15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Створення БД, таблиць та наповнення їх інформацією. Обмеження цілісності, що накладаються зв’язками

Про матеріал
Розробка відкритого уроку з предмету "Інформатика" з розділу "Системи керування базами даних" на тему: "Створення БД, таблиць та наповнення їх інформацією. Обмеження цілісності, що накладаються зв’язками". Підручник: Руденко В. Д. Бази даних (модуль для учнів 10-11 класів, рівень стандарту) / В.Д. Руденко. – Харків: Вид-во «Ранок», 2019. – 112 с. В наявності є презентація, а також створенні тести в Google формах.
Перегляд файлу

МППСТЕРСТВО ОСШТИ НАУКИ УКРАТНИ

РОМЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

”КИТВСЬКИЙ НАЦЮНАЛЬНИЙ ЕКОНОМЈЧНИЙ

УШВЕРСИТЕТ IMEHI ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

ПЛАН го заняття з предмету:

123 ”Комп'ютерна

Тема: «Створення БД, таблиць та наповнення 'ix

Обмеження     що накладаються зв'язками»

Склав викладач: Ткаченко В,М., викладач та

                                                Розглянуто на                цикловоТ k0MiciT 3i

”Комп'ютерна

Протокол М 6

Голова цикловоТ k0MiciT

Хрокало Г.А.

м. Ромни

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА(ПЛАН) ЗАНЯТТЯ 22

image

Предмет Лнформатика

Група                     к 1-1 дата 29.01.2020

Тема заняття: Створення БД, таблиць та наповнення Тх image Обмеження image що накладаються зв'язками

Вид заняття: k0M6iH0BaHe

imageimageНавчальна: imageузагальнення теоретичних знань imageбази даних, етапи створення таблиць   способами та забезпечення

imageданих       таблицями; показати практичне застосування теоретичногоimage

мислення та в нового;

        Виховна:          формування BMiHb застосовувати на                                знання;

                                  виховання почуття                                за результати свое;            виховання

культури,

0cH0BHi завдання image формування основних понять при p060Ti з базою даних;

imageта навичками створення таблиць способами; image встановлення зв'язкав      таблицями;

                          imageнавичок при p060Ti з таблицями — визначення            даних та наповнення

таблицьimage

1. Дидактичне забезпечення: х

картки з завданням; бази даних «КраТни cBiTy»; х        2. апаратне забезпечення:

                 ПК викладача з                      програмним забезпеченням;

проектор; ш    З. програмне забезпечення:

система Windows;

Microsoft 0ff1ce: Power Point; MS Access;

image

1.      Основи баз даних: [Навч. / 1.0. Завадський. — К.: Видавець 1. О. Завадський, 2011. —- 192 с.:

2.      Й. Я. 1нформатика 1 1 клас. для навчальних imagePiBeHb стандарту / Й. Я., Лисенко Т. 1., Л. А., Шакотько В.В.; За загальною НАН УкраТни М.З. Згуровського. З-те вид. - К.: Генеза, 2013. — 304 с.:

З. Руденко В. Д. Бази даних (модуль для 10-11 piBeHb стандарту) / В.Д. Руденко. — XapkiB: Вид-во «Ранок>>, 2019 — 112 с.

image заняття

1. image частина заняття

1. image

II.       imageтеми, мети та основних завдань заняття

III.    image опорних знаньimage

Тест он-лайн «Поняття про бази даних» (Додаток А)

IV.   image навчальноТ imageстудента

ми продовжимо працювати з базами даних. Будемо вчитися можуть виникнути в адже ви е за крок до життя i Ha6YTi знання ви зможете використати в майбутньому.

imageВпродовж минулого тижня ви працювали, image з даними, тих 06'ekTiB над якими працюе ваша       а також створили MiHi проекти у imageпрезентацй кожного за       видами 6i3Hecy. imageщо тут знаходиться чотири групи зайнятися чотирма видами        в даному випадку чотирма видами 6i3Hecy: оренда квартир, продаж продаж

image

Представлення студентамиimage

1.                                <<Квартирнеimage

2.                                <<Автосалон>>;

          З.                         Центр Пан Диван»;

             4.                 <<Агенство

Але для роботи ваших imageвам imageстворити перш за все бази даних.

V.       Вивчення новогоimage

План заняття

1.     Створення таблиць бази даних з використанням Поданняimage

2.     Створення таблиць бази даних у     Конструктор

З. Зв'язки в СУБД Access

База данних Access формуеться в одному з розширенням .MDB або .accdb, як взаемозалежна imageтаблиць даних, форм, 3BiTiB, MakpociB i програм. Тому перед тим, як приступити до створення таблиць, imageстворити файл бази даних.

imageДля того щоб почати роботу в Access imageгрупу Microsoft 0ff1ce i клацанням кнопки Microsoft Access запустити СУБД Access i3 imageгрупи BikHa Microsoft 0ff1ce.

imageпояви BikHa Microsoft Access можна починати створення бази даних. Для створення файла новот бази даних у СУБД Access image в меню Файл виконати команду Створити або натиснути кнопку Створити базу даних на imageiHcTpyMeHTiB Бази даних.

У BikHi Створення бази даних задати файла новот БД, визначити диск i каталог, у якому буде файл БД i натиснути ОК. У imageвиконання команди Свторити BikH0 База даних. створення файла БД для кожного об'екта (ТО) створюеться таблиця БД.

Таблиця        бази даних е         таблицею, що складаеться з однотипних   структура яких визначаеться Рядки        однозначно

image(первинного) ключа. Ключ може бути простим, що складаеться з одного поля, та складеним. Значення imageключа не можуть повторюватися в записахimage

Створення   БД складаеться з двох   На першому визнача€ться 11 структура: склад поля, i\Hi iMeHa, у image тип даних кожного поля,   ключ i визначаються imageполя.

На другому робиться створення imagei заповнення Тх даними. Розглянемо етапи створення бази даних.

5.1. Створення таблиць бази даних з використанням Подання imageimageдва основних способи створення imageта визначення imageданих у них:

1)  з використанням Поданняimage

2)  з використанням подання Конструктор.

image

в поле i за замовчуванням встановлюе значення даних. image створити поля з Одне з — створюеться програмою за замовчуванням час створення новоТ порожньоТ бази даних, для нього встановлюеться тип даних — Це поле за замовчуванням визначаеться як ключове.

          Для створення BCix                          з певними image            виконати таку

1.                         клацнути на заголовку Додати нове поле.

2.                         Увести з або з Буфера 06MiHY   поля.

image          З. Натиснути               Enter або

4.                 Повторити виконання pa3iB для введення iMeH yciximage


5.                 Завершити процес уведешш iMeH вибором рядка iMeHeM поля або натисненням Ф.

imageзважати на те, що iMeHa не крапок, 3HakiB оклику, квадратних дужок, прихованих (наприклад, символа абзацу).

Для встановлення даних та Тх використовуються елементи керування групи Тип даних i форматування вкладки Режим тимчасовот вкладки Робота з таблицями. Для встановлення типу даних i формату imageвиконати таку

1.     Зробити поточним         поле.

2.     Вибрати у списку Тип даних зазначеноТ групи image тип поля, наприклад для поля Назва Державний — Текст.

З. Установити вибором 3i списку Форматування image формат подання даних (можливо лише для даних Число, Дата й час, Грошова одиниця, TaWHi).

Наступним етапом створення бази даних е введення даних. Для цього imageвстановити курсор у поле i ввести з imageабо з Буфера 06MiHY.

Для переходу до наступного поля цього самого запису image натиснути

imageEnter або Э. введення даних в останне поле запису i натиснення imageEnter курсор автоматично переходить до першого поля наступного запису.

imageТак для поля (рис. 2):

                                                                              назва                                                            Глава уряду

                               Президентська республ'ка                         Президент

imageimageПарламентсько•президентська республ'ка t1pepa•tp-MiHicTp Парламентська реслублжа           Прем•ер-мнктр

                               Конституц'йна монарх'я                            Прем&р-м'н'стр

                                           Абсолютна монарюя                                               Монарх

                                Однопарттна система                               глава партп

В\йсьнова диктатура Диктатор (В!йськовий кершник) Рис. 2. Таблиця Державний imageспособом можна створити також i таблицю Частина CBiTY з одним полем Назва та значеннями: Европа, Америка, Африка, imageАнтарктида.

          Для збереження створених таблиць        виконати:

1.                 Панель швидкого доступу / Зберегти.

2.                 Увести в поле Тм'я BikHa Зберегти як нове imageнаприклад Державнийimage

3.                 Вибрати кнопку ОК.

         5.2. Створення таблиць бази даних у               Конструктор

Для створення новоТ бази даних 3i структурою та для встановлення значень властивостей як правило, використовують другий i3 вказаних створення таблиць — у Конструктор. Для цього imageвиконати Створити / / Конструктор таблицы

             Якщо ж таблиця була створена                      то для переходу         Подання

imageдо подання Конструктор вибрати кнопку Вигляд групи Подання вкладки Основне. У списку, що вибрати кнопку Конструктор


В обох випадках BikH0 imageдо наведеного на рис. З. У поля, Тип даних i Опис.

у                Конструктор,

BikHa е 3                           Тм'я


imagei встановити не

BikHa на

можна буде вводити в поле. Для типу даних Число у списку P03Mip поля обираеться один з числових даних. kpiM того, для числових даних на можна обрати у списку Формат один з числа (загальний числовий, грошова одиниця, евро, стандартний,

У списку        3HakiB       коми можна вибрати значення I!i€i       числа.

Для даних Дата й час, Tak/Hi та Грошова одиниця можна обрати вид форматування. види мають багато з форматами в Excel 2010. Для типу даних Об'ект 0LE можна встановити

Серед обмежень на значення, яких можуть набувати важливим е обмеження на обов заповнення певного поля час уведення даних. Для цього у BikHa на у списку Обов'язково вибрати Так або Hi. Якщо встановлено Так, то в подальшому з усього запису не будуть image поки не буде заповнено зазначене поле. Така позначка е обов' язковою для ключовихimage

Для встановлення ключового поля зробити поточним поле i виконати Конструктор / Знаряддя / Ключове поле або контекстне мешо поля та у списку команд вибрати Ключове поле. Для встановлення ключового поля ще раз повторити imageвище операцй.

При типу даних для Державний та Частина CBiTY одночасно зв'язування таблиць. Для вказаних у списку даних обираеться Майстер цього запускаеться названий майстер — невелика програма, жа допомагае користувачу задати список для в поле та встановити зв 'язки полями таблиць.

           image такого зв'язування у полях Державний            i Частина CBiTYimage

Кратни CBiTY введення даних може шляхом вибору значення 3i списку. За потреби, для доповнення цих достатньо ввести HOBi значення в поля imageДержавний чи Частина CBiTY.

5.3. Зв'язки в СУБД Access

Для забезпечення автоматизацй• обробки взаемозалежних таблиць у ACCESS передбачене створення Схеми даних. У CxeMi даних зв'язки таблщями БД. Це дозволяе Access використовувати зв'язки при форм, 3BiTiB i даних, icT0TH0 спрощуючи процеси. При цьому користувач щораз встановлювати зв'язки.

Схема даних БД     об'екти -      i зв'язки      ними. Вона будуеться   до      Тут можуть бути й      зв'язки, що зв'язкам у Для цих         можна задати параметри БД.

imageimageУ CxeMi даних можуть бути також зв'язки об'еднання, що забезпечують об'еднання даних таблиць, у тому при багато-багатозначних ними. Таким чином, Схема даних виступае не лише як imageпредставлення БД, але використовуеться Access у роботи з БД. При даних i3 image таблиць немае того чи зв'язку, тому що використовуються автоматично. При cTBopeHHi Схеми даних користувач включае в нет встановлюе зв'язки таблицями i може задати режим imageimageданих БД.

Для перегляду вже створених у 6a3i даних виконати Знаряддя бази даних / image або приховати / Зв'язки. image BikH0 Зв'язки, для

imageу ньому BCix image вибрати кнопку Yci зв'язки групи Зв'язок вкладки Конструктор тимчасовоТ вкладки Знаряддя для Фис. 4). Зображення BikHa Зв'язок 3i встановленими зв'язками полями imageтаблиць подано на рисунку 4.

image

Рис. 4. Елементи керування вкладки Конструктор тимчасовоТ вкладки Знаряддя дляimage

У СУБД Access встановлюються 2 типи — один до одного та один до багатьох. Зв'язок один до одного встановлюеться полями, в якихimage

Тндексовано мае значення Так (Без повторень). Тобто поля е ключовими i не допускають однакових значень. Зв'язок один до багатьох встановлюеться imageполями, одне з яких не допускае image значень (значенняimage

1ндексовано — Так (Без повторень)), а поле iH1110i допускае повторення значень (значення image — Hi).

1ндексовано — Так (Без повторень)), а поле iH1110T imageдопускае повторення

1ндексовано — Hi).

imageУ      для створення, редагування та видалення imageтаблицями використовують BikH0 Зв'язок. Для встановлення нових imageimageу BikHi Зв'язок виконати такуimage

1.              Виконати Знаряддя для / Конструктор / Зв'язок / imageтаблицю.

2.              У BikHi image вибрати назву для створення зв'язку i вибрати кнопку Додати.

З. Повторити для image таблиць, з якими плануеться зв'язати першу таблицю.

4.               Закрити BikH0

5.               imageВибрати у списку iMeH поля, яке буде зв'язано, i перетягнути його на

6.               Установити за потреби позначку прапорця Забезпечення imageданих.

7.               Вибрати кнопку Створити.

У      встановлення властивостей зв'язку за вибору кнопки Тип об'еднання         BikH0 Параметри об'еднання, в якому вибором перемикача можна встановити         входження у зв'язок ycix чи окремих         з        таблиць.

При у BikHi Редагування      позначки прапорця Забезпечення    даних програма автоматично       щоб: — у    не були       у головноТ наприклад, у        КраТни CBiTyy         Частина CBiTY не може бути введена       частина CBiTY, kPiM перерахованих у Частина CBiTY в          Назва;

— не видалялися або не         записи з головноТ image якщо в е          з ними записи, тобто з поля Назва Частина CBiTY не може бути видалено запис Америка, якщо у       з нею          КраТни CBiTY е запис, що     у Частина     CBiTY значення Америка,     наприклад  запис для

краТни Канада;

 

— поле головноТ

було ключовим;

         —              поля мали однаковий тип даних.

Для того щоб значень у зв'язаному головноТ приводили до автоматичноТ в ycix записах image поля imageimageвстановити позначку прапорця Каскадне оновлення пов'язанихimage

imageНаприклад, якщо у Державний image Назва 3aMicTb значення imageдиктатура запишемо значення Диктатура, то в

КраТни CBiTY для BCix       у        Державний диктатура imageна Диктатура.

imageЯкщо встановити позначку прапорця Каскадне видалення пов'язаних imageто час видалення значення з пов'язаного поля головноТ у image будуть image BCi записи, що це значення. Наприклад, якщо у Державний у Назва видалимо значення imageдиктатура, то з КраТни CBiTY будуть BCi записи про краТни, в яких у Державний було значення диктатура.

Для видалення зв'язку таблицями достатньо image контекстне меню зв'язку таблицями i вибрати команду Видалити.

з одного боку, гарантуе kopekTHicTb даних, а з imageщо в БД обмежень то виникають ситуацй•, коли imageданих призводять до порушення цих обмежень.

VI. Узагальнення та image вивченогоimage

Робота за комп'ютером в парах.

imageданих imageimage створення таблиць   способами; image встановлення      даних; image додати 2-3 записи до створених таблицы,

VII, imageзаняття

image

VIII. Домашне завдання

*          опрацювати конспект; image опрацювати         за image [15, с. 158-170]; практичне завдання:

*          в cTBopeHi, на imageдодати 5-6 imageimage створити зв'язки   таблицями.

Додаток А

Тест он-лайн <<Поняття про бази даних»

1.      image cykynHicTb структурованих у imageназивають...

            а) електронною таблицею;                                            в) базою даних;

            б) маркованим списком;                                               г) програмою.

2.      Обрати назву основного об'екта для збереження даних у imageбазах даних.

            а) таблиця;                                                                     В) k0Mipka;

            б) поле;                                                                           г) запис.

З. Тип поля imageбази даних визначаеться...

     а) назвою поля;                                                                                   г) довжиною даних, що будуть

     б) типом даних, що будуть                                                image

в) назвою

            4. Записом                      бази даних називають.image

image           а) k0MipkY                                                                      в) назву поля

б) рядок         г) стовпчик 5. Обрати назву стовпчика бази даних.

            а) запис;                                                                          В) k0Mipka;

б) поле;          г) таблиця. 6. Обрати imageбази даних.

 

Номер

image

1м'я

Pik на одження

1

1ванов

1ван

1990

2

Петров

Петро

1990

 

IBacbkiB

Василь

1989

4

Луцик

Степан

1988

5

Сидоренко

Дмитро

1991

image

7.  Об атиimageбази даних.

 

Номер

image

1м'я

Pik на одження

Клас

1

1ванов

1ван

1997

10

2

Петров

Петро

1997

10

 

IBacbkiB

Василь

1999

8

4

Луцик

Степан

1998

9

5

Сидоренко

Дмитро

1999

8

6

Степаненко

Василь

2000

7

image

8.  Обрати imageтекстових imageу imageбази даних.

Номер

image

1м'я

Pik на одження

клас

1

1ванов

1ван

1997

10

2

Петров

Петро

1997

10

 

IBacbkiB

Василь

1999

8

4

Луцик

Степан

1998

9

imageг) 12.

9, Об ати imageчислових imageбази даних.

но-

ме

image

1м'я

Pik на одження

Клас

Школа

1

1ванов

1ван

1997

10

21

2

Петров

Петро

1997

10

19

З

IBacbkiB

Василь

1999

8

1

4

Луцик

Степан

1998

9

2

5

Сидоренко

Дмитро

1999

8

9

г) 10.

10.Обрати назву поля, яке не повторюеться для будь-яких

            а) ключове поле;                                                            в)

            б) текстове поле;                                                            г) зв'язане поле.

11.Обрати image для наведено: бази даних, що задовольняють умову народження 2 1999».

 

но-

ме

image

1м'я

Pik на одж.

Клас

школа

Сер.

бал

1

1ванов

1ван

1997

10

21

9

2

Петров

Петро

1997

10

19

11

З

IBacbkiB

Василь

1999

8

1

10

4

Луцик

Степан

1998

9

2

10

5

Сидоренко

Дмитро

1999

8

9

8

6

Степаненко

Василь

2000

7

14

10

7

Василович

1ван

2000

7

19

9

image

12.Обрати imageдля наведено; image бази даних, що задовольняють умов на одження > 1999»

 

 

 

 

 

но-

ме

image

1м'я

Pik на одж.

Клас

шко-

ла

Сер.

бал

1

1ванов

1ван

1997

10

21

9

2

Петров

петро

1997

10

19

11

з

IBacbkiB

Василь

1999

8

1

10

4

Луцик

Степан

1998

9

2

10

5

Сидоренко

Дмитро

1999

8

9

8

6

Степаненко

Василь

2000

7

14

10

7

Василович

1ван

2000

7

19

9

image

13.До якого типу належить СУБД Access?

а)image                                                                    в)image

б) Мережна;                                                                    г) Документальна;

image

1-в; 2-а; 3-6; 4-6; 5-6; 6-в; 7-6; 8-а; 9-6; 10-в; 11-г; 12-6; 13-в

image         image— 13; 9    12,11; 8        10,9; 7                            7,6; 5image

pdf
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 11 клас (Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
26 червня 2020
Переглядів
496
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку