Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Розв'язування комбінованих біологічних задач як засіб реалізації змістовної лінії "Підприємливість та фінансова грамотність

Про матеріал
У роботі "Розв'язування комбінованих біологічних задач як засіб реалізації змістовної лінії "Підприємливість та фінансова грамотність" запропоновано один із можливих шляхів реалізації наскрізної змістовної лінінї "Підприємливість та фінансова грамотність" на уроках біології
Перегляд файлу

" Розв'язування комбінованих біологічних задач як засіб реалізації змістовної лінії "Підприємливість та фінансова  грамотність»

 

У процесі реформування системи освіти України, у відповідності до провідних положень Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська школа» було здійснено оновлення змісту програм середньої та старшої школи.

Однією із основних відмінностей стало запровадження 4 наскрізних змістовних ліній, які мають на меті  послідовно розкриватися в ході освітнього  процесу, є спільними для всіх предметів та  корелюються з ключовими компетентностями.

Отже, мета даної роботи – опрацювання наскрізної змістовної лінії «Підприємливість та фінансова грамотність», іншими словами  НЛ 4

 Слайд 2 Мета наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» — навчання молоді:

-раціонально використовувати кошти планувати витрати заощаджувати реалізовувати лідерські ініціативи успішно діяти в технологічно швидкозмінному середовищі. Оволодіння практичними навичками  вирішення фінансових питань

-розвиток лідерських ініціатив підприємливості,здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі з урахуванням комерційних цілей або без урахування

-сформувати навички раціонального мислення, які дозволять приймати ефективні рішення   працівникам і роботодавцям передбачає  особистий розвиток, активне громадянство, соціальне включення та професійні навички слайд 3

 Конкретизуємо  і окреслимо коло завдань, яке стоїть перед вчителем  слайд 4

  Упроваджуючи у навчальний предмет наскрізні змістові лінії, передбачають: розв’язування завдань реального змісту виконання міжпредметних навчальних проектів роботу з різними джерелами інформації

Для реалізації цієї лінії не обов’язково  поглиблювати чи розширювати  навчальний матеріал-достатньо розставити певні акценти під час освітнього процесу.

Слайд 5 Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

-організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

-навчальні предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль навчальних предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту навчального предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

-предмети за вибором;

-роботу в проектах;

-позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

Хотів би звернути увагу на  фінансову грамотність. Ця  складова змістової лінії ґрунтується на ключовій мате­матичній компетентності. Можна сказати, що фінансова грамотність свідчить про наявність певної математичної компетентності.

Фінансова грамотність тісно пов’язана з під­приємливістю, остання часто потребує застосу­вання фінансової грамотності, що виявляється переважно в життєвих ситуаціях, а в навчанні біології – лише опосередковано, наприклад під час розв’язування деяких завдань із реальними да­ними.

Слайд 6

Програма з біології пропонує такі орієнтири для реалізації лінії

 Учнів 6 класів орієнтують на:

  •                 формування уміння підрахувати кількість річних кілець і зробити висновки про їх наявність; пояснити залежність урожаю від умов середовища тощо.

Учнів 7 класів орієнтують на:

  •                 формування вмінь розв’язувати елементарні екологічні проблеми; вміти розрахувати чисельність популяцій у місцевій екосистемі, їх взаємозв’язки з іншими популяціями.

Учнів 8 класів орієнтують на:

  •                 формування вмінь розв’язувати біологічні задачі на обчислення затрат енергії під час виконання різних видів діяльності.

Учнів 9 класів орієнтують на:

  •                 формування здатності розв’язувати елементарні генетичні та екологічні задачі; розраховувати залежності росту однієї популяції від іншої.

      Керуючись  даними орієнтирами МОН можна звичайно    запропонувати   звичні прийоми.  Наприклад, у літературі були посилання використовувати на практиці  як приклад прізвища відомих людей, які досягли результатів у бізнесі чи певних галузях промисловості, пов’язаних із біологією. Але щодня учні школи чують десятки прізвищ. Чи дозволить згадування  ще кількох  реалізувати НЛ 4 повно мірою? Навряд чи.

Розглядаючи  матеріал теми «Вуглеводи» 9 класу, не можна оминути історію вітчизняного цукрова­ріння, до становлення і розвитку якого на те­риторії України доклалися родини відомих під­приємців – Терещенків, Симиренків, Яхненків, Бродських. Ці цукрозаводчики відомі також як визначні меценати, які вкладали кошти в роз­виток вітчизняної культури. Цей матеріал учні можуть використати й розширити в навчаль­ному проекті на міжпредметній основі (історія, біологія, хімія, образотворче мистецтво). Цікаво, але чи актуально для нашого району? Ні. Це актуально для Харківської області.

Це в теорії.  Але насправді перед учителем постають досить серйозні виклики. Багато вчителів є представниками середнього та старшого покоління, і навичок у бізнес діяльності чи хоча б  базових економічних знань не мають… Їм  доводиться вчитися з дітьми разом.

Особисто я вважаю, що реалізація даної змістовної лінії  має обов’язково   враховувати  регіональний компонент. слайд 7

Наші діти не бачать териконів, заводів, хімічних комбінатів, бізнес-центрів.   І так як Старобільщина здавна була і залишається  аграрним крає, буде доцільно використовувати  у освітній практиці нашого регіону  завдання, пов’язані із аграрним сектором економіки та агробізнесом. Крім того, достатньо великий відсоток випускників щорічно залучається до лав аграріїв чи то через вступ до профільного ліцею, або аграрного  технікуму чи університету.

 Тому пропоную застосовувати на уроках біології таку форму діяльності, як розв’язання комбінованих біологічних задач спрямування. слайд 8   Такі задачі мають достатньо високу ступінь інтеграції  до інших наук-економіки, хімії, екології, географії, історії, математики, фізики, агрономії тощо.   Їх   легко можно адаптувати під виконання проекту. На основі цих задач можна  складати бізнес- плани. 

Я не стану створювати стереотипи щодо того, під час вивчення якої теми чи розділу, або у якому класі має бути задана така задача. Її можна розв’язати за 10 хвилин  або перетворити на повноцінний проект…

Отже,  Розглянемо декілька прикладів. слайд 9

На одному гектарі висівають  5 млн. зернівок пшениці. Яку масу (в т) посівного матеріалу потрібно господарству, щоб засіяти 100 га за умови, що схожість насіння становить 99%,чистота 97%, а маса 1000 зернівок–40 г ? Яка економічна вигода при  вартості  посівного матералу  6000 грн за тону і вартості фуражного зерна 3000 за тону при врожайості 30ц/га

слайд 10

Задача  1

1. Розрахуємо  посівну  придатність   ПП= чистота*схожість/100

99*97/100=  96(%)

2. Розраховуємо норму висіву на 1 га

НВ= М1000* К    к- число мільйонів

40*5 =200 (кг)

3.  Враховуємо   придатність

НВп=НВ/ПП*100

200/96*100= 208(кг)

4. Рахуємо на 100 га

100*208= 20,8 (т)

5. Вартість посівного матеріалу

20,8*6000грн=124,8 тис.грн

6.  Врожайність

3000*3*100=900 тис  грн

слайд 11

Задача 2

З одного гектара соняшника зібрали 25ц насіння з вологістю 16%. Скільки олії одержить господарство з 40 га, якщо її вміст в абсолютно сухому насінні становить30% ? Що є більш вигідно для господарства- продати врожай за умови вартості  1кг насіння 8грн чи переробити на олію(1 л-35 грн)

слайд 12

1 Визначаємо масу сухого насіння

25ц*16/100=4 ц  , 25ц-4ц=21ц

2. Визначаємо масу всього соняшника

21ц*40га=840ц

3. Розраховуємо вихід олії

840ц*30%/100%=252ц

4. Розраховуємо вартість олії

25200кг*35 грн=882тис. грн.

5. Розраховуємо вартість насіння

84000*8=672 тис.грн

Наступна задача інтегрується і до екології і до ентомології, тому що дає можливість учням зрозуміти біологічні засоби боротьби зі шкідниками сільськогосподарських культур. Одним із найнебезпечніших шкідників є озима совка слайд 13

Мова піде про трихограму- комаху-ентомофаг, яка знищує близько 160 видів комах-шкідників у фазі яйця. Трихограма ефективна проти шкідників , які ведуть прихований спосіб життя , оскільки хімічні препарати проти них малоефективні . Її виробляють в біолабораторіях на яйцях природних видах комах, в основному на яйцепродукції зернової молі. Трихограма розвивається в середині заражених нею яєць комах -шкідників. Паразитичний спосіб життя ведуть тільки личинки , а доросла особина харчується нектаром. слайд 14

Задача 3

В Україні трихограму використовують для боротьби з озимою  совкою, яка пошкоджує озимі культури, кукурудзу, цукрові буряки, картоплю та ранні овочеві культури.  80 тис. трихограм, випущених на  2 га посіву, зберігають господарствам  4 ц озимої пшениці,  40 ц цукрових буряків,   50 ц капусти. Яку масу врожаю пшениці, цукрових буряків чи капусти збереже трихограма, якщо площа пшениці 500 га, цукрових буряків –200га, капусти –50га ?

  1.              Визначимо масу збереженого  врожаю на 1 га

4ц/2га=2 ц пшениці

40ц/2га =20ц буряків

50ц/2га =25ц капусти

  1.              Розраховуємо масу збереженого врожаю на вказаних площах

500га*2ц=1000ц

200*20ц=4000ц

50га*25ц=1250ц

Прикладів застосування на уроках біології подібних задач чимало. Отже,   використання на уроках біології подібних типів завдань є реальним шляхом реалізації наскрізної змістовної лінії «Підприємливість та фінансова грамотність»

docx
Додано
3 березня 2019
Переглядів
279
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку