26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Соціальний Проект на тему «Шкільна газета «Новини. Вісті. Коментарі (НВК)» для учнів середньої і старшої школи

Про матеріал
Створення шкільної газети, основні етапи реалізації проекту, необхідні ресурси для втілення.
Перегляд файлу

Соціальний проект «Шкільна газета «Новини. Вісті. Коментарі (НВК)»

  1. Анотація проекту

Засоби масової інформації –є одним з найважливіших інститутів громадянського суспільства. Самодіяльні ЗМІ і юнацька журналістика, в цілому, є одним з найбільш адекватних способів соціалізації особистості. Школа –це маленька держава і, як у кожній державі, у школі повинні бути свої засоби масової інформації.

Шкільна газета – це сучасний засіб виховання патріотизму, формування активної громадянської  позиції, засіб підвищення зацікавленості навчанням, пізнанням нового. У газеті можна моделювати ситуації дорослшого життя,спираючись на досвід дітей і події життя гімназійного, газета сприяє залученню широкого кола учнів різного віку та інтересів, різного соціального становища, згуртовує учнів та дозволяє вдосконалювати міжособистісних стосунків шляхом розвитку вмінь комунікації, врахування думок і бажань одне одного.

Шкільна газета відіграє велику роль у житті підлітків, які її видають, сприяє їхньому дорослішанню та вихованню. В результаті роботи кожний – і той,хто пише матеріали до газети, і той, хто читає – відчуває власну значимість і причетність до вирішення гімназійних завдань. Також важливим є формування відповідальності дітей за опсталені перед ними завдання, спільні дії у команді.

Створення шкільної газети дозволяє встановити більш тісні мікросоціальні зв’язки всередині школи. Участь дітей в шкільній редколегії стимулює їхній індивідуальний розвиток через допомогу в організації себе, висловленні власних думок та розповсюдження їх серед інших людей, допомагає краще пізнати себе. Свій внутрішній світ та світ довокола. В процесі спільної діяльності зі створення та видання  газети представники різних поколінь встановлюють стосунки взаєморозуміння, відбувається більш гнучка соціалізація підлітків. Крім того, подібна практика впливає на вибір професії.

Актуальність проекту:

 Проект особливо актуальний сьогодні у зв’язку з тим, що сучасне суспільство переживає справжній інформаційний бум.  У всіх сферах нашого життя знайшли широке застосування комп’ютерні технології, за допомогою яких людина оптимально використовує і засоює потік різноманітної інформації. Успіх соціально-технісних перетворень значною мірою залежить від грамотного використання науово-технічної інформації. Цей успіх буде залежати від того, наскільки нам вдасться сформувати інформаційну культуру особистості.Шкільна газета – це творчий майданчик для саморозвитку і саморганізації учнів. Активні, талановиті діти стимулюють професійне зростання вчителів,  організовує гімназистів, робить їх більш самостійними, зібраними, привчає до відповідальності. Успіх проекту сприяє усвідомленню колективних цілей як своїх власних, сприяє створенню умов для самореалізації особистості, формує культуру спілкування.

Реалізація проекту дозволить створити в гімназії виховні центри за напрямками зацікавленості , згуртувати і скоординувати дії учнівських колективів, виявити здібності дітей та втілити їх, проявити лідерські якості, сприяти вільному висловленню своїх думок, поглибленню впевненості у власних силах.

Основна мета і завдання проекту «Шкільна газета»

 

 

 

 

Мета: створення комунікативного простору для вільного висловлення школярами своєї активності, патріотичного та громадянського виховання шляхом розвитку здібностей до розумового і практичного експериментування, задіяння учнів в реальній практичній діяльності, висвітлення гімназійних, класних, подій, досягнень учнів, історичних фактів, привертання  їхньої уваги до актуальних соціальних проблем, демонстрація технічних можливостей нових інформаційних технологій в освіті, сприяння свідомому вибору професії і допрофесійна підготовка юних журналістів.

 

Завдання: реалізація права школярів на свободу слова, сприяння формуванню і розвитку творчих здібностей та критичного мислення дітей, підлітків, розвиток самостійності, здатності учнів до самоорганізації (розвиток самоврядування), високої самооцінки, формування готовності до співпраці, створення умов для виховання толерантності, вміння вести діалог, шукати і знаходити компроміси, формування і розвиток навичок публіцистичних виступів, вміння працювати з великим обсягом інформації, виділяти головне і творчо його переосмислювати, вдосконалювати вміння використання ІКТ для пошуку інформації та оформлення заміток і верстки газети, вміння працювати у різних жанрах, створення банка фотоматеріалів з шкільних заходів, взаємодія з батьками-журналістами.

 

Методичні принципи проекту:

Особистісно-орієнтований підхід (враховує індивідуальні особливості школіярів)

Комунікативна скерованість (учні спілкуються в процесі створення і випуска газети)

Діяльний характер навчання (дозволяє прцювати в парах, групах)

Взаємопов’язане навчання (написанню стетей, підготовці постійних рубрик)

Поетапність навчання (від простого до складного)

 

 

 

Зміст проекту:

  1. Створення команди однодумців
  2. визначення спрямування і духу газети
  3. розробка плану роботи прес-центра
  4. схема організації випуску шкільної газети
  5. приблизний перелік тем
  6. приблизний перлік рубрик
  7. верстка

 

 

Учасники проекту:

Учні 5-11 класів, серед яких:

Редактор

Фотокореспондент

Журналісти

Коректор

Дизайнер-верстальник

Наставники:

Представник адміністрації. Який курує проект

Вчителі української, англійської, німецької мов, географії, історії, права, інформатики

 

 

 

Очікувані результати:

позитивні зміни в свідомості учнів, підвищення рівня загадбної культури, соціальної активності

мотивація школярів для самоосвітньої діяльності

практичне застосування мовних знань, умінь, навичок

втілення ідей учнів, впевненість у їхньому донесенні до оточуючих

реальний вклад школіярв в життя закладу

розвиток пізнавальної активності

підвищення зацікавленості шкільними предметами (література, мова, історія, географія, право)

розвиток ціннісної орієнтації

розвиток естетичного смаку

розвиток співпраці між учнями-вчителями-батьками

ознайомлення з професійною сферою діяльності журналістів

вдосконалення технічних можливостей нових інформаційних технологій в освіті

 

 

Необхідні ресурси:

Облаштований кабінет для створення і випуску шкільної газети

Папір

Кольоровий принтер

Фотопапір для принтреа

Чорний та кольорові картриджі

Мережа персональних комп’ютерів для журналістів

Екран

Мультимедійний проектор

Сканер

Цифровий фотоапарат

Електронні носії

Компютерні програми Corel Draw MS Publisher, Adobe PageMaker, Adobe Photoshop, MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, MS Paint, AABBYY Fine Reader

Навчальні програми

Посібники з проектної діяльності

Ламінатор

Різак

Брошуратор

Плівка для ламінування

Папки з файлами

Фпйли

 

Терміни та етапи реалізації проекту

  1. етап. попередній (вересень-листопад 2018)

Розробка положення «Про шкільну газету»,Соціологічне дослідження серед учнів, Мотиваційні заходи у класах, залучення стажерів. Створення команди однодумців.

  1. етап. експериментальний (грудень-квітень 2019)

 розробка і втілення плану роботи редколегії

-організаційно-підготовчий:

Організація редколегії, розподіл обов’язків, створення рубрик видання

 

-Навчальний

навчання стажерів

-дослідницький. Робота в групах

Первинний збір інформації

Створення і редагування текстів

 

-Підсумковий

Репрезентація результатів

 

3 этап. заключний (травень  2019)

 Верстка газети

 

Приблизний перелік тем для навчання активу:

Журналістська етика

Зміст інформаційного бюлетеня

Основи написання статті

Інтервювання  і написання статті

Редагування статті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік заходів

1. Необхідно провести нову електропроводку з сучасними енергозберігаючими світильниками.

2. Здійснити капітальний ремонт стелі, стін, підлоги залу, роздягалень, допоміжних приміщень.

3. Поміняти вхідні двері залу, роздягалень.

4. Промоція проекту як прикладу для інших навчальних закладів міста й області готовності держави вкладати кошти в проекти (інформація на сайті школи, передання досвіду в написанні заявки тощо).

 

Результати проекту

1. Внаслідок ремонту спортивного залу навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія “Галицька”» отримає сучасний спортзал, роздягальні з заміною вхідних дверей.

2. Забезпечить створення належних умов для урочних, позаурочних та позашкільних форм занять із фізичної культури та зміцнення здоров’я кожного учня, працівників закладу, батьків, мешканців мікрорайону та учасників АТО, які беруть участь у проекті «Всеукраїнська програма навчання комп’ютерної грамотності» у НВК.

3. Реалізація проекту дасть можливість сприяти покращенню належного рівня фізичної культури і спорту, що є пріоритетом у розвитку спорту та пропагування «здорового способу життя» школяра засобами фізичної культури.

 

Обсяг коштів та джерела фінансування проекту

Вартість проекту становить 400 тис. грн. Фінансування проекту пропонується здійснювати за рахунок коштів бюджету розвитку міста Львова у розмірі 139,8 тис. грн та коштів з обласного бюджету в розмірі 200 тис. грн нефінансового внеску громади  – 32,087  тис. грн,  кошти спонсора - 19,42 тис. грн та кошти фізичної особи  - 8,693 тис. грн

 

Організації – партнери, співвиконавці проекту.

Львівська міська рада, Львівська обласна рада та ініціативна група батьківського комітету.

 

 

2. Докладний опис проекту

 

2.1 Опис проблеми, на розв’язання якої спрямований проект.

Соціальний моніторинг якості життя у місті Львові, який уже втретє поспіль проводить Інститут міста, фіксує щорічне підвищення якості життя, зокрема у сфері освіти та дозвілля. водночас досі актуальними у місті залишаються проблеми благоустрою, екології, інфраструктури (транспортної, спортивної, закладів культури та ін.)  На розв’язання цих проблем місцева влада приймає відповідні програми, передбачено проведення відповідних заходів. Зокрема, і Комплексна стратегія розвитку Львова 2012-2025 рр., і Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Львова на 2017-2019 роки передбачають створення сприятливих умов для спортивного розвитку жителів міста. В першу чергу йдеться про створення відповідної спортивної інфраструктури та заходи для популяризації фізичної активності у різних групах населення.

- наявні проблеми в об’єднаній громаді, селі, селищі, місті, районі;

 За останні десятиріччя стан здоров’я українців, особливо молоді та школярів, значно погіршився. Більшу частину свого часу учні проводять за комп’ютерами. Відсутність належних умов для забезпечення їх рухової активності може призвести до збільшення захворюваності серед дітей. Тривале перебування учня за партою та недостатньо і малорухливий спосіб життя можуть спричинити порушення постави, що призведе до низки хвороб, пов’язаних із хребтом. Як наслідок – погіршення не лише фізичної, а й розумової діяльності. Серед них гіподинамія – порушення функцій організму (опорно-рухового апарату, кровообігу, дихання, травлення), що виникає саме через обмеження рухової активності, зниження сили скорочення м'язів. Це впливає на серцево-судинну систему: послаблення сили скорочень серця, низький рівень працездатності, зниження тонусу судин. Брак фізичної активності Всесвітня організація охорони здоров‘я визначила четвертим основним фактором ризику в оцінках рівня смертності у світі (причина 6% смертей в усьому світі) .

 Для здорового розвитку організму дітей шкільного віку  діти щодня повинні мати щонайменше 60 хвилин фізичної активності від помірної до високої інтенсивності. Однак аварійний стан спортзалу не дозволяє учням належним чином займатися фізичною культурою. Це призвело до того, що вони стали кволими і часто хворіють. До того ж, загалом у місті Львові є недостатня кількість сучасних спортивних залів, які знаходяться у комунальній власності і є доступними для жителів міста.

 Руйнування стелі, стін і підлоги, відсутність обладнаних роздягалень, відповідного освітлення – все це унеможливлює проведення уроків фізичного виховання на належному рівні й погіршує фізичний розвиток дітей. Окрім цього, такий стан спортивного залу призвів до того, що у 2016 році договори із Рівненським міським молодіжним спортивним клубом з бейсболу та софтболу «Західний Вогонь» та ДЮСШ «Верховина» Львівської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» (секція «Гандбол») були розірвані! Дані товариства відмовилися від продовження договору, хоча за останній рік співпраці з ними учні нашого закладу брали участь у міжнародних змаганнях та турнірах і досягали на них високих результатів. Наразі у школі продовжують функціонувати баскетбольна і волейбольна команди, які за теперішніх умов не можуть тренуватися у повному обсязі. А ще працює гурток карате, у якому займаються діти не лише з нашої школи, а і прилеглих районів, але й вони не у змозі нормально займатися.

- якою мірою проект сприятиме місцевому розвитку (об’єднаної громади, села, селища, міста, району);

Школа-гімназія «Галицька» розташована у мальовничому куточку м. Львова. У весняно-осінній період для проведення занять з фізичного виховання активно використовуємо наявні спортивні майданчики на території закладу, проте в осінньо-зимовий період та для занять з окремих видів спорту, як у класній, так і в позакласній роботі, роботі секцій необхідний сучасний спортзал. Зручне розташування школи дає можливість займатися в позашкільний час як учням НВК, так і вихованцям інших шкіл, мешканцям мікрорайону, а у вихідні дні – і цілим сім’ям, використовуючи для старших осіб та малюків відпочинок у саду. Тому створення належного середовища для організації дозвілля учнів, мешканців мікрорайону та міста є важливим кроком, який сприятиме місцевому розвитку.

Відповідно до таких стратегічних документів, як Комплексна стратегія розвитку Львова 2012-2025 рр. і Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Львова на 2017-2019 роки, створення належної спортивної інфраструктури є одним із пріоритетів для розвитку міста. Відповідні цілі можна знайти і в Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року (пункт 4.2.2 розділу Операційна ціль 4.2.Соціальні стандарти передбачає «будівництво (ремонт, реконструкція) та організація утримання шкільних об’єктів та об’єктів позашкільного виховання». Відповідно до Комплексної стратегії розвитку міста передбачається збільшити відсоток мешканців, що займаються фізкультурою та спортом, з 19,2% (дані за 2010 р.) до 40% (план на 2015 р.) та 75% (план на 2025 р.), в тому числі шляхом збільшення рівня достатності спортивної інфраструктури з 1,99 бала (2010 рік) до 3,2 (2015 р.) та 4,5 (2025 р.). А відповідно до п.5.2. Заходів на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Львова на 2017-2019 роки (Додаток А), у 2017-2018 роках передбачається проведення Управлінням освіти департаменту гуманітарної політики капітальних ремонтів басейнів, спортзалів та спортивних майданчиків у загальноосвітніх навчальних закладах.

- зв’язок проекту із попереднім досвідом розв’язання проблеми чи іншими ініціативами громади щодо вирішення аналогічної проблеми;

 На сьогодні, у зв’язку зі скрутним становищем у плані фінансового забезпечення закладів соціальної сфери, в тому числі НВК «Школа-гімназія “Галицька”», відсутня можливість відремонтувати спортзал, який знаходиться в аварійному стані, за кошти органів міського бюджету. Одним із основних завдань, покладених на місцеві органи самоврядування, є нормативно-правове забезпечення і піднесення рівня фізичної освіти у нинішніх школах, створення належних умов для занять фізичною культурою та зміцнення здоров’я кожного учня та педагога.

 Будівля школи була споруджена у 1958 р. І ось уже 60 років у спортивному залі школи жодного разу не проводився капітальний ремонт. Приміщення НВК розташоване в районі Високого замку, вул. Замкова, 4, між південним сходом і північним заходом, де створюються найбільші вітрові потоки, які утворюють протяги у будівлі школи. У 2009-2010 рр. була зроблена реконструкція опалювальної системи, відповідно, встановлені нові батареї. У 2015 році ініціативна група батьків та керівник закладу подали проект «Збереження тепла в школі – здорові учні в НВК «Школа-гімназія “Галицька”», на обласний конкурс мікропроектів місцевого розвитку 2015 р., в якому вдалося отримати перемогу.

 - результати виконання проектів, які реалізовувались у попередні роки в рамках обласних програм, у тому числі обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку;

 У рамках обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку 2015 р. реалізовано проект «Збереження тепла в школі – здорові учні в НВК “Школа-гімназія «Галицька»” (переможець), за підтримки в тому числі і батьківської громади, було проведено лише часткову заміну вікон в закладі, у т. ч. і в спортивному залі. У вересні-грудні 2017 року в гімназії зроблено капітальний ремонт даху із заміною покрівлі (приміщення спортивного залу розташоване на 4 поверсі та постійно затоплювалося при опадах та при таненні снігу). Тож наразі є всі умови для здійснення наступного кроку – приведення спортивного залу до відповідних стандартів.

 - категорії населення, на які спрямовані результати проекту;

- учні НВК та їх батьки, а також учнівський та батьківський колективи з інших шкіл;

- працівники школи;

- мешканці мікрорайону.

 - територія, охоплена проектом;

 Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія “Галицька”»: спортивний зал площею 274 м2  висотою 4 п.м.

 - належність проекту до конкретного пріоритету Конкурсу.

 Даний проект належить до Програми обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017-2020 рр.

1. Школи – капітальний ремонт.

 

 

2.2. Мета та завдання проекту

 

 Створення належних умов для забезпечення повноцінного фізичного розвитку школярів та молоді.

 Покращення умов для ефективного виконання навчальних програм з фізичного виховання та розвитку фізичної культури і спорту.

 Виховання в учнів відповідального ставлення до зміцнення власного здоров’я, розвиток потреби школярів у здоровому способі життя.

 

 

 

Завдання проекту

 

 Модернізація спортивного залу шляхом проведення капітального ремонту згідно з чинними санітарними нормами.

 Облаштування роздягалень, заміна вхідних дверей, заміна електропроводки, встановлення енергозберігаючих світильників, вирівнювання стін, стелі, оздоблювальні роботи.

 Функціонування спортивних гуртків різних видів спорту;

 Проведення спортивних заходів різних рівнів за участі учнів шкіл та молоді нашого району і міста;

 Підтримання здорового способу життя серед учнів, мешканців міста;

 Зниження рівня захворюваності, зменшення кількості випадків травматизму на заняттях.

 

2.3 Опис заходів Проекту:

 

- підготовчий етап (залучення громади та створення ініціативної групи (проведення зборів трудового колективу, загальношкільних батьківських зборів, інформаційна робота через інтернет мережу;

- організаційний етап (розробка кошторисної документації, затвердження проекту виконання робіт; проведення процедур із закупівлі робіт та послуг;

- основний етап (залучення шкільної громади до участі у роботах, зокрема знімання дверних полотен, демонтаж дверних коробок, розбирання дерев'яних, гіпсокартонних перегородок та перегородок із склоблоків, улаштування і розбирання інвентарних внутрішніх риштувань (нефінансовий внесок), дофінансування робіт в межах 8,02%, а також залучення коштів міського, обласного бюджетів та спонсорських коштів);

- підсумковий етап (залучення технічного нагляду за виконанням робіт та створення наглядової ради з числа громадськості, інформування населення про результати проекту).

 

 

 розподіл функцій партнерів для виконання заходів проекту

співфінансування проекту:

- Львівська міська рада – 139,8 тис. грн

- Львівська обласна рада – 200 тис. грн.

- Внесок громади – 32,087 тис. грн.

- Кошти спонсора – 19,42 тис. грн

- Кошти фізичної особи   - 8,693 тис. грн

- організаційно-фінансове забезпечення проекту.

 

Ініціативна група

інтеграція партнерів-учасників;

 допомога в проведенні демонтажних робіт.

 формування громадської думки;

 залучення коштів спонсорів на співфінансування.

 

2.4 Тривалість і план реалізації заходів Проекту:

 

Тривалість проекту – 6 місяців.

 

Тривалість заходу Захід Відповідальні особи

І етап. Підготовчий етап

Місяць 1 -проведення зборів трудового колективу;

-загальношкільних батьківських зборів;

-інформаційна робота через інтернет мережу.  Ініціативна група,

керівник проекту.

ІІ етап. Виконання ремонтно-будівельних робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією

Місяць 2 -розробка кошторисної документації, затвердження проекту виконання робіт;

-проведення процедур із закупівлі робіт та послуг;

-залучення коштів міського, обласного бюджетів та спонсорських коштів Ініціативна група,

керівник проекту

Місяць 3 Виконання демонтажних робіт, проведення електропроводки Ініціативна група, підрядна організація

Місяць 4 Виконання оздоблювальних робіт (штукатурення, фарбування стін, стелі) Підрядна організація, ініціативна група

 

ІІІ етап

Місяць 5 -технічний супровід виконання робіт;

-залучення технічного нагляду за виконанням робіт;

-створення наглядової ради з числа громадськості   Підрядна організація, представники технічного нагляду, наглядова рада.

Місяць 6 Проведення презентаційних та інформаційних заходів Ініціативна група,

керівник проекту

 

      2.5. Розвитковість та креативність проекту:

а) розвитковість:

Реалізація проекту дасть змогу забезпечити необхідні умови для фізичного розвитку не тільки учнів Гімназії, а й інших мешканців району та міста, які зможуть тренуватися у спортивному залі на заняттях гуртків, секцій та інших позашкільних заходів. Окрім того, розташування школи в центральній частині міста, за наявності відповідного спортивного залу, дозволить проводити різноманітні спортивні заходи як районного, так і міського рівнів із різних видів спорту. Ремонт спортивного залу створить умови для продовження співпраці з Асоціацією шкіл айкідо «Айкікай», секцією «Настільний теніс», Федерацією кіокушин-кан карате України, Рівненським міським молодіжним спортивним клубом з бейсболу та софтболу «Західний вогонь», ДЮСШ «Верховина» Львівської обласної організації фізкультурно–спортивного товариства «Спартак» (секція «Гандбол»), яка була розірвана через незадовільні умови проведення тренування.

 

б) креативність:

Планується ввести в практику нову назву спортивного залу – «Майстерня дозвілля», що змінить світогляд усіх учасників навчально-виховної діяльності у напрямі сприяння зміцненню здоров’я, розвитку фізичних, морально-вольових здібностей дітей, а також залученню учнів до позашкільної діяльності, що стане одним із превентивних заходів профілактики правопорушень і становлення небайдужого громадянина України, який прагне розвивати свою країну. Така позиція стане основою створення максимально комфортних умов для розвитку та мотивації особистості.

Реалізація проекту допоможе кожній дитині безпечно займатися улюбленими видами спортивної діяльності на уроках фізкультури, у спортивних секціях, на перервах (проведення «веселих фізкультхвилинок»), у вільний від навчання час.

 

 

2.6. Очікувані результати Проекту:

 

Короткотривалі результати: проведення капітального ремонту спортивного залу згідно з санітарними нормами та технічною, протипожежною безпекою  - покращення умов для тренування, проведення різноманітних спортивних заходів 304 учні + 60 працівників + 50 батьків (щонайменше) + 45 учнів гуртків, секцій.

 

 

Перспективні наслідки реалізації проекту:   збереження та модернізація об’єктів освіти у місті; створення безпечних та комфортних умов для учнів школи під час навчально-виховного процесу, суттєва економія бюджетних коштів за рахунок зменшення витрат на енергоносії; стане економічним поштовхом для розвитку соціально-економічної самодостатності територіальної громади, формування атмосфери взаємної довіри між громадою і владою. 

- Формування національної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту об'єднанням зусиль зацікавлених державних, громадських, приватних організацій та широких верств населення.

- Запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих і спортивних послуг для учнів, працівників, батьків учнів та різних груп населення мікрорайону міста.

- Збільшення кількості учнів, працівників, батьків, населення мікрорайону, які регулярно використовують засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя.

 

 

 

 

 

Показники успішності проекту Значення показників станом Джерела інформації про показники

 на початок проекту на завершення проекту 

Оздоблення приміщення спортзалу Аварійний стан    стін та стелі Дотримання санітарних правил та норм              Акти виконаних робіт,

фотофіксація

 Значення показника витрат електроенергії станом 

Заміна електропроводки Небезпека короткого замикання для цілої будівлі гімназії.

Використання

1080 кВт Встановлення енергозберігаючих

прожекторів.

Використання

108 кВт Акти виконаних робіт,

фотофіксація, економія електроенергії, раціональне співвідношення між світловими потоками природного та штучного освітлення

 

 

 Розрахунок    вартості  за  спожиту електроенергію:

 

Кл х Рл х ТЛекспл. х Кд. х Км., де:

 

Кл – кількість ламп у приміщенні 10 шт.

Рл – потужність ламп, що використовуються для освітлення –100 Вт.

ТЛекспл. – кількість годин експлуатації ламп у день – 6 год

Кд – кількість днів експлуатації приміщення у місяць – 20 дн.

Км - – кількість місяців експлуатації приміщення у рік – 9 год

10 х 100 х 6 х 20 х 9 = 1080000 Вт = 1080 кВт – кількість електроенергії до капітального ремонту;

10 х 10 х 6 х 20 х 9 = 108000 Вт = 108 кВт – кількість електроенергії після капітального ремонту;

 

2.7. Показники ефективності (співвідношення між очікуваними витратами і очікуваними результатами).

 

Показник ефективності :

400 тис.грн.: 304 учні + 60 працівників + 50 батьків (щонайменше ) + 45 учнів гуртків, секцій

ПЕ становить 871,5 грн/особу

Відповідно, мікропроект із проведення капітального ремонту спортивного залу буде ефективним.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет проекту

 

Зведена таблиця джерел фінансування проекту                                                                                      тис. грн

Джерела фінансування Сума %

Небюджетний внесок Конкурсанта: 60,2  тис. грн. 15,05

Внесок громади, у т. ч.:  

кошти фізичних осіб 8,693 тис. грн 2,17

робота, матеріали (відповідно до акту нефінасового внеску) 32,087  тис. грн 8,02

Кошти спонсора, донора 19,42 тис. грн 4,86

Внесок сільської/селищної/міської/ради 139,8 тис. грн 34,95

Внесок ОТГ  

Внесок районної ради  

Кошти обласного бюджету 200 тис. грн 50

Усього 400 тис. грн 100

 

 

 

 

 

 

Керівник проекту                                                                        Оксана Цур

docx
Додано
24 червня
Переглядів
47
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку