1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОГРАМ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Про матеріал

Запропоновано інноваційний підхід щодо вдосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, які допоможуть сформувати мотивацію до занять фізичною культурою і спортом та покращити фізичний стан дітей.

Перегляд файлу

1

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОГРАМ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

 

Вступ. Кожна школа пов’язана з оточуючим середовищем і тому зміни в зовнішніх умовах не можуть не вплинути на її життя. Одні зміни потребують швидкої реакції, а інші глибоких змін. Щоб не відставати від часу, не кажучи про таке, щоб випереджати його, школа повинна якісно змінюватися (В.А. Ясвин, 2001).

Школи, які орієнтовані на зміни, завдяки появі нововведень отримують можливості і стимули для свого розвитку. Тому створення інноваційних програм з різних напрямів роботи шкіл призведе до оновлення системи освіти.

Концепція інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи вирішує наступні завдання:

 1.                    Визначити проблеми на вирішення яких вона орієнтована.
 2.                    Визначити мету інноваційної програми.
 3.                    Науково-обгрунтувати нововведення за рахунок впровадження яких передбачається вирішити проблеми.
 4.                    Розробити стратегію та проект майбутньої програми фізкультурно-оздоровчої роботи.
 5.                    Визначити кадрове та ресурсне забезпечення.
 6.                    Розробити план дій.

Концепція проектування інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи спрямована на всебічний розвиток особистості шляхом навчання та виховання і ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах:

- демократії – ключова стратегія полягає в тому, щоб організація, шляхи прийняття рішень, структура управління і етос були демократичні, при цьому надаються можливості і заохочується участь всіх учасників проекту;

- справедливості та рівності – програма повинна бути створена для всіх соціальних груп, з урахуванням особливих потреб кожного учня;

- прозорості – всі учасники проекту чітко повинні знати мету, засоби її досягнення, структуру і межі компетентності;

- гуманізму – формування свідомого ставлення до обов’язків людини і виховання громадянина України;

- інтегративності – полягає в єдності навчання і виховання на засадах гуманізму;

- науковості – передбачає втілення інноваційних технологій на основі сучасних наукових досліджень;

- законності – дотримання законодавчих актів, відповідальності перед законом, реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- системності – школа розглядається як система, комплекс взаємопов’язаних компонентів, які створюють нову інтегративну якість.

Проектування інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи передбачає врахування загальних принципів теорії фізичного виховання:

- принцип гармонійного розвитку особистості;

- принцип зв’язку з життєдіяльністю;

- принцип оздоровчої спрямованості.

А також загальнометодичних принципах:

- свідомості – покликаний сформувати у школярів світогляд здорового способу життя;

- активності – забезпечує формування активної участі у фізкультурно-оздоровчих заходах;

- принцип індивідуалізації – передбачає врахування індивідуальних особливостей дітей і здійснення диференційованого підходу.

Педагогічні інновації являють собою змістовну сторону інноваційного процесу і складаються з наукової ідеї, технології і процесу реалізації. Процес переходу системи з одного якісного стану в інше за допомогою використання інновацій називається інноваційним.

Інноваційний процес визначає зміни, які мають:

 •     новизну;
 •     потенціал підвищення ефективності цих процесів у цілому або якихось інших частинах;
 •     здатність дати довгостроковий корисний ефект, що виправдовує витрати зусиль і засобів на впровадження нововведення;
 •     узгодження з іншими здійснюваними нововведеннями.

Інноваційний розвиток фізкультурно-оздоровчої роботи сьогодні в основному здійснюється в наступних напрямках:

 •     створення нової організаційної структури;
 •     вдосконалення системи управління;
 •     вибір стратегічних альтернативних систем навчання, спрямованих на підвищення якості освіти.

Що стосується такого напрямку як створення системи навчання, яка спрямована на збереження здоров'я дитини, то, на жаль, інноваційних технологій щодо вдосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи розробляється недостатньо. Практично повністю відсутній системний підхід до вирішення даного питання.

При призначенні мети моделі фізкультурно-оздоровчої роботи треба виходити із мети і завдань загальної середньої освіти (А.Л. Венгер, 1986), де визначено, що школа повинна виховувати свідоме ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження, зміцнення здоров'я учнів.

Таким чином, мета інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи полягає у формуванні фізично розвиненої особистості, здатної реалізувати творчий потенціал, активно використовуючи фізичну культуру для зміцнення і збереження здоров’я, усвідомленого ставлення до формування власного здоров’я, захисту від несприятливих природних і соціальних факторів.

У реалізації проекту інноваційної фізкультурно-оздоровчої програми вирішуються наступні завдання:

- формування культури здоров’я у школярів, батьків, вчителів;

- створення у закладах освіти структурних підрозділів з орієнтацією на здоровий спосіб життя (центрів, служб, рад, клубів та ін.);

- підвищення кваліфікації медпрацівників з питань здорового способу життя;

- здійснення комплексного психолого-педагогічного, фізичного та медичного контролю і супроводу школярів;

- оволодіння знаннями та вміннями щодо збереження та зміцнення здоров’я;

- розвиток особистісних якостей та творчих здібностей школярів.

Основу розробки  інноваційної програми складає покращення здоров’я учнів і створення умов для формування особистості дитини.

Програма забезпечує покращення всіх складових здоров’я (рис. 1) (В. Поуль, Г.Челах, 2006).

Рис. 1. Складові здоров’я учнів.

 

Всі складові здоров’я учнів забезпечені системою сучасних форм інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи.

Психічне здоров’я пов’язане з психічною сферою людини, яка забезпечує адекватну поведінку особистості, формування свідомості та розвитку мислення.

Індивідуальна медико-психологічна програма для учня повинна включати: психологічні, психотерапевтичні, медикаментозні заходи, фітотерапію, лікувальну фізкультуру, загартування та інші заходи.

Мета психолого-педагогічної служби підтримка особистості, формування в особистості здатності до самостійного творчого здійснення свого життя, уміння жити в нових суспільних умовах, долаючи або компенсуючи певні особистісні обмеження.

Високий рівень психічного здоров’я сприяє формуванню духовного здоров'я, яке розглядається як комплекс потреб мотиваційної та інформативної середи життєдіяльності, основу якої становить система цінностей, настанов і мотивів поведінки індивіду в суспільстві.

Програмою визначені основні форми роботи, що спрямовані на формування духовного здоров'я – втілення зошитів з предмету «Фізична культура», система інтегрованих уроків, які сприяють формуванню і розвитку особистості дитини через систему цінностей фізичної культури.

Розвиток духовної сфери учнів здійснюється в процесі проведення фізкультурно-художніх і спортивно-художніх свят, презентації книг в яких реалізується гуманістична ідея олімпізму, принципи чесної та справедливої гри, приділяється увага до художнього відображення спорту, його гуманістичного осмислення. Свята спрямовані на формування високого соціально-культурного і духовного потенціалу дітей.

Фізичне здоров'я пов’язане з біологічною структурою людини і функціями, що забезпечують певну фізичну працездатність.

Фізичне здоров’я забезпечується цілісною системою, яка передбачає втілення щоденних фізкультурно-оздоровчих занять за основною програмою, а також додаткових занять “на вібір” (на яких діти згідно з інтересами і віковими особливостями займаються різними видами спорту), фізкультурних хвилинок різної спрямованості, рухливих перерв, спортивного часу у групах подовженого дня, самостійних занять фізичними вправами, прогулянок на свіжому повітрі з використанням рухливих ігор, фізкультурно-спортивних свят, спортивних змагань, занять у спортивних секціях (рис. 2).

Соціальне здоров’я визначається умовами соціального середовища, тому необхідно передбачити заходи, участь всіх структур в реалізації інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи, акцентуючи увагу на проблемі покращення здоров’я і формування здорового способу життя.

Особливу увагу треба звернути на підвищення рівня знань вчителів, яке здійснюється у таких формах роботи школи: робота з батьками -  індивідуальні консультації з батьками, відкриті уроки, позаурочні заходи, лекції для батьків, батьківська школа, консультації медичної служби. лікувально-профілактичні заходи, тематичні батьківські збори, організація

системи контролю за фізичним станом учнів; робота із вчителями – тематичні засідання, науково-методичні семінари, педагогічна нарада з питань організації фізичного виховання, заняття в оздоровчих групах для вчителів; робота з керівництвом школи – тематичні наради директора.

Висновок. Ефективність втілення інноваційної програми буде високою, якщо вчителі, адміністрація школи у всіх формах навчального процесу будуть сприяти формуванню позитивного настрою, мати позитивний настрій, заохочувати на досягнення, виявляти увагу і цінувати учнів, сприяти формуванню всіх складових здоров'я в системі фізкультурно-оздоровчої роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
9 лютого 2018
Переглядів
657
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку