Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Розробка заняття з дисципліни "Іноземна мова(за професійним спрямуванням)" за темою: "Plural form of nouns"

Про матеріал
Розробка заняття з дисципліни "Іноземна мова(за професійним спрямуванням)" за темою: "Множина іменників.Plural form of nouns" для студентів І - ІІ курсів закладів передвищої освіти. Підготувала: Павлова Г.В.,викладач англійської мови ДонДКТУ м. Торецька
Перегляд файлу

ПЛАН     ЗАНЯТТЯ № __2_

Тема: «Множина іменників»

Мета: формувати знання з теми, покращувати техніку читання та практикуватись у перекладі іншомовних джерел з здобуттям основної інформації; відпрацьовувати вірне написання й промову іменників у множині в усній та письмовій формі, розвиток пізнавального інтересу, уваги,  виховання наполегливості до вивчення іноземної мови

Вид заняття:практичне________________________________________________________________

Тип  заняття: заняття формування вмінь  та  навичок____________________________________

Міжпредметнізв’язки:_________________________________________________________________

Забезпечуючі: «Українська ділова мова(за професійним спрямуванням)»

Забезпечувані: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»

Методичне забезпечення: опорний текст з теми, словники, картки-завдання

Технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, ноутбук

Література: 1. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник: Мова англ.,  укр. ― Київ: ТОВ «ВП Логос - М», 2011.  ― 352 с. ( Серія «Учням та абітурієнтам»).

2. Мицик Л.В., Арцишевська А.Л., Кузнецова Л.Р. Англійська мова. Комунікативний аспект: підручник для студентів I-II курсів. Львів: «Світ», 2007. – 429с.

СТРУКТУРА     ЗАНЯТТЯ

1. Ознайомлення студентів з темою та метою заняття (план заняття)  3хв.

2. Мотивація навчання  2хв.     

3. Актуалізація опорних знань(опитування, тести, диктант тощо)   7хв

1.Переклад та переказ текстів за темою «Країна, мову якої вивчаємо»

4. Викладання та вивчення нового матеріалу(лекція тощо)                                                             38хв.

І. Множина іменників.

1. Утворення множини іменників:                                    с. 122

   - злічувані/ незлічувані іменникі;

   - варіанти промови закінчень – (е)s у множині.

2. Правила правопису множини іменників.                      с.123

3. Окремі випадки утворення множини іменників:         с. 124

   - зміни при утворенні множини іменників з закінченнями f, fe;

   - утворення множини іменників зміною кореневого голосного (без додавання закінчення);

   - іменникі, які мають однакову форму однини та множини (deer, sheep, fish, swine);

   - утворення множини іменників латинського і грецького походження;

   - утворення множини у складних іменниках;

   - іменникі, які вживаються тільки в однині;

   - іменникі, які вживаються тільки в множині.

5. Закріплення знань студентів:  (форми: усне чи письмове індивідуальне або фронтальне        20хв.

опитування, самостійна робота) коментар цієї роботи                                                                                                    

1. Робота з іншомовними джерелами.

2. Виконання граматичних вправ № 258, 259, 260 стор.319 - 320.

6. Підсумок заняття  _3хв.

7. Домашнє завдання _2хв.

Вивчити та закріпити граматичний матеріал, виконати письмово вправу № 261 стор.320.

 

 

                         Підпис викладача:____________/Г.В. Павлова__

 

 

Заняття № 2

Множина іменників./ Plural form of nouns

1. Ознайомтесь з матеріалом практичного заняття,зробіть конспект.   2. Складіть 7 речень, використовуючи граматичний матеріал.

3. Виконайте граматичні вправи.

Іменник позначає живі істоти, предмети, речовини, абстрактні поняття.

Власні назви

Proper nouns

Загальні назви

Common nouns

Tim Baker

Europe

Great Britain

London

the Grand (Hotel)

Oxford Street

Penny Lane

the Thames

the British Museum

the Daily News

velocity

arrival

delivery

division

education

departure

importance

an actor

a secretary

an engineer

Розрізняють два класи іменників: злічувані й незлічувані.

Злічувані іменники

Countable nouns

Незлічувані іменники

Uncountable nouns

a boy (two boys)

a man (three men)

a table (four tables)

a city (ten cities)

a house (five houses)

a mile (a hundred miles)

people (many people)

tea 

cotton

peace

ignorance

leasure

equipment

activity

news

Незлічувані іменники — назви різноманітних матеріалів, речовин, рідин — можуть використовуватися, особливо в розмовній мові, в якості злічуваних, коли мова йде про якийсь один різновид,один сорт, вид матеріалу або речовини, про його частини, порції.

This is a very good coffee. — Це дуже хороша кава. (Сорт кави.)

Buy me two cheeses. — Купіть мені два види сиру. (Два сирка.)

1 Утворення множини іменників

Іменники в англійській мові поділяються на зліченні (countable nouns) і незліченні (uncountable nouns).Зліченні іменники означають предмети, які можна полічити: a chair стілець, an engineer інженер, a question запитання

Незліченні іменники — це назви речовин і багатьох абстрактних понять, які не піддаються лічбі: water вода, milk молоко, freedom свобода,friendship дружба та інші.Зліченні іменники вживаються в однині (the singular) і множині (the plural). Незліченні іменники множини не мають. Більшість іменників у англійській мові утворюють множину додаванням до форми однини закінчення -s, - es, закінчення вимовляється:

[s] — після глухих приголосних, крім [s], [∫], [t]:

a lamp лампа — lamps [læmps]

a lake озеро — lakes [leıks]

[z] — після голосних і дзвінких приголосних, крім [z], [3], [d3]:

a train поїзд— trains [traınz]

a name ім'я— names [neımz]

a sea море— seas [si:z]

[iz] — після звуків [s], [z], [∫], [t∫],[3], [d3]:

a place місце— places [pleısız]

a rose троянда roses ['rouzızl

a wish бажання— wishes ['wı∫ız]

a bench лаваbenches ['bent∫ız]

a garage гаражgarages ['g æra:3ız]

a page сторінка — pages ['peıd3ız]

2 Правила правопису множини іменників

На письмі більшість іменників мають у множині закінчення -s.

Закінчення -s додається, якщо:

а) іменник в однині закінчується на -s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x:

a bus автобус— buses lunch сніданок— lunches

a class класclasses a watch годинникwatches

a bush кущbushes a box ящикboxes

Утворення множини іменників

б) іменник в однині закінчується на -у з попередньою приголосною; при цьому у змінюється на і:

a story оповідання— stories

a fly муха — flies

в) іменник в однині закінчується на -о з попередньою приголосною:

a hero геройheroes

a tomato помідор — tomatoes

Винятки: a piano рояль— pianos  a photo фотоphotos

2. Окремі випадки утворення множини іменників

У деяких іменниках, що в однині закінчуються на -f або -fe у множині f змінюється на v з додаванням закінчення -(e)s; буквосполучення -ves вимовляється [vz]:

a wife дружина — wives    a  l e a f   л и с т — l e a v e s

a shelf полиця— shelves      a w o l f   в о в к — wolves

a calf теля— calves             a half половина— halves

a knife ніж — knives           a life життя— lives

Ці форми множини треба запам'ятати, тому що у багатьох іменниках цього ж типу множина утворюється за загальним правилом — додаванням закінчення -s без зміни f на v, наприклад:

a roof дах— roofs                       a   c h i e f  в а т а ж о к — c h i e f s

a kerchief хустка — kerchiefs   a safe  сейф— safes

Якщо іменник в однині закінчується на -th [θ] після голосного або дифтонга, то у множині кінцевий звук [θ] змінюється на [z], після якого закінчення множини вимовляється [z]:

a path стежка — paths

a mouth pom — mouths

Але якщо перед кінцевим -th стоїть приголосний або короткий голосний, то множина утворюється за загальним правилом:

a month [mLnθ] місяць— months [mLnθs]

a smith [smıθ] коваль— smiths [smıθs]

У слові house будинок кінцевий звук [s] перед закінченням множини змінюється на [z].

a house [haus] — houses ['hauzız]

Множина деяких іменників утворюється зміною кореневого голосного (без додавання закінчення):

a man [mæn] чоловік— men [men]

a woman жінка — women ['wımın]

a foot [fut] нога— feet [fi:t]

a tooth [tu:θ] зуб— teeth [ti:θ]

a goose [gu:s] гуска— geese [gi:s]

a mouse [maus] миша — mice [maıs]

а child [t∫aıld] дитина — children

Іменники sheep вівця, deer олень, swine свиня, fish риба та назви

деяких порід риб мають однакову форму в однині і множині:

So much snow had fallen that it killed half the sheep and even many of the

deer. Випало так багато снігу, що загинуло половина овець і навіть

багато оленів

Не caught a lot of fish. Він спіймав багато риби.

Деякі іменники латинського і грецького походження зберігають

форми множини, які вони мали в цих мовах:

a phenomenon   явище— phenomena

a crisis криза— crises

a radius радіус — radii

У складних іменниках форму множини приймає лише головний іменник:

a daughter-in-law невістка — daughters-in-law

a school-mate шкільний товариш— school-mates

Якщо ж складний іменник утворений з інших частин мови, то закінчення множини додається в кінці слова:

forget-me-not незабудка—forget-me-nots

merry-go-round карусель— merry-go-rounds

В англійській мові, як і в українській, є іменники, що вживаються тільки в однині або тільки в множині.

Так, назви речовин, а також багато іменників, що виражають абстрактні поняття, вживаються тільки в однині: chalk крейда, silver срібло, peace мир, courage відвага та ін.

Деякі іменники в англійській мові вживаються тільки в однині, а відповідні їм іменники в українській мові мають форми однини й множини

або навіть тільки множини, наприклад: advice порада, поради; knowledge

знання; information інформація, відомості; news новина, новини; progress

успіх, успіхи; money гроші.

До іменників, які в англійській мові вживаються лише в множині, належать, як і в українській мові, назви предметів, що складаються з двох рівних або подібних частин, наприклад: tongs обценьки, spectacles окуляри, trousers штани, scissors ножиці та ін.

Тільки форму множини мають і деякі інші іменники, українські відповідники яких можуть вживатися в однині і множині, а деякі навіть тільки в однині, наприклад goods товар, товари, clothes одяг, contents зміст, wages зарплата тощо.

Практичні завдання

Вправа 1. Розподіліть іменники на дві групи: а) зліченні, б) незліченні.

Пригадайте правило й утворіть множину іменників( де можливо)*. 

Wool, air, airship, word, aviation, assistance, assistant, paper (папір), paper (газета), hour, bread, darkness, water, sea, cheese, happiness, event, glass (скло), glass (стакан), hero, sand, music, piano, friend, friendship, quickness, tobacco, cigarette, copper, armchair, coffee, ship, coin, university, money, ink, вanknote, meat, silver, watch, timber, tree, idea, ice, furniture, chalk, heat, cow,milk, butter, horse, obligation, machine, equipment, instrument, speed, umbrella.

Вправа 2. Утворіть форми множини іменників.

Place, library, language, dress, fly, watch, clock, country, eye, bus, bush, party, ray, thief, company, mass, leaf, wolf, glass, key, fox, half, life,day, play, factory, city, colony, roof, month, opportunity, journey, shelf, hero.

Man, woman, tooth, foot, goose, child, mouse.

Postman, son-in-law, editor-in-chief, fisherman, schoolgirl, sister-in-law,text-book, pocket-knife, passer-by, statesman.

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) 11 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
26 березня
Переглядів
38
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку