10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Тематичний контроль з української мови для учнів 10-11 класів

Про матеріал

Даний матеріал допоможе викладачам-філологам бе проблем проводити тематичне оцінювання знань учнів. Контрольна роботи включають всі розділи мовознавства: фонетику, орфоепію, графіку, лексикологію, фразеологію, морфеміку, орфографію, морфеміку, морфологію, синтаксис, пунктуацію, стилістику. Крім того, запропонований матеріал містить самостійні роботи, розроблені у форматі ЗНО.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота №1

Загальна характеристика звукового складу мови. Норми вимови. Склад і наголос. Правила переносу слів

1. Фонетика – це розділ науки про мову, який вивчає

а) знаки письма

б) правила вимови

в) правила написання слів

г) звуки мови і мовлення

 

2. Орфоепія – це розділ науки про мову, який вивчає

а) знаки письма

б) правила вимови

в) правила написання слів

г) звуки мови і мовлення

 

3)Виділіть ряд слів, у яких замість крапок вживається літера Ґ

а) ...ай, о...ірок, ...іркий , ...едзь

б) ..оріх, ...ора, дзи...а, ..ості

в) ...рати, ...орох, ...остинець, рі...

г) ...ава, ..анок, а...рус, дзи...а

 

4 У якому ряді слів допущено помилку при переносі слів?

а) ти-хий, вір-ний ,дов-гий

б) се-ло, ба-га-тий, лис-тя

в) хат-ка , бо-со-ніж , упе-ред

г) тя-жко, Т.Г. –Шевченко , у-важн-ий

 

5.Знайдіть рядок, у якому в усіх словах можливе чергування О, Е з І

а) сосна, бджола, Харків

б) сім, свій, бік, віск

в) верх, село, восени

г) волосся, ніс, вечір

 

6 У якому рядку в усіх словах не відбувається спрощення?

А Шіс..надцять, хвас..ливий, балас..ний, кіс..лявий;

Б випус..ний, хворос..няк, щас..ливий, абонент..ський;

 

В влас..ний, парламент..ський, учас..ник, шіс..сот.

 

7 У якому слові [О ] вимовляється наближеним до [ У]

а) зозуля

б) олово

в) бовкнути

г) сподівання

 

8 Позначте рядок слів, у яких наголошений останній склад:

А верба, кропива, дочка, петля;

Б дошка, кицька, подруга, розвідка;

В решето, спина, середина, олень;

Г український, вимова, кілометр, кулінарія

 

9 Укажіть рядок, у якому на місці крапок слід писати букву Е

а) шел..стіти, тр...вога, р...піння, груд..нь

б) буд...нь, в...селий, ш...птати , ож...ледь

в) щ..рий, щ...пати, к...сіль, тр..мати

г) с...гнал, в...зуть, далеч...нь, кр...латий

 

10 Укажіть рядок, у якому на місці крапок слід писати букву И

а) шел..стіти, тр...вога, р...піння, груд..нь

б) буд...нь, в...селий, бл...скучий, щ...пнути

в) щ..рий, щ...пати, к...сіль, тр..мати

г) с...гнал, в...зуть, далеч...нь, кр...латий

 

11Визначте рядок, у якому в усіх словах від зміни наголосу змінюється значення слова.

А замок, помилка, обруч, колесо

Б тріска, алфавіт, обід, простий

В колос, черговий, виносити, забігати

Г мука, дорога, лапки, атлас

 

12 Вставте пропущені букви.

Защ..друвати, м..даль, в..личина, квіт..нь, п..ріжок, кр..шталь, д..ревина, ож..ледь, д…тинство, щ…рий, вищ…пати, ч…рнетка, ш…лом.

 

Тематичний контроль №1

Складні випадки правопису слів

1.Укажіть рядок слів, у кожному з яких на місці пропуску пишеться е

А м..рзлякуватий, вкр..вається, справ..дливий, посл..знувся

Б жовт.нь, дят..л, в..сна, пощ..друвати

В в..дмідь, пош..пки, нач..нити, горл..чка

Г жн..ва, книж..чка, ц..тата, коз..ня

Д зцем..нтувати, м..готіти, р..тельно, м..телик

2. У всіх словах потрібно писати літеру и в рядку

А еш..лон, зуп..нився, пох..люся, вкр..вається

Б нал..тить, с..нюватих, з..л..навих, жур..ться

В дал..ч, вар..во, запром..нитися, кр..шталик

Г вогн..чок, обітн..ця, бр..кет, огуд..на

Д зач..нати, дуж..чка, вул..чка, міс..во

3. У яких рядках допущено помилку в усіх словах за чергування приголосних?

А птаство, чеський, узбецький, студентський
Б криворіжський, бучацький, черкаський, бережу
В козакський, збаражський, убогство, парижський
Г юнацький, казахський, товариський, золотоніський
Д агенство, кременчукський, солдацький, грекський

4. У якому рядку є «зайве» слово?

А форпостний, шістсот, зап’ястний, контрастний
Б кістлявий, щасливий, радісний, блиснути
В цілісний, заздрісний, кількісний, жалісний
Г тижневий, улесливий, обласний, буревісник
Д гігантський, туристський, студентський, компостний

5.У всіх словах якого рядка на місці крапок не пишеться знак м’якшення?

А щаст..я, держал..це, стіл..чик, верф..ю

Б бул..йон, яблун..ці, їдал..ня, тон..ший
В християн..ство, ковз..кий, ослін..чик, стріл..ці (д.в.)

6.Не відмінюються всі слова рядка

А пончо, авеню, командос, дежавю

Б пальто, табло, жалюзі, панна

В комюніке, кредо, бонна, лоджія

7.За яким правилом пишеться слово пів„яблука?

А у складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний, а друга починається з я, ю, є, ї

Б після префіксів, що закінчуються на приголосний, перед коренем на я, ю, є, ї
В перед я, ю, є, ї після літер б, п, в, м, ф, що позначають губні приголосні звуки, якщо перед ними немає іншого кореневого приголосного (крім р)

8.У якому рядку допущено орфографічні помилки?

А.міжз’їздівський, верб’я, морквяний, довір’я
Б.різб’яр, ув’язнений, краковяк, горохвяний
В дит’ясла, зоряний, реп’ях, рясний

9.Усі слова якого рядка написано правильно?

А обов’язки, передсвятковий, Мурав’йов, варшав’янка
Б надяр’я, напів’ява, пряний, пан’європейський
В двохелементний, від’ємний, духмяний, пів-Юрмали

10.У якому рядку допущено орфографічну помилку в написанні слова?

А цілісний, кістлявий, затиснути, вискнути

Б доблесний, ад’ютантський, совісний, брязнути

В роз’їзний, власний, пискнути, почесний

11.У якому рядку всі слова написано правильно?

А захисний, звісно, багатство, перепускний

Б проїздний, пристрастний, срібний, росла

В гусне, участник, пізній, гончар

12.У якому рядку всі найменування написано правильно?

А .Нестор Літописець, автомобіль «Таврія», Грінченків словник, Михайлівський Золотоверхий собор

Б. палата мір і вимірювальних приладів, День незалежності, станція метро «Контрактова Площа», Авгієві стайні

В. Петрів батіг, Великий народний хурал республіки Монголія, Перше Вересня, море достатку на місяці

 

ІІ рівень

 1.   Установіть відповідність між орфограмою та словом
 1.     пишеться ь А б..ювет
 2.     ставиться ’ Б комп..ютер
 3.     не ставиться ’ В н..юанс
 4.     не пишеться ь Г конс..єрж

1. кабальєро

А. різновид духового музичного інструменту типу флейти

2. кавалер

Б. шанобливе звертання до чоловіків в іспаномовних країнах

3. кавальєр

В. насип із ґрунту, вийнятого із виїмки під час побудови дороги чи каналу

4. кавал

Г. група вершників, які їдуть разом

 

Д. чоловік, який танцює з партнеркою та услуговує їй в товаристві

 

ІІІ рівень

 1.   Прочитайте текст і виконайте завдання до нього.
 1.    Недовго стоять яблуні в цвіту. 2. Глянути на їх білий лет — пригадати свою молодість: вона квітнула також недовго. 3. Вона промчала баськими кіньми через яблуневі метелиці й першими заморозками вже взя­лися ваші зкроні. 4. Коли стоять яблуні в цвіту, тоді хочеться дивитись на дітей. 5. Це вони — яблунева згадка наших молодощів, це вони — вічна, цікава загадка нашого майбутнього (Б. Антоненко-Давидович).

А. Знак м’якшення пишеться в дієслівній формі в реченні

Б. Слово з орфограмою «знак м’якшення між двома м’якими приголосними, м’якість першого з них вини­кає як результат впливу наступного м’якого приголосного» вжито в реченні

В. Знак м’якшення пишеться в буквосполученні, яке фонетично передається як [ц':], у слові речення

Г. Слово майбутнього правильно передано фонетичною транскрипцією

а) [майбутнього] в) [маїбут'н'ого]

б) [маїбутн'ого] г) [майбут'н'ого]

.Д.  Орфографічну помилку допущено у словах

а) недовго в) метелиці

б)баськими г) зкроні

Е. Слова прийдешнє, грядуще, далечінь є синонімами до слова в реченні

 

 

Самостійна робота №2

Слово і його лексичне значення . Лексико-стилістичні синоніми. Антоніми. Пароніми. Основні групи фразеологізмів

1. Позначте рядок з реченням, у якому неправильно вжито слово неділя.

А У неділю рано зілля копала (Народна пісня);

Б Була неділя — тихий час дозвілля (М. Рильський);

В Ця неділя була важкою: щодня по шість уроків (3 розмови);

Г У неділю Кайдаші пішли до Довбушів на оглядини (І. Нечуй-Левицький).

 

2. Позначте рядок, у якому всі прикметники — означення вжиті в переносному значенні:

А солодкий сон, солодка цукерка, гіркий полин, гіркий смак;

Б білий сніг, білий голуб, біла заздрість, білі скроні;

В гострий погляд, добре серце, тепле слово, солодкий спів;

Г теплий одяг, гострий ніж, гостре слово, тверда рука.

 

3. Позначте рядок, у якому вказані слова становлять синонімічний ряд:

А височина, вершина, високий, височінь;

Б мовчазний, безмовний, неговіркий, небалакучий;

В слово, словник, словотвір, словниковий;

Г мовити, говорити, кричати, слухати.

 

4. Позначте пару слів, що є антонімами:

А велетень, гігант;                

Б мужній, сміливий;

В велетень, силач;               

Г велетень, карлик.

 

5. Позначте рядок, у якому словосполучення є омонімами:

А крило літака — крило лелеки;

Б моторний хлопець — моторний цех;

В палаючий степ — палаюче сонце;

Г радісний погляд — сумний настрій.

 

6. Позначте рядок, у якому всі вказані слова є багатозначними:

А абрикос, балет, голос, доля;

Б азбука, бігти, говорити, дивуватися;

В голова, дружина, міст, пілот;

Г артист, кипіти, важкий, гарячий.

 

7. Позначте рядок, у якому синоніми мають стилістичне забарвлення:

А стародавній, давній, колишній, старовинний;

Б сміятися, реготати, хихикати, скалити зуби;

В великий, чималий, немалий, здоровенний;

Г грубий, нечемний, неввічливий, некультурний.

 

8. У реченні «Лице в Орисі було оригінальне: зверху широке, внизу вузьке» (І. Нечуй-Левицький) виділені лексичні одиниці:

А омонімами;                                                            

Б синонімами;

В антонімами;                                                           

Г спільнокореневими.

 

9. Установіть відповідність між словами і лексикологічною групою, до якої вони належать.

1 Холодно, спекотно                          

2 лише, тільки                                   

3 мати (іменник), мати (дієслово)       

4 дамоклів меч, ахіллесова п’ята        

 

А омоніми

Б антоніми

В синоніми

Г діалектизми

Д фразеологізми

 

Тематичний контроль №2

Значущі частини слова

1. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: префікс, корінь, суфікс, закінчення?

А Провулок, вибірково, легенький;

Б засніжений, налетіти, священний;

В весняний, похмуро, винахід;

Г прибережний, безмежний, обручка.

 

2. Префікс при- мають усі слова в рядку:

А пр..сісти, пр..звище, пр…подобний;

Б пр..землений, пр..йти, пр..рва;

В пр..красний, пр..мружити, пр..вітати;

Г пр..єднати, пр..лягти, пр..морський.

 

3. Спільнокореневими є всі слова в рядку:

А ніч, нічний, уночі;

Б сонце, сонця, на сонці;

В проводити, підводний, вода;

Г весна, навесні, весну.

 

4. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: префікс, корінь, суфікс, закінчення?

А Прекрасно, сіренький, знання;

Б приміський, підберезник, перекручений;

В веселенький, винахід, надмірний;

Г беззахисний, невинно, розмова.

 

5. Яка морфема (значуща частина слова) служить для утворення форм одного й того самого слова?

А Суфікс;

Б префікс;

В корінь;

Г закінчення.

 

6. У якому рядку всі слова утворені за допомогою двох префіксів?

А Неперевершений, непримиренний, недійсний;

Б попривозити, позакривати, неподільний;

В позашлюбний, подорожний, непохитний;

Г ненормований, вирішити, знебарвлений.

 

7. Значущі частини слова, що служать для утворення нових слів, — це:

А префікс і суфікс;

Б префікс і корінь;

В суфікс і корінь;

Г суфікс і закінчення.

 

8. Префікс с- мають усі слова в рядку:

А ..питати, ..шити, ..фотографувати;

Б ..чесати, ..гуртувати, ..бігати;

В ..пекти, ..трусити, ..кривдити;

Г ..танцювати, ..чистити, ..тримати.

 

9. Префіксальним способом утворено такі слова:

 а) смолоскип, вітрогон, жмикрут, зорепад;

 б) переможець, учительський, розумний;

в) добігти, перевезти, подолати, заморожений;

 г) юнь, синь, молодь, насип, перехід.

 

10. Через набуття нового значення утворено такі нові слова:

 а) військовий, набережна, черговий;

б) листопад, корінь, супутник;

 в) вчений, кошовий, булочна;

 г) вічнозелений, добраніч, сьогодні.

 

11. Шляхом переходу з однієї частини мови в іншу утворилися такі слова:

 а) медсестра, спортзал, військкомат;

б) молода, командуючий, полонений;

 в) перевіз, блакить, молодь;

 г) мимохіть, насамкінець, голіруч.

 

12. Спільнокореневими є слова:

 а) книга, книги, у книзі, книгами;

 б) вода, водяний, проводити, водогін;

 в) веселка, повеселити, веселощі, веснянка;

г) мудрець, перемудрити, любомудр, премудрий.

 

ІІ рівень

Виконайте морфемний аналіз слів. Визначіть способи словотворення.

Вихователька, запуск, безбарвний, передноворічний, книгодрукування, соломинка, переїзд, перегороджувати, антитерористичний, мимоволі, нарукавник, перевтомитися

ІІІ рівень

Які слова не мають закінчень? Перерахуй їх.

 

Тематичний контроль №3

Складні випадки правопису різних частин мови

1. Закінчення -ю мають усі іменники у формі кличного відмінка в рядку

А. учитель, боєць, Настя

Б. Олеся, кобзар, мудрець

В. хлопець, лікар, Сергій

Г. край, знавець, каменяр

2. Відмінкову форму числівника вжито правильно у реченні

А. Певніші й докладніші відомості про козаків ми знаходимо коло року тисяча п'ятисот п'ятидесятого.

Б. Якось, у тисячу шістсот сорок сьомому році, Чаплинський напав зі своїми гайдуками на Суботів.

В. Найперші відомості про козаків записані в хроніках і літописах уже в тисяча чотирьохсот дев'яносто другому році.

Г. Богун виявив талант полководця під час Берестецької битви у червні тисяча шістсот п'ятдесят першого року.

Д. Запорозька Січ до останніх днів свого існування, тобто до тисячу семисот сімдесят п'ятого року, залишалася острівцем волі.

3. Виділене слово НЕ є часткою у реченні

А. Тільки у праці відчуваєш себе окриленим, необхідним людям.

Б. Не знаю, чи доведеться мені ще раз побувати в Києві.

В. Як хочеться почути ще хоч раз ніжну українську пісню.

Г. Хай завжди сіється добро на полі людського життя.

Д. Дерева і трави наче світилися наскрізь.

4. Правильно утворено форму наказового способу дієслів у рядку

А. ходімте

Б. дозволимо

В. не мовчімо

Г. пішли

Д. Подякуємо

5.Граматичну помилку допущено у реченні

А. Будь ласка, перебуваючи на вокзалі, намагайтеся не смітити.

Б. Перебуваючи на вокзалі, просимо вас не смітити.

В. Не смітіть, перебуваючи на вокзалі.

Г. Просимо вас не смітити на вокзалі.

Д. Будь ласка, не смітіть, коли ви перебуваєте на вокзалі.

6. З’ясуйте , якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

 

У пейзажному жанрі Петро (1) Левченко опрацьовував ліричні мотиви, (2) виробивши (3) неповторну індивідуальну манеру , а також постійно (4) звертався до інтер’єрного жанру.

А. іменник

Б. прикметник

В. особове дієслово

Г. дієприслівник (форма дієслова)

Д. дієприкметник (форма дієслова)

 

7. відміна іменника                                               Іменники

1. перша

2. друга

3. третя

4. четверта

А. зустріч , шерсть , верф , любов

Б. курча , ім’я , гусеня , лоша

В. двері , ворота , штани , ножиці

Г. вересень , берег , спориш , корч

Д. сирота , суддя , круча , вода

8. Ступінь порівняння

1. вищий , проста форма

2. вищий , складена форма

3. найвищий , проста форма

4. найвищий , складена форма

А. найздібніший , щонайбільший

Б. найбільш вдалий , дорожчий над усе

В. довший , тепліший

Г. препоганий , здоровенний

Д. менш тривалий , більш чіткий

9. рід іменника                                                 Незмінюваний іменник

1.Чоловічий

2. жіночий

3. середній

4. спільний

А. івасі , фрау , альма-матер

Б. протеже , візаві , хіпі

В. какаду , месьє , рефері

Г. леді , шимпанзе , шасі

Д. кашне , рандеву , алібі

10. Установіть відповідність між дієсловами та їх характеристиками

Характеристика дієслів

 1. Дієслово у формі наказового способу
 2. Дієслово у формі інфінітива
 3. Дієслово у формі майбутнього часу
 4. Дієслово у формі теперішнього часу

 

Приклади :

А. перевірили б

Б. переходите

В. виховуватимемо

Г. поплавати

Д. покваптеся

 

11. Дайте характеристику дієслову в поданому реченні, враховуючи всі його категорії.

Якщо б ви вчились так як треба, то й мудрість би була своя

12. Дайте характеристику прикметнику в поданому реченні, враховуючи всі його категорії.

Шевченків «Кобзар» є своєрідною Біблією для українців.

 

Самостійна робота №3

Просте неускладнене  та ускладнене речення

Пряма і непряма мова. Цитата. Діалог

  1.   Простим ускладненим є речення:

А   Найбільше в людях я ціную щирість.

Б   Не можна бути справжнім математиком, не будучи трохи поетом.

В   Кругом хати ростуть старі велетенські  груші, які ще посадив мій         прадідусь.

Г    Пісня – душа народу!

 

  2.   Звертання є  в реченні, в якому вжито фразеологізм:

А   Щоб вам, мої рідні, щасливо вік звікувати та своїх діток до розуму      довести.

Б   Сьогодні, щоправда, Петрик встав ні світ ні зоря.

В   Доленько моя, доле, чом за мене ти забула?

Г   Палажка часто робила шкоду своїй сусідці, була їй як сіль в оці.

 

   3.   Односкладним називним є речення:

      А   Ось-ось прокинуться жоржини зі сну.

Б   Голова з великим оком і загнутим донизу орлиним дзьобом ледь       нахилена.

В   Як тонко чути сіно у повітрі!

Г   Листки із клена, з дуба і берези.

 

4.  Правильно поставлені розділові знаки при прямій мові в реченні:

А   «Ніде щиріше не співають, як на війні» - зітхнув Мирошниченко.

Б   Сам до себе говорив Тимофій, що земля найкраще пахне восени.

В   Струна бринить лагідною луною: «Я тут, я завжди тут, я все з тобою»!

Г   «Якраз там і стояла їхня хатина, - мовила бабуся, - отам, біля старої  яблуні».

 

5.  Простим ускладненим є речення:

А   Стояла друга половина літа, коли наш загін вирушив у похід.

Б   Калина – одвічний символ України.

В   За мною і мати ступила у двір.

Г   Тихий сон стуляє вії, розігнавши давні мрії.

 

6.   Односкладним  безособовим є речення:

А   Надворі хурделить, замітає дорогу.

В   Тиха, безвітряна ніч.

В   У маленькому дворі росте багато яскравих квітів.

Г   Птахи пролетіли через море і принесли нам на крилах весну.

 

7.   Вставне слово є в реченні, в якому вжито фразеологізм:

А   Любі друзі, в труді творіть красу життя.

Б   Словом, як постелиш – так і виспишся.

В   Дідусь посміхнувся і сказав, що за одного вченого дають десять           невчених.

      Г    На щастя, пожежу погасили швидко.

 

8.  Правильно поставлені розділові знаки при прямій мові в реченні:

     А   Син у захопленні спитав у матері: «Звідки взялися ці квіти в нашому   саду?»

     Б   Жінка спитала, чого він мовчить.

     В   «Гарно і затишно на серці стало», стиха мовив хлопчик.

     Г   «Яка ти розкішна, земле, - думала Маланка. – Весело засівати тебе    хлібом, прикрашати тебе зелом, заквітчати квітками.

 

      Прочитайте текст.   Виконайте завдання 9-10 до нього.

                                                            Писанка

 (1) Як добре, що люди не забули прекрасного звичаю.  (2)Як не стануть писанок писати та й на Юрія класти вогнища то згине світ їм  каже мені писанкарка Анна Коб’юк.  (3) Сидить вона в чистій хаті, вбрана у вишиту сорочку, з писачком в руках, з молитвою на вустах. (4) «Мама мені наказували, що писанку треба писати з побожними думками, відганяючи од себе злість і нечисть»,  стиха мовила Анна.

(5) Слухала Анниця маминого слова, слухався Анницю писачок…

                                                                                                 Р. Кобальчинська

9.  Розділові знаки при прямій мові треба поставити  в реченні:

    А   першому;

    Б   другому;

    В   четвертому;

    Г   п’ятому.

10.  Тире  пропущено у реченні:

     А   першому;

     Б    другому;

     В   третьому;

     Г    четвертому.

 

11. Установити відповідність.

 

   Схеми речень з                                       Приклад

    прямою мовою                                                                                                                                               

 

 

   1   «П», - а.                             А   «Українська мова, - писав                       

                                                           І. Срезневський,  - може                         

                                                           рівнятися з освіченими                           

                                                           мовами   гнучкістю                                 

                                                           й багатством синтаксису».                     

 

 

   2 «П, - а. – П».                       Б   «Краще слухати, ніж говорити», -    

                                                         наполягав ще стародавній філософ Епіктет.

 

   3  А: «П!».                             В   Моя мама, учителька, каже: «Школа

                                                        вимагає  від людини  всього життя».

 

   4   «П,- а,-п».                         Г   З чайки, на якій перебував кошовий,  

                                                        передано наказ: « Виплисти у відкрите

                                                        море і прямувати просто на південь!»

 

                                                 Д   «Це все від сонця, - подумав юнак.- Від     

                                                        утоми, від поганого харчування».

 

 

12.  Установіть відповідність.

 

    Способи  введення цитати у текст                               Приклад

 

 

 

   1  як пряма мова                      А   Любов до Батьківщини                             1       

                                                            неможлива без                                         

                                                            любові до рідного слова.                        

                                                            В.     Сухомлинський            

 

   2  як частина речення              Б    М. Ломоносов зазначав:                        

                                                            «…Учитель  повинен                                 

                                                            не тільки словами  навчати, а й

                                                            вчинками добрий приклад показувати 

                                                            учням».

 

   3  наводиться неповністю      В    «Українські простори – столиця ліричної

                                                             поезії»,- стверджував А. Міцкевич.

 

   4  як епіграф                            Г   Т. Шевченко говорив, що «оживе добра

                                                           слава, слава України».

 

                                                    Д   Народна мудрість гласить, що правду   

                                                          говорить не язик, а душа.

 

 

Тематичний контроль №4

Словосполучення. Просте речення. Просте ускладнене речення

1. Головне слово стоїть перед залежним в усіх словосполученнях у рядку:

А) гніздо лелеки, голубе небо, злетів високо;

Б) добре слово, цікава розмова, голосно розмовляти;

В) зібрали врожай, зорали поле, посіяли озимину;

Г) весела пісня, любити батьків, знати мову.

2. Інфінітив є підметом у реченні:

А) Люди перестають думати, коли вони перестають читати (Д. Дідро).

Б) Служити рідному народу свята справа.

В) Бажання малювати ніколи не залишало Тараса.

Г) Дурний любить вчити, а розумний любить вчитися (Народна творчість).

3. Прикметник виконує синтаксичну роль означення в реченні:

А) Вік пише, а само неписьменне (Загадка).

Б) Кожній матері своя дитина найкраща.

В) Що на світі найситніше, найпрудкіше, наймиліше? (Загадка).

Г) Сяє зорями чистими вечірнє небо.

4. Речення з однорідними членами у рядку:

А) Мерехтить в очах безконечний шлях,

Гине, гине в сірій мряці слід по журавлях (Б. Лепкий).

Б) Ні світ ні зоря він вже на ногах.

В) Січень січе, лютий лютує, березень плаче, квітень квітує (Ф. Петров).

Г) Буду я навчатись мови золотої

У трави-веснянки, у гори крутої (А. Малишко).

 

5. Правильно виділено звертання у реченні:

А) Не хилися явороньку, ще ти зелененький,

Не журися козаченьку, ще ти молоденький (Народна пісня).

Б) Ой не світи, місяченьку

Не світи нікому … (Народна пісня).

В) О, мово рідна, ти мій скарб!

Г) Брати і сестри, думаймо гаразд

Від нас чекає мудрості Вкраїна (Л. Крупа).

 

6. Вставне слово відсутнє у реченні:

А) Біда, кажуть, не одна ходить, а з дітками (П. Мирний).

Б) Люди кажуть, що я весела вдачею.

В) Може, якось на світанні

Стану кленом я (С. Будний).

Г) Старенька груша дихає на пальці,

Їй, певно, сняться повні жмені груш (Л. Костенко).

 

7. Установіть відповідність між підметом у поданих реченнях

та способом його вираження:

1) словосполучення;

2) інфінітив;

3) числівник;

4) займенник.

 

А) Семеро одного не ждуть (Народна творчість).

Б) Учитися ніколи не пізно.

В) Ніхто не хотів повертатися назад.

Г) Багато людей прийшло на зустріч з письменником.

 

8. Установіть відповідність між обставиною у поданих реченнях

і способом її вираження:

1) прислівник;

2) інфінітив;

3) дієприслівник; 4) іменник з прийменником.

 

А) Лінивий сидячи спить, лежачи робить (Народна творчість).

Б) Колоски вщерть налилися золотом сонця.

В) Хлопчик прийшов додому пообідати.

Г) Діти дуже хотіли побувати в цирку.

 

9. Установіть відповідність між реченням та способом його ускладнення:

1) ускладнене звертанням;

2) ускладнене вставним словом;

4) ускладнене узагальнюючими

3) ускладнене однорідними

 

А) Дорога, видно, була нелегкою.

Б) Мати навчила мене любити роси, ранкові тумани, пянкий любис-

членами; ток, мяту, маків цвіт … (М. Стельмах).

В) Моральну красу, доброту, розум, знання словами. всі ці багатства дали тобі батько і мати, народ, батьківщина (В. Сухомлинський).

Г) Повій, вітре, на Вкраїну (С. Руданський).

 

10-12. Прочитайте текст. Запишіть. Поставте потрібні розділові знаки. Виконайте подані після тексту завдання. Виберіть правильні відповіді (їх може бути кілька) і позначте відповідним знаком х.

1. Культура мовної поведінки своєрідне дзеркало людини. 2. Народна педагогіка дуже вимоглива до культури спілкування. 3. Мовні викрутаси особливо у формі вітань підривають справжню самоповагу доречну стриманість у виявленні почуттів. 4. Мовна культура пшеничний лан на якому з ретельністю виполювали бурян (За В. Скуратівським).

Тире треба поставити у реченнях: ____________

Речення з іменним складеним присудком:_____________

Прямі додатки є у реченнях: ____________________________

 

 

Самостійна робота №4

Складносурядні речення

    1.  Складносурядним реченням, у якому частини пов’язані єднальним     сполучником, є речення:

               А   Я чую темний гул лісний, і шепіт втомлених ялин, і мідний передзвін      сосни.

Б   Ластівка день починає, а соловей його кінчає.

В   Пройшла гроза, і ніч промчала, і знову день шумить кругом.

                Г   Коли кінчається довгий світловий день і гостра спека змінюється м’яким атласним  літеплом синього південного вечора, на токах запалюють електричні ліхтарі.

          2.  Не треба ставити кому між частинами складносурядного речення в     рядку (розділові знаки пропущено):

А   За селом знов шелестіли хліба й пахло полином.

Б   Мине тиждень і осінь перебере свої законні повноваження.

В   Над хатою зійшла вечірня зоря і заграла золотом в яблуневому цвіті.

Г   Хутенько казка мовиться та не так-то хутко діло робиться..

   3.  Між частинами складносурядного речення треба поставити тире в рядку    (розділові знаки пропущено):

А   Вам страшно  геть ідіть з дороги!

Б   Розгримілися громи і земля під пшеницями задрижала.

В   Побігли тіні по траві і лист на дереві помутило.

Г   Чи то мені сниться чи то справді свист тихшає.

4. Складносурядним  реченням, у якому частини пов’язані розділовим сполучником, є речення:

А    Надвечір хмари опустилися нижче, а тополі над селом повищали.

Б   Соловейко у вербах то заливається піснею, то надовго стихає.

В   Нарешті запалили свічку, та вітер одразу її погасив.

Г   То заблистить самотня зірка, то сріблястим маревом вкриваються контури сизуватої хмари.

 1. Складносурядним реченням, у якому частини пов’язані розділовим         сполучником, є речення:

А   З моря долітав  рев прибою і завивання сирени.

Б   В сонячній круговерті гаснуть віки й ери, та вічним вогнем палає  сяйво  людських думок.

В   То хмарка набіжить, то сонце вигляне яскраво – променисте.

Г   Хмари мовби зроджувалися з води, а вода теж схожа була на хмари.

6. Не треба ставити кому між частинами складносурядного речення в рядку   (розділові знаки пропущено):

А   Зорі чогось затремтіли і небо стемніло.

Б   Опівдні сонце уже сховалося за вільшечки і пустило крізь листя тоненькі рожеві стріли.

В   Над річкою слався густий  білий  туман і шелестіли верби.

Г   Шепочеться діброва та вечірні пливуть небеса.

 

 7.  Між частинами складносурядного речення треба поставити тире в рядку   (розділові знаки пропущено):

 

 А  Танцюють зорі на мороз чималий показують.

 Б   Ялинка затремтіла від низу до вершечка і кілька зелених глиць упало на сніг.

 В   Минулася буря і сонце засяяло.

 Г   Лози висип кручі ліс  усе блищить і сяє на сонці.

 

8. Складносурядним реченням, у якому частини пов’язані протиставним   сполучником, є речення:

А   Навкруги чорніло зоране поле, а згори, від повного місяця, лилось    блакитне  холодне сяйво.

Б   Чи то вітер крізь кураїну свище, чи тоскно хтось наспівує поблизу.

В   В ясний літній день ліс на горах сяє, а в долині чорніє.

Г   На землю сходить ніч, і зоряним рядном вона вкриває все.

 

       Прочитайте текст.  Виконайте завдання 9-10 до нього.

(1)  Квітка сон-трави зворушувала своєю ніжністю, беззахисністю, була особливо помітною на початку весни, коли інші квіти не цвітуть. (2) В Україні поширена така легенда. (3) Кожна квітка, як і все живе на світі, має свою матір. (4) Лише у сон-трави не рідна мама    люта мачуха. (5) Ще тільки-тільки сніг зійшов, а вона вже розбудила квітку, розштовхала її зі сну…

 Г. Бондаренко

9. Складносурядним є речення:

А  перше;

Б   третє;

В  четверте;

Г   п’яте.

10. Пунктуаційну помилку допущено в реченні:

А  першому;

Б   другому;

В  третьому;

Г  четвертому.

 

  11. Установіть відповідність.

    Смислові зв’язки між частинами                 Приклад

    складносурядного речення

    1 одночасність явищ                        А   Посріблені ліси                              

                                                                      окуталися тінню,                          

                                                                      а небосхил горить                                    

                                                                      і віти золотить.                             

 

    2  протиставлення явищ                   Б    Грім одгримів, і                              

                                                                     солодкою  млостю

                                                                     спокою віє од цвіту вишень

                                                                     і від  сирої землі.

 

   3 явища, що чергуються                  В    Дніпро спокійно шумить і реве, і

                                                                     хвиля берег миє.

 

   4 послідовність явищ                       Г   То вітерець дихне по ниві, то коник

                                                                    в житті засюрчить.

 

                                                              Д    Вітер дихне – пшениці ворухнуться

                                                                     розкішні.

 

12.  Установіть відповідність.

      Смислові зв’язки між частинами                                   Приклад

       складносурядного речення                                                                          

 

      1 зіставлення явищ                      А   Крізь темну ніч шумів                    

                                                                   весняний дощ,                                 

                                                                   і в унісон із ним шуміли                

                                                                   сосни.                                               

 

      2 причинно-наслідковість           Б    На столі з-під рушника                    

                                                                  виглядає житній хліб,

                                                                  а поруч темніє пучок

                                                                  польових волошок.

 

     3 явища, які виключають            В   Хтось шарпнув двері, і вони

одне одного                                     розчинилися навстіж .

 

     4 одночасність явищ                    Г   Хмари розповзлися – виглянуло

                                                                 сонечко.

 

                                                             Д   Чи то праця задавила молоду силу, чи

                                                                   то нудьга невсипуща його з ніг  звалила.

 

Самостійна робота №5

Складнопідрядні речення

1. Складнопідрядним є речення:

А   В яру шуміли верби густим, затишно-рівним співом, і бадьоро гомоніли на  горі дуби.

Б   Мрія ставала дійсністю, дійсність була схожа на мрію.

В   Найгіркіша правда утверджує в душі прагнення бути хорошим, бо правда за самою природою ніколи не принижує людської гідності.

Г   Хлопець відчував тихий колисковий смуток, жовтий, як осіннє листя, і сірий, як цей дощ.

 

 2.  Після виділеного сполучника не треба ставити кому в реченні (розділові знаки пропущено):

А   Уже кінець дороги видно хоча здається ще й не жив.

Б   І досить руку простягнути щоб за край світу засягнути.

В   І тихо засвітиться в пам’яті обрис кого забуваючи все ще люблю.

Г   І знов ожиє в серці розбитім огонь що здавалось давно вже погас.

 

 3.   Складним з кількома підрядними частинами є речення :

А  Вночі, коли небо і ріка стали зоряною єдністю, вони повертались додому.

Б  Небо пашіло, як розпечена пательня, і лише за полудень спека почала спадати.

В  Розпатланий вітер бовванів з натугою серед гаю,  тому що розізлив його лютий дощ, якому здалося, що той захопив весну-красну у полон, щоб вона не перемогла зими.

Г   Блакитні тіні розкривали свою глибінь і приймали, як у м’яке ложе, Гафійчині думки, сподівання Маланки.

 

4.   Виділене слово є підрядним сполучником і його треба писати разом у реченні:

А   Що / б  не сталося, ми не розлучимося.

Б   Як /  би ти не старався, тебе все одно не приймуть до гурту.

В   Як / би  я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, ні жалю.

Г    Галинка стала розповідати тихо, невпевнено, за / те  Петрик всіх приємно здивував.

5. Складнопідрядним є речення:

А   Вже й хмара обтрусила рукава, а ліс ще довго переливає сріблясті кульки на долонях листя.

Б   Не може бути людина самотньою, якщо на землі живуть хліб і квіти.

В  А саме село розлягалось на узвишшях, довкола річки, озер та лугів, вкритих туманами.

Г  Навесні тут розливається вода, зеленіють, розвиваючись, дерева, прилітає птаство, зацвітають квіти в лугах.

 

6. Після виділеного сполучника не треба ставити кому в реченні (розділові знаки пропущено):

А   Всі знали його сумну історію  і  мабуть кожен співчував.

Б    Поет дуже зрадів  що  на щастя  настав його час.

В    Життя не кінчається смертю якщо залишається сад.

Г    Тарасик часто бачив  як  співаючи повертаються в село чумаки.

 

7.  Складним із кількома  підрядними частинами є речення:

    А  Ми йдем у світ нелегкими стежками, щоб він іскривсь, чистіший від роси.

Б    Запала тиша, в якій, здається, зріло очікування сплеску нової радості.

    В   І я співаю, наче в сні, про сльози в рідній стороні, і голос мій, як сурми  мідь, не може битва заглушить.

    Г   Є в житті кожного народу часи, коли нікому ніщо не прощається, коли  всяке добро або зло, зроблене людиною, падає на незримі чаші найтонших терезів історії.

 

8. Виділене слово є підрядним сполучником і його треба писати разом у реченні:

А   Скучаю за всіма, про / те  приїхати не зможу.

Б   Як / би ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя.

В   Що / б  Федько не зробив, то завжди Толя йому заздрив.

Г   Він чітко уявляв,  як  /  би зіграв цю роль.

 

 

Прочитайте текст.   Виконайте завдання 9-10 до нього.

          Відповідь (букву) впишіть у таблицю.

 

   (1)Ще за тих часів, коли в Карпатах люди поклонялися язичницьким богам, теплої купальської ночі молодь бавилася біля яскравої ватри. (2) А потім дівчата, співаючи, опускали в швидкі води Черемоша барвисті вінки.

(3) Нехай пливуть до милого, хай причарують його серце навіки, хай зв’яжуть серця вірним коханням на все життя. (4) Пливіть віночки до щасливого берега кохання… (5) А ніч, ця чудова купальська ніч, творила в лісі справжні дива.

                                                                                                             З календаря

9. Складнопідрядним є речення:

А  перше;    

Б  друге;    

В  третє;    

Г  п’яте.

10. Пунктуаційну помилку допущено в реченні:

А  першому;  

 Б  другому;     

 В  третьому; 

 Г  четвертому.

 

11. Установіть відповідність.                

    

    Вид підрядного речення                                     Приклад                             

                                                                                                                              

    1 означальне                          А     Ми повернулися  з походу,                    

                                                            коли сонце сховалось за обрій.             

 

    2 з’ясувальне                         Б     Милі серцю ті пісні, що радість            

                                                            несуть  людям.                                       

 

   3 обставинне мети                 В     Я не помітив, як роки мої пройшли.

 

   4 обставинне часу                  Г     На подвір’ї розрісся кущ калини,

                                                            посаджений батьком у день народження

                                                            моєї сестрички Галі.

 

                                                   Д     Та довгий ще мені пройти судилось шлях,

                                                            щоб молодість догнать, заблукану в полях.

 

   

12. Установіть відповідність.

 

     Складнопідрядне речення                               Приклад                                   

    з кількома підрядними                                                                                     

 

 

   1  послідовна підрядність         А   Над усім світом стояла              

                                                               така благословенна                             

                                                               тиша, що було чути,                            

                                                               як  кущики жита                                  

                                                                ронили краплі роси.                           

 

 

    2  однорідна підрядність          Б   Коли лежиш у полі і вслухаєшся    

                                                              в многоголосу тишу полів,

                                                            то помічаєш, що в ній щось є

                                                             не земне, а небесне.

 

    3  неоднорідна підрядність      В   Я люблю , щоб сонце гріло, щоб гукали 

                                                              скрізь громи, щоб нове життя будило  рух     і  гомін між людьми.

 

    4  комбінована підрядність      Г   В озерах купаються хмари, а ріки пливуть

                                                              в берегах, мов потоки музики.

 

                                                        Д  Є прадавні скарби, які народили людину,

                                                            які існуватимуть доти, доки не вмре земля.

 

Самостійна робота №6

Безсполучникові речення

1. Безсполучниковим складним реченням з однорідними (синтаксично рівноправними) частинами є речення:

А   Дитинству все казковим видається – не збіднюйте душі його красу!

Б   Мусим добре знати: крім весни і літа, є ще в нашім серці осінь і зима.

В   До правди тяжко ми доходим, неправда прийметься за мить.

Г   У зіницях печалі відбиваються люди, дерева, обличчя.

 

2. Безсполучникове складне речення з неоднорідними частинами є в рядку:

А   Нема без втрати перемоги, без горя радості нема.

Б Замовк жартівливий вітер, причаїлась верба зелена, ущухли голосні   пташки.

В   Переконатися пора: зробивши зло – не жди добра.

Г   Рівнина мовчала; жодного згуку не було чути.

 

           3.  Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити  двокрапку в рядку  (розділові знаки пропущено):

А  Ластівки літають низько завтра буде дощ.

Б  Махнула осінь в ліси вони зацвіли пурпуровими сірими та жовтими  фарбами.

В   Рум’яна осінь хилить віти горіхи жовкнуть на ліщині.

Г   Стоїть край лугу і сміється мати я пам’ятаю день той дотепер.

 

 4. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити крапку з комою в рядку (розділові знаки пропущено):

А   Глянув на Дніпро і душа зраділа.

Б   Бачу здалеку хвиля іскриста грає вільно по синьому морю.

В   Гуляють хмари сонце спить.

Г   Був гарячий червневий день сонце палило нестерпно замовкли птахи квіти і дерева стомлено опустили листя.

5. Безсполучниковим складним реченням з однорідними (синтаксично

    рівноправними) частинами є речення:

А   Поглянь у себе: море там вирує, міниться і грає.

Б   Глянь на лиман – то й втішається око!

В   Степи стояли в сонячних шапках, чекали жнив пшеничні й житні ниви.

Г   Світло хвилями ллється з неба, сповняє повітря, несито пожирає тіні на землі.

 

6. Безсполучникове складне речення з неоднорідними частинами є в рядку:

А   Тихо шелестіло листя верболозу; сичала під ногами гостролеза осока.

Б    Війне вітрець – дзвінка пшениця летить, кидається уплав.

В    Над землею стояло високе небо, в долині річки та над озером плив рідкий туман.

Г    Співає день, співають клени, лопоче сонячна стріла.

 

7. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити

    двокрапку в рядку  (розділові знаки пропущено):

А   Вечір у срібній млі розтанув ніч спустилася на землю.

Б   Прийшла любов непрохана й неждана ну як мені за нею не піти?

В   Блищить і сяє на сонці усе лози висип кручі ліс.

Г   Мені здається твої очі в мою душу світять з вишини.

 

    8. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити

        крапку з комою в рядку (розділові знаки пропущено):

А   На сонці ясени горять спадають ягоди з шовковиць.

Б   Річка тече як щире золото між зеленими берегами кучеряві верби купають у воді віти цвітуть-процвітають маки городні високоверхі коноплі зеленіють…

В   Не бійтесь заглядати у словник це пишний яр а не сумне провалля.

Г   Хмари розповзлися виглянуло сонечко.

 

 

Прочитайте текст.  Виконайте завдання 9-10 до нього.

 

(1) Радісна, гомінка і пахуча весна. (2)Дзвінко співають птахи  дзюркочуть попід деревами весняні струмочки. (3) Смолою пахнуть набубнявілі бруньки.

 (4) Теплий вітер, радіючи весні, пробігає у верховітті.

    (5) Скоро, скоро вдягнеться ліс у листя, зацвіте на узліссях черемха, защебечуть над струмками дзвінкоголосі соловейки.

                                                                                              І. Соколов-Микитов

9. Безсполучниковим складним є речення:

А    перше і друге;

Б    четверте;

В   друге і п’яте.

Г    п’яте.

 

10. Пунктуаційну помилку допущено в реченні:

А   першому;

Б   другому;

В   четвертому;

Г   п’ятому.

 

11. Установіть відповідність.

 

   Безсполучникове складне речення                                  Приклад      

   ( з однорідними частинами)  

 

  1 зі значенням послідовності              А   Гули бджоли,                   

     дій, явищ                                                 щебетало птаство.                         

 

  2 зі значенням одночасності              Б   Ти посадиш деревину –                 

     дій, явищ                                                 знадобиться      у віках.                  

 

   3 зі значенням зіставлення                В   Хмари почали танути у голій висі   

                                                                        небес, нарешті зблиснуло сонце.

 

                                                                 Г   Дерево міцне корінням – людина

                                                                       трудовим горінням.

 

8. Установіть відповідність.                                                               

                                                                                                                              

   Безсполучникове речення                                                    Приклад             

 (з неоднорідними частинами)                                                                         

 

  1 зі значенням умови                       А  Приїхали до лісу –                            

                                                                   зійшло сонце.                                   

 

  2 зі значенням пояснення                Б   Сон мені дивний приснився:            

                                                                   крила у мене зросли – дужі,             

                                                                   широкії крила.                                   

 

 3 зі значенням часу                            В   Забудеш рідний край – твій корінь

                                                                      всохне.

 

4 зі значенням наслідку                      Г   Умовк кобзар, сумуючи: щось руки

                                                                       не грають.

 

                                                               Д   На поле набігла тінь – ділянка 

                                                                      темніє.

 

Самостійна робота №7

Складні речення з різними видами зв’язку

1. Складне речення зі сполучниковим сурядним і безсполучниковим  зв’язком є в рядку:

А   Сірі тумани курилися над нашою землею, брудні та важкі хмари вистилали високе небо, і холодний вітер переганяв їх з одного боку на другий.

Б   Я пам’ятаю: йшла весна своїм походом смілим і  по саду лилась квіток зеленим пилом.

В   Я кажу: не було б Дон – Кіхотів, вже б давно посивіла земля.

Г   І пахне сіно лугове,  і  зав’язь в чистих росах зріє,   і  в кожній гілочці живе на кожний досвіток надія.

 

2. Складне речення зі сполучниковим підрядним і безсполучниковим зв’язком є в рядку:

А   Тихо в полі, гай темніє, наступає літній вечір.

Б   Хто чує себе лиш, хто тільки для себе співа, той не ввійде в майбутнє, не прийме сучасне.

В   Таке моє давнє правило: ніколи не шкодувати за тим,  чого   не можна повернути.

Г   Над завороженим степом стояла така тиша,  що  було чути,  як  знизу дихає колос,  як  згори випадають роси і місячна обніж.

 

3. Складне речення зі сполучниковим сурядним і  підрядним та безсполучниковим зв’язком є в рядку:

А   Хай оживає істина стара: людина починається з добра.

Б   Над хатою зійшла вечірня зоря, заграла золотом в яблуневому цвіті,  що  розлився духмяними пахощами по всьому саду.

В   Сон літньої ночі колись мені снився, коротка та літняя нічка була,  і  сон був короткий,  він хутко змінився і зник,  як  на сході зоря розцвіла.

Г   Коли я був хлопчиком на Десні, мені хотілось,  щоб  дикі птиці сідали мені на голову і на плечі не тільки в снах.

 

4. Перед виділеним сполучником не треба ставити кому в реченні з різними видами зв’язку  (розділові знаки пропущено):

А   Спустився вечір  і  одразу похолоднішало.

Б   Осінні дрібні дощі падали на сумовито принишклу землю  і  зелено потемніли води в озерах коли Михайло і Соломія попрощалися з лісником і лісничихою.

В   Минула тривожна беззоряна ніч і  там де попелясті сніги єдналися з небом почав відділятися світанок.

Г   Немає з-під землі трави ще нема живиці з-під кори а поле ширше небо вище  і  рветься сонце догори.

5. Складне речення зі сполучниковим підрядним і безсполучниковим зв’язком є в рядку:

А   Людям потрібне таке слово художника, яке чарує своїм багатством, яке бентежить влучністю вислову, яке здатне сколихнути і серце, і розум.

Б   І пригадалося йому дитинство: над водами хиляться лози, лелека пливе у висоті.

В   Тільки з переказів глухий гомін доходить, що копали цей колодязь колись чумаки, чиї дороги пролягли в цих сивих степах.

Г   Люблю я дощ рясний, що гучно з неба ллється: після дощу того уся земля цвіте.

 

6. Складне речення зі сполучниковим сурядним і безсполучниковим зв’язком є в рядку:

А   Навкруги тиша; скрізь ясно; з поля вітерець віє; з гаїв холодок дише.

Б   Минають роки і сторіччя, відходять у небуття покоління людей, змінюються їхні звичаї, вірування та погляди, а великі мистецькі надбання залишаються, по-новому розмовляють з кожним віком.

В   Море невпинно голубіє під стінами скель, і сонце так світить ласкаво, що аж каміння сміється.

Г   Сьогодні лиш вітер гуде, і серце чогось заніміло, і пісня із нього не йде.

 

           7. Складне речення зі сполучниковим сурядним і підрядним та безсполучниковим зв’язком є в рядку:

А   Садом я блукаю тихою ходою, рум’яніє вечір од зорі заграв.

Б   Пливла у далеч біла павутина, і сміялося небо, як блакитний сад.

В   Відскрипіла возами осінь, на санях в’їхала зима, і вербовим човником до бродів прибилась весна.

Г  Надвечір хуга втихла, хмари на заході почервоніли, сніг стужавів і гостро заблищав, а повітря стало таким прозорим, що було далеко видно голі дерева понад шляхом.

 

8. Перед виділеним сполучником не треба ставити кому в реченні  з різними видами зв’язку  (розділові знаки пропущено):

А   Коли відома пристань йти ніби легше  і  не такими довгими здаються  верстви.

  Б   Є прадавні скарби що намертво лежать у землі і є живі скарби що йдуть    по землі від покоління до покоління огортаючи глибинним чаром  людську душу.

В   Ти до мене прийшла не із казки чи сну  і  здалося мені що стрічаю весну.

    Г   За вікном шумить дощ  і  великий світ населений людьми поспішає крізь  негоду життя таке коротке.

 

Прочитайте текст.   Виконайте завдання 9-10 до нього.

    (1)Засвітила ніч небесну люстру і молодий місяць, як диригент, підняв руки.  (2) Плесо забриніло зорями-дзвонами, які дивовижно мерехтіли і сяяли, осока нашорошила гострі вуха й викумкувала кларнетами. (3) В широколистому лататті спалахнули білі лілеї, переливалися перламутрово куліси густого верболозу. (4) Риба виляскувала на тихоплинні, вимальовуючи кола. (5) Віртуозними солов’їними трелями озвалася ніч.

                                                                                   А. Пашкевич

9. Складним, що поєднує різні види зв’язку , є речення:

А   перше;

Б   друге;

В   третє;

Г   четверте.

 

10. Пунктуаційну помилку допущено у реченні:

А   першому;

Б   другому;

В   третьому;

Г   четвертому.

11. Установіть відповідність.

 

    Вид зв’язку між частинами                                          Приклад

    складного речення

 

    1  сполучниковий сурядний             А  Розвели нас дороги                        

        і підрядний                                         похмурі, і немає                             

                                                                     жалю й гіркоти,                              

                                                                     тільки часом у тихій                      

                                                                     задумі випливаєш                           

                                                                      з-за обрію ти.                                  

 

 2  сполучниковий сурядний              Б   Низько біжать димчасті хмари,

        і  безсполучниковий                         жалібно кигичуть на вітрі чайки.

 

 3  сполучниковий підрядний            В   Десь читав я, що з літами все долає

        і безсполучниковий                         мудрий спокій, і в красі його            

                                                                    жорстокій не знайти юнацьких мрій.

 

 4  сполучниковий сурядний  і          Г   Люблю я дощ рясний, що гучно з неба

     підрядний та                                        ллється: після дощу того уся земля                                                                    

    безсполучниковий                                цвіте.

 

                                                             Д   Простір моря потемнів, місячна

                                                                   доріжка пригасла, і сам місяць 

                                                                   дотліває червоною купою за

                                                                   пагорбами, де вдень  було видно

                                                                   розлогі плантації виноградників.    

 

12. Установіть відповідність .

 

Схеми речень з різними                                             Приклад                          

видами зв’язку                                                                                                    

 

 

 

   ____

         

□, 

 1.

               , □.              А   Сонце висварило в осені                                         

       ще один погожий день,

                                                            і він не знав, куди йому                         

                                                            занести бабине літо.                               

 

                      ___

                          

2.     □,↔ і □,  □.                      Б    Зліва співали струмки,                            

                                                            що збігали з гір,    

                                                            кожен з них мав свій голос.

                            ___

                                 

3.      □,↔ і □: □, □.                 В   Яблуні були дужі, крислаті, вони вкутали

                                                            сад від поля, а вишеньки цвіли несміливо,

                                                            наївно, сором’язливо.

 

4.      □, □,↔ а□ .                       Г  Тьмяно світили ліхтарі, обабіч дрімали

                                                           старі каштани.

 

 

                                                     Д   Ця п’єса почалася вже давно, і лиш тепер

                                                           збагнув я: то вистава, де кожен, власну

                                                           сутність загубивши, і дивиться, і грає.

 

Самостійна робота №8

Складне синтаксичне ціле

   1 Слово, що порушує стиль, вжито у реченні:

А   Мальва під віконцем пелюстками горить.

Б   Сніг наткав полотна аж від лісу до вікна.

В   Плине, ущерть налита світлом, ріка, линуть довкола співи солов’їні.

Г   У реченні є головні і не дуже головні, тобто другорядні, члени речення.

 

  2. Правильно визначено  «дане» і «нове» в реченні:

           Д                                             Н

А   Пташка, побачивши нас, випурхнула на вершечок дерева.

                                       Н                                                      Н

      Б   Спочатку вона вигулькнула з плетива гілок, далі вчепилася ніжками за

                                                                             Н

     тонку    верхівку берізки й пустотливо загойдалася.                                                        

                                         Н                      Д

В    Після цього в гіллі щось різко залопотіло.

                                                            Д             Н                             

Г   Ображена нашою неувагою пташина зірвалася з дерева й полетіла    кудись              далеко – далеко.

 

  3. ССЦ записано в рядку:

А  Переїжджає до Полтави. 

Б   Десятки композицій.

В  З народним українським мистецтвом, зокрема пісенним і танцювальним фольклором,  Василь Миколайович Верховинець пов’язав усе своє життя. Закінчивши учительську семінарію, він перебрався до Києва, щоб вступити до музично-драматичної школи Лисенка. Тут під керівництвом уславленого  композитора Василь здобув фах диригента.

Г  Стоїть на тій вуличці невеличкий  будиночок, обсаджений мальвами й   бузками.

 

 4. ССЦ  складається з  одного речення в рядку:

     А   Зима.

 Б   Він ішов не поспішаючи.

 В   Щастя – як здоров’я: якщо його не помічаєш, отже, воно є.

 Г   Бити байдики.

5. Слово, що порушує стиль мовлення, вжито у реченні:

А   Ген-ген звабно на луках синіють озера.

Б   Розсипаючи срібний дзвін, шпарко промчали коні.

В   Михайле, позич олівця, бо мій не функціонує.

Г   Тямлю, як нині: малим ще хлопчиною в мамині пісні заслуховувавсь я.

 

6. Правильно визначено  «дане» і «нове» в реченні:

 

                        Д              Н                                    Н

А   Якось хлопчики принесли пташеня, яке знайшли на березі ставу під вербами.

                       Д                                                                                         Н

Б   Мабуть, воно піднялось на крила з гнізда услід за матір’ю й полетіло, підхоплене поривом вітру.

                                              Н                               Н

В   Потім воно, певно, вдарилось об гілляку і впало додолу.

                    Д                 Н

Г   Тут і знайшли його діти.

 

 7. ССЦ записано в рядку:

А   Видатний  іконописець.

Б   Він народився у Миргороді, що на Полтавщині, де й жив до тридцяти років. Мистецтво живопису було в його сім’ї спадковим, тому першим учителем Володимира став батько – Лука Боровик – талановитий іконописець, який розмалював на Лівобережжі десятки церков. Отож рання творчість художника пов’язана з опануванням традицій українського іконопису.

В   Це різко змінило долю художника. 

Г  Завжди сумував за Україною.

         

 8. ССЦ  складається з одного речення  в рядку:

 А   Диво.

 Б   Живи так, щоб твої друзі не стали ворогами, а недруги перетворилися на  друзів.

В   Поет розчулився до сліз.

Г   Культурний осередок.

 

9. Прочитайте текст.   Виконайте завдання 9-10 до нього.

Олійний автопортрет

(1) За півроку до смерті Тараса Шевченка йому було надано звання академіка гравюри. (2) Тоді ж було влаштовано виставку творів митців, відзначених високими званнями. (3) Шевченко виставив автопортрет, намальований олійними фарбами.

  (4) Митець зобразив себе в смушевій шапці, вишиваній сорочці, з сергою у вусі. (5) Було створено образ лицаря, гетьмана України чи кошового Запорізької Січі, духовного провідника народу. (6) Певно, це був протест проти самодержавства, яке ламало, але не зламало Кобзаря.

                                                                                                     Я. Гоян  

 

9. У поданому ССЦ автосемантичним (самозначним) є речення:

А   перше;

Б   друге і третє;

В   перше і четверте;

Г   п’яте і шосте.

 

10. Заголовок тексту співвідносний:

А   з темою тексту;

Б   з підтемою тексту;

В   з мікротемою тексту;

Г   з головною думкою тексту.

 

11.   Установіть відповідність.

 

           Типи мовлення                                     Приклад

 

                                                                                                                            

   1  розповідь                                    А    Це, мабуть, була                            

                                                            найпрекрасніша в  світі               

                                                            квіточка: рівна,  висока, із                                                     

                                                           сумно похиленою набік                                                                                                                        яскраво-жовтою, в білих                          ніжних   прозорих                                 

                                                            пелюсточках   голівкою.     

 

 

   2  опис                                       Б    До бджоли українці ставляться з великою повагою,тому що, по-перше, пошану викликає працьовитість комахи, по-друге, бджолиний мед та віск мають виняткові лікувальні властивості. По-третє, бджола, за легендою, прилетіла з раю і є Божою комахою. Таким чином, скривдити бджолу для українця є неприпустимим.

 

 

   3  роздум                                  В   Збоку від скелі, понуривши  голову, вискочив і побіг ховрашок, побіг-побіг, добіг до нірки, став на задні лапки. У зубах ховрашок тримав висохлий колосочок пирію. Він раз у раз поглядав на небо, де яструб, і на приржавілі кущі, де лисиця, і посмикував вусиками, наче сердився.

 

 

 4     поєднання кількох             Г    У своєму дуплі  прокинувся сич.

типів мовлення                          Прокинувся, заворушив крильцями,  видряпався з дупла і пішов по гілці сухого береста вгору та вгору, сонно поводячи сюди-туди головою. Дощ мив йому маленькі гострі вушка, руду спинку та крила, лоскотав загострений клинчик хвоста. Краплі води  котилися  по кривому дзьобу  і скапували  вниз.

 

 

                                                     Д     «Треба дати тобі добряче березової  каші, щоб іншим не хотілось!» - розгнівано  вигукнула  Марійка.

 

 

12. Установіть відповідність .                                                                                     

 

    Стилі мовлення                                            Приклад                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                

    1  художній стиль               А    Стилістика – це розділ                                                                                              науки про мову, в якому                             

                                                         вивчаються мовні засоби                           

                                                         з погляду їхнього                                  

                                                         використання відповідно                      

                                                         до мети та умов спілкування.             

 

    2  публіцистичний              Б     Море дедалі втрачало спокій. Чайки     знімались з одиноких    берегових                                                                  скель, припадали грудьми до хвилі і плакали над морем.

 

    3  науковий                          В    Чи зрозуміємо ми нарешті, що значить мова в житті суспільства? Письменник Олесь Гончар говорив: «Мова – то кровообіг нації». Справді, спиниться кровообіг, помре мова – загине нація.

 

    4  офіційно-діловий             Г    Синку, завтра після уроків оці ліки бігом занеси бабусі.

 

                                                  Д    Цей Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожного учасника. Примірники ідентичні й мають однакову юридичну силу.

 

 

Тематичний контроль №5

Складне речення

 1. Укажіть ознаки складного речення.

А  Має одну  граматичну основу.

Б  Може мати  сурядний, підрядний,  безсполучниковий  зв’язки.

В  Частини  завжди  залежать одна від одної.

Г  Рівноправні частини не  існують на рівні підрядного  зв’язку.

 

 1. У якому реченні розділові знаки стоять правильно?

А  Що правда на світі є, Зачіплянка в цьому не раз переконалась  з’явилась таблиця на соборі.  (О. Гончар).

Б  Молодий  узяв Катрю  під  руку  й  повів  до  хати  вузеньким коридором, бо хуторяни не дуже розступалися кожному хотілося подивитись на приїжджих зблизька (Г. Тютюнник).

В  Справді  вдома ще  спала  б,  а  тут  встає  до  схід  сонця,  тут саме життя  підіймає,  бо  рано  починається  трудовий  день тих, хто споруджує канал  (О. Гончар).

Г  Заснула хвиля  у  броді,  заснув  і присілок над  бродом. А  до нього  ніяк  не  дотягне  своє  снування той  волохатий, що так дитинство нагадує, сон — перед жнивами він завжди тільки скрадається за Данилком, а коли й прихопить його, то лише на якусь часинку  (М. Стельмах)

 

 1. У якому реченні розділові знаки розставлені правильно?

А  Ось так воно й виходить: коли хтось високо злетить, то неодмінно низько сяде  (М. Стельмах).

Б  Буває ж так що людину тягне, настійливо тягне кудись, — ось так  і його тягнуло  з тої миті, як тільки він побачив  із степу  це  бойове  судно  що,  мов  сама  його  мрія,  силуетно застигло на обрії…  (О. Гончар).

В  День був такий самий, нічого не приніс, абатство завалене шматтям туману завмерло, ждало, прислухалося (П. Загребельний).

Г  З  рушницею  полюють  перепілок  восени,  коли  вже  просо вклоняється хазяїнові повними китицями пшоняної каші, а навкруги проса — куди оком кинеш, — самі стерні та копи та скирти…  (О. Вишня).

 

 1. Які розділові знаки слід поставити замість цифр у реченні

В кухні затихла 1 потім знов зачалась балачка 2 але Трохим вже не мішався 3 він мовчки сидів і постукував пальцями по столі (В.  Винниченко)?

А  Кома.

Б  Тире.

В  Двокрапка.

Г  Крапка  з комою.

 

 1. З’ясуйте, де складнопідрядне речення з підрядним мети.

А  Слова  натягувать,  як  луки, щоб  вчасно  збити  на  льоту нерозшифрованої муки невідворотну німоту.

Б  Чи я ж того хотів, що сталось.

В  Якове, а щоб тобі пусто було.

Г  Наші тихенько йдуть; аби ж тільки  їх не помітили.

 

 1. Укажіть складнопідрядне речення з підрядним місця.

А  Не живе ледачий, де кипить робота.

Б  Веди мене ти сам, як ти хочеш.

В  Я керував стерном, до певної мети мій човен плив.

Г  Певно, Якове,  зостанемось ми  вдвох  з  тобою,  бо  всі поляжуть.

 

 1. Позначте складнопідрядне речення з підрядним з’ясувальним.

А  І ніяк ми не вгадаєм, що зробилось з нашим краєм.

Б  Та перед смертю дітям повтори ту казку, що лишилася, як спомин.

В  Я син твій, син, що йшов  за тебе на смерть.

Г  Аж  власний  світ  у  ній  почне  рости,  у  якому  будуть  теж сонця  і  зорі.

 

 1. Зазначте складнопідрядне речення причини.

А  Ні, певно, ти поліг в курганах, бо ти не міг би буть в кайданах.

Б  Везли, щоб  там  в краях холодних  згноїти  велетнів народних.

В  То колють коней шаблями  в морди  і під  боки, щоб  роз’ярить.

Г  Веди мене мерщій —я смерть вже чую.

 

 1. Укажіть складносурядне речення.

А  Спинилось літо на порозі  і  дише полум’ям на  все,  і  грому дальнього погрози повітря стомлене несе.

Б  Характерно,  що  критики  відразу  ж  помітили  багатство і красу мови творів Панаса Мирного.

В  Більше нічого не сказав Чіпка, не поклонився навіть старшині  волосній,  а  повернувся —  і  пішов,  похнюпившись, додому.

Г  Зосталася Мотря сама-сама, як палець, з своєю нерозважною думкою.

 

 1. Позначте складнопідрядне речення.

А  Стоїть  він  на  току  з  ціпом  і  бачить:  приходить  десятник з волості.

Б  Покотились  з  очей  сльози,  як  горох,  закапали  аж  на  долівку.

В  Там  кололи  свиней,  і  несамовитий  крик  їх  розносився  по всьому селу.

Г  На  завтра, як  чуть  стало  сіріти,  зібралися коло  волості та взяли старшину з собою і пішли до пана в Красногорку.

 

 1. З’ясуйте, де складнопідрядне речення з підрядним означальним.

А  А  проте  тієї  сили,  духу,  що  зрива  на  ноги,  в  нас  нема і манівцями ми блукаєм без дороги.

Б  Василь Семенович поблід, як крейда.

В  Сонце стояло над головою, як сковорода, розкалене, та наче вогнем пекло.

Г  Стара виразка, розкопирсана нечистими руками, защеміла в Чіпчинім серці.

 

 1. Виконайте повний синтаксичний розбір речення, розставте розділові знаки

Непомітно наче риба в глибині пропливають літа не вловити їх неводом ні вороними кіньми догнати і не прийдуть вони до тебе як ті далекі родичі в гості  (За М. Стельмахом).

 

docx
Додано
25 липня 2018
Переглядів
3522
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку