Стаття "Використання інноваційно-комунікаційних технологій в освіті"

Про матеріал
Стаття "Використання інноваційно-комунікаційних технологій в освіті", про можливості ІКТ на уроках.
Перегляд файлу

О.П. Гейко

Вінницький державний педагогічний університет

Імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Використання інноваційно-комунікаційних технологій в освіті

Постановка проблеми.  Сучасний світ змінюється кожен день, стає все більш прогресивним, сучаснішим,удосконалюються новітні технології. Тому сучасні вчителі мають змінювати підходи до навчання учнів. Потрібно вміти змінюватися, завжди вчитися новому, удосконалювати свої знання, уміння, навички. В умовах інформатизації суспільства все більш нагальною стає проблема підготовки молоді до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.  Беззаперечною є потреба у модернізації процесу підготовки вчителів. Від вирішення цього завдання визначальною мірою залежатиме розвиток країни.

 Однак, проблема використання інформаційно-комунікативних технологій  учителями в процесі їх співпраці та взаємодії у вітчизняній науковій літературі висвітлена недостатньо, тому виникає потреба у більш детальному вивченні можливостей інформаційно-комунікативних технологій, як засобу взаємодії вчителів і учнів.

 

Аналіз попередніх досліджень. Наукові основи технології навчання з використанням інформаційних технологій розглядались у дослідженнях А.М. Білоруса, І.М. Богданова, Л.Ф. Панченко та іншихдослідників. Проблемі впровадження послуг Інтернету в освітній процес навчальних закладів присвячені праці О.Г. Глазунової, В.П. Карповської, Н.В. Морзе, К.М. Обухова, В.В. Осадчого, Є.Д. Патаракіна та інших.

 Існує ряд інструментів навчання, які прийшли з традиційного навчання, і лишатимуться обов'язковими постійно.

 Мета статті – з’ясувати можливості інформаційно-комунікаційних технологій,  як засобу взаємодії вчителів та учнів під час провадження навчально-виховного процесу.

         Інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТ) - це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу навчання.                                                                                                  Інформаційні технології - це сукупність інформаційних процесів з використання засобів обчислювальної техніки, що забезпечують швидкий пошук інформації, доступ до джерел інформації.
Комунікаційні - підвищення ролі комп’ютерних мереж у забезпеченні реалізації інформаційних процесів.

Об’єктом методики використання ІКТ у навчальному процесі школи є процес навчання школярів в умовах сучасних загальноосвітніх навчальних закладів.[ 5.с.1]
Предметом методики використання ІКТ є педагогічні, санітарно-гігієнічні та технічні умови, за яких застосування ІКТ підвищує ефективність навчання.

Кожна дитина має брати активну участь у навчально-виховному процесі. Навчання має бути цікавим, невимушеним,змістовним. Школа має стати фундаментом для вибору майбутньої професії, кожна дитина має самовиразитися в школі, само реалізуватися в житті.

Саме цьому і сприяють інноваційні технології в сучасній загальноосвітній школі. Впровадивши в педагогічну діяльність сучасні інноваційні технології, а саме, метод проектів,інтерактивні форми навчання,дослідницьку роботу, підвищується інтерес до навчальних дисциплін. Використовуючи інноваційні методи і форми роботи в школі вчитель дає дітям можливість розвиватися, удосконалювати свої вміння і знання, само розвиватися,згуртовується клас як колектив. А якщо дитина буде навчатися з цікавістю, то і покращиться якість знань. Основною метою педагогічної  діяльності є формування школяра як особистості з високим рівнем інтелектуального розвитку, і вихованості. Відповідно до вимог часу в освіті і змінюються методи і підходи до підвищення кваліфікації педагогів. Завдання удосконалення знань і вмінь вчителя  полягають не лише в покращенні знань з предмету, але й учителі мають опановувати ефективні сучасні методики і техніки в організації педагогічного процесу.

Педагогічне стимулювання розвитку творчих здібностей учнів на практиці відбувається за рахунок зміни уявлення про характер стосунків між вчителем і учнем,утвердження стилю довіри, співробітництва творчості. Цьому сприяє віра вчителя в творчий потенціал, здібності та можливості учня, урахування індивідуальних психічних та інтелектуальних особливостей учня, опора на прагнення учня самовиразитися та сомореалізуватися серед інших особистостей як індивідуальність… [2,с.101 ]

Для досягнення цієї мети в педагогіку впроваджуються інноваційні технології. Науковець О.М.Ворожейкіна, автор методичного посібника «100 цікавих ідей для проведення уроку» відносить до передових сучасних технологій:

 • інтерактивні методи навчання;
 • ігрові методи навчання;
 • технологія концентрованого навчання;
 • проектну технологію навчання;
 • модульне навчання;
 • індивідуально-орієнтоване навчання;
 • інтегроване навчання;
 • проблемне навчання. [1,с.87 ]

В сучасній школі кожен вчитель має в підготовці і проведені уроку застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, використовуючи різноманітні методи і форми роботи в навчально-виховному процесі.

 

Однак застосування  ІКТ в навчально-освітному процесі має свої переваги і недоліки.

Переваги використання ІКТ

 • Індивідуалізація навчання;
 • Інтенсифікація самостійної роботи учнів;
 • Зростання обсягу виконаних на урок завдань;
 • Розширення інформаційних потоков при використанні Internet;
 • Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту. Комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ…

Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає більш швидким процес запису визначень, теорем та інших важливих частин матеріалу, тому що вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить саме потрібний йому фрагмент. [3. с. 12]

Цей метод навчання дуже привабливий і для вчителів: Допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст і все подальше освоєння комп'ютера.

Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволить вчителю за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня.[3. с. 13]

Освоєння учнями сучасних інформаційних технологій. На уроках, інтегрованих з інформатикою, учні оволодівають комп'ютерною грамотністю і вчаться використовувати в роботі з матеріалом різних предметів один з найбільш потужних сучасних універсальних інструментів - комп'ютер, з його допомогою вони вирішують рівняння, будують графіки, креслення, готують тексти, малюнки для своїх робіт. Це - можливість для учнів проявити свої творчі здібності; .[4. с. 12]

Але, поряд з плюсами, виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення.

Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ

 • У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютери;
 • Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя;
 • У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет;
 • Складно інтегрувати комп'ютер у поурочні структуру занять; .[4. с. 12]

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У вітчизняній загальноосвітній школі в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів.

Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.

Висновки. Отже, використання інформаційо-комунікаційних технологій в освіті сприяє розширенню кругозору учнів, формує в них навички спілкування в мережі Інтернет, сприяє покращенню навичок спільної роботи вчителя і учнів, впливає на посилення відповідальності учнів за свою роботу, покращує міжособистісні зв’язки в колективі. Що ж до самого використання ІКТ в освітньому процесі, можна з упевненістю сказати, що вчитель, який бажає змінюватися, всебічно розвиватися,буде активно впроваджувати сучасні технології в роботі з учасниками навчального процесу.

 

Література

1. О.М.Ворожейкіна «100 цікавих ідей для проведення уроку». – Х.: ТОВ Видавнича група «Основа», 2011, 255 с.

2. О.  Мариновська . Науково-методичний супровід освітніх інновацій / О.Мариновська// Освітні інновації та передовий педагогічний досвід в закладах освіти в Івано-Франківській області: науково-метод зб./ упорядник З. Болюх, Р.Зубяк, О. Мариновська та інші.; за заг.ред. З. Болюх, Р.Зубяка,  О. Мариновської. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2007. С.84- 125.

3. Єргіна О. В. Сучасний урок і мультимедійні технології: досвід і перспектива // Комп’ютер у школі та сім’ї. -2008. - №2. - С. 12 - 14.

4. Дудка І. С. Використання мультимедійних технологій у процесі навчання // Завуч. -2008. - № 31. - С. 10 – 12

5. http://www.komarivka-nvo.edukit.kiev.ua/Files/downloads/

Анотація. У статті представлено використання інформаційно-комунікаційні технології в освітні діяльності учнів загальноосвітньої школи, організація інтерактивного  навчання, його форми.

Abstract. The article presents the use of innovative technologies in the educational activities pupils comprehensive school, the organization of interactive learning and its form.

Ключові слова: інноваційні технології, інтерактивне навчання, загальноосвітня школа

Keywords: innovative technologies, interactive learning, comprehensive school.

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
2 лютого 2019
Переглядів
401
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку