7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

Сценарій інтерактивного семінару-практикуму "Хімія та життя"

Про матеріал
Викладено методику проведення інтерактивного семінару-практикуму у формі класно-урочної системи з використанням інноваційних та мультимедійних технологій з постановкою проблемних та творчих завдань з елементами практичної роботи, спрямованого на здобуття знань про значення хімії для харчування та здоров'я людини.
Перегляд файлу

АВТОР: ПАДАЛКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНАвикладач хімії Каховського державного агротехнічного коледжу, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладено методику проведення  інтерактивного семінару-практикуму у формі класно-урочної системи з використанням інноваційних та мультимедійних технологій з постановкою проблемних та творчих завдань з елементами практичної роботи, спрямованого на здобуття знань про значення хімії  для харчування та здоров'я людини.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії загальноосвітніх 

дисциплін

                                                                        Протокол №____від________2017 р.

                                                                        Голова комісії

________________ Т.О. Стасішина

 

З М І С Т

 

 • ВСТУП
 • АКТУАЛЬНІСТЬ  ДАНОЇ ТЕМИ
 • РЕЦЕНЗІЯ
 • ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 • МЕТОДИ І ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ
 • НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ЗАНЯТТЯ
 • СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ
 • СЦЕНАРІЙ ЗАНЯТТЯ
 • РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
 • ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В с т у п

      Загальновідомо: хімія – наука про природу, яка вивчає молекулярно-атомарні перетворення речовин, тобто перетворення, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями. Але, що є хімія для нас? Яку роль вона відіграє для життя? По-перше, це наше життя – все, що ми відчуваємо, бачимо навколо, та й самі складаємося з хімічних речовин, які постійно реагують між собою. Віруси, мурашки, люди, планети, зірки, галактики – все у світі складається з хімічних елементів. По суті, увесь Всесвіт є дуже великим і дуже складним хімічним реактором.  По-друге – це найважливіша галузь економіки. Немає такої промисловості, в якій не була б задіяна хімія і розвиток якої не залежав би від досягнень у цій галузі.  По-третє – глобальні проблеми, що нині стоять перед нашою планетою (забруднене середовище, глобальне потепління, енергетична криза), можуть вирішити на практиці лише хіміки різних спеціальностей. Проте слід пам'ятати, що хімія може приносити не тільки користь, а й завдавати шкоду. З кожним роком в Україні спостерігається погіршення стану здоров'я молоді: хворобливість, відхилення в роботі внутрішніх органів, зниження рухової активності. Відбувається деградація суспільства, яка виявляється в зростанні хвороб цивілізації, і всі ці негаразди беруть свій початок також у хімічних лабораторіях. Саме цій науці присвячується дане заняття, в якому висвітлюється її пізнання студентами перших курсів, починаючи з вивчення хімічних елементів і закінчуючи глобальними проблемами людства. Разом з тим проводиться пропаганда здорового способу життя, що є найактуальнішою темою для сучасної молоді.  

 

А к т у а л ь н і с т ь   д а н о ї   т е м и

Тема даного заняття надзвичайно актуальна, адже саме  сьогодні гостро постає питання про здоров'я підростаючого покоління. Рідкісними є випадки, коли діти замислюються над тим, що ж насправді містять продукти харчування, як організм реагує на певні речовини. Складною продовжує залишатися ситуація зі споживанням алкоголю, тютюну і наркотиків серед підлітків. За останніми даними вона просто катастрофічна. 

Незважаючи на те, що в останні роки робота з молоддю по профілактиці значно активізувалася, дефіцит знань в студентів про наслідки цих проблем залишається значним.  

Зміст заняття відповідає робочій програмі та розрахований на студентів перших курсів вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації.

       Заняття проводиться як у формі класно-урочної системи з використанням  інноваційних технологій та проблемного навчання, так із застосуванням мультимедійних технологій з метою підвищення інтересу у студентів до вивчення теми. Крім того використовуються пошукові методи навчання. Актуальність обраних методів проведення заняття полягає в тому, що вони покликані вирішувати одне з пріоритетних завдань сучасної освіти – виховання всебічно розвинутої  особистості.

     Зокрема, використання проблемного навчання полягає в тому, що воно дає можливість радіти від  самостійного пошуку і відкриття і, що найголовніше, забезпечує розвиток пізнавальної самостійності студентів, їх творчої активності. Воно направлене на те, щоб сформувати необхідну систему знань, умінь і навичок, а також досягти високого рівня розвитку студентів, розвитку здатності до самонавчання, самоосвіти. 

     Також застосування практичної частини допомагає формувати особистісні риси, які розвиваються лише в діяльності. Під час підготовки і виконання випереджуючих завдань студенти набувають досвіду індивідуальної самостійної діяльності. Даний метод стимулює молодь до вирішення проблем, розвиває критичне мислення, формує навички роботи з інформацією, допомагає вирішувати пізнавальні й творчі завдання у співпраці, де студенти виконують соціальні ролі. Все це в повній мірі дозволяє досягти поставлених дидактичних і виховних цілей заняття.

       Крім освітньої мети має місце ще вміння студентів працювати самостійно,  яке забезпечується за допомогою випереджуючого навчання, адже саме з набутими навичками студенти будуть  користуватись на ІІ курсі.

     Обрана тема має важливе виховне значення.  Вона допомагає у вихованні активної життєвої позиції, у формуванні екологічно і практично свідомої людини, яка здатна  самостійно орієнтуватися у виборі продуктів харчування, а також здорового способу життя.

 

 

Очікуваний результат:  після проведення даного заняття  студенти зможуть застосовувати знання не лише на заняттях хімії, а й у своєму повсякденному житті; сформується розуміння того, що найбільшим багатством кожного є здоров'я, яке легко втратити; підвищиться інтерес студентів до предметів загальноосвітньої підготовки; розвиватимуться навички роботи із різними джерелами інформації; використання у навчально-виховному процесі інформаційних технологій як нового засобу навчання, який динамічно розвивається, сприяє активізації пізнавальної діяльності студентів.

 

МЕТА ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ:

 • продемонструвати на практиці застосування нових методичних і педагогічних ідей, підходів до освітнього процесу в сучасних особистісно-зорієнтованих, розвивальних, креативних технологіях а також ефективні методи, прийоми та форми проведення інтерактивного  семінару-практикуму для студентів 1 курсу;
 • показати інтегральну професійно-особистісну характеристику педагога, яка виражається у виконанні необхідних функцій для досягнення високих результатів у вивченні дисципліни;
 • показати  роботу викладача через демонстрацію знань, розповсюдження активних форм, методів, засобів навчання, впровадження в освітній процес інноваційних технологій, що сприяє активному поширенню прогресивного педагогічного досвіду.

 

 

 

 

Р Е Ц Е Н З І Я

     На методичну розробку відкритого заняття з предмета «Хімія», складеного викладачем хімії Каховського державного агротехнічного коледжу Падалкою Оленою Миколаївною на тему «Хімія і життя».

     Назва теми методичної розробки відповідає типовій і робочій програмі з  біології.

     У методичний розробці наводиться методика проведення такого виду заняття, як  інтерактивний семінар-практикум у формі класно-урочної системи з використанням інноваційних та мультимедійних технологій з постановкою проблемних та творчих завдань.

     Заняття розраховане для студентів 1 курсу. У  методичній розробці витримані всі структури заняття.

     Актуалізація опорних знань проводиться у формі казки наукового спрямування  та  тестування. Мотивація навчальної діяльності має глибоке спрямування для поняття життя і осмислення важливості знань про продукти харчування, їх склад та ведення здорового способу життя. Дані самостійні завдання для підготовки до заняття  сприяють кращому засвоєнню теоретичного нового матеріалу і підвищують самооцінку студентів. Викладач використовує інфографіку як нову форму організації самостійної роботи студентів при опрацюванні випереджуючих завдань.

     Викладання нового матеріалу відбувається з використанням мультимедійних технологій, відеолекторію, опрацювання схем і таблиць, пояснення,  що сприяє повному засвоєнню матеріалу, а також розвиває творчі здібності і зацікавленість студентів, формуються уміння логічно і послідовно викладати свою думку, критично мислити.

     У практичній формі  викладач сприяє творчому пошуку, самостійної роботи з теоретичним матеріалом і розвитком умінь і навичок по орієнтації в маркуванні харчової продукції, вивчення її складу.

    При розробці даного заняття викладач акцентує увагу  на розвитку творчих здібностей студентів при роботі з випереджуючим матеріалом при підготовці виступів і рішенні творчих питань. Включаючи в заняття елементи відеолекторію, викладач спрямовує студентів на розвиток зорової пам'яті, співставляння відповідних специфік роботи при  закріпленні основних понять та термінології.

     Також викладач приділяє велику увагу міжпредметним зв'язкам як природничого циклу, так і соціально-гуманітарного, пропаганді здорового способу життя, роботі з термінологією.

     Після кожного етапу заняття викладач разом з студентами роблять відповідні висновки, де студенти мають можливість самостійно  оцінити значення даного питання для їхнього життя.

     Закріплення знань студентів проводиться у формі самостійної роботи (клоуз-тестування), відновлення схеми, тести, робота з творчими завданнями.

     Результативним є використання протягом заняття наочних роздаткових матеріалів у вигляді опорно-довідкових конспектів та схем, які навчають студента вчитися, аналізувати, робити висновки і узагальнення. Подані для опрацювання таблиці, схеми, різнорівневі завдання для організації навчальної діяльності як на аудиторному занятті, так і для організації самостійної роботи забезпечують різнобічний вплив на студентів, сприяють ефективному засвоєнню навчального матеріалу.

     Простежується педагогічна майстерність викладача  в оволодінні сучасними технологіями навчання. 

     Домашнє завдання забезпечує продовження творчої діяльності студентів, сприяє розвитку індивідуальних здібностей кожного студента.

     Для організації самостійної роботи викладач при розробці карти самостійної роботи акцентує увагу студентів на творчому пошуку та правильному викладенні теоретичного матеріалу, самостійне складання опорних схем і таблиць.

     Методична розробка відповідає вимогам сучасного заняття.

 

 

МЕТОДИСТ КАХОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО

АГРОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ                                   ____________________________     В.В. ДАЦЕНКО

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Робоча програма розроблена на основі навчальної програми з дисципліни «Біологія» для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти.

Вимоги:

 • Знання теоретичного матеріалу на тему: «Хімія у повсякденному житті»; «Хімія у побуті»; «Хімія як основа сучасних матеріалів»; «Оксигеновмісні органічні сполуки»; «Нітрогеновмісні органічні сполуки».
 • Уміння використовувати знання, які одержані на заняттях хімії для  правильного формулювання властивостей хімічних речовин та розв'язанні тестових завдань.
 • Володіти хімічною символікою, номенклатурою та класифікацією неорганічних і органічних сполук.

Вид заняття: інтерактивний семінар-практикум

 

Методи і форми проведення:

 • мультимедійна презентація;
 • відеолекторій;
 • робота з основними поняттями та термінологією;
 • опора на життєвий досвід;
 • демонстрація самостійної роботи;
 • творчі завдання;
 • казка;
 • інфографіка;
 • схемоутворення;
 • «Пряма мова»;
 • «Міф чи реальність»;
 • «Чорна скриня»;
 • інтерактивна вправа;
 • самостійна робота з теоретичним матеріалом;
 • самооцінювання;
 • клоуз-тестування;
 • рефлексія.

Методична мета заняття

 • Навчальна:
 • узагальнити знання студентів про практичне значення хімічних речовин в повсякденному житті людини;
 • поглибити знання студентів про хімічні сполуки та хімічний склад продуктів харчування;
 • диференціювати поняття «продукти харчування» і «поживні речовини»;
 • сформувати поняття про харчові добавки, які використовуються для виготовлення продуктів харчування, Е-числа, їх види, значення, негативний вплив на  здоров'я людини;
 • навчити визначати вміст харчових добавок у найбільш вживаних студентами продуктах харчування;
 • з'ясувати, яку фізіологічну дію має алкоголь, наркотичні речовини та тютюнопаління на організм людини;
 • визначити, які органи та системи людського організму страждають від шкідливих речовин.

 

 • Розвиваюча:
 • розвивати та вдосконалювати хімічну мову студентів;
 • розвивати вміння переносити знання теорії в повсякденне життя;
 • розвивати знання про згубний вплив алкоголю, наркотичних речовини та тютюнопаління на живі організми;
 • удосконалювати навички роботи з різними джерелами інформації (періодичні видання, наукова література, мережа Інтернет, бесіди з фахівцями);
 • формувати соціальні компетенції (аналізувати результати спостережень, толерантно доводити свою точку зору, виділяти головне,  обробляти потрібну інформацію,  формувати активність у прийнятті рішень, робити відповідні висновки);
 • розвинути навички прийняття самостійних рішень, ініціативи і активності; розвинути внутрішню мотивацію до навчання через дослідну діяльність, особистісно-значимий зміст навчального матеріалу, виконання практичного завдання;
 • формувати комунікативні компетенції, компетенції саморозвитку і самоосвіти.

 

 • Виховна:
 • виховувати відповідальне ставлення студентів до свого здоров'я (формувати уяву про необхідність слідкування за якістю продуктів харчування, які вживаються в їжу);
 • виховувати свідоме та дбайливе ставлення до власного здоров'я.

 

Міжпредметні зв'язки: геометрія, фізика, біологія, історія,  економіка, маркетинг, українська мова, зарубіжна література, філософія, культурологія.

 

Матеріали та обладнання:

 • друкарські: сценарій заняття, роздатковий інформаційно-методичний матеріал для студентів, опорні схеми, малюнки;
 • аудіовізуальні: презентація, навчальні та розвиваючі відеофільми;
 • навчальна техніка: комп'ютер, телевізор;
 • візуальні: набір  продуктів  вжитку студентів (напої, продукти харчування). 

Основні поняття та терміни: 

 • ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ;
 • ХАРЧОВІ ДОБАВКИ;
 • АНТИОКИСНЮВАЧ;
 • НАПОВНЮВАЧ;
 • БАРВНИК;
 • СТАБІЛІЗАТОР;
 • ЕМУЛЬГАТОР;
 • УЩІЛЬНЮВАЧ;
 • ПІНОУТВОРЮВАЧ;
 • ГЕЛЕУТВОРЮВАЧ;
 • КОНСЕРВАНТ;
 • РОЗПУШУВАЧ;
 • ЗАГУСНИК;
 • ПІДСОЛОДЖУВАЧ;
 • КАНЦЕРОГЕН;
 • АЛЕРГЕНИ;
 • АНТИОКСИДАНТИ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Ц Е Н А Р І Й   З А Н Я Т Т Я

 

Навчальна дисципліна:    Х І М І Я

Група: 11 

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»;

                           072 «Фінанси,  банківська справа та страхування»

 Тема заняття:    ХІМІЯ ТА ЖИТТЯ

Вид заняття:    Інтерактивний семінар-практикум

Тип заняття:  класно-урочна система

Мета проведення відкритого заняття:

 • продемонструвати на практиці застосування нових методичних і педагогічних ідей, підходів до освітнього процесу в сучасних особистісно-зорієнтованих, розвивальних, креативних технологіях, а також ефективні методи, прийоми та форми проведення інтерактивного  семінару-практикуму для студентів 1 курсу;
 • показати інтегральну професійно-особистісну характеристику педагога, яка виражається у виконанні необхідних функцій для досягнення високих результатів у вивченні дисципліни;
 • показати  роботу викладача через демонстрацію знань, розповсюдження активних форм, методів, засобів навчання, впровадження в освітній процес інноваційних технологій, що сприяє активному поширенню прогресивного педагогічного досвіду.

 

Мета заняття:

 • Методична - удосконалення методики організації діяльності студентів на занятті.

 

 •  Навчальна:
 • узагальнити знання студентів про практичне значення хімічних речовин у повсякденному житті людини;
 • поглибити знання студентів про хімічні сполуки та хімічний склад продуктів харчування;
 • диференціювати поняття «продукти харчування» і «поживні речовини»;
 • сформувати поняття про харчові добавки, які використовуються для виготовлення продуктів харчування, Е-числа, їх види, значення, негативний вплив на  здоров'я людини;
 • навчити визначати вміст харчових добавок у найбільш вживаних студентами продуктах харчування;
 • з'ясувати, яку фізіологічну дію має алкоголь, наркотичні речовини та тютюнопаління на організм людини;
 • визначити, які органи та системи людського організму страждають від шкідливих речовин.

 

 • Розвивальна:
 • розвивати та вдосконалювати хімічну мову студентів;
 • розвивати вміння переносити знання теорії в повсякденне життя;
 • розвивати знання про згубний вплив алкоголю, наркотичних речовини та тютюнопаління на живі організми;
 • удосконалювати навички роботи з різними джерелами інформації (періодичні видання, наукова література, мережа Інтернет, бесіди з фахівцями);
 • формувати соціальні компетенції (аналізувати результати спостережень, толерантно доводити свою точку зору, виділяти головне,  обробляти потрібну інформацію,  формувати активність у прийнятті рішень, робити відповідні висновки);
 • розвинути навички прийняття самостійних рішень, ініціативи і активності; розвинути внутрішню мотивацію до навчання через дослідну діяльність, особистісно-зорієнтований зміст навчального матеріалу, виконання практичного завдання;
 • формувати комунікативні компетенції, компетенції саморозвитку і самоосвіти.

 

 • Виховна:
 • виховувати відповідальне  ставлення студентів до свого здоров'я (формувати уяву про необхідність слідкування за якістю продуктів харчування, які вживаються в їжу);
 • виховувати свідоме та дбайливе ставлення до власного здоров'я.

 

Компетентності: навчальна, інформаційно-комунікативна, здоров'язберігальна.

 

Форми та методи проведення заняття: робота з термінами, мультимедійні презентації, відеолекторій, інфографіка, виконання інтерактивних вправ, клоуз-тестування, самостійна робота, самооцінювання, рефлексія.

 

Міжпредметна інтеграція: геометрія, фізика, біологія, історія,  економіка, маркетинг, українська мова, зарубіжна література, філософія, культурологія.

 

Матеріали та обладнання:

 • друкарські: сценарій заняття, роздатковий інформаційно-методичний матеріал для студентів, опорні схеми, малюнки;
 • аудіовізуальні: презентація, навчальні та розвиваючі відеофільми;
 • навчальна техніка: комп'ютер, телевізор;
 • візуальні: набір  продуктів  вжитку студентів (напої, продукти харчування). 

D:\картинки 1\анимац\книжки\10.gifЛітература:

Обов'язкова:

М. Є. Кучеренко, П. Г. Вервес. Загальна біологія ( підручник 10-11 кл. серед, шкіл), Київ - «Генеза»,  2001 рік.

        Додаткова:

1. О. О. Жигуліна. Біологія, 11 кл. (розробки уроків: новий майстер – клас) -X.: Ранок, 2011.

2. Н. В. Тамашевська. Нетрадиційні уроки з біології, 6-12 класи-Х.: «Торсінг Плюс», 2008.

3. Є. В. Яковлева. Уроки біології в 11 класі. Методичний посібник-3.: «Просвіта», 2001.

 

Інтернет – ресурси

 

 

 СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

№ П\П

ЕТАПИ ЗАНЯТТЯ

(ВИДИ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ)

МЕТОДИ  РОБОТИ

ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ

1.

Організація заняття:

 • привітання студентів;
 • настрій студентів на співпрацю;
 • перевірка готовності студентів до заняття;
 • перевірка присутніх (за рапортом старости групи);
 • оформлення журналу.
 • ПОЯСНЕННЯ РОБОТИ З ЕКРАНОМ УСПІШНОСТІ
 • Навіювання;
 • «очікування»;

2.

Закріплення вивченого матеріалу

 • проблемне питання;
 • аргументовані доповіді студентів;

3.

Підготовка студентів до вивчення нового матеріалу

 • Повідомлення теми, мети та завдань заняття.
 • Ознайомлення з планом заняття.
  • Актуалізація життєвого досвіду і опорних знань студентів.
 •  Вправа на диференціювання понять.
 • Підведення підсумків актуалізації опорних знань.
  • Підготовка студентів до активного та свідомого засвоєння нового матеріалу.
 •  Казка  «Поживні речовини міста ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ».
 • Переконання;
 • діалогове навчання;
 • бесіда;
 • самостійна робота;
 • заповнення таблиці;

4.

Викладення та вивчення нового матеріалу

 

БЛОК 1.  «ХІМІЯ ТА ЇЖА»

 

 • ЕТАП АКТУАЛІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТИВНОГО ДОСВІДУ СТУДЕНТІВ
 1. Продукти харчування.
 2. Поживні речовини.
 3. Найдорожчі у світі продукти.
 • ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
 • ПОЯСНЕННЯ ВИКЛАДАЧА З ЕЛЕМЕНТАМИ ВІДЕОЛЕКТОРІЮ
 • РОБОТА З ТАБЛИЦЯМИ
 • РОБОТА З ОСНОВНИМИ ПОНЯТТЯМИ І ТЕРМІНАМИ
 • КЛОУЗ-ТЕСТ
 • САМООЦІНЮВАННЯ

 

 

 

 

БЛОК 2.  «ХІМІЯ ТА ЗДОРОВ'Я»

Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотиків та тютюнопаління.

 • ВПРАВА «Чорна скриня»
 • ВПРАВА «Пряма мова»
 • ІНТЕРАКТИВНА ВПРАВА
 • ВПРАВА «Міф чи реальність»
 • САМООЦІНЮВАННЯ

 

 • доповіді студентів (випереджувальне завдання);
 • пояснювально-ілюстративний;
 • опора на життєвий досвід;
 • логічний аналіз;
 • самостійна робота з теоретичним матеріалом;
 • захист  практичної роботи;
 • самостійне виконання клоуз-тесту;

 

 

 • використання життєвого досвіду;
 • робота з основними поняттями і термінами;
 • оформлення таблиці;

 

5.

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу

 • Перевірка роботи з термінами.
 • Проведення тестування.

 

 • тестовий контроль з елементами самоперевірки;
 • метод графічного контролю;
 • складання висновку;

6.

Закріплення знань, формування вмінь, навичок, компетенцій,  творча робота під керівництвом викладача

 • Робота експертних груп.
 • Робота в групах.
 • перевірка результативності роботи з завданнями творчого характеру

7.

Підсумки заняття. 

Аналіз і оцінка роботи студентів на занятті, коментар відповідей.

 • 12-ти бальна оцінка роботи студентів згідно з екраном успішності

(розроблена форма);

 • рефлексія;
 • індивідуальне, диференційоване оцінювання викладачем.

8.

Повідомлення  домашнього завдання 

 •           Проаналізувати продукти харчування, які споживаються вдома (один-три). Результат оформити аналогічно до практичного досліду.

САМОСТІЙНА РОБОТА

Робота з навчально-методичною картою самостійної роботи на тему «Хімія і життя»    

 

 

 

 

ВСТУПНА ЧАСТИНА ЗАНЯТТЯ

 

 І. Організаційний момент

 

      ВИКЛАДАЧ: Пропоную кожному згадати, що заняття - це пізнання нового, невідомого, тому я вам бажаю гарного настрою, позитивного спілкування та чекаю від вас активної роботи.

 • ПЕРЕВІРКА ПРИСУТНІХ – ЗА РАПОРТОМ ЧЕРГОВОГО

          

     ПОЯСНЕННЯ РОБОТИ З ЕКРАНОМ УСПІШНОСТІ

На протязі всього заняття вам необхідно буде працювати з екраном успішності. Ваша робота заключається в тому, що ви будете на кожному етапі заняття себе оцінювати і відповідні бали заносити у потрібну графу. По закінченні заняття ви обрахуєте відповідні набрані бали і, згідно шкалі оцінювання, отримаєте свою оцінку за заняття. Тому, я бажаю вам успіху!

 

     ВИКЛАДАЧ: Девіз заняття:

                                   «Нагромаджуємо життєвий досвід оптом!»

 

     ВИКЛАДАЧ: Сьогодні хочеться пригадати слова російського письменника   

                                   Федіра   Тютчева:

                              «Чому б життя нас не навчало,

                                 Та серце вірить в чудеса.»

 

ВИКЛАДАЧ: Шановні першокурсники! Ми на сьогоднішньому занятті продовжуємо  

вивчати тему «Хімія і життя». З минулого заняття вам відомо, що в будь-якій галузі людської діяльності, відповідно і в професійній діяльності, пов'язаній з матеріальним світом, ми користуємося хімічними речовинами, використовуємо їх властивості і продукти їхньої взаємодії між собою. Хімія володіє величезними можливостями, створює невідомі раніше матеріали, примножує родючість грунтів, полегшує людську працю, економить її час, одягає, зберігає її здоров'я, створює їй затишок і комфорт, змінює зовнішність людини.

     Використання людством досягнень сучасної хімії потребує високої загальної культури, великої відповідальності, і, звісно, знань.

     Саме з цією метою ми проводимо наше сьогоднішнє заняття, і, сподіваюсь, воно буде  цікавим і корисним також для тих, хто вважає хімію безкорисною для себе дисципліною, яка далека від повсякденного життя звичайної людини.

     В даний час ви є студентами першого курсу, де ви вивчаєте дисципліни загальноосвітньої підготовки. І мабуть, часто ви задумуєтесь над питанням, навіщо вам вони потрібні? Адже ви вже визначились з майбутньою професією. Але, насправді, у вашому житті дані знання вам знадобляться.

 

 

 

      Під час заняття після кожного розглянутого питання вам необхідно буде для себе визначитись, потрібна вам дана інформація для вашого життя, чи ні, і взяти відповідну фішку.   (демонстрація значення фішок)

 

      Також  звертаю вашу увагу на те, що під час всього заняття ми будемо працювати з основними поняттями і термінами.

 

     Увіть собі, що ви потрапили на безлюдний острів. Ви могли взяти з собою тільки ті предмети, які не мають нічого спільного з наукою хімією і хімічною технологією. Що б ви взяли?

 

[СТУДЕНТИ ОБГОВОРЮЮТЬ СИТУАЦІЮ І ПРИХОДЯТЬ ДО ВИСНОВКУ, ЩО НЕМАЄ НІ ОДНІЄЇ РЕЧІ, ЯКА Б НЕ ЯВЛЯЛАСЯ ПРОДУКТОМ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ]

 

     ВИКЛАДАЧ: І зараз якраз, доречні слова Михайла Васильовича Ломоносова:

«Широко простягає хімія руки свої у справи людські».

І це дійсно так.

     Але, ви знаєте, що хімія не розвивається як окрема наука, вона тісно пов'язана з іншими науками.

     На минулому занятті ми розглядали органічні речовини як основу сучасних матеріалів та хімію у побуті. При обговоренні кожного питання  чітко прослідковувався взаємозв'язок використання продуктів хімічної технології з іншими науками.

     Тому, вашим домашнім завданням було за допомогою життєвого досвіду або Інтернет-ресурсів довести взаємозв'язок хімії з такими науками, як: фізика, геометрія, історія.

 

[СТУДЕНТИ ДОПОВІДАЮТЬ ПО ЧЕРЗІ СВОЇ РОБОТИ, НАВОДЯЧИ АРГУМЕНТОВАНІ ДОКАЗИ]

 

      ХІМІЯ І ФІЗИКА  Знаючи правило з шкільного курсу фізики про те, що час охолодження пропорційний площі поверхні тіла, можна вибрати чайник, в якому чай буде довго залишатися гарячим. Потрібно просто при покупці чайника звернути увагу  на той, у якого площа поверхні найменша.

 

     ХІМІЯ І ГЕОМЕТРІЯ   А якщо ви помітили, що ваша хвіртка в останній час почала хитатись, та завдяки правилам геометрії її можна закріпити. Згадуємо про властивість   прямокутного трикутника: існує єдиний трикутник з заданими довжинами сторін. Планка, яку необхідно прибити буде гіпотенузою цього трикутника.

 

      ХІМІЯ І ІСТОРІЯ  Перемога у Великій Вітчизняній Війні дісталася нашому народу нелегко. Ціна Перемоги - це багато мільйонів людських життів, це біль, це страждання, це великий подвиг не тільки солдат, але і тих, хто залишався в тилу. Свій внесок у спільну справу Перемоги зробила і хімія. Ми не будемо сьогодні говорити про виплавляння металу, виготовлення пороху і т.д. – це і так очевидно. У роки ВВВ вчені-хіміки створювали лікарські препарати, які необхідні були для лікування поранених. Так, полімер вінілбутилового спирту, отриманий М.Ф. Шостаковським, - густа в'язка рідина – виявилась відмінним засобом для загоювання ран, вона використовулася в шпиталях під назвою «бальзам Шостаковського». Академік А.В. Палладій синтезував засіб для зупинки кровотечі. Вченими Московського університету був синтезований фермент – тромбон – засіб для згортання крові. В Радянському Союзі перший пеніцилін був отриманий З.В. Єрмолаєвою в 1942 році. Розробка методів біологічного синтезу пеніциліну в масових масштабах, його виділення і очищення, вияснення хімічної природи, виготовлення лікарських препаратів створили умови для медичного застосування антибіотиків. В роки ВВВ пеніцилін застосовувався для лікування ускладнених інфікованих ран і врятував життя багатьом радянським воїнам.

 

ВИКЛАДАЧ: Після того, як  прокинулись рано-вранці, ви швиденько готуєте собі сніданок. І. звісно, ніхто не стане заперечувати, що саме в «Домашній аптечці» знаходиться те, що навіть бабусі називають одним словом – ХІМІЯ.

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА ЗАНЯТТЯ

      

     Тому на сьогоднішньому занятті ми розглянемо такі важливі теми для життя, це:

     «Хімія і їжа» та «Хімія і здоров'я».

 

      ВИКЛАДАЧ: Метою заняття є:

 

 • узагальнити знання  про практичне значення хімічних речовин в повсякденному житті людини;
 • поглибити знання  про хімічні сполуки та хімічний склад продуктів харчування;
 • диференціювати поняття «продукти харчування» і «поживні речовини»;
 • сформувати поняття про харчові добавки, які використовуються для виготовлення продуктів харчування, Е-числа, їх види, значення, негативний вплив на  здоров'я людини;
 • навчитися визначати вміст харчових добавок у найбільш вживаних студентами продуктах харчування;
 • з'ясувати, яку фізіологічну дію має алкоголь, наркотичні речовини та тютюнопаління на організм людини;
 • визначити, які органи та системи людського організму страждають від шкідливих речовин.

 

     ВИКЛАДАЧ: Отже, ми переходимо до опрацювання  блоку  «Хімія та їжа».

При роботі з даним блоком, нашим завданням буде розгляд таких питань:

 • Білки, жири, вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організмі.
 • Харчові добавки, Е-числа.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

 

    ВПРАВА НА ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ПОНЯТЬ

 

ВИКЛАДАЧ: Перед тим, як перейти до розгляду теоретичного матеріалу, я пропоную вам виконати завдання. Перед вами перелік продуктів харчування і поживних речовин. Вашим завданням буде розмістити даних представників у потрібну колонку. Зробити висновок.

 

Перелік продуктів: картопля, білки, рис, яблука, жири, м'ясо, мінеральні солі, вода, вуглеводи, риба, вітаміни, банани.

 

 

     За правильне заповнення таблиці до екрану успішності у відповідну графу ставиться 5 балів. Якщо є хоч одна помилка, бали не виставляються.

Продукти харчування

Поживні речовини

Картопля

Білки

Рис

Жири

Яблука

Мінеральні солі

М'ясо

Вода

Риба

Вуглеводи

Банани

Вітаміни

 

Висновок:   поживні речовини є складовими компонентами продуктів харчування

 

ІІІ. Підготовка студентів до активного та свідомого засвоєння нового матеріалу

 

      ВИКЛАДАЧ: Я вам пропоную прослухати казку, яка називається «Поживні речовини міста *Продукти харчування*».

 

Але перед вами ставиться завдання: у тексті будуть згадуватись властивості жирів, вуглеводів і білків. Вам необхідно буде записати дані властивості. Кількість правильних відповідей буде дорівнювати кількості балів, які ви зможете додати да свого екрану успішності.

 

     Жили-були троє братів: Жир, Вуглевод і Білок. І хоча в них текла одна поживна харчова кров, але вони кардинально відрізнялися один від одного.

     Жир був за певних умов або твердого, або м’якого (рідкого) характеру. Під час тривалих прогулянок на свіжому повітрі Жир під дією сонячного світла й тепла міг зненацька гірко заплакати, змінити свій запах і смак, що нерідко відображувалося на настрої та здоров’ї оточуючих. Жир був легший за воду і тому годинами тримався на її поверхні, позираючи на безхмарне небо та насолоджуючись водними процедурами.

     Вуглевод не відрізнявся від брата Жиру своєю прихильністю до Води, він неначе розчинявся в ній, за що брати  ласкаво  називали  його  «глюкозкою».  Середній брат був доволі працездатним, він випробовував власні сили,  працюючи  в  фармацевтичній  і  текстильній  промисловості, медицині.

     Найстарший  брат  Білок  був  надзвичайним  красенем:  високий,  стрункий,  довгі  ланцюги  білявого  волосся, скручені в спіралі, що певним чином лягали на плечі парубка… Білок працював на будівництві, багато будинків  було  зведено  його  руками.  Найбільше  хлопець не любив спеку, яка припиняла його активність.

     Те ж само відбувалося й під дією сильних Кислот. Від спілкування  з  концентрованою  Нітратною кислотою, Купрум (ІІ) гідроксидом Білок отримував особливе задоволення й на вечірки до них завжди одягав сорочки яскравого  кольору:  фіолетові,  жовті  тощо.  Характер Білка відрізнявся від характерів молодших братів великою складністю.

     Але незважаючи ні на що, брати мали дружні стосунки, адже недарма вони з гордістю носили прізвище Поживні речовини й були почесними громадянами міста Продукти харчування. Завдяки братам Поживним речовинам можливе життя, без них наш світ був би зовсім іншим, і ми були б іншими.

 

     ВИКЛАДАЧ: Про які хімічні властивості білків, жирів і вуглеводів згадується в казці?

     (порівняння відповідей студентів з правильними відповідями)

 

ЖИРИ

ВУГЛЕВОДИ

БІЛКИ

Агрегатний стан в залежності від походження (твердий-тваринного походження, рідкий-рослинного походження (олії)

Розчинні у воді

Біополімери

При підвищенні температури - гіркне, змінює запах, смак

Моносахаридом вуглеводів є глюкоза

Структурна організація білкових молекул

Зіпсовані жири призводять до захворювання

У живих організмах виконує енергетичну функцію

У живих організмах виконує будівельну функцію

Легші за воду

Використовується у фармацевтичній та текстильній промисловостях, медицині

Хімічна активність при нагрівання знижується (здатність до денатурації)

Якісними реакціями на білки – є кольорові реакції:

 • при взаємодії білків з НNO3 – розчин набуває фіолетового забарвлення;
 • при взаємодії білків з Сu(ОН)2 – розчин набуває жовтого забарвлення

 

ІV.  Етап засвоєння нового матеріалу

 

      ВИКЛАДАЧ: Отже, ми переходимо до розгляду теоретичного матеріалу нашої теми. І зараз я пропоную студентам, які  підготували доповіді по вказаних темах,  нам її представити.

Кожен студент обрав свою форму представлення.

На додаткове самостійне опрацювання було винесено такі питання:

 • Продукти харчування.
 • Поживні речовини.
 • Найдорожчі у світі продукти.

 

Тому, насамперед, ми повинні ознайомитись із поняттям – продукти харчування.  Для чого вони потрібні?

 

Етап актуалізації суб’єктивного досвіду студентів

Доповіді студентів (випереджувальне завдання)

 

     Студент 1

Я пропоную свою роботу у формі презентації з поясненням.

 

Продукти харчування

 

            Продукти  харчування    це  все,  що  споживає  людина й інші живі істоти для  

      підтримки життя. Речовини, які організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.

     Продукти харчування є основою життя людини. Організм, незалежно від того, працює людина, відпочиває чи  спить,  потребує  поповнення  витрачуваної  енергії.

 

             Несвоєчасне  й  нерівномірне  приймання  їжі  нераціонального  складу  спричиняє     

     порушення  обміну  речовин, результатом чого є виснаження, ожиріння й навіть тяжкі захворювання, що скорочують тривалість життя.

 

             Більшість  продуктів  харчування,  які  споживає  людина  в  наш  час,  вироблені      

      харчовою  промисловістю, яка  отримує  сировину  від  сільського  господарства  та рибальства. Також частиною раціону людини є ягоди, гриби, горіхи тощо.

 

                                  Чимало  продуктів  перед  споживанням  потребують приготування.  Людина   

                               цінує  не   лише  поживність  їжі, а  й  її  смакові  властивості.  При  приготуванні  для  покращення смаку використовуються різноманітні спеції.

 

 Мистецтво приготування продуктів харчування та ритуали їх споживання є важливими   елементами культури й відрізняються залежно від регіону, набираючи форм національних кухонь.

 

     Студент 2

Свою тему – поживні речовини я пропоную вам розглянути у формі інфографіки.

На одному аркуші я розмістила всю найважливішу інформацію про поживні речовини у вигляді опорних схем і таблиць.

 

Поживні речовини

 

          Складовими елементами їжі є поживні речовини:

   • білки  (протеїни)    містяться  в  горіхах,  рибі, м’ясі, яйцях, молоці та деяких овочах;

• жири — є в багатьох продуктах тваринного походження (м’ясо, молочні продукти, риба), а також у маргарині, горіхах, оливках, оліях;

• вуглеводи — містяться у вигляді крохмалю в хлібі та картоплі; прості цукри в медові; клітковина в крупах, фруктах і овочах;

 

          вітаміни (окрім вітаміну В12) — входять до складу великої кількості продуктів;

 

           • мікроелементи — також входять до складу великої кількості продуктів (наприклад,    

   кальцій Ca є в молоці та капусті броколі, йод I — у морепродуктах, залізо Fe — у печінці й зелені);

• воду організм одержує в чистому вигляді й у складі багатьох продуктів.

     Тонкість  смакових  відчуттів,  смак  і  смакова пам’ять    природжені  якості  людини.    

Вони  також  набуваються  з  практикою.  Смачною  чи  несмачною є страва, нездатна визначити жодна хімічна лабораторія, а  своєчасне  визначення  смаку  як  у  процесі  приготування страв, так і в момент їх готовності, а також при виправленні смаку в міру потреби відіграє вирішальну роль для забезпечення високої якості страв.

     При визначенні доброякісності продукту або страви найточнішу відповідь дає хімічний аналіз, а при визначенні смакових та інших показників якості — тільки дослідження за допомогою органів чуттів людини, тобто органолептичний аналіз.

     Усі смакові відчуття людини вчені-фізіологи поділяють на чотири категорії:

• солодке;

• солоне;

• гірке;

• кисле.
     Кожен  продукт  має  оптимальну  температуру  куштування. Кислий і солоний смак дужче відчувається в холодній страві, солодкість — однаково як у гарячій, так і в холодній. Смак солі відчувається значно слабше в жирному продукті. Смак жиру згладжується, коли до нього  додають  кислоту,  чим  пояснюється  часте  використання лимона в багатьох жирних м’ясних і рибних стравах, а також у закусках. Нюх особливо важливий для визначення якості їжі. За допомогою нюхових відчуттів визначають не лишетзапах продуктів, а й їх доброякісність, бо, за невеликим винятком, недоброякісні продукти мають неприємний запах.  

     Отже,  для  точного  визначення  запаху  страви  в  усіх випадках, коли це припустимо з огляду на доброякісність і  готовність  продукту,  спочатку  нюхають,  а  потім,  прожувавши, проковтують їжу. Доброякісна й смачна їжа, як правило,  потребує  значно  меншої  кількості  куштувань, і якість її встановлюється значно швидше. Якщо їжа має дефекти смаку й запаху, то число куштувань збільшується, проте і в цих випадках ними не можна зловживати, бо стомлення смакових і нюхових відчуттів може призвести до помилкової оцінки якості страви.

     Вода  є  основним  середовищем,  у  якому  відбуваються важливі життєві процеси. Вона є універсальним розчинником  для  багатьох  неорганічних  і  органічних речовин.  Це    важливий  компонент  травних  соків, у  рідкому  середовищі  відбувається  перетравлювання їжі і всмоктування в кров поживних речовин, вона входить  до  складу  багатьох  біологічних  рідин,  захищає спинний та головний мозок, очне яблуко.

     Вода — учасник великої кількості метаболічних реакцій, зокрема гідролізу, є носієм метаболітів, гормонів, електролітів; бере участь у транспортуванні речовин через клітинні мембрани й судинну стінку в цілому, відіграє роль посередника при доставці поживних речовин; за допомогою води здійснюється транспортування продуктів обміну речовин, з організму виводяться токсичні продукти метаболізму.

     Завдяки високій теплоємності й теплопровідності, вода  бере  участь  у  терморегуляції,  сприяючи  тепловіддачі  (потовиділення,  випаровування,  сечовиділення). Також ця речовина стабілізує структуру й функції ДНК, входить до складу кісток і суглобів, підтримує електричну провідність клітин у нормі, регулює температуру  тіла,  сприяє  виведенню  вільних  радикалів з організму.

 

 

     Студент 3

До вашої уваги я пропоную вам дуже цікаве дослідження на тему – найдорожчі у світі продукти харчування.

 

 

Найдорожчі у світі продукти харчування

А чи знаєте ви, що:

 

            Найдорожчий горіх — макадамія. Колись він був основним продуктом харчування  

     австралійських аборигенів. Через складності з розведенням і збиранням делікатесу його виробляють не більше 40 т у рік. Вартість одного  кілограма  макадамії  перевищує  30  американських доларів.

 

            Найдорожче м’ясо — японська мармурова яловичина. 200 грамів філе коштує в Європі  

      понад 100 американських  доларів.  Деякі,  особливо  ніжні  шматочки продають і за тисячу.

 

            Найдорожчі  прянощі  шафран.  Це  приймочки шафрану  посівного  (Crocus  sativus)   

       родини  півнинкових (Iridaceae). Для отримання 0,5 кг прянощів потрібно 225 000 тичинок. Один кілограм справжнього шафрану коштує близько 6000 американських доларів.

 

            Найдорожчий  гриб    білий  трюфель.  На  нього немає  точної  ціни,  тому  що  кожен    

      великий  гриб  продається з аукціону. У 2007 р. три гонконгських магнати навскладки придбали 750 г гриба за 209 000 американських доларів.

 

            Найдорожча ікра — «Алмас» — ікра білуги-альбіноса, що експортується з Ірану. 100 г  

      ікри, упакованої у бляшанку з чистого золота, обійдуться покупцеві приблизно у 2000 американських доларів.

 

            Найдорожчий  шоколад    Chocopologie  by Knipschildt,  що  виготовляється  в  США.  

      Фунт  (453  г) цього шоколаду коштує 2600 американських доларів.

 

            Найдорожчий  десерт  подають  у  нью-йоркському ресторані «Serendipity 3». Морозиво,   

      прикрашене їстівним золотом, подається в келиху із золотою облямівкою з діамантами, із золотою ложечкою, також із діамантами. Коштує воно 25 000 американських доларів. Порожній посуд клієнт може забрати з собою.

 

            Найдорожчий омлет у світі коштує 1000 американських доларів. Його можна замовити в  

      ресторані нью-йоркського  готелю  «Le  Parker  Meridien».  Крім  власне яєць, в омлеті присутні цілі лобстери й севрюжна ікра.

 

            Найдорожчу піцу Louis XIII пропонує молодий італійський кухар Ренато Віола. Коштує  

      вона 8300 євро. До її складу входять моцарела буфало, три типи ікри, червоний лангуст, креветки та омар.

 

             Найдорожча картопляLa Bonnotte. Вважається, що її вивів сам верховний Бог інків  

      Інті. Картопля настільки ніжна, що збирати її можна лише вручну. Коштує приблизно 500 євро за кілограм.

 

            Найдорожча кава — Kopi Luwak. Її виробляють на Східній Яві, неподалік від  

      індонезійського міста Сурабая. Цю каву роблять за допомогою пальмової ціветті, невеликої деревної тваринки, схожої на білку. Виробництво проводиться доволі незвичайним способом: ціветті поїдають плоди кавового дерева, які проходять через шлунково-кишковий  тракт  тварини  й  виходять  разом з  екскрементами  неперетравлені.  Після  цього  готові плоди промивають, сушать і злегка піджарюють. Вважається, що отримана кава має тонкий аромат, а ферменти  в  шлунку  ціветті  надають  їй  особливо  м’якого смаку. Роздрібна ціна за фунт такої кави варіюється від 100  до  600  американських  доларів.  Щороку  на  ринок потрапляє всього лише близько 1000 фунтів цього продукту. У «Heritage Tea Rooms», невеликій кав’ярні біля австралійського  міста  Таунсвіль,  цей  сорт  кави  подають за 50 австралійських доларів за чашку, що складає близько 33 долари США.

 

             Як доповнення до моєї презентації, я вам пропоную переглянути невеликий відеосюжет.

        (відео №1)

 

ВИКЛАДАЧ: Я дякую студентам за змістовне розкриття даних питань, за їхній творчий підхід до поставленого перед ними завдання. Тому поставте собі по 5 балів у екран успішності, графу – творче завдання.

 

ВИКЛАДАЧ: Я пропоную до вашої уваги притчу:

Коли пацієнт прийшов до Насреддіна, відомого  єгипитського лікаря, зі скаргою на біль у животі, лікар запитав його, що він їв на обід. Коли хворий розповів що він з’їв на обід, то Насреддін приписав йому очні каплі. На велике здивування пацієнта чому виписані очні каплі, коли болить живіт, лікар відповів: « На слідуючий раз будете бачити що ви їсте».

 

                 Як тільки ми переступаємо поріг магазину, то що ми бачимо? У привабливих, блискучих обгортках та упаковках різної форми і кольору на полицях розставлені продукти харчування. Але чи всі вони корисні так само, наскільки привабливі? Згідно вимог до маркування продукції, на етикетках є достатньо інформації для  визначення придатності до вживання, чи відповідає склад продукту товарній назві.

(на екрані загальні вимоги до маркування продуктів)

Вимоги до маркування харчових продуктів

 

Усі харчові продукти, що знаходяться в реалізації в Україні, стикуються державною мовою України та містять у доступній для сприймання споживачем формі інформацію про:
1) назва харчового продукту;
2) назву та повну адресу і телефон виробника, адресу потужностей (об’єкта) виробництва;
3) кількість нетто харчового продукту у встановлених одиницях виміру (вага, об’єм або поштучно);
4) склад харчового продукту у порядку переваги складників, у тому числі харчових добавок та ароматизаторів, що використовувались у його виробництві;
5) калорійність та поживну цінність із вказівкою на кількість білка, вуглеводів та жирів у встановлених одиницях виміру на 100 грамів харчового продукту;
6) кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виробництва та строк придатності;
7) номер партії виробництва;
8) умови зберігання та використання, якщо харчовий продукт потребує певних умов зберігання та використання для забезпечення його безпечності та якості;
9) застереження щодо споживання харчового продукту певними категоріями населення (дітьми, вагітними жінками, літніми людьми, спортсменами та алергіками), якщо такий продукт може негативно впливати на їх здоров’я при його споживанні;
10) наявність чи відсутність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО), що відображаються на етикетці харчового продукту написом «з ГМО» чи «без ГМО» відповідно.
 

Я пропоную перейти до етапу практичної частини нашого заняття.

 

Практичне завдання

 

      У кожного студента на парті є в наявності продукт харчування (напої: «Пепсі-кола», мінеральна вода, «Живчик», сік, енергетичний напій, холодний чай; інші продукти вживання: чіпси, сухарики, вермішель швидкого приготування «Мівіна», соняшникова олія, вершкове масло, желейні цукерки «Жувіленд», йогурт, копчений сир «Сулугуні», зефір «Маршмеллоу».

Пропонується вивчити етикетку запропонованої продукції. У дану таблицю занести дані.

Харчовий продукт

 

Вміст основних компонентів:

Білків

 

Жирів

 

Вуглеводів

 

Харчова цінність

 

Термін зберігання

 

 

На роботу відводиться 2 хвилини. Потім кожний студент характеризує свої спостереження.

Скажіть будь-ласка, ви звернули увагу  на те, що крім білків, жирів і вуглеводів  були вказані на етикетках ще інші компоненти продукту?

(Очікувана відповідь – так. Крім білків, жирів і вуглеводів у складі харчових продуктів містяться харчові добавки).

 

ВИКЛАДАЧ:

Харчові добавки

 

     Людина - це частинка природи. Основою нашого здоровя є повноцінне харчування та здоровий спосіб життя.

     Ми звикли, що кожний продукт має свій неповторний смак та запах. Навіщо ми їмо? Що дає нам їжа? Наскільки ми розуміємо, що таке безпечне харчування? Чи завжди ми їмо корисну їжу?       

У повсякденному житті кожен з нас є споживачем продовольчих товарів. Реклама заповнює екран телевізора, ми бачимо її на сторінках газет і журналів, чуємо по радіо. Прийшов час вести розмову про економічну і споживацьку грамотність, про харчові добавки, які використовують для виробництва продуктів харчування, про їх користь і шкідливість.

Сьогодні необхідно вам навчитися приймати виважені рішення, що базуються на знаннях, інформації, отриманих з різних джерел. Важливо знати, що ми маємо споживати, щоб  зберегти своє здоров’я.

Спробуємо на ці та інші питання дати сьогодні відповідь.

 

     ВИКЛАДАЧ: Знайомтесь: харчова добавка!   

 

               (відео № 2)

 

 

          Харчові добавки - це природні та синтетичні речовини, призначені для введення в   

   харчові продукти з метою прискорення або поліпшення їх технологічної обробки, збільшення термінів зберігання, консервування, а також зберігання або надання готовим продуктам харчування певних органолептичних властивостей (кольору, смаку, запаху, консистенції).

      За допомогою харчових добавок значно подовжують термін придатності продуктів і створюють ілюзію смаку, кольору і запаху. Наприклад,  15% сметана набуває домашньої згущеності,  маргарин - вершкового смаку, а прості сухарі - присмаку червоної  ікри.

 

          Природні харчові добавки  люди використовують багато століть: кухонна сіль, спеції –   

    перець, гвоздика, мускатний горіх, кориця, мед. Однак широке використання харчових добавок почалося в кінці XIX ст., в тому числі і синтетичних. На превеликий жаль, сьогодні у світі набуло великого розмаху виробництво синтетичних харчових добавок. Їх кількість, які використовують у харчовому виробництві більшість країн світу, досягає більше 500 найменувань, в Україні -221.

 

     У  1907 році співробітник Імператорського університету Токіо (Японія) Кікунае Ікеда вперше одержав білий кристалічний порошок, який посилював смакові відчуття за рахунок збільшення чутливості язика. У 1909-му  він запатентував свій винахід і глутамат натрію C5H8NO4 почав переможну ходу по планеті.

 

          Сьогодні жителі Землі щорічно споживають його в кількості понад 200 тисяч тонн. Тим    

   часом у медичній літературі з'являється все більше даних про те, що глутамат натрію негативно впливає на головний мозок, погіршує стан хворих бронхіальною астмою, приводить до руйнування сітківки ока і глаукоми. Саме на глутамат натрію деякі дослідники покладають провину за поширення "синдрому китайського ресторану". Ось вже кілька десятків років у різних куточках світу фіксують загадкове захворювання, природа якого досі незрозуміла. У абсолютно здорових людей ні з того ні з сього підвищується температура, червоніє обличчя, з'являється біль в грудях. Єдине, що об'єднує потерпілих - всі вони незадовго до хвороби відвідували китайські ресторани, кухарі яких схильні зловживати "смачною" речовиною.

Ми часто купуємо продукти, на етикетках яких значиться буква "Е" з номером. Що це означає?

Я пропоную до вашої уваги переглятути відеосюжет, де ми отримаємо відповідь на дане питання.

 

      (відео №3 )

 

     ВИКЛАДАЧ: В роздатковому матеріалі наведено таблиці,  які детально характеризують харчові добавки. 

 

 

Згідно із системою кодифікування харчових добавок, усі харчові добавки розподілені на групи:

Е100–Е199

барвники

Е200–Е299

консерванти

Е300–Е399

антиокиснювачі (антиоксиданти)

Е400–Е499

стабілізатори, емульгатори, загусники

Е500–Е599

регулювальники кислотності, розпушувачі

Е600–Е699

підсилювачі смаку та аромату

Е700-Е899

запасні індекси для іншої можливої інформації

Е900–Е999

глазуруючі агенти, підсолоджувачі, піногасники

Е1000-Е1521

емульгатори, герметики, ферменти, вологозатримувачі

 

Характеристики харчових добавок

Функціональні класи

Характеристика

Кислотоутворювачі

Підвищують кислотність та (або) надають їжі кислий смак

Регулятори кислотності

Змінюють (регулюють) кислотність або лужність харчового продукту

Речовини, що перешкоджають злежуванню і грудкуванню

Знижують тенденцію часток харчового продукту прилипати один до одного

Піногасники

Запобігають або знижують утворення піни

Антиокиснювачі

Підвищують термін зберігання харчових продуктів, захищають від псування, що викликане окисленням, (наприклад, згіркненням жирів або зміною кольору)

Наповнювачі

Речовини, що збільшують обєм продукту, не впливаючи помітно на його енергетичну цінність

Барвники

Підсилюють або відновлюють колір продукту

Речовини, що сприяють збереженню забарвлення

Стабілізують, зберігають або підсилюють забарвлення продукту

Емульгатори

Утворюють або підтримують однорідну суміш двох або більш незмішувальних речовин (наприклад, масло та вода) в харчових продуктах

Солі, що емульгують

Взаємодіють з білками сирів з метою запобігання видалення жиру при виготовленні плавлених сирів

Ущільнювачі (рослинних тканин)

Роблять (або зберігають) тканини фруктів та овочів щільними й свіжими

Підсилювачі смаку та запаху

Підсилювачі смаку; модифікатори смаку; добавки, що сприяють розварюванню

Речовини для обробки муки

Речовини, що додаються до муки для поліпшення її хлібопекарських якостей або кольору

Піноутворювачі (спушувальні добавки, аераційні добавки)

Створюють умови для рівномірної дифузії газоподібної фази в рідких і твердих харчових продуктах

Гелеутворювачі

Текстурують їжу шляхом утворення гелю

Глазуруючі речовини

Речовини, які при змазуванні ними зовнішньої поверхні продукту надають блискучого вигляду або утворюють захисний шар

Вологоутримуючі агенти

Зберігають їжу від висихання, нейтралізують вплив атмосферного повітря з низькою вологістю

Консерванти

Підвищують термін зберігання продуктів, захищаючи від псування, викликаного мікроорганізмами

Розпушувачі

Речовини або суміші речовин, що сприяють життєдіяльності дріжджів; звільняють газ та збільшують у таких спосіб обєм тіста

Стабілізатори

Дозволяють зберігати однорідну суміш речовин у харчовому продукті або готовій їжі

Підсолоджувачі

Речовини, що надають харчовим продуктам і готовій їжі солодкого смаку

Загусники

Підвищують вязкість харчових продуктів

 

Негативні наслідки вживання харчових добавок

Небезпечні харчові добавки

Номер небезпечного «Е»

Барвники

Е102, Е110, Е120, Е124

Канцерогени

Е103, Е105, Е110, Е121, Е123,Е125, Е126, Е130, Е131, Е142, Е152,Е153, Е210, Е211, Е213–Е217, Е231, Е232, Е240, Е251, Е252, Е321, ЕЗЗО,Е431, Е447, Е900, Е905, Е907, Е952, аспартам

Мутагенні та генотоксичні

Е104, Е124, Е128, Е230–Е233, аспартам

Алергени

Е131, Е132, Е160Ь, Е210, Е214, Е217, Е230, Е231, Е232, Е239, Е311–Е313, аспартам

Небажано вживати астматикам

Е102, Е107, Е122 —Е124, Е155,Е211–Е214, Е217, Е221–Е227

Небажано вживати людям, чутливим до аспірину

Е107, Е110, Е122–Е124, Е155, Е214, Е217

Негативно впливають на печінку та нирки

Е171–Е173, Е220, Е302, Е320–Е322, Е510, Е518

Порушують функції щитовидної залози

Е127

Призводять до захворювань шкіри

Е230–Е233

Подразнюють кишечник

Е220–Е224

Спричинюють розлад травлення

Е338–Е341, Е407, Е450, Е461, Е463, Е465, Е466

Спричинюють неправильний розвиток плоду

Е233

Заборонено вживати немовлятам та маленьким дітям

Е249, Е262, Е310–Е312, Е320, Е514, Е623, Е626–Е635

Впливають на рівень холестерину в крові

Е320

Руйнують вітаміни в організмі

Е220 (В1), Е222–Е227 (В12), Е320 (D), Е925 (Е)

 

«Технолог харчування»

 •      Е100–E199 — барвники. Надають «апетитних» кольорів. Містяться в безалкогольних напоях, морозиві, кондитерських виробах.
 •      Е200–E299 — консерванти. Запобігають псуванню продуктів. Містяться у складі більшості консервів, шоколаді, чіпсах, сухих супах, винах.
 •      Е300–E399 — антиоксиданти. Зберігають смак продукту. Містяться у жирних продуктах, вині, пиві, лимонадах, кисломолочних продуктах, ковбасах, маслі, шоколаді.
 •      Е400–E499 — стабілізатори й загусники. Підтримують потрібну консистенцію продукту. Містяться у вареннях, джемах, згущеному молоці.
 •      Е500–E599 — емульгатори. Забезпечують однорідність продукту. Можуть міститися в хлібі, вареннях, джемах, згущеному молоці.
 •      Е600–E699 — підсилювачі смаку. Підсилюють природні смак і запах продукту. Використовуються в блюдах фастфудів і східної кухні.
 •      Е900 і далі — розпушувач, замінники цукру. Перші розпушують продукт до напівповітряного стану, другі замінюють цукор на некалорійні речовини. Використовують у кондитерських виробах, лимонадах, жувальних гумках.

 

КОРИСНІ ТА НЕЙТРАЛЬНІ ДОБАВКИ

 

 • Е101 — рибофлавін (вітамін ).
 • E140 — хлорофіл (безпечна речовина, що надає рослинам зеленого кольору).
 • Е152 — вугілля (усім відома корисна копалина, абсолютно нешкідлива).
 • Е160a — каротини (речовини, що близькі за властивостями до вітаміну А).
 • Е161b — лютеїн (вітаміноподібна речовина, що сприяє поліпшенню зору, використовується в ліках).
 • E163 — антоціани (рослинні пігменти, що надають забарвлення листкам і пелюсткам квітів).
 • E181 — таніни (група речовин, аналогічних до компоненту чаю, що надають йому терпкого смаку).
 • E202 — калій сорбат (один із найбільш популярних консервантів, абсолютно нешкідливий).
 • Е260 — оцтова (етанова) кислота (нешкідливий компонент натурального походження).
 • E296 — яблучна кислота.
 • Е270 — молочна кислота (природна речовина, що утворюється при молочнокислому бродінні.
 • E290 — карбон(IV) оксид (вуглекислий газ, що перетворює напій у газування).
 • Е300 — аскорбінова кислота (вітамін C).
 • E306-E309 — токофероли (вітаміни Е різних форм).
 • Е406 — агар-агар (натуральний і нешкідливий).
 • Е440 — пектини містяться у всіх наземних рослинах (особливо багато в яблуках).
 • Е500 —натрій гідрокарбонат (харчова сода).
 • Е507 — хлоридна кислота (аналогічна речовина виробляється в шлунку).
 • Е641L-лейцин (одна з корисних амінокислот).
 • Е642 — лізин (корисна амінокислота).
 • Е-916, Е917 — кальцій йодат (збагачує продукти харчування корисним для здоров’я йодом).

 

НЕБЕЗПЕЧНІ ДОБАВКИ, ДОЗВОЛЕНІ В УКРАЇНІ

 

 • E102 — тартразин (може спричиняти приступ астми, заборонений у багатьох країнах світу).
 • E110 — агент жовтого кольору (може спричиняти алергію, нудоту, заборонений у ряді країн).
 • Е122 — азорубін, кармуазин (може спричиняти алергію, заборонений у ряді країн).
 • E123 — амарант (спричиняє вади розвитку плода, заборонений у ряді країн).
 • Е124 — канцероген (провокує приступи астми, заборонений у ряді країн).
 • Е127 — еритрозин (може спричиняти гіперактивність щитовидної залози, заборонений у ряді країн).
 • E129 — агент червоного кольору (канцероген, заборонений у ряді країн).
 • Е132 — індигокармін (може спричиняти нудоту, підвищення тиску, алергію, заборонений у Норвегії).
 • E200 — сорбинова кислота (може спричиняти шкірні реакції).
 • E210 — бензойна кислота (потенційний канцероген, може провокувати приступи астми).
 • Е211 — натрій бензоат (потенційний канцероген).
 • Е216–E217 — солі бензойної кислоти (канцерогени).
 • Е220 — сульфур(IV) оксид (спричиняє роздратування кишечника, 1/4 усіх людей погано переносять Сульфур).
 • Е221 — натрій сульфіт (руйнує вітаміни B1 (тіамін) і H (біотин), може провокувати приступи астми й ниркову недостатність).
 • E235 — пімарицин, натаміцин (може спричиняти алергію, нудоту, понос).
 • E249 — калій нітрит (можливо, канцероген, заборонений у дитячому харчуванні).
 • Е250 — натрій нітрит (можливо, канцероген).
 • Е251 — натрій нітрат (в організмі перетворюється на канцероген).
 • Е322 — лецитини (у добавках частіше використовують потенційно небезпечний, генетично модифікований лецитин із трансгенної сої).
 • Е450 — пірофосфати (надмірне вживання загрожує остеопорозом і появою каменів у нирках).
 • Е512 — станум(II) хлорид (спричиняє блювоту, міститься в консервах).
 • Е621 — натрій глютамат (якщо перевищити норму (висипати в чашку з локшиною кілька пакетиків), можна отруїтися).
 • Е622 — калій глутамат (найпоширеніша «фастфудна» добавка, при переїданні спричиняє нудоту, пронос).
 • Е926 — хлор(II) оксид (канцероген).
 • Е951 — аспартам (може спричиняти мігрень, висипання на шкірі й погіршувати мозкову діяльність).
 • Е952 — цикламова кислота та її солі (заборонена в США й Великобританії, вважається канцерогеном).

 

Харчові добавки, дозволені для використання в Україні
(зі списку, що затверджений спеціальною

Постановою Кабінету Міністрів України)

 

Е152

вугілля

Е160а

каротини

Е160з

екстракт паприки

Е162

червоний буряковий бетанін

Е164

шафран

Е260

оцтова (етанова) кислота

Е296

яблучна кислота

Е406

агар

Е420

сорбіт і сорбітовий сироп

Е440

пектини, желатин

Е422

гліцерол

Е460

целюлоза

Е637

ефірні масла спиртові, водно-спиртові, аромат копчення, ванілін

Е901

віск бджолиний (білий і жовтий)

Е902

віск свічковий

Е905c

парафін

Е908

віск рисових висівок

Е1510

спирт етиловий

Е1420

крохмаль ацетиленовий

 

Перевірка засвоєння нового матеріалу та способів діяльності

 

Клоуз-тест

 

            ВИКЛАДАЧ: Студентам пропонується зв’язний текст, де пропущене кожне n-е слово  

(п’яте, сьоме і т. д.), яке досить легко відновлюється за контекстом. Текст має закінчену думку,  логічний  виклад  фактів.  Цей  прийом  створює місток між уже відомим і новим.

З поданих слів виберіть потрібні  і розставте їх у певному порядку. Підказкою тут є те, що правильні відповіді подано у  потрібному відмінку, внаслідок чого повинен утворитися зв'язний текст. Слово використане лише один раз.

 

Відповіді пропонується занести до таблиці, що допоможе у підбитті результатів

 

ВІДПОВІДЬ

ВІДПОВІДЬ

1

 

17

 

2

 

18

 

3

 

19

 

4

 

20

 

5

 

21

 

6

 

22

 

7

 

23

 

8

 

24

 

9

 

25

 

10

 

26

 

11

 

27

 

12

 

28

 

13

 

29

 

14

 

30

 

15

 

31

 

16

 

32

 

 

Клоуз-тест

 

  Продукти харчування — це все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки (1). Речовини, які організм отримує з навколишнього середовища, є для нього (2) матеріалом і джерелом (3).

     Продукти харчування є (4) життя людини. Більшість  продуктів  харчування,  які  споживає людина в наш час, вироблені (5) промисловістю, яка отримує сировину від (6) господарства та рибальства. Також частиною раціону людини є ягоди, гриби, горіхи тощо. Складовими елементами їжі є (7) речовини:

• білки (протеїни) — містяться в горіхах, рибі, м’ясі, яйцях, молоці та деяких овочах;

• жири    є  в  багатьох  продуктах  (8)  походження (м’ясо, молочні продукти, риба), а також у маргарині, горіхах, оливках, оліях;

• вуглеводи — містяться у вигляді (9) в хлібі та картоплі; прості (10) в медові; (11) в крупах, фруктах і овочах.

     Воду організм одержує у (12) вигляді й у складі багатьох продуктів.

     До харчових (13) відносять групу природних або синтетичних  речовин,  які  спеціально  додають  до продовольчої сировини, напівфабрикатів чи готових продуктів із метою надання їм певних якісних показників:

• збереження (14) цінностей;

• надання харчовим продуктам більш (15) вигляду;

• збільшення терміну (16);

(17) та скорочення технологічного процесу.

Класи харчових добавок:

• E100—199 — (18).

Підсилюють чи відновлюють колір продукту.

• E200—299 — (19).

     Підвищують  термін  зберігання  продуктів,  захищають їх від мікробів, грибків, бактеріофагів, а також хімічно стерилізують добавки при дозріванні вин, дезінфектанти.

E300—399 — (20), регулятори кислотності.

     Захищають від окиснення (наприклад, від згіркнення жирів і зміни кольору).

E400—499 — (21).

     Зберігають задану консистенцію, згущувачі, підвищують в’язкість.

• E500—599 — емульгатори.

     Створюють однорідну суміш продуктів, що не (22) (наприклад, води й олії).

     Маркування будь-якого харчового продукту повинно містити такі (23) відомості:

1. (24) харчового продукту.

2. (25) харчового продукту із зазначенням кількості інгредієнтів  (складників)  у  порядку  зменшення  їхньої маси.

3. Кількість харчового продукту в установлених одиницях вимірювання.

4. Часові характеристики (26) харчового продукту.

5. Умови (27) харчового продукту.

6. Умови та рекомендації щодо використання, якщо харчовий продукт потребує (28) умов використання.

7. Інформація про наявність чи відсутність у складі харчового продукту (29) (визначається чинним законодавством).

8. Інформація щодо (30) для харчових продуктів, які лише упаковані або розфасовані в Україні.

9. (31) щодо споживання харчового продукту певними категоріями споживачів (дітьми, вагітними жінками, літніми  людьми,  спортсменами  та  алергіками),  якщо такий продукт може негативно впливати на їх (32) при його споживанні.

 

             Варіанти складової частини правильної відповіді:

 

поживних, привабливого, зберігання, будівельним, основою, харчової, зберігання, особливих, цукри, склад, сільського, антиокиснювачі, змішуються, поживні, тваринного, ГМО, походження, застереження, крохмалю, здоров’я, здешевлення, барвники, консерванти, обов’язкові, життя, енергії, чистому, стабілізатори, добавок,  назва, клітковина, придатності.

 

      Студенти перевіряють свої роботи, звіряючи їх з правильними відповідями, підраховують відповідні бали і заносять свій результат до екрану успішності.

 

Відповіді

 

ВІДПОВІДЬ

ВІДПОВІДЬ

1

ЖИТТЯ

17

ЗДЕШЕВЛЕННЯ

2

БУДІВЕЛЬНИМ

18

БАРВНИКИ

3

ЕНЕРГІЇ

19

КОНСЕРВАНТИ

4

ОСНОВОЮ

20

АНТИОКИСНЮВАЧІ

5

ХАРЧОВОЇ

21

СТАБІЛІЗАТОРИ

6

СІЛЬСЬКОГО

22

ЗМІШУЮТЬСЯ

7

ПОЖИВНІ

23

ОБОВ'ЯЗКОВІ

8

ТВАРИННОГО

24

НАЗВА

9

КРОХМАЛЮ

25

СКЛАД

10

ЦУКРИ

26

ПРИДАТНОСТІ

11

КЛІТКОВИНА

27

ЗБЕРІГАННЯ

12

ЧИСТОМУ

28

ОСОБЛИВИХ

13

ДОБАВОК

29

ГМО

14

ПОЖИВНИХ

30

ПОХОДЖЕННЯ

15

ПРИВАБЛИВОГО

31

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

16

ЗБЕРІГАННЯ

32

ЗДОРОВ'Я

 

ВИКЛАДАЧ: Кожна правильна відповідь оцінюється по 0,5 балів. Підрахуйте свої бали та занесіть свої результати до екрану успішності.

 

ВИКЛАДАЧ: Блок «Хімія та їжа» ми опрацювали.

 

    ВИКЛАДАЧ: Зараз я пропоную визначитись про важливість розкриття даного питання для вашого життя і взяти відповідну фішку.

 

    ВИКЛАДАЧ: Отже, ми переходимо до опрацювання  блоку  «Хімія та здоров'я».

 

     ВИКЛАДАЧ: Вправа «Чорна скриня»

     Інтерактивний метод.

Викладач виймає зі скрині різні предмети, завдання студентів зрозуміти, що об’єднує їх.

Слово викладача:

- Увага! Чорна скриня!

(Викладач виймає предмети з ящика)

- Що об'єднує усі ці предмети?

(Містять небезпечні для здоров'я і життя людини речовини, а саме: етиловий спирт, нікотин та інші)

- Як ви думаєте, якою буде назва нашого наступного питання?

(Очікувана відповідь: Вплив алкоголю, тютюнопаління та наркотичних засобів на організм людини).

 

 ВИКЛАДАЧ: Доріс Лессинг, англійська письменниця, сказала: «Отрута, яка діє не відразу, не стає менш небезпечною». Давайте спробуємо з’ясувати, про яку отруту вказувала письменниця?

 

Бесіда:

- Чи маємо ми безпосереднє відношення до проблеми, яку визначила Лессинг?

- Якими можуть бути шкідливі фактори впливу на організм людини?

- Сьогодні  ми з вами дізнаємось, якими насправді є речовини, що негативно впливають на людину та природу.

 

 

     ВИКЛАДАЧ:

Притча
 

    У далекому минулому, коли тютюн тільки-но завезли у Вірменію з далеких країн, біля   підніжжя Арарату жив добрий та мудрий дідусь. Він одразу не злюбив оте задурманливе зілля і переконував людей не вживати його. Одного разу старий побачив, що навколо чужоземних купців, які розклали свій отруйних товар, збіглася юрба. Купці кричали:" Божественний лист! У ньому -засіб від усіх хвороб".

     Підійшов мудрий старий і каже: - Цей "божий лист" приносить людям і іншу користь: до хати курця не зайде злодій, його не вкусить собака, і він ніколи не постаріє. Купці із задоволенням подивились на старого. - Ти правий мудрий старий! - сказали вони, - Але звідки ти знаєш про такі чудові властивості " божественного листа"? І старий пояснив: - Злодій не прийде у хатину курця тому, що той буде багато грошей віддавати за тютюн, стане бідним, і в нього не буде чого красти. До того ж, через куріння він буде кахикати всю ніч, а злодій не заходить у дім людини, яка не спить. Через декілька років куріння, людина заслабне, у неї почнуть боліти ноги, і вона ходитиме з палицею. А який собака вкусить людину, в руці якої палиця? І, нарешті, курець ніколи
не постаріє, бо помре МОЛОДИМ...ВІДІЙШЛИ люди від купців..." Жаль  не кожному з нас у житті зустрічається такий мудрий старий.

 

    ВИКЛАДАЧ: Я пропоную переглянути відеоролик, у якому буде наведено вплив  тютюнопаління  на організм людини.

(відео № 4)

 

     ВИКЛАДАЧ: Вправа «Пряма мова»

- Парацельс сказав: «Усе є отрута, і усе є користь. Уся справа в кількості». Чому ж не можна вживати спирт, наркотики та нікотин?

- Чому люди вживають ці шкідливі речовини?

- Які системи людського організму страждають, захворюють та руйнуються в результаті прийому алкоголю, наркотиків та паління?

- Як впливає вживання алкоголю, наркотиків та паління на розвиток економіки в Україні?

 

Для того, щоб перейти до виконання наступного завдання, ми переглянемо два відеосюжети, у яких буде показано вплив алкоголю і наркотичних засобів но організм людини.

 

C:\Users\Lena\Desktop\1.png    (відео № 5)

 

     (відео № 6)

 

 

     ВИКЛАДАЧ: Ми переходимо до виконання інтерактивної вправи.

Завдання: Визначити та розмалювати внутрішні органи людини, на які впливають спирти, нікотин та наркотики:

синім – органи, на які вливають спирти,

червоним – органи, на які впливають нікотин,

зеленим – органи, на які впливають наркотики.

 

(кожна правильна відповідь - 1б, максимальна кількість балів за правильно виконане завдання - 3б)

 

ВИКЛАДАЧ: Який висновок можна зробити про вплив спирту, нікотину та наркотичних засобів на організм людини?

 (Очікувана відповідь: Дані речовини вражають увесь  організм)

 

    ВИКЛАДАЧ:

    Вправа «Міф чи реальність»

Завдання: Напроти кожного з пунктів студенти визначають правильність позначкою «+».

ТВЕРДЖЕННЯ

МІФ

РЕАЛЬНІСТЬ

1

Спирти в незначних кількостях не шкідливі для організму

 

 

2

Спирти перетворюються у печінці на оцтовий альдегід, який викликає отруєння

 

 

3

Алкоголь зігріває

 

 

4

Вагітна жінка повинна повністю утримуватися від алкоголю

 

 

5

Особливо небезпечний алкоголь для молодих

 

 

6

Людина в стані алкогольного сп'яніння може відповідати за свої вчинки

 

 

7

Алкоголь-стимулятор, від підбадьорює

 

 

8

Залежність від наркотиків-це тільки настрій

 

 

9

Хоча відомо, що на підпитку керувати автомобілем небезпечно, можна сідати за кермо після вживання марихуани

 

 

10

В більшості випадків діти вперше пробують наркотики в результаті пропозицій з боку незнайомців

 

 

11

Якщо ви хочете сісти за кермо після випивки, вам допоможуть протверезитися чашка міцної кави або холодний душ

 

 

12

Тютюн-це наркотик

 

 

13

Оскільки марихуана концентрує увагу, вона підвищує творчий потенціал та полегшує навчання

 

 

 

 

            Результати студенти звіряють з правильними відповідями і заносять до екрану успішності.

 

ЗАВЕРШАЛЬНА ЧАСТИНА ЗАНЯТТЯ

 

 ВИКЛАДАЧ: Зараз я пропоную перейти до закріплення вивченого матеріалу.

 І, перший етап – це виконання тестових завдань. У роздатковому матеріалі у вас є тестові завдання двох варіантів. Ви виконуєте кожний свій варіант на протязі 3-х хвилин. Після закінчення роботи ви звірите правильні відповіді і виставите відповідні отримані бали за правильні відповіді у екран успішності.

Тестові завдання

Тема: «Числа-Е. Харчові добавки»

1 варіант

1. Харчові добавки це:

А) група природних речовин;

Б) група синтетичних речовин;

В) група природних і синтетичних речовин;

Г) група хімічних речовин.

2. Що означає літера «Е»:

А) система кодифікації, розроблена в Європі;

Б) в перекладі з англійської «їстівний»

В) в перекладі з англійської «неїстівний»

Г) в перекладі з німецької «неїстівний»

3. Е 200-299 це…

А) барвники

Б) стабілізатори

В) емульгатори

Г) консерванти

4. Е 600-699 це:

А) барвник

Б) підсилювач смаку  смаку і аромату

В) антиокислювач

Г) емульгатор

5. Е 500-599 це:

А) барвник

Б) підсилювач смаку і аромату

В) антиокислювач

Г) емульгатор

6. Функція барвників:

А) підсилюють і відновлюють колір

Б) підвищують термін зберігання

В) зберігають задану консистенцію

Г) створюють однорідну суміш

7. Функція стабілізаторів:

А) підсилюють і відновлюють колір

Б) підвищують термін зберігання

В) зберігають задану консистенцію

Г) створюють однорідну суміш

8. Функція антиокислювачів:

А) підсилюють смак і аромат

Б) запобігають утворенню піни

В) підвищують термін зберігання

Г) захищають від згіркнення і зміни кольору

9. Мета застосування харчових добавок:

А) збереження поживних цінностей

Б) здешевлення технологічного процесу

В) зменшення терміну зберігання

Г) надання поживної цінності

10. Класи харчових добавок це…

А) поділ на великі групи, залежно від функції, яку виконують;

Б) поділ на невеликі групи, залежно від функції, яку виконують;

В) поділ на підгрупи, залежно від функції, яку виконують.

 

Тестові завдання

Тема: «Числа-Е. Харчові добавки»

2 варіант

 

1. Мета застосування харчових добавок:

А) надання більш привабливого вигляду;

Б) зменшення терміну зберігання;

В) надання поживних цінностей;

Г) збереження поживних цінностей.

2. Класи харчових добавок це:

А) поділ на невеликі групи, залежно від функції, яку виконують;

Б) поділ на великі групи, залежно від функції, яку виконують;

В) поділ на підгрупи, залежно від функції, яку виконують.

3. Е 100-199 це:

А) барвники;

Б) стабілізатори;

В) емульгатори;

Г) піногасники.

4. Е 300-399 це:

А) барвники;

Б) підсилювачі смаку і аромату;

В) антиокислювачі;

Г) емульгатори.

5. Е 400-499 це:

А) стабілізатор;

Б) барвник;

В) антиокислювач

Г) емульгатор

6. Функція емульгаторів:

А) підсилюють і відновлюють колір;

Б) підвищують термін зберігання;

В) зберігають задану консистенцію;

Г) створюють однорідну суміш.

7. Функція Е 900-999:

А) підсилюють смак і аромат;

Б) запобігають утворенню піни;

В) підвищують термін зберігання;

Г) захищають від згіркнення і зміни кольору.

8. Функція консервантів:

А) підсилюють смак і аромат;

Б) запобігають утворенню піни;

В) підвищують термін зберігання;

Г) захищають від згіркнення і зміни кольору.

9. Харчові добавки це:

А) група природних  і синтетичних речовин;

Б) група природних речовин;

В) група синтетичних речовин;

Г) група хімічних речовин.

10. Літера Е означає:

А) система кодування, розроблена в Європі;

Б) англійською та німецькою  «їстівний»

В) в перекладі з англійської «неїстівний»

Г) в перекладі з німецької «неїстівний»

 

Відповіді

1 ВАРІАНТ

2 ВАРІАНТ

ВІДПОВІДЬ

ВІДПОВІДЬ

1

В

1

А,Г

2

А,Б

2

Б

3

Г

3

А

4

Б

4

В

5

Г

5

А

6

А

6

Г

7

В

7

Б

8

Г

8

В

9

А,Б

9

А

10

А

10

А,Б

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
                  І етап. Робота експертних груп.

          Ознайомлення зі змістом етикеток у харчових продуктах.
Завдання. Провести експертизу на вміст: ароматизаторів, консервантів, барвників виданих продуктів.
 

                 ІІ етап. Робота в групах
Група №1. Вам потрібно приготувати кондитерські вироби. Які Е-добавки ви будете використовувати?
Група №2. Вам потрібно приготувати молочні продукти тривалого зберігання. Які Е-добавки ви будете використовувати?
Група №3. Вам потрібно приготувати м’ясні продукти тривалого зберігання. Які Е-добавки ви будете використовувати?
                    

                 ВИКЛАДАЧ: Так як ми закінчили з вами опрацювання 2 блоку нашого матеріалу, я прошу вас визначитися з важливістю даного питання для вашого життя і обрати відповідну фішку.

 

                  РЕФЛЕКСІЯ

 1. Я, як споживач, тепер знаю…
 2. Згідно обраних фішок, які ви обрали на протязі заняття, визначне необхідність набутих знань для свого життя.

Можливі відповіді:

 •               …треба вчитися читати етикетки!
 •               …їсти треба з розумом!
 •               …яка їжа, таке і здоров’я!
 •               …багато знати – престижно!

ВИКЛАДАЧ: Я пропоную підвести підсумок вашої роботи на занятті. Підрахуйте отримані бали і переведіть їх на оцінку згідно шкали оцінювання.

 

 

 

 

 

 

 

ВИКЛАДАЧ: Домашнє завдання   

 • Проаналізувати продукти харчування, які Ви споживаєте дома (один-три). Результат оформити аналогічно до практичного досліду.
 • Робота з картою самостійної роботи.

 

     ВИКЛАДАЧ: Я всім дякую за увагу! 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Розробки уроків
Додано
14 жовтня 2019
Переглядів
524
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку