Тема уроку: «Світлові явища. Розв’язування задач.Підготовка до контрольної роботи №2»

Про матеріал
Тема уроку: «Світлові явища. Розв’язування задач.Підготовка до контрольної роботи №2» Для учнів 9-их класів ЗОШ
Перегляд файлу

Тема уроку: «Світлові   явища. Розв’язування  задач.Підготовка до контрольної роботи №2»

 

Методичне обґрунтування

 1. Програма : Фізика. Програма  заверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804.

 

2.Підручник: Фізика: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого — Х. : Вид-во «Ранок», 2017. – 272 с.

 

 1. Програмні вимоги до вивчення теми: « Світлові явища. Розв’язування задач».

 

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Урок №18:

«Світлові   явища. Розв’язування  задач. Підготовка до контрольної роботи №2»

 

Учені:

 учні повинні вміти розв’язувати задачі різних типів за темою «Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення».

учні повинні вміти розв’язувати задачі різних типів за темою «Відбивання світла. Закони відбивання світла. Плоске дзеркало»

учні повинні вміти розв’язувати задачі різних типів за темою «Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла».

 учні повинні вміти розв’язувати задачі на побудову зображень, які дає збиральна лінза, характеризувати ці зображення, вміти застосовувати формулу тонкої лінзи.

 учні повинні вміти розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми  «Світлові явища».

 

 

 

 1. Які  програмні завдання  курсу фізики основної школи   розкриває урок:
 1.  систематизувати у учнів базові знання з теми «Світлові явища»;
 2.  сформувати  вміння і навички у учнів при розв’язуванні фізичних задач різних типів, застосовуючи набуті знання;
 3. закріпити  набуті знання застосовуючи формули   розділу у  підготовці  до контрольної роботи №2;
 4. розкрити роль фізичного знання  в житті  та побуті людини ;
 5. спонукати учнів до критичного мислення

 

 

 

 1. Базові компетентності, які формуються на уроці:

 

Компетентність

Шляхи формування

Соціальна

1.Вибір учителем завдань, які передбачають для учнів самостійний пошук їх розв’язання;

2.Використання самооцінки та взаємооцінки;

3.Надання учням можливості виявлення ініціативи.

 

 

Уміння вчитися впродовж життя

1.сформувати уміння ставити перед собою цілі й досягати їх, вибудовуючи власну траєкторію розвитку впродовж  життя;

2.планувати, організовувати, здійснювати, аналізувати та коригувати власну навчально – пізнавальну діяльність;

3.застосовувати набуті знання для оволодіння новими, для їх систематизації та узагальнення.

Комунікативна

 1. Стимулювання вміння учнів висловлювати власну точку зору.
 2. Сприяння удосконаленню вмінь вести навчальний діалог.
 3. Удосконалення вмінь дітей формулювати цілі власної навчальної діяльності
 4. Забезпечення толерантного спілкування.

Інформаційна

 

1.Використання  малюнків, таблиць, схем, опорних конспектів як результату роботи учнів з інформацією

Самоосвіти і саморозвитку

 1. Використання завдань, які передбачають пояснення учнями певних питань;
 2.  Уміння розв'язувати  задачі узагальненого характеру при вивченні фізичних явищ, законів, величин тощо.
 1. Обґрунтування вибору типу уроку.

Даний урок  є вісімнадцятим  уроком в темі: « Світлові явища. Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи №2»

Згідно програмних вимог,  до інструктивно-методичного листа МОН України «Про вивчення фізики  в новому 2018/2019 навчальному році» та методичних рекомендацій щодо викладання фізики в 9-му класі, розроблених ХОНМІБО,  одним з головних питань теми «Світлові явища.Розв’язування задач» є розв’язування фізичних задач, які можна використати у повсякденному житті. Тому вважаю, що даний урок повинен мати за мету закріплення старих знань про світлові явища.

 

 1. Міжпредметні зв’язки: зв'язок фізики з математикою ( поняття променя, кута).( Кут – математичне поняття.  Кут - фігура, що утворена точкою і двома різними  променями, які виходять з цієї точки).

Тема уроку: «Світлові   явища. Розв’язування  задач.Підготовка до контрольної роботи №2»

Мета: систематизувати знання з теми «Світлові явища», продовжити формування вмінь і навичок учнів розв’язувати фізичні задачі  різних типів, застосовуючи набуті знання; підготуватися до контрольної роботи №2.

Очікувані результати

Після даного уроку учні зможуть:

розв’язувати фізичні задачі різних типів, застосовуючи  систематизовані теоретичні знання з теми «Світлові явища».

 

 

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Наочність і обладнання: підручник, посібник, презентація до уроку, тестове завдання, інтерактивний тест « Так – Ні », рефлексія за методом « Дерево знань», «бонуси».

Орієнтовний план уроку та методи, які будуть використані:

 1. Організаційно –психологічний етап. Методи: словесні (бесіда), метод критичного мислення «Формули» .

 

 1. Етап підготовки учнів до активного повторення вивчених знань. Методи:  словесні (пояснення, евристична бесіда, створення проблемної ситуації), логічні ( цілепокладання, висновки).

 

 1. Етап систематизації знань. Методи: словесні (пояснення ,евристична бесіда), наочні ( демонстрація, робота з текстом підручника, опорним конспектом), логічні ( висновки, підсумки).

 

 1. Етап закріплення знань. Методи: словесні ( бесіда, пояснення), метод технології критичного мислення «ТАК - НІ», практичні ( розв’язування задач), самоперевірки і самооцінки.

 

 1. Етап задання домашнього завдання, інструктаж щодо його виконання. Методи: словесні (пояснення, інструктаж), наочні ( картка)

 

 1.  Етап підбиття підсумків уроку. Методи: словесні (бесіда), метод технології критичного мислення .

 

Оцінюється : діяльність учнів (критерій - якості відповідей)

ХІД УРОКУ

                                                                           Недостатньо мати лише добрий розум,

                                                                                 головне – раціонально

                                                                                      застосовувати його.

 

 

І. Організаційно-психологічний етап

Мета: забезпечити робочу обстановку на уроці, створення сприятливого психологічного клімату

Зміст

 • привітання
 • перевірка готовності учнів  до уроку
 • організація уваги

Учитель бажає учням  завжди бути успішними як у навчанні, так і у житті , а основа цього – знання і уміння мислити.

 

 

 

ІІ. Етап підготовки учнів до активного повторення вивчених знань.

(Етап мотивації навчальної діяльності).

 

 

Мета: організувати, систематизувати  набуті знання учнів, підготувати їх до  розв’язування задач. Формувати  цілеспрямований характер  навчальної діяльності. Закріпити  набуті знання при розв’язуванні задач.

Метод «Формули». Повторюємо формули перед розв’язуванням задач даної теми .

Зміст

 • повторення з учнями навчального матеріалу,
 • формування разом  з вчителем стійких знань, умінь та навичок при розв’язуванні задач;
 • показ практичної спрямованості вивченого матеріалу;
 • актуалізація знань.

 

Учитель  оголошує тему уроку: «Світлові   явища. Розв’язування  задач.Підготовка до контрольної роботи №2»

Учням пропонується самостійно визначити мету уроку.

Учитель пропонує учням подумки поставити ВЛАСНУ мету!

 Кінцевий підсумок цілепокладання підводить учитель

Показ практичного спрямування навчального матеріалу

Все свідоме життя людині доводиться розв’язувати різноманітні задачі. У школі, коледжі, інституті чи університеті учні і студенти це роблять за завданням викладачів, працівники на роботі – виконуючи службові обов'язки, а в побуті – в силу життєвої необхідності. Шлях до професії фахівця у будь - якій галузі починається з розуміння кола проблем своєї області. За характером роботи майбутньому фахівцю найчастіше доводиться розв’язувати виробничі задачі, а саме: технологічні, конструкторські, дослідницькі тощо. Нерідко це нетипові й неповторні задачі. Як правило, для цих задач доводиться не тільки шукати спосіб розв’язання, а й часто попередньо формулювати їх для себе й інших, тобто складати умови і вимоги задачі. Психологи стверджують, що будь-яка діяльність повинна мати мотив, а кожна дія – переслідувати якусь мету. Тоді виникає запитання: з якою ж метою учні  розв’язують задачі?

Постановка проблеми: Яку практичну цінність несуть в собі знання з теми "Світлові явища" для вашого життя? 

 По-перше, без розв’язування задач неможливо повноцінно вивчати фізику. Тільки самостійно розв’язуючи задачі, можна перевести знання з рівня відтворення на рівень знань-умінь і далі знань-трансформацій (рівень творчості). Невміння розв’язувати задачі дуже часто призводить до того, що навіть самі досконалі знання не знаходять застосування, забуваються і зникають. По-друге, складаючи і розв’язуючи фізичні задачі, особливо прикладного змісту та професійно спрямовані, учні звертаються до спеціальної літератури та інженерно-технічних довідників, користуються поняттями і термінами з обраної спеціальності, привчаються до фізичного підходу розв’язання проблем, які зустрічатимуться в роботі фахівця будь – якої галузі. Таким чином здійснюється набуття необхідних  знань та вмінь, починаючи вже з першого дня навчання. Саме тому вміння розв’язувати задачі – це  надалі стане професійною якістю, необхідною  для кожного із нас і  тому необхідно надавати важливого значення формуванню вміння розв’язувати пізнавальні (вміння вчитися), експериментальні (вміння самостійно проводити експерименти) і розрахункові задачі.
Лінзи використовуються практично скрізь. Приклад: бінокль, телескоп, мікроскоп, окуляри, фотоапарат, камера. У цих приладах використовують збиральні лінзи, які роблять зображення збільшеним або зменшеним.

"Лінза" - слово латинське і означає сочевиця. Сочевиця - рослина, плоди якого схожі на горіх, але горошини не круглі, а мають вигляд пузатих коржів. Тому усе  округле скло, що має таку форму, називають - лінзами.

 

Головний мотив: інтерес та зацікавленість учнів до розв’язування задач.

III.Етап систематизації опорних знань

Даний урок є вісімнадцятим  в темі: «Світлові явища». Учитель пропонує, звернувшись до теми та плану,  визначити, які знання, набуті на попередніх уроках допоможуть нам досягти мети уроку (повторити, систематизувати, скорегувати знання з теми «Світлові явища»).

Питання для актуалізації (вийти написати на дошці формули та пояснити свої записи). Перевіряємо на слайді презентації до даного уроку.

1.Яке значення швидкості світла? с=3∙108м/с;

2.По якій формулі розраховуємо час, за який світло долітає від Сонця до Землі?

t = l/ccв? l=s=v∙T; св. =vcвt;

3.Давайте згадаємо,що таке подібні трикутники?

H/h =L/l,   або  А1С1/АС = ОА1/ОА

Якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам іншого, то такі трикутники подібні. Якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам іншого трикутника і кути, утворені цими сторонами рівні, то такі трикутники подібні.

4.Що таке область бачення? Це область з якої ми можемо повністю бачити предмет.

5.Що таке тінь, півтінь, коли зовсім не має тіні? Тінь – область, куди не попадає світло від жодного джерела; Напівтінь – частково освітлена область площини або простору.Тіні не має коли предмет малий відносно джерела  і його тінь росіюється  у повітрі не достигаючі поверхні Землі (наприклад: літак чи повітряна куля, які знаходяться високо над поверхню Землі).

6.Записати формулу показника заломлення світла:

https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u9_/image011.gif це відносний показник заломлення, показує у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі 1 більша( або менша), ніж швидкість поширення світла в середовищі 2.

C:\Users\1111\Desktop\f028.gif     C:\Users\1111\Desktop\image511.png    C:\Users\1111\Desktop\image512.png

Абсолютний показник заломлення показує, у скільки разів швидкість світла у вакуумі більша, ніж швидкість світла в середовищі,

https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u9_/image008.gif

ν – швидкість  поширення світла у середовищі; с – швидкість поширення світла у вакуумі.

7. Формула для визначення оптичної сили лінзи.

8.Формула тонкої лінзи:

 

Формула тонкої лінзи

https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u20_/008.jpg 

https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u20_/001.jpg      формула тонкої лінзи

d - відстань від предмета до лінзи;

f - відстань від зображення до лінзи;

F - фокусна відстань.

9.Правило знаків:

Правило знаків:

Перед https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u20_/002.jpg ставиться знак «+», якщо лінза збірна,  і «», якщо лінза розсівна;

перед https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u20_/003.jpg  ставиться знак «+», якщо зображення дійсне, і «», якщо  воно уявне;

перед https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u20_/004.jpg  ставиться знак «+», якщо предмет дійсний (на лінзу  падає розбіжний пучок променів), і «», якщо  предмет уявний (на лінзу падає збіжний пучок променів).      

10.Формула збільшення лінзи:

Збільшенням лінзи називається відношення висоти зображення до висоти предмета.

https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u21_/001.jpg

 

 

де Н - висота зображення,

h - висота предмета.

Висновок:  учні підвели підґрунтя  для  отримання нових знань: сформулювали мету, поставили навчальну проблему, повторили знання, які необхідні для розв’язування задач.

11. Відбиття світла

 

Дзеркальне відбиття                           Розсіяне (дифузне) відбиття

Дзеркальне відбиття – це відбиття світла від гладких поверхонь

Розсіяне (дифузне) відбиття – це відбиття світла від шорстких поверхонь ( промені розсіюються в різні боки).

 

IV. Етап закріплення набутих знань.

 

 

Мета: оцінити підготовку кожного учня щодо вивченого  матеріалу. Добитися кращого засвоєння учнями метода відтворення  узагальненого матеріалу. На підставі систематизованих  знань перевірити ступінь оволодіння  навичками і уміннями раціональної праці. Скоригувати в пам’яті учнів ті знання і уміння, які необхідні  їм  для подальшої самостійної роботи при виконанні контрольної роботи №2. Добитися в ході закріплення підвищення рівня усвідомлення вивченого матеріалу, глибини його розуміння.

 Зміст

 • Організація уваги;
 • Організація процесу  осмислення, узагальнення та систематизації вивченого матеріалу при розв’язуванні задач з геометричної оптики;
 • Ще раз підготувати  учнів  до особистої діяльності щодо закріплення й повторення матеріалу при розв’язуванні фізичних задач;
 • навчити навичкам й умінням раціонального розв’язування задач.
 • Розв’язування задач усно і письмово.

 

 

 

 

 

 

Задача№1

Середня відстань від Сонця до Нептуна дорівнює 4 496 000 000 км. Обчислить, за який час світло долітає від Сонця до Нептуна?

 

                                     Розв’язування  задачі №1

Дано:       СI    

l=4 496 000000 км 4 496∙109 м

с=3∙108 м/с=св.

t - ?

 

Час, за який світло долітає від Сонця до Нептуна, дорівнює:

t=l/ св.    t = 4496000000000/300000000= 44960/3 =14986,666(с),  

або t =14986,666/3600=4,16 (годин).

Відповідь: = 4,16 годин;

Задача№2

Обчисліть точне значення величини (до третього знака) 1 св. року в кілометрах.

Розв’язування №2

 

Дано:    Розв’язування:              

T = 1 рік   1св.рік = відстань S, яку долає світло за 1 рік.

св= 300000 км/с  Один день складається з 24 годин, а кожна година

    складається з  3600с.Таким чином:

1 св.рік -?    S=св∙T;

    S=300000 ∙365∙24∙3600 =94,608∙1011 км.  

Відповідь: 1 св.рік=94,608∙1011   км.

 

Задача №3

Стовп, освітлений сонцем, відкидає тінь довжиною 6,9 м, а вертикальна паля висотою 1 м – довжиною 1,1 м. Ви­значте висоту стовпа?

Описание: http://shkola.ostriv.in.ua/images/publications/4/17614/content/Untitled-2.jpg

 

Вірна відповідь:

Дано:    Розв’язування:

АО = 1,1 м   ∆ ОСА подібний до ∆ ОС1А1 .

ОА1 = 6,9 м   Звідси випливає:    

АС = 1м    А1С1/АС =ОА1/ОА;

Знайти :А1С1-?  А1С1 =ОА1∙АС/ОА;

     А1С1 =6,9/1,1 =6,3 (м).

     Відповідь:А1С1 =6,3(м).

 

Завдання №4

На рисунку схематично зображено будівлю. Перед нею треба розмістити ліхтар так, щоб точка 1 потрапила у тінь, а точки 2 і 3 вночі були освітлені цим ліхтарем. Повторіть у зошиті цей рисунок і покажіть ділянку можливого розміщення ліхтаря.

Описание: https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u5_/015.gif

 

Розвязування задачі №4:

 

 

 Описание: https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u6_/020.gif

 Перша область - область, з якої не видно точку 1.

Описание: https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u6_/021.gif

 Друга область - область, з якої видно точку 2.

Описание: https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u6_/022.gif

 Третя область - область, з якої видно точку 3.

 

 

 

Частина площини, яка є перетином всіх трьох областей, буде областю, яку потрібно знайти. Знайдемо спочатку перетин першої і третьої області:

Описание: https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u6_/023.gif

або

Описание: https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u6_/024.gif

І нарешті, перетин отриманої області з другою:

 

Описание: https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u6_/025.gif

 

Завдача №5

Чи може повітряна куля, що сонячним днем летить високо в небі, не відкидати тіні на землю? Обґрунтуйте свою відповідь за допомогою схематичного рисунку.

 

Розв'язування задачі № 5:

 

Тінь від Сонця при русі предмета вгору зменшується (див. рисунок).

Описание: https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u5_/003.jpg

Описание: https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u5_/004.jpg

Тому для того, щоб тіні не було зовсім, куля повинна розташовуватись дуже високо.

 

Описание: https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u5_/004.gif

 

У зазначених випадках куля не має тіні.

Завдача №6

 

 

 

Порівняти швидкість світла в етиловому спирті і сірковуглеці.


Дано:    Розв’язування:

n1=1,36   υ1/ υ2 = n2/n1;

n2=1,63   υ1/ υ2 =1,63 / 1,36 =1,2.

Знайти: υ12-? Відповідь: в спирті  швидкість в 1,2 раза більше, ніж в  

                   сірковуглеці.

 

Завдача №7( робота с підручником)

 

 

Завдача №8

 


На відстані 15 см від двоопуклої лінзи,з оптичною силою10 дптр, знаходиться предмет висотою 2см. Визначте висоту зображення предмета. Порахуйте у сантиметрах.

Дано:    Розвязування:

D=10 дптр   1/F =1/d + 1/f;  

d = 15 cм   F = 1/D; 

h = 2 cм   F = 1/10 = 0,1 м =10 см;

H - ?    Потрібно знайти висоту зображення:   

    Г =H / h = f /d;

1/f =1/F – 1/d;

1/f =1/10 -1/15 =(3– 2)/30 =

=1/30 =1 / 30 см;

f =30/1=30 см;

H =hf/d;

 H = 2∙30/15 =60/15 = 4 см.

Відповідь: Н = 4см.

 

Завдача №9

 Зображення предмета має висоту H =2см. Яку фокусну відстань повинна мати лінза, яка розташована на відстані  f = 4 м від екрана, при цьому зображення данного предмета на екрані має  висоту h = 1 м?  

Дано:  CI   Розв’язування:

H =2см 0,02м             1/d + 1/ f = 1/F;  F =fd/(d + f)

f = 4 м  

h = 1 м   Г = H/h =f / d;     d = h∙f/H;  d = 1∙4/0,02 = 200 м;

F - ?      F = hf/(H +h); F = 1∙4/0,02+1 = 4/1,02 ≈ 3,92 м. 

Відповідь:  F ≈ 3,92 м.

 

 

 

Завдача №10

Світловий промінь переходить із повітря у прозору рідину. Якщо кут падіння променя становить 450, то кут заломлення дорівнює 300. На який кут відхиляється промінь від початкового напрямку? Знайдіть показник заломлення рідини.

Дано: Розвязування:

α=45°;

γ=30°;

 

n2 - ?

β - ?

 

 

Описание: https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u13_/002.gif

 

 

Розв’язування до задачі №10:

Описание: https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u13_/003.gif(як вертикальні)

Кут відхилення:

Описание: https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u13_/004.gif

Відповідь: n2,1=1,41

Завдача №11

 

Кут падіння світлового променя на дзеркало збільшився
на 10°. Як змінився при цьому кут між падаючим і відбитим про­менями?

а) Зменшився на 10°;

 б) збільшився на 10°;

 в) зменшився на 20°;

 г) збільшився на 20°;

Відповідь:  г.

Завдача №12(I)

 

Відстань між предметом та його зображенням 72 см. Збільшення лінзи дорівнює 3. Знайти фокусну відстань лінзи.

 

Розв'язання

Оскільки збільшення лінзи Г>1, то висота зображення більша, ніж висота предмета. Збільшення зображення може дати лише збірна лінза.

 

Випадок 1: (збільшене дійсне зображення)

 

https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u21_/002.jpg

Дано:

d + f = 72 см

Г = 3

 F   -  ?

https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u21_/003.jpg

 

https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u21_/004.jpg

 

 

 

 

 

 

Відповідь: F=13,5 см = 0,135 м.

Якщо у м:  d+f =0,72м;

d + Гd =0,72 м;

d(1 +Г) =0,72 м;

d =0,72/1+3 =0,72/4 = 0,18 м;

f =Г∙d =3∙0,18 = 0,54 м;

1/0,18 + 1 /0,54 = 1/F;

3/0,54 +1/0,54 = 1/F;

4/0,54 =1/F;

0,54/4 = F;

F = 0,135 м.

Відповідь: F=13,5 см = 0,135 м.

 

Завдача №12(II)

 

Випадок 2 (збільшене уявне зображення)

 

https://disted.edu.vn.ua/media/images/LuDmila/fizika_7/u21_/005.jpg

 

Дано: CI

f  d = 72 см;0,72 м

Г = 3;

 F   -  ?

                                               Розв’язування:

1/d + 1/f = 1/F;

Г = f/d  f =Г∙d;

Fd = 0,72 м;

 

Г∙dd = 0,72 м ;

d∙(Г1) =0,72 м;

d = 0,72/(Г – 1);

d = 0,72/3-1;

d =0,36 м;

fd = 0,72 ;

f = 0,72 + 0,36;

f = 1,08 м;

 

 

 

 

 

 

-1/f + 1/d = 1/F;

-1/1,08 + 1 / 0,36=1/F;

(- 0,36 + 1,08) /0,3888 = 1/F;

0,72/0,3888 = 1/F;

F = 0,3888/0,72;

F = 0,54 м.

 

  Відповідь: F = 54см =0,54м.  

Учитель:  Отже, ми опрацювали всі питання плану. Давайте знову звернемося до мети, яку ми ставили перед собою на початку уроку. Чи досягли ми її? Чому?

Проблемне питання нашого уроку було  таким: : Яку практичну цінність несуть в собі знання з теми "Світлові явища" для вашого життя? 

Дайте відповідь однією фразою.

Загальний підсумок етапу підводить учитель оцінює діяльність учнів

 

 1. Інтерактивне експрес - опитування . Метод «ТАК - НІ»

Мета: перевірка засвоєння теоретичного матеріалу

Слова «так» і «ні» дуже короткі,

але потребують великих роздумів

Піфагор

 1. Промінь, який задає напрям пучка світла, що падає, називають падаючим (ТАК)
 2. Кут падіння - це кут, утворений поверхнею і падаючим променем (НІ)
 3. Кут відбивання - це кут між відбитим променем та перпендикуляром до поверхні відбиття, поставленим в точку падіння променя (ТАК)
 4. Світловий промінь необоротний(НІ)
 5.  Падаючий промінь, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні відбиття, поставлений в точку падіння,  НЕ лежать в одній площині (НІ)
 6. Кут падіння світла дорівнює куту відбивання (ТАК)
 7. Відбивання від гладкої поверхні називають розсіяним (НІ)
 8. Відбивання від шорсткої поверхні називають дзеркальним (НІ)

В кінці тесту слід звернути увагу на питання, які учнями були погано засвоєні.

2.Розв’язування усних вправ на застосування закону відбивання світла

Тема «Світлові явища» дуже тісно пов’язана з  математикою, геометрією. Як і математика, фізика розвиває логічне мислення. Можна вдосконалити знання, отримані на уроці, шляхом розв’язування усних вправ логічного характеру.

 Парна робота!

Мета: самооцінка

ЧАС : 5 хв

     Взаємоперевірка в парах ( варіанти відповіді – на дошці або у вчителя)

 

 

 

 1. Кут падіння світлового променя дорівнює 450. Чому дорівнює кут його відбивання ? (450 )
 2. Кут відбивання світлового променя дорівнює 500. Чому дорівнює кут його падіння? (500)
 3. Кут між падаючим променем і поверхнею, яка відбиває, дорівнює 300.

     Чому дорівнює кут відбивання променя? (600)

 1. Кут між падаючим і відбитим променем 700. Чому дорівнює кут падіння  світового променя? (350)
 2. 2/3 частини кута між падаючим і відбитим променем дорівнює 600. Чому дорівнює кут падіння світового променя? (450 );

 

6)

Або  такий експрес – тест:

Шкала успіху

 

Навчаємось не для школи, а для життя

Практичне застосування №1

завдання на геометричну побудову ходу

світлового проміня

 Накресліть подальший хід світлового променя, що переходить з повітря у скло (див. рисунок).

https://fc.vseosvita.ua/000jn3-f7a0/003.gif

 

 

Завдання №2

Світловий промінь виходить зі скла у повітря та потрапляє на плоске дзеркало. Накресліть хід світлового променя (див. рисунок).

https://fc.vseosvita.ua/000jn3-f7a0/004.gif

 

 

Завдання №3

Накресліть хід світлового променя через скляну призму, що міститься в повітрі (див. рисунок).

https://fc.vseosvita.ua/000jn3-f7a0/005.gif

Завдання №4

Накресліть подальший хід світлового променя, що переходить з повітря у воду (див. рисунок).

https://fc.vseosvita.ua/000jn3-f7a0/006.gif

 

 

Завдання №5

 Світловий промінь входить у скло з повітря. Накресліть хід світлового променя (див. рисунок), якщо нижня поверхня скла посріблена.

https://fc.vseosvita.ua/000jn3-f7a0/007.gif

 

 

Завдання №6

 Накресліть хід світлового променя через повітряну призму, що міститься всередині скла (див. рисунок).

https://fc.vseosvita.ua/000jn3-f7a0/008.gif

 

 

VІ. Етап задання домашнього завдання

Мета: повідомлення учням д/з, роз’яснення методики його виконання, мотивація.

Зміст етапу:

 1. Підведення підсумків уроку.
 2. Мотивація д/з
 3. Інструктаж щодо виконання д/з
 4. Перевірка, як учні зрозуміли зміст роботи і  засоби виконання д/з

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

«Найголовніша формула успіху – знання і мислення» Теодор Рузвельт.

Середній рівень:

1.Повторити параграф №9 -№16;

2. Завдання №1.

 Намалюйте до кожного випадку заломлені промені в шматочках скла. Позначте кути падіння та заломлення.

! Не забувайте, що падаючий і заломлений промені лежать по різні боки від перпендикуляра до межі поділу в точці падіння.

 

Описание: http://nadoest.com/prosmotr/295/294841/294841_html_449235a0.jpg

Завдання №2

З повітря на поверхню води падає промінь світла. Під шаром води розташовується скло. Відомо, що показник заломлення скла більше показника заломлення води. На якому малюнку правильно зображений хід світлового променя?

 

 

 

Достатній рівень:

3.Розвязати завдання для самоперевірки до розділу II «Світлові явища»: завдання 2, 3, 5, 7, 10, 13, 15 –усно, завдання 12 – письмово.

Високий рівень:

 

4.Розв’ язати тренувальні тестові завдання з компютерною перевіркою з освітнього ресурсу мого блогу.( http://nesenli.blogspot.com/2017/03/blog-post.html). albertliliay@gmail.com – моя електронна пошта.(за бажанням).

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Шкала успіху

                                                                                  Навчаємось не для школи, а для життя

 

1) зміг (змогла) сформулювати мету уроку

 

2) зміг (змогла) визначити питання, які слід повторити

 

3) зрозумів( –ла) в чому ,як розв’язували задачі на уроці

 

4)зрозумів( –ла)  поняття збиральної та розсіювальної лінзи

 

5) зрозумів ( –ла) поняття кута падіння та кута відбивання

 

6) зрозумів ( –ла) зміст законів відбивання  і  заломлення світла

 

7) зрозумів ( –ла) , як вірно використовувати правило знаків

 

8) успішно склав (-ла)  тест «так» - «ні»

 

9 ) розв’язав ( –ла)  задачі на формулу тонкої лінзи та  задачі на знаходження збільшення лінзи

 

10) впорався (впоралася) з експрес – тестом

11) розв’язав ( –ла)  задачі на геометричну побудову світлових променів

12) розв’язав ( –ла)  задачі з використанням формул відносного  та абсолютного показника заломлення показника заломлення

ВСЬОГО: САМООЦІНКА (за тестом)

 

 

                                                                           

 

                                                                            

 

 

 

 

Коментар до домашнього завдання

1) Оцінити свою діяльність за шкалою успіху

2) Звернути увагу на самооцінку ( за експрес-тестом)

3) Обрати  рівень д/з

 

                               V. Етап підбиття підсумків уроку

Мета: Підбиття підсумків уроку. Здійснення зворотного зв’язку між учителем і учнями

1) Учитель оцінює діяльність учнів

2) Підбиття підсумків уроку  методом «дерева знань ».Збирають  «бонуси» за відповіді.

Метод «Дерево знань»

Учні прикріпляють на «Дерево знань» яблуко, квітку або листочок (один предмет). При цьому важливо пам’ятати, за що саме «відповідає» кожний предмет.

Яблуко — урок пройшов корисно, плідно.

Квітка — урок сподобався, але не все вдалося.

Зелений листочок — на уроці були завдання, з якими не зміг (змогла) впоратися.

Оранжевий листочок (зів’ялий) — на уроці мені майже нічого не вдалося.

Дерево знань

https://fc.vseosvita.ua/000c5s-d3a4/005.png

https://fc.vseosvita.ua/000c5s-d3a4/006.pnghttps://fc.vseosvita.ua/000c5s-d3a4/007.jpghttps://fc.vseosvita.ua/000c5s-d3a4/008.jpghttps://fc.vseosvita.ua/000c5s-d3a4/009.png

 

3) Обговорення : Чи досягли учні власного успіху?

 

Заключне слово учителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Забара Тетяна Петрівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Несен Лілія
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 9 клас (Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О. (за редакцією Баряхтара В.Г., Довгого С.О.))
Додано
1 жовтня
Переглядів
1643
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку