. Сучасний світ вимагає від сучасної молоді вміння користуватись комп’ютерною технікою,  володіти певними знаннями новітніх інформаційних технологій і застосовувати їх у різних сферах життєдіяльності. Досить актуальне упровадження нових технологій у навчальний процес сприяє всебічному розвитку особистості, активізує навчальну діяльність учнів, сприяє творчому зросту дитини.

У сучасному інформаційному просторі стали актуальними поняття “інформаційно - комунікативні технології ”, “медіаграмотність”, “медіаосвіта”, “мультимедія”.Інформаційне суспільство з активним упровадженням мультимедіа в повсякденну реальність вимагає від системи освіти перебудови методів та форм навчання, які дозволять учневі гнучко адаптуватися до умов життя, що змінюються, володіти високим рівнем толерантності,пристосовувати отриманий наратив до власного життєвого простору.

 • Використання ІКТ розширює інтерпретаційне поле вивчення предмету: отримання інформації з різноманітних джерел, аналіз інформації, символічне кодування та розкодування інформації, створення власного конструкту на основі отриманої інформації, культурні зразки;
 • поєднання традиційних джерел інформації та нетрадиційних;
 • новий рівень освоєння навчального матеріалу, що пов'язане з використанням зорової та адитивної наочності.

Об’єкт дослідження: інформаційно-комунікаційні технології на уроках фізики.

Предмет дослідження використання ІКТ на уроках фізики.

Мета дослідження: з’ясувати місце і роль інформаційно-комунікаційних технологій в процесі викладання фізики в школі; дослідити використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики; підвищення ефективності навчання фізики старшокласників, пошук і створення системи методів та форм роботи, що формують в учнів здатність самостійно отримувати знання і головне мати бажання застосовувати отримані знання у своєму житті.

Завдання: Розвивати творчі здібності школярів, уміння аналізувати, моделювати, прогнозувати, творчо мислити. Підвищувати інтерес до вивчення фізики. Удосконалювати практичні навики учнів в роботі на ПК. Сформувати уміння учнів отримувати знання самостійно, працюючи з навчальними програмами на комп'ютері. Здійснювати диференційований підхід до учнів при навчанні фізики, використовуючи комп'ютер.

Можна стверджувати, що існує достатня кількість сучасних технологій навчання, які вже довели свою результативність, тож навіщо сушити голову ще й ІКТ? І тут, мабуть, потрібно пригадати, що діти набагато краще засвоюють і пізнають те, що їм цікаво, тобто в учнів має виникнути потреба в інформації або певній діяльності, а комп’ютер сам по собі є потужним мотиваційним поштовхом на сучасному етапі навчання, оскільки всі сфери діяльності суспільства комп’ютеризовані.

2. Розділ І.

 2.1 Розкриття сутності поняття.

Почну з теорії. Що таке інформаційні технології й інформаційно-комп’ютерні технології в освіті?

Інформаційні технології – це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються з метою збирання, зберігання, опрацювання, розповсюдження, відображення і використання різноманітних даних задля інтересів і потреб користувачів.

 Інформаційно-комунікаційні технології – це поєднання інформаційних технологій з комунікаційними для вирішення різноманітних задач сучасного освітньо-інформаційного процесу.

 Інформаційно-комунікаційні технології містять якісно нові можливості для навчання і розвитку дитини, а тому потребують перегляд змісту й організації форм навчання .

Процес організації навчання школярів з використанням ІКТ дозволяє:

 • зробити цей процес цікавим, з одного боку, за рахунок новизни і незвичності такої форми роботи для учнів, а з іншого, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп’ютерів;
 • ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів вільно здійснювати пошук необхідного школярам навчального матеріалу у віддалених базах даних завдяки використанню засобів телекомунікації, що надалі буде сприяти формуванню в учнів потреби в пошукових діях;
 • індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, самостійно працювати з навчальним матеріалом, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції та формує позитивні навчальні мотиви;
 • самостійно аналізувати і виправляти допущені помилки, коригувати свою діяльність завдяки наявності зворотного зв'язку, в результаті чого удосконалюються навички самоконтролю;
 • здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, публікацій тощо), розвиваючи тим самим у школярів творчу активність .

 

Використання ІКТ розширює інтерпретаційне поле вивчення предмету: отримання інформації з різноманітних джерел, аналіз інформації, культурні зразки; поєднання традиційних джерел інформації та нетрадиційних; новий рівень освоєння навчального матеріалу, що пов'язане з використанням зорової та адитивної наочності.

 Сучасний світ неможливо представити без комп'ютерних технологій, вони досить міцно влаштувалися практично в усіх сферах діяльності людини. Освітній процес не є виключенням.

 Мультимедійні засоби можуть використовуватися практично на всіх етапах уроку: а) під час мотивації як постановка проблеми перед вивченням нового матеріалу; б) у поясненні нового матеріалу як ілюстративний матеріал; в) під час закріплення та узагальнення знань; г) для контролю знань.

 Головним є те, що залучення ІКТ в навчальний процес на любому його етапі сприяє урізноманітненню предметної діяльності учнів, надає можливості для різнобічного саморозвитку особистості дитини, підвищує мотивацію до отриманні якісної освіти.

 Залучення ІКТ приводить до різкого зростання насиченості уроку, його забезпеченості наочністю тощо. ІКТ відкривають нові можливості для створення віртуального простору, в якому стає можливим демонстрування процесів, які в реальності недоступні в умовах класної кімнати.

 Серед величезного різноманіття навчальних мультимедійний засобів найбільш ефективними вважаються:

 • Моделювання реальних об’єктів.
 • Відео демонстрації.
 • Навчальні фільми.
 • Комп’ютерні тренажери.
 • Мультимедійні презентації.

 Автоматизовані навчальні системи моделювання навчальних об’єктів повною мірою реалізують давній принцип методики викладання: краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Вони допомагають у випадках, коли учень повинен засвоїти велику кількість інформації: правила техніки безпеки, біографії вчених. Крім того, автоматизовані навчальні системи інтерактивні, бо дають можливість забезпечити діалоговий режим протягом усього процесу навчання.

 Навчальні фільми відтворюють ті чи інші процеси як у вигляді реальних спеціальних зйомок так і тривимірної комп’ютерної графіки.

 Мультимедійні презентації надзвичайно ефективні при проведенні уроків, лекцій, конференцій, окремих виступів як для вчителя, так і для учнів.

 Відео демонстрації – це, в першу чергу, віртуальна фізична лабораторія. Зрозуміло, що як і усі інші мультимедійні засоби вона не може зовсім замінити справжній «живий» експеримент, але в тих випадках, коли на уроці справжній експеримент неможливий, для безпосереднього спостереження цю недостатність інформації відео демонстрація чудово замінить. Тож віртуальний експеримент є не заміною реальних дослідів, а доповненням до навчального експерименту. До того ж відео демонстрація не являється фрагментом уроку, тож я можу демонструвати, призупиняти, повторювати її неодноразово і в будь-якому порядку з різною метою: і як демонстрацію викладеного матеріалу, і як мотивацію перед вивченням нової теми шляхом створення проблемної ситуації, і для перевірки знань учнів. Нарешті, відео демонстрація не містить готових знань, що є яскравою її відмінністю від навчального відеофільму. Вона є об’єктивним фактом, джерелом інформації для учня. Отже такий метод представлення нового матеріалу є евристичним, учні підводяться до «відкриття», яке роблять самостійно.

 Хочу відмітити й величезне значення ІКТ у ліквідації прогалин в унаочненні викладання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах. Вони характеризуються:

 а) ілюстративністю (за їх допомогою вчитель ілюструє урок, але зміст теми розкриває сам);

 б) фрагментарністю ( вчитель дозовано викладає матеріал, залежно від швидкості сприйняття його учнями);

 в) методичною інваріантністю (використовується на різних етапах уроку з різними цілями);

 г) лаконічністю (ефективно викладається великий об’єм інформації за стислий час);

 д) евристичністю (подання матеріалу в доступній формі для свідомого засвоєння учнями ).

 Використання ППЗ дає можливість:

 • індивідуалізувати й диференціювати процес навчання за рахунок вивчення матеріалу з індивідуальною швидкістю;
 • здійснити контроль зі зворотнім зв’язком, діагностикою помилок і оцінюванням результатів навчальної діяльності;
 • здійснити самоконтроль і самокорегування;
 • здійснити самопідготовку учнів;
 • візуалізувати навчальну інформацію щодо процесів, які вивчаються;
 • провести експеримент в умовах імітації реальності;
 • формувати культуру навчальної діяльності.

Комп’ютерізація в наш час охопила усі сфери діяльності і вже входить в одну із самих консервативних областей – освіту. Інертність системи освіти – якість позитивна, оскільки ставить перешкоду в сфері навчання моді, що швидко минає. Разом з тим ця система повинна відповідати перспективним тенденціям соціального і інтелектуального розвитку суспільства, на даному етапі – повинна сприяти переходу до інформаційного суспільства.

 Сучасні уроки – це уроки, на яких учні повинні проявити: допитливість, незалежність мислення, вміння дискутувати, інтелектуальну активність, компетентність. Так при вивченні у 9 класі теми «Закони постійного струму» розробила декілька типів карток різної складності, при розв’язуванні яких кожен учень зможе реалізувати себе, отримати завдання за своїми можливостями (творчий доробок). При вивченні теми у 9 класі «Електричне поле» поряд із збірниками задач використовую власний посібник, у якому зібрані задачі від найпростіших до задач підвищеної складності.

Використання ІКТ на уроках фізики як складової особистісно орієнтованого навчання.

 На сучасному етапі школа має виховувати творчу особистість, упевнену у своїх силах, здатну до саморозвитку, самовиховання та самоосвіти. Для здійснення цього завдання вчитель повинен бути не тільки носієм інформації, але й педагогом, психологом, здатним здійснювати адекватну психологічну підтримку і корекцію особистості, яка формується в такий непростий період розвитку суспільства.

 Учитель повинен формувати в учнів надію, що вони самі здатні керувати своїм життям, допомогти навчитись приймати рішення, розвинути в собі сильні боки характеру, справлятися зі стресами – усе це є підґрунтям розвитку творчої людини, яка спроможна орієнтуватися у сучасному світі.

 Тому метою діяльності сучасних педагогів має стати пошук і створення системи методів та форм роботи, що формують в учнів здатність самостійно отримувати знання і головне мати бажання застосовувати отримані знання у своєму житті.

 Сьогодні перед педагогічною наукою стоїть проблема, як збільшити зацікавленість учнів у вивченні фізики. Одна з причин втрати зацікавленості – це проведення уроків традиційними методами навчання. Тому протягом всієї педагогічної діяльності постійно працюю над удосконаленням уроку. Що потрібно зробити, щоб кожен урок став цікавим? Від чого відштовхуюсь у системі роботи з вдосконалення уроку?

 Розвиток суспільства вимагає постійного оновлення його інтелектуального та творчого потенціалу. Тому система освіти орієнтується на формування творчої особистості.

 При цьому особистісно-зорієнтоване навчання розглядається як таке, що:

 • забезпечує можливості для здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки;
 • забезпечує розвиток і саморозвиток особистості учня;
 • надає кожному учневі, виходячи з його здібностей, можливість реалізувати себе в навчальній діяльності;
 • створює умови для здійснення принципу варіативності;
 • створює умови для виявлення пізнавальної активності учнів.

 

 Пріоритетними напрямами освітньої політики школи є:

 • створення умов для оволодіння учнів культурними цінностями;
 • розширення сфери загальних соціально-економічних інтересів учнів;
 • формування та розвиток інформаційно-правового простору соціуму. Педагогічна акмеологія на сьогоднішній день є найбільш розвинутим напрямком прикладної акмеологія.

 Фізика як навчальний предмет, що впливає на розвиток розумових здібностей, надає унікальні можливості для формування системного мислення. Фізика має сприйматися як система наукових поглядів на світ, як елемент культури людства. За кожним символом фізичної величини учень має бачити відповідну фізичну властивість, кожний фізичний закон має сприйматись як реальний фізичний зв’язок у природі. Якщо учні не розуміють фізичного змісту величин та законів, тобто не бачать за термінами фізичну реальність, досить швидко, після введення цілої купи фізичних величин, перестають розуміти все, про що їм говорить вчитель. У свідомості учня з’являються два світи: світ давно їм відомий – світ природи і світ малозрозумілих величин і формул – світ фізики. Тому я вважаю доцільним вводити фізичні величини за єдиним планом: повторення того, що таке фізична величина взагалі; встановлення нової для учнів властивості тіла або явища; формула - означення; одиниці вимірювання та спосіб вимірювання; фізичний зміст; застосування. Так, наприклад, при вивченні теми «Тиск твердих тіл і рідин» у 8 класі при закріпленні теми підбираю такі питання, які б розкривали фізичний зміст вивченого матеріалу і були б пов’язані з повсякденним життям.

 Середня загальноосвітня школа є частиною освітньої системи як району, так і області. У своїй діяльності школа керується статутом і нормативними документами органів управління освіти. Діяльність школи здійснюється на основі неухильного дотримання законних прав та інтересів усіх суб'єктів освітньо-виховного процесу. Школа прагне до максимального врахування й задоволення потреб і схильностей учнів, інтересів їхніх батьків, приділяючи при цьому особливу увагу рішенню питань створення комфортних умов для виховання й навчання дітей, оптимізації діяльності педагогічних працівників. Соціальний успіх розуміється як таке освітньо-виховне середовище, в якому учні й учителі одержують можливість максимально повно реалізувати наявний у них творчий потенціал, інтелектуальні можливості, що сприяють успішній соціалізації дитини та її адаптації в мінливих соціально-економічних умовах. Батьки, будучи рівноправними суб'єктами освіти та соціальними партнерами школи, мають можливість одержувати інформацію про успіхи своїх дітей і брати активну участь у створенні й коректуванні індивідуальної освітньої траєкторії своїх дітей.

 Сьогодні кожен вчитель повинен розуміти, що сучасній школі потрібні сучасні методи навчанняДля цього створюються шкільні блоги, з метою налагодження спілкування засобами мережі з колегами, учнями та їхніми батьками; на якому розмістила матеріали для підготовки до контрольних робіт, конспекти уроків, кращі творчі роботи учнів, методичний і додатковий матеріал до уроків фізики і астрономії.

 Застосування ІКТ, конструювання уроків-презентацій надає уроку специфічної новизни, дозволяє за стислий відрізок часу подати великий об’єм матеріалу, але подати його так, щоб учні поглибили, деталізували їх через виникнення нових яскравих образів та асоціацій.

 Мультимедійні презентації поліпшують наочність подачі матеріалу, дозволяють ознайомити учнів з процесами, які небезпечні для здоров’я дітей в реальності. До того ж мультимедійні презентації на 10-15% прискорюють темп уроку.

 Вивчення питання щодо використання ППЗ при вивченні фізики показало доцільність їх впровадження у навчально-виховний процес.

 Використовуючи метод проектів, роботу в групах і парах, можливості Internet, ми розкриваємо творчий потенціал учнів, які отримують мотивацію для особистісного розвитку і творчої самореалізації.

 В умовах формування відкритого інформаційно-освітнього простору ІКТ стають невід’ємним атрибутом навчального процесу. Та все одно, не слід забувати, що жодна комп’ютерна програма не замінить «живе» спілкування на уроці, реальний експеримент і вчителя-предметника.

Комп’ютерізація системи освіти – це не просто «введення» комп’ютерів у традиційний процес навчання, а кардинальна перебудова всієї системи освіти. Змінюється зміст діяльності учителя і учнів, структура і організація навчального процесу, формуються інші методологічні , психологічні, дидактичні основи викладання і навчання. Поки що в наших школах комп’ютерізація носить швидше кількісний характер, системний підхід тільки формується. Ця ситуація виправиться тим швидше, чим швидше сформується ІКТ-компетентність шкільного учителя.

Компонентами ІКТ-компетентності можна вважати готовність:

 • до пошуку і відбору додаткової інформації для навчання з урахуванням можливості мережі Інтернет, розмноження навчальних матеріалів, сканування, цифрового фотографування та відеозапису;
 • до застосування готових мультимедійних розробок з навчальною та виховною метою;
 • до розробки комп’ютерних тестів, системи рейтингового оцінювання знань учнів;
 • до створення баз даних і власних інтернет-ресурсів навчального призначення;
 • до управління навчально-виховним процесом з використанням стандартних і спеціальних програм;
 • до участі у роботі інтернет-конференцій з метою підвищення свого професійного рівня, обміну досвідом;
 • до виготовлення дидактичного комп’ютерного матеріалу.

Комп’ютеризація сфери навчання дає можливість для неперервної освіти населення, змінити процес навчального пізнання шляхом переходу від накопичення знань до діяльності в спеціально організованому навчальному середовищі, індивіалізувати і диференціювати навчання, що особливо важливо в особистістно-орієнтованих педтехнологіях. Інтерактивна діяльність учнів створює умови для розвитку нових у порівнянні з традиційним шкільним навчанням типів мислення альтернативного, евристичного та ін., - приводить до зміни авторитарного стилю навчання на демократичний.

Кількість дітей, що вміють користуватися комп’ютером, стрімко зростає. Але діти знайомі частіше з ігровими комп’ютерними програмами і використовують комп’ютерну техніку для розваг і відпочинку.

Комп’ютер для учнів – не тільки джерело нової навчальної інформації, а й інструмент інтелектуальної діяльності. Робота на комп’ютері може (і повинна) розвивати такі особистісні якості , як рефлективність, критичність до інформації, відповідальність, вміння приймати самостійні рішення., толерантність, креативність та ін.

Комп’ютер для учителя – сучасний засіб розв’язання дидактичних задач організації нових форм розвивального навчання.

Ефективність застосування комп’ютерних технологій прямо залежить від рівня ІКТ-компетентності учителя-предметника і рівня комп’ютерної суб’єктивності (тобто самостійності, творчої активності) учня.

Комп’ютер по своїй суті – педагогічний інструмент в руках грамотного учителя, а не його електронна заміна. Це сучасний, потужний аудіовізуальний технічний засіб навчання (ТЗН) і відноситись до нього належить як до інших ТЗН, тобто, знаходити комп’ютерному матеріалу належне місце і навчальну задачу на уроці в комплексі з іншими засобами навчання, виходячи із змісту і задач самого уроку, а не навпаки – будувати урок на комп’ютерних програмах які є в наявності.

Комп’ютер має значні переваги над іншими ТЗН:

-    мультимедійність (поєднання в одній навчальній програмі усіх форм подання інформації, звуку, кольору, анімації);

-  інтерактивність (внутрішня активність учня, запланована самим змістом навчальних програм, яка не потребує зовнішнього керування з боку вчителя);

-     адаптивність;

-     доступність;

-   незалежність змісту навчання (рівні можливості всім користувачам незалежно від соціальних та інших умов життя).

Інтерактивна дошка – не тільки сенсорний екран, приєднаний до комп’ютера, а й активне навчання – спосіб організації навчального процесу, при якому учні одержують знання не тільки від викладача, а використовувані методи, форми і засоби стимулюють навчальний процес, враховують індивідуальні особливості учнів і забезпечують потрібний рівень мотивації.

 

 

 

2.1 Використання ІКТ на уроках фізики. 

На уроках фізики можливі ситуації комп’ютерної підтримки:

 • показ відео- та анімаційних фрагментів для постановки навчальної проблеми, демонстрації фізичних явищ, процесів, об’єктів і т. ддемонстрація класичних дослідів, а також дослідів, які не можна відтворити у шкільних умовах;
 • аналіз на комп’ютерних моделях дослідів з варіаціями початкових умов і параметрів;
 • використання малюнків, моделей, схем, графіків як засобів віртуальних наочностей;
 • проведення комп’ютерних лабораторних робіт;
 • подання варіативних завдань різної складності для самостійної роботи з оцінкою результатів та аналізом помилок;
 • проведення тестового контролю засвоєння нового матеріалу та підсумкового контролю знань з фіксацією результатів;
 • проведення багаторівневих різнорівневих самостійних та контроль=них робіт;
 • побудова графіків, діаграм і т.д. з використанням програм Microsoft Office Excel;
 • розв’язування задач з наступною перевіркою результатів на комп’ютерних моделях;
 • звернення до електронних енциклопедій, пошук навчальної інформа-ції в Інтернеті .

Використання інформаційних технологій дозволяє учителю спілкуватися з учнями на сучасному технологічному рівні, зробити навчальний процес більш привабливим, емоційним, ефективним та об’єктивним.

 

Основні напрями реалізації ідеї:

 • залучення учнів до самостійного пошуку інформації, синтез матеріалу з виходом на самостійні узагальнення  й висновки;
 • розвиток  критичного мислення;
 • розвиток особистості учня та його адаптація у світовому   інформаційному   просторі;
 • формування  інформаційної  культури  учнів, забезпечення   їх   інформаційних потреб;
 • інтенсифікація  навчання і виховання за рахунок використання  ІКТ;
 • удосконалення   науково - методичного забезпечення  навчально - виховного  процесу;
 • оптимізація  освіти   на  основі   використання інформаційно – комунікаційних   технологій.

 

 Загальновідомо, що основною формою організації навчальних занять у школі є урок. Саме ця форма організації навчальних занять дозволяє поєднувати роботу класу в цілому й окремих груп учнів з індивідуальною роботою кожного учня. Урок ― вирішальна ланка у навчальному процесі, і якість знань учнів залежить перш за все від науково – методичного рівня кожного  уроку і системи уроків в цілому.

 

 

 

 

 

 

3. Розділ ІІ.

        3.1 Використання проблеми в рамках  навчального предмету.

Від чого відштовхуюсь у системі роботи з вдосконалення уроку?

 Для забезпечення виконання дидактичних завдань уроків відповідно до їх мети використовую різні форми роботи, надаючи перевагу активним методам навчання, здійснюю діалог із учнями, пропоную різні форми самостійної і творчої роботи.

 Значну увагу приділяю визначенню форм взаємодії вчителя й учнів, добору таких методів роботи, які роблять процес навчання осмисленим, сприяють формуванню й розвитку в учнів логічного мислення, бажання вчитися, самоосвіті й самореалізації  учнів.

 Головним недоліком на уроці вважаю подання учням готових знань.

 Природничі предмети повинні забезпечувати необхідний компонент людської культури ― сучасне світорозуміння, тому що кожен мусить уявляти, хоча в загальних рисах, як побудований світ, в якому він живе, вірно орієнтуватися в глобальних проблемах, які стають перед людством.  Особливо це стосується фізики, котра була і залишається лідером природознавства. Американський учений І. Рабі казав, що «фізика складає серцевину гуманітарної освіти нашого часу». І це справедливо, бо навчаючи фундаментальним законам, учитель фізики має прекрасну можливість виховувати учнів засобами предмета. Сприяє йому в цьому значний арсенал методів і прийомів.

 

Прийоми, характерні природничникам, специфічні:

 Показ різноманітностей світу, його краси, гармонії;

 Використання експерименту, який не тільки навчає, а й полегшує навчання;

 Розв’язання задач з історичним матеріалом;

 Постановка дослідів із застосуванням старовинних пристроїв, побутової техніки;

 Доведення справедливості теорії дослідницьким наочним шляхом;

 Вивчення екологічних проблем, пошук шляхів їх вирішення.

 На мою думку, у школі особливе місце повинно відводитися таким формам занять, що забезпечують участь кожного учня у проведенні уроку, підвищують авторитет знань та індивідуальну відповідальність школярів за результати навчальної діяльності. Ці завдання учнів можна успішно розв’язувати завдяки інформаційним технологіям ю

Викладання фізики, в силу особливостей самого предмета, є сприятливою сферою для застосування сучасних інформаційних технологій. Інформаційні технології застосовуються мною як при проведенні уроків, так і в організації позаурочної діяльності учнів.

 

Я застосовую інформаційні технології на уроках фізики в наступних напрямах:

 мультимедійні сценарії уроків або фрагментів уроків;

 підготовка дидактичних матеріалів для уроків;

 використання готових програмних продуктів з фізики;

 робота з електронними підручниками на уроці;

 проведення комп'ютерних лабораторних робіт,

 пошук необхідної інформації в Інтернеті в процесі підготовки до уроків і позакласних заходів;

 робота на уроці з матеріалами Web- сайтів та персональних сайтів з фізики

 http://okhotnik-galina.ucoz.ru/

та астрономії

 http://galinaokhotnik.ucoz.ru/

 розробляю тести, використовуючи готові програми - оболонки;

 застосовую комп'ютерні тренажери для організації контролю знань.

 

При підготовці до уроків я завжди пам’ятаю:

 • кожний урок – це окрема ланка у загальному ланцюгу уроків теми;
 • кожен урок повинен розв’язувати певні навчальні і виховні завдання;
 • кожний урок повинен бути ефективним;
 • кожен урок неповторний і тільки на ньому учні отримують певні знання;
 • на кожному уроці слід залучати дітей до активної участі у навчальному процесі;
 • на кожному уроці вчити учнів самостійно здобувати знання;
 • на кожному уроці стимулювати бажання учнів вчитися, само -реалізовуватися.

Джерелами ілюстративного матеріалу для створення уроків служать: СD-диски мультимедійних курсів фізики «Бібліотека електронних наочностей»,  «Фізична віртуальна лабораторія», «Фізика 7кл.» «Фізика 8кл.», «Фізика 9кл.» «Фізика 10кл.» «Фізика 11кл.», енциклопедій або CD дисків-збірок електронних наочних посібників з фізики (фірми «Кирило і Мефодій», спільний диск «Освіта"» фірм 1С і «Дрофа», фірми «Физикон»); матеріали з Інтернет - джерел; матеріали, створені власними руками або руками учнів школи; електронні підручники.

В своїй роботі надаю перевагу активним методам навчання, здійснюю діалог із учнями, пропоную різні форми самостійної і творчої роботи. Значну увагу приділяю визначенню форм взаємодії вчителя й учнів, добору таких методів роботи, які сприяють формуванню й розвитку в учнів логічного мислення, бажання вчитися. Я – за проблемно-пошуковий метод викладання нового матеріалу, тому при викладанні нового матеріалу створюю на уроці ситуації успіху, використовую різнорівневі вправи і тестові завдання.

 Уміле поєднання комп'ютерних технологій і традиційних методів викладання фізики дають бажаний результат: високий рівень засвоєння знань з фізики й усвідомлення їх практичного застосування. Використання нових засобів навчання ― це є засіб підтримки зацікавленості предметом. Зокрема, мультимедійні засоби не лише підтримують бажання пізнавальної діяльності, а й осучаснюють предмет, роблять його більш близьким і наочним.

У використані такої методики можна виділити багато позитивних моментів:

 •             яскраві образи без надмірних зусиль надовго запам'ятовуються;
 •             завдяки рухливості малюнків, схем, таблиць є не тільки можливість їх змінювати, а й повернутися до попереднього моменту, повторити певний епізод, якщо виникла у цьому потреба;
 •             мультимедійні засоби дають можливість відтворити фізичні процеси, про які на уроках можна говорити, звертаючись лише до уяви учнів, спираючись на їхнє абстрактне мислення;
 •             використання мультимедійних засобів на уроках сприяє створенню позитивної атмосфери, що має велике значення для сприйняття інформації.

 Мультимедійні засоби я використовую практично на всіх етапах уроку:

 • під час мотивації як постановка проблеми перед вивченням нового матеріалу;
 • у поясненні нового матеріалу як ілюстративний матеріал;
 • під час закріплення та узагальнення знань;
 • для контролю знань.

 Головним є те, що залучення ІКТ в навчальний процес на будь-якому його етапі сприяє урізноманітненню предметної діяльності учнів, надає можливості для різнобічного саморозвитку особистості дитини, підвищує мотивацію при отриманні якісної освіти. ІКТ відкривають нові можливості для створення віртуального простору, в якому стає можливим демонстрування процесів, які в реальності недоступні в умовах класної кімнати.

 Серед величезного різноманіття навчальних мультимедійний засобів найбільш ефективними вважаю: моделювання реальних об’єктів, відео демонстрації, навчальні фільми, комп’ютерні тренажери, мультимедійні презентації.

У кабінеті фізики я зібрав багато додаткового матеріалу, який зберігаю у окремих папках. Це папки з роздатковим і дидактичним матеріалом для кожної теми у кожному класі. Ці папки містять матеріал майже на кожен урок: індивідуальні картки, тестові завдання, різнорівневі завдання. За час роботи разом з учнями зібрали матеріал у такі папки:

 • «Видатні вчені»;
 • «Видатні українські вчені»;
 • «Винаходи, відкриття»;
 • «Сторінки історії фізики»;
 • «Позакласна робота»;
 • «Фізика і техніка»;
 • «Працюємо разом»(творчі роботи учнів);
 • «Цікавий експеримент»

 Весь цей матеріал використовується на уроках, що дозволяє ширше розкрити індивідуальний потенціал кожного учня, допомагає і стимулює розвиток творчих здібностей.

 Форми роботи:

 • Групові ( “Точка зору”, “Доведіть правильність твердження або спростуйте”, “Метод ПРЕС…”).
 • Індивідуальні (“Так – ні”, “Закінчить речення”…).
 • Методи навчання:
 • Інформаційні (лекція з елементами бесіди, демонстрація, педагогічна розповідь…)
 • Пошукові (ділова гра, ситуація, проблемне питання…)
 • Операційні (алгоритм, фізична вікторина…)
 • Метод самостійного учіння (слухання, читання, аналіз, робота з додатковою літературою, …)

Для більш ефективного вивчення матеріалу на уроках застосовую перегляд навчальних кінофільмів. За час роботи зібрано багато кінофільмів з різних тем. На окремих уроках застосовую перегляд фільму з вимкненим звуком, а учні повинні коментувати даний матеріал. Особливо дітям подобаються фільми про природні явища і фільми морської тематики (тема «Закон Архімеда. Судноплавство»).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Загальні рекомендації по використанню програмного забезпечення для підготовки уроків і позакласних заходів з використанням ІКТ.

Аби йти в ногу з часом, вчитель повинен володіти основами інформаційних технологій, мати уявлення про найбільш поширену в даний час операційну систему Windows, уміти працювати в поширеними комп'ютерними програмами, зокрема, Word, Ехсеl, Роwerpoint і поруч з іншими спеціалізованими програмами, пов'язаними з предметною діяльністю вчителя, користуватися Інтернетом, а також уміти використовувати знання комп'ютерів отриманих на уроках інформаційних технологій.

 

Причин комп'ютеризації навчання можна назвати  багато. Людина, що освоїла персональний комп'ютер (ПК), швидко переконується, що з його допомогою писати, малювати креслити і робити безліч інших справ можна більш продуктивно, ніж без нього. Набрати на комп'ютері і роздрукувати на принтері завдання для контрольної роботи значно швидше і зручніше, ніж писати їх вручну або друкувати на машинці. Один раз введені в пам'ять комп'ютера, вони можуть бути роздруковані, причому у разі потреби зміст завдань легко відкоригувати. Комп'ютер, що має доступ до Інтернету, може допомогти вчителеві, учневі в здобутті всілякої корисної додаткової інформації.

Можу сказати, що я виділяю наступні способи застосування комп'ютерної техніки при підготовці та під час уроків:

1.   Підготовка друкарських роздаткових матеріалів.

При підготовці до кожного уроку фізики використовую можливості програми MS Word для створення контрольних, самостійних робіт, фізичних диктантів, дидактичних карток для індивідуальної роботи.

2.   Мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу.

Часто на етапах пояснення нового матеріалу пропоную учням презентації, так наприклад, при вивченні теми «Реактивний рух в природі і техніці». Також демонструю учням  учбові відеоролики (імітація реактивного руху), комп'ютерні моделі фізичних експериментів.

3.  Обробка статистичних даних (побудова таблиць, графіків, створення звітів).

На етапі формування знань учнів можна застосувати електронні таблиці MS Exce, що дозволяє встановлювати аналітичні залежності між різними величинами, будувати графіки цих залежностей, швидко здійснювати велику кількість складних розрахунків.
        Вивчаючи балістичний рух тіла, кинутого під кутом до горизонту можна, розраховувати дальність польоту тіла і його максимальну висоту підйому при фіксованій початковій швидкості. (Додаток В)

4.      Контроль рівня знань з використанням тестових завдань.

На етапі контролю знань можна запропонувати учням тестові програми, або здійснити перевірку за допомогою MS Excel, MS Power Point.

5.      Використання на уроках і при підготовці до них інтернет-ресурсів.

Інтернет надає широкі можливості вчителю і учням при підготовці до уроку. Це і пошук цікавої інформації, фото, відео, онлайн лекції, спілкування. Особливу увагу займають онлайнові тести, які дозволяють учням самостійно перевіряти рівень знань.

Комп'ютер універсальний, він - набагато краща "контролююча машина", ніж ті, що розроблялися раніше; при роботі з ним можна використовувати всі корисні напрацювання програмованого навчання, ним можна замінити телевізор і кінопроектор, таблиці плакати, кодограми, калькулятори і багато що інше. Комп'ютер виступає як частина дослідницької установки, що дозволяє глибше зрозуміти явища, що вивчаються, і процеси.

Для організації занять за допомогою комп'ютера необхідно володіти набором програмного забезпечення, з яким я познайомлю Вас нижче. Програми, що входять в використовуваний мною пакет, можуть бути замінені аналогічними.

4. Висновки

На підставі викладеного можу зробити такі висновки:

 Застосування ІКТ, конструювання уроків-презентацій надає уроку специфічної новизни, дозволяє за короткий відрізок часу подати великий об’єм матеріалу, але подати його так, щоб учні поглибили, деталізували їх через виникнення нових яскравих образів та асоціацій.

 Мультимедійні презентації поліпшують наочність подачі матеріалу. До того ж мультимедійні презентації на 10-15% прискорюють темп уроку.

 Вивчення питання щодо використання ППЗ при вивченні фізики показало доцільність їх впровадження у навчально-виховний процес.

 Використовуючи метод проектів, роботу в групах і парах, можливості Internet, ми розкриваємо творчий потенціал учнів, які отримують мотивацію для особистісного розвитку і творчої самореалізації.

 В умовах формування відкритого інформаційно-освітнього простору ІКТ стають невід’ємним атрибутом навчального процесу. Та все одно, не слід забувати, що жодна комп’ютерна програма не замінить «живе» спілкування на уроці, реальний експеримент і вчителя-предметника.

 Отже, так як сучасне інформаційне суспільство ставить перед школою завдання підготовки випускників, здатних гнучко адаптуватися у різних життєвих ситуаціях; самостійно критично мислити; грамотно працювати з інформацією; бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах; самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня, тому кожний сучасний вчитель повинен намагатися урізноманітнити форми роботи так, щоб кожна дитина відчула необхідність своєї присутності на занятті, щоб у кожного учня виховати любов до свого предмета, бажання вчитися та самовиховуватися. А результат залежить від особистості вчителя, рівня його майстерності.

 

 

5. Список використаної літератури

 1. Андрєєва В.М., Григораш В.В. Настільна книга педагога.// Х.: Основа, 2006, 352ст.
 2. Бугайов О.І., Коваль B.C. Комп'ютерна підтримка курсу фізики в середній школі: реальність і перспективи / О.І. Бугайов, B.C. Коваль // Фізика та астрономія в школі. -2001. - №3.
 3. Використання інформаційних технологій на уроках фізики в основній школі. //Інтернет ресурси.
 4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти.
 5. Петросян О. Р. Метод проектів на уроках фізики. //Фізика в школах України. – Основа, 2010, №6, 36ст.
 6. Садкіна В.І. 101цікава педагогічна ідея.//Основа, Х.:, 2009, 88ст.
 7. Цодікова С.О. Сучасні технології навчання на уроках фізики.
 8. «Використання інформаційних технологій у шкільному курсі фізики» - Шушпанові О. Л., – науково-методичний журнал Фізика в школах України №8(36) квітень 2005р.;
 9. «Комп’ютер на уроці астрономії» - Князєв С. Г., - науково-методичний журнал Фізика в школах України №19(23) жовтень 2004 р.
 10. ППЗ «Віртуальна фізична лабораторія 7-9 кл.» версія 1.0 – Квазар-Мікро, 2004;
 11. ППЗ «Бібліотека електронних наочностей «Фізика» 7-9 кл.», версія 1.0 – Квазар-Мікро, 2005 р.Інтернет ресурси:
 12. http://klasnaocinka.com.ua
 13. http://krimedu.com/ru
 14. http://uadocs.exdat.com

Періодична преса:

 1. Журнал «Комп’ютер в школі та сім’ї» №5,2002.
 2. Газета «Освіта України № 23 від 4.06 2012р.»

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Yustchuk Ganna
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
19 лютого 2019
Переглядів
1209
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку