Тематичне оцінювання № 3 Тема: Принципи функціонування клітини

Про матеріал
Тематичне оцінювання № 3 Тема: Принципи функціонування клітини. Розробка складається з 4 варіантів, для учнів 9 класу.
Перегляд файлу

Тематичне оцінювання № 3

Тема: Принципи функціонування клітини

І варіант

Початковий рівень

Виберіть одну вірну відповідь (кожне вірно виконане завдання оцінюється в 0,5 бали)

1. До процесів фотосинтезу й дихання залучені гази:

1) О2, 2) N2, 3) CO, 4)NO2, 5) CO2.

A) 1 та 2; Б) 2 та 3; В) 3 та 4; Г) 4 та 5; Д) 1 та 5.

2. Транспортувати кисень до клітин лише завдяки дифузії, без білків-переносників кисню може:

А) людина; Б) скумбрія; В) дощовий черв’як; Г) колібрі Д) комар

3. Правильна послідовність передавання енергії під час дихання – це:

А) глюкоза  піровиноградна кислота  НАДН дихальний ланцюг різниця вмісту протонів по обидва боки внутрішньої мітохондріальної мембрани                АТФ; Б) глюкоза                НАДН               дихальний ланцюг                АТФ               кисень; В) піровиноградна кислота                глюкоза                НАДН                різниця вмісту протонів по обидва боки мітохондріальної мембрани               АТФ; Г) глюкоза                             НАДН               дихальний ланцюг                різниця вмісту протонів по обидва боки плазматичної мембрани                АТФ                кисень; Д) АТФ                різниця вмісту протонів по обидва боки внутрішньої мітохондріальної мембрани              дихальний ланцюг                НАДН                піровиноградна кислота                глюкоза.

4. Нітрифікувальні бактерії для утворення органічних сполук використовують:

 А) нітрати; Б) кисень; В) вуглекислий газ; Г) воду; Д) азот.

5. Світлова фаза фотосинтезу здійснюється:

А) у тилакоїдах; Б) у стромі; В) у цитоплазмі; Г) у лізосомі.

6. Органелою з подвійною мембраною є:

А) клітинний центр; Б) хромопласт; В) лізосома; Г) рибосома.

Середній рівень (За кожне вірно виконане завдання – 2 бали)

7.Розмістіть етапи запасання енергії клітиною в послідовності від першого до останнього:

А) клітинне дихання; Б) розчеплення складних органічних сполук; В) транспортування органічних сполук у клітину; Г) утворення АТФ.

8. Дайте визначення поняттю: клітинне дихання – це

9. Встановіть відповідність між типом живлення та представниками:

А) хемотрофи;                                                        1) більшість рослин і водоростей

Б) хемогетеротрофи;                                              2) тварини та гриби

В) фотоавтотрофи;                                                 3) нітрифікувальні бактерії

Г) хемоавтотрофи.                                                 4) деякі грунтові бактерії

Достатній та високий рівень (За вірно виконане завдання – 3 бали)

10. У чому принципова відмінність автотрофів від гетеротрофів? Наведіть приклади організмів, що належать до цих груп. Визначте характерні риси їхньої будови, зумовлені типом харчування.


Тематичне оцінювання № 3

Тема: Принципи функціонування клітини

ІІ варіант

Початковий рівень

Виберіть одну вірну відповідь (кожне вірно виконане завдання оцінюється в 0,5 бали)

1. Метаболічні шляхи, що зазвичай відносять до анаболізму пов'язані з

А) розщепленням молекул їжі; Б) синтезом великих і складних молекул з універсальних мономерів; В) реакціями, що сприяють накопиченню енергії в клітині; Г) утворенням малотоксичних продуктів обміну речовин; Д) утворенням неорганічних речовин із універсальних мономерів.

2. Для найефективнішої роботи в дихальному ланцюгу має бути:

А) мінімальна кількість компонентів; Б) один компонент; В) два компоненти; Г) кілька компонентів; Д) безмежна кількість компонентів.

3. Без електроннотранспортного ланцюга хлоропластів рослини зможуть: А) отримувати енергію від світла; Б) розщеплювати воду; В) утворювати кисень; Г) утворювати АТФ; Д) дихати.

4. Автотрофність нітрифікувальних бактерій доводить така характеристика:

А) здатність використовувати амоніак; Б) здатність поглинати кисень; В) складки мембрани в клітині; Г) здатність жити в середовищі без органічних речовин; Д) здатність жити в середовищі із солями амонію.

5. Темнова фаза фотосинтезу здійснюється:

А) у тилакоїдах; Б) у стромі; В) у цитоплазмі; Г) у лізосомі.

6. Процес фотосинтезу відбувається у органелі клітини:

А) лізосомі; Б) рибосомі; В) хлоропласті; Г) вакуолі.

Середній рівень (За кожне вірно виконане завдання - 2 бали)

7. Розмістіть етапи фотосинтезу в послідовності від останнього до першого:

А) реакції світлової фази; Б) транспорт синтезованих моносахаридів до місця використання; В) реакції темнової фази; Г) поглинання світла хлоропластами.

8. Дайте визначення поняттю: фотосинтез – це

9. Встановіть відповідність між типом живлення та представниками:

А) хемотрофи;                                                        1) більшість рослин і водоростей

Б) хемогетеротрофи;                                              2) тварини та гриби

В) фотоавтотрофи;                                                 3) деякі грунтові бактерії

Г) хемоавтотрофи.                                                 4) сіркобактерії

Достатній та високий рівень (За вірно виконане завдання – 3 бали)

10. Порівняйте хемосинтез та фотосинтез. У чому ці процеси схожі,а в чому відмінні?


Тематичне оцінювання № 3

Тема: Принципи функціонування клітини

ІІІ варіант

Початковий рівень

Виберіть одну вірну відповідь (кожне вірно виконане завдання оцінюється в 0,5 бали)

1) Деякі грунтові бактерії здатні отримувати енергію в результаті окиснення сполук амонію киснем до нітритів до нітратів і при цьому синтезувати органічні речовини з вуглекислого газу. Вони є

А) фототрофами; Б)фотогетеротрофами; В) хемогетеротрофами; Г) хемоавтротрофами; Д) мікотрофами.

2. Білки-переносники кисню транспортують його в організм з місць:

А) із великим його вмістом до місць де він утворюється; Б) із малим його вмістом до місць де його багато; В) із великим його вмістом до місць де його мало; Г) із малим його вмістом до місць де його нема; Д) із великим його вмістом до місць де його теж багато.

3. Циклічне перенесення електрона вигідніше від нециклічного, оскільки:

А) для нього не потрібне світло; Б) під час нього відбувається перенесення протонів крізь мембрану; В) для нього потрібно дві молекули хлорофілу; Г) завдяки йому потім утворюється молекули АТФ; Д) для нього не потрібно постійного поповнення запасу електронів.

4. Для хемосинтезу сіркобактеріям потрібні такі речовини:

А) сірководень і кисень; Б) сульфатна кислота й кисень; В) органічні речовини й сірководень; Г) сірка та сульфатна кислота; Д) сірководень та сульфатна кислота.

5. До автотрофного живлення не здатні:

А) зелені водорості; Б) залізобактерії; В) тварини; Г) червоні водорості.

6. До процесів фотосинтезу й дихання залучені гази:

1) О2, 2) CO,  3) N2,  4) CO2. 5)NO2.

A) 1 та 2; Б) 1 та 4; В) 3 та 4; Г) 4 та 5; Д) 1 та 5.

Середній рівень (За кожне вірно виконане завдання - 2 бали)

7. Розмістіть етапи фотосинтезу в послідовності від першого до останнього:

А) реакції світлової фази; Б) транспорт синтезованих моносахаридів до місця використання; В) реакції темнової фази; Г) поглинання світла хлоропластами.

8. Дайте визначення поняттю: хемосинтез – це

9. Встановіть відповідність між типом живлення та представниками:

А) хемотрофи;                                                        1) тварини та гриби

Б) хемогетеротрофи;                                              2) більшість рослин і водоростей

В) фотоавтотрофи;                                                 3) нітрифікувальні бактерії

Г) хемоавтотрофи.                                                 4) деякі грунтові бактерії

Достатній та високий рівень (За вірно виконане завдання – 3 бали)

10. Порівняйте енергетичний та пластичний тип обміну речовин. У чому ці процеси схожі,а в чому відмінні? Наведіть приклади.

 


Тематичне оцінювання № 3

Тема: Принципи функціонування клітини

ІV варіант

Початковий рівень

Виберіть одну вірну відповідь (кожне вірно виконане завдання оцінюється в 0,5 бали)

1) Хламідомонада здатна фотосинтезувати на світлі і, крім того, всмоктувати органічні речовини поверхнею тіла. На підставі цього можна дійти висновку, що хламідомонада це

А) фото автотроф; Б) фотогетеротроф; В) хемогтеротроф; Г) хемоавтотроф; Д) мікотроф.

2. Для доставки кисню до клітин хребетних потрібен хімічний елемент:

А) натрій; Б) фосфор; В) ферум; Г) кальцій; Д) сульфур.

3. З-поміж названих організмів хемосинтез здійснює:

А) погонофора; Б) устриця; В) молочнокисла бактерія; Г) сіркобактерія;

Д) туберкульозна паличка.

4.Джерелом кисню для сіркобактерій що живуть у погонофорі, є:

А) чорний курець; Б) оксигенний фотосинтез; В) дихання тварин; Г) органічні речовини які поглинає погониофора; Д) сульфатна кислота.

5. Синтез білка здійснює:

А) рибосома; Б) лізосома; В) ядро; Г) комплекс Гольджі.

6. Кисневий етап клітинного дихання здійснюється у:

А) цитоплазмі; Б) лізосомі; В) мітохондрії; Г) рибосомі.

Середній рівень (За кожне вірно виконане завдання - 2 бали)

7. Розмістіть етапи запасання енергії клітиною в послідовності від останнього до першого:

А) клітинне дихання; Б) розчеплення складних органічних сполук; В) транспортування органічних сполук у клітину; Г) утворення АТФ.

8. Дайте визначення поняттю: обмін речовин – це

9. Встановіть відповідність між типом живлення та представниками:

А) хемотрофи;                                                        1) сіркобактерії

Б) хемогетеротрофи;                                              2) деякі грунтові бактерії

В) фотоавтотрофи;                                                 3) більшість рослин і водоростей

Г) хемоавтотрофи.                                                 4) тварини та гриби

Достатній та високий рівень (За вірно виконане завдання – 3 бали)

10. Який вигляд мала б Земля, якби оксигенний фотосинтез не виник у процесі еволюції.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Потапова Галина Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
15 травня 2019
Переглядів
3512
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку