Технологічна карта уроку української літератури рідного краю. Тема уроку " Співжиття різних істот у природі за оповіданням Ольги Фесенко «Буся»"

Про матеріал
Тема уроку: Співжиття різних істот у природі за оповіданням Ольги Фесенко «Буся». Мета уроку (розвиток компетентностей). Ключові компетентності: спілкування державною мовою; інформаційно-цифрова; обізнаність та самовираження у сфері культури; учитися впродовж життя; соціальна і громадянська; екологічна грамотність і здорове життя; ініціативність і підприємливість.
Перегляд файлу

Роботу виконала: слухач курсів підвищення кваліфікації

(16.10 – 01.11.2023), група  КФСГД-25, учитель української мови та  літератури,

КЗ ЗСО І-ІІІ ступенів «Успіх» Новобогданівської сільської ради, стаж 28 років,

Недзвецька Світлана Олександрівна

 

Технологічна карта уроку української літератури (ЛРК)

 

Урок № 23

ПІБ учителя: Недзвецька Світлана Олександрівна

Клас: 5

Тема уроку: Співжиття різних істот у природі за оповіданням Ольги Фесенко «Буся»  Мета уроку (розвиток компетентностей):

Ключові компетентності

1

Спілкування державною мовою

Володіти видами мовленнєвої діяльності (говоріння, письмо), здійснювати комунікацію в усній формі на основі знання функцій мови, ресурсів (лексики, граматики) і норм сучасної української літературної мови, типів мовної взаємодії, особливостей стилів мовлення інформаційних та художніх текстів; здобувати та опрацьовувати інформацію з різних (друкованих та цифрових, зокрема аудіовізуальних) джерел у різних освітніх галузях і контекстах, критично осмислювати її та використовувати для комунікації в усній та письмовій формі, для обстоювання власних поглядів, переконань, суспільних і національних цінностей.

2

Інформаційноцифрова 

Застосовувати інформаційно-комунікаційні технологій (ІКТ) для пошуку  інформації  для уроку  та у приватному спілкуванні. Розуміти  етику  роботи з інформацією  (авторське право, інтелектуальна власність тощо). 

3

Обізнаність та самовираження

у сфері культури. 

Розвивати літературну грамотність учнів, здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. 

4

Учитися впродовж життя

Здійснювати аналіз власної діяльності, вчитися працювати відповідально. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, оцінювати власні результати навчання,  навчатися впродовж життя.  

5

Соціальна і громадянська

Ефективна та конструктивна участь в уроці. Розвивати навички роботи в групі, співпрацювати з іншими на результат.

6

Екологічна грамотність і здорове життя

Дбати про здоров’я учнів. Усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. 

 

Предметні компетенції учнів на уроці:

літературна: ознайомити учнів із творчістю письменниці рідного краю О.Фесенко, розкрити багатогранність її таланту; розвивати уміння аналізувати твори, визначати тему та основну думку; вчити сприймати художній твір як чинник формування життєвого досвіду, формувати вміння висловлювати власну позицію щодо прочитаного.  

 

Основні поняття

Основні знання

Основні вміння

Оповідання та його ознаки

Знають  ознаки оповідання; різницю між видами

Уміють визначати вид  прочитаного оповідання, розкривають його основні жанрові особливості; виразно читають оповідання вибірково; інсценізують епізоди твору

Тема та основна думка твору

Знають визначення теми та основної думки твору

Уміють  визначати тему і основну думку оповідання «Буся»

Літературний персонаж, головні та другорядні герої твору

Знають значення понять «літературний персонаж», «головні та другорядні герої твору»

Уміють визначати головних і другорядних героїв оповідання

Засоби художньої виразності в оповіданні 

Знають визначення понять «Епітет» «Порівняння»,

«Пестливі слова»

Уміють визначати засоби художньої виразності в оповіданні

 

Очікувані результати:

знає письменників рідного краю; читає тексти різних стилів і жанрів у різний спосіб відповідно до мети читання; розуміє зміст і висловлює власну думку щодо прочитаного; розкриває актуальність літературних творів у контексті викликів сучасності та власних життєвих потреб; залежно від мети читання обирає самостійно або за допомогою інших осіб тексти для читання, аргументує свій вибір.

Обладнання уроку: ноутбук, проектор, портрет письменниці Ольги Фесенко, текст оповідання «Буся», фрагмент інтерв’ю з письменницею.

Тип уроку: комбінований урок Наскрізні лінії 

НЛ 1 «Екологічна безпека та сталий розвиток» 

НЛ 2 «Громадянська відповідальність»

Міжпредметні зв'язки (МЗ): живопис, музика, українська  мова.

 

Хід уроку

Етап уроку

Ча с

Завдання етапу

Зміст

(порядок проведення/к онспект уроку)

Методи і прийоми

Ф

О

Н

Д*

Діяльність учителя

Діяльність учня

 

І. Організаційна частина

1 хв

Підготувати здобувачів освіти до роботи на уроці, забезпечивши відповідний психологічний настрій

Вітання, проблемне питання: « Ми любимо свій рідний край. А кого з письменників Мелітопольщи ни ви вже знаєте?» 

Привітання,   перевірка готовності до уроку 

 Ф

Розповідає, запитує, за необхідності допомагає учням. 

Слухає, думає,  відповідає

ІІ. Мотивація і

стимулюван

ня навчальної діяльності 

1 хв

Формування позитивних мотивів, зацікавленості школярів темою, яку вивчатимуть

Перевірити знання учнів про особистість письменника: «Чи пишете ви власні твори? Хотіли б стати письменником?

»

Створення  проблемної ситуації

Ф

Запитує, стимулює до діяльності, повідомляє нове

Слухає, міркує, відповідає

 

ІІІ. Актуалізація

опорних знань і життєвого досвіду учнів

1 хв

Одержати уявлення про якість засвоєння учнями вивченого раніше матеріалу, виокремити опорні знання

 Перевірити знання учнів  про роботу письменника: 

 «Чи можливо зустрітися з письменником

сьогодні? Як це можна зробити? Що б ви хотіли дізнатися в нього? »

Бесіда 

Ф

Запитує, допомагає, стимулює до міркувань, висловлення гіпотез

Міркує, відповідає

Етап цілепоклада ння

1хв

Формування мети і цілей уроку:

прогнозування змісту та результатів роботи

Залучити учнів до цілеспрямован ої, активної навчальної діяльності

Розповідь

Ф

І

Спостерігає, допомагає,  повідомляє   мету та цілі

 

Запис очікувань 

ІV. Етап цілереалізацій

35 хв

Дати учням конкретне уявлення про творчість письменника. Виробити відповідні уміння інтелектуального і практичного характеру.

Закріпити в системі спеціально організованої діяльності інтелектуального і практичного характеру ті знання і вміння, які

1. Знайомство учнів з особистістю письменниці

Ольги

Фесенко. Перегляд інформації про Ольгу Фесенко – письменницю рідного краю (2 хв) Завдання:  Прослухати, підготувати відповідь на запитання:  1.Що  вам запам’яталосяз 

1. Метод створення емоційноморальної ситуації

 

Ф

 

Повідомляє про те, як почалася творчість поетеси

 

Слухає, знайомиться з інформацією.

 

 

 

 

необхідні для самостійної роботи над новим матеріалом, для подальшого життя.

дитинства

Ольги

Фесенко?

2. Про що ще хотіли б дізнатися?

 

 

 

 

2. Перегляд інтерв’ю телеканалу 

«RTBmelitopol » «Про дивовижні таланти Ольги Фесенко» за участі письменниці (6

хв)    

Розповідь, робота  з ІК джерелами 

Ф

Слухає, пояснює за необхідності

Слухає

3. Виразне читання оповідання «Буся» вчителем і учнями (6 хв)

 

 

Ф

І

Виразно читає оповідання разом з учнями 

Обирає та виразно читає фрагменти оповідання 

 

4.

Формулювання теми та основної думки оповідання

(2хв)

Самостійна робота учнів 

Г

 

Координує

Визначає тему і основну думку оповідання Записує 

4. Визначення добрих та злих героїв оповідання

(1хв)

Порівняння та зіставлення 

 

П

 

 

 

Ф

Координує, запитує, за потреби допомагає

 

Координує

Готує усне повідомлення

 

 

Виконує вправи

5.Фізкультхви линка (1хв)

6. Складання плану твору (3 хв)

Самостійна робота

П Ф

Координує, за потреби допомагає

Складає план та записує 

 

 

 

 

7. Робота з теорією літератури:

1.                   До якого жанру належить твір? Чому?

2.                   Який вид оповідання? Як визначили?

(1 хв)

Словесні методи Бесіда

Ф

Координує роботу учнів, допомагає

 

Слухає, відповідає

8. Перегляд малюнків до оповідання. 

(2 хв)

Робота з інформаційн ими джерелами

 

Ф

 

 

Дивиться,  слухає, відповідає , робить висновки

9. Робота із сюжетом оповідання та засобами виразності в ньому

(10 хв)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропонує групам представляти результати 

 

 

 

 

Звертає увагу учнів на пестливі слова, епітети, порівняння.

Допомагає зробити висновок, що мова твору є мальовничою, насиченою деталями, які допомагають

Учні готуються і представляють результати роботи за планом:

1 група – розповідає про знайомство

ластів’ят з кішкою Бусею ;

2-а група – розповідає про самовідданий вчинок Бусі;

3-я група – пояснює значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Теорія літератури:  «Оповідання» – прозовий чи

віршований твір?  Чому   у ньому багато засобів художньої виразності?        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф

 

 

 

 

 

 

 

 

створити живу картину перед очима читача. Через деталізацію автор передає атмосферу твору, дозволяючи читачеві відчути кожний момент

 

 

Слухає, у разі потреби допомагає зробити висновок, що за всіма ознаками твір «Буся»оповідання 

поняття «рятівник» ;

4-а група – робить порівняння вчинку кішкирятівниці з людьмирятівниками 5-а група –

знаходить художні засоби в творі

 

Визначає ознаки оповідання.

 

 

 

 

Підсумок уроку 

Рефлексія

5 хв

Узагальнити засвоєні знання у вигляді певної цілісності. 

Оцінити рівень засвоєння знань і способів діяльності всього класу та окремих учнів

1.Кішка зробила самовідданий вчинок: надала перевагу

захисту чужих дітей, залишивши без нагляду своїх. 

 

2. А як би ви вчинили на її місці?

 

Створення проблемної ситуації

Ф

 

 

 

 

І

Вчитель ділиться своїми думками, допомагає підсумувати:

«Твір "Буся" - це не просто історія про кішку та пташок. Це глибока рефлексія про інстинктивне бажання захищати своїх близьких, про

Висловлює свої думки

 

 

Формулює висновки

 

 

 

 

 

 

 

материнську любов, яка не знає кордонів, і про взаємозв'язок усіх істот у природі». 

 

3.Повідомленн я вчителя:

 

«Зверніть увагу, оповідання закінчується тим, що ластів’ята та коти мирно співіснують.  Чи може так бути насправді?»

Створення проблемної ситуації

І

Ділиться своїми міркуваннями: «Твір нагадує нам про значення життя кожної істоти і про те, що взаємопоміч і захист слабших - це основа співіснування у природі».

 

Висловлює свої думки

4.Обговорення: «- Чи сподобалося вам оповідання

Ольги

Фесенко?

 - Чи з’явилося бажання прочитати інші оповідання авторки? - Хотіли б познайомитися

Бесіда

Ф

Запитує, у разі потреби допомагає учням

 

Слухає, коректує, якщо буде потреба, допомагає

 

Розмірковує, робить власні висновки, відповідає

 

 

 

з її поетичною творчістю? А ,можливо,  й запросити на урок, щоб краще познайомитися?»

 

 

 

 

Оцінювання

 

 

 

 

 

Оцінює роботу

здобувачів освіти на уроці

Самооцінюва ння

Домашнє завдання

1 хв

Повідомити учням зміст домашнього завдання, пояснити методику його виконання. 

 

1.Створити асоціативне гроно до слова «кішка» (за оповіданням Ольги

Фесенко)

2. (Або) Скласти сенкан до образу кішки (з оповідання Ольги

Фесенко)

 

 

Ф

Пояснює домашнє завдання

Занотовує домашнє завдання

 

Література:  

Для вчителя

Для учнів

1. Архипова В.П., Січкар С.І., Шило С.Б. Модельна навчальна програма «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти. Режим доступу:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/navchalni-programi/modelni-navchalniprogrami-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyishkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku  2.             Біографічна довідка. Режим доступу: https://viola19032009.wixsite.com/mysite-10

1.                  Ольга Фесенко «Буся». Режим доступу:

https://www.calameo.com/read/0059007171c92 63710ea4?authuser=1

2.                  Про дивовижні таланти майстрині Ольги Фесенко. Режим доступу:

https://www.youtube.com/watch?v=7LIe0_LGUoo 3.Біографічна довідка. Режим доступу:

https://viola19032009.wixsite.com/mysite-10

3.                   Ольга Фесенко. Письменники рідного краю. Режим доступу:

https://viola19032009.wixsite.com/mysite-

10/bibliografiya

4.                   Про дивовижні таланти майстрині Ольги Фесенко. Режим доступу:

https://www.youtube.com/watch?v=7LIe0_LGUoo 5.     Уроки літератури рідного краю: технологія підготовки та проведення [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.google.com/search?client=firefox-bd&sca_esv=574206006&sxsrf=AM9HkKl4s8H3K MhDO6GhuDBeV5iDbqTVDw:1697571067576& q=https/ukrlit.net/article/39.html&spell=1&sa=X& ved=2ahUKEwjmydqD6f2BAxVhIsKHXErD58QBSgAegQICBAB 

6.       Ольга Фесенко «Буся». Режим доступу:

https://www.calameo.com/read/005900717

1c9263710ea4?authuser=1

7.       Блог вчителя української мови та літератури Ольги Миколаївни Фесенко. Режим досвіду: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=& esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ve d=2ahUKEwig4NOe8f2BAxX0CRAIHeI2Dr0QFn oECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fnovomshkola.jimdofree.com%2F%25D0%25B3%25D0 %25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25

B2%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D1%2581%

8.       Технологічна карта уроку української літератури - https://docs.google.com/document/d/1TMkOM kVJ7PkXwITJhR2T9vd6Og9L4_e7/edit

 

 

 

 

Додатки: 

1.  Портрет Ольги Фесенко. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

https://images.genial.ly/5ac24a71a11ac10fe44ca90d/6d19ca8d-69b4-49e7-a3ed-

6d5e83a18c55.jpeg

image 

2.  Біографічна довідка. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://viola19032009.wixsite.com/mysite-10

Фесенко Ольга Миколаїна народилася 17 березня 1960 року у родині робітників в селі Тернівка Новомиколаївського району Запорізької області. Батько, Микола Васильович, працював завгоспом у школі, а мати, Марія Яківна, - технічним працівником. У 1967 році Ольга вступила до першого класу Терсанської середньої школи, яку успішно закінчила у 1977 році. Дитинство Ольги пройшло на берегах замріяної Терси. 

3.  Блог вчителя української мови та літератури Ольги Миколаївни Фесенко.

[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://foslovesnistblogadress.blogspot.com/

4.  Ольга Фесенко. Наодинці з природою.[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://www.calameo.com/read/0059007171c9263710ea4?authuser=1

pdf
Додано
25 лютого
Переглядів
87
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку