До розіграшу
залишилось:
11 днів
Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Стаття "Алгоритм проведення інтегрованого заняття"

Про матеріал

Сучасна система освіти переживає процес оновлення. Існує тенденція до пошуку нових підходів щодо виховання та навчання дітей, і тому Базовий компонент дошкільної освіти орієнтує педагогів на впровадження у практику компетентного підходу до особистості, згідно з яким найважливішим завданням сучасного дошкільного закладу є навчання дітей науки життя, турбота про життєздатність дитини, збагачення її навичками практичної діяльності. Сучасна дидактика оголосила провідним в організації освітнього процесу принцип інтеграції, реалізація якого дає змогу забезпечити системність знань дітей

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛГОРИТМ   
   ПРОВЕДЕННЯ
  ІНТЕГРОВАНОГО   

 ЗАНЯТТЯ

підготувала до ІІ засідання

методичного об’єднання  
«Еквівалент спеціальної освіти»

06.02.2018 р. у ДНЗ № 55
вчитель – логопед ДНЗ №25

Тимофєєва М. С

 

 

 

           Сучасна система освіти переживає процес оновлення. Існує тенденція до пошуку нових підходів щодо виховання та навчання дітей, і тому Базовий компонент дошкільної освіти орієнтує педагогів на впровадження у практику компетентного підходу до особистості, згідно з яким найважливішим завданням сучасного дошкільного закладу є навчання дітей науки життя, турбота про життєздатність дитини, збагачення її навичками практичної діяльності. Сьогодні, як ніколи, необхідно формувати особистість, здатну в умовах життєдіяльності діяти доцільно, застосовувати набуті раніше знання і досвід за нових обставин, докладати зусилля для досягнення мети, поводитись оптимістично, домагатись успіху та визначення іншими людьми, оновлювати свої знання, збагачувати досвід, виявляти гнучкість.  З огляду на це проблема розвитку мовлення дитини завжди була однією з центральних у дошкільній освіті. Нині ж провідною метою дошкільної лінгводидактики для дітей з порушенням мовлення є виховання мовної особистості,формування комунікативних вмінь у дошкільників.

Основною формою навчання дошкільників у процесі організованої пізнавальної діяльності було й залишається заняття

Останні роки все більше уваги приділяється інноваційним формам проведення занять у ДНЗ.

Сучасна дидактика оголосила провідним в організації освітнього процесу принцип інтеграції, реалізація якого дає змогу забезпечити системність знань дітей. Відтак поширюється практика впровадження паралельно з предметними заняттями різних інноваційних видів занять. У ланцюгу всіх проблем, що мають істотний вплив на підвищення якості навчання дітей дошкільного віку, виконання Державних стандартів дошкільної освіти найголовніше місце посідає інтегроване заняття, як основна форма організації навчально-пізнавальної діяльності, його правильна побудова та структура.

Інтеграція” – від лат. integratioвідновлення; integer – суцільний.
Термін “інтеграція” в первісному значенні був пов’язаний із відновленням повноти, з об’єднанням у цілісність розрізнених елементів.

Ми під інтеграцією розуміємо процес та результат поєднання окремих елементів навчання ,виховання та корекції в єдину цілісну систему з метою одержання якісно нового результату дошкільної освіти.

Принципи інтегрованого процесу

 

 

 

 

 

 

Всі принципи знайомі нам, бо є загально - дидактичними. Новим є принцип вертикального тематизму.

Принцип з’єднання різних освітніх галузей називається «принципом вертикального тематизму». Принцип вертикального тематизму  сприяє формуванню у дитини сприйняття цілісної картини світу.

ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ
від лат. integеr - повний, цілісний) - це форма роботи з дітьми, де відбувається органічне поєднання їх знань, умінь і навичок з інших навчальних предметів,  розділів програми (освітніх ліній) навколо однієї теми, що  дає змогу з різних сторін пізнати якесь явище, об'єкт, поняття  і сприяє  досягненню цілісності знань дошкільників.

ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ
- це форма навчально-виховної роботи, яка об'єднує блоки знань із різних галузей навколо однієї теми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів дітей, що дає змогу пізнавати їм певне явище з різних сторін, досягати цілісності знань дітей. Результатом системного впровадження таких занять у ДНЗ є формування системного мислення дошкільників, збудження уяви, позитивно-емоційного ставлення до процесу пізнання (Н. Гавриш).

 

МЕТА ІНТЕГРОВАНИХ  ЗАНЯТЬ

 •  активізація пізнавальної активності дошкільників;
 •  створення оптимальних умов для розвитку мовленнєвих операцій

кожної дитини;

 •  формування у дитини цілісної картини світу;
 •  досягнення якісної дошкільної освіти.

Практика роботи показує, що інтегровані заняття більш цікавіші для дошкільників,   оскільки допомагають вирішувати більшу кількість завдань на одному занятті, використати різні методи і прийоми, педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології, інші засоби навчання. Це така організація навчального процесу в ДНЗ, за якої неможлива неучасть кожної дитини в процесі пізнання та співнавчання. На інтегрованих заняттях акцент ставиться на самостійній пізнавальній діяльності дітей (а не заучуванні готових відповідей та висновків), створенні проблемних ситуацій з урахуванням вікових особливостей дітей та логіки навчального матеріалу.

ПЕРЕВАГИ ІНТЕГРОВАНИХ  ЗАНЯТЬ –

 • збільшується інтерес до навчання, пожвавлюється освітній процес;
 •  постійне звертання до життєвого досвіду дітей;
 •  відбувається постійна зміна видів діяльності дітей, що попереджає їх перевтому;
 •  забезпечуються умови для розвитку творчості і дітей, і педагога;
 •  вивільняється час для іншої роботи з дітьми. 

Інтегровані заняття складніші за структурою, а тому потребують більш ретельної підготовки до них педагога, аніж до предметного заняття. Інтегроване заняття - це заняття, яке спрямоване на закріплення метеріалу у різних видах діяльності дітей з якоїсь конкретної теми та доповнення знань дітей деякою новою інформацією з теми (наприклад, "Дикі тварини", "Пори року", "Зима", "Геометричні фігури", "Моя Україна" тощо).

УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ

 • правильне визначення теми заняття, ретельний відбір програмового змісту та завдань;
 • включення попереднього досвіду дітей у навчальний процес;
 • продумане поєднання індивідуальних і групових форм роботи з дітьми, зміни видів діяльності дошкільників;
 • використання інтерактивних методів навчання, активізація розумової діяльності дітей на всіх етапах заняття;
 • наявність високих професійних якостей педагога, що забезпечить творчу співпрацю та взаємодію;
 • наявність змістовного ігрового предметно-розвивального середовища, багатоваріативного дидактичного матеріалу;
 • обов'язкове врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх творчих здібностей.

 

ДОТРИМАННЯ АЛГОРИТМУ ТА СТРУКТУРИ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАНЯТТЯ ДОЗВОЛЯЄ:

 • органічно  синтезувати матеріал;
 •  поєднувати різні змістовні лінії,  елементи різних галузевих знань;
 •  добирати оптимальні методи, види діяльності для забезпечення цілісності інтегрованого заняття.

 

АЛГОРИТМ  = ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИЗАЙН

На думку науковців, найдоречнішим у системі дошкільної освіти є використання терміну «педагогічний дизайн».

К. Крутій у своїй статті «Термінологічне поле дошкільної дидактики: дизайн, сценарій чи все-таки конспект заняття?» замість терміну «конспект заняття» пропонує вживати більш сучасну термінологію - «педагогічний дизайн заняття».

Педагогічний дизайн заняття – це спланований систематичний процес, що передбачає реалізацію таких  чотирьох компонентів:

 • предметно-просторового ;
 • пізнавально-діяльнісного ;
 • соціально-особистісного ;
 • рефлексивно-творчого.

Реалізація такого системного підходу до освітнього процесу дає змогу, не знижуючи програмних вимог, зробити процес навчання і цілеспрямованого пізнання захоплюючим, цікавим для дошкільнят, оптимізувати його за рахунок переструктурування змісту навчання і принципового оновлення структури і характеру заняття.

     В основі педагогічного дизайну інтегрованого заняття завжди має залишатися важливість його тематики і змісту, програмових завдань, стилю і послідовності викладу матеріалу, способів (методів і прийомів) його подання.

 

 

 

 

 

 

Алгоритм проведення інтегрованого заняття

 (педагогічний дизайн заняття):

Тема заняття (інтегроване заняття має обов’язково конкретну тему).

Види діяльності (розділи програми, освітні лінії), які інтегруються (тема проводиться через 3-4 і більше видів діяльності чи розділів програми).

Програмові завдання (складаються для кожного виду діяльності чи розділу програми окремо).

Матеріал, його доцільність (демонстраційний матеріал поступається індивідуально-диференційованому).

Створення “ситуацій успіху”. Чітка мотивація всіх видів діяльності дітей. Наявність сюрпризних моментів.

Методи і прийоми розвивального навчання, спрямовані на закріплення, узагальнення та систематизацію матеріалу навколо теми заняття:

– методи ТРВЗ;

– проблемні, творчі запитання і завдання;

– інтерактивні методи (діалог, дискусія, бесіда-полілог, “мозкова атака”, робота в парах, мікрогрупах, групах тощо);

– дослідницько-пошукова діяльність;

– ігрові методи та прийоми (розвивальні дидактичні ігри та вправи, ребуси, ломиголовки, схеми, моделі, театралізовані ігри);

– художнє слово, казки з логічними завданнями та ін.

Здійснення індивідуального та диференційованого підходу. Забезпечення права вибору кожній дитині.

Реалізація принципів особистісно орієнтованого підходу (демократизація, гуманізація, національна спрямованість навчально-пізнавальної діяльності).

Зміна видів діяльності дітей. Доцільність розташування дітей та розвивального матеріалу.

Перевірка виконання кожного завдання. Прийоми заохочення дітей. Залучення до самооцінки та самоконтролю.

Емоційне забарвлення заняття. Прийоми підтримки інтересу дітей. Стиль спілкування з дітьми. Забезпечення психологічного комфорту.

Закінчення заняття. Прийоми, спрямовані на узагальнення та систематизацію матеріалу.

Тривалість заняття та його окремих частин (тривалість інтегрованого заняття може бути подовженою). Темп заняття.

Результативність заняття. Рівень виконання програмових завдань, формування життєвої компетенції кожної дитини.

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Результати роботи від впровадження інтегрованих занять

-забезпечується можливість уникати перевантаження дітей складними для їх дошкільного віку  частковими і випадковими знаннями;

-забезпечується формування основних базових якостей особистості: самостійність, відповідальність, довільність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самооцінка, креативність;

-діти навчаються виконувати логічні операції: порівняння, аналіз, синтез, класифікація, узагальнення;

-в дітей збільшуються потреби у спілкуванні з іншими дітьми, роботі в дитячих групах, розвиваються творчі здібності;

-належним чином формуються ключові компетенції дошкільників відповідно до БКДО та  навички практичного життя;

-значно зміцнюється розвивальне  середовище  для  дошкільників: предметно-ігрове, природне, соціальне;

-забезпечується належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей, формування у них  цілісної реалістичної картини світу.

Література:
Крутій К. Термінологічне поле дошкільної дидактики: дизайн, сценарій, чи все-таки конспект заняття?//
Вихователь-методист. – №1. – 2013. – С.4.
Крутій К. Сучасне заняття та освітні ситуації. // Дошкільне виховання. – 2016. – № 9. – С. 6.

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
16 травня 2018
Переглядів
711
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку